Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 12 din 23 decembrie 2004  privind serviciile de investiţii financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 12 din 23 decembrie 2004 privind serviciile de investiţii financiare

EMITENT: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
PUBLICAT: Broşură nr. 1 din 23 decembrie 2004
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 64 din 23.12.2004, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.271 din 29 decembrie 2004.
──────────
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte reguli şi proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu privire la serviciile de investiţii financiare.

    ART. 2
    (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.
    (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
    a) agent pentru servicii de investiţii financiare - persoana fizica aflată sub responsabilitatea deplina şi necondiţionată a unui singur intermediar, care prestează servicii de investiţii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este;
    b) B.N.R. - Banca Naţionala a României;
    c) client - orice persoană fizica sau juridică, pentru care o S.S.I.F. prestează, în baza unui contract, servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe;
    d) client profesional - orice client care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 8;
    e) client obişnuit ("retail client") - clientul care nu este client profesional;
    f) cont propriu - contul în nume propriu deschis pentru evidentierea detinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale unei S.S.I.F.;
    g) cont client - contul deschis la S.S.I.F., în numele clientului, pentru evidentierea detinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestuia;
    h) cont persoane relevante ("staff") - contul deschis la S.S.I.F., în numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor, auditorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare sau al oricăror alţi angajaţi sau colaboratori ai S.S.I.F., precum şi al persoanelor cu care aceştia se afla în legături strânse, pentru evidentierea detinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestora;
    i) control intern - un ansamblu de activităţi şi operaţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura respectarea de către S.S.I.F. şi angajaţii săi a legilor, reglementărilor pieţei de capital, precum şi a normelor şi procedurilor interne ale acesteia;
    j) C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
    k) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetăţenii străini, al pasaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completa - strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris şi vărsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca şi codul IBAN;
    l) executarea ordinelor în numele clienţilor - efectuarea operaţiunilor aferente unui ordin de cumpărare sau de vânzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele şi pe contul clienţilor;
    m) formator de piaţa ("market maker") - S.S.I.F. care este prezenta în mod continuu pe piaţa pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comporta ca un vânzător sau cumpărător de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preţurile afişate de aceasta;
    n) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Titlului III, Cap. III, Secţiunea 2 din prezentul regulament;
    o) ordin - instrucţiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar;
    p) ordin limita - ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un preţ specificat sau mai bun decât acesta şi într-o cantitate specificată;
    q) tranzacţionarea pe cont propriu - încheierea de tranzacţii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la baza capitalul propriu al S.S.I.F.;

    ART. 3
    În conformitate cu prezentul regulament, C.N.V.M. autorizeaza societăţi de servicii de investiţii financiare, modificări în modul de organizare şi funcţionare al acestora, reprezentanţi ai compartimentului de control intern al unei S.S.I.F., agenţi pentru servicii de investiţii financiare, traderi, consultanţi de investiţii şi sucursalele intermediarilor din statele nemembre.

    ART. 4
    (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor menţionate la art. 3 vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.
    (2) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidente şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română sau într-o limbă de circulaţie internationala agreată de C.N.V.M. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine vor fi prezentate în copie legalizată şi în traducere legalizată.
    (3) Toate actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislaţia română aplicabilă, precum şi de reglementările C.N.V.M.
    (4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi facuta mai târziu de 60 de zile de la data solicitării C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii.
    (5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respecta punctual prevederile Legii nr. 297/2004 şi/sau ale reglementărilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.

    ART. 5
    În cazul în care serviciile de investiţii financiare sunt prestate de către instituţii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul de S.S.I.F. se va înlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.

    TITLUL II
    Intermediarii de servicii de investiţii financiare
    CAP. I
    Societăţile de servicii de investiţii financiare
    SECŢIUNEA 1
    Procedura de acordare şi de retragere a autorizaţiei
    ART. 6
    (1) Entitatea care intenţionează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investiţii financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.
    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, S.S.I.F. trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Titlul II, Capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum şi următoarele cerinţe:
    a) S.S.I.F. trebuie să fie administrată de un consiliu de administraţie format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectivă a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane indeplinind condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004;
    b) conducătorii şi administratorii S.S.I.F.:
    1. trebuie să aibă o buna reputaţie pentru a asigura administrarea sigura şi prudenta a S.S.I.F.;
    2. nu trebuie să fi fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi pentru alte infracţiuni de natura economică;
    3. nu trebuie să se afle sub incidenţa sancţiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau al unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar;
    c) membrii consiliului de administraţie ai S.S.I.F. şi conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă şi o experienta profesională în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital de minimum 3 ani;
    d) organismele de plasament colectiv fără personalitate juridică, asociaţiile, fundaţiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.;
    e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul iniţial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004;
    f) sumele destinate participatiei la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie să provină din surse proprii şi sa nu reprezinte sume împrumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de către societatea mama, din surse proprii ale acesteia. Actionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi funcţionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultaţi dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi funcţionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum şi sa nu fi înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare;
    g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spaţiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
    1. să se afle în folosinţă exclusiva a S.S.I.F.;
    2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi serviciilor ce urmează a fi autorizate;
    3. să fie în suprafaţa de cel puţin 70 de mp.;
    4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităţilor ce vor fi desfăşurate;
    5. sa nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;
    h) În cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investiţii financiare ce urmează să fie autorizate de C.N.V.M.;
    i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnica adecvată şi de personal corespunzător serviciilor de investiţii financiare ce urmează a fi autorizate;
    j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7.
    (3) Membrilor consiliului de administraţie, conducătorilor, auditorilor şi angajaţilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie acţionari semnificativi, să deţină o funcţie sau să fie angajaţi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M.

    ART. 7
    (1) Autorizaţia acordată unei S.S.I.F. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A şi 1B, însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;
    b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii;
    c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administraţie şi pentru conducătorii societăţii sunt necesare următoarele documente:
    1. curriculum vitae cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);
    2. copia actului de identitate;
    3. copia legalizată a actului de studii;
    4. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;
    5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;
    6. declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu activităţile de servicii de investiţii financiare, precum şi cu privire la respectarea cerinţelor menţionate la art. 6 alin. (2) lit. b) şi c), precum şi ale alin. (3) al aceluiaşi articol;
    7. declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate detinerile individuale şi detinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legături strânse, în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
    e) pentru actionarii semnificativi, persoane juridice:
    1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice române sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
    2. menţionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;
    3. structura actionariatului sau asociaţilor semnificativi, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structura a actionariatului până la nivel de persoana fizica se înţelege prezentarea acţionarilor/asociaţilor care deţin indirect controlul asupra acţionarilor semnificativi ai S.S.I.F.;
    4. situaţia financiară aferentă anului anterior şi după caz, situaţia financiară semestriala a anului curent, înregistrată la administraţia financiară, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscală naţionala din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;
    f) pentru actionarii semnificativi, persoane fizice:
    1. copia actului de identitate;
    2. certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;
    3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată;
    g) declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă a fiecărui acţionar semnificativ al S.S.I.F., întocmită conform anexelor nr. 1E sau 1F, după caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f), care va cuprinde şi toate detinerile individuale şi detinerile împreună cu persoanele implicate şi cu care se afla în legături strânse în orice societate comercială şi care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot;
    h) regulamentul de organizare şi funcţionare, care va cuprinde şi organigrama S.S.I.F., regulile şi procedurile interne prevăzute la Titlul III, Capitolul I;
    i) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. k);
    2. informaţii cu privire la serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. intenţionează să le presteze;
    3. informaţii cu privire la modul în care S.S.I.F. intenţionează sa acţioneze pentru prestarea serviciilor de investiţii financiare, astfel încât activităţile să se desfăşoare într-un mod sigur şi prudent;
    4. informaţii cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestării serviciilor de investiţii financiare;
    5. informaţii cu privire la locul în cadrul căruia S.S.I.F. va desfăşura operaţiuni (piaţa reglementată, ATS etc.) şi cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va încheia contracte pentru efectuarea operaţiunilor specifice;
    6. categoriile de clienţi cu care S.S.I.F. intenţionează sa încheie contracte (clienţi obisnuiti şi/sau clienţi profesionali);
    7. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie;
    8. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;
    9. politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiţiei;
    j) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administraţie şi pentru conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreşte sa o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanţi al/ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M.;
    k) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite de acesta şi prin regulile şi procedurile interne ale S.S.I.F.;
    l) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin patru persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare;
    m) copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social şi sediului central, după caz, necesar funcţionarii S.S.I.F., care va îndeplini condiţiile de la art. 6 alin. (2) lit. g) şi h). Contractul de închiriere/subinchiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se accepta contracte de asociere în participaţiune ca dovada a deţinerii spaţiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subinchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală;
    n) dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiinţare capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;
    o) precizarea auditorilor interni ai societăţii;
    p) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrări prudentiale eficiente.
    (2) C.N.V.M. va acorda autorizaţia S.S.I.F., sub condiţia achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentaţiei complete prevăzută la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.
    (3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor.
    (4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investiţii financiare menţionate în decizia de autorizare numai după data îndeplinirii condiţiei menţionate la alin. (3).

    ART. 8
    C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizaţia de funcţionare în situaţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum şi în cazul în care societatea care a solicitat eliberarea autorizaţiei nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.

    ART. 9
    (1) Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin:
    a) decizie de retragere a autorizaţiei dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 10;
    b) prin ordonanţa de sancţionare în cazul constatării nerespectării reglementărilor în vigoare, cu respectarea prevederilor Titlului IX din Legea nr. 297/2004.
    (2) După retragerea autorizaţiei, S.S.I.F. are obligaţia sa convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acţionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.".
    (3) În situaţia în care societatea nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. va solicita consiliului de administraţie al S.S.I.F. sa convoace adunarea generală a acţionarilor care va avea în vedere lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investiţii financiare" sau "S.S.I.F.".
    (4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent sa dispună convocarea adunării generale a acţionarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (2).

    ART. 10
    (1) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a S.S.I.F. se efectuează în baza cererii completate conform anexelor nr. 1G şi 1H, însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;
    b) adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem, în care să se menţioneze, după caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;
    c) dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi;
    d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact a persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii;
    e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii la data încetării activităţii;
    f) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;
    g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le considera necesare pentru soluţionarea cererii.
    (2) Prevederile alin. (1) lit. b) - g) se aplică şi în cazul în care retragerea autorizaţiei are loc ca urmare a faptului ca S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza autorizării.

    SECŢIUNEA 2
    Modificări în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F.
    ART. 11
    (1) Intenţia unei persoane fizice sau juridice, de a dobândi sau de a-şi majoră poziţia semnificativă în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificată în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoana, împreună cu documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g) şi p), după caz.
    (2) C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobândirea poziţiei notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a următoarelor cerinţe aplicabile persoanelor solicitante:
    a) persoana fizica sau juridică furnizează informaţii şi documente prin care se justifica în mod corespunzător provenienţă fondurilor destinate obţinerii participatiei în cadrul S.S.I.F.;
    b) persoana juridică a furnizat suficiente informaţii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte;
    c) persoana fizica furnizează documente şi declaraţii cu privire la identitatea persoanelor cu care se afla în relaţia de "persoana implicata" sau de "legături strânse";
    d) persoanele juridice solicitante funcţionează de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi funcţionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin;
    e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare;
    f) persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine.
    (3) La verificarea condiţiei menţionată la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate sa provină de la autorităţile/entitatile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislaţiei naţionale în ţinerea evidentelor structurii actionariatului unei societăţi comerciale. În situaţia în care legislaţia din statele menţionate anterior împiedica transparenta structurii actionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informaţiile provenind din toate sursele disponibile.
    (4) La evaluarea acţionarilor S.S.I.F., care deţin direct sau indirect 10% din totalul drepturilor de vot, în vederea aprobării participatiei acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informaţii legate de reputaţia şi de activitatea acestor persoane, precum şi orice alte circumstanţe de natura sa conducă la concluzia că nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi:
    a) nu se poate stabili provenienţă fondurilor ce vor fi utilizate pentru obţinerea participatiei la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentată nu este suficienta pentru a determina dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
    b) din informaţiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfăşurate de acestea, precum şi identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente;
    c) persoanele juridice sau persoanele care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora au făcut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au încheiat cu sancţiuni sau interdicţii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situaţie în parte şi va decide în funcţie de gravitatea faptelor.
    (5) Intenţia unei persoane fizice sau juridice de a dobândi cel puţin 50% din capitalul social sau din totalul drepturilor de vot ale unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, va fi însoţită, pe lângă documentele menţionate la alin. (1), şi de un plan de afaceri, întocmit în forma prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. i).
    (6) Furnizarea tuturor documentelor şi îndeplinirea tuturor condiţiilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea art. 19 din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. considera necesar.

    ART. 12
    (1) S.S.I.F. va supune autorizării C.N.V.M., anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare:
    a) majorarea/reducerea capitalului social;
    b) extinderea/restrangerea obiectului de activitate;
    c) modificarea structurii actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 11 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 297/2004;
    d) modificarea componentei consiliului de administraţie şi/sau a conducerii S.S.I.F.;
    e) schimbarea sediului social;
    f) înfiinţarea/desfiinţarea de sedii secundare;
    g) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii.
    (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare şi/sau modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F..
    (3) După obţinerea autorizaţiei prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 60 de zile de la data autorizaţiei emise de către C.N.V.M., cu excepţia modificării prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

    ART. 13
    (1) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 12, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificări, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.
    (2) În cazul în care S.S.I.F. deţine atât sediu social, cat şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.

    ART. 14
    C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 12 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute de prezentul regulament.

    ART. 15
    (1) Decizia prevăzută la art. 12 alin. (2) poate fi eliberata de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmită conform anexelor nr. 1I şi 1J completată şi însoţită, după caz, de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.;
    b) actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizată;
    c) dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancară şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 12 lit. a);
    d) dovada deţinerii capitalului iniţial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizării, pentru modificarea prevăzută la art. 12 lit. b);
    e) contracte de cesiune, extras din registrul acţionarilor, noua structura a actionariatului, în cazul modificării prevăzute la art. 12 lit. c);
    f) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 12 lit. d);
    g) dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului necesar funcţionarii, în copie legalizată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. m), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, şi alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 12 lit. e) şi f);
    h) regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde organigrama sediului secundar şi proceduri speciale privind evidenta şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi răspunderea personalului şi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 12 lit. f);
    i) nota explicativa privind situaţia arhivei, a agenţilor de servicii de investiţii financiare şi după caz, a reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au desfăşurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1K, precum şi dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei;
    j) declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1K, pentru modificările prevăzute la art. 12 lit. f);
    k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizaţiei.
    (2) Actul care atesta deţinerea spaţiului sediului secundar va fi reînnoit şi depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirării. Nu se accepta contracte de asociere în participaţiune ca dovada a deţinerii spaţiului sediilor secundare. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spaţiului subinchiriat, însoţită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală.

    ART. 16
    (1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1L şi 1M va fi însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţia, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii societăţii absorbite, însoţită de:
    1. adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem în care să se menţioneze, după caz, încheierea relaţiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agenţilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;
    2. dovada achitării datoriilor faţă de clienţi şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienţi;
    b) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor societăţilor participante;
    c) proiectul de fuziune/divizare;
    d) actul adiţional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante, sau, după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate;
    e) bilanţurile contabile de fuziune/divizare ale societăţilor participante;
    f) raportul administratorilor şi al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;
    g) orice alte informaţii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizarii documentaţiei;
    h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei.
    (2) S.S.I.F. rezultată/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:
    a) retragerea autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 şi 10;
    b) autorizarea funcţionarii, în conformitate cu prevederile art. 7.

    ART. 17
    (1) S.S.I.F. poate înfiinţa sedii secundare (sucursale sau agenţii), cu respectarea, după caz, a cerinţelor operationale menţionate la alin. (2) - (8).
    (2) Sucursala trebuie să aibă o structura organizatorică care să permită prestarea serviciilor de investiţii financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmează:
    a) sa dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa sa nu fie mai mica de 50 mp. Spaţiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor;
    b) să aibă telefon şi fax;
    c) să asigure o dotare tehnica adecvată desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei;
    d) să aibă angajaţi cel puţin doi agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizaţi de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
    e) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de către sediul social/central, în care se va face referire la agenţiile subordonate, respectiv la evidenta şi controlul activităţii agentiilor;
    f) să aibă un sistem de evidenta şi prelucrare a ordinelor de tranzactionare.
    (3) În cazul în care S.S.I.F. prestează de la sediul sucursalei toate serviciile de investiţii financiare autorizate de C.N.V.M., spaţiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerinţele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz.
    (4) În cadrul agenţiei pot fi prestate numai serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi d) şi pct. 2 lit. d) şi f) din Legea nr. 297/2004. Ordinele de tranzactionare preluate de la clienţi vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S.S.I.F. de care aparţine agenţia sau către sediul social/central.
    (5) Agenţia va fi astfel organizată încât:
    a) sa dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului agenţiei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa sa nu fie mai mica de 15 mp;
    b) să aibă telefon şi fax;
    c) să aibă dotarea tehnica necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central;
    d) să aibă cel puţin un agent pentru servicii de investiţii financiare autorizat.
    (6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central, asigura şi supravegherea activităţilor efectuate de către agenţiile S.S.I.F. din subordine.
    (7) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor şi, respectiv, agentiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum şi balantele de verificare aferente activităţii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situaţiei financiare generale a S.S.I.F..
    (8) Lunar toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzactionare primite la agenţie vor fi transmise, în original, în vederea arhivarii, către sucursala sau, după caz, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.
    (9) S.S.I.F. are obligaţia sa menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcţionare a acestora notificând C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexând copii ale documentelor justificative.

    SECŢIUNEA 3
    Controlul intern
    ART. 18
    (1) S.S.I.F. are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern specializat în supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementărilor entitatilor pieţei de capital, precum şi a procedurilor interne.
    (2) Fiecare persoana încadrată în compartimentul de control intern, numita în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizării C.N.V.M. şi va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M.
    (3) S.S.I.F. autorizate sa presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) şi d) şi pct. 2 lit. a), b), d), f) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi care nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 vor avea cel puţin doi reprezentanţi în cadrul compartimentului de control intern.
    (4) În îndeplinirea atribuţiilor reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administraţie, informand imediat conducătorii şi auditorii financiari ai S.S.I.F.

    ART. 19
    Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajata cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.;
    b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă, şi experienta de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienta în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decât economic sau juridic;
    c) sa nu fie acţionar semnificativ al S.S.I.F., auditor intern şi sa nu exercite nici o atribuţie de natura celor pe care trebuie să le controleze;
    d) sa fi participat la stagiile de pregătire şi sa fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de C.N.V.M.;
    e) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natura economică;
    f) sa nu fi fost sancţionată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.

    ART. 20
    (1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoana, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoţită de următoarele documente:
    a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale;
    b) copia actului de identitate;
    c) copia legalizată a actelor de studii;
    d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M;
    e) certificat de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    g) declaraţia pe propria răspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19;
    h) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei şi pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.
    (2) În situaţia în care S.S.I.F. va supune autorizării mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţită de responsabilităţile detaliate ale fiecărei persoane din cadrul compartimentului de control intern.

    ART. 21
    (1) Retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în următoarele situaţii:
    a) la cererea societăţii, conform anexei nr. 2C;
    b) ca urmare a unei ordonanţe de sancţionare cu interzicerea temporară a desfăşurării activităţilor ce cad sub incidenţa Legii nr. 297/2004.
    (2) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.
    (3) Retragerea la cerere a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern se va decide de către C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însoţită de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare şi dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.

    ART. 22
    (1) După retragerea, în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. a), a autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăţi, persoana respectiva va putea fi autorizata în aceeaşi calitate pe numele unei alte societăţi numai după 60 de zile de la data retragerii autorizaţiei.
    (2) În situaţia în care S.S.I.F. nu mai are autorizaţi numărul minim de reprezentanţi ai compartimentului de control intern şi până la autorizarea unui nou reprezentant, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul din conducătorii S.S.I.F. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 6 luni şi funcţia de reprezentant al compartimentului de control intern. Conducătorul care va îndeplini provizoriu aceasta funcţie va fi notificat C.N.V.M..

    ART. 23
    (1) Reprezentantul compartimentului de control intern îşi va desfăşura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.S.I.F. şi angajaţii săi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii.
    (2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informaţie relevanta astfel încât să aibă posibilitatea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

    ART. 24
    Reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuţii:
    a) să monitorizeze şi sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, sa ţină evidenta neregulilor descoperite;
    b) să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital;
    c) sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obţinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementările C.N.V.M., precum şi raportarile transmise C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital;
    d) sa prevină şi sa propună măsuri de remediere a oricărei situaţii de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societăţii de către S.S.I.F. sau de către angajaţii acesteia;
    e) sa ţină evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienţi şi a modului de soluţionare a acestora;
    f) sa analizeze şi sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.;
    g) să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare agent pentru servicii de investiţii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entitatile pieţei de capital;
    h) să raporteze consiliului de administraţie, conducătorilor şi auditorilor financiari situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne.

    ART. 25
    (1) Reprezentatul compartimentului de control intern va tine un registru la sediul social/central, precum şi la fiecare sucursala, în care eventualele reclamaţii ale clienţilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie să fie public şi sa conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) identitatea clientului care transmite reclamaţia şi serviciul prestat la care se referă reclamaţia;
    b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamaţiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investiţii financiare;
    c) data reclamaţiei;
    d) faptele reclamate;
    e) prejudiciul reclamat de client;
    f) data şi modul de soluţionare a reclamaţiei. Termenul de rezolvare a reclamaţiei nu poate depăşi 30 de zile de la data înregistrării acesteia.
    (2) Registrul de evidenta a reclamatiilor va fi pus în orice moment la dispoziţia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.

    ART. 26
    (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 24, reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigatiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/conducătorilor S.S.I.F. şi deciziile luate de persoanele abilitate sa ia măsuri de soluţionare.
    (2) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţa în timpul activităţii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia sa informeze consiliul de administraţie/conducătorii şi auditorii financiari ai S.S.I.F.
    (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administraţie/conducătorii şi auditorii financiari ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgenta C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital implicate, situaţia constatată şi măsurile adoptate.

    ART. 27
    La sfârşitul fiecărui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administraţie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfăşurată, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute şi programul/planul investigatiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.

    SECŢIUNEA 4
    Agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi agenţii delegaţi ai S.S.I.F.
    ART. 28
    Agenţii pentru servicii de investiţii financiare sunt persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investiţii financiare în nume propriu.

    ART. 29
    (1) S.S.I.F. poate delega unor agenţi pentru servicii de investiţii financiare, denumiţi în continuare agenţi delegaţi, activitatea de promovare a serviciilor de investiţii financiare prestate, de preluare şi transmitere a ordinelor primite de la clienţi sau de la potentialii clienţi şi de furnizare de informaţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investiţii financiare prestate de S.S.I.F.
    (2) În vederea promovării serviciilor de investiţii financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agenţii delegaţi desemnaţi de S.S.I.F. vor fi înscrişi în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi înscris în Registrul C.N.V.M..
    (3) S.S.I.F. care angajează agenţi delegaţi este pe deplin şi în mod necondiţionat răspunzătoare de orice acţiune sau omisiune a agentului care acţionează în numele respectivei S.S.I.F.
    (4) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca agentul delegat va face cunoscut clienţilor sau potenţialilor clienţi, la momentul contactarii acestora sau înaintea prestării serviciilor, calitatea în care acesta lucrează şi denumirea societăţii în numele căreia lucrează.
    (5) S.S.I.F. are obligaţia supravegherii activităţii agenţilor delegaţi pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi va verifica dacă agenţii delegaţi au capacitatea de a comunică cu acuratete clienţilor toate informaţiile relevante în legătură cu serviciile ce urmează a fi promovate sau prestate.
    (6) S.S.I.F. care utilizează agenţi delegaţi trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţionează în numele S.S.I.F.

    ART. 30
    Agenţii delegaţi nu pot fi implicaţi în operaţiunile de tranzactionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plati de la, sau pentru, clienţii S.S.I.F.

    ART. 31
    (1) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţei/pieţelor reglementate o notificare privind agenţii pentru servicii de investiţii financiare care acţionează ca agenţi delegaţi, însoţită, după caz, de dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital.
    (2) Agenţii delegaţi vor fi evidentiati distinct în secţiunea agenţilor pentru servicii de investiţii financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicată şi pe site-ul pieţelor reglementate.

    ART. 32
    Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., agentul pentru servicii de investiţii financiare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajat cu contract de muncă şi să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.;
    b) să aibă cel puţin studii medii;
    c) sa fi promovat cursul de pregătire specific agentului pentru servicii de investiţii financiare, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M.;
    d) sa nu fie acţionar semnificativ şi sa nu detina nici o alta funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar;
    e) sa nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;
    f) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natura economică.

    ART. 33
    În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate;
    b) copia legalizată a actului de studii;
    c) declaraţie pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografă, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 3B;
    d) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    e) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire, recunoscut de C.N.V.M.;
    g) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investiţii financiare.

    ART. 34
    (1) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare şi radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.
    (2) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţei/pieţelor reglementate o notificare privind agenţii pentru servicii de investiţii care nu mai acţionează ca agenţi delegaţi, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării acestor atribuţii, în vederea radierii acestora din secţiunea corespunzătoare a Registrului C.N.V.M. şi de pe site-ul pieţei/pieţelor reglementate.

    ART. 35
    (1) Retragerea autorizaţiei şi radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investiţii financiare poate fi efectuată în următoarele cazuri:
    a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 3C;
    b) ca urmare a unei ordonanţe de sancţionare care prevede în mod expres interzicerea temporară a desfăşurării activităţilor ce cad sub incidenţa Legii nr. 297/2004.
    (2) Cererea de retragere a autorizaţiei şi de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investiţii financiare va fi însoţită de precizarea motivului solicitării retragerii, de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei, precum şi de dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investiţii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital.

    CAP. II
    Instituţiile de credit
    ART. 36
    (1) Instituţiile de credit autorizate de B.N.R. prestează serviciile de investiţii financiare definite de Legea nr. 297/2004, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M.
    (2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de înscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoţită de autorizaţia eliberata de B.N.R. cuprinzând serviciile de investiţii financiare ce urmează a fi prestate şi de următoarele documente:
    a) procedurile interne care să prevadă cel puţin următoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, identificarea spaţiilor în care se prestează astfel de servicii, precum şi evidenta distinctă a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activităţii bancare;
    b) declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a reprezentantului legal privind acceptarea de către instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spaţiile menţionate în procedurile interne, la personalul care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, precum şi la evidentele aferente activităţii desfăşurate pe piaţa de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către instituţia de credit a legislaţiei privind piaţa de capital;
    c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, notificarea agenţilor delegaţi, precum şi transmiterea documentaţiei în vederea autorizării agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi înscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevăzută la Titlul II, capitolul I, secţiunea 4;
    d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital, precum şi a persoanei/persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca reprezentant/reprezentanţi al/ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzută la Titlul II, capitolul I, secţiunea 3;
    e) obţinerea calităţii de membru al Fondul de compensare a investitorilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor;
    f) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii instituţiei de credit în relaţia cu C.N.V.M.
    g) dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.

    ART. 37
    (1) Instituţiile de credit au obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menţionate la art. 36 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea agenţilor de servicii de investiţii financiare/agenţilor delegaţi în/din Registrul C.N.V.M., precum şi autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentanţilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Instituţiile de credit au obligaţia sa înregistreze şi să arhiveze distinct toate evidentele privind serviciile de investiţii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectării cerinţelor prudentiale şi a regulilor de conduita în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.

