Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022  privind Fondul de compensare a investitorilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 10 din 28 aprilie 2022 privind Fondul de compensare a investitorilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 441 din 5 mai 2022
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 9 şi ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 27.04.2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi principiile privind funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, denumit în continuare Fond, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/2021 privind Fondul de compensare a investitorilor, denumită în continuare Legea nr. 88/2021.

    ART. 2
    În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) bază de calcul al contribuţiilor anuale/speciale - instrumente financiare (indiferent de locul în care au fost tranzacţionate, inclusiv cele tranzacţionate OTC) şi/sau fonduri băneşti deţinute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, în limita plafonului de compensare, calculată în vederea stabilirii contribuţiilor anuale/speciale;
    b) cerere de compensare - solicitare adresată organului competent de către un investitor care a încredinţat fonduri băneşti şi/sau instrumente financiare unui participant, aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021;
    c) compensaţie - suma de bani care se plăteşte de către Fond fiecărui investitor de compensat, până la concurenţa obligaţiei totale a participantului faţă de investitorul său, calculată potrivit legii şi prezentului regulament, în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinţă;
    d) contribuţie - suma nerambursabilă datorată Fondului, conform art. 12 din Legea nr. 88/2021, de către participanţii la Fond, al căror cuantum este determinat conform prezentului regulament şi procedurilor Fondului;
    e) cotizaţie - suma nerambursabilă datorată de către participanţii la Fond în fiecare an Fondului, conform art. 10 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 88/2021;.
    f) dată de referinţă - data emiterii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., a actului de constatare a situaţiei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 88/2021 sau data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 88/2021;
    g) deţinerea netă - valoarea fondurilor băneşti şi/sau a instrumentelor financiare pe care un participant le datorează investitorilor compensabili, rezultată ca urmare a deducerii din valoarea fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare menţionate la art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 88/2021 a valorii fondurilor băneşti şi instrumentelor financiare pe care investitorii le datorează respectivelor entităţi la data de referinţă;
    h) investiţie compensată - investiţia a cărei restituire este asigurată până la concurenţa plafonului de compensare;
    i) investitor compensabil - persoana prevăzută la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 88/2021, excluzând persoanele exceptate de la compensare conform art. 7 alin. (1) din Legea nr. 88/2021;
    j) investitor de compensat - investitorul compensabil înscris de către Fond, în condiţiile legii, pe listele de plată;
    k) liste de plată - documentele întocmite de către Fond, prevăzute în anexa care face parte din integrantă din prezentul regulament, care conţin identitatea investitorilor de compensat, deţinerea netă a fiecăruia dintre aceştia şi compensaţia datorată fiecărui investitor de compensat de către Fond, în limita plafonului de compensare aplicabil la data de referinţă;
    l) organ competent:
    (i) administratorul special sau lichidatorul desemnat/ agreat de către A.S.F./Banca Naţională a României (B.N.R.), în situaţia iniţierii procedurilor de administrare specială a unui participant aflat în imposibilitatea de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor, sau administratorul judiciar, respectiv lichidatorul numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească, după caz, şi care gestionează cererile de compensare potrivit prezentului regulament;
    (ii) Fondul, în cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unui participant de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor şi nu decide iniţierea procedurii de administrare specială;

    m) participanţi la Fond - entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/2021, care au dobândit calitatea de membru al Fondului şi care plătesc contribuţiile la Fond conform prezentului regulament şi procedurilor Fondului;
    n) plafon de compensare - nivelul maxim al compensaţiei pentru fiecare investitor prevăzut la art. 5 din Legea nr. 88/2021.


