Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 13 din 14 septembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 13 din 14 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 915 din 24 septembrie 2021
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 8.09.2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic aplicabil operaţiunilor de piaţă având ca obiect instrumente financiare admise sau care urmează să fie admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sau tranzacţionate pe un sistem multilateral de tranzacţionare sau pe un sistem organizat de tranzacţionare supravegheat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi emitenţilor de astfel de instrumente financiare, ofertelor publice de valori mobiliare şi operaţiunilor privind abuzul pe piaţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, denumită în continuare Legea nr. 24/2017. "

    2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) anunţ preliminar de ofertă publică de preluare - anunţul lansat de o persoană sau grup de persoane care intenţionează să preia o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi care, după aprobarea de către A.S.F., se publică în cel puţin un cotidian central şi unul local din raza administrativ-teritorială a emitentului, tipărit sau online, şi se transmite societăţii obiect al preluării, precum şi operatorului pieţei reglementate pe care se tranzacţionează valorile mobiliare respective;"

    3. La articolul 2 alineatul (2), literele d) şi o) se abrogă.
    4. La articolul 2 alineatul (2), litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "q) ofertă publică de cumpărare/preluare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb - oferta publică de cumpărare/preluare în cadrul căreia ofertantul oferă în schimbul valorilor mobiliare pe care intenţionează să le cumpere alte valori mobiliare;"

    5. La articolul 2 alineatul (2), literele r) şi s) se abrogă.
    6. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cuprinsul prezentului titlu, în cazul ofertelor publice de cumpărare, termenul de «emitent» are înţelesul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
(3) În cazul prevederilor aplicabile ofertelor publice de vânzare, termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută de Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2017/1.129, precum şi de regulamentele europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile prezentului titlu aplicabile în cazul ofertelor publice de vânzare care se derulează în baza unui prospect publicat sunt aplicabile în cazul în care prospectul este aprobat de către A.S.F."

    8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Niciun document de ofertă publică de valori mobiliare nu este făcut disponibil publicului înainte de aprobarea acestuia de către A.S.F."

    9. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Menţiuni în sensul celor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 sunt inserate pe coperta prospectului sau a documentului de ofertă, după caz, şi sunt incluse în orice alte notificări, anunţuri şi comunicări cu caracter publicitar făcute în legătură cu respectiva ofertă publică.
(3) Prospectul/Documentul de ofertă publică de valori mobiliare este întocmit cel puţin în limba română, cu respectarea, în cazul prospectului, a prevederilor art. 48."

    10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Ulterior aprobării prospectului de către A.S.F., acesta este comunicat de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacţionare, după caz, operatorului pieţei reglementate/sistemului multilateral de tranzacţionare/ sistemului organizat de tranzacţionare pe care se tranzacţionează ori se intenţionează admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare respective, la data publicării prospectului sau cu cel mult o zi lucrătoare anterior publicării prospectului pentru prima dată, potrivit art. 21 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    11. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Prospectul este pus la dispoziţia investitorilor pe toată perioada de derulare a ofertei prin publicarea acestuia prin una sau mai multe dintre modalităţile prevăzute la art. 21 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Documentul de ofertă este pus la dispoziţia investitorilor începând cu data publicării anunţului de ofertă pe toată perioada de derulare a ofertei prin publicarea acestuia prin una sau mai multe dintre modalităţile prevăzute la art. 26 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 24/2017, care sunt precizate expres în cadrul anunţului. În cazul în care documentul este publicat potrivit art. 26 alin. (3) lit. a), ofertantul publică documentul de ofertă într-un ziar de informare generală sau financiară şi cu răspândire naţională, tipărit sau online."

    12. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Perioada în care se pot subscrie acţiuni nou-emise în cadrul exercitării dreptului de preferinţă nu este mai mică de o lună de la data stabilită în prospect, dată ulterioară datei de înregistrare şi datei de publicare a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor sau a consiliului de administraţie/ directoratului în Monitorul Oficial al României. Prevederile art. 32 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul oferirii de acţiuni în cadrul exercitării dreptului de preferinţă."

    13. Articolul 11 se abrogă.
    14. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Ofertantul poate modifica ulterior termenii prospectului, cu respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a regulamentelor europene emise în legătură cu acesta.
    (2) Ofertantul poate modifica ulterior termenii documentului de ofertă cu respectarea corespunzătoare a următoarelor condiţii, după caz:
    a) obţinerea aprobării A.S.F. de modificare a documentului de ofertă;
    b) modificarea termenilor ofertei să nu conducă la condiţii mai puţin avantajoase pentru cei cărora le este adresată;
    c) modificarea să facă obiectul unui anunţ care să fie adus la cunoştinţa investitorilor, în cazul ofertei publice de cumpărare/preluare, în aceleaşi condiţii în care documentul de ofertă, precum şi anunţul de ofertă au fost aduse la cunoştinţa publicului.
    (3) Orice cerere de modificare a prospectului/documentului de ofertă aprobat este depusă la A.S.F. cu cel puţin 3 zile lucrătoare anterioare ultimei zile de derulare a ofertei. În cazul aprobării amendamentelor referitoare la preţ sau la alte elemente ale prospectului/documentului de ofertă, cu excepţia termenului de închidere a ofertei, A.S.F. este în drept să prelungească perioada de derulare a ofertei, astfel încât să existe cel puţin două zile lucrătoare de la publicarea amendamentului până la închiderea ofertei."

    15. La articolul 13, alineatul (1) se abrogă.
    16. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul documentului de ofertă se menţionează expres numele şi funcţia persoanelor responsabile menţionate la art. 14 din Legea nr. 24/2017 sau, în cazul persoanelor juridice, denumirea şi sediul social al acestora, precum şi o declaraţie pe propria răspundere şi sub semnătură olografă sau cu semnătură electronică calificată a acestora că, după cunoştinţele lor, informaţiile prezentate în documentul de ofertă sunt în conformitate cu realitatea şi nu a fost făcută nicio omisiune de natură să afecteze semnificativ conţinutul documentului de ofertă."

    17. La articolul 13, alineatul (3) se abrogă.
    18. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Formularul de subscriere utilizat pentru subscrierea în cadrul unei oferte publice de către un investitor se asimilează contractului prevăzut la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt respectate următoarele condiţii:
    a) intermediarul nu prestează alte servicii şi activităţi de investiţii, inclusiv servicii conexe pentru investitorul respectiv şi între ei nu există o relaţie contractuală la momentul subscrierii;
    b) formularul de subscriere conţine, după caz, cu luarea în considerare a specificului operaţiunii, elementele prevăzute la art. 38 alin. (1) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, într-o formă standardizată."

