Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 12 din 2010  privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 12 din 2010 privind atestarea organismelor de formare profesionala, a operatorilor si specialistilor pentru piata de capital

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 404 din 17 iunie 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile de atestare a organismelor de formare profesionalã, a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital.
ART. 2
(1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevãzutã în <>Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) organisme de formare profesionalã - entitãţile care sunt atestate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare (CNVM) pentru a organiza cursuri de pregãtire profesionalã pentru operatorii şi specialiştii pentru piaţa de capital şi care includ, fãrã a se limita la acestea: asociaţii profesionale, instituţii de învãţãmânt superior şi operatori de piaţã;
b) operatori - persoane fizice care au cel puţin studii medii şi care desfãşoarã activitãţi pe piaţa de capital;
c) specialişti - persoane fizice care au studii superioare şi care activeazã pe piaţa de capital;
d) formare profesionalã continuã - participarea la cursuri de formare profesionalã în vederea menţinerii competenţelor acordate persoanelor fizice care deţin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionalã emis de un organism de formare profesionalã atestat de CNVM;
e) acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional - participarea la sesiuni/seminare ştiinţifice având ca temã domeniul pieţei de capital;
f) sesiuni ştiinţifice - întruniri cu scopul de a prezenta şi dezbate lucrãri ştiinţifice sau anumite subiecte cu caracter ştiinţific ori profesional, de interes comun pe piaţa de capital;
g) seminare ştiinţifice - cercuri de studii, reuniuni de specialişti sau tehnicieni, organizate în scopul aprofundãrii unei tematici profesionale ori ştiinţifice, grup de studii, cu scop didactic, prin care se fixeazã şi se aprofundeazã cunoştinţele acumulate sau se executã lucrãri practice sub îndrumarea unui cadru didactic.
ART. 3
(1) Persoanele fizice se pot înscrie la cursurile organizate de organismele de formare profesionalã dacã îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) sã fie în vârstã de cel puţin 18 ani şi sã aibã exerciţiul drepturilor civile;
b) sã aibã cel puţin studii medii finalizate cu diplomã de bacalaureat sau echivalentã;
c) sã nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum şi alte infracţiuni de naturã economicã.
(2) Cursurile prevãzute la alin. (1) se vor finaliza cu susţinerea unui examen de cãtre absolvenţii acestora.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cursurile organizate de organismele de formare profesionalã pentru operatorii şi specialiştii din piaţa de capital în vederea prezentãrii reglementãrilor pieţei de capital ce au un caracter tehnic nu se vor finaliza cu susţinerea unui examen de cãtre absolvenţii acestora.
ART. 4
(1) În urma absolvirii cursului şi a promovãrii examenului cu cel puţin nota 7 pe o scarã de la 1 la 10, persoanele fizice obţin un certificat de absolvire de la organismul de formare profesionalã, întocmit conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezentul regulament.
(2) Pe baza certificatului de absolvire se elibereazã atestatul profesional de cãtre CNVM, întocmit conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 5
Organismele de formare profesionalã pot organiza cursuri pentru:
a) agenţi pentru servicii de investiţii financiare;
b) personal al compartimentului de control intern;
c) consultanţi de investiţii;
d) alte tipuri de cursuri privind activitãţile, operaţiunile şi legislaţia specifice pieţei de capital.