    ART. 38
    (1) Lista instituţiilor de credit înscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicată pe site-ul C.N.V.M.
    (2) La încetarea activităţii, instituţia de credit are obligaţia să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentând în acest sens documentele prevăzute la art. 10.
    (3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situaţia în care hotărăşte măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situaţia încetării activităţii sau a retragerii autorizaţiei unei instituţii de credit, cu privire la măsurile adoptate în vederea protejării fondurilor băneşti şi ale instrumentelor financiare ale clienţilor acesteia, pentru care instituţia de credit a prestat servicii de investiţii financiare.

    ART. 39
    Tarifele şi comisioanele percepute de către C.N.V.M. instituţiilor de credit vor fi cele aplicabile societăţilor de servicii de investiţii financiare.

    ART. 40
    (1) Prevederile Titlului III, IV şi V se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile de investiţii financiare prestate de acestea.
    (2) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. următoarele situaţii şi documente:
    a) raportul menţionat la art. 27 pentru activitatea desfăşurată pe piaţa de capital;
    b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital cu privire la activitatea desfăşurată de instituţia de credit în acest domeniu.

    CAP. III
    Traderii
    ART. 41
    (1) Traderul este persoana juridică constituită sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, autorizata de C.N.V.M. în condiţiile prevederilor Titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.
    (2) În vederea autorizării în calitate de trader şi a înscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridică menţionată la alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii;
    a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures şi cu optiuni;
    b) să aibă un capital iniţial reprezentând echivalentul a minimum 50. 000 Euro, calculat la cursul de referinţa al B.N.R. din ziua varsarii. La înfiinţare, capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;
    c) sa dispună de o dotare tehnica corespunzătoare care să-i permită conectarea la sistemul pieţei reglementate;
    d) actionarii/asociaţii, conducerea administrativă şi executivă:
    1. sa nu fie acţionari semnificativi şi sa nu detina nici o funcţie sau să fie angajaţi ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;
    2. sa nu se afle sub interdicţia vreunei sancţiuni data de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi similare;
    3. sa nu fi fost condamnaţi pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natura economică;
    e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 43 alin. (1).
    (3) Societăţile de brokeraj autorizate la data intrării în vigoare a prezentului regulament, care depun documentele în vederea reorganizării în calitate de trader, au obligaţia de a se încadra în următoarele niveluri ale capitalului iniţial, în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (2) lit. b), după cum urmează:
    a) până la 31 decembrie 2005 echivalentul în lei a minimum 20. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
    b) până la 31 decembrie 2006 echivalentul în lei a minimum 50. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii.

    ART. 42
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 41, şi societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată, pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele mărfuri.
    (2) Societatea comercială menţionată la alin. (1) va fi autorizata să efectueze tranzacţii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) respecta prevederile art. 41 alin. (2) lit. b) - e);
    b) nu se afla în una din fazele procedurii de reorganizare judiciară sau faliment;
    c) organizează şi evidenţiază distinct operaţiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile;
    d) asigura accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele şi înregistrările specifice operaţiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport mărfurile şi în spaţiile în care îşi desfăşoară activităţile.

    ART. 43
    (1) Autorizaţia acordată unui trader se eliberează în baza unei cereri întocmită conform anexei nr. 5A, însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizată;
    b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului de constituire şi de înregistrare a societăţii;
    c) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    d) extras sau certificat de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste obiectul de activitate, actionarii semnificativi şi administratorii societăţii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
    e) pentru fiecare administrator al societăţii:
    1. copia actului de identitate;
    2. curriculum vitae;
    3. certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    f) copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat sediului social;
    g) dovada varsarii integrale a capitalului social sau ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară teritorială, după caz;
    h) acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societăţii în cadrul sistemului de tranzactionare;
    i) contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare;
    j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin unui agent pentru servicii de investiţii financiare care va efectua tranzacţii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societăţii;
    k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader.
    (2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizării, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora.

    ART. 44
    (1) Traderul va transmite C.N.V.M. următoarele raportări:
    a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
    b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:
    1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;
    2. raportul administratorilor;
    3. raportul auditorului financiar.
    (2) Anual traderul va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizată şi completată integral.

    ART. 45
    (1) Traderul trebuie să întocmească şi sa ţină la zi cel puţin următoarele:
    a) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/iesirilor de numerar şi documentele primare care au stat la baza acestora;
    b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate poziţiile deschise pe care le deţine şi marja necesară pentru acoperirea acestora;
    c) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite;
    d) evidente privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situaţia contului în marja.
    (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum şi rapoartele şi notificările primite de la piaţa reglementată, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani şi să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.

    ART. 46
    (1) Prevederile art. 9, 10, 32, 33, 34 şi 35 se aplică corespunzător traderilor şi respectiv agenţilor pentru servicii de investiţii financiare autorizaţi în numele acestora.
    (2) La încetarea activităţii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 42 alin. (1), traderul are obligaţia să solicite retragerea autorizaţiei, întocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C însoţită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.

    CAP. IV
    Consultanţii de investiţii
    SECŢIUNEA 1
    Proceduri de autorizare şi de retragere a autorizaţiei
    ART. 47
    (1) Consultanţii de investiţii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul VII din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care prestează cu titlu profesional servicii de consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din legea mai sus menţionată.
    (2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personală data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din iniţiativa consultantului de investiţii, în legătură cu una sau mai multe tranzacţii cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în legătură cu vânzarea şi cumpărarea de instrumente financiare.

    ART. 48
    Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investiţii, persoana fizica, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă;
    b) să aibă experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. Experienta profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licenţă;
    c) sa fi promovat cursul de pregătire pe piaţa de capital specific consultantilor de investiţii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.N.V.M;
    d) sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o funcţie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societăţii de consultanţa de investiţii;
    e) sa nu fie salariat al unei instituţii din administraţia publică centrala sau locală;
    f) sa nu fi fost sancţionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea;
    g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum şi alte infracţiuni de natura economică.

    ART. 49
    (1) În vederea autorizării şi înscrierii în Registrul C.N.V.M. solicitantul persoana fizica va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoţită de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate;
    b) copia legalizată a actului de studii;
    c) copia carnetului de muncă sau adeverinte de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienta menţionată la art. 48 lit. b);
    d) declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 48, întocmită conform anexei nr. 6B;
    e) certificat de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizată;
    g) prospectul de consultanţa care să conţină cel puţin următoarele informaţii: un rezumat al pregătirii şi experienţei profesionale, adresa şi numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activităţii de consultanţa şi tipul de instrumente financiare pentru care acorda consultanţa, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanţa percepute;
    h) angajamentul de a inmana clienţilor sau potenţialilor clienţi, prospectul menţionat la lit. g), anterior prestării de servicii de consultanţa;
    i) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I sau declaraţia semnată olograf, în cazul în care nu exista astfel de detineri;
    j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investiţii, recunoscut de C.N.V.M.;
    k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii.
    (2) În termen de maximum 30 de zile, de la obţinerea deciziei de autorizare, consultantul de investiţii, va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberata de administraţia financiară teritorială.
    (3) Consultantul de investiţii, persoana fizica, poate presta servicii de consultanţa în nume propriu sau în numele unei singure societăţi de consultanţa de investiţii.

    ART. 50
    (1) Persoanele juridice, altele decât intermediarii definiţi la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investiţii, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului ca societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată;
    b) obiectul de activitate al societăţii se circumscrie exclusiv domeniului financiar şi cuprinde explicit consultanţa de investiţii;
    c) societatea are un capital social reprezentând echivalentul în lei a minimum 20. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
    d) societatea are cel puţin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii;
    e) actionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administraţie sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/soţul, precum şi cu rudele de gradul I o poziţie semnificativă în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital, cu excepţia societăţii de consultanţa de investiţii;
    f) membrii consiliului de administraţie îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 48 lit. f) şi g).
    (2) Consultanţii de investiţii autorizaţi la data intrării în vigoare a prezentului au obligaţia de a-şi majoră capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c), după cum urmează:
    a) până la 31 decembrie 2005 echivalentul în lei a minimum 10. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii;
    b) până la 31 decembrie 2007 echivalentul în lei a minimum 20. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii.

    ART. 51
    În vederea obţinerii autorizaţiei de consultant de investiţii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoţită de următoarele documente:
    a) actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată;
    b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii;
    c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
    d) extras sau certificat de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste înregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, administratorii societăţii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;
    e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de autorizare şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru administratorii societăţii;
    f) dovada varsarii integrale a capitalului social sau bilanţul contabil înregistrat la administraţia financiară teritorială, aferent ultimilor doi ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării autorizaţiei;
    g) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care deţine în societate o poziţie cel puţin semnificativă sau declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, în cazul în care nu exista astfel de detineri;
    h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societăţii;
    i) prospectul de consultanţa care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: datele de identificare ale societăţii, numele administratorilor societăţii, numele consultantului/consultantilor de investiţii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajaţi ai societăţii şi rezumatul pregătirii şi experienţei profesionale a acestora, descrierea activităţii de consultanţa şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acorda consultanţa, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanţa percepute;
    j) angajamentul consultantilor de investiţii, persoane fizice, angajaţi ai societăţii de a inmana clienţilor sau potenţialilor clienţi, prospectul menţionat la lit. i), anterior prestării de servicii de consultanţa;
    k) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investiţii a persoanei juridice;
    l) declaraţie pe propria răspundere sub semnatura olografă, a membrilor consiliului de administraţie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. (1) lit. e) şi f).

    ART. 52
    (1) Consultantul de investiţii are obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor şi condiţiilor avute în vedere la acordarea autorizaţiei, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectivă.
    (2) Prospectul de consultanţa trebuie actualizat şi retransmis clienţilor ori de câte ori apar modificări în conţinutul acestuia.

    ART. 53
    (1) Retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii are loc în următoarele situaţii:
    a) la solicitarea consultantului de investiţii;
    b) în situaţia în care consultantul de investiţii nu a desfăşurat activitatea pentru care a fost autorizat în ultimele 6 luni;
    c) în cazul încălcării reglementărilor în vigoare.
    (2) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a consultantului de investiţii se efectuează în baza unei cereri semnată, după caz, de consultantul de investiţii, persoana fizica, sau de reprezentantul legal al consultantului de investiţii, persoana juridică. Cererea va fi însoţită de dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizaţiei.

    ART. 54
    C.N.V.M este în drept sa suspende autorizaţia unui consultant de investiţii pentru o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile, în cazul nerespectării prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dacă nu sunt întrunite condiţiile pentru retragerea autorizaţiei sau pentru alte sancţiuni prevăzute de lege.

    ART. 55
    C.N.V.M. va dispune retragerea autorizaţiei unui consultant de investiţii în situaţia în care constata încălcarea repetată a regulilor de conduita, precum şi în situaţia în care se constata imposibilitatea asigurării supravegherii activităţii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    SECŢIUNEA 2
    Reguli privind conduita consultantilor de investiţii
    ART. 56
    (1) Consultanţii de investiţii au obligaţia respectării regulilor de conduita prevăzute la Titlul III, capitolul II aplicabile serviciilor de consultanţa de investiţii, precum şi următoarele cerinţele prevăzute la alin. (2)-(15).
    (2) Consultantul de investiţii trebuie să presteze serviciile de consultanţa cu profesionalism, sa manifeste competenţa şi obiectivitate în rapoartele întocmite şi aprecierile formulate.
    (3) Consultantul de investiţii va menţine un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate.
    (4) Consultantul de investiţii va da dovada de conştiinciozitate şi seriozitate în prestarea serviciilor de consultanţa.
    (5) Consultantul de investiţii va utiliza surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandărilor elaborate, fiind interzisă folosirea unor informaţii nereale, eronate, în rapoartele sau recomandările sale.
    (6) Consultantul de investiţii va păstra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment să facă dovada bunei sale credinţe.
    (7) Consultantul de investiţii va prezenta clientului trăsăturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza creării, analizarii şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare.
    (8) Consultantul de investiţii va folosi cel mai potrivit rationament cu privire la includerea unor factori importanti în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborării studiilor şi recomandărilor sale.
    (9) Consultantul de investiţii va face distincţia între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandările sale, abordand cu maxima obiectivitate domeniul analizat.
    (10) Consultantul de investiţii va indica caracteristicile de baza ale investiţiei în cazul publicării unor studii de analiza, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client.
    (11) Consultantul de investiţii va ţine seama de caracteristicile de baza ale investiţiei, ale portofoliului specific, precum şi de particularităţile clientului la întocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandărilor şi opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client.
    (12) Consultantul de investiţii nu va prelua materiale din studiile elaborate şi publicate de alţi specialişti fără a indica sursa şi autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale.
    (13) Consultantul de investiţii nu va face nici o declaraţie care să induca în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea şi calităţile sale profesionale sau la performanţele viitoare ale instrumentelor financiare analizate.
    (14) Consultantul de investiţii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nici o garanţie asupra calităţii sau profitului investiţiei analizate, ci doar va transmite cu acuratete informaţii, va elabora studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate.
    (15) Consultantul de investiţii are obligaţia sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor privitoare la clienţii săi.

    SECŢIUNEA 3
    Supravegherea consultantilor de investiţii
    ART. 57
    Consultanţii de investiţii sunt obligaţi sa ţină o evidenta stricta a operaţiunilor pe care le desfăşoară şi să îşi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 58
    Consultanţii de investiţii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M., în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., următoarele raportări:
    a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
    b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:
    1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;
    2. raportul administratorilor;
    3. raportul auditorului financiar;
    c) raportul de activitate privind serviciile de consultanţa prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul menţionat la lit. b).

    ART. 59
    Consultanţii de investiţii persoane fizice, vor transmite anual, până cel târziu la data de 31 martie al anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţa de investiţii desfăşurate în anul precedent.

    ART. 60
    Consultanţii de investiţii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situaţii, evidente şi rapoarte solicitate şi nu vor îngrădi în nici un fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuţiilor sale de supraveghere şi inspecţie în vederea verificării activităţii şi a realităţii raportarilor transmise.

    CAP. V
    Operaţiuni transfrontaliere
    SECŢIUNEA 1
    Libera circulaţie a serviciilor
    ART. 61
    (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare în statele membre în baza deciziei de autorizare eliberata de C.N.V.M.:
    a) prin înfiinţarea unei sucursale în condiţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004;
    b) prin acces direct, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004.
    (2) În situaţia în care S.S.I.F. prevăzută la alin. (1) intenţionează sa utilizeze agenţi delegaţi, informaţiile transmise C.N.V.M. conform art. 39 din Legea nr. 297/2004 vor cuprinde şi indicarea agenţilor delegaţi ai respectivei S.S.I.F., care urmează a promova serviciile acesteia în statele membre.
    (3) C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazda, la solicitarea acesteia, informaţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la identitatea agenţilor delegaţi.
    (4) În cazul în care, S.S.I.F. care înfiinţează sucursale în statele membre va utiliza agenţi delegaţi cu domiciliul în afară României, respectivii agenţi vor fi asimilaţi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare ai sucursalei.

    ART. 62
    În exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere şi control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabilă a autorităţii competente din statul membru gazda, să efectueze inspecţii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiinţate într-un stat membru.

    SECŢIUNEA 2
    Intermediarii din statele membre
    ART. 63
    (1) Intermediarii din statele membre pot presta în România serviciile de investiţii financiare prevăzute în autorizaţia eliberata de autoritatea competentă din statul membru de origine, fie prin înfiinţarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la Titlul II, Capitolul VIII, Secţiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004.
    (2) Serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, menţionate în autorizaţie, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menţionate la art. 5 alin. (1) pct. 1 din aceeaşi lege.
    (3) Intermediarii din statele membre şi sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M., achitand în acest sens tariful de înscriere.

    ART. 64
    (1) Informaţiile privind identitatea agenţilor delegaţi care vor promova servicii de investiţii financiare în numele intermediarilor din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autorităţile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul şi în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul pieţelor reglementate.
    (2) În situaţia în care sucursala unui intermediar dintr-un stat membru înfiinţată în România va utiliza agenţi delegaţi situaţi într-un stat membru, altul decât statul membru de origine al intermediarului, aceştia vor fi asimilaţi agenţilor pentru servicii de investiţii financiare ai respectivei sucursale.

    ART. 65
    (1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele intermediarilor din statele membre înfiinţate în România a prevederilor Titlului III, Capitolul I - art. 71, art. 74 şi art. 75, Capitolul II, Secţiunea 1 şi Secţiunea 2, Capitolul III, Secţiunea 1 - art. 95 - 99, Secţiunea 2 şi Secţiunea 3 şi va putea sa verifice, sa adopte măsuri şi să solicite modificările necesare pentru aplicarea corecta a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investiţii financiare prestate pe teritoriul României.
    (2) Autoritatea competenţa din statul membru de origine a intermediarului care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României, poate, în exercitarea responsabilităţilor sale şi cu informarea prealabilă a C.N.V.M., să efectueze inspecţii la sediul acelei sucursale.

    ART. 66
    (1) În vederea întocmirii unor situaţii statistice, intermediarii care au înfiinţat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul acelor sucursale.
    (2) Sucursalele intermediarilor din statele membre au obligaţia sa furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informaţiile necesare pentru monitorizarea respectării de către acestea a cerinţelor prudentiale şi a regulilor de conduita conform prevederilor art. 65 alin. (1).

    SECŢIUNEA 3
    Sucursalele intermediarilor din statele nemembre
    ART. 67
    (1) Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004.
    (2) În vederea obţinerii autorizaţiei, înaintea înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M., o cerere întocmită conform anexei nr. 1A însoţită de documentaţia care atesta îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmează:
    a) autorizaţia eliberata de autoritatea competentă din statul de origine;
    b) actul constitutiv al societăţii, în original sau în copie legalizată;
    c) prezentarea structurii acţionarilor semnificativi, până la nivel de persoana fizica;
    d) adeverinta de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:
    1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în acelaşi stat cu autoritatea competentă emitenta a autorizaţiei;
    2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 297/2004;
    3. capitalul social subscris şi integral vărsat al societăţii care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului iniţial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;
    4. certificarea faptului ca societatea a fost auditata de către un auditor financiar la sfârşitul ultimului exerciţiu financiar şi a faptului ca aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii doi ani;
    e) regulamentul de organizare şi funcţionare al sucursalei, şi procedurile interne care asigura respectarea prevederilor Titlului III;
    f) actele care atesta deţinerea legală a sediului sucursalei;
    g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operaţiunilor ce urmează să fie desfăşurate, conducerea sucursalei, structura organizatorică cu precizarea responsabilităţilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investiţii şi planul de finanţare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investiţiei;
    h) certificatul de cazier judiciar eliberat cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de autorizare şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizată, pentru conducătorii sucursalei;
    i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii sucursalei în relaţia cu C.N.V.M. şi pentru reprezentantul/reprezentanţii compartimentului de control intern;
    j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursala;
    k) documentele prevăzute la art. 33 şi art. 20 pentru autorizarea a cel puţin doi agenţi pentru servicii de investiţii financiare şi a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern;
    l) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în Registrul C.N.V.M.;
    m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectării cerinţelor de autorizare.

    ART. 68
    (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004.
    (2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordării autorizaţiei, sub condiţia prezentării la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului.
    (3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., dovada calităţii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusa împreună cu datele de identificare ale acesteia şi cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensării investiţiilor realizate pe teritoriul României, odată cu cererea şi documentaţia aferentă autorizării sucursalei.

    ART. 69
    Sucursala are obligaţia sa notifice C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data producerii acestora, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentaţiei care au stat la baza acordării autorizaţiei şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a reprezentanţilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    TITLUL III
    Cerinţe prudentiale şi reguli de conduita
    CAP. I
    Reguli generale
    ART. 70
    (1) S.S.I.F. are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politica adecvată suficienta pentru îndeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajaţii şi colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) reguli şi proceduri adecvate privind mecanismele de control intern;
    b) reguli şi proceduri eficiente pentru evaluarea şi administrarea riscurilor;
    c) reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru;
    d) reguli şi proceduri pentru îndeplinirea obligaţiilor de protejare a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor obţinute de la clienţi, precum şi a celor ce decurg din activitatea aferentă fiecărei funcţii;
    e) reguli şi proceduri pentru încheierea tranzacţiilor cu instrumente financiare în contul propriu şi în contul persoanelor relevante;
    f) reguli şi proceduri interne privind includerea sau nu a clienţilor în categoria clienţilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8;
    g) reguli şi proceduri privind evidentierea separată a instrumentelor financiare şi a fondurilor aparţinând clienţilor;
    h) reguli şi proceduri privind politica de executare a ordinelor;
    i) reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese;
    j) reguli şi proceduri cu privire la relaţiile cu clienţii în scopul de a se asigura ca administratorii, conducătorii, angajaţii şi colaboratorii S.S.I.F., acţionează întotdeauna în cel mai bun interes al clienţilor, şi ca aceste persoane nu obţin nici un avantaj din utilizarea informaţiilor confidenţiale de care iau cunoştinţa, în special acolo unde poate aparea o situaţie de conflict de interese între S.S.I.F. şi client;
    k) reguli şi proceduri aplicabile în situaţia externalizarii unor funcţii în scopul evitării riscului operational suplimentar. Externalizarea funcţiilor operationale importante nu poate fi efectuată într-un mod care să prejudicieze esenţial calitatea controlului intern al S.S.I.F. şi capacitatea C.N.V.M. sa supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligaţiilor sale.
    (2) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme şi resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea şi regularitatea prestării serviciilor de investiţii financiare.

    ART. 71
    (1) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii de investiţii financiare principale şi/sau conexe trebuie să acţioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clienţilor lor şi cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu.
    (2) S.S.I.F. este responsabilă pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate.
    (3) S.S.I.F. nu trebuie să acţioneze astfel încât sa pericliteze, să poată fi considerat ca periclitează sau sa induca o situaţie care poate să prejudicieze fondurile şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor ori piaţa reglementată pe care tranzactioneaza şi trebuie să se asigure ca agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi ceilalţi angajaţi ai acesteia nu se vor comporta în acest mod.

    ART. 72
    (1) Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii S.S.I.F. sunt răspunzători pentru asigurarea respectării regulilor şi procedurilor interne prevăzute la art. 70 alin. (1) şi trebuie să fie informati permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum şi cu privire la metodele de evaluare şi administrare a riscului.
    (2) Membrii consiliului de administraţie şi conducătorii S.S.I.F. au obligaţia să asigure menţinerea unor standarde profesionale şi de conduita adecvate ale întregului personal al societăţii.

    ART. 73
    (1) S.S.I.F. este obligată să evidenţieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienţi şi sa utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu şi un cont în numele clienţilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clienţilor vor fi evidentiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F.
    (2) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situaţiile următoarele obligaţii:
    a) să asigure păstrarea în siguranţa a instrumentelor financiare pe care le tine în custodie;
    b) sa nu facă uz de nici unul din instrumentele financiare pe care le tine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi sa nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deţinătorilor;
    c) sa returneze clienţilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi fondurile băneşti încredinţate.

    ART. 74
    S.S.I.F. are obligaţia păstrării, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a tuturor înregistrărilor referitoare la serviciile de investiţii financiare prestate şi tranzacţiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia şi, în special, verificarea respectării de către societate a obligaţiilor faţă de clienţi sau potentialii clienţi.

    ART. 75
    În cazul în care un serviciu de investiţii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementări sau standarde conforme cu legislaţia comunitara, aplicabile instituţiilor de credit şi creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clienţilor şi/sau cerinţele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligaţiilor prevăzute la art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (2)-(6), art. 80, art. 81, art. 82 alin. (1) şi art. 83 alin. (1).

    ART. 76
    S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investiţii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 297/2004 este responsabilă pentru plăţile şi decontările aferente instrumentelor financiare păstrate în custodie.

    ART. 77
    (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia.
    (2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentanţilor persoanei juridice.
    (3) Contul de instrumente financiare trebuie să menţioneze datele de identificare ale persoanei în numele căreia este deschis şi, după caz, ale imputernicitilor/reprezentanţilor acesteia.

    CAP. II
    Protecţia investitorilor
    SECŢIUNEA 1
    Documente şi informaţii în relaţia cu clienţii
    ART. 78
    (1) S.S.I.F. va presta servicii de investiţii financiare în numele şi pe contul clienţilor numai în baza unui contract în forma scrisă, care va conţine cel puţin următoarele clauze:
    a) serviciile de investiţii financiare ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacţionate;
    b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat şi/sau reziliat;
    c) drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi alţi termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investiţii financiare. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;
    d) procedura şi mijloacele prin care clienţii vor transmite ordine şi instrucţiuni;
    e) tipul, conţinutul şi frecventa documentelor privind activitatea desfăşurată, ce vor fi transmise clientului;
    f) consimţământul expres al clientului pentru înregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a instrucţiunilor/confirmarilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu înregistrarea şi stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;
    g) declaraţia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asuma riscul ce decurge din tranzacţiile cu instrumente financiare;
    h) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investiţii financiare convenite de părţi;
    i) comisioanele şi orice alte tarife asociate pentru prestarea serviciilor de investiţii financiare;
    j) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi ştampila societăţii;
    k) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienţi în conturile curente;
    l) cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuza acest curs.
    (2) În cazul unui contract de administrare a portofoliului individual pe baza discretionara, prevederile alin. (1) se completează cu următoarele:
    a) caracteristicile contului de portofoliu referitoare la categoriile de instrumente financiare în care se vor face investiţii şi eventualele limite impuse, tipul de tranzacţii pe care S.S.I.F. le poate efectua cu respectivele instrumente financiare;
    b) identificarea tranzacţiilor pe care S.S.I.F. le poate face numai cu acordul expres al clienţilor, dacă este cazul. Dacă nu sunt impuse restrictii acest aspect va fi menţionat în mod distinct;
    c) posibilitatea S.S.I.F. de a delega competentele primite în baza contractului de administrare, limitele şi condiţiile unei asemenea delegari, iar în situaţia în care delegarea nu priveşte întregul portofoliu, instrumentele financiare şi pieţele reglementate pentru care aceasta delegare poate fi acordată;
    d) posibilitatea clienţilor de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt sa induca plata unor despăgubiri. Clientul are obligaţia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzacţiile efectuate în contul sau;
    e) numele agentului de servicii de investiţii financiare mandatat de S.S.I.F. cu administrarea contului clientului.

    ART. 79
    (1) Contractul va fi însoţit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client şi va cuprinde cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare ale clientului persoana fizica sau juridică, după caz;
    b) informaţii privind profilul clientului care se vor referi la: încadrarea sau nu, în categoria clienţilor profesionali, pregătirea profesională, estimarea valorii investiţiei, nivelul riscului pe care doreşte sa şi-l asume (ridicat, mediu, scăzut) şi informaţiile prevăzute, după caz, la alin. (2) şi (3);
    c) detinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzacţiilor cu instrumente financiare şi detinerile de poziţii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul;
    d) numele şi funcţia salariatului/agentului cu care clientul va tine legătură;
    e) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi ştampila societăţii;
    f) împuternicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoana juridică, după caz;
    g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau la instituţia similară din statul de origine, după caz.
    (2) Atunci când acorda consultanţa de investiţii sau furnizează servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obţine de la client sau de la potenţialul client informaţiile necesare cu privire la cunoştinţele şi experienta în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii, situaţia financiară a acestuia şi obiectivele investitionale, astfel încât societatea să fie în măsura sa recomande respectivului client sau potenţial client serviciile de investiţii şi instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia.
    (3) Atunci când S.S.I.F. prestează alte servicii de investiţii financiare decât cele menţionate la alin. (2), aceasta va solicita clientului sau potenţialului client sa furnizeze informaţii privind cunoştinţele şi experienta acestuia în domeniul investiţiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investiţii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsura sa evalueze dacă serviciile de investiţii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client.
    (4) În cazul în care S.S.I.F. considera, pe baza informaţiilor primite conform prevederilor alin. (1), (2) şi (3), ca instrumentul financiar şi serviciul de investiţii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potenţialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potenţial client.
    (5) În cazul în care clientul sau potenţialul client decide sa nu furnizeze informaţiile menţionate în prezentul articol, sau în cazul în care acesta furnizează informaţii insuficiente cu privire la cunoştinţele şi experienta investitionala, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potenţial client, ca refuzul acestuia de a furniza informaţii complete va conduce la imposibilitatea societăţii de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investiţii avut în vedere este adecvat acestuia.
    (6) Avertismentele prevăzute la alin. (4) şi (5) adresate clientului sau potenţialului client pot fi menţionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.

