Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 11 din 27 aprilie 2010  privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 11 din 27 aprilie 2010 privind administrarea speciala a entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 3 mai 2010

ART. 1
Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la administrarea specialã a entitãţilor autorizate de Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), precum şi cu privire la atribuţiile administratorului special, în aplicarea <>cap. I şi II din titlul IX al Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare <>Legea nr. 297/2004 .
ART. 2
Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevãzute la <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 .
ART. 3
Mãsura administrãrii speciale se instituie de cãtre C.N.V.M. în conformitate cu <>art. 264 din Legea nr. 297/2004 .
ART. 4
(1) Administrarea specialã se realizeazã de cãtre o persoanã fizicã sau juridicã specializatã, numitã de C.N.V.M. dintre persoanele înscrise în Registrul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (Registrul C.N.V.M.).
(2) Pentru a fi înscrisã în Registrul C.N.V.M. ca administrator special o persoanã fizicã sau juridicã trebuie sã aibã calitatea de practician în insolvenţã, înscris în Tabloul UNPIR, publicat pe site-ul oficial al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţã din România, şi sã depunã la C.N.V.M. urmãtoarele documente:
a) act justificativ eliberat de Uniunea Naţionalã a Practicienilor în Insolvenţã din România din care sã rezulte calitatea de practician în insolvenţã a persoanei fizice sau juridice respective, faptul cã nu este suspendatã sau incompatibilã şi cã nu a fost supusã niciunei sancţiuni profesionale sau disciplinare în ultimii 3 ani;
b) poliţã de asigurare profesionalã, în copie;
c) copia actului de identitate a persoanei fizice sau, dupã caz, copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice la oficiul registrului comerţului;
d) cererea de înscriere, precum şi dovada achitãrii tarifului de înscriere în Registrul public al C.N.V.M.
(3) Pentru a fi numit administrator special al unei entitãţi autorizate de C.N.V.M. o persoanã fizicã sau juridicã trebuie sã îndeplineascã în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) sã fie înscrisã în Registrul C.N.V.M.;
b) persoana fizicã sau juridicã şi/ori persoanele implicate cu aceasta sã nu se afle în conflict de interese cu entitatea subiect al administrãrii speciale sau cu persoanele implicate cu aceasta.
(4) În vederea numirii ca administrator special al unei entitãţi autorizate de C.N.V.M., practicianul în insolvenţã depune la C.N.V.M.:
a) declaraţie pe propria rãspundere a persoanei fizice sau, dupã caz, a reprezentantului legal al persoanei juridice, datã în faţa unui reprezentant al C.N.V.M., privind cunoaşterea şi îndeplinirea condiţiilor de numire în calitate de administrator special pentru o entitate autorizatã de C.N.V.M., prevãzute la alin. (3) lit. b), şi asumarea respectãrii acestora pe întreaga perioadã a exercitãrii mandatului; şi
b) documente prin care va actualiza, dacã este cazul, documentele prevãzute la alin. (2) lit. a) şi b).
ART. 5
Administratorul special preia integral atribuţiile consiliului de administraţie al entitãţii autorizate supuse regimului de administrare specialã, aşa cum sunt acestea prevãzute în <>Legea nr. 297/2004 , <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, reglementãrile C.N.V.M., actele constitutive ale societãţii, precum şi în orice alte acte normative incidente.
ART. 6
(1) Administratorul special va lua toate mãsurile prevãzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi revin, inclusiv mãsurile necesare pentru conservarea activelor şi încasarea creanţelor în interesul investitorilor şi al altor creditori.
(2) În sensul obligaţiei legale a administratorului special de a lua mãsurile necesare pentru conservarea activelor, acesta va avea obligaţia menţinerii activelor societãţii, neputând recurge la vânzarea acestora ca mãsurã de administrare curentã. Administratorul special va lua mãsuri de administrare adecvate, care sã conducã la efectuarea plãţilor curente ale societãţii ce decurg din datoriile exigibile.
(3) Încasarea creanţelor se face pe cale amiabilã sau prin executare silitã, potrivit dispoziţiilor legale incidente în materie.