CAP. II
Condiţii de atestare a organismelor de formare profesionalã

ART. 6
În vederea obţinerii atestatului prin care se confirmã calitatea de organism de formare profesionalã, entitãţile menţionate la art. 2 alin. (2) lit. a) vor depune la CNVM un dosar care va cuprinde:
a) cererea de acordare a atestatului de organism de formare profesionalã, care va purta semnãtura olografã a reprezentantului legal al entitãţii şi ştampila acesteia;
b) actul constitutiv sau dovada înregistrãrii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de Ministerul Justiţiei, conform <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 246/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în copie certificatã de oficiul registrului comerţului;
c) încheierea judecãtorului-delegat de pe lângã oficiul registrului comerţului privind constituirea şi înregistrarea societãţii, în copie certificatã de oficiul registrului comerţului;
d) certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului, în copie certificatã de oficiul registrului comerţului;
e) datele de identificare ale personalului de conducere al entitãţii. Prin date de identificare se înţelege: numele şi prenumele, cetãţenia, data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele strãine, seria şi numãrul actului de identitate ori, pentru cetãţenii strãini, ale paşaportului, domiciliul şi, dupã caz, reşedinţa (adresa completã - stradã, numãr, bloc, scarã, etaj, apartament, oraş, judeţ/sector, cod poştal, ţarã, dupã caz);
f) curriculum vitae, pentru personalul din conducerea entitãţii;
g) certificatul de cazier judiciar şi certificatul de cazier fiscal, în original, aflate în termenele de valabilitate prevãzute de legislaţia în vigoare, pentru personalul din conducerea entitãţii;
h) declaraţia pe propria rãspundere a reprezentantului legal al entitãţii, sub semnãturã olografã, din care sã rezulte cã nu se aflã în niciuna dintre situaţiile prevãzute la art. 11 lit. b);
i) denumirea şi tematica cursurilor ce urmeazã a se organiza;
j) datele de identificare ale lectorilor, însoţite de curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar şi certificatele de cazier fiscal în original, aflate în termenele de valabilitate prevãzute de legislaţia în vigoare, declaraţiile pe propria rãspundere, sub semnãturã olografã, din care sã rezulte dacã aceştia au fost sau nu au fost sancţionaţi pentru încãlcarea legislaţiei pieţei de capital, şi declaraţiile cu privire la respectarea confidenţialitãţii subiectelor de examen. Lectorii trebuie sã fie cadre didactice în domeniul pieţei de capital sau specialişti cu experienţã de cel puţin 5 ani în piaţa de capital;
k) regulamentul de desfãşurare a examenului de absolvire a cursurilor organizate de organismul de formare profesionalã;
l) reguli privind desfãşurarea pregãtirii profesionale continue organizate de organismele de formare profesionalã;
m) dovada achitãrii în contul CNVM a tarifelor stabilite conform reglementãrilor în vigoare;
n) orice alte informaţii şi documente pe care CNVM le poate solicita în vederea analizãrii dosarului depus de entitate.
ART. 7
CNVM va elibera atestatul în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii dosarului complet. Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial, din iniţiativa CNVM ori a entitãţii, întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe sã curgã de la data depunerii acestora.
ART. 8
(1) Denumirea organismelor de formare profesionalã atestate de CNVM va fi afişatã pe site-ul acesteia.
(2) Dupã eliberarea atestatului organismele de formare profesionalã au dreptul sã îşi facã publicitate.
ART. 9
Atestatele organismelor de formare profesionalã se afişeazã la loc vizibil, la sediul acestora, şi se publicã pe pagina proprie de internet, dupã caz.
ART. 10
(1) Orice modificare intervenitã în componenţa personalului de conducere sau orice completare a listei lectorilor va fi supusã aprobãrii CNVM în termen de maximum 15 zile de la data producerii acestora, cu anexarea documentelor justificative. Modificãrile intervenite în documentele precizate la art. 6 se notificã CNVM în termen de maximum 10 zile de la modificarea acestora.
(2) CNVM va decide cu privire la aceste modificãri în termen de 30 de zile şi va elibera, în cazul aprobãrii acestora, un act individual, iar în cazul respingerii, o decizie motivatã.
ART. 11
CNVM nu va elibera atestatul de organism de formare profesionalã unei entitãţi, dacã:
a) aceasta se aflã în procedura prevãzutã de legislaţia privind insolvenţa;
b) oricare dintre membrii personalului de conducere are antecedente penale prevãzute în <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi/sau a fost sancţionat de CNVM, Banca Naţionalã a României, Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de alte autoritãţi cu interzicerea temporarã a exercitãrii oricãrei activitãţi profesionale reglementate de acestea, pentru perioada în care aceastã interdicţie rãmâne în vigoare.
ART. 12
(1) CNVM retrage atestatul acordat unui organism de formare profesionalã în oricare dintre urmãtoarele situaţii:
a) la cerere, în baza hotãrârii organului statutar;
b) dacã nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordãrii atestatului;
c) ca sancţiune, potrivit art. 49;
d) dacã nu a organizat niciun curs de pregãtire profesionalã pe o perioadã de 12 luni consecutive;
e) dacã împotriva acestuia a fost deschisã procedura prevãzutã de legislaţia privind insolvenţa;
f) dacã atestatul a fost obţinut pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare.
(2) Cererea de retragere a atestatului transmisã CNVM de organismul de formare profesionalã va fi însoţitã de declaraţia pe propria rãspundere a reprezentantului legal al acestuia, în original, din care sã reiasã dacã entitatea are sau nu datorii financiare faţã de CNVM şi faptul cã va onora toate obligaţiile restante, precum şi de dovada achitãrii tarifului pentru retragerea autorizaţiei prevãzut de <>Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 , republicat, cu modificãrile ulterioare.
(3) CNVM va decide cu privire la retragerea atestatului, la cererea organismului de formare profesionalã, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrãrii cererii.
(4) Retragerea de cãtre CNVM a atestatului de organizare şi desfãşurare a cursurilor de formare profesionalã nu produce efecte asupra recunoaşterii calitãţii de absolvent pentru persoanele care au urmat, pânã la data retragerii atestatului, cursurile menţionate şi au promovat examenele aferente. Persoanele care nu au susţinut sau nu au promovat examenul aferent cursului urmat pot susţine acest examen organizat pentru un curs similar la un alt organism de formare profesionalã atestat de CNVM.