    ART. 80
    S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare constând doar în executarea şi/sau preluarea şi transmiterea ordinelor clienţilor cu sau fără prestarea serviciilor conexe, pot furniza clienţilor lor respectivele servicii de investiţii financiare, fără a fi necesară obţinerea informaţiilor sau evaluarea oportunităţii investiţiei conform prevederilor art. 79, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) serviciile prestate se referă la acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni sau alte titluri de creanta cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanta care reprezintă activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismele de plasament colectiv şi alte instrumente similare non-complexe;
    b) serviciul de investiţii financiare este furnizat la iniţiativa clientului sau potenţialului client; c) clientul sau potenţialul client a fost clar informat cu privire la faptul ca, la furnizarea acestui serviciu de investiţii financiare, S.S.I.F. nu are obligaţia sa evalueze oportunitatea investiţiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat şi de aceea, acesta poate beneficia de protecţia corespunzătoare prevăzută de regulile de conduita relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard;
    d) S.S.I.F. respecta obligaţiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese.

    ART. 81
    (1) Înaintea semnării contractului şi a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va inmana clientului sau potenţialului client un document de prezentare scris într-o formă uşor de înţeles, astfel încât acesta să fie în măsura sa înţeleagă natura şi riscurile serviciilor de investiţii financiare şi a specificitatii instrumentului financiar care este oferit şi, în consecinţa, sa ia decizii investitionale în cunoştinţa de cauza.
    (2) Documentul de prezentare menţionat la alin. (1) va cuprinde informaţii adecvate cu privire la cel puţin următoarele:
    a) datele de identificare ale S.S.I.F.;
    b) grupul căruia S.S.I.F. aparţine, dacă este cazul;
    c) denumirea autorităţii competente care a emis autorizaţia;
    d) serviciile de investiţii financiare autorizate;
    e) instrumentele financiare şi strategiile de investiţii avute în vedere;
    f) informaţii cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar şi avertismente cu privire la riscurile asociate investiţiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investiţii;
    g) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzacţiile (piaţa reglementată, ATS etc.);
    h) informaţii despre fondul de compensare a investitorilor;
    i) comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate;
    j) informaţii cu privire la existenta compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia şi a posibilităţii transmiterii eventualelor reclamaţii;
    k) elementele minime necesare derulării tranzacţiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul.
    (3) Informaţiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.

    ART. 82
    (1) Clientul trebuie să primească de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplică, costurile asociate tranzacţiilor şi serviciilor efectuate în numele clientului.
    (2) În cadrul tranzacţiilor efectuate în numele clienţilor, S.S.I.F. are obligaţia întocmirii următoarelor documente şi rapoarte:
    a) formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde cel puţin următoarele:
    1. denumirea S.S.I.F. şi numele clientului;
    2. denumirea instrumentului financiar;
    3. locul unde este executată tranzacţia (piaţa reglementată, ATS etc.);
    4. detinerile clientului privind respectivul instrument financiar;
    5. tipul ordinului (limita sau "la piaţa")
    6. tipul tranzacţiei (vânzare, cumpărare);
    7. cantitatea şi preţul;
    8. momentul preluării ordinului (data, ora, minutul şi secunda);
    9. termenul de valabilitate al ordinului;
    10. dacă ordinul a fost plasat la iniţiativa clientului sau la recomandarea agentului;
    11. alte precizări privind informarea corecta a clientului (luarea la cunoştinţa de oferte publice în derulare, modificări de capital anterioare, fuziuni, divizari etc.);
    12. numele în clar şi semnatura agentului pentru servicii de investiţii financiare/agentului delegat care a preluat ordinul;
    13. semnatura clientului dacă ordinul nu a fost preluat telefonic;
    14. ştampila S.S.I.F. sau a sediului secundar;
    b) formular de confirmare a executării ordinelor trebuie să fie transmis clienţilor în maximum 24 de ore de la data executării ordinelor şi la sfârşitul zilei pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    1. denumirea S.S.I.F. şi numele clientului;
    2. denumirea şi cantitatea instrumentului financiar tranzactionat;
    3. cantitatea şi preţul de executare sau, în cazul contractelor cu optiuni, preţul de exercitare şi prima;
    4. momentul executării ordinului (data, ora, minutul şi secunda);
    5. tipul tranzacţiei (vânzare, cumpărare);
    6. locul unde este executată tranzacţia (piaţa reglementată, ATS etc.);
    7. precizări din care să reiasă dacă în tranzacţia încheiată contra-partea a fost contul propriu sau contul persoanelor relevante;
    8. informaţii privind decontarea tranzacţiei (dacă decontarea a avut sau nu loc şi data decontării);
    9. comisioanele, tarifele, taxele şi impozitele percepute;
    10. poziţiile deschise pe contul acestuia, suma în contul în marja şi suma disponibilă, profitul sau pierderea înregistrată, primele plătite, primele încasate şi apelul în marja, dacă este cazul, pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate;
    c) formular de raportare către clienţi, care va conţine, după caz, următoarele date, în funcţie de prevederile contractuale:
    1. numele clientului;
    2. denumirea instrumentelor financiare deţinute, cantităţi;
    3. cantitatea şi preţul mediu de vânzare/cumpărare pentru fiecare instrument financiar tranzactionat în numele clientului;
    4. preţul mediu pentru fiecare instrument financiar corespunzător zilei de raportare;
    5. diferenţe favorabile/nefavorabile. În cazul administrării unui portofoliu pe baza discretionara, S.S.I.F. va raporta imediat orice diminuare a valorii activelor încredinţate, ca rezultat al unor pierderi reale sau potenţiale, care ar atinge sau ar depăşi 10% din respectiva valoare;
    6. disponibilul de numerar în contul clientului;
    7. istoric de tranzactionare şi de evoluţie a situaţiei financiare.
    d) extrasul de cont va fi transmis clienţilor lunar, dacă clauzele contractuale nu prevăd un alt termen, şi trebuie să conţină date privind portofoliul acestora şi disponibilul existent în cont.

    ART. 83
    (1) Toate informaţiile, incluzând mesajele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. şi de către agenţii acesteia, clienţilor ori potenţialilor clienţi, C.N.V.M. şi entitatilor pieţei, trebuie să fie corecte, exacte, clare şi adecvate, astfel încât să ofere o informare completa şi sa nu induca în eroare. Este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui mesaj publicitar despre care S.S.I.F. ştie sau ar trebui sa ştie ca include informaţii false, neclare, incomplete, afirmaţii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Mesajele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.
    (2) Informaţiile transmise de către S.S.I.F. clienţilor trebuie să le permită acestora sa ia, în baza respectivelor informaţii, decizii investitionale, sa reactioneze prompt în legătură cu pierderile curente sau potenţiale şi sa reflecte la consistenta dintre obiectivul, strategia investitionala propusă şi portofoliul de care dispun.
    (3) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clienţilor săi informaţiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investitionale în cunoştinţa de cauza.
    (4) Pentru furnizarea la timp a informaţiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare:
    a) urgenta cu care trebuie soluţionată o situaţie data;
    b) timpul necesar clientului sa perceapă şi sa reactioneze la informaţia transmisă;
    c) termenii contractuali agreati de client.
    (5) Conţinutul şi scopul pentru care sunt transmise informaţiile trebuie să fie uşor de înţeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidentiate. Prin modul de prezentare a informaţiilor nu trebuie să fie omise, ascunse sau diminuate date ori avertismente importante.
    (6) S.S.I.F. poate publică şi distribui materiale ce nu fac recomandări specifice, ci doar conţin o lista a tuturor recomandărilor făcute de aceasta în trecut. Lista trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) denumirea fiecărui instrument financiar recomandat;
    b) data şi tipul recomandarii (de exemplu: vânzare sau cumpărare);
    c) preţul sau intervalul de preţ la momentul la care a fost facuta recomandarea;
    d) preţul sau intervalul de preţ pentru care a fost facuta recomandarea.
    (7) În cazul materialelor publicitare de tip mărturie referitoare la S.S.I.F. şi/sau a calităţii consultantei de investiţii oferită de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidenţieze clar următoarele elemente:
    a) mărturia respectiva nu trebuie considerată ca reprezentativa decât pentru experienta persoanei care o face, iar nu şi pentru alţi clienţi;
    b) mărturia nici nu indica şi nici nu garantează performanţe viitoare de succes;
    c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plata pentru mărturia respectiva;
    d) în cazul în care mărturia respectiva implica aspecte de ordin tehnic referitoare la investiţii, persoana care o face trebuie să dispună de cunoştinţele şi experienta necesare pentru a putea formula o opinie valabilă.
    (8) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să facă referire la riscurile inerente tranzacţiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativa, fluctuatia preţurilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb.
    (9) În măsura în care un S.S.I.F. foloseşte citate, cotaţii, tabele, harti, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informaţiilor respective trebuie indicată întotdeauna în mod clar.
    (10) Obligaţia respectării prezentelor reguli revine S.S.I.F. şi/sau reprezentanţilor acesteia şi în cazul participării la, sau a sponsorizarii unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum şi în situaţia în care S.S.I.F. angajează o alta entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul sau.

    ART. 84
    (1) În situaţia recomandarii unei tranzacţii S.S.I.F. trebuie să facă cunoscute clientului toate informaţiile deţinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investiţiei respective şi sa îi aducă la cunoştinţa acestuia ca performanţele anterioare nu reprezintă garanţii ale performantelor viitoare.
    (2) S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandări legate de tranzactionare clienţilor actuali sau potenţiali numai dacă dispune de analize financiare şi de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandarii. S.S.I.F. nu are voie sa garanteze în nici un fel performanţele instrumentului financiar respectiv.
    (3) Atunci când acorda consultanţa sau face recomandări unui client, S.S.I.F. trebuie să ţină seama de obiectivul investitional şi de profilul respectivului client constituit pe baza informaţiilor furnizate de acesta conform art. 79.

    ART. 85
    Pentru a permite clienţilor sa aprecieze în orice moment termenii unei tranzacţii pe care intenţionează sa o desfăşoare şi sa verifice, ulterior, condiţiile în care aceasta tranzacţie a fost executată, S.S.I.F. vor pune la dispoziţia clienţilor toate informaţiile afişate în sistem, cu privire la preţurile şi volumul de tranzactionare aferente instrumentului financiar, subiect al tranzacţiei.

    ART. 86
    (1) Publicitatea facuta de către S.S.I.F. va conţine denumirea completa a societăţii, adresa sediului social/central inclusiv statul de origine, numerele de telefon şi fax, numărul şi data deciziei de autorizare.
    (2) S.S.I.F. nu poate poate folosi numele nici unei autorităţi publice într-un mod care ar putea indica ca aceasta din urma garantează sau aproba serviciile prestate de societate.
    (3) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiţie sau la o strategie investitionala nu va conţine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garanţii, pretenţii exagerate sau cereri nefondate, ori proiectii sau prognoze de rezultate pentru care nu exista o baza reală. În plus, toate proiectiile şi/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.
    (4) În măsura în care S.S.I.F. dezvolta o pagina de internet, aceasta va cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) adresa sediului social/central şi a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea;
    b) capitalul social;
    c) numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor semnificativi, reprezentantului/reprezentanţilor compartimentului de control intern, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi a agenţilor delegaţi;
    d) serviciile de investiţii financiare pe care S.S.I.F. este autorizata de către C.N.V.M. să le presteze;
    e) cel puţin ultimul bilanţ contabil anual, precum şi contul de profit şi pierdere, certificate de auditori financiari;
    f) datele de contact ale reprezentanţilor compartimentului de control intern;
    g) informaţii privind fondul de compensare a investitorilor.
    (5) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea şi caracterul complet al tuturor informaţiilor care sunt afişate pe pagina de internet.
    (6) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piaţa pot obliga S.S.I.F. sa modifice informaţiile cuprinse pe pagina de internet ori pot interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pieţei reglementate.
    (7) S.S.I.F. trebuie să păstreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare şi ale conţinutului paginii de internet pentru o perioadă de doi ani de la aparitie sau afişare şi să le pună la dispoziţia C.N.V.M. ori operatorului de piaţa, la cererea acestora.

    SECŢIUNEA 2
    Reguli privind executarea ordinelor
    ART. 87
    (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investiţii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situaţia în care, în acest mod, se realizează o tranzacţie mai avantajoasă pentru client şi/sau nu creşte nivelul comisioanelor şi al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instrucţiunilor clientului este responsabilă pentru caracterul complet şi acuratetea informaţiilor transmise.
    (2) S.S.I.F. care primeşte o instrucţiune să efectueze servicii pe numele unui client în condiţiile menţionate la alin. (1), va fi indreptatita să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzacţiile care au fost furnizate clientului de către o alta S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instrucţiunilor este responsabilă în ce priveşte oportunitatea pentru client a recomandărilor şi consultantei furnizate.
    (3) S.S.I.F. care primeşte instrucţiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabilă pentru executarea serviciului sau a tranzacţiei, bazată pe orice informaţie sau recomandare formulată în conformitate cu prevederile prezentului titlu.

    ART. 88
    (1) În cazul în care executa ordinele clienţilor, S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile necesare pentru obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clienţii săi, luând în considerare, preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executării şi decontării, volumul, natura tranzacţiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situaţia în care clientul transmite o instrucţiune specifică, S.S.I.F. are obligaţia executării ordinului conform acelei instrucţiuni.
    (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia sa întocmească şi sa implementeze reguli şi proceduri clare cuprinzând politica de executare a ordinelor care trebuie să conducă la obţinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clienţilor.
    (3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecărei categorii de instrumente financiare, informaţii cu privire la diferitele locuri de tranzactionare (piaţa reglementată, sistemul alternativ de tranzactionare etc.) în care S.S.I.F. executa ordinele clienţilor săi, factorii care afectează alegerea locului executării ordinelor, precum şi cu privire la posibilitatea executării ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzactionare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obţinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clienţilor.
    (4) S.S.I.F. va furniza clienţilor săi informaţii adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor şi va solicita acordul prealabil al clienţilor cu privire la aceasta.
    (5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clienţilor să poată fi executate în afară pieţei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzactionare, S.S.I.F. are obligaţia informării clienţilor săi cu privire la aceasta posibilitate şi a obţinerii în prealabil a acordului expres al acestora, înaintea executării ordinelor lor. S.S.I.F. poate obţine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzacţie.
    (6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executării ordinelor şi a politicii de executare a tranzacţiilor, în scopul identificarii şi corectării oricărei deficiente, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executării tranzacţiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizează cele mai bune rezultate posibile pentru clienţi sau dacă sunt necesare modificări referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzacţiilor. S.S.I.F. va notifica clienţii cu privire la orice modificare a executării ordinelor sau a politicii de executare a acestora.
    (7) S.S.I.F. sunt obligate sa demonstreze clienţilor lor, la solicitarea acestora, ca ordinele acestora au fost executate în concordanta cu politica societăţii de executare a ordinelor.

    ART. 89
    (1) S.S.I.F. trebuie să acţioneze în asa fel încât să asigure o deplina egalitate de tratament faţă de clienţii săi.
    (2) S.S.I.F. autorizata să execute ordine pe numele clienţilor trebuie să implementeze reguli şi proceduri care să urmărească executarea prompta, corecta şi expeditiva a ordinelor clienţilor faţă de alte ordine ale clienţilor sau faţă de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clienţilor în concordanta cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F.
    (3) Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienţi pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei.
    (4) S.S.I.F. este pe deplin responsabilă pentru efectuarea tranzacţiilor în conformitate cu reglementările în vigoare.
    (5) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe banda magnetica sau pe un suport echivalent.
    (6) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului împreună cu justificarea refuzului.

    ART. 90
    În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţa existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileşte altfel în mod expres, sa ia măsurile necesare pentru a facilita executarea cat mai curând posibil a acelui ordin, făcând public respectivul ordin limita într-o maniera care să fie uşor accesibila celorlalţi participanţi la piaţa folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilitatii şi executării cat mai rapide a ordinului.

    ART. 91
    (1) Pentru a dobândi autoritate discretionara asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client S.S.I.F. are obligaţia de a obţine acordul scris şi declaraţia acestuia cu privire la faptul ca acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discretionara a contului sau.
    (2) În situaţia administrării unui cont discretionar, contra-partea în tranzacţii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decât dacă se asigura un preţ mai bun decât cel oferit de piaţa.
    (3) S.S.I.F., prin agentul pentru servicii de investiţii financiare mandatat în contractul de administrare, are obligaţia de a completa ordine de vânzare/cumpărare în cazul în care efectuează tranzacţii în legătură cu conturile discretionare ale clienţilor lor. Acestea vor fi aprobate de coordonatorul ierarhic superior agentului pentru servicii de investiţii financiare.

    SECŢIUNEA 3
    Conflictul de interese
    ART. 92
    (1) S.S.I.F. trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure ca situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariaţi şi agenţi sau orice persoană aflată în mod direct sau indirect în poziţie de control faţă de societate, şi clienţii societăţii, între doi clienţi ai societăţii, precum şi între combinatii ale situaţiilor de mai sus, sunt identificate şi apoi prevenite şi gestionate într-un asemenea mod încât interesele clienţilor sa nu fie afectate. În acest scop, S.S.I.F. trebuie să-şi stabilească o politica interna independenta, inclusiv prin separarea activităţilor din cadrul acesteia.
    (2) Dacă structura organizatorică şi administrativă a societăţii stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura prevenirea afectării intereselor clienţilor, S.S.I.F. are obligaţia sa notifice clientului în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, înaintea prestării serviciilor de investiţii financiare în numele acestuia.
    (3) În situaţia recomandarii unei investiţii, S.S.I.F. trebuie să aibă o baza informationala solida pentru a susţine respectiva investiţie, va face cunoscut preţul sau intervalul de preţ al instrumentelor financiare în momentul recomandarii şi va informa clientul despre existenta uneia sau mai multora din următoarele situaţii:
    a) S.S.I.F. este formator de piaţa pentru instrumentul financiar recomandat;
    b) S.S.I.F. şi/sau unul dintre administratorii, conducătorii, actionarii semnificativi, directorii, agenţii pentru servicii de investiţii financiare sau agenţii delegaţi, au detineri mai mari de 5% din instrumentul financiar recomandat, ori deţin optiuni, drepturi sau warrante pentru a cumpara acelaşi procent din instrumentul financiar recomandat;
    c) S.S.I.F. a participat în ultimii doi ani la o ofertă publică pentru instrumentul financiar recomandat;
    d) orice alt conflict de interese referitor la instrumentul financiar recomandat.
    (4) În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investiţii financiare în calitate de contra-parte a clientului sau în numele clientului faţă de care se afla, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luându-se în considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzacţii în cadrul grupului din care face parte, decât dacă a dezvaluit, în prealabil, clientului natura şi întinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord sa încheie o tranzacţie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.

    ART. 93
    (1) În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii de conflict de interese, pentru garantarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în cursul desfăşurării diferitelor servicii, pentru a asigura un înalt nivel de eficienta şi de securitate a serviciilor prestate, S.S.I.F. autorizata sa desfăşoare mai multe tipuri de servicii de investiţii financiare are obligaţia sa separe activităţile care pot conduce la apariţia unui conflict de interese.
    (2) Organizarea interna a S.S.I.F. trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerinţe minime:
    a) departamentele de specialitate şi personalul implicat sa păstreze confidenţialitatea oricărei informaţii de care iau cunoştinţa în cursul activităţii, în special informaţiile care nu au devenit încă publice şi care ar putea influenţa preţul de tranzactionare pe piaţa;
    b) oricare dintre informaţiile menţionate la lit. a) sa nu fie folosite în tranzacţiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terţi ori clienţi interesaţi;
    c) separarea funcţiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii;
    d) separarea atribuţiilor principale astfel încât să se evite îndeplinirea de către aceeaşi persoana a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clienţii acesteia;
    e) mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidenţialităţii şi păstrării în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puţin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;
    f) alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariaţi şi personalului de conducere.

    SECŢIUNEA 4
    Contra-părţi eligibile
    ART. 94
    (1) În aplicarea acestui articol, sunt considerate contra-părţi eligibile următoarele entităţi:
    a) societăţile de servicii de investiţii financiare, instituţiile de credit şi societăţile de asigurare;
    b) organismele de plasament colectiv şi societăţile lor de administrare;
    c) fondurile de pensii şi societăţile lor de administrare;
    d) alte instituţii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale a unui stat membru;
    e) persoanele fizice sau juridice ale carei activităţi principale constau în tranzacţionarea în cont propriu a mărfurilor şi/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport mărfurile;
    f) traderii;
    g) guvernele naţionale şi entitatile publice subordonate acestora inclusiv autorităţile publice care gestionează datoria publică;
    h) băncile centrale şi organizaţiile transnationale.
    (2) Prevederile art. 71 alin. (1), art. 75, art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (2) - (6), art. 80, art. 81, art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 88, art. 89 alin. (2) şi art. 90 nu se aplică S.S.I.F. autorizata să execute ordine în numele clienţilor şi/sau să efectueze tranzacţii în cont propriu şi/sau sa primească şi sa transmită ordine, atunci când respectivele operaţiuni sunt efectuate cu sau între contra-părţi eligibile.
    (3) Entitatile clasificate ca şi contra-părţi eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzacţie cu tranzacţie, tratarea lor ca şi clienţi ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 71 alin. (1), art. 75, art. 78 alin. (1) lit. c), art. 79 alin. (2) - (6), art. 80, art. 81, art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (1), art. 88, art. 89 alin. (2) şi art. 90.
    (4) În situaţia unei tranzacţii în care posibilele contra-părţi se afla sub jurisdicţii diferite, S.S.I.F. va amana aplicarea statutului de contra-parte eligibilă a respectivei entităţi conform prevederilor legale şi măsurilor din statul membru în care respectiva entitate este situata, până la obţinerea confirmării exprese a posibilei contra-părţi ca aceasta este de acord să fie tratata drept contra-parte eligibilă. S.S.I.F. poate obţine aceasta confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzacţie în parte.
    (5) C.N.V.M. poate recunoaşte drept contra-părţi eligibile, alte entităţi decât cele prevăzute la alin. (1) care întrunesc condiţii predeterminate corespunzătoare, incluzând mărimea detinerilor.
    (6) C.N.V.M. poate recunoaşte drept contra-părţi eligibile, entitatile din alte state, echivalente categoriilor de entităţi menţionate la alin. (1) şi respectiv a celor menţionate la alin. (5) dacă sunt îndeplinite aceleaşi condiţii prevăzute pentru încadrarea acestora din urma conform alin. (5).

    CAP. III
    Cerinţe privind transparenta şi integritatea operaţiunilor cu instrumente financiare
    SECŢIUNEA 1
    Obligaţii privind asigurarea integrităţii pieţelor, raportarea tranzacţiilor şi păstrarea înregistrărilor
    ART. 95
    (1) S.S.I.F. are obligaţia sa păstreze şi sa pună la dispoziţia C.N.V.M., pentru cel puţin 5 ani, rapoartele şi evidentele cuprinzând datele şi informaţiile relevante pentru toate tranzacţiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clienţilor.
    (2) În cazul tranzacţiilor efectuate în contul clienţilor, rapoartele şi evidentele trebuie să cuprindă, în afară informaţiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informaţiile şi detaliile privind identitatea clientului, precum şi informaţiile prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile prevenirii şi combaterii spalarii banilor prin folosirea sistemului financiar.

    ART. 96
    (1) Operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi, după caz, societăţile de servicii de investiţii financiare, trebuie să întocmească şi sa transmită C.N.V.M. cat mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârşitul următoarei zile lucrătoare, rapoartele privind tranzacţiile cu instrumente financiare, întocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmează:
    a) în cazul în care tranzacţionarea se efectuează în piaţa reglementată sau în sistemul alternativ de tranzactionare obligaţia transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piaţa sau operatorului de sistem;
    b) în cazul tranzacţiilor efectuate conform prevederilor Titlului III, capitolul III, secţiunea 2, obligaţia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F.
    (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel puţin, detalii privind denumirea şi numărul instrumentelor financiare cumpărate sau vândute, cantitatea, data şi momentul executării fiecărei tranzacţii, preţul de tranzactionare, precum şi datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.

    ART. 97
    (1) În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportarii se tranzactioneaza în cadrul altei pieţe relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informaţiile prevăzute la art. 96 alin. (2) şi autorităţii competente care supraveghează respectiva piaţa, în conformitate cu legislaţia comunitara aplicabilă.
    (2) C.N.V.M. va emite instrucţiuni pentru definirea pieţei relevante în termeni de lichiditate în conformitate cu legislaţia comunitara aplicabilă.

    ART. 98
    Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizaţi în statele membre, care desfăşoară activităţi în România, vor fi transmise şi autorităţilor competente din statele membre de origine, cu excepţia cazului în care acestea decid că nu doresc sa primească respectivele informaţii.

    ART. 99
    (1) S.S.I.F. trebuie să evidenţieze distinct, sa întocmească şi sa ţină la zi cel puţin următoarele:
    a) un formular pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 82 alin. (2) lit. a);
    b) formulare de confirmare a executării ordinelor întocmite conform art. 82 alin. (2) lit. b);
    c) evidente privind apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite ale clienţilor;
    d) fişele conturilor clienţilor, conturilor persoanelor relevante şi contului propriu;
    e) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzacţiile cu instrumente financiare, ale intrărilor/iesirilor de numerar şi ale altor avansuri sau debite ale clienţilor, precum şi documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul în care tranzacţia a fost efectuată, denumirea contului, instrumentul financiar tranzactionat, cantitatea, preţul unitar şi preţul total de vânzare sau cumpărare şi data tranzacţiei;
    f) evidentele detinerilor clienţilor, care să reflecte, în contul de numerar al fiecărui client, toate vânzările/cumpărările, primirile/livrările de instrumente financiare, actualizate cel puţin zilnic;
    g) situaţii privind activele şi pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli şi de capital, actualizate cel puţin lunar;
    h) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensării, toate poziţiile pe care S.S.I.F. le deţine în conturile personale şi ale clienţilor săi, precum şi localizarea lor;
    i) evidente ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor şi dobânzilor primite, ale împrumuturilor acordate sau primite, precum şi ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puţin zilnic;
    j) fişele angajaţilor S.S.I.F., cu menţionarea sancţiunilor şi a situaţiilor de punere sub acuzare în legătură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care aceştia au fost angajaţii S.S.I.F..
    (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să poată fi puse la dispoziţie C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.
    (3) La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligaţia de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.