    ART. 3
    (1) Entităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 sunt obligate să solicite şi să obţină calitatea de participant la Fond, precum şi să contribuie la constituirea resurselor financiare ale Fondului, conform cerinţelor şi în termenele prevăzute în reglementările specifice, dar nu mai târziu de 60 de zile de la autorizare/înscriere în Registrul A.S.F.
    (2) A.S.F. poate exonera o instituţie de credit de la obligaţia de participare la Fond, cu condiţia ca investitorii săi să beneficieze de o protecţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond, în baza prezentării documentelor care atestă aderarea la o schemă de compensare, conform prevederilor legale în vigoare.
    (3) Sucursalele societăţilor din statele terţe care vor fi autorizate să presteze servicii şi activităţi de investiţii în România nu vor fi obligate să devină membre ale Fondului dacă se poate demonstra că acestea participă la un sistem care poate asigura investitorilor din România o compensaţie cel puţin echivalentă cu cea oferită de Fond.
    (4) În cazul în care nu pot fi aplicate prevederile alin. (3), sucursalele societăţilor din state terţe înfiinţate în România au obligaţia să devină membre ale Fondului conform prevederilor alin. (1).
    (5) În situaţia în care participantul la Fond este o sucursală a unei firme de investiţii dintr-un stat terţ, Fondul va acorda compensaţii numai investitorilor care au conturi deschise la sucursala autorizată în România.
    (6) Sucursalele societăţilor din statele terţe, care vor fi autorizate să presteze servicii şi activităţi de investiţii în România, vor pune la dispoziţia investitorilor actuali sau potenţiali informaţiile relevante referitoare la procedura de compensare a investiţiilor lor.
    (7) Informaţiile prevăzute la alin. (6) vor fi prezentate în limba română, într-o formă clară şi inteligibilă.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea Fondului
    ART. 4
    Statutul Fondului trebuie să conţină prevederi privind cel puţin următoarele:
    a) atribuţiile Consiliului de administraţie, ale preşedintelui Consiliului de administraţie şi ale directorului general;
    b) condiţiile pe care directorul general trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea funcţiei respective şi modul de înlocuire în caz de incapacitate temporară;
    c) condiţii de participare şi menţinere a calităţii de participant la Fond;
    d) resursele financiare ale Fondului şi modalitatea de utilizare a acestora;
    e) scopul Fondului;
    f) modalitatea de desfăşurare a activităţii Consiliului de administraţie şi a preşedintelui Consiliului de administraţie,
    g) prevederi privind întocmirea situaţiilor financiare;
    h) sistemul de control intern şi sistemul de audit intern;
    i) sediul Fondului;
    j) structura organizatorică şi de personal;
    k) situaţiile de incompatibilitate şi de conflict de interese.


    ART. 5
    (1) Activitatea Consiliului de administraţie se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie, cu respectarea prevederilor art. 19-21 din Legea nr. 88/2021.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie conţine inclusiv prevederi referitoare la atribuţiile preşedintelui Consiliului de administraţie.

    ART. 6
    (1) Conducerea executivă este reprezentată de directorul general al Fondului sau de înlocuitorul acestuia.
    (2) Directorul general şi ceilalţi salariaţi ai Fondului respectă prevederile Legii nr. 88/2021, precum şi prevederile incluse în statut privind situaţiile de incompatibilitate.
    (3) Consiliul de administraţie al Fondului supune în prealabil spre aprobare Consiliului A.S.F. propunerea de numire în funcţie a directorului general.
    (4) Directorul general are atribuţiile prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 88/2021, completate de statutul Fondului.

    ART. 7
    (1) Directorul general al Fondului supune spre avizare Consiliului de administraţie al Fondului Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului.
    (2) Structura de organizare şi funcţionare a Fondului, precum şi structura de personal, cu departamentele şi atribuţiile ce revin fiecăruia, statul de funcţii şi politicile salariale se regăsesc în cadrul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Fondului.
    (3) Structura organizatorică a Fondului conţine funcţia de management al riscului, care este exercitată ţinând cont de competenţele şi atribuţiile ce îi revin Fondului în calitatea de administrator al schemei de compensare şi de administrator al Fondului de rezoluţie, în funcţie de amploarea activităţilor desfăşurate, în vederea atingerii obiectivelor sale.
    (4) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Fondul trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern şi audit intern, care se vor stabili prin norme proprii, în concordanţă cu reglementările în vigoare.
    (5) Consiliul de administraţie al Fondului transmite spre aprobare A.S.F., anterior intrării în vigoare, orice modificare intervenită la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Fondului, însoţită de justificarea aferentă.