CAP. III
Condiţii privind organizarea şi desfãşurarea cursurilor

ART. 13
(1) Pentru fiecare serie de curs organismul de formare profesionalã va transmite la CNVM pentru aprobare o documentaţie cuprinzând urmãtoarele informaţii:
a) tipul de curs ce urmeazã sã se desfãşoare;
b) codul atribuit seriei de curs;
c) programa analiticã;
d) bibliografia obligatorie;
e) datele de identificare ale lectorilor care susţin cursul;
f) locul desfãşurãrii cursului;
g) perioada de desfãşurare şi orarul;
h) data programãrii examenului;
i) cuantumul tarifelor individuale percepute pentru curs şi examen.
(2) CNVM aprobã fiecare serie de curs în termen de 15 zile lucrãtoare de la depunerea documentelor prevãzute la alin. (1).
ART. 14
(1) Organismele de formare profesionalã au obligaţia sã organizeze şi sã desfãşoare cel puţin un curs într-o perioadã de 12 luni consecutive.
(2) În situaţia depãşirii termenului prevãzut la alin. (1), pentru menţinerea atestatului pe perioada urmãtoarelor 12 luni consecutive, organismele de formare profesionalã au obligaţia de a notifica la CNVM, printr-o declaraţie pe propria rãspundere a reprezentantului legal, cã sunt îndeplinite în continuare condiţiile prevãzute la art. 6, precum şi de a transmite în copie dovada achitãrii tarifului prevãzut în anexa la <>Regulamentul nr. 7/2006 , aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 , republicat, cu modificãrile ulterioare.
(3) Declaraţia prevãzutã la alin. (2) se transmite la CNVM în maximum 10 zile calendaristice de la data expirãrii termenului prevãzut la alin. (1).
ART. 15
Cursurile se vor desfãşura cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) la începutul cursului organismul de formare profesionalã distribuie fiecãrui cursant un suport de curs;
b) stabilirea duratei cursurilor de pregãtire profesionalã se va face în raport cu complexitatea şi specificul fiecãrui tip de curs, dar nu se vor aloca mai puţin de 30 de ore pentru un curs;
c) cursurile se organizeazã pe grupe constituite din maximum 30 de cursanţi;
d) sãlile de curs vor avea dotãri tehnice corespunzãtoare, în funcţie de specificul cursului.
ART. 16
În situaţia în care un lector îşi întrerupe activitatea, organismul de formare profesionalã are obligaţia de a-l înlocui în timp util cu un alt lector având cel puţin aceeaşi pregãtire profesionalã şi aceleaşi competenţe, pentru asigurarea continuitãţii cursurilor.
ART. 17
În caz de suspendare sau de retragere a atestatului acordat unui organism de formare profesionalã, acesta are obligaţia de a asigura condiţiile pentru finalizarea cursurilor începute, urmând ca organizarea examenului aferent acestor cursuri şi eliberarea certificatului de absolvire sã se efectueze de un alt organism de formare profesionalã atestat de CNVM, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului regulament.