    ART. 100
    (1) În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activităţii desfăşurate de S.S.I.F., aceasta va depune la C.N.V.M. următoarele situaţii şi documente:
    a) situaţii financiare lunare, trimestriale sau semestriale, după caz, întocmite şi transmise C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societăţilor de servicii de investiţii financiare;
    b) "raportul privind evidenta operaţiunilor de împrumut, a cumpărărilor în marja şi a vânzărilor în lipsa" întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;
    c) "raportul privind tranzacţiile cu instrumente financiare derivate" întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la încheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.;
    d) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie;
    e) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementările C.N.V.M., care va cuprinde:
    1. situaţiile financiare anuale compuse din bilanţ, cont de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;
    2. raportul administratorilor;
    3. raportul auditorului financiar.
    f) raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreună cu raportul menţionat la lit. e);
    g) raport privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, precum şi raport privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investiţii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreună cu raportul menţionat la lit. e).
    (2) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1, actualizată şi completată integral, împreună cu:
    a) lista sediilor secundare autorizate cuprinzând şi agenţii pentru servicii de investiţii financiare şi, după caz, reprezentanţii compartimentului de control intern care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii secundare;
    b) raport privind structura portofoliilor individuale ale clienţilor aflate în administrare;
    c) raport privind măsurile disciplinare aplicate conducătorilor, agenţilor pentru servicii de investiţii financiare şi reprezentanţilor compartimentului de control intern;
    d) contractele încheiate cu alţi intermediari;
    e) raport privind activităţile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate.
    (3) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel târziu la data de 31 martie, raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate.

    SECŢIUNEA 2
    Obligaţiile S.S.I.F. care acţionează în calitate de operator independent
    ART. 101
    Operatorul independent reprezintă intermediarul care în mod organizat, frecvent şi sistematic încheie tranzacţii pe cont propriu prin executarea ordinelor clienţilor în afară pieţelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.

    ART. 102
    Societăţile de servicii de investiţii financiare care acţionează în calitate de operator independent pentru acţiuni, au obligaţia sa publice cotatia ferma pentru acele acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, pentru care acţionează ca operator independent şi pentru care exista o piaţa lichidă conform criteriilor pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare. În cazul acţiunilor pentru care nu exista o piaţa lichidă, operatorul independent va prezenta cotatiile clienţilor lor, la solicitarea acestora.

    ART. 103
    (1) Prevederile art. 102 se aplică atunci când operatorul independent tranzactioneaza cantităţi mai mici decât cantitatea standard din piaţa. Operatorului independent care tranzactioneaza doar cantităţi mai mari decât cantitatea/volumul standard din piaţa nu i se vor aplica prevederile acestui capitol.
    (2) Operatorii independenţi pot decide cantitatea sau cantităţile pentru care vor oferi cotaţii. Pentru o anumită acţiune, fiecare cotatie va include preţul ferm de cumpărare şi/sau vânzare sau preţurile pentru o cantitate sau cantităţi care pot fi mai mici decât cantitatea/volumul standard din piaţa pentru clasa de acţiuni de care aparţin respectivele acţiuni. Preţul sau preţurile vor reflecta condiţiile predominante (preponderente) existente în piaţa pentru respectiva acţiune.
    (3) În aplicarea prezentei secţiuni, acţiunile vor fi grupate în clase pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piaţa pentru acea acţiune. Cantitatea/volumul standard din piaţa pentru fiecare clasa de acţiuni va fi o cantitate reprezentativa a mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piaţa pentru acţiunile incluse în fiecare clasa de acţiuni.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 102 şi ale alin. (1) - (3) ale prezentului articol, piaţa pentru fiecare acţiune reprezintă toate ordinele executate în România şi în Uniunea Europeană în legătură cu respectiva acţiune, excluzandu-le pe acelea ale căror volume sunt mai mari decât volumul standard din piaţa pe acea acţiune.

    ART. 104
    C.N.V.M., pe baza datelor furnizate de către operatorul de piaţa sau de către autoritatea competentă a pieţei celei mai relevante în termeni de lichiditate pentru fiecare acţiune, va stabili, cel puţin anual, clasa acţiunilor căreia aceasta îi aparţine, luând în considerare media aritmetica a valorii ordinelor executate în piaţa cu privire la acea acţiune. Aceasta informaţie va fi difuzată public tuturor participanţilor la piaţa.

    ART. 105
    (1) Operatorii independenţi vor face publice cotatiile lor în mod regulat şi continuu în timpul programului normal de tranzactionare. Operatorii independenţi pot să-şi actualizeze cotatiile în orice moment şi vor putea, de asemenea, în condiţii excepţionale de piaţa, să-şi retragă cotatiile.
    (2) Cotatiile vor fi făcute publice într-o maniera uşor accesibila celorlalţi participanţi la piaţa, în baza unor costuri comerciale rezonabile.
    (3) În vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 88, operatorii independenţi vor executa ordinele primite de la clienţii obisnuiti cu privire la acţiunile pentru care au calitatea de operatori independenţi, la preţurile cotate la momentul primirii ordinelor.
    (4) S.S.I.F. va executa ordinele primite de la clienţii profesionali definiţi conform Anexei nr. 8 cu privire la acţiunile pentru care au calitatea de operatori independenţi, la preţurile cotate la momentul primirii ordinelor. Operatorii independenţi pot executa aceste ordine, în cazuri justificate, la un preţ mai bun cu condiţia ca acest preţ să se încadreze în limitele apropiate de condiţiile publice ale pieţei, precum şi cu condiţia ca ordinele sa cuprindă cantităţi mai mari decât cantitatea initiata în mod obişnuit de către un client obişnuit.
    (5) Operatorii independenţi pot, de asemenea, să execute ordinele primite de la clienţii profesionali la preţuri diferite faţă de cotatiile oferite fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (4), în situaţia în care executarea tranzacţiilor cu mai multe valori mobiliare reprezintă parte a unei tranzacţii sau, în situaţia în care ordinele sunt supuse altor condiţii decât preţul curent din piaţa.
    (6) În situaţia în care nu este posibila aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5), operatorul independent care oferă o singura cotatie sau a cărui cea mai mare cotatie este mai mica decât cantitatea/volumul standard din piaţa şi care primeşte un ordin de la un client cuprinzând o cantitate mai mare decât cotatia oferită de acesta, dar mai mica decât volumul standard din piaţa, poate decide să execute acea parte a ordinului care depăşeşte cotatia oferită de acesta, cu condiţia ca executarea să se facă la preţul cotat.
    (7) În situaţia în care ordinul unui client cuprinde o cantitate ce reprezintă un multiplu al volumului standard din piaţa plus o diferenţa mai mica decât volumul standard, prevederile alin. (6) se aplică şi acestei diferenţe.
    (8) În cazul în care operatorul independent oferă cotaţii diferite şi primeşte un ordin care se situeaza între aceste cotaţii, va executa ordinul la unul din preţurile cotate cu respectarea prevederilor art. 89 alin. (2) şi art. 90, exceptând cazul în care este permis altfel conform alin. (4) şi (5).

    ART. 106
    C.N.V.M. va verifica dacă S.S.I.F. care acţionează în calitate de operator independent:
    a) actualizează periodic preţurile de cumpărare şi/sau vânzare publicate în conformitate cu art. 102 şi dacă menţine preţurile care reflecta condiţiile de piaţa predominante (preponderente);
    b) respecta condiţiile impuse pentru oferirea unor preţuri mai bune conform prevederilor art. 105 alin. (4).

    ART. 107
    (1) Operatorii independenţi pot decide pe baza politicii comerciale proprii şi într-un mod obiectiv şi nediscriminatoriu, căror clienţi le vor acorda acces la cotatiile oferite. În acest sens, S.S.I.F. va dispune de reguli clare care guvernează accesul la cotatiile oferite.
    (2) Operatorii independenţi pot refuza sa încheie sau pot întrerupe relaţiile de afaceri cu clienţii din considerente comerciale cum ar fi statutul de creditori al clienţilor sau luarea în considerare a riscului de contra-parte şi de decontare finala într-o tranzacţie.

    ART. 108
    (1) În vederea limitării riscului de a fi expus la multiple tranzacţii din partea aceluiaşi client, operatorul independent poate limita, într-un mod nediscriminatoriu, numărul tranzacţiilor de la acelaşi client care vor fi iniţiate în condiţiile publicate.
    (2) Operatorii independenţi pot de asemenea, ca într-un mod nediscriminatoriu şi cu respectarea prevederilor art. 89 alin. (2) şi 90, sa limiteze numărul total al tranzacţiilor de la diferiţi clienţi în acelaşi timp cu condiţia ca acest lucru să se efectueze numai dacă numărul şi/sau volumul ordinelor clienţilor depăşesc considerabil norma.

    SECŢIUNEA 3
    Obligaţiile S.S.I.F. privind transparenta post tranzactionare
    ART. 109
    (1) S.S.I.F. care efectuează, în afară pieţei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzacţii cu acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată în contul propriu sau în contul clienţilor, trebuie să facă public volumul şi preţul acelor tranzacţii, precum şi momentul (data, ora, minutul şi secunda) la care acestea au fost executate. Aceasta informaţie va fi facuta publică imediat după momentul executării tranzacţiei, în baza unor costuri comerciale rezonabile şi într-o maniera cat mai uşor accesibila participanţilor la piaţa, în conformitate cu reglementările pieţei reglementate.
    (2) Detaliile privind informaţiile ce trebuie făcute publice conform alin. (1), vor fi transmise prin intermediul sistemului electronic al pieţei reglementate pe care respectiva acţiune este admisă la tranzactionare. Operatorul de piaţa va permite transmiterea acestor informaţii prin intermediul sistemului electronic al pieţei reglementate administrate, într-un mod nediscriminatoriu şi pe baza unor costuri comerciale rezonabile.
    (3) S.S.I.F. care efectuează, în afară unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzacţii cu acţiuni care nu sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată şi care sunt tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare trebuie să facă public prin intermediul sistemului alternativ de tranzactionare volumul şi preţul acelor tranzacţii, precum şi momentul (data, ora, minutul şi secunda) la care acestea au fost executate.

    SECŢIUNEA 4
    Practici frauduloase
    ART. 110
    (1) Următoarele fapte sunt considerate ca fiind practica frauduloasă:
    a) furtul instrumentelor financiare ale clienţilor şi/sau al fondurilor băneşti aferente acestora;
    b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garanţii în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare şi a disponibilităţilor băneşti care aparţin clienţilor sau terţilor, fără a avea în prealabil autorizaţia scrisă expresă a clientului;
    c) înstrăinarea sau folosirea directa sau indirecta a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizaţia scrisă expresă a clientului;
    d) încheierea unor tranzacţii cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identităţii proprietarului acestora;
    e) garantarea obţinerii unor rezultate financiare pozitive în urma tranzacţiilor efectuate;
    f) executarea prioritara a ordinelor de tranzactionare în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante faţă de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clienţilor;
    g) efectuarea de tranzacţii în situaţia existenţei unor conflicte de interese cu clienţii fără informarea şi acordul prealabil al clientului;
    h) tranzacţionarea excesiva pentru un cont discretionar, în sensul efectuării de tranzacţii repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F.;
    i) realizarea unui acord între doua sau mai multe persoane care se afla în legături strânse, în scopul obţinerii de beneficii în dăuna clienţilor sau care au ca scop ori rezultat creşterea ori scăderea frauduloasă a preţului instrumentelor financiare;
    j) informarea eronată, incompleta sau exagerata cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia sa deruleze tranzacţii având ca obiect respectivul instrument financiar;
    k) acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzacţiile efectuate în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante folosind activele clienţilor;
    l) transmiterea unor informaţii din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidenţiale, în scopul determinării clienţilor sau potenţialilor clienţi de a efectua tranzacţii ori promisiuni de câştig făcute clienţilor.
    (2) C.N.V.M. poate încadra şi alte fapte decât cele menţionate la alin. (1) în categoria celor considerate ca practica frauduloasă.

    ART. 111
    În aplicarea art. 244 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, în examinarea tranzacţiilor sau ordinelor de tranzactionare, C.N.V.M., operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi participanţii la piaţa, vor lua în considerare, cel puţin următoarele semnale care pot indica operaţiuni de manipulare a pieţei:
    a) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate reprezintă o proporţie semnificativă a volumului zilnic de tranzactionare a unui instrument financiar avut în vedere pe piaţa reglementată, în special atunci când aceste operaţiuni conduc la modificarea semnificativă a preţului instrumentului financiar;
    b) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate de persoane care cumpara sau vand cantităţi ale unui instrument financiar reprezentând poziţii semnificative, conduc la modificări semnificative ale preţului respectivului instrument financiar sau a instrumentului financiar derivat ori a activului suport cu care se afla în legătură, admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată;
    c) măsura în care tranzacţiile efectuate nu conduc la modificări privind deţinătorii finali ai instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată;
    d) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate includ poziţii de sens invers într-o perioadă scurta de timp şi reprezintă o proporţie semnificativă a volumului zilnic de tranzactionare a instrumentului financiar analizat pe piaţa reglementată avută în vedere, şi ar putea fi asociate cu schimbări semnificative ale preţului instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată;
    e) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate sunt concentrate într-o perioadă scurta de timp în cadrul sesiunii de tranzactionare şi conduc apoi la schimbarea preţului în sens invers;
    f) măsura în care ordinele de tranzactionare date şi retrase înainte de a fi executate, conduc la modificarea celui mai bun preţ de cumpărare sau vânzare a unui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piaţa reglementată, sau la modificarea înregistrărilor în registrul ordinelor disponibil participanţilor la piaţa;
    g) măsura în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzacţiile sunt efectuate la momentul sau în jurul unui anume moment în care sunt determinate preţurile de referinţa, preţurile de decontare şi estimarile, şi care conduc la modificări ale preţului cu efect asupra estimarilor şi preţurilor menţionate mai sus;
    h) situaţia în care ordinele de tranzactionare date sau tranzacţiile efectuate de către persoane sunt precedate sau urmate de diseminarea unor informaţii false sau inselatoare de către aceleaşi persoane sau de către alte persoane cu care acestea se afla în legătură;
    i) situaţia în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzacţiile sunt efectuate de către persoane, înainte ca, sau după ce, aceleaşi persoane sau persoane cu care acestea se afla în legătură, produc sau disemineaza analize ori recomandări privind investiţiile care sunt incorecte, aduc prejudicii sau sunt, în mod demonstrabil, influentate de interese materiale.

    TITLUL IV
    Contractele la distanta şi tranzacţiile prin internet
    CAP. I
    Conţinutul şi clauzele minime ale contractelor la distanta încheiate de S.S.I.F. cu investitorii
    ART. 112
    (1) Pentru validitatea încheierii unui contract la distanta, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite şi să obţină, în prealabil consimţământul scris al investitorului pentru încheierea unui astfel de contract.
    (2) Consimţământul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obţine prin semnatura investitorului data pe un document tipizat, transmis prin una din următoarele modalităţi:
    a) direct la sediul S.S.I.F.;
    b) prin posta, cu confirmare de primire;
    c) prin telex;
    d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.

    ART. 113
    Înainte de încheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentării propunerii de încheiere a unui contract la distanta, S.S.I.F. are obligaţia de a informa investitorii în timp util, corect şi complet asupra a cel puţin următoarelor elemente:
    a) date privind posibilitatea identificarii S.S.I.F. care vor cuprinde:
    1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investiţii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare şi a modalitatii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a S.S.I.F.;
    2. numele şi prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax şi e-mail-ul unde aceştia pot fi contactati;
    3. autorizaţia acordată de C.N.V.M. şi adresa, numărul de telefon/fax şi e-mail-ul C.N.V.M..
    b) informaţii privind serviciile de investiţii financiare ce urmează să le presteze sau intenţionează să le presteze care se vor referi la:
    1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investiţii financiare;
    2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plătească pentru serviciul de investiţii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligată sa informeze investitorul asupra modalitatii de calcul necesare verificării costului total;
    3. precizarea faptului ca:
    a. serviciile de investiţii financiare implica anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;
    b. operaţiunile ce urmează a fi executate depind de fluctuatiile pieţelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influenţa;
    c. performanţele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performanţe viitoare;
    4. notificarea cu privire la posibilitatea existenţei altor taxe şi/sau costuri care nu sunt plătite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;
    5. indicarea termenului limita până la care informaţiile furnizate sunt valabile;
    6. precizarea modalităţilor de plată şi de realizare a plăţii;
    7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanta, dacă astfel de costuri adiţionale sunt facturate separat.
    c) informaţii cu privire la contractul la distanta ce urmează a fi încheiat, care vor cuprinde:
    1. existenta dreptului de denunţare unilaterala a contractului conform art. 28 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 297/2004, precum şi informaţii cu privire la suma pe care investitorul va trebui sa o plătească pentru serviciile de investiţii financiare prestate anterior exercitării acestui drept, precum şi consecinţele ce decurg din neexercitarea acestui drept;
    2. durata minima pentru care se încheie contractul la distanta, în cazul prestării unor servicii de investiţii financiare cu caracter permanent sau temporar;
    3. drepturile pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanta inclusiv penalităţile prevăzute de contract în asemenea cazuri;
    4. indicarea modalităţilor practice de exercitare a dreptului de denunţare unilaterala a contractului înainte de termen, precum şi indicarea adresei la care poate fi expediată notificarea de denunţare unilaterala a contractului;
    5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia înaintea încheierii contractului la distanta;
    6. orice clauza contractuală privind legislaţia aplicabilă contractului la distanta şi/sau instanţa competenţa în solutionarea eventualelor litigii între părţi;
    7. limba sau limbile oficiale ale unui stat în care sunt formulati termenii şi condiţiile contractuale, informaţiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum şi limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, sa comunice pe durata derulării contractului la distanta.
    d) informaţii privind căile de soluţionare a litigiilor dintre părţi, şi anume:
    1. posibilitatea apelarii la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanţei de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuală şi, de asemenea, care sunt modalităţile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;
    2. existenta unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decât cele prevăzute de Legea nr. 297/2004.

    ART. 114
    Informaţiile prevăzute la art. 113 al căror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, uşor de înţeles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distanta utilizate, ţinând cont, în primul rând, de regulile de conduita şi de buna practica comercială, precum şi de principiile care guvernează protecţia persoanelor lipsite de capacitatea de exerciţiu cum ar fi minorii.

    ART. 115
    (1) S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare în baza unui contract la distanta, poate utiliza cel puţin următoarele mijloace de comunicare la distanta:
    a) telefon;
    b) fax;
    c) internet;
    d) sistemul automatizat de apel fără intervenţie umană.
    (2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta necesita acordul prealabil expres al investitorului şi nu este permisă în cazul în care investitorul şi-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisă dacă exista un refuz manifestat de investitor).
    (3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obţinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta nu vor fi suportate în nici o situaţie de către investitor.

    ART. 116
    (1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distanta este telefonul sau orice alt mijloc ce implica vorbirea directa, la începutul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligaţia de a informa, în mod complet, corect şi precis cu privire la:
    a) denumirea şi datele de identificare ale S.S.I.F.;
    b) scopul apelului telefonic initiat de S.S.I.F..
    (2) Convorbirea telefonica cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. şi în ce calitate reprezintă S.S.I.F., precum şi informaţiile prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 1, 2, 4 şi lit. c) pct. 1.
    (3) S.S.I.F. este obligată sa informeze investitorul despre faptul ca orice alte informaţii suplimentare sunt disponibile la cerere şi, totodată, sa indice natura acestor informaţii. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informaţiile complete atunci când îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin potrivit art. 118 şi 119.

    ART. 117
    Informaţiile referitoare la obligaţiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuala. Aceste informaţii trebuie să fie în conformitate cu obligaţiile contractuale rezultate din dispoziţiile legale aplicabile contractului la distanta, în cazul încheierii lui.

    ART. 118
    (1) Sub sancţiunea nulităţii contractului, S.S.I.F. va comunică investitorilor în totalitate, termenii şi condiţiile contractuale, precum şi informaţiile prevăzute de art. 81 şi art. 113 lit. a), în scris, pe suport de hârtie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaţii rezultate prin semnarea unui contract la distanta sau acceptării unei oferte de prestare a unui serviciu de investiţii financiare la distanta.
    (2) Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite investitorului păstrarea informaţiilor ce îi sunt comunicate, pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informatiei, într-un format uşor accesibil, cu posibilitatea de a fi consultate ori de câte ori este necesar, şi care să nu permită modificarea conţinutului acestora în timp.
    (3) În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea expresă a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta care nu permit îndeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. îşi va îndeplini obligaţiile ce îi revin imediat după încheierea contractului la distanta.

    ART. 119
    Pe toată durata derulării contractului la distanta, investitorul are dreptul să solicite comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale pe suport de hârtie. Investitorul este, de asemenea, îndreptăţit să solicite schimbarea modului de comunicare la distanta folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului încheiat sau cu natura serviciului furnizat.

    ART. 120
    Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul sa rezilieze unilateral contractul la distanta încheiat cu un S.S.I.F. începe să curgă:
    a) din ziua încheierii contractului la distanta, dacă investitorul a primit informaţiile prevăzute la art. 118 alin. (1) sau
    b) din ziua în care investitorul primeşte termenii, condiţiile contractuale şi informaţiile în condiţiile prevăzute la art. 118 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).

    ART. 121
    (1) În cazul exercitării dreptului de reziliere unilaterala a contractului la distanta, în baza informaţiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 113 lit. a) şi lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat.
    (2) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulată pe suport de hârtie sau alt suport durabil, disponibil şi accesibil S.S.I.F., este expediată înaintea expirării termenului în care acest drept poate fi exercitat.
    (3) În cazul în care investitorul îşi exercită dreptul sau de denunţare unilaterala conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distanta pentru un serviciu de investiţii financiare încheiat la un anumit moment i se anexează un alt contract la distanta pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un terţ pe baza unui contract între terţ şi furnizor, acest contract la distanta se va anula de drept fără plata unor penalităţi sau costuri suplimentare.
    (4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distanta, investitorul va fi obligat sa plătească serviciile deja prestate în concordanta cu clauzele contractului, suma solicitată a fi plătită:
    a) nu va putea depăşi o sumă stabilită proporţional cu perioada în care serviciul de investiţii financiare a fost furnizat raportată la durata totală a contractului;
    b) nu va putea fi prevăzută ca plata ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalităţi.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului sa plătească serviciile prestate în concordanta cu clauzele contractului, fără a face dovada ca acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveşte obligativitatea plăţii acestora, conform art. 113 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a început înaintea expirării perioadei de retragere, fără existenta unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa.
    (6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificării privind denunţarea unilaterala a contractului la distanta, S.S.I.F. este obligată sa ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanta, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (4).
    (7) Investitorul este obligat sa restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificării privind denunţarea unilaterala a contractului la distanta, orice suma sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2004.

    ART. 122
    (1) Este interzisă prestarea de servicii de investiţii financiare fără asumarea de către investitor a obligaţiei de efectuare a unei plati imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investiţii financiare presupune efectuarea unei asemenea plati.
    (2) Investitorul este exonerat de orice obligaţie de plată în cazul prestării de către S.S.I.F. a unui serviciu de investiţii financiare nesolicitat, lipsa răspunsului investitorului neavând valoare de consimţământ tacit.

    ART. 123
    Contractele pentru furnizarea de servicii de investiţii financiare la distanta nu pot conţine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renunţare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.

    CAP. II
    Tranzacţionarea prin internet
    ART. 124
    Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanta cu investitorii nu exonereaza S.S.I.F. de obligaţia respectării regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investiţii financiare.

    ART. 125
    S.S.I.F. care prestează servicii de investiţii financiare prin internet trebuie să deţină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activităţilor pe care ei pot fi solicitati să le desfăşoare, precum şi necesitatea executării cu promptitudine a ordinelor investitorilor.

    ART. 126
    (1) În vederea prestării de servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să încheie contracte cu furnizorii de internet şi alte societăţi implicate în acest proces astfel încât să asigure eficienta operationala a serviciilor de investiţii financiare oferite investitorilor.
    (2) Pentru a face faţa eventualelor disfunctionalitati ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informati de către S.S.I.F. cu privire la existenta acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora în contractul încheiat cu investitorii.
    (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca sistemele informatice utilizate garantează confidenţialitatea maxima a datelor transmise prin internet.
    (4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelaşi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informaţiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu condiţia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. şi ale clientului să permită descărcarea şi salvarea acestora.
    (5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor şi protecţia mesajelor confidenţiale.

    ART. 127
    Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresată în mod clar rezidenţilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure ca oferta sa respecta reglementările din statul în cauza.

    ART. 128
    În situaţia în care prestează servicii de investiţii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui:
    a) să asigure verificarea identităţii investitorului atunci când acesta acceseaza sistemul;
    b) sa protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat;
    c) sa publice pe pagina sa de internet informaţii reale şi actualizate permanent şi să respecte regulile privind publicitatea.

    ART. 129
    (1) În scopul îndeplinirii cerinţei de a verifica identitatea şi capacitatea investitionala a investitorilor, S.S.I.F. care intenţionează sa presteze servicii de investiţii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet, mai întâi trebuie să primească:
    a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor;
    b) informaţii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec stampilat;
    c) documente de evidenta a locului de rezidenţă a clientului.
    (2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus menţionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificandu-se şi adresa declarata de investitor.
    (3) După încheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., aceasta va comunică prin e-mail investitorului numele de utilizator şi doua parole:
    a) prima parola - pentru vizualizarea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, a limitelor de tranzactionare şi a balanţei portofoliului propriu de instrumente financiare; şi
    b) a doua parola - pentru introducerea ordinelor de vânzare/cumpărare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare şi/sau numerar.
    (4) Pentru a asigura o protecţie crescută a informaţiilor, S.S.I.F. şi investitorul vor institui un sistem de modificare periodică a parolelor.

    ART. 130
    (1) S.S.I.F. va informa clar investitorii ca nici o tranzacţie nu poate fi initiata până când nu vor fi primite următoarele:
    a) documentele prevăzute la art. 129, în cazul unui investitor nou;
    b) contractul, în forma scrisă, specific utilizării internetului;
    c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F.
    (2) În funcţie de condiţiile pieţei, S.S.I.F. poate include în contractul încheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor şi condiţiile în care acestea pot fi transmise, precum şi clauze cu privire la executarea tranzacţiilor.

    ART. 131
    (1) În situaţia în care S.S.I.F. deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situaţia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocarii ordinului şi i se va solicita sa remedieze situaţia.
    (2) Dacă S.S.I.F. nu deţine fondurile băneşti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care îşi asuma aceste funcţii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care deţine fondurile băneşti şi instrumentele financiare ale clienţilor.

    ART. 132
    (1) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca investitorul primeşte în mod sistematic informaţiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descărcat de pe internet.
    (2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalitatii de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament şi a informaţiilor cu privire la portofoliul sau.
    (3) Când S.S.I.F. intenţionează sa transmită investitorului rapoartele şi informaţiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, aceasta modalitate exclusiva de transmitere trebuie să fie stipulată în contract şi agreată de client.

    ART. 133
    (1) S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice ca ordinele sunt compatibile cu condiţiile din piaţa, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declansat când sistemul identifica o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocarii.
    (2) Confirmarea cu privire la înregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afişată pe ecran. S.S.I.F. va solicita, apoi, clientului sa reconfirme ordinul.
    (3) Contractul încheiat cu investitorul va stipula ca S.S.I.F. îşi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odată ce confirmarea privind înregistrarea ordinului a fost transmisă investitorului şi cat mai curând după ce investitorul a reconfirmat ordinul.

    ART. 134
    (1) În situaţia apariţiei unor disfunctionalitati cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalitati şi durata previzionata a acestora.
    (2) S.S.I.F. va descrie în contractul încheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situaţia prelungirii întreruperii în furnizarea serviciilor.