    19. La articolul 16, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Ofertele publice de vânzare primare sau secundare prevăzute la alin. (1) intră sub incidenţa regimului de informare simplificată pentru emisiunile secundare, în condiţiile respectării art. 14 din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    20. Articolele 17 şi 18 se abrogă.
    21. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În cazul ofertelor pentru care nu se publică un prospect, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.129, tranzacţia aferentă se va efectua în secţiunea distinctă, dedicată ofertelor publice, a pieţei reglementate/sistemului multilateral de tranzacţionare/sistemului organizat de tranzacţionare pe care sunt sau urmează să fie admise sau tranzacţionate valorile mobiliare obiect al ofertei. Intermediarii care efectuează tranzacţia au obligaţia să păstreze şi să transmită A.S.F., la cererea acesteia, documentele care atestă că oferta se încadrează în prevederile potrivit cărora nu se publică un prospect, conform Regulamentului (UE) 2017/1.129.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), înregistrarea dreptului de proprietate aferent ofertelor primare precizate la alin. (1) şi care nu utilizează sistemul pieţei reglementate/sistemul multilateral de tranzacţionare/sistemul organizat de tranzacţionare pentru efectuarea tranzacţiei reprezintă transfer direct, fiind aplicabile prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu privire la acest tip de transfer. Depozitarul central va înregistra dreptul de proprietate în baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare la A.S.F. În cazul ofertelor primare precizate la alin. (1), emitentul, prin intermediar, are obligaţia ca, anterior înregistrării la oficiul registrului comerţului, denumit în continuare ORC/altă entitate similară, în cazul în care înregistrarea nu se realizează la oficiile registrului comerţului, a majorării capitalului social/caracteristicilor emisiunii, după caz, să transmită A.S.F. o declaraţie sau, după caz, documente care dovedesc că oferta se încadrează în prevederile potrivit cărora nu se publică un prospect, conform Regulamentului (UE) 2017/1.129. Emitentul va putea înregistra la ORC/altă entitate similară, în cazul în care înregistrarea nu se realizează la ORC, majorarea capitalului social/caracteristicilor emisiunii, după caz, numai ulterior primirii confirmării din partea A.S.F. cu privire la primirea de către aceasta a declaraţiei sau documentelor anterior menţionate.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), transferul/înregistrarea dreptului de proprietate ca urmare a oferirii sau atribuirii de valori mobiliare în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. e)-i) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 este transfer direct, fiind aplicabile prevederile Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, cu privire la acest tip de transfer. Depozitarul central va înregistra transferul dreptului de proprietate în baza documentelor transmise de intermediari, care atestă că oferta se încadrează în excepţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. e)-i) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, după cum urmează:
    a) în cazul în care respectiva oferire sau atribuire a valorilor mobiliare implică o modificare a înregistrărilor realizate la ORC/altă entitate similară, în cazul în care înregistrarea nu se realizează la ORC, în baza certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare la A.S.F., precum şi a altor documente considerate necesare de depozitarul central;
    b) în cazul în care respectiva oferire sau atribuire de valori mobiliare nu implică o modificare a înregistrărilor realizate la ORC/altă entitate similară, în cazul în care înregistrarea nu se realizează la ORC, în baza:
    (i) declaraţiei din care să reiasă că valorile mobiliare au fost oferite sau atribuite persoanelor menţionate în dispoziţiile în conformitate cu care nu se publică un prospect, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.129, precum şi că s-a făcut disponibil documentul menţionat în respectivele dispoziţii, având conţinutul precizat de regulamentul european menţionat; şi
    (ii) oricăror alte documente considerate necesare de către depozitarul central.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) se transmit A.S.F. de către depozitarul central şi/sau de către intermediari, la cererea acesteia.
    (5) În vederea eliberării certificatului de înregistrare la A.S.F. a valorilor mobiliare, menţionat la alin. (3), pe lângă documentele prevăzute la art. 89, cererea de eliberare este însoţită şi de declaraţia solicitantului din care să reiasă că valorile mobiliare au fost oferite cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1.129 referitoare la excepţia de la publicarea unui prospect, respectiv către persoanele menţionate şi, după caz, cu punerea la dispoziţie a documentului menţionat în cadrul respectivelor dispoziţii, având conţinutul precizat prin regulamentul european, respectiv prin Regulamentul delegat (UE) 2021/528 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte informaţiile minime pe care trebuie să le conţină documentul care trebuie publicat pentru acordarea unei derogări de la obligaţia publicării unui prospect în contextul unei preluări prin ofertă de schimb, al unei fuziuni sau al unei divizări, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2021/528.
    (6) Oferirea către acţionarii existenţi în cadrul dreptului de preferinţă a unor acţiuni emise în vederea majorării capitalului social se realizează în baza unui prospect în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.129 şi regulamentele emise în legătură cu acesta.
    (7) Dispoziţiile referitoare la prospect se vor aplica în mod corespunzător şi în cazul prospectelor prevăzute la art. 14, 14a şi art. 15 din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    22. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Dispoziţiile privind ofertele publice de vânzare se aplică cu respectarea prevederilor următoarelor regulamente europene, care se aplică corespunzător:
    a) Regulamentul (UE) nr. 2017/1.129;
    b) Regulamentul delegat (UE) 2019/979 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la informaţiile financiare esenţiale din rezumatul prospectului, publicarea şi clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect şi portalul pentru notificări şi de abrogare a Regulamentului delegat (UE) nr. 382/2014 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2016/301 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2019/979;
    c) Regulamentul delegat (UE) 2019/980 al Comisiei din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte formatul, conţinutul, verificarea şi aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2019/980;
    d) Regulamentul delegat (UE) 2021/528;
    e) alte regulamente europene emise în legătură cu Regulamentul (UE) 2017/1.129, după caz."

    23. La articolul 21 alineatul (1), literele a), e), h) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) proiectul prospectului de ofertă;
    ..............................................
e) rapoartele auditorului financiar/firmei de audit aferente situaţiilor financiare prevăzute la lit. d);
    ..............................................
h) modelul formularului de retragere a acceptului de achiziţionare sau subscriere a valorilor mobiliare oferite;
    ..............................................
l) structura sintetică a acţionariatului emitentului, respectiv acţionarii care deţin mai mult de 5% din capitalul social sau din drepturile de vot, eliberată de entitatea care ţine registrul acţionarilor sau de către consiliul de administraţie, după caz, pentru o dată anterioară cu cel mult trei zile lucrătoare datei de depunere a cererii de aprobare a prospectului de ofertă;"

    24. La articolul 21, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se transmit A.S.F. cu respectarea corespunzătoare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980.
(5) Prospectul de ofertă şi orice alte documente aferente ofertei publice de vânzare, depuse la A.S.F., nu cuprind menţiuni referitoare la preţ, spaţiul destinat acestor menţiuni fiind completat ulterior aprobării prospectului de ofertă publică."

    25. La articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul în care informaţiile menţionate la alin. (1) lit. o) se modifică faţă de informaţiile depuse anterior, acestea se transmit la A.S.F. obligatoriu în plic închis şi sigilat."

    26. La articolul 22, alineatul (1) se abrogă.
    27. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care intermediarul ofertei publice de vânzare încheie un contract cu un grup de distribuţie, prevederile referitoare la obligativitatea furnizării de către intermediarii financiari care plasează sau vând valorile mobiliare, la cererea oricărui investitor potenţial, a unei copii pe suport durabil sau pe suport hârtie a prospectului de ofertă, conform art. 21 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, se aplică în mod corespunzător şi grupului de distribuţie."