ART. 7
Administratorul special are obligaţia de a adopta mãsurile necesare preluãrii şi conservãrii în bune condiţii a arhivei entitãţii supuse administrãrii speciale.
ART. 8
În exercitarea atribuţiilor sale conferite prin lege, administratorul special va desfãşura cel puţin urmãtoarele activitãţi:
a) analizarea întregii activitãţi a entitãţii supuse administrãrii speciale, ţinerea corectã a evidenţelor şi documentelor acesteia, precum şi orice alte activitãţi ce revin în sarcina administratorilor la preluarea atribuţiilor de administrare a unei societãţi, în scopul determinãrii oricãror deficienţe existente la nivelul administrãrii societãţii;
b) conducerea activitãţii entitãţii supuse administrãrii speciale, cu supravegherea plãţilor/încasãrilor din/în conturile acesteia; în acest sens, administratorul trebuie sã se asigure de efectuarea plãţilor curente ale entitãţii, aferente unor datorii exigibile;
c) informarea C.N.V.M. cu privire la constatarea oricãror situaţii de încãlcare a legislaţiei, a reglementãrilor în vigoare sau a procedurilor interne ale entitãţii administrate, în termen de 24 de ore de la data constatãrii acestora;
d) adoptarea oricãror altor mãsuri prevãzute de lege sau dispuse de C.N.V.M. în exercitarea prerogativelor cu care aceasta a fost învestitã prin lege, pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor sale fundamentale.
ART. 9
În termen de cel mult 30 de zile de la data numirii administratorului special, acesta va întocmi şi va transmite C.N.V.M. un raport amãnunţit cu privire la situaţia entitãţii administrate, în care se vor preciza mãsurile întreprinse şi cele ce urmeazã a fi întreprinse de administratorul special, precum şi posibilitãţile reale şi operative de redresare financiarã a entitãţii sau, dupã caz, motivele care împiedicã atingerea scopului acestei proceduri.
ART. 10
(1) În mãsura în care considerã necesar, pentru a realiza o evaluare corespunzãtoare a situaţiei activelor şi a pasivelor entitãţii supuse administrãrii speciale, administratorul special va proceda la inventarierea tuturor bunurilor şi/sau activelor entitãţii supuse administrãrii speciale.
(2) În cazul în care situaţiile financiare aferente perioadei încheiate înainte de instituirea administrãrii speciale nu au fost aprobate conform legii sau administratorul special considerã cã ele nu reflectã situaţia patrimonialã realã a entitãţii autorizate supuse administrãrii speciale, acesta va lua mãsuri pentru întocmirea unor noi situaţii financiare, precum şi pentru aprobarea, publicarea şi depunerea acestora la organele competente, conform legii.
ART. 11
(1) Administratorul special rãspunde pentru modul de îndeplinire a atribuţiilor şi a responsabilitãţilor prevãzute de lege şi/sau stabilite de C.N.V.M.
(2) Responsabilitatea pentru identificarea, instituirea şi ducerea la îndeplinire a mãsurilor necesare redresãrii financiare revine în exclusivitate administratorului special.
ART. 12
(1) Toate cheltuielile legate de administrarea specialã se suportã de entitatea supusã acestei mãsuri.
(2) Pentru activitatea depusã, administratorul special are dreptul la plata de cãtre entitatea supusã mãsurii de administrare specialã a unui onorariu. Nivelul onorariului se va stabili de cãtre C.N.V.M., prin decizie, având ca referinţã remuneraţia aferentã funcţiilor pe care administratorul special le va prelua şi le va îndeplini în cadrul entitãţii administrate.
ART. 13
(1) În termen de maximum 60 de zile de la numire, administratorul special are obligaţia sã transmitã C.N.V.M. un raport complet cu privire la activitãţile întreprinse de acesta, la constatãrile sale legate de situaţia financiarã a entitãţii autorizate supuse administrãrii speciale, precum şi cu privire la posibilitatea sau imposibilitatea de redresare financiarã a respectivei entitãţi, la care se anexeazã documentele referitoare la evaluarea activelor şi pasivelor, situaţia recuperãrii creanţelor, costul menţinerii activelor şi situaţia lichidãrii debitelor.