CAP. IV
Condiţii privind organizarea şi desfãşurarea examenului

ART. 18
(1) Examenul se va susţine în cel mult 30 de zile lucrãtoare de la finalizarea cursului.
(2) Orice modificare a locului, datei şi/sau a orei de susţinere a examenului final va fi comunicatã cursanţilor şi CNVM cu cel puţin 3 zile lucrãtoare înainte de data examenului. Membrul comisiei de examinare nominalizat de organismele de formare profesionalã va fi notificat CNVM.
(3) Înscrierea la examen se poate face:
a) din oficiu, pentru cei care au participat la cursul aferent;
b) la cerere, pentru persoanele care au fost respinse sau au absentat la examenul corespunzãtor cursului urmat şi care doresc sã susţinã examenul de absolvire.
(4) Pentru fiecare dintre persoanele înscrise la curs şi examen, organismul de formare profesionalã trebuie sã întocmeascã un dosar, care va cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) numele şi prenumele persoanei, cetãţenia, data şi locul naşterii, CNP-ul sau echivalentul acestuia;
b) data la care se susţine examenul;
c) adresa, numãrul de telefon, adresa de e-mail;
d) dovada achitãrii tarifelor pentru curs şi examen;
e) actul de identitate (BI/CI/paşaport pentru persoanele fizice strãine), în copie;
f) tipul şi codul cursului pe care îl urmeazã;
g) perioada în care se desfãşoarã cursul.
ART. 19
(1) Cursanţii care vor susţine examenul vor fi supravegheaţi de o comisie de examinare.
(2) Comisia de examinare va fi formatã din maximum 3 membri, din care preşedintele şi un membru al comisiei vor fi persoane desemnate de CNVM.
(3) Organismul de formare profesionalã va desemna 2 membri supleanţi în comisiile de examinare a participanţilor la cursurile de formare profesionalã, aceştia urmând sã îl/îi înlocuiascã pe reprezentantul/reprezentanţii desemnat/desemnaţi de entitate în cadrul comisiei de examinare, în caz de indisponibilitate a acestuia/acestora.
ART. 20
(1) Comisia de examinare este validatã de CNVM pe baza propunerii formulate de organismul de formare profesionalã şi transmise la CNVM la data solicitãrii aprobãrii cursului.
(2) Modificarea comisiei de examinare se notificã CNVM, pentru validare, de cãtre organismul de formare profesionalã cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de data examenului.
ART. 21
(1) Examenul constã într-o probã scrisã, tip test grilã, care va dura cel mult 3 ore.
(2) Organismul de formare profesionalã are obligaţia de a elabora minimum 3 teste grilã, dintre care se va alege unul prin tragere la sorţi.
(3) Testul grilã trebuie sã conţinã minimum 50 de întrebãri cu rãspuns corect unic, dintre care 50% cu caracter legislativ şi 50% cu caracter aplicativ.
(4) Nicio întrebare din test nu trebuie sã fi fost utilizatã ca exemplu în cadrul cursului.
(5) Pot susţine examene numai persoanele care au urmat un curs de atestare sau de reatestare.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), pot susţine examene şi persoanele menţionate la art. 39 alin. (1).
(7) În scopul corectãrii lucrãrilor, organismul de formare profesionalã trebuie sã punã la dispoziţia comisiei de examinare şabloane cu rãspunsuri corecte, corespunzãtoare subiectelor de examen, verificate în prealabil de cãtre lectori.
ART. 22
(1) Grila de examen, conţinând subiectele propuse de lectori, se alege prin tragere la sorţi la sediul organismului de formare profesionalã sau la locul de desfãşurare a examenului, dupã caz, cu o orã înainte de începerea acestuia.
(2) Aceastã procedurã se desfãşoarã sub supravegherea preşedintelui comisiei de examinare.
(3) Pe perioada desfãşurãrii examenului trebuie respectate urmãtoarele reguli:
a) în sala de examen candidaţii nu vor avea voie sã aibã telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare/transmitere de date;
b) în dreptul candidaţilor sunt admise doar: pix sau stilou, calculator simplu de buzunar, ceas, actul de identitate, formularele de examen.
(4) Rãspunsurile la întrebãrile din grila de examen se vor înscrie pe formulare-tip.
(5) Formularul-tip se completeazã prin marcarea cu "X" a variantei de rãspuns considerate corectã de candidat.
(6) În cazul în care un candidat revine asupra variantei de rãspuns, se completeazã un nou formular grilã. Un candidat nu poate solicita suplimentar decât un singur formular de examen.
(7) Este interzisã comunicarea între persoanele care susţin examenul şi între acestea şi supraveghetori.
(8) Nu se acceptã întrebãri referitoare la subiectele de examen, cu excepţia cazurilor în care se constatã erori materiale.
(9) Este interzisã consultarea în timpul examenului a oricãrui tip de material sau document, indiferent de suportul acestuia. Fac excepţie materialele distribuite de comisie ca anexe la grila de examen.
(10) Este interzisã pãrãsirea sãlii de examen şi revenirea în sala de examen pe perioada desfãşurãrii acestuia.
(11) Candidaţii pot preda formularele cu rãspunsuri şi grilele de examen înainte de ora încheierii acestuia, având obligaţia de a pãrãsi sala de examen. Ultimii 3 candidaţi rãmaşi în salã, dacã s-au prezentat cel puţin 3 candidaţi, vor rãmâne pânã la încheierea examenului.
(12) La ora încheierii examenului, candidaţii vor preda membrilor comisiei de examinare formularele cu rãspunsuri şi grilele de examen.
(13) Încãlcarea prevederilor alin. (3)-(12) se constatã de cãtre orice membru al comisiei de examinare şi se sancţioneazã de cãtre preşedintele comisiei prin excluderea din examen a candidatului care se face vinovat.
ART. 23
(1) Lucrãrile vor fi corectate şi notate de comisia de examinare cu note de la 1 la 10.
(2) Promovarea examenului se face cu cel puţin nota 7.
(3) Corectarea lucrãrilor se face în mod obligatoriu imediat dupã terminarea examenului şi numai de cãtre membrii comisiei de examinare. Examenele vor fi programate astfel încât sã permitã corectarea lucrãrilor dupã finalizarea acestora, fãrã a se depãşi ora 20,00.