    CAP. III
    Reglementările Fondului
    ART. 8
    (1) Procedurile Fondului cuprind cel puţin următoarele:
    a) modalitatea de a dobândi, de a menţine, respectiv de a pierde calitatea de participant la Fond;
    b) modalitatea de determinare a elementelor incluse în baza de calcul aferentă portofoliilor de instrumente financiare şi fondurilor băneşti gestionate, în vederea stabilirii contribuţiilor anuale şi speciale;
    c) metodologia de calcul şi termenele de plată ale contribuţiilor anuale şi speciale, precum şi condiţiile de aplicare a penalităţilor de întârziere la plata contribuţiilor;
    d) condiţiile în care poate avea loc majorarea, diminuarea, suspendarea sau reluarea plăţii contribuţiilor participanţilor la Fond;
    e) termenele de raportare, conţinutul raportărilor ce trebuie transmise Fondului de către participanţii acestuia pentru:
    (i) determinarea bazei de calcul şi a cuantumului contribuţiilor ce trebuie plătite;
    (ii) determinarea eventualelor obligaţii de plată ce urmează a fi compensate de Fond;

    f) prevederi privind sancţionarea nerespectării termenelor de raportare şi de plată a contribuţiei;
    g) prevederi privind transmiterea situaţiilor rectificative şi modul de regularizare.

    (2) Modul de calcul al compensaţiei pentru fiecare investitor şi documentele, condiţiile şi formalităţile ce trebuie îndeplinite pentru a beneficia de compensaţiile plătite de Fond se stabilesc conform capitolului V „Procedura de compensare“ şi a detalierii prezentate în anexă.

    ART. 9
    (1) În vederea verificării eligibilităţii creanţei şi a valorii compensaţiei ce urmează a fi plătită de către Fond, în situaţia stabilirii incapacităţii de plată a unui participant, Fondul poate să solicite investitorilor, membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, salariaţilor, auditorilor participantului în cauză, lichidatorului acestuia, precum şi depozitarului central orice documente şi informaţii necesare îndeplinirii obligaţiilor sale.
    (2) Membrii Consiliului de administraţie ai Fondului, conducerea executivă, auditorii şi salariaţii Fondului au obligaţia de a nu dezvălui informaţiile obţinute în cursul activităţii lor decât în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

    CAP. IV
    Resursele financiare ale Fondului
    ART. 10
    Fiecare categorie de resurse financiare prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 este evidenţiată distinct în contabilitatea Fondului.

    ART. 11
    Contribuţia iniţială a participanţilor reprezintă 1% din capitalul iniţial minim prevăzut de Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, corespunzător obiectului de activitate autorizat, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 1.000 de euro, calculat la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii.

    ART. 12
    (1) Cuantumul contribuţiilor anuale datorate de către participanţii la Fond se calculează potrivit prevederilor prezentului regulament şi procedurilor Fondului.
    (2) Nivelul contribuţiilor anuale se determină de către Fond cu luarea în considerare a cel puţin următoarelor elemente şi criterii:
    a) fondurile băneşti şi instrumentele financiare deţinute în numele investitorilor compensabili în legătură cu prestarea de servicii şi activităţi de investiţii, cu excepţia fondurilor băneşti protejate de o schemă de garantare a depozitelor;
    b) nivelul plafonului de compensare;
    c) modalitatea de calcul şi alocare a contribuţiei anuale are în vedere criterii de proporţionalitate a contribuţiilor individuale în raport cu valoarea bazei de calcul al contribuţiilor anuale, la nivel de participant;
    d) în cazul participanţilor cărora nu li se poate aplica lit. c), procedurile Fondului vor stabili o cotă/componentă fixă de participare la Fond;
    e) contribuţia anuală calculată conform lit. c) şi d) nu va fi mai mică de 1% din capitalul minim iniţial prevăzut pentru S.S.I.F. conform art. 47 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, respectiv echivalentul în lei a 500 de euro.