(2) Ulterior primirii raportului şi anexelor prevãzute la alin. (1), C.N.V.M. poate adopta una dintre urmãtoarele mãsuri:
a) prelungirea activitãţii administratorului special pe o perioadã limitatã, în conformitate cu <>art. 267 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 ;
b) înlocuirea administratorului special, în conformitate cu art. 16;
c) încetarea mãsurii de administrare specialã, în conformitate cu art. 268 alin. (1) sau <>art. 269 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 .
ART. 14
(1) Încetarea calitãţii de administrator special al unei entitãţi autorizate de C.N.V.M. are loc în urmãtoarele situaţii:
a) la încetarea administrãrii speciale a unei entitãţi autorizate de C.N.V.M.;
b) la înlocuirea sau, dupã caz, la renunţarea administratorului special la mandatul primit;
c) la decesul administratorului special persoanã fizicã sau, dupã caz, ca urmare a dizolvãrii/lichidãrii ori a constatãrii stãrii de insolvabilitate a administratorului special persoanã juridicã;
d) din orice alte cauze de încetare prevãzute de lege.
(2) Încetarea calitãţii de administrator special se dispune/se confirmã de cãtre C.N.V.M. prin emiterea unei decizii/unui atestat.
ART. 15
(1) În situaţia în care administratorul special intenţioneazã sã renunţe la mandatul primit, are obligaţia ca, odatã cu notificarea privind intenţia de renunţare, sã transmitã C.N.V.M. raportul prevãzut la art. 13 alin. (1).
(2) În cazul în care administratorul special renunţã la mandatul primit, încetarea calitãţii de administrator special al unei entitãţi autorizate de C.N.V.M. produce efecte de la data intrãrii în vigoare a atestatului C.N.V.M., care poate fi emis ulterior transmiterii documentelor prevãzute la alin. (1).
(3) În termen de 15 zile de la data transmiterii raportului prevãzut la alin. (1), cu anexele aferente, C.N.V.M. decide, dacã este cazul, numirea unui nou administrator sau adoptarea mãsurilor prevãzute la art. 13 alin. (2) lit. c).
ART. 16
În situaţia în care administratorul special nu respectã oricare dintre obligaţiile care decurg din activitatea de administrare specialã, inclusiv cele legate de transmiterea completã a rapoartelor sau documentelor prevãzute de reglementãrile în vigoare ori solicitate de C.N.V.M., precum şi în cazul în care C.N.V.M. constatã pe parcursul administrãrii speciale cã administratorul special nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 4, C.N.V.M. poate dispune, în termen de 15 zile, înlocuirea administratorului special şi, dupã caz, radierea din Registrul C.N.V.M. Încetarea calitãţii de administrator special produce efecte de la data intrãrii în vigoare a deciziei C.N.V.M. de înlocuire a administratorului special.
ART. 17
Radierea înregistrãrii unui administrator special de la C.N.V.M., prin retragerea atestatului de înscriere în Registrul C.N.V.M., se poate realiza de cãtre C.N.V.M. în urmãtoarele situaţii:
a) în situaţia în care administratorul special nu respectã oricare dintre obligaţiile care decurg din activitatea de administrare specialã, inclusiv cele legate de transmiterea completã a rapoartelor sau documentelor prevãzute de reglementãrile în vigoare ori solicitate de C.N.V.M., precum şi în cazul în care C.N.V.M. constatã pe parcursul administrãrii speciale cã administratorul special nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 4;
b) la decesul administratorului special persoanã fizicã sau, dupã caz, ca urmare a dizolvãrii/lichidãrii ori a constatãrii stãrii de insolvabilitate a administratorului special persoanã juridicã;
c) din orice alte cauze de încetare prevãzute de lege.
ART. 18
Încãlcarea prevederilor prezentului regulament de cãtre administratorul special constituie contravenţie şi se sancţioneazã conform dispoziţiilor titlului X al <>Legii nr. 297/2004 .
ART. 19
La intrarea în vigoare a prezentului regulament se abrogã orice dispoziţii contrare.
ART. 20
Prezentul regulament intrã în vigoare la data publicãrii acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va publica în Buletinul C.N.V.M. şi pe pagina de internet a C.N.V.M.

--------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016