(4) În cazul în care se constatã formulãri greşite în grila de examen, respectivele întrebãri nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea notei.
(5) La verificarea formularelor cu rãspunsuri vor fi considerate greşite rãspunsurile care au marcate cu "X" mai multe variante de rãspuns, precum şi cele care au ştersãturi.
(6) Se considerã corecte doar rãspunsurile în care este marcatã cu "X" varianta corectã.
(7) Anunţarea rezultatelor se va face în cel mult 24 de ore de la finalizarea examenului.
ART. 24
Comisia de examinare are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã tragerea la sorţi a subiectului cu o orã înaintea începerii examenului şi sigileazã plicurile cu grilele de examen;
b) verificã identitatea persoanelor care se prezintã la examen cu actul de identitate;
c) repartizeazã candidaţii în salã în ordine alfabeticã, veghind la pãstrarea liniştii şi confidenţialitãţii;
d) preşedintele comisiei de examinare semneazã formularele de rãspuns;
e) distribuie grilele de examen şi formularele-tip;
f) anunţã ora de început şi ora de sfârşit a examenului, cu respectarea prevederilor art. 23 alin. (3), şi prezintã regulile cuprinse la art. 22 alin. (3)-(12);
g) supravegheazã desfãşurarea examenului;
h) colecteazã grilele de examen şi formularele cu rãspunsuri;
i) corecteazã rãspunsurile;
j) întocmeşte un proces-verbal privind condiţiile în care s-a desfãşurat examenul, semnat de toţi membrii, la care se ataşeazã lista candidaţilor, formularele completate greşit de candidaţi şi centralizatorul rezultatelor obţinute de aceştia;
k) analizeazã şi consemneazã în procesul-verbal orice sesizare cu privire la organizarea şi desfãşurarea examenului;
l) prin preşedinte, ia mãsurile necesare pentru prevenirea şi sancţionarea practicilor de fraudare a examenului.
ART. 25
Orice sesizare privind desfãşurarea şi finalizarea examenului se adreseazã comisiei de examinare şi se înregistreazã la organismul de formare profesionalã în termen de 5 zile lucrãtoare de la data comunicãrii rezultatelor şi, în caz de rãspuns nefavorabil, poate fi adresatã CNVM în termen de 10 zile lucrãtoare de la data depunerii la comisia de examinare.
ART. 26
(1) Cursanţii care nu s-au prezentat la examen au dreptul la examinare, o singurã datã, la proximul examen cu aceeaşi tematicã, fãrã plata unei taxe suplimentare, în baza unei cereri motivate, adresatã conducerii organismului de formare profesionalã care a organizat cursul, depusã în termen de 15 zile de la data la care s-a desfãşurat examenul.
(2) Cursanţii declaraţi respinşi la examenul de absolvire au dreptul o singurã datã la reexaminare, fãrã plata unei taxe suplimentare. Cursanţii declaraţii respinşi şi la a doua examinare vor repeta cursul, solicitând înscrierea pentru participare la curs cu o altã serie, în vederea unei alte examinãri.
(3) Organismul de formare profesionalã notificã CNVM cu cel puţin 5 zile înaintea desfãşurãrii examenului lista candidaţilor absenţi/declaraţi respinşi care vor participa la reexaminare.
ART. 27
În termen de 30 de zile de la promovarea examenului, organismul de formare profesionalã elibereazã certificatul de absolvire a cursului.
ART. 28
Certificatul de absolvire a cursului va menţiona cel puţin urmãtoarele:
a) denumirea organismului de formare profesionalã care a organizat cursul;
b) tipul cursului;
c) durata cursului;
d) datele de identificare ale absolventului, inclusiv CNP-ul;
e) nota obţinutã la examen;
f) semnãtura reprezentantului legal al organismului de formare profesionalã şi ştampila organismului de formare profesionalã;
g) data eliberãrii certificatului.
ART. 29
(1) În termen de 12 luni de la eliberarea certificatului de absolvire, persoana care a promovat examenul aferent unui curs de pregãtire profesionalã pentru piaţa de capital trebuie sã transmitã CNVM o cerere de eliberare a atestatului profesional, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) certificatul de absolvire a cursului eliberat de organismul de formare profesionalã, în copie;
b) actul de identitate (BI/CI/paşaport pentru persoanele fizice strãine), în copie;
c) dovada achitãrii în contul CNVM a tarifului prevãzut în anexa la <>Regulamentul nr. 7/2006 , aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 , republicat, cu modificãrile ulterioare.
(2) CNVM va decide cu privire la atestarea profesionalã a solicitantului în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor prevãzute la alin. (1).
(3) CNVM nu va elibera atestatul profesional persoanei care nu a depus cererea în termenul prevãzut la alin. (1). În vederea obţinerii atestatului profesional, persoana respectivã trebuie sã absolve un nou curs de pregãtire profesionalã pentru piaţa de capital şi sã promoveze examenul aferent acestuia.
ART. 30
Organismul de formare profesionalã are obligaţia de a transmite la CNVM pentru fiecare serie de curs un raport final care va cuprinde:
a) tipul cursului;
b) codul atribuit seriei de curs;
c) lista nominalã a persoanelor înscrise la curs;
d) lista nominalã a persoanelor înscrise la examen;
e) lista nominalã a persoanelor care au promovat examenul;
f) lista nominalã a persoanelor care nu au promovat examenul;
g) repartizarea statisticã pe intervale de notare a cursanţilor;
h) dovada achitãrii în contul CNVM a cotei/tarifului încasat de organismul de formare profesionalã de la beneficiarii serviciilor, conform <>Regulamentului nr. 7/2006 , aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 , republicat, cu modificãrile ulterioare.
ART. 31
(1) Raportul prevãzut la art. 30, semnat de reprezentantul legal al organismului de formare profesionalã şi purtând ştampila acestuia, va fi transmis CNVM în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data comunicãrii rezultatelor examenului.
(2) Certificatele de absolvire se elibereazã dupã transmiterea raportului final la CNVM.