    (3) Contribuţiile anuale datorate de către participanţii la Fond trebuie stabilite astfel încât valoarea totală a acestora, împreună cu resursele pentru compensare aflate în posesia Fondului, să se situeze la un nivel cuprins între 0,5% şi 0,8% din baza de calcul al contribuţiilor anuale, determinată în conformitate cu procedurile Fondului şi cu respectarea prevederilor alin. (4) şi (5).
    (4) Nivelul procentual menţionat la alin. (3) se stabileşte anual la propunerea Fondului şi cu aprobarea A.S.F., fără însă ca valoarea totală al contribuţiilor anuale să fie mai mică de 0,05% din baza de calcul al contribuţiilor anuale.
    (5) Titlurile de stat emise de statul român prin Ministerul Finanţelor nu sunt luate în calcul la determinarea bazei de calcul al contribuţiilor anuale.
    (6) În cazul instrumentelor financiare prevăzute la alin. (5), în vederea acoperirii riscurilor induse asupra Fondului, Fondul poate institui anual, cu aprobarea prealabilă a A.S.F.:
    a) acceptarea de angajamente de plată date în favoarea Fondului, reprezentate de scrisori de garanţie irevocabile, emise în favoarea Fondului, pe o perioadă de valabilitate care să acopere cel puţin anul calendaristic, de către o instituţie de credit sau de o instituţie financiară nebancară, înscrise în Registrul instituţiilor de credit/Registrul special ţinute de B.N.R. sau din partea instituţiilor de credit-mamă;
    b) acceptarea de asigurări care să acopere riscurile cu privire la instrumentele financiare datorate investitorilor compensabili, în limita plafonului de compensare.

    (7) A.S.F. va solicita Consiliului de administraţie al Fondului modificarea corespunzătoare a cotelor care stau la baza calculului contribuţiilor anuale, în condiţiile în care nivelul acestora a fost stabilit cu încălcarea prevederilor stabilite la alin. (1)-(5).

    ART. 13
    În cazurile în care Consiliul de administraţie al Fondului apreciază că resursele pentru compensare ale acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor rezultate în urma unui eveniment generator de plăţi compensatorii, cu aprobarea A.S.F., participanţii plătesc contribuţii speciale, care nu pot depăşi 0,2% din valoarea bazei de calcul al contribuţiilor, cu includerea instrumentelor financiare prevăzute la art. 12 alin. (5) şi cu respectarea criteriilor de proporţionalitate prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. c).

    ART. 14
    (1) Fondul poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 88/2021 numai atunci când resursele sale financiare nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligaţiile sale efective.
    (2) Deciziile de contractare a împrumuturilor se iau de către Consiliul de administraţie al Fondului şi se aprobă de către A.S.F.

    CAP. V
    Procedura de compensare
    ART. 15
    În situaţia în care unui participant la Fond i se retrage autorizaţia, iar oricare din condiţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 88/2021 sunt îndeplinite fie anterior, fie la data retragerii autorizaţiei ori ulterior, Fondul trebuie să asigure compensarea creanţei, în limita plafonului stabilit la art. 5 din Legea nr. 88/2021, pentru serviciile şi activităţile de investiţii contractate şi nedecontate până la momentul retragerii autorizaţiei respective, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.

    ART. 16
    (1) Compensaţia acordată în limita plafonului prevăzut la art. 5 din Legea nr. 88/2021 se va aplica totalului creanţelor investitorului asupra aceluiaşi participant la Fond, indiferent de numărul de conturi deschise, de moneda în care a fost efectuată investiţia sau de localizarea conturilor în cadrul Uniunii Europene.
    (2) Echivalentul în lei al obligaţiei de compensare pentru fondurile băneşti în valută se va calcula utilizându-se cursul de referinţă publicat de B.N.R., în vigoare la data constatării situaţiilor menţionate la art. 6 din Legea nr. 88/2021.
    (3) Echivalentul în lei al obligaţiei de compensare pentru instrumente financiare se va calcula, dacă este posibil, utilizându-se valoarea de piaţă pentru respectivele instrumente financiare, la data constatării situaţiilor menţionate la art. 6 din Legea nr. 88/2021.