    ART. 135
    S.S.I.F. va adopta măsurile necesare astfel încât, luând în considerare mărimea clientelei sale şi perspectivele de creştere, să aibă capacitate suficienta, pe baze continue, în următoarele domenii:
    a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de păstrare în siguranţa şi de recuperare a datelor (back-up);
    b) echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clienţilor dacă sistemele informatice înregistrează disfunctionalitati;
    c) forta de muncă disponibilă, în situaţia disfunctionalitatii sistemelor informatice.

    ART. 136
    S.S.I.F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M..

    TITLUL V
    Tranzacţii în marja. Acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 137
    (1) Prevederile prezentului Titlu se aplică exclusiv tranzacţiilor cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul pieţelor reglementate şi se completează cu prevederile reglementărilor şi procedurilor pieţei reglementate, aprobate de C.N.V.M.
    (2) În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:
    a) vânzare în lipsa - vânzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le deţine în proprietate la momentul vânzării şi pe care acesta le-a împrumutat în prealabil;
    b) marja - nivelul minim pe care clientul trebuie să îl menţină în contul de marja deschis la S.S.I.F. pentru garantarea tranzacţiilor în marja. Marja poate fi constituită în numerar, în valori mobiliare, precum şi în titluri de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni;
    c) apel în marja - cererea cu titlu de obligativitate pentru încadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marja;
    d) tranzacţii în marja - tranzacţiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului sau fie cu valori mobiliare - în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpărarea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vânzări în lipsa, fie cu instrumente financiare derivate;
    e) contul de marja - contul în care se înregistrează tranzacţiile în marja cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marja pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate funcţionează prin depunerea unei marje iniţiale şi urmărirea menţinerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului regulament.

    ART. 138
    (1) Piaţa reglementată va publică lista valorilor mobiliare admise la tranzactionare care pot face obiectul cumpărărilor în marja, al vânzărilor în lipsa, al împrumuturilor de valori mobiliare şi volumul minim pentru ordinele aferente acestor tranzacţii.
    (2) C.N.V.M. poate dispune, dacă considera necesar, excluderea din lista prevăzută la alin. (1) a unor valori mobiliare care pot face obiectul cumpărărilor în marja şi al vânzărilor în lipsa.

    ART. 139
    Creditul acordat de S.S.I.F., valoarea totală a cumpărărilor în marja şi a vânzărilor în lipsa vor respecta prevederile reglementărilor C.N.V.M. privind adecvarea capitalului.

    ART. 140
    C.N.V.M. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivată, luând în considerare poziţia sa financiară şi tranzacţiile efectuate de aceasta, să efectueze tranzacţii de tipul celor care fac obiectul prezentului titlu.

    ART. 141
    (1) S.S.I.F. are obligaţia sa deschidă un cont de marja pentru valori mobiliare/instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va efectua tranzacţii în marja.
    (2) Dacă cumpărările în marja şi vânzările în lipsa cu valori mobiliare ale clientului au loc în acelaşi timp, se vor deschide conturi sintetice separate pentru cele doua tipuri de tranzacţii.
    (3) Conturile de marja vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F.

    CAP. II
    Tranzacţii în marja cu valori mobiliare
    ART. 142
    La deschiderea unui cont de marja, este obligatorie semnarea unui contract pentru tranzacţii în marja, care să conţină cel puţin următoarele prevederi:
    a) părţile contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) marja iniţială şi nivelul minim al marjei ce trebuie menţinut în perioada de derulare a contractului;
    d) clauze referitoare la responsabilităţile clientului pentru plata sumei împrumutate şi dobânzilor aferente creditului obţinut de la S.S.I.F., inclusiv suma, perioada creditului, dobânda, plata în avans şi perioada de rambursare pentru creditul folosit de client, principiile care vor fi aplicate în cazul neplatii la termen;
    e) clauze referitoare la împrumutarea de valori mobiliare achiziţionate prin cumpărări în marja în numele clientului altor persoane fizice sau juridice sau la folosirea valorilor mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marja în numele clientului ca garanţie în schimbul creditului obţinut de client,
    f) clauze privind situaţia în care marja scade sub valoarea minima prevăzută în contract, respectiv perioada în care clientul are obligaţia sa răspundă apelului în marja şi, dacă e cazul, transformarea valorilor mobiliare constituite ca garanţie în numerar, în scopul acoperirii diferenţei;
    g) clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpărărilor în marja şi al vânzărilor în lipsa (dividende, dobânzi, acţiuni gratuite, splitari etc.);
    h) clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marja;
    i) clauze privind tarifele şi comisioanele ce vor fi plătite de către client, precum şi stabilirea condiţiilor plăţii;
    j) clauze privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpărării în marja sunt scoase de pe lista menţionată la art. 138.

    ART. 143
    (1) La deschiderea contului de marja, clientul este obligat să depună o garanţie reprezentând echivalentul a cel puţin 50% din valoarea de piaţa a valorilor mobiliare ce urmează a fi achiziţionate prin tranzacţii în marja, sub forma de numerar sau de valori mobiliare.
    (2) S.S.I.F. poate solicita clienţilor constituirea marjei iniţiale prevăzută la alin. (1) într-un procent mai mare de 50%.

    ART. 144
    (1) Valorile mobiliare din contul de marja vor fi evaluate de către intermediari luând în considerare următoarele principii:
    a) în ziua cumpărării, preţurile de achiziţie şi comisioanele aferente;
    b) în zilele următoare, preţul de închidere al valorilor mobiliare din şedinţa precedenta;
    c) în situaţia în care nu s-a efectuat nici o tranzacţie cu valoarea mobiliară în şedinţa precedenta şi nu se poate obţine un preţ de închidere, se va folosi preţul comunicat de piaţa reglementată pentru respectiva valoare mobiliară.
    (2) Valoarea stabilită conform principiilor enumerate la alin. (1) va fi considerată valoarea curenta de piaţa şi va fi folosită pentru aplicarea prezentului capitol.

    ART. 145
    (1) Pe parcursul derulării cumpărărilor în marja cu valori mobiliare, în contul în marja al clientului trebuie păstrate valori mobiliare sau bani reprezentând cel puţin 25% din valoarea curenta de piaţa a valorilor mobiliare cumpărate în baza creditului acordat sau împrumutate pentru decontarea vânzărilor în lipsa şi a dobânzilor şi comisioanelor aferente.
    (2) S.S.I.F. poate solicita clienţilor menţinerea unui nivel al marjei prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 25%, în concordanta cu nivelurile de risc ale valorilor mobiliare achiziţionate şi cu situaţia financiară a clientului.
    (3) Pentru eliminarea pierderilor, în cazul în care valoarea contului de marja scade sub nivelul stabilit conform alin. (1) sau (2), S.S.I.F. va include în contract o clauza referitoare la "ordinul de vânzare automată".

    ART. 146
    (1) S.S.I.F. are obligaţia sa calculeze zilnic valoarea contului de marja pentru valori mobiliare al fiecărui client şi sa procedeze la ajustarea acestuia la nivelul minim conform procedurii prevăzută la alin. (2) sau (3).
    (2) Dacă valoarea marjei se situeaza sub limita minima prevăzută la art. 145, datorită schimbărilor valorii curente de piaţa a valorilor mobiliare, S.S.I.F. va emite un apel în marja şi va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marja, solicitând prin acesta ca deficitul să fie acoperit.
    (3) Dacă clientul nu răspunde apelului în marja şi deficitul nu a fost eliminat în perioada stabilită în contract, care nu va depăşi doua zile lucrătoare, S.S.I.F. este autorizata sa vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni până la acoperirea deficitului.
    (4) Apelul în marja nu poate fi acoperit cu valori mobiliare sau numerar din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. decât în baza unei instrucţiuni scrise a clientului.

    ART. 147
    Veniturile din dobânzi şi dividende aferente valorilor mobiliare achiziţionate de către client prin tranzacţii în marja şi depuse pentru acoperirea nivelului minim al marjei, se vor cuveni clientului. Aceste venituri vor putea fi colectate de către S.S.I.F. în numele clientului, dacă acest lucru se prevede prin contract.

    ART. 148
    S.S.I.F. care intermediaza oferte publice de valori mobiliare nu se poate angaja în tranzacţionarea în marja a acestor valori mobiliare în perioada ofertei publice.

    CAP. III
    Vânzarea în lipsa a valorilor mobiliare
    ART. 149
    (1) Înainte de efectuarea unei vânzări în lipsa de valori mobiliare, fiecare client trebuie să îşi deschidă un cont de marja la un S.S.I.F. şi sa încheie un contract pentru vânzări în lipsa de valori mobiliare.
    (2) Contractul pentru vânzări în lipsa de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. şi client trebuie să cuprindă cel puţin următoarele prevederi:
    a) părţile contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vânzările în lipsa de valori mobiliare;
    d) clauze de valabilitate a ordinelor pentru vânzările în lipsa de valori mobiliare;
    e) clauze privind executarea ordinelor;
    f) clauze privind garanţiile/marjele;
    g) clauze privind tarifele şi comisioanele care vor fi plătite de către client şi termenul de plată;
    h) prevederi privind modul de încetare a contractului.

    ART. 150
    (1) La deschiderea contului, clientul trebuie să depună în avans o marja reprezentând cel puţin 50% din valoarea curenta de piaţa a valorilor mobiliare pe care le vinde în lipsa sau pe care doreşte să le imprumute, sub forma de numerar, valori mobiliare sau titluri de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni.
    (2) Valorile mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marja constituite drept garanţie nu pot fi folosite în vânzările în lipsa.

    ART. 151
    (1) Clientul este obligat sa notifice în scris ca ordinul dat S.S.I.F. este "un ordin de vânzare în lipsa".
    (2) Înainte de efectuarea vânzării în lipsa, S.S.I.F. trebuie să identifice dacă valorile mobiliare respective sau alte valori mobiliare echivalente sunt disponibile pentru a fi împrumutate în vederea livrării acestora cumpărătorului, la momentul decontării.
    (3) În momentul executării ordinului pe piaţa reglementată S.S.I.F. va semnala în mod clar ca ordinul este de vânzare în lipsa.

    ART. 152
    (1) Vânzările în lipsa se vor efectua la o valoare cel puţin egala preţului la care s-a efectuat ultima tranzacţie.
    (2) La deschiderea şedinţei, preţul de executare este egal cu preţul de deschidere stabilit conform regulilor pieţei reglementate.
    (3) Executarea ordinelor privind vânzările în lipsa va respecta regulile stabilite de operatorul de piaţa.
    (4) Informaţiile privind vânzările în lipsa executate pe o piaţa reglementată vor fi făcute publice de către operatorul de piaţa cat mai curând posibil faţă de momentul executării ordinului.

    CAP. IV
    Împrumutul de valori mobiliare
    ART. 153
    (1) Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vânzării în lipsa se va realiza cu respectarea dispoziţiilor prezentului capitol.
    (2) Pot face obiectul împrumutului oferit de S.S.I.F., următoarele valori mobiliare:
    a) valorile mobiliare aparţinând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu;
    b) valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o alta S.S.I.F.;
    c) valorile mobiliare aparţinând clienţilor S.S.I.F., numai cu acordul scris şi expres al acestora.

    ART. 154
    (1) Împrumutul de valori mobiliare, se acordă, în schimbul unui comision, de către deţinătorul de valori mobiliare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau juridice, denumita în continuare debitor, în scopul folosirii acestora pentru decontare şi pentru menţinerea poziţiei de formator de piaţa. Debitorul are obligaţia sa restituie creditorului acelaşi tip de valori mobiliare la sfârşitul unei perioade de timp specificată în contract.
    (2) Împrumutul de valori mobiliare se va realiza numai după încheierea unui contract pentru împrumutul de valori mobiliare însoţită, după caz, de deschiderea unui cont în marja. Contractul nu va putea fi incorporat în cadrul altor contracte încheiate de S.S.I.F. cu proprietarii valorilor mobiliare.
    (3) Contractul de împrumut de valori mobiliare încheiat între S.S.I.F. şi client va include cel puţin următoarele prevederi:
    a) părţile contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) perioada împrumutului;
    d) descrierea valorilor mobiliare care fac obiectul împrumutului şi a volumului, cu menţionarea codului ISIN;
    e) tipul şi valoarea garanţiei depuse în contul în marja pentru garantarea împrumutului;
    f) principiile de exercitare a drepturilor asupra valorilor mobiliare date cu împrumut;
    g) clauze privind situaţia nerambursarii la scadenta a valorilor mobiliare;
    h) clauze privind tarifele şi comisioanele plătite de client;
    i) prevederi privind modul de încetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al tranzactionarii în marja sunt excluse din lista menţionată la art. 138.
    (4) Prin contractul de împrumut, debitorul obţine de la creditor toate drepturile necesare pentru a efectua transferul de proprietate.

    ART. 155
    (1) S.S.I.F. va asigura o garanţie pentru persoana fizica sau juridică, în cazul valorilor mobiliare date cu împrumut în numele acestora. Valoarea garanţiei va fi stabilită de comun acord de către părţi în cadrul contractului încheiat.
    (2) Pe parcursul perioadei de împrumut, dacă societatea emitenta plăteşte dividende sau dobânda pentru valorile mobiliare date cu împrumut, înaintea restituirii acestora, plata respectiva trebuie facuta de către debitor, către creditor, dacă prevederile contractuale nu stabilesc altfel.

    ART. 156
    Prevederile art. 143, 145 şi 146 referitoare la constituirea şi menţinerea garanţiilor minime, precum şi cu privire la apelul în marja, se aplică corespunzător şi contractelor de împrumut de valori mobiliare.

    CAP. V
    Tranzacţii cu instrumente financiare derivate
    ART. 157
    (1) În vederea tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate S.S.I.F. va deschide un cont în marja pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzacţii cu astfel de instrumente.
    (2) S.S.I.F. nu va executa nici un ordin pentru clienţii care nu au constituit marja iniţială.
    (3) S.S.I.F. nu poate menţine poziţii deschise de cumpărare şi de vânzare pe acelaşi instrument financiar derivat şi aceeaşi scadenta.
    (4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, după caz, S.S.I.F. este responsabilă pentru existenta sumelor necesare în cont pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clienţilor săi.

    ART. 158
    (1) Prevederile art. 142 lit. a), b), c), f), h), i) şi j) privind deschiderea unui cont de marja se aplică şi conturilor pentru instrumente financiare derivate.
    (2) Contractul de prestări de servicii de investiţii financiare ce presupune şi executarea de tranzacţii cu instrumente financiare derivate va cuprinde, suplimentar, cel puţin următoarele:
    a) clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marja generat de alte conturi cu excedentul din contul de marja pentru instrumente financiare derivate;
    b) clauze privind situaţiile în care activul suport suferă modificări semnificative în ceea ce priveşte preţul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acţiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieţei reglementate;
    c) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marja, în conformitate cu regulile pieţei reglementate.
    d) clauza pentru executarea închiderii forţate fără notificare a poziţiilor deschise în cazul nerespectării apelului în marja;
    e) obligaţia clientului de a notifica imediat S.S.I.F. încetarea plăţilor şi, după caz, reorganizarea judiciară sau falimentul.

    ART. 159
    (1) S.S.I.F. are obligaţia să efectueze cel puţin zilnic marcarea la piaţa pentru contul în marja al fiecărui client în conformitate cu regulile pieţei reglementate. Prin marcare la piaţa se înţelege actualizarea conturilor în marja pe baza preţului de cotare sau al celui de închidere, în timpul şi/sau la sfârşitul şedinţei de tranzactionare, cu diferenţele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea poziţiilor deschise.
    (2) În cazul în care disponibilul din cont se situeaza sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite un apel în marja ce va fi explicit înscris în raportul zilnic de tranzactionare.
    (3) În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, S.S.I.F. este autorizata sa inchida poziţiile deţinute de client până la acoperirea necesarului de marja.
    (4) În cazul în care în contul de marja au fost depuse valori mobiliare, titluri de stat ori cu scadenţa mai mica de 12 luni, pentru acoperirea apelurilor în marja, concomitent cu închiderea poziţiilor deţinute de client, S.S.I.F este autorizata sa lichideze şi aceste active financiare (la preţul curent de piaţa) până la acoperirea debitelor clienţilor.
    (5) În cazul în care valoarea contului de marja scade sub nivelul stabilit prin contract, S.S.I.F. este autorizata sa vândă valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni până la acoperirea deficitului.

    ART. 160
    (1) S.S.I.F. nu va inregistra în contul de marja al clienţilor pentru tranzacţii cu instrumente financiare derivate alte tranzacţii decât cele încheiate în piaţa reglementată/sistem alternativ de tranzactionare.
    (2) În cazul efectuării unor tranzacţii eronate în contul clientului, S.S.I.F. este obligată să execute în piaţa ordine, de sens contrar, cu aceeaşi cantitate de instrumente financiare derivate.
    (3) Eventualele pierderi, precum şi comisioanele aferente tranzacţiilor efectuate în condiţiile alin. (2) vor fi suportate de către S.S.I.F.

    TITLUL VI
    Cooperarea C.N.V.M. cu autorităţi competente din state membre şi nemembre
    CAP. I
    Cooperarea cu autorităţi competente din statele membre
    ART. 161
    În conformitate cu art. 6 din O.U.G. nr. 25/2002 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, completată şi modificată prin Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre, făcând uz de puterile cu care a fost investită de lege. Cooperarea cu autorităţile din statele membre vizează acordarea de asistenţa şi schimbul de informaţii atât în situaţii care reprezintă încălcări ale dispoziţiilor reglementărilor în vigoare în fiecare stat membru cat şi în cazul unor investigaţii care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectării acestor reglementări.

    ART. 162
    (1) În situaţia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta ca fapte contrare prevederilor reglementărilor în vigoare sunt sau au fost efectuate, pe teritoriul României, de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cat mai detaliat posibil, autorităţii competente din statul membru de origine.
    (2) În situaţia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorităţi competente dintr-un stat membru, cu privire la încălcarea dispoziţiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune măsurile adecvate şi va informa respectiva autoritate cu privire la modul de soluţionare şi, dacă este cazul, cu privire la măsurile intermediare aplicate.

    ART. 163
    C.N.V.M. poate solicita cooperarea unei autorităţi competente dintr-un stat membru în activitatea de supraveghere, pentru o verificare la faţa locului (la sediul entitatii) sau pentru o investigare. În cazul intermediarilor care sunt membri ai unei pieţe reglementate din România având acces direct din statele membre de origine, C.N.V.M. poate alege să se adreseze direct acestora, caz în care va informa în consecinţa autoritatea competentă din statul membru de origine al membrului pieţei.

    ART. 164
    În situaţia în care C.N.V.M. primeşte din partea unei autorităţi competente dintr-un stat membru o cerere pentru o verificare la faţa locului sau cu privire la o investigare, în limitele permise de puterile cu care a fost investită:
    a) va desfăşura verificările şi investigaţiile, cu resurse proprii; sau,
    b) va permite autorităţii competente solicitante să efectueze verificările şi investigaţiile; sau,
    c) va permite auditorilor sau experţilor să efectueze verificările sau investigaţiile.

    ART. 165
    (1) Atunci când C.N.V.M. va schimba informaţii cu alte autorităţi competente, conform prevederilor acestui regulament, va indica la momentul comunicării ca respectivele informaţii pot fi dezvăluite numai cu acordul sau expres şi numai pentru cazurile pentru care C.N.V.M. şi-a exprimat acordul. În acelaşi sens, informaţiile primite de C.N.V.M. din partea autorităţilor competente din statele membre, nu vor putea fi dezvăluite decât cu acordul expres al acestora şi numai în cazurile pentru care respectivele autorităţi şi-au exprimat acordul.
    (2) C.N.V.M. poate transmite informaţiile primite conform alin. (1) şi art. 172 şi 173, precum şi informaţiile primite conform art. 260 din Legea nr. 297/2004, altor autorităţi competente din România cu care trebuie să coopereze în supravegherea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise altor entităţi, persoane fizice sau juridice, fără acordul expres al autorităţii competente care le-a notificat. În cazul unui astfel de acord, informaţiile pot fi transmise numai pentru scopul pentru care acele autorităţi şi-au exprimat acordul, cu excepţia circumstanţelor întemeiate, caz în care C.N.V.M. va informa imediat, autoritatea competentă corespondenta cu privire la transmiterea informaţiilor.
    (4) Entitatile menţionate la alin. (2), precum şi alte persoane fizice sau juridice care primesc informaţii confidenţiale, le pot folosi numai în cursul desfăşurării atribuţiilor lor, în special:
    a) pentru a verifica dacă condiţiile necesare prestării serviciilor de investiţii financiare sunt respectate de către intermediari şi pentru a facilita monitorizarea pe baza consolidata sau neconsolidata a modului în care sunt efectuate acele servicii, în special cu privire la cerinţele de adecvare a capitalului, procedurile administrative, de contabilitate şi de control intern;
    b) pentru a monitoriza funcţionarea adecvată a locurilor de tranzactionare;
    c) pentru a impune sancţiuni;
    d) în procedurile administrative de contestare a deciziilor autorităţilor competente;
    e) în procedurile iniţiate în instanţa în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004; sau,
    f) în procedurile extrajudiciare pentru reclamaţiile clienţilor, în temeiul art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 sau art. 7 alin. (11) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002.

    ART. 166
    Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. sa transmită băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii Central Europene, în calitatea lor de autorităţi monetare şi, dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plati şi decontare, informaţiile confidenţiale necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor lor. În mod similar C.N.V.M. poate solicita acestor autorităţi informaţiile necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor cu care a fost investită potrivit Legii nr. 297/2004 şi reglementărilor emise în aplicarea acesteia.

    ART. 167
    (1) C.N.V.M. poate refuza, atunci când i se solicita, sa coopereze pentru efectuarea unei investigaţii, a unei verificări la faţa locului sau în activităţile de supraveghere conform art. 164 sau poate refuza sa schimbe informaţii conf. art. 165 şi 166, numai dacă:
    a) respectiva investigare, verificare la faţa locului, activitate de supraveghere sau schimb de informaţii ar putea aduce prejudicii suveranităţii, securităţii sau politicii publice a statului;
    b) procedurile judiciare cu privire la aceleaşi fapte şi asupra aceloraşi persoane au fost iniţiate înainte de solicitarea autorităţii competente din statul membru;
    c) o hotărâre judecătorească definitivă, cu privire la aceleaşi persoane şi la aceleaşi fapte, a fost deja pronunţată în România.
    (2) În cazul unui astfel de refuz C.N.V.M. va notifica în consecinţa autoritatea competentă solicitanta, furnizand informaţii cat mai detaliate.

    ART. 168
    În aplicarea art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va consulta şi va schimba informaţii cu autorităţile competente din statele membre relevante în special atunci când evalueaza integritatea acţionarilor sau membrilor, reputaţia şi experienta persoanelor care asigura conducerea efectivă a activităţii, implicate în administrarea altei entităţi a aceluiaşi grup, informaţii care sunt importante pentru C.N.V.M. sau pentru celelalte autorităţi competente implicate în schimbul de informaţii, în vederea acordării autorizaţiei, precum şi pentru evaluarea continua a respectării condiţiilor de funcţionare.

    ART. 169
    (1) Atunci când C.N.V.M. are motive clare, care pot fi demonstrate, sa creadă ca un intermediar activând pe teritoriul României în temeiul liberei circulatii a serviciilor sau în situaţia în care un intermediar care are o sucursala pe teritoriul României, nu respecta obligaţiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, pentru supravegherea şi verificarea cărora C.N.V.M. nu are puteri conferite, aceasta va comunică acele date autorităţii competente din statul membru de origine.
    (2) Dacă, deşi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, intermediarul continua sa acţioneze într-o maniera care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune măsurile necesare pentru protecţia investitorilor şi funcţionarea corecta a pieţelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a iniţia orice alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.

    ART. 170
    (1) În cazul în care C.N.V.M. constata ca un intermediar care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României încalcă prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia pentru verificarea şi supravegherea cărora C.N.V.M. are puteri conferite, aceasta va solicita intermediarului în cauza sa remedieze situaţia de încălcare a respectivelor reglementări.
    (2) Dacă intermediarul nu remediaza situaţia, C.N.V.M. va lua măsuri adecvate pentru a se asigura ca intermediarul respectiv nu mai încalcă reglementările în vigoare. Măsurile dispuse de C.N.V.M. vor fi comunicate autorităţii competente din statul membru de origine.
    (3) În situaţia în care, deşi C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persista în încălcarea reglementărilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. poate, după informarea autorităţii din statul membru de origine, sa dispună măsuri pentru prevenirea şi pentru penalizarea viitoarelor nereguli şi, dacă este necesar, sa interzică acelui intermediar sa mai initieze alte tranzacţii pe teritoriul României. Comisia Europeană va fi informată în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.

    ART. 171
    Orice măsură adoptată conform art. 169 şi art. 170 implicând sancţiuni sau restrictii ale activităţii unui intermediar va fi justificată adecvat şi va fi comunicată respectivului intermediar.

    CAP. II
    Cooperarea cu autorităţi competente din statele nemembre
    ART. 172
    (1) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile competente din statele nemembre numai dacă informaţiile ce vor fi dezvăluite sunt subiect al garantarii secretului profesional (de serviciu). Schimbul privind astfel de informaţii trebuie să fie în legătură cu exercitarea atribuţiilor acelor autorităţi competente.
    (2) Acordurile de cooperare încheiate cu autorităţile de supraveghere şi reglementare din statele nemembre trebuie să prevadă cel puţin următoarele:
    a) schimbul de informaţii şi asistenţa în procedura de autorizare;
    b) schimbul de informaţii privind tranzacţiile desfăşurate pe pieţele de instrumente financiare din statele respective;
    c) furnizarea de copii ale documentelor aferente tranzacţiilor derulate de intermediarii din cele doua state;
    d) acordarea de asistenţa în efectuarea investigatiilor.
    (2) C.N.V.M. poate transmite unui stat nemembru informaţii privind datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    (3) C.N.V.M. poate încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile unui stat nemembru, entităţi, persoane fizice sau juridice care sunt responsabile cu:
    a) supravegherea instituţiilor de credit sau altor organisme financiare, societăţilor de asigurare şi a pieţelor financiare;
    b) lichidarea şi falimentul intermediarilor sau cu alte proceduri similare;
    c) auditarea conturilor intermediarilor, societăţilor de asigurare şi altor instituţii financiare, în exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere sau care administrează schemele de compensare, în exercitarea funcţiilor lor;
    d) supravegherea entitatilor implicate în lichidarea şi falimentul intermediarilor sau în alte proceduri similare;
    e) supravegherea persoanelor care au ca atribuţii auditarea conturilor intermediarilor, societăţilor de asigurare sau altor instituţii financiare.
    (4) Acordurile de cooperare prevăzute la alin. (3) pot fi încheiate numai dacă informaţiile furnizate sunt subiect al garantarii secretului profesional (de serviciu). Asemenea schimburi de informaţii trebuie să aibă ca scop exercitarea atribuţiilor acelor autorităţi, entităţi sau persoane fizice sau juridice.

    ART. 173
    Atunci când informaţiile ce urmează a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autorităţi dintr-un alt stat membru sau nemembru, acestea pot fi dezvăluite numai cu acordul expres al respectivelor autorităţi competente şi, dacă este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autorităţi şi-au exprimat acordul.

    TITLUL VII
    Sancţiuni
    ART. 174
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

    ART. 175
    (1) Nerespectarea condiţiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfăşurării activităţii, precum şi modificarea documentelor ce au stat la baza acordării autorizaţiei, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea şi/sau modificarea autorizaţiei de funcţionare, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizaţiei până la îndeplinirea condiţiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.
    (2) Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (3) privind notificarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerţului se sancţionează, după caz, cu avertisment sau amenda aplicată conducătorilor S.S.I.F.