CAP. V
Formarea profesionalã continuã

ART. 32
(1) Persoanele care deţin un certificat de absolvire a unui curs de formare profesionalã emis de un organism de formare profesionalã atestat de CNVM sunt obligate sã urmeze un numãr de cel puţin 20 de ore de formare profesionalã continuã pe an.
(2) Formarea profesionalã continuã se realizeazã prin cursuri organizate de organismele de formare profesionalã atestate de CNVM.
(3) Formarea profesionalã continuã poate fi asiguratã şi prin participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional, în domeniul pieţei de capital, organizate de cãtre organismele de formare profesionalã.
ART. 33
(1) Domeniile de formare profesionalã continuã, tematica, durata/perioada, taxa de participare, locul şi modul de organizare şi desfãşurare a cursurilor se stabilesc de cãtre organismul de formare profesionalã atestat de CNVM.
(2) Programul de formare profesionalã continuã include cel puţin modificãrile intervenite în legislaţia pieţei de capital din România, precum şi în legislaţia europeanã în domeniul pieţei de capital. În acest sens, CNVM poate solicita organismului de formare profesionalã introducerea în programul de formare profesionalã continuã a unor teme de interes ce urmeazã a fi dezbãtute în cadrul programului.
(3) Programul de formare profesionalã continuã este structurat pe domenii de activitate şi pe teme de pregãtire profesionalã şi se notificã CNVM la sfârşitul anului în curs pentru anul urmãtor. Dupã notificare se face public operatorilor şi/sau specialiştilor care desfãşoarã activitãţi pe piaţa de capital, în vederea formulãrii opţiunilor de participare.
(4) Programul de formare profesionalã continuã se actualizeazã în timpul anului ori de câte ori apar noi teme de interes pentru operatorii şi/sau specialiştii care desfãşoarã activitãţi pe piaţa de capital.
(5) La sfârşitul fiecãrei sesiuni de formare profesionalã continuã operatorii/specialiştii participanţi completeazã o fişã de evaluare a cursului/seminarului/colocviului organizat de organismele de formare profesionalã atestate de CNVM şi primesc un atestat.
ART. 34
(1) Conducãtorii entitãţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM au obligaţia de a urma un numãr de cel puţin 20 de ore de formare profesionalã continuã pe an la organismele de formare profesionalã atestate de CNVM.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) conducãtorii care au participat în cursul anului la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional sau conducãtorii care activeazã în calitate de lectori ai organismelor de formare profesionalã pentru piaţa de capital.
ART. 35
(1) Neparticiparea la programul de formare profesionalã continuã va atrage suspendarea calitãţi dobândite prin prezentul regulament pânã la absolvirea unui curs în cel mult un an de la data suspendãrii calitãţii. Dacã la expirarea perioadei de un an persoanele nu fac dovada absolvirii cursului, CNVM va suspenda autorizaţia/atestatul obţinutã/obţinut de persoana în cauzã.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 32 alin. (3) şi la art. 34 alin. (2).
ART. 36
Participarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional se echivaleazã cu 5 ore de formare profesionalã continuã.
ART. 37
Organismele de formare profesionalã au obligaţia ca cel târziu pânã la data de 10 ianuarie a fiecãrui an sã transmitã CNVM lista persoanelor care au absolvit cursuri, cu specificarea datei şi a tipului de curs, precum şi lista persoanelor care au participat la cursuri de formare profesionalã continuã/acţiuni cu caracter ştiinţific şi profesional, cu menţionarea perioadei şi a tipului de curs.