    ART. 17
    (1) În scopul calculării compensaţiei în limitele plafonului de compensare, creanţele legate de operaţiunile efectuate într-o investiţie comună, la care sunt îndreptăţiţi doi sau mai mulţi investitori, în calitatea lor de membri ai parteneriatului, asociaţiei sau ai unei asocieri de natură similară care nu are personalitate juridică, vor fi tratate ca rezultând dintr-o investiţie efectuată de un singur investitor. În lipsa unor prevederi speciale, creanţele vor fi împărţite în mod egal între investitori.
    (2) Atunci când un investitor nu este îndreptăţit la sumele sau instrumentele financiare deţinute, compensaţia va fi plătită persoanei care are acest drept deplin, cu condiţia ca acea persoană să fi fost sau să poată fi identificată înainte de data constatării ori a hotărârii judecătoreşti la care se face referire în art. 6 din Legea nr. 88/2021. În situaţia în care două sau mai multe persoane sunt deplin îndreptăţite să primească compensaţia, în calculul cotei ce revine fiecăreia, în limitele plafonului de compensare, se va ţine seama de clauzele contractuale în baza cărora fondurile băneşti sau instrumentele financiare sunt administrate. Aceste prevederi nu se aplică organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)/fondurilor de investiţii alternative (FIA).
    (3) Nu va fi considerată investiţie comună contul clienţilor individuali deschis de către o societate de administrare a investiţiilor sau de către o societate de servicii de investiţii financiare la o altă societate de servicii de investiţii financiare.

    ART. 18
    Fondul ia toate măsurile necesare pentru informarea investitorilor, conform art. 8 din Legea nr. 88/2021, în legătură cu constatarea de către A.S.F. sau hotărârea judecătorească la care se face referire în art. 6 din aceeaşi lege, şi efectuează plata compensaţiilor cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 19.

    ART. 19
    (1) Fondul asigură plata compensaţiilor în limita plafonului stabilit la art. 5 din Legea nr. 88/2021 în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 3 luni de la data întocmirii listelor de plată conform procedurilor prevăzute în anexă.
    (2) În circumstanţe cu totul excepţionale şi în cazuri speciale, Fondul poate solicita A.S.F. o prelungire a termenului prevăzut la alin. (1), care nu poate depăşi 3 luni.
    (3) Fără a ţine seama de termenul-limită stabilit la alin. (1), atunci când un investitor sau oricare altă persoană îndreptăţită la compensare ori având un interes în legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii/de administrare de investiţii prestate de participantul aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021 se află în cercetare penală în legătură cu o acţiune decurgând sau având legătură cu spălarea banilor, aşa cum aceasta este definită în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, sau în cercetare în legătură cu o sancţiune internaţională, Fondul suspendă orice plată către persoanele anterior amintite până la pronunţarea unei hotărâri definitive de către instanţa competentă.
    În acest sens, Fondul va transmite către A.S.F., pentru verificarea de către aceasta, împreună cu organele abilitate legal, lista/listele de plată, în vederea confirmării neimplicării acestora în operaţiuni de spălare a banilor şi/sau care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.