    28. Articolul 23 se abrogă.
    29. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Conţinutul minim al prospectului ce urmează a fi publicat, în formă unică sau având mai multe componente, respectiv al documentului de înregistrare universal şi al comunicărilor cu caracter publicitar în funcţie, după caz, de tipul de valori mobiliare oferite şi de tipul emitentului, este prevăzut de Regulamentul (UE) 2017/1.129,Regulamentul delegat (UE) 2019/979 şi de Regulamentul delegat (UE) 2019/980, care se aplică în mod corespunzător."

    30. Articolele 25, 26 şi 28 se abrogă.
    31. Secţiunea a 4-a a capitolului I al titlului II „Condiţii referitoare la valabilitatea prospectului şi a fişei de prezentare a emitentului“, cuprinzând articolul 29, se abrogă.
    32. La articolul 32, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 21 alin. (1) teza a 2-a din Regulamentul (UE) 2017/1.129."

    33. La articolul 33 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) subscrierea să fie însoţită de o scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din Uniunea Europeană sau de o instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României pentru acoperirea riscului de decontare asumat de intermediar, în conformitate cu regulile sale de administrare a riscului;"

    34. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În sensul alin. (1) lit. b) şi d), prin asumarea decontării de către intermediar se înţelege îndeplinirea tuturor formalităţilor pentru respectarea cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv de reglementările depozitarului central referitoare la asigurarea disponibilităţii, la data decontării, a fondurilor corespunzătoare decontării tranzacţiilor aferente ordinelor. Emiterea declaraţiei prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se poate face numai în condiţiile asigurării respectării, la data emiterii acesteia, a prevederilor incidente privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii către un client, inclusiv a prevederilor art. 41 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 şi ale art. 47 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de >funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate."

    35. La articolul 34 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) formularul de subscriere, în limba română sau engleză, cu respectarea prevederilor art. 14, precum şi, după caz, a contractului prevăzut la art. 60 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;"

    36. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Investitorii îşi pot retrage acceptul, în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 24/2017, în situaţia în care au acceptat deja să achiziţioneze sau să subscrie valori mobiliare.
    (2) Retragerea acceptului potrivit alin. (1) de către un investitor se face prin notificare scrisă către intermediarul/grupul de distribuţie prin care s-a realizat subscrierea, iar intermediarul sau grupul de distribuţie, după caz, va returna investitorilor valoarea achitată la momentul subscrierii în maximum 5 zile lucrătoare de la data retragerii subscrierii."

    37. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) În cazul prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, preţul se pune la dispoziţia publicului potrivit art. 17 alin. (2) din acelaşi regulament european, cu cel puţin două zile lucrătoare anterior datei de închidere a ofertei.
    (2) Subscrierile sunt considerate efectuate la preţul notificat conform alin. (1). Intermediarul sau grupul de distribuţie, după caz, va returna investitorilor diferenţa dintre valoarea achitată la momentul subscrierii şi cea a valorilor mobiliare alocate acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la închiderea ofertei. Prevederile art. 35 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveşte retragerea acceptului privind achiziţionarea sau subscrierea valorilor mobiliare."

    38. La articolul 42, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 21 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte transmiterea către A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (2)."

    39. Secţiunea a 2-a a capitolului III al titlului II, „Obligaţiuni sau alte titluri de datorie de natura acestora ale administraţiei publice centrale şi locale, cu excepţia emisiunilor primare de titluri de stat“, cuprinzând articolele 45 şi 46, precum şi articolul 47 se abrogă.
    40. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În sensul art. 27 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, limba utilizată pentru elaborarea prospectului sau pentru punerea la dispoziţie a prospectului, acceptată de A.S.F. în calitate de autoritate competentă, este limba română.
    (2) În sensul art. 27 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, în toate cazurile în care oferta publică de vânzare/admiterea la tranzacţionare a unor valori mobiliare este realizată în România şi se realizează un rezumat, potrivit reglementărilor aplicabile, limba pentru punerea la dispoziţie a rezumatului, acceptată de A.S.F. în calitate de autoritate competentă, este limba română.
    (3) În sensul art. 5 din Regulamentul delegat (UE) 2021/528, limba utilizată pentru redactarea documentelor necesare pentru derogare, acceptată de A.S.F. în calitate de autoritate competentă, este limba română."

    41. Articolele 49-52 se abrogă.
    42. Secţiunea a 2-a a capitolului IV al titlului II, „Cooperarea între autorităţile competente“, cuprinzând articolul 53, se abrogă.
    43. La articolul 54, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Investitorii care au acceptat să subscrie în oferta publică de cumpărare pot să îşi retragă acceptul, prin notificare scrisă către intermediarul prin care s-a realizat subscrierea în condiţiile şi în limitele prevăzute în cadrul documentului de ofertă în care ofertantul are posibilitatea de a preciza inclusiv faptul că investitorii nu îşi mai pot retrage acceptul ulterior subscrierii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 28 alin. (3) din Legea nr. 24/2017."

    44. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) În cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare, ofertantul poate fixa preţul în bani sau ca o combinaţie între bani şi valori mobiliare.
    (2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) în care ofertantul oferă la schimb alte valori mobiliare, în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare realizată prin intermediul unei oferte publice de schimb, trebuie să fixeze şi un preţ în bani, ca alternativă la toate valorile mobiliare oferite de acesta la schimb, astfel încât toţi investitorii să aibă posibilitatea să opteze pentru a primi, fie bani, fie valori mobiliare, fie o combinaţie între bani şi valori mobiliare, acest lucru fiind specificat expres în cadrul documentului de ofertă.
    (3) În cazul în care ofertantul oferă la schimb valori mobiliare potrivit alin. (2), acesta depune la A.S.F. şi un raport de evaluare a respectivelor valori mobiliare întocmit de către un evaluator independent, autorizat şi înregistrat la A.S.F., care îndeplineşte corespunzător cerinţele prevăzute la art. 73 şi care stabileşte raportul de schimb între valorile mobiliare pe care ofertantul doreşte să le cumpere prin oferta publică şi respectivele valori mobiliare oferite la schimb, inclusiv valoarea în bani a valorilor mobiliare oferite la schimb. În stabilirea acestui raport se ia în calcul, în ceea ce priveşte valorile mobiliare care se doresc a fi cumpărate, inclusiv preţul de cumpărare care se stabileşte potrivit prezentului regulament. Raportul de evaluare este făcut disponibil investitorilor alături de documentul de ofertă aprobat de A.S.F.
    (4) În cazul în care ofertantul oferă la schimb valori mobiliare, potrivit alin. (2), alături de documentul de ofertă, ofertantul depune la A.S.F. şi prospectul de ofertă sau, după caz, un document cuprinzând informaţii cu privire la aceste valori mobiliare. În cadrul documentului de ofertă se va prevedea inclusiv raportul de schimb, respectiv valoarea în bani a valorilor mobiliare oferite la schimb.
    (5) A.S.F. aprobă corespunzător prospectul de ofertă, respectiv analizează conţinutul documentului cuprinzând informaţii privind valorile mobiliare, cu luarea în considerare a cerinţelor stabilite prin Regulamentul (UE) 2017/1.129 şi regulamentele europene emise cu privire la Regulamentul (UE) 2017/1.129, inclusiv a Regulamentului delegat (UE) 2021/528. La data publicării de către ofertant a documentului de ofertă aprobat de A.S.F., ofertantul publică alături de documentul de ofertă şi prospectul aprobat de către A.S.F. sau, după caz, documentul cuprinzând informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite la schimb."