CAP. VI
Recunoaşterea cursurilor, a examenelor şi a atestatelor profesionale din alte state

ART. 38
(1) CNVM poate recunoaşte cursurile organizate de entitãţi ale pieţei de capital din alte state.
(2) CNVM poate recunoaşte, pe bazã de reciprocitate, examenele de promovare a cursurilor organizate de entitãţi ale pieţei de capital din state membre ale Uniunii Europene, precum şi atestatele profesionale eliberate de autoritãţile de reglementare ale acestor state.
ART. 39
(1) În situaţia recunoaşterii cursurilor de pregãtire profesionalã pentru piaţa de capital absolvite în alt stat, o persoanã fizicã va susţine un examen la una dintre entitãţile atestate de CNVM ca organisme de formare profesionalã, în scopul verificãrii cunoştinţelor privind legislaţia şi specificul pieţei de capital româneşti. Ulterior promovãrii examenului, persoanele în cauzã vor solicita obţinerea atestatului profesional.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3), testul grilã pentru examenul prevãzut la alin. (1) va conţine întrebãri cu caracter legislativ şi aplicativ.
ART. 40
Pentru situaţia în care se recunoaşte examenul de promovare a cursurilor de pregãtire profesionalã pentru piaţa de capital la care se face referire la art. 38 alin. (2), persoanele vor solicita obţinerea atestatului profesional.
ART. 41
În vederea recunoaşterii cursurilor, examenelor sau atestatelor profesionale, o persoanã fizicã trebuie sã depunã la CNVM un dosar care va cuprinde:
a) o cerere prin care se solicitã recunoaşterea cursurilor absolvite, a examenelor promovate şi/sau a atestatelor eliberate în alt stat;
b) acte doveditoare eliberate de entitatea unde a absolvit cursul, a promovat examenul şi/sau a obţinut atestatul, în copie legalizatã şi în traducere legalizatã în limba românã;
c) actul de identitate, în copie;
d) dovada achitãrii în contul CNVM a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform <>Regulamentului nr. 7/2006 , aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 , republicat, cu modificãrile ulterioare.
ART. 42
CNVM va decide cu privire la recunoaşterea cursurilor, a examenelor şi/sau a atestatelor în termen de 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor menţionate la art. 41, în formã corespunzãtoare.

CAP. VII
Eliberarea de atestate profesionale pentru unele categorii de persoane fizice