    (4) În cazul în care persoanele menţionate la alin. (3) au fost ulterior achitate, Fondul reia procedura de compensare şi procedează la compensarea creanţelor acestora.
    (5) Creanţele unui investitor de compensat, rezultând din tranzacţii sau operaţiuni de piaţă în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de spălare a banilor ori împotriva căruia au fost instituite sancţiuni internaţionale prin acte ale Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale Uniunii Europene, precum şi ale altor organizaţii internaţionale sau adoptate prin decizii unilaterale ale României ori ale altor state, sunt excluse de la orice compensare.
    (6) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 88/2021, sunt excluse de la compensare şi creanţele unui investitor de compensat rezultând din tranzacţii sau operaţiuni de piaţă în legătură cu care respectivul investitor a suferit o condamnare penală pentru săvârşirea unei infracţiuni de gestiune frauduloasă, fals, uz de fals, înşelăciune sau mărturie mincinoasă în legătură cu respectivul eveniment generator de plăţi compensatorii.

    ART. 20
    (1) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 88/2021, intervenţia Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de instituire a procedurii de administrare specială, în conformitate cu legea menţionată, cu Legea nr. 126/2018 şi cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile numai în cazul în care, prin decizia de instituire a măsurilor de administrare specială sau ulterior, pe parcursul administrării speciale, A.S.F. constată că o societate de servicii de investiţii financiare (S.S.I.F.)/ instituţie de credit sau o societate de administrare a investiţiilor (S.A.I.)/un administrator de fonduri de investiţii alternative (AFIA) care administrează portofolii individuale de investiţii nu este în măsură să îşi îndeplinească obligaţiile rezultate din creanţele investitorilor şi nici nu există perspectiva de a-şi onora aceste obligaţii în cel mai scurt timp.
    (3) În cazul în care A.S.F. constată imposibilitatea unei/unui S.S.I.F./instituţii de credit/S.A.I./AFIA care administrează portofolii individuale de investiţii de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând investitorilor fără a decide iniţierea procedurii de administrare specială conform celor prevăzute la alin. (1) şi (2), intervenţia Fondului se realizează după data publicării deciziei A.S.F. de constatare a situaţiei respective şi în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.
    (4) În situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 88/2021, intervenţia Fondului se realizează după primirea de către Fond din partea administratorului judiciar/lichidatorului numit în procedura de insolvenţă de către instanţa judecătorească sau a oricăreia dintre părţile interesate a hotărârii judecătoreşti definitive de deschidere a procedurii de insolvenţă emise de instanţa de judecată competentă şi în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

    ART. 21
    (1) În vederea plăţii compensaţiei, în situaţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 88/2021, Fondul calculează deţinerea netă corespunzătoare contului fiecărui investitor al participantului aflat în incapacitate de a returna fondurile băneşti şi instrumentele financiare aparţinând acestora.
    (2) După efectuarea plăţilor compensatorii, Fondul se subrogă în toate drepturile investitorilor compensaţi până la concurenţa sumelor pe care le-a plătit din disponibilităţile sale. Participantul la Fond sau succesorul său legal, în numele căruia au fost efectuate plăţi compensatorii, este obligat să returneze Fondului cuantumul compensaţiei, precum şi costurile implicate de efectuarea plăţii acesteia într-un termen stabilit de Consiliul de administraţie al Fondului. În cazul în care procesul de lichidare a unui participant la Fond este în plină desfăşurare, Fondul se înscrie la masa credală în locul investitorilor compensaţi.

    ART. 22
    (1) Investitorii au calitate procesuală activă împotriva Fondului, pentru a-şi apăra dreptul la compensare.
    (2) Litigiile născute între Fond şi persoane fizice sau juridice pot fi soluţionate şi prin arbitraj sau prin alte mijloace de soluţionare alternativă a litigiilor, potrivit reglementărilor legale aplicabile.

    CAP. VI
    Obligaţii privind transparenţa Fondului şi a participanţilor
    ART. 23
    (1) Situaţiile financiare anuale, avizate de Consiliul de administraţie al Fondului, se depun la A.S.F. cel târziu până la data de 30 mai, în vederea aprobării acestora, şi se publică pe site-ul Fondului până cel târziu la data de 15 iunie.
    (2) Fondul transmite A.S.F., până la sfârşitul lunii februarie a anului următor celui pentru care se face raportarea:
    a) raportul privind misiunile de audit intern, cuprinzând constatările şi recomandările acestuia pentru soluţionarea deficienţelor, situaţia privind implementarea măsurilor dispuse în cadrul rapoartelor de audit anterioare, precum şi cu privire la evaluarea mecanismelor de control intern ale Fondului;
    b) planul de audit intern pentru anul în curs.