    45. La articolul 57 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) dovada depunerii garanţiei reprezentând cel puţin 30% din valoarea totală a ofertei, într-un cont bancar al intermediarului, suma ce va fi blocată pe toată perioada ofertei sau scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din Uniunea Europeană sau de o instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special ţinut de Banca Naţională a României ce acoperă întreaga valoare a ofertei, emisă în favoarea intermediarului şi valabilă până la data decontării tranzacţiei aferente ofertei;"

    46. La articolul 57, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Declaraţia ofertantului privind preţul oferit în cadrul ofertei, menţionate la alin. (1) lit. c), precum şi dovada depunerii garanţiei sau, după caz, scrisoarea de garanţie conform alin. (1) lit. d) sunt depuse la A.S.F. obligatoriu în plic închis şi sigilat. Documentul de ofertă, anunţul de ofertă/preliminar, precum şi orice alte documente aferente ofertei publice de cumpărare/preluare nu cuprind menţiuni referitoare la preţ, spaţiul destinat acestor menţiuni fiind completat ulterior aprobării anunţului preliminar/documentului de ofertă publică."

    47. La articolul 57, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
    "(7) Documentele prevăzute la alin. (1) se pot depune la A.S.F. prin mijloace electronice, caz în care informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se depun la A.S.F. obligatoriu în plic închis şi sigilat. În cazul transmiterii prin mijloace electronice, ofertantul transmite documentele prevăzute la alin. (1) semnate cu semnătură electronică calificată, cu respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor tezei a doua a alin. (4).
(8) În cazul depunerii documentelor prin mijloace electronice potrivit alin. (7), proiectul final al documentului de ofertă şi al anunţului, modificate, după caz, din iniţiativa ofertantului sau ca urmare a unor solicitări ale A.S.F., împreună cu toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. c)-n) care au fost modificate faţă de informaţiile depuse la A.S.F. anterior se transmit la A.S.F. în original, pe format hârtie, cu respectarea corespunzătoare a dispoziţiilor tezei a doua a alin. (4).
(9) În cazul în care informaţiile menţionate la alin. (1) lit. c) şi d) se modifică faţă de informaţiile depuse anterior, acestea se transmit la A.S.F. obligatoriu în plic închis şi sigilat."

    48. La articolul 58, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul unor evenimente corporative cu impact asupra preţului, cum ar fi operaţiuni de modificare a numărului instrumentelor financiare care nu implică şi modificarea capitalului social sau operaţiuni de majorare/diminuare a capitalului social prin modificarea numărului de instrumente financiare, cu privire la care operatorul de piaţă publică, potrivit propriilor reglementări, o valoare ajustată a preţului de referinţă reprezentând preţul faţă de care se calculează variaţia de preţ a simbolului în cursul unei şedinţe de tranzacţionare, preţurile prevăzute la alin. (1) avute în vedere la determinarea preţului de cumpărare într-o ofertă publică de cumpărare sunt echivalate, prin realizarea, în cazul tranzacţiilor sau operaţiunilor derulate anterior publicării ajustării anterior menţionate de către operatorul de piaţă, a unor ajustări corespunzătoare ale valorilor de referinţă care se iau în calcul în determinarea respectivelor preţuri prevăzute la alin. (1).
(5) Echivalarea menţionată la alin. (4) se realizează cu luarea în considerare a unui indice de ajustare determinat în baza preţului de referinţă dinainte şi după calcularea valorii ajustate a acestuia de către operatorul de piaţă potrivit reglementărilor proprii, respectiv cu luarea în considerare a noilor caracteristici ale acţiunilor rezultate în urma evenimentului corporativ."

    49. La articolul 60, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile art. 58 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul determinării preţului de cumpărare în cazul ofertei publice de preluare voluntare."

    50. La articolul 63, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Comisia de licitaţie este formată din membri reprezentând Direcţia generală din cadrul Sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare şi Direcţia juridică din cadrul A.S.F."

    51. La articolul 72, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 58 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi în vederea determinării preţului de cumpărare în cazul ofertei publice de preluare obligatorii."

    52. La articolul 77, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Decizia prevăzută la alin. (3) se publică într-un cotidian de circulaţie naţională, tipărit sau online, precum şi pe site-ul operatorului de piaţă."

    53. La articolul 80, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile art. 57 alin. (7)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul transmiterii la A.S.F. a documentelor potrivit alin. (1)."

    54. La articolul80, alineatele (2), (3), (6), (17) şi (20) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Ulterior aprobării de către A.S.F., anunţul prevăzut la alin. (1) este adus la cunoştinţa publicului prin intermediul pieţei pe care se tranzacţionează, prin publicare pe site-ul A.S.F. şi în două ziare financiare de circulaţie naţională, tipărite sau online, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data aprobării.
(3) Menţiuni în sensul celor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 sunt inserate în cadrul anunţului aferent iniţierii procedurii de retragere.
    ..............................................
(6) Preţul se determină în conformitate cu art. 44 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 24/2017. În cazul prevăzut la art. 44 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, evaluatorul autorizat este selectat dintre evaluatorii independenţi înregistraţi la A.S.F. şi este supus aceloraşi cerinţe prevăzute la art. 73.
    În cazul aplicării art. 44 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, preţul nu poate fi mai mic decât preţul de cumpărare din cadrul ofertei publice de cumpărare/preluare voluntare, în urma căreia se exercită dreptul conform art. 44 alin. (1) din aceeaşi lege.
    ..............................................
(17) Acţionarul care îşi exercită dreptul prevăzut la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 va lua măsurile care se impun pentru ca informaţiile privind instituţia de credit, respectiv, după caz, sucursala sau filiala acesteia, precum şi contul în care sunt depuse sumele ce revin acţionarilor care nu şi-au încasat contravaloarea acţiunilor să fie publicate în două ziare financiare de circulaţie naţională, tipărite sau online, pe site-ul A.S.F. şi al operatorului pieţei reglementate/sistemului de tranzacţionare pe care sunt tranzacţionate acţiunile emitentului.
    ..............................................
(20) În termen de maximum două zile lucrătoare de la operarea transferului prevăzut la alin. (19), intermediarul notifică A.S.F. cu privire la finalizarea procedurii aferente retragerii acţionarilor şi transmite anexat dovada efectuării transferului de proprietate către acţionarul care îşi exercită dreptul conform art. 44 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, în vederea retragerii de la tranzacţionare a societăţii emitente, cu respectarea corespunzătoare a art. 115^1."