    ART. 176
    Nerespectarea cerinţelor prudentiale şi a regulilor de conduita prevăzute la Titlul III, precum şi a prevederilor Titlului IV şi V, se sancţionează, după caz, cu:
    a) avertisment aplicat S.S.I.F. şi reprezentantului compartimentului de control intern dacă societatea se afla la prima abatere în ultimii 2 ani şi fapta constatată nu a adus prejudicii clienţilor sau celorlalţi participanţi la piaţa;
    b) amenda cuprinsă între 5. 000. 000 lei şi 500. 000. 000 lei aplicată conducătorilor societăţii;
    c) amenda cuprinsă între 0,5% şi 5% din capitalul social vărsat al S.S.I.F.;
    d) suspendarea autorizaţiei S.S.I.F. pe o perioadă cuprinsă între 5 şi 90 de zile;
    e) retragerea autorizaţiei S.S.I.F.;
    f) retragerea autorizaţiei agentului de servicii de investiţii financiare şi/sau reprezentantului compartimentului de control intern care se fac vinovaţi de săvârşirea contravenţiei;
    g) interzicerea temporară, pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi 3 ani, a desfăşurării oricărei activităţi ce intra sub incidenţa Legii nr. 297/2004 de către persoanele fizice cărora le sunt imputabile contravenţiile constatate.

    ART. 177
    Efectuarea operaţiunilor prevăzute la Titlul III, Capitolul III, Secţiunea 2 şi Titlul V, înaintea termenelor prevăzute la art. 184 se sancţionează cu:
    a) suspendarea autorizaţiei S.S.I.F. pe o perioadă cuprinsă între 30 şi 90 de zile;
    b) amenda cuprinsă între 100. 000. 000 lei şi 500. 000. 000 lei aplicabilă conducătorilor sau membrilor consiliului de administraţie al S.S.I.F.

    ART. 178
    Nerespectarea de către intermediarii care prestează servicii de investiţii financiare pe teritoriul României a prevederilor privind informaţiile privilegiate precum şi constatarea unor operaţiuni de manipulare a pieţei, constituie infracţiuni şi se sancţionează conform prevederilor art. 279 din Legea nr. 297/2004.

    ART. 179
    Nerespectarea termenului şi a cerinţelor prevăzute la art. 181, atrage după sine sancţionarea reprezentantului compartimentului de control intern şi a conducătorilor/membrilor consiliului de administraţie cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei şi 50.000.000 lei, precum şi suspendarea autorizaţiei S.S.I.F. până la încadrarea în prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dar nu mai mult de 90 de zile.

    TITLUL VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 180
    Începând cu 01.01.2006 şi, respectiv, 01.01.2007, C.N.V.M. va restrânge obiectul de activitate al S.S.I.F. care nu dispun de capitalul iniţial minim prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.

    ART. 181
    (1) Societăţile de servicii de investiţii financiare autorizate la data intrării în vigoare a prezentului regulament au obligaţia ca până la data de 01.12.2005 sa notifice C.N.V.M. regulile şi procedurile interne prevăzute la art. 70, precum şi modificările necesare încadrării în prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi să solicite, după caz, completarea şi/sau modificarea autorizaţiei de funcţionare.
    (2) Responsabilitatea îndeplinirii cerinţei menţionate la alin. (1) revine reprezentantului compartimentului de control intern al S.S.I.F., precum şi conducătorilor S.S.I.F. sau în cazul în care aceştia nu au fost desemnaţi, membrilor consiliului de administraţie.
    (3) Orice modificare a actului constitutiv al S.S.I.F. ce va fi transmisă C.N.V.M. până la data menţionată la alin. (1), trebuie să cuprindă în mod obligatoriu şi modificarea obiectului de activitate în conformitate cu art. 5 coroborat cu art. 7 din Legea nr. 297/2004.
    (4) Soluţionarea cererilor înregistrate la C.N.V.M. la data intrării în vigoare a prezentului regulament se realizează în conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 297/2004.

    ART. 182
    Începând cu 31.12.2005, societăţile de brokeraj autorizate în temeiul O.U.G. nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 512/2002, care nu au depus documente în vederea reorganizării în calitate de trader sau de S.S.I.F., încetează prestarea oricărui serviciu de investiţii financiare.

    ART. 183
    Instituţiile de credit autorizate de C.N.V.M. în calitate de agent de compensare şi depozitare, în temeiul O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiţii financiare şi pieţele reglementate, aprobată şi modificată prin Legea nr. 525/2002, au obligaţia până la 31.12.2005 să solicite C.N.V.M. înscrierea în Registrul C.N.V.M. conform procedurii prevăzută la Titlul II, Capitolul II.

    ART. 184
    (1) Prevederile Titlului III, Capitolul III, Secţiunea 2, precum şi celelalte prevederi incidente tranzacţiilor în afară pieţei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare intră în vigoare începând cu data aderării României la Uniunea Europeană şi după adoptarea de către C.N.V.M. a instrucţiunilor privind măsurile de implementare conform normelor comunitare.
    (2) Până la data intrării în vigoare a prevederilor menţionate la alin. (1), se interzic, sub sancţiunea nulităţii, tranzacţiile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, efectuate în afară acestor pieţe.

    ART. 185
    (1) Prevederile Titlului V, Capitolul II, Capitolul III şi Capitolul IV privind acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare intră în vigoare după aprobarea de către C.N.V.M. a regulamentelor şi procedurilor pieţelor reglementate aferente acestor operaţiuni.
    (2) Valorile mobiliare achiziţionate prin tranzacţii în marja sau depuse drept garanţie vor fi păstrate, până la înfiinţarea depozitarului central, după caz, la registrul BVB sau la societăţile de registru autorizate.

    ART. 186
    Anexele de la 1 la 8 fac parte integrantă din prezentul regulament, iar forma şi conţinutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.

    ART. 187
    Prezentul regulament intră în vigoare la data de 01.07.2005.

    ART. 188
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abroga:
    a) Regulamentul nr. 4/1995 privind activitatea consultantilor de plasament, aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 50/11.08.1995;
    b) Regulamentul nr. 14/1996 cu privire la desfăşurarea activităţilor de compensare, depozitare şi decontare de către terţi, aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 26/1996;
    c) Instrucţiunile nr. 2/1999 privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 2/1999;
    d) Instrucţiunile nr. 7/1999 de completare a Instrucţiunilor nr. 2/1999 privind regulile de acceptare spre executare a unui ordin de vânzare de valori mobiliare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 21/1999;
    e) Regulamentul nr. 3/2002 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de servicii de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 102/2.12.2002;
    f) Titlul III din Regulamentul nr. 4/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente financiare derivate, aprobat prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 104/3.12.2002, precum şi orice alte dispoziţii contrare;
    g) Instrucţiunile nr. 1/2003 privind autorizarea societăţilor de valori mobiliare ca societăţi de servicii de investiţii financiare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 7/10.03.2003;
    h) Instrucţiunile nr. 4/2003 de modificare a Instrucţiunilor nr. 1/2003, aprobate prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 29/4.08.2003;
    i) Dispunerea de măsuri din 2003 privind reautorizarea agenţilor de compensare şi depozitare;
    j) Dispunerea de măsuri nr. 1/2004 privind reautorizarea consultantilor de plasament şi a societăţilor de consultanţa în domeniul valorilor mobiliare în calitate de consultanţi de investiţii;
    k) Dispunerea de măsuri nr. 5/2004 privind obligaţia societăţilor de servicii de investiţii financiare de a notifica C.N.V.M. dobândirea de către o persoană a unei poziţii sub pragul de 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot ale acesteia;
    l) Capitolul I şi II din Instrucţiunea nr. 4/2004 privind unele măsuri tranzitorii în aplicarea Legii nr. 297/2004, aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 29/27.07.2004;
    m) Instrucţiunea nr. 6/2004 de modificare şi completare a Instrucţiunilor nr. 4/2004 , aprobată prin Ordinul Preşedintelui C.N.V.M. nr. 34/4.08.2004.

    ART. 189
    Prezentul regulament transpune prevederile următoarelor articole din:
    a) Directiva nr. 39/2004 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 30.04.2004:
    1. Titlul I Definiţii şi scop: art. 4 alin. 1 paragrafele 5, 6, 7, 8, 10, 12 şi 16;
    2. Titlul II Condiţii de autorizare şi operare pentru firmele de investiţii: art. 6 alin. 3; art. 7 alin. 1; art. 9 alin. 1; art. 13 alin. 4, 5, 6 şi 9; art. 18 alin. 1 şi 2; art. 19 alin. 1 - 10; art. 20; art. 21 alin. 1-5; art. 22 alin. 1 şi 2; art. 23 alin. 1, alin. 2 paragrafele 1 şi 3, alin. 3 paragrafele 1 şi 4, alin. 4 şi 5; art. 24 alin. 1-4; art. 25 alin. 2-7; art. 27 alin. 1-6; art. 28; art. 31 alin. 1 şi alin. 2 paragraful 2; art. 32 alin. 1, alin. 2 paragraful 2, alin. 7 şi 8;
    3. Titlul IV Autorităţi competente: art. 56 alin. 3 şi 4, art. 57; art. 58 alin. 1, 2, 3 şi 5; art. 59, art. 60 alin. 3, art. 61, art. 62 alin. 1, 2 şi 4; art. 63;
    4. Anexa nr. 2 Clienţii profesionali pentru scopurile directivei.
    b) Directiva nr. 124/2003 de implementare a Directivei nr. 6/2003 privind abuzul pe piaţa, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 339 din 24.12.2003: art. 4 şi 5.
    c) Directiva nr. 65/2002 privind prestarea serviciilor financiare la distanta, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 09.10.2002: art. 3; art. 5; art. 6 alin. 1, 6 şi 7; art. 7 alin. 1, 3, 4 şi 5; art. 9; art. 10 şi art. 12 alin. 1.
    PREŞEDINTE,
    Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

    ANEXA 1A


    
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/4 │ │
    │ DATE DE IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ ALE SOLICITANTULUI │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE*1) │
    ├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1. Denumirea solicitantului: ................................................................│
    │2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..........................│
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ......................................│
    │4. Sediul social: ...............................................................│
    │ (strada şi numărul) │
    │ ................... .................... ....................│
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │5. Sediul central:*2) ...............................................................│
    │ (strada şi numărul) │
    │ ................... .................... ....................│
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │6. Numărul de telefon: ........................ Numărul de fax: ........................│
    │7. Adresa de posta electronică: .............................................................│
    │8. Reprezentantul legal: .................................... ..............................│
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │9. Persoana de contact: ..................................... ..............................│
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ..............│
    │documente, totalizand un număr de ........ file. │
    │Semnatura reprezentantului legal: ............. Semnatura persoanei de contact: ........│
    │Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    -------
    *1) În cazul autorizării unei sucursale a unui intermediar dintr-un stat nemembru, expresia "societăţii de servicii de investiţii financiare" se înlocuieşte cu "sucursalei societăţii (denumirea)".
    *2) Se va completa în cazul în care SSIF deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central.

    
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 2/4 │ │
    │ ACTIVITĂŢI CE SE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ AUTORIZEAZA │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    ├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │10. Activităţile pentru care se solicita autorizaţie │
    │1. servicii principale: │
    │ a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu │
    │ unul sau mai multe instrumente financiare; []│
    │ b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, │
    │ altfel decât pe cont propriu; []│
    │ c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; []│
    │ d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza │
    │ discretionara, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste │
    │ portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; []│
    │ e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau │
    │ plasamentul de instrumente financiare; []│
    │2. servicii conexe: │
    │ a) custodia şi administrarea de instrumente financiare; []│
    │ b) închirierea de casete de siguranţă; []│
    │ c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, │
    │ în vederea executării unor tranzacţii cu instrumente financiare, în care │
    │ respectiva societate de servicii de investiţii financiare este implicata în │
    │ tranzacţii; []│
    │ d) consultanţa acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de │
    │ structura de capital, strategie industriala, precum şi consultanţa şi servicii │
    │ privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi; []│
    │ e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui │
    │ angajament ferm; []│
    │ f) consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare; []│
    │ g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investiţii │
    │ financiare prestate. []│
    │Numele şi prenumele reprezentantului legal: ....... Semnatura reprezentantului legal: ......│
    │Numele şi prenumele persoanei de contact: ......... Semnatura persoanei de contact: ........│
    │Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor,
    completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului
    legal şi ştampila societăţii.
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 3/4 │ │
    │11. MEMBRII CONSILIULUI │ │
    │ DE ADMINISTRAŢIE, │ │
    │CONDUCĂTORII SOCIETĂŢII,│ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ REPREZENTANŢII │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    │ COMPARTIMENTULUI DE │ │
    │CONTROL INTERN, AGENŢII │ │
    │ PENTRU SERVICII DE │ │
    │ INVESTIŢII FINANCIARE │ │
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
    │ Numele şi prenumele │ Funcţia*3) │ Codul numeric personal │
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
    ├────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
    └────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
           Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...................
           Semnatura reprezentantului legal: ...................
           Data: Ştampila societăţii
        NOTĂ:
        Dacă o pagina nu este suficienta, completările se vor face pe o pagina
    separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 4/4 │ │
    │ DATE DESPRE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ ACTIONARII SSIF │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    ├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │12. ACŢIONARI SSIF Persoane fizice/juridice*4) │
    ├────┬────────────────────────┬────────┬──────────────┬────────────────────┬──────────────────┤
    │ │ │ │ │ Deţinere │ Codul unic de │
    │Nr. │ ACŢIONARI*5) │ Statul │ Autoritatea ├────────┬───────────┤ înregistrare/ │
    │crt.│Denumire/Nume şi prenume│rezident│competenţa de │ Nr. │Procent din│ Codul numeric │
    │ │ │ │supraveghere │acţiuni │ capitalul │ personal*7) │
    │ │ │ │ *6)│ │ social │ │
    ├────┼────────────────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
    ├────┼────────────────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
    ├────┼────────────────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
    ├────┼────────────────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
    ├────┼────────────────────────┼────────┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────────┤
    └────┴────────────────────────┴────────┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────────────┘
           Numele şi prenumele reprezentantului legal:..................
           Semnatura reprezentantului legal: .....................
           Data: Ştampila societăţii


    NOTĂ:
    Dacă o pagina nu este suficienta, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    --------
    *3) Coloana "Funcţia" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administraţie, CS - conducătorul societăţii, RCCI reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent pentru servicii de investiţii financiare.
    *4) Dacă societatea are mai mult de 20 de acţionari se vor înscrie numai actionarii societăţii cu detineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alţi acţionari persoane fizice şi juridice cu detineri sub 5%" şi, respectiv totalul detinerilor acestora.
    *5) Coloana "Acţionari" se va completa începând cu structura actionariatului societăţii care solicită autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoana juridică, se va completa o noua pagina precizându-se structura actionariatului acestuia până la nivel de acţionar persoana fizica inclusiv. Nu se completează în cazul societăţilor admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este acţionar sau asociat, precizându-se aceasta situaţie.
    *6) Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactarii acesteia (adresa completa, nr. telefon, fax, e-mail).
    *7) Pentru persoanele fizice şi juridice străine se va completa, după caz, seria şi numărul pasaportului sau numărul de înregistrare la instituţia similară Oficiului Registrului Comerţului din statul de origine.
    ANEXA 1B


    
    ┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │ OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA │
    │PAGINA 1/2 │ societăţii de servicii de investiţii financiare │
    │ │ ................................................*8) │
    ├───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │1. Actul constitutiv │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ original │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de│ │
    │ constituire şi de înregistrare a societăţii │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului │ [] │
    ├──────────────────┬──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬──────┴────┤
    │4. Membrii │CV│Copie act │ Copie │Certificat│Certificat│ Declaraţie │Declaraţie │
    │ Consiliului de │ │ de │legalizată│de cazier │de cazier │ (art. 7, │ (art. 7, │
    │ Administraţie │ │identitate│ act de │judiciar, │fiscal, în│ alin. (1), │alin. (1), │
    │ Nume şi prenume│ │ │ studii │ în │ original │ lit. d), │ lit. d), │
    │ │ │ │ │ original │ sau în │ pct. 6) │ pct. 7) │
    │ │ │ │ │ sau în │ copie │ │ │
    │ │ │ │ │ copie │legalizată│ │ │
    │ │ │ │ │legalizată│ │ │ │
    ├──────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
    │5. Conducătorii │CV│Copie act │ Copie │Certificat│Certificat│ Declaraţie │Declaraţie │
    │ societăţii │ │ de │legalizată│de cazier │de cazier │ (art. 7, │ (art. 7, │
    │ Nume şi prenume│ │identitate│ act de │judiciar, │fiscal, în│ alin. (1), │alin. (1), │
    │ │ │ │ studii │ în │ original │ lit. d), │ lit. d), │
    │ │ │ │ │ original │ sau în │ pct. 6) │ pct. 7) │
    │ │ │ │ │ sau în │ copie │ │ │
    │ │ │ │ │ copie │legalizată│ │ │
    │ │ │ │ │legalizată│ │ │ │
    ├──────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────┴──┼──────────┴──────────┼──────────┴──────────┼───────────────┼───────────┤
    │6. Acţionari │Extras sau certificat│ Denumirea grupului │ Structura │ Situaţia │
    │ semnificativi │ (art. 7, alin. (1), │din care face parte, │actionariatului│financiară │
    │ persoane juridice │ lit. e), pct. 1) │ dacă este cazul │ /asociaţilor │ anuală şi │
    │ Denumire │ │ │ semnificativi │semestriala│
    ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼───────────┤
    │ │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┴───────────┤
    │7. Acţionari │ Copie act de │Certificat de cazier │ Certificat de cazier │
    │ semnificativi │ identitate │judiciar, în original│fiscal, în original sau în │
    │ persoane fizice │ │ sau în copie │ copie legalizată │
    │ Nume şi prenume │ │ legalizată │ │
    ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
    │ │ [] │ [] │ [] │
    ├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┤
    │ │ [] │ [] │ [] │
    ├─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┬────┤
    │8. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a acţionarilor │ │
    │ semnificativi ai SSIF │ │
    │ Denumire acţionar │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├──────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┴────┤
    │9. Regulamente │Regulament de organizare│ Regulile şi procedurile interne (trebuie să │
    │ │ şi funcţionare, care │ cuprindă cel puţin elementele menţionate la │
    │ │cuprinde şi organigrama │ art. 70 Titlul III, Cap. I) │
    │ │ SSIF │ │
    │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤
    │ │ [] │ [] │
    ├──────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┬────┤
    │10. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. 7, │ [] │
    │ alin. (1), lit. i) │ │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘

    --------
        *8) Se va completa denumirea solicitantului.
    ┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ │ OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA │
    │PAGINA 2/2 │ societăţii de servicii de investiţii financiare │
    │ │ ..................................................*9) │
    ├───────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │11. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de │ │
    │ administraţie, pentru conducătorii SSIF şi pentru persoana/persoanele pe care SSIF │ │
    │ doreşte sa o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanţi al/ai compartimentului de │ │
    │ control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │12. Documente prevăzute la art. 20 pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanţilor │ │
    │ compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilităţilor stabilite │ │
    │ prin regulamentele C.N.V.M. şi prin normele şi regulamentele interne ale SSIF*10) │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │13. Documentele prevăzute la art. 33 pentru autorizarea agenţilor pentru servicii de │ │
    │ investiţii financiare*11) │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │14. Copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat│ [] │
    │ sediului social necesar funcţionarii SSIF │ │
    │ Tipul contractului: │ │
    │ proprietate [] comodat [] închiriere [] subinchiriere [] │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ În cazul contractului de subinchiriere: │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia │ [] │
    │ spaţiului subinchiriat │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală│ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │15. Copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului destinat│ [] │
    │ sediului central necesar funcţionarii SSIF*12) │ │
    │ Tipul contractului: │ │
    │ proprietate [] comodat [] închiriere [] subinchiriere [] │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ În cazul contractului de subinchiriere: │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia │ [] │
    │ spaţiului subinchiriat │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală│ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │16. Numele şi prenumele auditorilor interni │ │
    │ │ [] │
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │17. Dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi │ [] │
    │ autorizate │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │18. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de înscriere în │ [] │
    │ Registrul C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ Semnatura reprezentantului legal: .....│
    │Numele şi prenumele persoanei de contact: .......... Semnatura persoanei de contact: .......│
    │Data: Ştampila societăţii │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │NOTĂ: │
    │Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru │
    │detalierea raspunsurilor, completările se vor face │
    │pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului │
    │legal şi ştampila societăţii. │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ---------
    *9) Se va completa denumirea solicitantului
    *10) S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice.
    *11) S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestării tuturor serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmită la C.N.V.M. documentele pentru autorizarea a cel puţin patru persoane fizice.
    *12) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. deţine atât un sediu social, cat şi un sediu central
    ANEXA 1C

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ................................, cu domiciliul în ............................., posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ... nr. .............., eliberat de ................... la data de ............, valabil până la data de ......., CNP ........................., în calitate de ......................*2), al societăţii de servicii de investiţii financiare ..............................*3), declar prin prezenta că nu incalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu serviciile de investiţii financiare, precum şi ca respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. (3) din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare.
    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
    Data ..................
    Semnatura ..................

    ---------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie şi/ sau conducător.
    *3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    ANEXA 1D

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ............................, cu domiciliul în ............................, posesor al actului de identitate tip ....*1), seria ... nr. .............., eliberat de ................... la data de ............ valabil până la data de ......., CNP..........................., în calitate de ......................*2) al societăţii de servicii de investiţii financiare ......................................*3), declar prin prezenta ca am următoarele detineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
    a) detineri individuale:

    
    ┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────┐
    │Nr. │ Denumirea societăţii în │ Statul rezident al │ Participare la capitalul │
    │crt.│ care sunt deţinute acţiuni │ societăţii în care sunt │social al societăţii/drepturile│
    │ │ │ deţinute acţiuni │ de vot (%) │
    ├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    ├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────────┤
    └────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────┘
        b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:
    ┌────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Persoana │Denumirea societăţii │ Statul rezident al │Participarea persoanei implicate│
    │crt.│ implicata │în care sunt deţinute│ societăţii în care │ la capitalul social al │
    │ │ │ acţiuni │sunt deţinute acţiuni│societăţii/drepturile de vot (%)│
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    └────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘
        c) detineri în legătură cu alte persoane cu care se afla în legături strânse:
    ┌────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │Persoana cu │Denumirea societăţii│ Statul rezident al │ Participarea persoanei cu care │
    │crt.│care se afla│ în care sunt │ societăţii în care │ se afla în legături strânse la │
    │ │în legături │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ capitalul social al │
    │ │ strânse │ │ │societăţii/drepturile de vot (%)│
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    └────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘
        Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..................
        Semnatura ....................    -------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie şi/sau conducător.
    *3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    ANEXA 1E

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul .............................*1), cu domiciliul în .........................., posesor al actului de identitate tip ....*2), seria ... nr. .............., eliberat de ................... la data de ............., valabil până la data de ......., CNP......................, în calitate de acţionar, având o deţinere de..% din capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare .................................*3), declar prin prezenta ca respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare şi ca mai am următoarele detineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
    a) detineri individuale:

    
    ┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Denumirea societăţii în │ Statul rezident al │Participare la capitalul social al│
    │crt.│care sunt deţinute acţiuni│ societăţii în care sunt │ societăţii/drepturile de vot (%) │
    │ │ │ deţinute acţiuni │ │
    ├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    ├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    ├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    └────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
        b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:
    ┌────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Persoana │Denumirea societăţii │ Statul rezident al │Participarea persoanei implicate│
    │crt.│ implicata │în care sunt deţinute│ societăţii în care │ la capitalul social al │
    │ │ │ acţiuni │sunt deţinute acţiuni│societăţii/drepturile de vot (%)│
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    └────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘
        c) detineri în legătură cu persoanele cu care se afla în legături strânse:
    ┌────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │Persoana cu │Denumirea societăţii│ Statul rezident al │ Participarea persoanei cu care │
    │crt.│care se afla│ în care sunt │ societăţii în care │ se afla în legături strânse la │
    │ │în legături │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ capitalul social al │
    │ │ strânse │ │ │societăţii/drepturile de vot (%)│
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    └────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘
        Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..................
        Semnatura ....................    ---------
    *1) Se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de servicii de investiţii financiare.
    *2) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    ANEXA 1F

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ..................................., cu domiciliul în ......................., posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ... nr. .............., eliberat de ................... la data de ................, valabil până la data de ......., CNP......................, în calitate de reprezentant legal al acţionarului .................*2) care are o deţinere de ...% din capitalul social al societăţii de servicii de investiţii financiare ............................*3), declar prin prezenta ca societatea al carei reprezentant legal sunt respecta cerinţele menţionate la art. 6 alin. (2) lit. f) din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare şi mai are următoarele detineri care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:
    a) detineri individuale:

    
    ┌────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Denumirea societăţii în │ Statul rezident al │Participare la capitalul social al│
    │crt.│care sunt deţinute acţiuni│ societăţii în care sunt │ societăţii/drepturile de vot (%) │
    │ │ │ deţinute acţiuni │ │
    ├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    ├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    ├────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    └────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
        b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:
    ┌────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │ Persoana │Denumirea societăţii │ Statul rezident al │Participarea persoanei implicate│
    │crt.│ implicata │în care sunt deţinute│ societăţii în care │ la capitalul social al │
    │ │ │ acţiuni │sunt deţinute acţiuni│societăţii/drepturile de vot (%)│
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    └────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘
        c) detineri în legătură cu persoanele cu care se afla în legături strânse:
    ┌────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐
    │Nr. │Persoana cu │Denumirea societăţii│ Statul rezident al │ Participarea persoanei cu care │
    │crt.│care se afla│ în care sunt │ societăţii în care │ se afla în legături strânse la │
    │ │în legături │ deţinute acţiuni │sunt deţinute acţiuni│ capitalul social al │
    │ │ strânse │ │ │societăţii/drepturile de vot (%)│
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    ├────┼────────────┼────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────┤
    └────┴────────────┴────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────┘
        Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..................
        Semnatura ....................    ---------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează numele persoanei juridice care are calitatea de acţionar semnificativ al societăţii de servicii de investiţii financiare.
    *3) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    ANEXA 1G


    
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI │
    │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    │ ..............................................*1) │
    │ Acordată prin decizia CNVM nr. ......... din ......... │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .........................│
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ....................... │
    │3. Sediul social sau ...............................................................│
    │ sediul central: (strada şi numărul) │
    │ ................... .................... ....................│
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │4. Numărul de telefon: ............. Numărul de fax: .................... │
    │5. Adresa de posta electronică: ............................... │
    │6. Reprezentant legal: ................................ .......................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │7. Data la care societatea a încetat operaţiunile: .................... │
    │8. Adresa sediului unde ...............................................................│
    │ este depozitata (strada şi numărul) │
    │ arhiva societăţii: ................... .................... ....................│
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │9. Persoana responsabilă cu gestionarea arhivei: ..................... ....................│
    │ (Nume şi prenume) (Număr de telefon) │
    │10. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei: ...................................│
    │11. Societatea are datorii către clienţi sau către entitatile pieţei?*2) Da [] Nu []│
    │12. Exista proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societăţii?*3) Da [] Nu []│
    │13. Împotriva societăţii exista hotărâri judecătoreşti sau garanţii reale care Da [] Nu []│
    │ nu au fost puse în executare?*4) │
    │ Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ..........│
    │documente, totalizand un număr de ... file. │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Semnatura reprezentantului legal: ............... │
    │Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    --------
    *1) Se va completa denumirea solicitantului.
    *2) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se va anexa o lista cu denumirea/numele şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta ştampila societăţii.
    *3) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.
    *4) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.
    ANEXA 1H