    (3) Semestrial, Fondul notifică A.S.F. raportarea contabilă semestrială, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare, precum şi situaţia contribuţiilor datorate şi virate la Fond de către participanţii la Fond, până cel târziu la data de 31 august a anului în curs.
    (4) Trimestrial, până la sfârşitul lunii următoare trimestrului pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F. execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul de rectificare bugetară, dacă este cazul, avizate de Consiliul de administraţie al Fondului.
    (5) Lunar, cel târziu până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea, Fondul transmite A.S.F.:
    a) situaţia privind plata compensaţiilor acordate investitorilor, efectuate de către Fond conform prevederilor în vigoare, dacă este cazul;
    b) situaţia resurselor financiare disponibile pentru activitatea de compensare;
    c) situaţia privind plasamentele investiţionale şi sursele de constituire a acestora.

    (6) Fondul publică pe site-ul propriu regulile privind calculul şi plata contribuţiilor, regulile cu privire la compensarea investitorilor, deciziile Consiliului de administraţie şi deciziile A.S.F., după caz, prin care sunt stabilite contribuţiile anuale, precum şi cuantumul cotizaţiilor pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare.

    ART. 24
    Fondul transmite A.S.F. rapoarte în legătură cu orice eveniment de natură a afecta funcţionarea acestuia.

    ART. 25
    (1) Fondul va publica pe site-ul propriu, în limba română:
    a) informaţiile privind denumirea participanţilor şi statul membru de origine, procedurile privind calculul şi plata contribuţiilor, anexa la prezentul regulament privind procedura de compensare a investitorilor;
    b) un raport privind evoluţia numărului de investitori, portofoliul total şi mediu de instrumente financiare şi investiţia compensabilă, evoluţia altor indicatori specifici relevanţi pentru scopul Fondului, precum şi un istoric al contribuţiilor anuale colectate de Fond şi informaţii privind evenimentele de compensare.

    (2) Fondul publică raportul anual de activitate, împreună cu situaţiile financiare anuale aprobate de A.S.F., precum şi raportul auditorului financiar, în termen de 10 zile de la aprobarea A.S.F.

    ART. 26
    (1) Fiecare S.S.I.F./instituţie de credit care prestează servicii şi activităţi de investiţii, S.A.I./AFIA care are ca obiect de activitate administrarea de portofolii individuale de investiţii trebuie să publice pe site-ul propriu informaţiile necesare identificării Fondului de compensare a investitorilor la care este participant sau altei scheme de compensare la care aceasta/acesta participă, precum şi cele referitoare la plata compensaţiilor, procedurile Fondului şi plafonul de compensare oferit de Fond.
    (2) La data încheierii contractului de prestări servicii, o S.S.I.F./instituţie de credit/societate de administrare a investiţiilor/AFIA va transmite, în scris, investitorului informaţiile menţionate la alin. (1), inclusiv prin referire la website-ul unde sunt publicate aceste informaţii, şi va solicita acestuia o declaraţie care să ateste că a luat cunoştinţă despre încadrarea sau nu în categoria de investitori ale căror investiţii sunt compensate de Fond, conform legii.
    În cazul în care S.S.I.F./instituţia de credit/societatea de administrare a investiţiilor/AFIA nu este membru al Fondului, clientul acesteia/acestuia va menţiona în declaraţia pe propria răspundere că nu se va îndrepta împotriva Fondului şi că a luat cunoştinţă de faptul că schema de compensare de la care poate solicita acordarea compensaţiilor este cea menţionată de intermediar în contractul de intermediere/administrare, declaraţia putând fi anexă la contract.