    55. La articolul 82, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prevederile art. 57 alin. (7)-(9) se aplică în mod corespunzător şi în cazul transmiterii la A.S.F. a documentelor prevăzute la alin. (1) şi (2)."

    56. La articolul 87, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care data expirării termenelor pentru atacare în instanţă/opoziţie este ulterioară termenului în care trebuie depusă cererea de înregistrare a valorilor mobiliare potrivit alin. (2), această cerere se depune în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenelor pentru atacare în instanţă/ opoziţie. În acest caz, prin excepţie de la termenul de 13 zile lucrătoare prevăzut la art. 100 alin. (3), ofertantul/ emitentul are obligaţia să depună la operatorul pieţei reglementate cererea finală pentru admiterea la tranzacţionare, însoţită de certificatul de înregistrare la A.S.F. a valorilor mobiliare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a emiterii certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, însă nu mai târziu de 3 zile lucrătoare anterior datei propuse pentru admiterea la tranzacţionare."

    57. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Pentru înregistrarea la A.S.F., emitenţii prezintă o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) formularele prezentate în anexa nr. 16 care să cuprindă datele complete despre valorile mobiliare/instrumentele financiare şi emitent;
    b) dovada achitării tarifului aferent înregistrării, conform reglementărilor A.S.F.;
    c) o copie a actului constitutiv sau a documentelor de constituire ale emitentului, în forma aplicabilă la data depunerii cererii de înregistrare, precum şi certificatul de înscriere de menţiuni sau alt document similar, în cazul în care emitentul nu se înregistrează la ORC referitor la înregistrarea hotărârii AGEA/organului statutar privind admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare;
    d) certificatul constatator din care reies caracteristicile emitentului, emis de ORC, sau un document similar, în cazul în care emitentul nu se înregistrează la ORC;
    e) lista de prezenţă, precum şi hotărârea AGEA/organului statutar privind admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare (copie după Monitorul Oficial al României);
    f) declaraţia reprezentantului legal al emitentului sau a reprezentantului desemnat de AGEA/organul statutar al emitentului în care să se precizeze dacă la hotărârea AGEA/organului statutar privind admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare s-a făcut opoziţie sau dacă aceasta a făcut obiectul vreunei căi de atac în instanţă, dată ulterior expirării termenelor prevăzute de Legea nr. 31/1990 sau de legislaţia incidentă, pentru atacare în instanţă/opoziţie;
    g) memorandumul întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare, precum şi acordul de principiu privind admiterea la tranzacţionare pe sistemul multilateral de tranzacţionare sau pe sistemul organizat de tranzacţionare, potrivit art. 215 alin. (3);
    h) contractul de registru încheiat cu depozitarul central;
    i) o copie a certificatului de înregistrare la ORC sau un document similar, în cazul în care emitentul nu se înregistrează la ORC, precum şi o copie a certificatului de înregistrare fiscală."

    58. La articolul 89, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Certificatul de înregistrare a valorilor mobiliare/altor instrumente financiare este emis de A.S.F. în termen de 10 zile de la data transmiterii certificatului constatator emis de ORC/documentului similar prevăzut la alin. (2) şi a declaraţiei reprezentantului legal al emitentului sau a reprezentantului desemnat de AGEA/organul statutar al emitentului în care să se precizeze dacă la hotărârea adunării generale a acţionarilor/ a organului statutar s-a făcut opoziţie sau dacă aceasta a făcut obiectul vreunei căi de atac în instanţă, dată ulterior expirării termenelor prevăzute de Legea nr. 31/1990 sau de legislaţia incidentă pentru atacare în instanţă/opoziţie."

    59. La articolul 89, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Cerinţa prevăzută la alin. (3) potrivit căreia declaraţia reprezentantului legal al emitentului sau a reprezentantului desemnat de AGEA/organul statutar al emitentului este transmisă ulterior expirării termenelor prevăzute de Legea nr. 31/1990 pentru atacare în instanţă/opoziţie nu se aplică în cazul operaţiunilor de majorare a capitalului social prin acordarea de acţiuni gratuite."

    60. La articolul 95, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 94 alin. (2) şi (3), art. 97 alin. (1)-(6), art. 98-100, art. 103, art. 110, 111, art. 116-118, art. 124-163 şi ale cap. IV nu se aplică în cazul instrumentelor pieţei monetare cu o maturitate mai mică de 12 luni."

    61. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    (1) Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a unor valori mobiliare se realizează în baza unei cereri însoţite de următoarele:
    a) prospectul privind admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    b) hotărârea organului statutar care a aprobat admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare adresate operatorului pieţei reglementate respective, după publicarea unui prospect aprobat de A.S.F.
    (2) Demersurile în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează printr-un intermediar.
    (3) Persoana care solicită operatorului pieţei reglementate respective admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată înaintează A.S.F. o cerere de aprobare a prospectului, însoţită de următoarele:
    a) proiectul prospectului privind admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată;
    b) hotărârea organului statutar care a aprobat admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare pe o piaţă reglementată, precum şi documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. c) pct. 2-7, precum şi, după caz:
    1. documentele prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b)-n), în cazul în care admiterea la tranzacţionare este ulterioară derulării unei oferte publice, pentru care nu a fost întocmit şi publicat un prospect;
    2. documentele menţionate la art. 21 alin. (1) lit. d)-f), j) şi l), precum şi contractul încheiat cu intermediarul, în cazul în care admiterea la tranzacţionare nu este precedată de derularea unei oferte publice.
    (4) Ulterior depunerii cererii prevăzute la alin. (3) şi în vederea aprobării de către A.S.F. a prospectului, persoana care solicită admiterea la tranzacţionare va transmite la A.S.F. şi acordul de principiu al operatorului unei pieţe reglementate privind admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare.
    (5) Prevederile art. 21 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte transmiterea la A.S.F. a informaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4).
    (6) Cererea de aprobare a prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacţionare conform alin. (3) va fi depusă împreună cu cererea de aprobare a prospectului în vederea desfăşurării unei oferte publice de vânzare, potrivit dispoziţiilor art. 21. În acest caz, documentele relevante se depun o singură dată.
    (7) Prevederile prezentului regulament care se referă la existenţa prospectului de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu se aplică în situaţiile în care nu se întocmeşte un prospect, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/1.129.
    (8) Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se realizează de către operatorul respectivei pieţe cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 24/2017, precum şi ale reglementărilor proprii ale pieţei respective."

    62. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    Conţinutul minim al prospectului realizat în vederea admiterii la tranzacţionare, ce urmează a fi publicat, în formă unică sau având mai multe componente, respectiv al documentului de înregistrare universal şi al comunicărilor cu caracter publicitar, în funcţie, după caz, de tipul de valori mobiliare oferite şi de tipul emitentului, este prevăzut de Regulamentul (UE) 2017/1.129, Regulamentul delegat (UE) 2019/979 şi de Regulamentul delegat (UE) 2019/980, care se aplică în mod corespunzător."