    
    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │ OPIS DOCUMENTE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI │
    │ societăţii de servicii de investiţii financiare │
    │ .............................................*1) │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │1. Hotărârea organului statutar │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │2. Adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care SSIF este membra sau │ │
    │ participant în sistem, (care să facă referire la elementele menţionate la art. 10, │ │
    │ lit. b)) │ │
    │ Denumire entitate │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │3. Dovada achitării datoriilor faţă de │ │
    │ a. clienţi │ [] │
    │ b. CNVM │ [] │
    │ Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul │ [] │
    │ emitentului) sau în conturile indicate de clienţi │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │4. Indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact a persoanei │ [] │
    │ responsabile cu administrarea arhivei │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │5. Raportul auditorului financiar cu privire la situaţia SSIF la data încetării │ [] │
    │ activităţii │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │6. Dovada achitării tarifului de retragere a autorizaţiei, în contul C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ Numele şi prenumele reprezentantului legal: .................... │
    │ Semnatura reprezentantului legal: ................. │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    ---------
    *1) Se va completa denumirea solicitantului
    ANEXA 1I


    
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ │
    │ DATE DE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR │
    │ IDENTIFICARE ALE │ ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL │
    │ SOLICITANTULUI │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    ├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1. Denumirea solicitantului: ............................... │
    │2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ................. │
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...................... │
    │4. Sediul social sau ...............................................................│
    │ sediul central: (strada şi numărul) │
    │ ................... .................... ....................│
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │5. Numărul de telefon: .............. Numărul de fax: .................... │
    │6. Adresa de posta electronică: ................................ │
    │7. Conducătorul SSIF: ................................ ......................│
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │8. Reprezentant compartiment ................................ ......................│
    │ control intern: (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │9. Modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţii care se supun │
    │ autorizării C.N.V.M. (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului): │
    │ - capitalul social*1) │
    │ - majorarea capitalului social [] │
    │ - reducerea capitalului social [] │
    │ - obiectul de activitate │
    │ - extindere [] │
    │ - restrangere [] │
    │ - structura actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuării poziţiilor [] │
    │ semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 11 │
    │ - componenta consiliului de administraţie [] │
    │ - conducătorii SSIF [] │
    │ - schimbarea sediului social [] │
    │ - sedii secundare │
    │ - înfiinţarea de sedii secundare [] │
    │ - desfiinţarea de sedii secundare [] │
    │ - schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societăţii [] │
    │ Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ...........│
    │documente, totalizand un număr de ... file. │
    │Semnatura conducătorului: ............................│
    │Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern: ............................│
    │Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    -------
    *1) În cazul în care care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea va fi întocmită conform anexei nr. 1L
    ANEXA 1J


    
    ┌────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/2 │ │
    │ │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR │
    │ │ ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL │
    │ │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    │ │ ..................................................*1) │
    ├────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Documente generale │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ - Hotărârea organului statutar al S.S.I.F. │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - Actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F.*2) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - original │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │- Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea │ [] │
    │ autorizaţiei │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ Documente specifice pentru │
    │ (se bifeaza documentele anexate în funcţie de modificarea solicitată a fi autorizata) │
    ├───────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │Modificarea capitalului│- dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont │ [] │
    │ social │deschis special în acest scop la o societate bancară │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │- raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea │ [] │
    │ │majorării/reducerii capitalului social │ │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │Modificarea obiectului │- dovada deţinerii capitalului iniţial prevăzut la art. 7 din │ │
    │ de activitate │Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus │ [] │
    │ │autorizării │ │
    ├───────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │Modificarea structurii │- contracte de cesiune │ [] │
    │ actionariatului ca │ │ │
    │urmare a dobândirii sau│ │ │
    │ diminuării poziţiilor ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │semnificative aprobate │- extras din registrul acţionarilor │ [] │
    │ de C.N.V.M. conform │ │ │
    │ art. 11 din prezentul │ │ │
    │ regulament, respectiv ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ art. 18 alin. (4) şi │- noua structura a actionariatului │ [] │
    │ (5) din Legea nr. │ │ │
    │ 297/2004 │ │ │
    ├───────────────────────┼──┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────┴────┤
    │Modificarea componentei│CV│ Copie │Copie act │Certificat │Certificat│Declaraţie│Declaraţie│
    │ consiliului de │ │legalizată│ de │ de cazier │de cazier │ (art. 7, │ (art. 7, │
    │ administraţie │ │ act de │identitate│ judiciar, │fiscal, în│alin. (1),│alin. (1),│
    │ │ │ studii │ │în original│ original │ lit. d), │ lit. d), │
    │ Numele şi prenumele │ │ │ │ sau în │ sau în │ pct. 6) │ pct. 7) │
    │ noului administrator │ │ │ │ copie │ copie │ │ │
    │ │ │ │ │legalizată │legalizată│ │ │
    ├───────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├───────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ Modificarea │CV│ Copie │Copie act │Certificat │Certificat│Declaraţie│Declaraţie│
    │ conducătorilor │ │legalizată│ de │ de cazier │de cazier │ (art. 7, │ (art. 7, │
    │ societăţii │ │ act de │identitate│ judiciar, │fiscal, în│alin. (1),│alin. (1),│
    │ │ │ studii │ │în original│ original │ lit. d), │ lit. d), │
    │ Numele şi prenumele │ │ │ │ sau în │ sau în │ pct. 6) │ pct. 7) │
    │ noului conducător │ │ │ │ copie │ copie │ │ │
    │ │ │ │ │legalizată │legalizată│ │ │
    ├───────────────────────┼──┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
    │ │[]│ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │ [] │
    └───────────────────────┴──┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    ─--------
        *1) Se va completa denumirea solicitantului.
        *2) Nu se va transmite în cazul modificării structurii actionariatului.
    ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 2/2 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR │
    │ │ ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL │
    │ │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE │
    │ │ ..................................................*1) │
    ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Schimbarea sediului │- copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a │
    │ social │spaţiului destinat sediului social necesar funcţionarii SSIF │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ │ Tipul contractului: │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ proprietate [] comodat [] închiriere [] subinchiriere [] │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ │ În cazul contractului de subinchiriere: │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ │- declaraţia autentificată a proprietarului care consimte cu │ [] │
    │ │privire la destinaţia spaţiului subinchiriat │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la │ [] │
    │ │autoritatea fiscală │ │
    ├───────────────────────┼──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ Înfiinţarea/ │- copie │ Tipul contractului: │
    │ desfiinţarea de │legalizată a ├───────────┬───────┬──────────┬──────────────┬────┤
    │ sedii secundare │actului care │proprietate│comodat│închiriere│subinchiriere │ │
    │ │atesta deţinerea │ [] │ [] │ [] │ [] │ │
    │ │cu titlu legal a ├───────────┴───────┴──────────┴──────────────┴────┤
    │ │spaţiului │ În cazul contractului de subinchiriere: │
    │ │destinat ├─────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ │funcţionarii │─ declaraţia autentificată a proprietarului │ [] │
    │ │sediului │care consimte cu privire la destinaţia │ │
    │ │secundar al SSIF │spaţiului subinchiriat │ │
    │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ │─ copia legalizată a contractului de │ [] │
    │ │ │închiriere, înregistrat la autoritatea │ │
    │ │ │fiscală │ │
    │ ├──────────────────┴─────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │- regulamentul de organizare şi funcţionare care va cuprinde │ [] │
    │ │cele menţionate la art. 15, alin. (1), lit. h) │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │- nota explicativa privind situaţia arhivei, a agenţilor pentru │ [] │
    │ │servicii de investiţii financiare şi după caz, reprezentanţilor │ │
    │ │compartimentului de control intern care şi-au desfăşurat │ │
    │ │activitatea la sediile secundare, în cazul solicitării │ │
    │ │retragerii autorizaţiei respectivelor sedii secundare │ │
    │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │- declaraţie pe propria răspundere din partea reprezentantului │ [] │
    │ │legal al SSIF care va cuprinde cele menţionate la art. 15, │ │
    │ │alin. (1), lit. j) │ │
    ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │Numele şi prenumele conducătorului: ............ Semnatura conducătorului: ................│
    │ │
    │Numele şi prenumele reprezentantului Semnatura reprezentantului compartimentului│
    │compartimentului de control intern: ............ de control intern: ........................│
    │Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    ----------
    *1) Se va completa denumirea solicitantului
    ANEXA 1K

    DECLARAŢIE*)
    Subsemnatul .........................., cu domiciliul în ....................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ... nr. ............., eliberat de ................. la data de ..........., valabil până la data de ......, CNP ........................., în calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare .........................*2), declar prin prezenta ca sediul secundar (sucursala) din ........... îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. ...*3) din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare.
    Totodată, mentionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicitam autorizarea:
    Nr. telefon:
    Nr. fax:
    Adresa de posta electronică:
    Reprezentanţi compartiment de control intern:

    ┌────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
    │Nr. crt.│ Nume şi prenume │ Nr. şi data autorizaţie CNVM │
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    └────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
        Agenţi pentru servicii de investiţii financiare:
    ┌────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
    │Nr. crt.│ Nume şi prenume │ Nr. şi data autorizaţie CNVM │
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    └────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
        Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ........................
        Semnatura ...................    ---------
──────────
*) Se completează în cazul infiintarii unui sediu secundar de tip sucursala.──────────
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    *3) Se completează alin. (2) sau alin. (2) lit. b)-f) şi alin. (3).
    DECLARAŢIE**)
    Subsemnatul .........................., cu domiciliul în ......................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ... nr. ............, eliberat de .................... la data de ........., valabil până la data de ......., CNP ........................, în calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare ..........................*2), declar prin prezenta ca sediul secundar (agenţie) din ............. îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 17 alin. (5) din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare.
    Totodată, mentionez următoarele date cu privire la sediul secundar pentru care solicitam autorizarea:
    Nr. telefon:
    Nr. fax:
    Adresa de posta electronică:
    Adresa sucursalei căreia i se subordonează:
    Agenţi pentru servicii de investiţii financiare:

    ┌────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
    │Nr. crt.│ Nume şi prenume │ Nr. şi data autorizaţie CNVM │
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    ├────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
    └────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
        Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data .........................
        Semnatura ....................    --------
──────────
**) Se completează în cazul infiintarii unui sediu secundar de tip agenţie.──────────
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    DECLARAŢIE***)
    Subsemnatul ........................., cu domiciliul în ......................., posesor al actului de identitate tip ...*1) seria ... nr. ............, eliberat de ................... la data de .........., valabil până la data de ......, CNP ........................., în calitate de conducător al societăţii de servicii de investiţii financiare .........................*2), declar prin prezenta ca:
    - sediul secundar (agenţie sau sucursala) din ..............., autorizat prin decizia CNVM nr. ......................., a încetat activitatea începând cu data de ..........................;
    - documentele, evidentele, arhiva societăţii sediului secundar au fost transferate la .......................................................;
    - situaţia agenţilor pentru servicii de investiţii financiare care prestează servicii de investiţii financiare în numele societăţii la sediul secundar este următoarea:

    ┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Nume şi │ │ Situaţia ASIF │
    │Nr. │ prenume │ Nr. şi data ├───────────────────────────────┬──────────────┤
    │crt.│ ASIF │ deciziei de │transferat la sediul societăţii│ s-a solicitat│
    │ │ │ autorizare ├────────┬──────────────────────┤ retragerea │
    │ │ │ │ din │autorizat prin decizia│ autorizaţiei │
    ├────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼──────────────┤
    │ │ │ │ │ │ [] │
    ├────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼──────────────┤
    │ │ │ │ │ │ [] │
    ├────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼──────────────┤
    │ │ │ │ │ │ [] │
    └────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────────────┴──────────────┘
        - situaţia reprezentanţilor compartimentului de control intern care şi-au
    desfăşurat activitatea la sediul secundar este următoarea:*3)
    ┌────┬────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
    │ │ Nume şi │ │ Situaţia RCCI │
    │Nr. │ prenume │ Nr. şi data ├───────────────────────────────┬──────────────┤
    │crt.│ ASIF │ deciziei de │transferat la sediul societăţii│ s-a solicitat│
    │ │ │ autorizare ├────────┬──────────────────────┤ retragerea │
    │ │ │ │ din │autorizat prin decizia│ autorizaţiei │
    ├────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼──────────────┤
    │ │ │ │ │ │ [] │
    ├────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────────────────────┼──────────────┤
    │ │ │ │ │ │ [] │
    └────┴────────────┴─────────────┴────────┴──────────────────────┴──────────────┘
        Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în
    declaraţii se pedepseşte conform legii.
        Data ..................
        Semnatura ....................    ---------
──────────
***) Se completează în cazul desfiinţării sediilor secundare.──────────
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    *2) Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    *3) Se completează în cazul sucursalelor.
    ANEXA 1L


    
    ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL │
    │ │ SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE CA URMARE A │
    │ │ FUZIUNII/DIVIZĂRII │
    ├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ 1. Denumirea solicitantului: ................................ │
    │ 2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ................. │
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │ 3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ...................... │
    │ 4. Sediul social sau ..........................................................│
    │ sediul central: (strada şi numărul) │
    │ .................. .................. ..................│
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │ 5. Numărul de telefon: ............. Numărul de fax: ................ │
    │ 6. Adresa de posta electronică: ............................... │
    │ 7. Conducător: ................................ ..........................│
    │ (numele şi prenumele) (numărul de telefon) │
    │ 8. Reprezentant ................................ ..........................│
    │ compartiment control (numele şi prenumele) (numărul de telefon) │
    │ intern: │
    │ 9. Modificări în modul de organizare şi funcţionare al societăţii care se supun autorizării│
    │ CNVM (anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului): │
    │- majorarea capitalului social ca urmare a fuziunii cu societatea ..................*1) [] │
    │- reducerea capitalului social ca urmare a divizării [] [] │
    │ 10. Capitalul social rezultat ca urmare a fuziunii/divizării .......................... │
    │Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ... documente,│
    │totalizand un număr de ... file. │
    │ Semnatura conducătorului: ................................ │
    │ Semnatura reprezentantului compartimentului ................................ │
    │ de control intern: │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    --------
    *1) Se va completa denumirea societăţii ce va fi absorbite
    ANEXA 1M


    
    ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI SOCIAL │
    │ │ AL SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII FINANCIARE CA URMARE A │
    │ │ FUZIUNII/DIVIZĂRII │
    │ │ ..................................................*1) │
    ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │1. Declaraţia, sub semnatura olografă, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea│ [] │
    │ activităţii societăţii absorbite, însoţită de │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ Adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau │ │
    │ participant în sistem, (care să facă referire la elementele menţionate la art. 16, │ │
    │ alin. (1), lit. a), pct. 1) │ │
    │ Denumire entitate │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ Dovada achitării datoriilor faţă de │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ clienţi │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ CNVM │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ Dovada transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul │ [] │
    │ emitentului) sau în conturile indicate de clienţi │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societăţilor participante la fuziune│ │
    │ Denumire │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 3. Proiectul de │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ fuziune │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ ─ divizare │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale S.S.I.F. participante sau,│ [] │
    │ după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultată/rezultate │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 6. Raportul administratorilor cu privire la fuziune/divizare │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 7. Raportul auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 8. Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obţinerea autorizaţiei │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ Nume şi prenume conducător: ................ Semnatura conducătorului: ................ │
    │ Nume şi prenume reprezentant compartiment de Semnatura reprezentantului compartiment de │
    │ control intern: ............................ control intern: .......................... │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    -------
    *1) Se va completa denumirea solicitantului
    ANEXA 2A


    
    ┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ │ d-lui/d-nei ...................................................*1) │
    │ │ ca reprezentant al compartimentului de control intern al │
    │ │ ................................................................*2) │
    ├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │ Subscrisă .....................*2) solicita autorizarea d-lui/d-nei ......................,│
    │cu domiciliul în ........................................., posesor/posesoare al/a actului de│
    │identitate tip ...*3), seria ... nr. ............., eliberat de ..................... la data│
    │de ..................., valabil până la data de ......., CNP ...............................,│
    │ca reprezentant al compartimentului de control intern al societăţii. │
    │ Menţionăm ca d-nul/d-na ................... urmează să îşi desfăşoare activitatea la sediul│
    │din ....., str. ........., nr. ..., jud. .........., autorizat prin decizia CNVM nr. ........│
    │ Prezenta cerere este însoţită de documentele mai jos menţionate totalizand un număr de ....│
    │file. │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ 1. Curriculum vitae, cu specificarea pregătirii şi experienţei profesionale │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 2. Copia actului de identitate │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 3. Copia legalizată a actelor de studii │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 4. Copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de │ │
    │ control intern, eliberat de C.N.V.M. │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 5. Certificat de cazier judiciar │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - original │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 6. Certificat de cazier fiscal │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - original │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 7. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea │ [] │
    │ condiţiilor prevăzute la art. 19 │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 8. Dovada achitării, în contul C.N.V.M., a tarifului de autorizare şi pentru │ [] │
    │ înscrierea în Registrul C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │Nume şi prenume conducător SSIF: .................................. │
    │Semnatura conducătorului SSIF: .................................. │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘    --------
    *1) Se completează numele persoanei pentru care se solicita autorizare.
    *2) Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea reprezentantului compartimentului de control intern.
    *3) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
    ANEXA 2B

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ............................., cu domiciliul în ......................, posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ... nr. ............, eliberat de .................. la data de ..........., valabil până la data de ......., CNP ..................................., în calitate de angajat cu contract individual de muncă al societăţii de servicii de investiţii financiare ................................, declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 19 din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea ca reprezentant al compartimentului de control intern şi ma angajez sa respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate.
    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
    Data ..................
    Semnatura ..................

    ---------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
    ANEXA 2C


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI │
    │ │ d-lui/d-nei ...................................................*1) │
    │ │ ca reprezentant al compartimentului de control intern al │
    │ │ ................................................................*2) │
    │ │ Acordată prin decizia CNVM nr. ......... din ........... │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │ Subscrisă ..............*2) solicita retragerea autorizaţiei d-lui/d-nei ............... ca│
    │reprezentant al compartimentului de control intern al societăţii, ca urmare a ...........*3).│
    │ Menţionăm ca d-nul/d-na şi-a desfăşurat activitatea la sediul din ........., str. ........,│
    │nr. .., jud. .........., autorizat prin decizia CNVM nr. ....... │
    │ │
    │ │
    │Nume şi prenume conducător SSIF: ....................................... │
    │Semnatura conducătorului SSIF: ....................................... │
    │Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘    --------
    *1) Se completează numele persoanei pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.
    *2) Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei reprezentantului compartimentului de control intern.
    *3) Se va preciza motivul pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.
    ANEXA 3A


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ │ d-lui/d-nei ...................................................*1) │
    │ │ în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare al │
    │ │ societăţii ....................................................*2) │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │ Subscrisă ..................*3) solicita autorizarea d-lui/d-nei ......................, cu│
    │domiciliul în .................................., posesor al actului de identitate tip ...*3)│
    │seria ... nr. .............., eliberat de .................... la data de .........., valabil│
    │până la data de ......., CNP ......................., în calitate de agent pentru servicii de│
    │investiţii financiare al societăţii. │
    │Menţionăm ca d-nul/d-na ........................... urmează să îşi desfăşoare activitatea: │
    │ - la sediul din ....................., str. ..............., nr. ..., jud. .......... [] │
    │ - ca agent delegat. [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │ În scopul autorizării anexăm documentele menţionate mai jos, totalizand un nr. de ... file.│
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │1. Copia actului de identitate │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │2. Copia legalizată a actului de studiu │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │3. Declaraţia pe propria răspundere, în original, referitoare la îndeplinirea │ [] │
    │ condiţiilor prevăzute la art. 32 (anexa nr. 3B) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │4. Certificat de cazier judiciar │ │
    │ - original │ [] │
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │5. Certificat de cazier fiscal │ │
    │ - original │ [] │
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │6. Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregătire│ [] │
    │ pe piaţa de capital, recunoscut de C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │7. Dovada achitării tarifului de autorizare şi înscriere în Registrul C.N.V.M. │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ Nume şi prenume conducător: ............. Semnatura conducătorului: ......... │
    │ Nume şi prenume reprezentant compartiment Semnatura reprezentant compartiment │
    │ de control intern: ...................... de control intern: ................ │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘    ---------
    *1) Se completează numele persoanei pentru care se solicita autorizare.
    *2) Se completează denumirea societăţii care solicită autorizarea agentului pentru servicii de investiţii financiare.
    *3) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
    ANEXA 3B

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ................................, cu domiciliul în ......................, posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ... nr. ............, eliberat de .................... la data de ........., valabil până la data de ......., CNP ........................, în calitate de angajat cu contract de muncă şi reprezentant exclusiv al societăţii ..............., declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 32 din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de agent pentru servicii de investiţii financiare şi ma angajez sa respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M., precum şi ale pieţelor reglementate.
    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
    Data ..................
    Semnatura ....................

    -------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
    ANEXA 3C


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ CERERE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI │
    │ │ ŞI RADIEREA DIN REGISTRUL CNVM │
    │ │ d-lui/d-nei ...................................................*1) │
    │ │ din calitatea de agent pentru servicii de investiţii financiare al │
    │ │ societăţii ....................................................*2) │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │ Subscrisă ..............*3) solicita retragerea autorizaţiei d-lui/d-nei ......... ca agent│
    │pentru servicii de investiţii financiare al societăţii, ca urmare a ................*3). │
    │ Menţionăm ca d-nul/d-na ................. şi-a desfăşurat activitatea: │
    │ - la sediul din ......, str. ..........., nr. .., jud. .......... şi i-au fost anulate │
    │ toate codurile şi parolele de acces în sistemul instituţiilor pieţei de capital; [] │
    │ - ca agent delegat. [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │Nume şi prenume conducător: ............. Semnatura conducătorului: ................ │
    │Nume şi prenume reprezentant compartiment Semnatura reprezentant compartiment │
    │de control intern: ..................... de control intern: ....................... │
    │Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘    ---------
    *1) Se completează numele persoanei pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.
    *2) Se completează denumirea societăţii care solicită retragerea autorizaţiei agentului pentru servicii de investiţii financiare.
    *3) Se va preciza motivul pentru care se solicita retragerea autorizaţiei.
    ANEXA 4A


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/2 │ │
    │ DATE DE IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL CNVM │
    │ ALE SOLICITANTULUI │ A INSTITUŢIEI DE CREDIT │
    │ │ ...........................................*1) │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │1. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..........................│
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │2. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ......................................│
    │3. Numărul autorizaţiei emise de Banca Naţionala a României .................................│
    │4. Numărul de înregistrare în Registrul Bancar ..............................................│
    │5. Sediul social sau ............................................................│
    │ sediul central: (strada şi numărul) │
    │ ..................... .................. ................ │
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │6. Numărul de telefon: ........ Numărul de fax: ................ │
    │7. Adresa de posta electronică: ............................. │
    │8. Reprezentantul legal: ................................ ......................│
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │9. Persoana de contact care asigura │
    │ conducerea operaţiunilor pe ................................ .......................│
    │ piaţa de capital: (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │10. Reprezentant al compartimentului │
    │ de control intern al ................................ ......................│
    │ operaţiunilor pe piaţa de capital (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │ Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ....... │
    │documente, totalizand un număr de ... file. │
    │ │
    │Semnatura reprezentantului legal: ......... Semnatura persoanei de contact: ..........│
    │ │
    │Semnatura reprezentantului compartimentului de controlul intern: ............................│
    │ │
    │Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘
        NOTĂ:
        Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor,
    completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului
    legal şi ştampila societăţii.

    ---------
        *1) Se va completa denumirea instituţiei de credit.
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 2/2 │ │
    │ ACTIVITĂŢI CE VOR FI │ CERERE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL CNVM │
    │ PRESTATE, AUTORIZATE │ A INSTITUŢIEI DE CREDIT │
    │ DE B.N.R. │ ...................................................*2) │
    ├──────────────────────-┼────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │11. Activităţile ce vor fi prestate, autorizate de B.N.R.: │
    │ 1. servicii principale: │
    │ a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu [] │
    │ unul sau mai multe instrumente financiare; │
    │ b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, [] │
    │ altfel decât pe cont propriu; │
    │ c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; [] │
    │ d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza [] │
    │ discretionara, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste │
    │ portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; │
    │ e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau [] │
    │ plasamentul de instrumente financiare; │
    │ 2. servicii conexe: │
    │ a) custodia şi administrarea de instrumente financiare; [] │
    │ b) închirierea de casete de siguranţă; [] │
    │ c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui [] │
    │ investitor, în vederea executării unor tranzacţii cu instrumente financiare, în │
    │ care respectiva societate de servicii de investiţii financiare este implicata în │
    │ tranzacţii; │
    │ d) consultanţa acordată societăţilor cu privire la orice probleme legate de [] │
    │ structura de capital, strategie industriala, precum şi consultanţa şi servicii │
    │ privind fuziunile şi achiziţiile de societăţi; │
    │ e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui [] │
    │ angajament ferm; │
    │ f) consultanţa de investiţii cu privire la instrumentele financiare; [] │
    │ g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de [] │
    │ investiţii financiare prestate. │
    │Semnatura reprezentantului legal: ...........................................................│
    │Semnatura persoanei de contact care asigura conducerea operaţiunilor pe piaţa de capital: ...│
    │Semnatura reprezentantului compartimentului de controlul intern al operaţiunilor pe piaţa de │
    │capital: .................................... │
    │Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    -------
    *2) Se va completa denumirea instituţiei de credit.
    ANEXA 4B


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN REGISTRUL CNVM │
    │ │ A INSTITUŢIEI DE CREDIT │
    │ │ ..................................................*1) │
    ├───────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ 1. Autorizaţia emisă de Banca Naţionala a României, cuprinzând serviciile de investiţii│ [] │
    │ financiare ce urmează a fi prestate │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 2. Procedurile interne care prevăd cel puţin următoarele: delimitarea atribuţiilor │ [] │
    │ personalului care prestează servicii de investiţii financiare conform prevederilor │ │
    │ Legii nr. 297/2004, identificarea spaţiilor în care se prestează astfel de servicii,│ │
    │ precum şi evidenta distinctă a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele │ │
    │ specifice activităţii bancare │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 3. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, a reprezentantului legal │ [] │
    │ privind acceptarea de către instituţia de credit a obligaţiei de a permite accesul │ │
    │ C.N.V.M. în spaţiile menţionate în procedurile interne, la personalul care prestează│ │
    │ servicii de investiţii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, precum şi│ │
    │ la evidentele aferente activităţii desfăşurate pe piaţa de capital, în scopul │ │
    │ efectuării controlului privind respectarea de către instituţia de credit a │ │
    │ legislaţiei privind piaţa de capital │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 4. Conducătorul structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 5. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentanţii instituţiei de │ [] │
    │ credit în relaţia cu C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 6. Documentele prevăzute la art. 20 pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul │ │
    │ C.N.V.M. a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 7. Documentele prevăzute la art. 33 pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul │ │
    │ C.N.V.M. a cel puţin două persoane fizice ca agenţi pentru servicii de investiţii │ │
    │ financiare │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 8. Dovada deţinerii calităţii de membru la Fondul de compensare a investitorilor │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 9. Dovada achitării tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M. │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │ Semnatura reprezentantului legal: ................... │
    │ Semnatura persoanei de contact care asigura conducerea operaţiunilor pe piaţa de capital: │
    │ ........................................... │
    │ Semnatura reprezentantului compartimentului de control intern al operaţiunilor pe piaţa de │
    │ capital: .................................. │
    │ │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    ---------
    *1) Se va completa denumirea instituţiei de credit
    ANEXA 5A