ART. 43
Au dreptul sã primeascã, la cerere, fãrã absolvirea de cursuri şi promovarea de examene, atestate profesionale corespunzãtoare pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern şi pentru consultanţi de investiţii persoanele care au ocupat o poziţie de membru al CNVM, de angajat al cabinetului membrului CNVM, funcţia de director general al direcţiilor de specialitate ori o funcţie asimilatã acesteia.
ART. 44
Au dreptul sã primeascã, la cerere, fãrã absolvirea de cursuri şi promovarea de examene, atestate profesionale corespunzãtoare pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, pentru personalul compartimentului de control intern şi pentru consultanţi de investiţii urmãtoarele categorii de persoane fizice, care nu se aflã în relaţii de muncã cu CNVM:
a) persoanele care au fost angajate minimum 5 ani în cadrul direcţiilor de specialitate din CNVM sau care au o experienţã profesionalã de minimum 5 ani cumulatã în direcţiile de specialitate din CNVM şi în piaţa de capital;
b) operatori şi specialişti care au o experienţã de minimum 5 ani în funcţii de conducere la operatorii de piaţã, operatorii de sistem şi depozitarul central.
ART. 45
În vederea eliberãrii atestatelor profesionale pentru persoanele prevãzute la art. 43 şi 44, persoana fizicã va depune un dosar ce va cuprinde:
a) cerere pentru eliberarea atestatului profesional;
b) curriculum vitae cu detalierea experienţei profesionale;
c) documente prin care face dovada cã îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 43 şi 44 sau declaraţie pe propria rãspundere, sub semnãturã olografã, cã îndeplineşte condiţiile prevãzute la aceste articole, dupã caz;
d) actul de identitate, în copie;
e) dovada achitãrii în contul CNVM a tarifului de eliberare a atestatului profesional, conform anexei la <>Regulamentul nr. 7/2006 , aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006 , republicat, cu modificãrile ulterioare, cu excepţia persoanelor prevãzute la art. 43 şi la art. 44 lit. a).
ART. 46
CNVM va decide cu privire la acordarea atestatului profesional în termen de 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor prevãzute la art. 45, în formã corespunzãtoare, prin hotãrâre adoptatã ulterior analizãrii competenţelor, atribuţiilor şi responsabilitãţilor deţinute de persoanele solicitante în cadrul entitãţii.
ART. 47
(1) Cursurile pentru personalul compartimentului de control intern se pot echivala cu cele pentru agenţi pentru servicii de investiţii financiare, cu condiţia susţinerii examenului corespunzãtor cursului de agent pentru servicii de investiţii financiare.
(2) Susţinerea examenului se face la oricare dintre entitãţile atestate de CNVM ca organisme de formare profesionalã, în aceleaşi condiţii în care se susţine examenul respectiv de cãtre cursanţii entitãţii.
ART. 48
Atestatele de recunoaştere a pregãtirii profesionale, a cursurilor şi examenelor eliberate de CNVM anterior intrãrii în vigoare a prezentului regulament îşi pãstreazã valabilitatea.

CAP. VIII
Sancţiuni

ART. 49
Încãlcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţioneazã, dupã caz, cu:
a) avertisment;
b) amendã între 500 lei şi 1.000 lei, aplicatã persoanelor fizice;
c) amendã între 500 lei şi 2.000 lei, aplicatã organismului de formare profesionalã;
d) suspendarea atestatului pentru o perioada de pânã la douã luni, cu posibilitate de prelungire, dar nu mai mult de 3 luni;
e) retragerea atestatului;
ART. 50
(1) CNVM va sancţiona organismul de formare profesionalã care se face vinovat de urmãtoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 9 cu privire la afişarea atestatelor de cãtre organismele de formare profesionalã;
b) nerespectarea obligaţiei prevãzute la art. 10 alin. (1);
c) nerespectarea obligaţiilor impuse de prevederile cap. III referitoare la condiţiile privind organizarea şi desfãşurarea cursurilor;
d) nerespectarea prevederilor cap. IV referitoare la condiţiile privind organizarea şi desfãşurarea examenului;
e) nerespectarea prevederilor cap. V privind formarea profesionalã continuã.
(2) Sancţiunile contravenţionale prevãzute la art. 49 pot fi aplicate alternativ sau cumulativ, dupã caz.

CAP. IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 51
(1) Organismele de formare profesionalã au obligaţia ca cel târziu pânã la data de 10 ianuarie a fiecãrui an sã notifice CNVM programul de formare profesionalã continuã.
(2) Pentru anul 2010 organismele de formare profesionalã au obligaţia de a notifica CNVM, în termen de 60 de zile lucrãtoare de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament, programul de formare profesionalã continuã.
ART. 52
Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).
ART. 53
La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã <>Regulamentul nr. 1/2003 privind atestarea organismelor de formare profesionalã a operatorilor şi specialiştilor pentru piaţa de capital, aprobat prin <>Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 februarie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi orice dispoziţii contrare prezentului regulament.

ANEXA 1
la regulament

Certificat de absolvire a cursului de formare profesionalã
(conţinut-cadru)

--------------
NOTĂ(CTCE)
Certificatul de absolvire a cursului de formare profesionalã (conţinut-cadru) se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 404 din 17 iunie 2010 la pagina 14 (a se vedea imaginea asociatã).


ANEXA 2
la regulament

ATESTAT

--------------
NOTĂ(CTCE)
Atestatul se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 404 din 17 iunie 2010 la pagina 14 (a se vedea imaginea asociatã).

------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016