    63. La articolul 100, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Decizia operatorului de piaţă cuprinzând acordul de principiu cu privire la admiterea la tranzacţionare, depusă la A.S.F. în conformitate cu art. 97 alin. (4), produce efecte de la data emiterii acesteia, cu excepţia cazului în care admiterea la tranzacţionare se realizează ulterior derulării unei oferte publice al cărei prospect se publică, situaţie în care respectiva decizie a operatorului de piaţă produce efecte numai după încheierea cu succes a ofertei şi emiterea aprobării finale de admitere de către operatorul pieţei reglementate, în baza cererii prevăzute la alin. (3)."

    64. La articolul 103, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    (1) Emitentul/Ofertantul publică într-un cotidian de circulaţie naţională tipărit sau online un anunţ cu privire la aprobarea/respingerea cererii de admitere, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data comunicării de către operatorul de piaţă a deciziei cu privire la cererea de admitere la tranzacţionare, emisă în baza cererii prevăzute la art. 100 alin. (3), însă nu mai târziu de data admiterii la tranzacţionare a valorilor mobiliare care au făcut obiectul cererii, în caz de aprobare a acesteia."

    65. Articolul 109 se abrogă.
    66. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    Admiterea la tranzacţionare a valorilor mobiliare pe o piaţă reglementată situată sau care funcţionează în România se realizează în baza unei cereri adresate operatorului pieţei reglementate respective, după publicarea unui prospect aprobat de autoritatea competentă, după caz, potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.129."

    67. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 111
    (1) Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată din România a valorilor mobiliare ale unui emitent, în conformitate cu art. 1 alin. (5) lit. j) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, având statul membru de origine definit la art. 2 lit. m) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, altul decât România, se realizează ulterior primirii de către A.S.F. a confirmării transmise de autoritatea competentă din statul membru de origine, cu privire la îndeplinirea de către emitent a condiţiilor impuse la art. 1 alin. (5) lit. j) pct. (i)-(iv) din Regulamentul (UE) 2017/1.129.
    (2) Documentul sintetizat prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. j) pct. (v) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 nu este supus aprobării A.S.F şi se întocmeşte de către emitent pe răspunderea acestuia.
    (3) Pe baza documentului sintetizat şi a informaţiilor furnizate de către autoritatea competentă din statul membru de origine al emitentului, conform prevederilor alin. (1), A.S.F. confirmă faptul că emitentul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. j) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 şi înregistrează valorile mobiliare care fac obiectul solicitării de admitere la tranzacţionare.
    (4) Emitentul pune la dispoziţia publicului din România documentul sintetizat, în conformitate cu art. 1 alin. (5) lit. j) pct. (v) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, ulterior confirmării de către A.S.F. a faptului că emitentul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. j) pct. (v) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, cu excepţia celor referitoare la modul în care urmează să fie pus la dispoziţia publicului documentul potrivit art. 1 alin. (5) lit. j) pct. (v) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 şi anterior admiterii la tranzacţionarea pe piaţa reglementată din România.
    (5) În sensul art. 1 alin. (5) lit. j) pct. (v) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 limba acceptată de A.S.F. în calitate de autoritate competentă este limba română."

    68. Articolul 112 se abrogă.
    69. La articolul 114, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) A.S.F. poate, la cerere sau din oficiu, să dispună sau să solicite, după caz, operatorului de piaţă suspendarea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare admise la tranzacţionare pe respectiva piaţă reglementată, cu respectarea corespunzătoare a art. 32 alin. (1) lit. g) şi m) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, respectiv a art. 24 lit. g) şi k) şi a art. 115 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 24/2017."

    70. La articolul 115 litera b), subpunctul 7 al punctului (ii) al literei A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. hotărârea AGEA se publică şi în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, tipărite sau online, precum şi pe pagina de internet a pieţei pe care se tranzacţionează respectivele valori mobiliare; emitentul are obligaţia să informeze, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toţi acţionarii înregistraţi la data de referinţă care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacţionare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la preţul pe acţiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor din cadrul emitentului; scrisorile se transmit la adresa acţionarului existentă în evidenţa depozitarului central care ţine registrul acţionarilor emitentului;"

    71. După articolul 115 se introduc două noi articole, articolele 115^1 şi 115^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 115^1
    Raportul de evaluare menţionat la art. 115 lit. b) - A şi B, prin care este determinat preţul la care urmează a se realiza retragerea acţionarilor, este pus la dispoziţia acţionarilor societăţii emitente cu respectarea corespunzătoare a art. 188 şi, în cazul în care AGEA decide retragerea acţiunilor de la tranzacţionare, acesta rămâne la dispoziţia acţionarilor până la data retragerii acţiunilor de la tranzacţionare şi a radierii acestora din evidenţa A.S.F.
    ART. 115^2
    Retragerea de la tranzacţionare a valorilor mobiliare în situaţiile prevăzute la art. 115 referitoare la art. 62 lit. a) şi c) din Legea nr. 24/2017 se realizează în condiţiile transmiterii la A.S.F. a confirmării primite de către emitent de la operatorul de piaţă şi de la depozitarul central cu privire la inexistenţa unor obligaţii financiare ale emitentului neachitate faţă de operatorul de piaţă şi depozitarul central."

    72. La articolul 126, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Raportul auditorului financiar/firmei de audit prevăzut la art. 65 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 24/2017 este semnat, în conformitate cu normele privind auditul statutar, de persoana sau persoanele care au efectuat auditarea situaţiilor financiare anuale."

    73. La articolul 144, litera B se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "B. Rapoarte prevăzute la art. 209^1"

    74. La articolul 149, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 149
    (1) În cazul în care valorile mobiliare emise de un emitent pentru care România este stat membru de origine sunt admise la tranzacţionare numai pe o piaţă reglementată din România, informaţiile reglementate sunt întocmite şi aduse la cunoştinţa publicului în limba română, cu excepţia rapoartelor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 24/2017 şi art. 144 lit. A şi B, art. 145 şi 147, care se aduc la cunoştinţa publicului şi în limba engleză."

    75. La articolul 161, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Entităţile cu sediul social într-un stat din afara Uniunii Europene care ar fi trebuit să solicite autorizarea în conformitate cu art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţia echivalentă din alt stat membru sau, în cazul administrării portofoliului în conformitate cu pct. 4 din secţiunea A din anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţia echivalentă din alt stat membru, dacă aveau sediul social sau, numai în cazul firmelor de investiţie, sediul principal în cadrul Uniunii Europene, trebuie de asemenea să fie exceptate de la obligaţia de agregare a deţinerilor cu deţinerile entităţilor-mamă, în conformitate cu prevederile art. 74 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 24/2017, cu condiţia ca acestea să îndeplinească condiţii echivalente de independenţă ca şi societăţile de administrare sau firmele de investiţii."