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ │
    │ DATE DE IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ ALE SOLICITANTULUI │ TRADERULUI │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │1. Denumirea solicitantului: .............................................................. │
    │2. Forma juridică: │
    │ - societate pe acţiuni [] │
    │ - societate cu răspundere limitată [] │
    │3. Obiect de activitate │
    │ - exclusiv tranzacţionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor [] │
    │ derivate de natura contractelor futures şi cu optiuni. │
    │ - obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea [] │
    │ mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor │
    │ financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată │
    │4. Activităţile pentru care se solicita autorizaţie: │
    │ - efectuarea, exclusiv în nume şi pe cont propriu, de tranzacţii cu instrumente [] │
    │ financiare derivate, de natura contractelor futures şi cu optiuni. │
    │ - exclusiv tranzacţionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate [] │
    │ având ca suport mărfurile1. │
    │5. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .........................│
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │6. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: .....................................│
    │7. Sediul social: ..................................................................│
    │ (strada şi numărul) │
    │ ........................ .................. ................... │
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │8. Numărul de telefon: ......... Numărul de fax: ................ │
    │9. Adresa de posta electronică: ............................................................│
    │10. Reprezentantul legal: .................................... ..................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │11. Persoana de contact: .................................... ..................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │ Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ........ │
    │documente, totalizand un număr de ... file. │
    │ Semnatura reprezentantului legal: ........... Semnatura persoanei de contact: ........... │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    --------
    *1) Se solicita de către societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea mărfurilor aflate în legătură economică cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzacţionate în piaţa reglementată
    ANEXA 5B


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ │ traderului │
    │ │ .................................................*1) │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ 1. Actul constitutiv │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - original │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, │ [] │
    │ de constituire şi de înregistrare a societăţii │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 3. Copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 4. Extras sau certificat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului care să ateste │ [] │
    │ obiectul de activitate, actionarii semnificativi şi administratorii societăţii │ │
    ├──────────────────────────────────-┬──────┬────────────┬──────────────────-┬────────────┴────┤
    │ Membrii Consiliului de │ CV │Copie act de│ Certificat de │ Certificat de │
    │ Administraţie/Administrator unic │ │ identitate │cazier judiciar, în│cazier fiscal, în│
    │ Nume şi prenume │ │ │ original sau în │ original sau în │
    │ │ │ │ copie legalizată │copie legalizată │
    ├──────────────────────────────────-┼──────┼────────────┼──────────────────-┼────────────────-┤
    │ │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────────────────────-┼──────┼────────────┼──────────────────-┼────────────────-┤
    │ │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────────────────────-┼──────┼────────────┼──────────────────-┼────────────────-┤
    │ │ [] │ [] │ [] │ [] │
    ├──────────────────────────────────-┴──────┴────────────┴──────────────────-┴────────────┬────┤
    │ 5. Copie legalizată a actului care atesta deţinerea cu titlu legal a spaţiului │ [] │
    │ destinat sediului social │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 6. Dovada varsarii integrale a capitalului social │ [] │
    │ Ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară teritorială │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 7. Acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societăţii în cadrul sistemului │ [] │
    │ de tranzactionare │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 8. Contractul de compensare încheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul │ [] │
    │ casei de compensare │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 9. Documentele prevăzute la art. 33 pentru autorizarea a cel puţin unei persoane │ [] │
    │ fizice ca agent pentru servicii de investiţii financiare │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ 10. Dovada achitării, în contul C.N.V.M., a tarifului de autorizare şi înscriere în │ [] │
    │ Registrul CNVM │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │Nume şi prenume reprezentant legal: .......... Semnatura reprezentantului legal: ..........│
    │Nume şi prenume persoana de contact: ......... Semnatura persoanei de contact: ............│
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    ---------
    *1) Se va completa denumirea solicitantului.
    ANEXA 5C


    
    ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │ CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI │
    │ traderului │
    │ ....................................................*1) │
    │ Acordată prin decizia CNVM nr. ......... din ......... │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │1. Forma juridică: │
    │ - societate pe acţiuni [] │
    │ - societate cu răspundere limitată [] │
    │2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: .........................│
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: .....................................│
    │4. Sediul social: ..................................................................│
    │ (strada şi numărul) │
    │ ........................ .................. ................... │
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │5. Numărul de telefon: ......... Numărul de fax: ................. │
    │6. Adresa de posta electronică: .................................................. │
    │7. Reprezentantul legal: .................................... ..................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │8. Persoana de contact: .................................... ..................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │9. Data la care societatea a încetat operaţiunile: .........................................│
    │10. Adresa sediului unde ..................................................................│
    │ este depozitata (strada şi numărul) │
    │ arhiva societăţii: ........................ .................. ................... │
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │11. Persoana responsabilă cu gestionarea arhivei: ................... .................. │
    │ (Nume şi prenume) (Număr de telefon) │
    │12. Adresa persoanei responsabile cu gestionarea arhivei: ................ │
    │13. Societatea are datorii către entitatile pieţei?*2) Da [] Nu []│
    │14. Exista proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societăţii?*3) Da [] Nu []│
    │15. Împotriva societăţii exista hotărâri judecătoreşti sau garanţii reale care Da [] Nu []│
    │ nu au fost puse în executare?*4) │
    │ Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un număr de ..........│
    │documente, totalizand un număr de ... file. │
    │ Semnatura reprezentantului legal: ........ Semnatura persoanei de contact: ......... │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    --------
    *1) Se va completa denumirea solicitantului.
    *2) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se anexează o lista cu numele/ denumirea şi datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate şi modul de stingere a datoriilor. Lista va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta ştampila societăţii.
    *3) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.
    *4) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.
    ANEXA 6A


    
    ┌──────────────────────-┬────────────────────────────────────────────────────────────────────-┐
    │PAGINA 1/1 │ │
    │ DATE DE IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ ALE SOLICITANTULUI │ consultantului de investiţii persoana fizica │
    ├──────────────────────-┴────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤
    │1. Numele şi prenumele solicitantului: ......................................................│
    │2. Actul de identitate: Seria: Numărul: Emitent: Data emiterii: │
    │ Tip: BI [] CI [] └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └──────────────-┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
    │ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └──────────────-┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
    │ z z l l a a a a │
    │3. Codul numeric personal: └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
    │ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
    │4. Cu domiciliul stabil în: .................................................................│
    │ (strada şi numărul) │
    │ ....................... .................. ................... │
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │5. Adresa poştală, dacă este diferita: ............................. │
    │6. Numărul de telefon: ............................................................│
    │ (fix, mobil) │
    │7. Numărul de fax: ............................................................│
    │8. Adresa de posta electronică: ............................................................│
    │9. Prezenta cerere este însoţită de documentele menţionate mai jos, totalizand un număr de │
    │..... file. │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ a) Copia actului de identitate │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ b) Copia legalizată a actului de studii │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ c) Copia carnetului de muncă sau adeverinte de la locurile de muncă, în original, │ [] │
    │ care să ateste experienta menţionată la art. 48, lit. b) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ d) Declaraţie pe propria răspundere, sub semnatura olografă, cu privire la │ [] │
    │ îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 48 │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ e) Certificat de cazier judiciar │ │
    │ - original │ [] │
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ f) Certificat de cazier fiscal │ │
    │ - original │ [] │
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ g) Prospectul de consultanţa care trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate│ [] │
    │ la art. 49, alin. (1), lit. g) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ h) Angajamentul de a inmana clienţilor sau potenţialilor clienţi prospectul de │ [] │
    │ consultanţa │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ i) Lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, │ [] │
    │ precum şi rudelor de gradul I │ │
    │ Declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, în cazul în care nu │ [] │
    │ exista astfel de detineri │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ j) Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de │ │
    │ consultant de investiţii, recunoscut de C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ k) Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea │ [] │
    │ în Registrul C.N.V.M. │ │
    └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘
              Data: ......... Semnatura: ........

    ANEXA 6B

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul .................................................., cu domiciliul în ......................, posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ... nr. ............, eliberat de ................... la data de .........., valabil până la data de ......., CNP .........................., declar prin prezenta ca îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 48 din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare pentru autorizarea în calitate de consultant de investiţii şi ma angajez sa respect prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor C.N.V.M.
    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
    Data .................. Semnatura ...................

    --------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
    ANEXA 6C


    
    ┌──────────────────────-┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ │
    │ DATE DE IDENTIFICARE │ CERERE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ ALE SOLICITANTULUI │ CONSULTANTULUI DE INVESTIŢII PERSOANA JURIDICĂ │
    ├──────────────────────-┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │1. Denumirea solicitantului: .............................. │
    │2. Forma juridică: │
    │ - societate pe acţiuni [] │
    │ - societate cu răspundere limitată [] │
    │3. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..........................│
    │ (seria, numărul şi data emiterii)│
    │4. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ......................................│
    │5. Sediul social: ...................................................................│
    │ (strada şi numărul) │
    │ ........................ .................. ................... │
    │ (localitate) (judeţul) (codul poştal) │
    │6. Numărul de telefon: ......... Numărul de fax: ................. │
    │7. Adresa de posta electronică: .................................................. │
    │8. Reprezentantul legal: .................................... ..................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │9. Persoana de contact: .................................... ..................... │
    │ (numele, prenumele şi funcţia) (numărul de telefon) │
    │ Prezenta cerere este însoţită de documentele menţionate mai jos, totalizand un număr de │
    │....... file. │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │ a) Actul constitutiv │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - original │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - copie legalizată │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ b) Copie a încheierii judecătorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului │ [] │
    │ Comerţului, de constituire şi de înregistrare a societăţii │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ c) Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ d) Extras de la Oficiul Registrului Comerţului cuprinzând informaţiile prevăzute la │ [] │
    │ art. 51, lit. d) │ │
    ├────────────────────────┬────────-┬──────────┬──────────────────────-┬──────────────────┴────┤
    │ e) Administratorii │ Nume şi │Copie act │ Certificat de cazier │ Certificat de cazier │
    │ societăţii │ prenume │ de │ judiciar, în original │fiscal, în original sau│
    │ │ │identitate│sau în copie legalizată│ în copie legalizată │
    │ ├────────-┼──────────┼──────────────────────-┼───────────────────────┤
    │ │ │ [] │ [] │ [] │
    │ ├────────-┼──────────┼──────────────────────-┼───────────────────────┤
    │ │ │ [] │ [] │ [] │
    ├────────────────────────┴────────-┴──────────┴──────────────────────-┴──────────────────┬────┤
    │ f) Dovada varsarii integrale a capitalului social │ [] │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ Bilanţul contabil înregistrat la administraţia financiară teritorială, aferent │ [] │
    │ ultimilor doi ani de activitate, dacă societatea a funcţionat anterior solicitării │ │
    │ autorizaţiei │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ g) Lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/soţului, │ [] │
    │ precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat │ │
    │ care deţine în societate o poziţie cel puţin semnificativă sau │ │
    │ Declaraţia pe proprie răspundere, sub semnatura olografă, în cazul în care nu │ [] │
    │ exista astfel de detineri │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ h) Copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultanţii de │ [] │
    │ investiţii, persoane fizice, care vor lucra în numele societăţii │ │
    │ Nume şi prenume │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ i) Prospectul de consultanţa care trebuie să cuprindă cel puţin elementele │ [] │
    │ menţionate la art. 51, lit. i) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ j) Angajamentul consultantilor de investiţii, persoane fizice, angajate ale │ [] │
    │ societăţii de a inmana prospectul de consultanţa clienţilor sau potenţialilor │ │
    │ clienţi │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ k) Declaraţie pe propria răspundere sub semnatura olografă, a membrilor consiliului │ [] │
    │ de administraţie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 │ │
    │ alin. (1) lit. e) şi f) │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ l) Dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi înscriere în │ [] │
    │ Registrul C.N.V.M. │ │
    ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │Semnatura reprezentantului legal: ....... Semnatura persoanei de contact: ........ │
    │ Data: Ştampila societăţii │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se vor face pe o pagina separată, cu semnatura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.
    ANEXA 6D

    DECLARAŢIE
    Subsemnatul ................................................., cu domiciliul în ......................, posesor al actului de identitate tip ...*1), seria ... nr. ............, eliberat de ................... la data de .........., valabil până la data de ......., CNP ................, în calitate de ...............*2) al societăţii de consultanţa ................................*3), declar prin prezenta că nu incalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementărilor în vigoare în legătură cu serviciile de investiţii financiare, precum şi ca respect cerinţele menţionate la art. 50 alin. (1) lit. e) şi f) din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare.
    Data şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
    Data .................. Semnatura .................

    ----------
    *1) Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate.
    *2) Se completează funcţia deţinută: membru în consiliul de administraţie sau administrator unic.
    *3) Se completează denumirea societăţii de consultanţa.
    ANEXA 7A


    ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │1. Denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare │
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │2. Nr. şi data autorizaţiei de funcţionare │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Evidenta operaţiunilor de împrumut

    
    ┌──────┬────────────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ │ │ Volum de valori mobiliare oferite cu │ Volum de valori mobiliare luate cu │
    │ │ │ împrumut │ împrumut de la │
    │Simbol│ Scadenta ├───────┬────────┬────────────┬────────┼───────┬────────┬────────────┬────────┤
    │ │ │Clienţi│Garanţie│Intermediari│Garanţie│Clienţi│Garanţie│Intermediari│Garanţie│
    ├──────┼────────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
    ├──────┼────────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┤
    │ SMB │ < 30 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼────────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┤
    │ │30 - 60 zile│ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼────────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┤
    │ │ > 60 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼────────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┼──────-┼────────┼────────────┼────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────┴────────────┴──────-┴────────┴────────────┴────────┴──────-┴────────┴────────────┴────────┘


    Explicaţii:
    1 Se va completa simbolul valorii mobiliare ce face obiectul raportarii
    2 Se va completa scadenta împrumutului oferit/luat: < 30 zile, 30-60 zile, peste 60 de zile
    3, 5 Se va completa cantitatea de valori mobiliare oferite cu împrumut clienţilor, altor intermediari în funcţie de scadenta înscrisă la punctul 2
    4 Se va completa garanţia colectata de către fiecare categorie de beneficiari ai împrumuturilor
    6 Se va completa garanţia depusa de fiecare categorie de beneficiari ai împrumuturilor
    7, 9 Se va completa cantitatea de valori mobiliare primite cu împrumut de la clienţi, alţi intermediari, în funcţie de scadenta înscrisă la punctul 2.
    8, 10 Se va completa garanţia depusa în conturile fiecărei categorii precizate la punctele 7, 9
    ANEXA 7B

    Evidenta cumpărărilor în marja la data de ........
    (pentru alte instrumente decât cele derivate)

    
    ┌──────┬──────────┬──────────────────┬─────────────────┬────────┬───────────────────────────────────┬────────────┐
    │ │ │ Valori mobiliare │ │ │ │ │
    │ │ │cumpărate în marja│ Din care gajate │Valoare │ Marje colectate, din care: │Total valori│
    │Simbol│ Scadenta ├─────────┬────────┼────────-┬───────┤credite ├───────┬───────────────────────────┤ în cont │
    │ │ │Cantitate│Valoare │Cantitate│Valoare│acordate│Numerar│ Alte valori mobiliare şi │ (Garanţii+ │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │titluri de stat cu scadenţa│ Marje) │
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ mai mica de 12 luni │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼────────┼────────-┼──────-┼────────┼──────-┼──────────────────────────-┼────────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10 (4+8+9-7)│
    ├──────┼──────────┼────────-┼────────┼────────-┼──────-┼────────┼──────-┼──────────────────────────-┼────────────┤
    │ SMB │< 10 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼────────┼────────-┼──────-┼────────┼──────-┼──────────────────────────-┼────────────┤
    │ │10-30 zile│ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼────────┼────────-┼──────-┼────────┼──────-┼──────────────────────────-┼────────────┤
    │ │> 30 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼────────┼────────-┼──────-┼────────┼──────-┼──────────────────────────-┼────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────┴──────────┴────────-┴────────┴────────-┴──────-┴────────┴──────-┴──────────────────────────-┴────────────┘


    Explicaţii:
    1. Se va completa simbolul valorii mobiliare ce face obiectul raportarii
    2. Se va completa scadenta împrumutului oferit: < 10 zile, 10-30 zile, peste 30 de zile
    3. Se va completa cantitatea totală de valori mobiliare ce au fost achiziţionate în marja
    4. Se va completa valoarea curenta de piaţa a valorilor mobiliare achiziţionate în marja (Cantitate * Preţ curent)
    5. Se va completa cu cantitatea de instrumente financiare ce au fost achiziţionate prin intermediul cumpărărilor în marja şi sunt reţinute drept garanţie de către SSIF
    6. Se va completa cu valoarea curenta de piaţa a instrumentelor ce au fost depuse drept garanţie
    7. Se va completa cu valoarea totală a creditelor acordate clienţilor pentru achiziţionarea de instrumente financiare
    8. Se va completa cu numerarul depus de către clienţi în conturile de marje
    9. Se va completa cu valoarea de piaţa a valorilor mobiliare depuse de clienţi în conturile de marje
    10. Se va completa cu suma coloanelor 4, 8, 9 din care se deduce valoarea înscrisă în coloana 7
    ANEXA 7C

    Evidenta vânzărilor în lipsa
    (pentru alte instrumente decât cele derivate)

    
    ┌──────┬──────────┬────────────────-┬────────────────────────────┬────────────┬──────────┐
    │ │ │Valori mobiliare │ Marje depuse │ │ │
    │ │ │vândute în lipsa │ │ │ Valoarea │
    │Simbol│ Scadenta ├────────-┬──────-┼──────-┬────────────────────┤Total valori│curenta de│
    │ │ │ │ │ │ Alte valori │ în cont │ piaţa │
    │ │ │Cantitate│Valoare│Numerar│mobiliare şi titluri│ │ │
    │ │ │ │ │ │de stat cu scadenţa │ │ │
    │ │ │ │ │ │mai mica de 12 luni │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼──────-┼──────-┼────────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 (4+5+6) │ 8 │
    ├──────┼──────────┼────────-┼──────-┼──────-┼────────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ SMB │< 10 zile │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼──────-┼──────-┼────────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ │10-30 zile│ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼──────-┼──────-┼────────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ │> 30 zile │ │ │ │ │ │ │
    ├──────┼──────────┼────────-┼──────-┼──────-┼────────────────────┼────────────┼──────────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └──────┴──────────┴────────-┴──────-┴──────-┴────────────────────┴────────────┴──────────┘


    Explicaţii:
    1. Se va completa simbolul valorii mobiliare ce face obiectul raportarii
    2. Se va completa scadenta împrumutului oferit: < 10 zile, 10-30 zile, peste 30 de zile
    3. Se va completa cantitatea totală de valori mobiliare vândute în lipsa
    4. Se va completa cu valoarea la care au fost vândute în lipsa valorile mobiliare
    5. Se va completa cu numerarul depus de către clienţi în conturile în marja pentru vânzări în lipsa
    6. Se va completa cu valoarea valorilor mobiliare ce au fost depuse drept garanţie
    7. Se va completa cu suma coloanelor 4, 5, 6
    8. Se va completa cu valoarea curenta de piaţa a valorilor mobiliare vândute în lipsa (cantitate * preţ)
    ANEXA 7D

    Evidenta tranzacţiilor cu instrumente financiare
    derivate la data de ...............

    ┌────────────────────────┬───┬──────────────────────┬──────────────────────────┐
    │ │ │ În cont propriu │ În contul clienţilor │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Tip contract │ 1 │ │ │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Număr tranzacţii │ 2 │ │ │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Număr de contracte │ 3 │ │ │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Valoare │ 4 │ │ │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Poziţii deschise │ 5 │ │ │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Cumpărare/vânzare │ 6 │ │ │
    ├────────────────────────┼───┼──────────────────────┼──────────────────────────┤
    │Expunere maxima │ 7 │ │ │
    └────────────────────────┴───┴──────────────────────┴──────────────────────────┘


    1. Tipul de contract - Tipul de contract pentru care se face raportarea. Se vor lista în acelaşi raport toate tipurile de contracte pentru care membrul compensator are deschise poziţii. Exemplu: ROL/EUR DEC04 FUTURES
    2. Număr de tranzacţii - Numărul de tranzacţii efectuate pe piaţa, activul suport şi scadenta menţionată la punctul 1
    3. Număr de contracte - Numărul de contracte tranzacţionate pe piaţa, activul suport şi scadenta menţionată la punctul 1
    4. Valoare - Valoarea nominală (notional) a contractelor tranzacţionate, calculată ca număr de contracte tranzacţionate * obiectul contractului * valoarea curenta de piaţa a contractului. Exemplu: 500 contracte * 1000 EUR * 41.000 (cursul ROL/EUR la data raportarii)
    5. Poziţii deschise - Numărul poziţiilor deschise la casa de compensaţie la data raportarii
    6. Cumpărare/vânzare - tipul poziţiilor deschise: de cumpărare, respectiv de vânzare
    7. Expunere maxima - Maximul dintre expunerile totale zilnice calculate pentru perioada de raportare
    Notă: În cazul în care nu exista date pentru anumite rubrici (de exemplu, în perioada de raportare nu au fost efectuate tranzacţii pe contul House), acestea vor fi completate cu "0" ori "-".
    ANEXA 8

    CLIENŢI PROFESIONALI
    ART. 1
    Categorii de clienţi consideraţi profesionali
    (1) Clientul profesional este clientul care poseda experienta, cunoştinţele şi capacitatea de a lua decizia investitionala şi de a evalua riscurile pe care aceasta le implica. Pentru a fi considerat profesional, clientul trebuie să se încadreze în categoriile menţionate la alin. (2) şi sa îndeplinească criteriile prevăzute la acelaşi alineat.
    (2) Următoarele categorii de clienţi vor fi consideraţi profesionali pentru toate serviciile de investiţii financiare şi pentru instrumentele financiare definite conform Legii nr. 297/2004:
    a) Entităţi care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe pieţe financiare. Lista următoare include toate entitatile autorizate care desfăşoară activităţi de tipul celor menţionate: entităţi autorizate în România sau într-un stat membru conform unei directive europene, entităţi autorizate sau reglementate în România sau într-un stat membru care nu intra sub incidenţa unei directive europene şi entităţi autorizate sau reglementate de un stat nemembru:
    1. instituţii de credit;
    2. societăţi de servicii de investiţii financiare;
    3. alte instituţii financiare autorizate sau reglementate;
    4. societăţi de asigurări;
    5. organisme de plasament colectiv şi societăţile de administrare ale acestora;
    6. fonduri de pensii şi societăţile de administrare ale acestora;
    7. traderii;
    8. alţi investitori institutionali.
    b) Societăţi comerciale care îndeplinesc doua din următoarele cerinţe:
    1. bilanţ contabil total: 20.000.000 euro
    2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro
    3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.
    c) Guverne naţionale sau regionale, instituţii publice care administrează datoria publică, bănci centrale, instituţii internaţionale şi supranationale, ca de exemplu Banca Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Banca Centrala Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi alte organizaţii internaţionale similare.
    d) Alţi investitori institutionali a căror activitate principala o reprezintă investiţia în instrumente financiare, inclusiv entităţi care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzacţii financiare.
    (3) Entitatile menţionate la alin. (2) pot solicita sa nu fie tratate drept clienţi profesionali şi pot beneficia de un grad mai înalt de protecţie din partea societăţilor de servicii de investiţii financiare.
    (4) În cazul în care clientul unei SSIF este o entitate menţionată la alin. (2), SSIF trebuie să-l informeze înaintea prestării oricărui serviciu de investiţii financiare ca, în baza informaţiilor disponibile, acesta este considerat client profesional şi va fi tratat ca atare, cu excepţia cazului în care SSIF şi clientul hotărăsc altfel. SSIF mai trebuie să informeze clientul ca poate solicita modificarea termenilor contractului, în vederea obţinerii unui grad mai ridicat de protecţie.
    (5) Intra în responsabilitatea clientului considerat profesional să solicite acordarea unui grad mai ridicat de protecţie, atunci când considera că nu poate evalua sau gestiona corect riscul implicat.
    (6) Acest grad superior de protecţie se va acorda atunci când un client considerat profesional semnează un contract în acest sens cu SSIF, care prevede că nu va fi tratat ca profesional în aplicarea regulilor de conduita. Un astfel de contract trebuie să prevadă dacă acest lucru este valabil pentru unul sau mai multe servicii sau tranzacţii ori pentru unul sau mai multe tipuri de produse sau tranzacţii.

    ART. 2
    Clienţi care pot fi trataţi drept clienţi profesionali la cerere
    (1) Clienţii unei SSIF, alţii decât cei menţionaţi la art. 1, inclusiv instituţiile publice şi investitorii individuali privati, pot, de asemenea, sa renunţe la protecţia ce trebuie asigurata acestora conform regulilor de conduita.
    (2) SSIF poate să trateze orice client drept client profesional, în cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile şi procedurile menţionate anterior. Aceşti clienţi, nu trebuie, totuşi, să fie consideraţi clienţi care poseda cunoştinţe şi experienta comparabile cu cele ale categoriilor de clienţi profesionali menţionaţi la art. 1.
    (3) Orice renunţare la protecţia acordată de regulile de conduita va fi considerată valida numai dacă, în urma evaluării de către SSIF a experienţei, cunoştinţelor şi abilităţilor clientului, se dovedeşte ca acesta are capacitatea sa ia singur decizii investitionale şi sa înţeleagă riscurile care decurg din acestea.
    (4) Experienta şi pregătirea cerută administratorilor şi conducătorilor SSIF în cadrul acestui regulament pot fi luate ca exemplu pentru evaluarea experienţei şi cunoştinţelor unui client. În cazul unor persoane juridice care nu se încadrează în criteriile menţionate la art. 1, persoana care va fi evaluată este persoana mandatata sa desfăşoare tranzacţii în numele respectivei societăţi.
    (5) În cadrul evaluării, trebuie îndeplinite cel puţin două din criteriile următoare:
    a) clientul a desfăşurat un număr semnificativ de tranzacţii pe piaţa, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o perioadă anterioară de cel puţin patru trimestre;
    b) portofoliul financiar al clientului, cuprinzând depozite de numerar şi instrumente financiare, depăşeşte 500 000 euro;
    c) clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar cel puţin un an pe o poziţie profesională, care necesita cunoştinţe despre tranzacţii sau serviciile de investiţii financiare.

    ART. 3
    Procedura prin care clienţii pot fi trataţi drept clienţi profesionali, la cerere
    (1) Clienţii menţionaţi la art. 2 pot renunţa la protecţia asigurata de regulile de conduita, numai dacă se respecta următoarea procedura:
    a) clienţii trebuie să declare, în scris, SSIF ca doresc să fie trataţi drept clienţi profesionali, în general sau pentru un anumit serviciu sau tranzacţie ori pentru un tip de tranzacţie sau produs;
    b) SSIF trebuie să le dea clienţilor un avertisment clar, scris, în legătură cu drepturile de protecţie a investitorilor pe care le pot pierde;
    c) clienţii trebuie să declare în scris, într-un document separat de contract, ca sunt informati asupra consecinţelor pe care le implica pierderea protecţiei menţionate la lit. b).
    (2) Înainte de a accepta orice cerere de renunţare, SSIF trebuie să urmeze toate etapele necesare pentru a se asigura ca un client care cere să fie tratat drept client profesional îndeplineşte cerinţele menţionate la art. 2.
    (3) Dacă clienţii au fost deja declaraţi profesionali respectând parametrii şi proceduri similare celor de mai sus, relaţia acestora cu SSIF nu va fi afectată de noi reguli adoptate conform acestei anexe.
    (4) Clienţii profesionali sunt obligaţi sa informeze SSIF în legătură cu orice schimbare care le-ar putea afecta calificarea curenta.
    (5) În cazul în care societatea de investiţii a luat cunoştinţa de faptul ca, clientul nu mai îndeplineşte condiţiile iniţiale, aceasta va lua măsurile care se impun în aceasta situaţie.

    --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016