    76. Titlul capitolului IV al titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IV
    Dispoziţii speciale privind evenimentele corporative ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor şi implicarea pe termen lung a acestora în cadrul acestor emitenţi
"

    77. La articolul 173, alineatul (5) se abrogă.
    78. La articolul 174, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 58 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul determinării preţului prevăzut la alin. (1) lit. a)."

    79. La articolul 176, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul evenimentelor corporative prevăzute la alin. (1), organul statutar al emitentului stabileşte preţul instrumentului financiar la care se compensează fracţiunile de instrumente financiare, cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 91 alin. (5) din Legea nr. 24/2017."

    80. La articolul 176, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Dispoziţiile art. 58 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi în vederea determinării preţului instrumentului financiar la care se compensează fracţiunile de instrumente financiare potrivit alin. (2)."

    81. După articolul 181 se introduce un nou articol, articolul 181^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 181^1
    (1) Termenul «garanţie», menţionat la art. 91 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, se referă la o garanţie reală, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
    (2) Orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale unui emitent, subsecvent aprobării de către AGEA a actelor a căror valoare depăşeşte individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societăţii, mai puţin creanţele, de tipul celor prevăzute la art. 91 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, indiferent de valoarea actului subsecvent, se încheie de către administratorii sau directorii emitentului numai după aprobarea prealabilă de către AGEA."

    82. Titlul secţiunii a 5-a a capitolului IV al titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5-a
    Dispoziţii speciale privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, precum şi implicarea pe termen lung a acestora în cadrul emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată
"

    83. Articolul 183 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 183
    Prezenta secţiune stabileşte dispoziţii în aplicarea secţiunii a 2-a a capitolului V titlul III din Legea nr. 24/2017."

    84. După articolul 183 se introduce un nou articol, articolul 183^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 183^1
    Prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/1.212 al Comisiei din 3 septembrie 2018 de stabilire a cerinţelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte identificarea acţionarilor, transmiterea de informaţii şi facilitarea exercitării drepturilor acţionarilor se respectă corespunzător de către toate entităţile cărora le sunt incidente prevederile acestuia."

    85. După articolul 184 se introduce un nou articol, articolul 184^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 184^1
    Consilierii de vot notifică A.S.F. punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor prevăzute la art. 104 din Legea nr. 24/2017, precum şi a oricăror actualizări ale acestora, specificând locul în care respectivele informaţii au fost publicate."

    86. La articolul 188 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) numărul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocării, inclusiv totalul separat pentru fiecare clasă de acţiuni, în cazul în care capitalul societăţii este împărţit în două sau mai multe clase de acţiuni;"

    87. La articolul 194, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 194
    (1) Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă/înregistrare, primită de emitent de la depozitarul central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul central sau de participanţii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului la 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, care furnizează servicii de custodie:
    a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
    b) documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi."

    88. Articolul 195 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 195
    În vederea facilitării identificării, în cadrul AGA, a acţionarilor, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice, a reprezentanţilor lor legali, acţionarii înregistrează, respectiv actualizează în sistemul depozitarului central, prin depunerea unei cereri adresate depozitarului central, în cazul în care deţinerile lor sunt înregistrate în conturi individuale administrate de depozitarul central, respectiv a unei cereri adresate intermediarului, în cazul în care deţinerile lor sunt înregistrate în conturi administrate de respectivul intermediar, datele lor de identificare şi, în cazul acţionarilor persoane juridice, şi ale reprezentantului legal, cu respectarea art. 196 şi a Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017."

    89. La articolul 196, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    (1) În vederea facilitării identificării acţionarilor în cadrul adunării generale a acţionarilor, documentele prevăzute de reglementările depozitarului central pentru modificarea datelor de identificare sunt transmise depozitarului central de către acţionari, în mod direct sau prin intermediarii ai căror clienţi sunt, în cazul în care aceşti acţionari sunt titulari de conturi individuale administrate de către depozitarul central.
    ..............................................
    (3) Acţionarii titulari de conturi individuale administrate de către depozitarul central au obligaţia de a retransmite depozitarului central, direct sau prin intermediari, documentele prevăzute la alin. (1), inclusiv, după caz, pentru persoanele juridice, datele reprezentantului legal, ori de câte ori documentele transmise anterior au suferit modificări."

    90. La articolul 197, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Emitenţii pot utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea acţionarilor la adunarea generală în cazul în care consiliul de administraţie:
    a) a aprobat în prealabil procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utilizării respectivelor mijloace electronice;
    b) a hotărât în prealabil forma de participare prin mijloace electronice potrivit alin. (1) şi că pot fi utilizate respectivele mijloace electronice."

    91. După articolul 209 se introduce un nou articol, articolul 209^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 209^1
    (1) Rapoartele întocmite de emitenţi în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (1),(7), (12) şi (13) din Legea nr. 24/2017 se întocmesc după modelul prevăzut în anexa nr. 12 şi se transmit potrivit art. 144.
    (2) În sensul art. 108 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, prin momentul încheierii tranzacţiei se înţelege, inclusiv în cazul contractelor-cadru, care nu au un preţ stabilit prin contract şi în baza cărora nu se încheie contracte subsecvente, ci se emit ulterior facturi ca urmare a prestării serviciilor, momentul la care tranzacţia încheiată este certă, fiind parcurse toate etapele şi întocmite toate documentele necesare realizării acestei tranzacţii, în acest sens fiind avut în vedere momentul de la care respectiva tranzacţie produce efecte, atrăgând obligaţii pentru părţile acesteia.
    (3) În sensul art. 108 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, orice operaţiune care produce efectele prevăzute de alineatul anterior menţionat, respectiv transferul de resurse, servicii sau obligaţii, indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preţ, reprezintă o tranzacţie care generează, în condiţiile îndeplinirii cerinţelor referitoare la depăşirea individuală sau cumulată a pragului de 5% din activele nete ale emitentului, obligaţia de raportare potrivit art. 108 din Legea nr. 24/2017, indiferent de natura actelor juridice sau documentelor care stau la baza acesteia.
    (4) Cumularea tranzacţiilor pe perioada de 12 luni sau în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar potrivit art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017 are în vedere tranzacţiile care nu au fost făcute publice, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 108 din Legea nr. 24/2017. Ulterior informării publicului cu privire la tranzacţia sau tranzacţiile care depăşesc pragul de 5% din activele nete ale emitentului, următoarea publicare se face potrivit alin. (1) şi (13) al art. 108 din Legea nr. nr. 24/2017, de îndată ce se depăşeşte pragul de 5% individual sau cumulat, cu luarea în considerare a tuturor tranzacţiilor care nu au făcut obiectul obligaţiilor prevăzute la art. 108 alin. (1),(2) şi (4)-(8) din Legea nr. 24/2017.
    (5) În vederea cumulării tranzacţiilor potrivit art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, cu respectarea corespunzătoare a alin. (5), emitentul are obligaţia de a avea în vedere, deopotrivă, ambele perioade de timp precizate în cadrul art. 108 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, cum ar fi «orice perioadă de 12 luni», respectiv «acelaşi exerciţiu financiar», acesta urmând a realiza raportările în toate cazurile care conduc, individual sau prin cumulare, la depăşirea pragului de 5%, indiferent dacă se încheie tranzacţii cu aceeaşi parte afiliată în «orice perioadă de 12 luni» sau «în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar».
    (6) Obligaţia de raportare prevăzută la art. 108 din Legea nr. 24/2017 vizează toate tranzacţiile încheiate cu părţile afiliate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 158/2020 pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012."

    92. Articolul 211 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 211
    Prevederile referitoare la aspecte legate de statutul organic al unor emitenţi, respectiv cele prevăzute la art. 85,86,art. 87 alin. (1)-(4) şi art. 88-92 din Legea nr. 24/2017, precum şi cele prevăzute la art. 164-176, art. 178 şi 182 din prezentul regulament nu sunt aplicabile emitenţilor a căror naţionalitate nu este cea română, inclusiv celor a căror naţionalitate este aceea a unui stat terţ Uniunii Europene, acestor emitenţi fiindu-le aplicabile prevederile legate de statutul organic, prevăzute în legislaţia naţională a statului pe teritoriul căruia îşi au sediul social."

    93. Articolul 218 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 218
    Valorile mobiliare admise la tranzacţionare sau tranzacţionate, cu acordul emitentului, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare sau al unui sistem organizat de tranzacţionare sunt retrase de la tranzacţionare în condiţiile art. 115 şi art. 115^1, care se aplică în mod corespunzător."

    94. La articolul 223 punctul B alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) raportul integral al auditorului financiar/firmei de audit în cazul în care raportarea contabilă semestrială a fost auditată/revizuită. Dacă raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar, emitentul precizează expres acest lucru în raportul semestrial."

    95. La articolul 223, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "C. Prevederile art. 131-142, respectiv ale art. 143, art. 144 lit. A-C, art. 145 şi 147 se aplică corespunzător, în funcţie de valorile mobiliare emise de emitent, cu respectarea art. 95."

    96. După articolul 225 se introduce un nou articol, articolul 225^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 225^1
    Dispoziţiile menţionate în cuprinsul art. 123 din Legea nr. 24/2017, aplicabile în cazul emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, precum şi dispoziţiile prezentului regulament emise în aplicarea acestor dispoziţii se aplică corespunzător şi în cazul emitenţilor ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare sau sunt tranzacţionate, cu acordul lor, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare."

    97. Articolul 235 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 235
    Raportul prevăzut la art. 234 alin. (1) lit. e) va include, în cazul în care emitentul hotărăşte derularea unei oferte de tipul celor prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, şi informaţii privind categoriile concrete de persoane cărora le este adresată oferta, aşa cum au fost acestea aprobate de către organul statutar al emitentului."

    98. După articolul 241 se introduce un nou articol, articolul 241^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 241^1
    Emitenţii de instrumente financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă de creştere pentru IMM-uri includ în listele cu persoanele care au acces la informaţii privilegiate toate persoanele menţionate la art. 18 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Listele respective conţin informaţiile menţionate în formatul stabilit de ESMA, în temeiul celui de al patrulea paragraf al art. 18 alin. (6) al aceluiaşi regulament european."

    99. După articolul 267 se introduce un nou articol, art. 267^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 267^1
    Primul raport de remunerare întocmit potrivit art. 107 din Legea nr. 24/2017 prezintă informaţiile solicitate de lege aferente ultimului exerciţiu financiar încheiat ulterior supunerii pentru prima dată a politicii de remunerare potrivit art. 106 din Legea nr. 24/2017, respectiv cuprinde informaţiile stabilite de lege aferente exerciţiului financiar 2021."

    100. Articolul 268 se abrogă.
    101. După articolul 269 se introduce un nou articol, articolul 269^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 269^1
    Prevederile art. 241^1 se aplică de la data adoptării de către Comisia Europeană a proiectelor de standarde tehnice de punere în aplicare, înaintate de ESMA potrivit art. 18 alin. (6) al cincilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014."

    102. Anexele nr. 1-4 se abrogă.
    103. La anexa nr. 6, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Preţul oferit (informaţia aferentă va fi completată de reprezentanţii A.S.F după aprobarea documentului de ofertă) şi modalitatea de determinare a acestuia. Atunci când ofertantul oferă valori mobiliare în schimbul valorilor mobiliare emise de societatea vizată, informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite la schimb care vor fi precizate într-un prospect/document cuprinzând informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite la schimb"

    104. La anexa nr. 9, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Preţul oferit (informaţia aferentă va fi completată de reprezentanţii A.S.F. după aprobarea documentului de ofertă) şi modalitatea de determinare a acestuia. Atunci când ofertantul oferă valori mobiliare în schimbul valorilor mobiliare emise de societatea vizată, informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite la schimb care vor fi precizate într-un prospect/document cuprinzând informaţii cu privire la valorile mobiliare oferite la schimb. În situaţia în care ofertantul vizează retragerea de la tranzacţionare de pe piaţa de capital se va preciza în mod expres această intenţie."

    105. La anexa nr. 12, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Tranzacţii de tipul celor enumerate la art. 108 alin. (1), respectiv la alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată.
    Descrierea oricărei tranzacţii/oricăror tranzacţii de natura celor menţionate la art. 108 alin. (1), respectiv alin. (13) din Legea nr. 24/2017, republicată, va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 108 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată.
    - În cazul în care valoarea unei tranzacţii semnificative nu este determinată cu exactitate la momentul întocmirii raportului, se va preciza valoarea estimată a tranzacţiei semnificative, raportul fiind întocmit în condiţiile în care sunt incidente obligaţiile de raportare, cu luarea în considerare a acestei estimări. La momentul determinării valorii exacte a tranzacţiei, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis şi publicat în conformitate cu prevederile art. 209^1 din regulament.
    – În ceea ce priveşte datoriile reciproce, se vor preciza datoriile reciproce totale cumulate între emitent şi respectiva parte afiliată.
    – Raportul va preciza şi penalităţile stipulate aferente tranzacţiei semnificative.
    – Raportul cuprinde o declaraţie din partea conducerii emitentului referitoare la evaluarea corectitudinii economice şi a caracterului justificat al tranzacţiilor raportate."    ART. II
    (1) În tot cuprinsul Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul regulament, sintagma „auditorul financiar“ se înlocuieşte cu sintagma „auditorul financiar/firma de audit“, iar sintagma „standarde internaţionale de evaluare“ se înlocuieşte cu sintagma „standarde de evaluare în vigoare, potrivit legii.“
    (2) Cererile de aprobare depuse la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi nesoluţionate până la intrarea în vigoare a prezentului regulament se soluţionează de Autoritatea de Supraveghere Financiară conform prevederilor în vigoare la data depunerii acestora.

    ART. III
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 239 din 1.07.2021 se abrogă.
    (3) Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 11 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul regulament, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dânduse textelor o nouă numerotare.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 14 septembrie 2021.
    Nr. 13.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016