    (3) S.S.I.F./Instituţiile de credit şi societăţile de administrare a investiţiilor/AFIA au obligaţia de a notifica investitorului, în scris, orice modificare a informaţiilor furnizate la data încheierii contractului de prestări servicii/administrare cu privire la schema de compensare incidentă.
    (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1) nu vor fi folosite de participanţii la Fond în scopuri publicitare. Materialele publicitare ale participanţilor cuprind numai informaţii referitoare la participarea la Fond sau la o altă schemă de compensare a investitorilor.

    CAP. VII
    Dispoziţii aplicabile operaţiunilor transfrontaliere
    ART. 27
    (1) Sucursalele firmelor de investiţii/instituţiilor de credit/S.A.I./AFIA din statele membre care vor presta serviciile şi activităţile de investiţii în România pot adera la Fond, dacă nivelul plafonului şi întinderea oferită de Fondul de compensare din România depăşesc nivelul şi acoperirea oferită de schema de compensare a investitorilor din statul membru de origine, în scopul suplimentării acoperirii de care investitorii săi beneficiază deja în virtutea apartenenţei lor la schema de compensare din statul membru de origine.
    (2) Procedurile Fondului vor stabili condiţii obiective şi general aplicabile privind aderarea şi participarea sucursalelor firmelor de investiţii/instituţiilor de credit/S.A.I./AFIA din statele membre la Fond. Aderarea trebuie să fie condiţionată de îndeplinirea de către sucursală a obligaţiilor de participare relevante, inclusiv plata tuturor contribuţiilor, precum şi a altor costuri.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică firmelor de investiţii/instituţiilor de credit/S.A.I./AFIA din statele membre care prestează servicii şi activităţi de investiţii financiare în România în baza liberei circulaţii a serviciilor.

    ART. 28
    (1) În aplicarea prevederilor art. 27, atunci când o sucursală solicită să adere la Fondul de compensare a investitorilor din România, pentru suplimentarea acoperirii creanţelor, Fondul va stabili împreună cu schema de compensare a investitorilor corespondentă din statul membru de origine reguli şi proceduri corespunzătoare pentru plata compensaţiei investitorilor de la sucursala respectivă.
    (2) La întocmirea procedurilor şi condiţiilor de aderare ale sucursalei menţionate la alin. (1) se va ţine seama de următoarele principii:
    a) Fondul de compensare a investitorilor din România va păstra dreptul deplin să impună obiectivele şi regulile generale aplicabile participanţilor săi;
    b) Fondul va putea să solicite sucursalei furnizarea de date relevante şi este îndreptăţit să verifice asemenea informaţii la autorităţile competente din statul membru de origine al sucursalei;
    c) Fondul va satisface pretenţiile de compensare ale investitorilor după ce a fost informat de autorităţile competente din statul membru de origine al sucursalei despre constatarea sau hotărârea judecătorească prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 88/2021. Înaintea plăţii compensaţiei suplimentare reglementate, Fondul verifică dacă investitorul îndeplineşte condiţiile pentru plata acesteia, în conformitate cu propriile standarde şi proceduri;
    d) Fondul de compensare a investitorilor din România şi schema de compensare a investitorilor corespondentă din statul membru de origine vor coopera şi vor schimba informaţii pentru a se asigura că investitorii vor primi compensaţii la timp şi în sume corect calculate. Cele două scheme de compensare vor conveni cum, în cazul existenţei unei contestaţii care poate da naştere la compensare în baza oricăreia din cele două scheme, aceasta va afecta compensaţia plătită investitorului de fiecare schemă;
    e) Fondul este îndreptăţit să solicite sucursalelor intermediarilor din statele membre plata unor contribuţii pentru acoperirea suplimentară finanţată de către Fond. Răspunderea Fondului va fi, în toate cazurile, limitată la acoperirea suplimentară pe care s-a angajat să o compenseze peste acoperirea oferită de către schema de compensare din statul membru de origine.


    ART. 29
    (1) Dacă o sucursală a unei firme de investiţii dintr-un stat membru care şi-a exercitat opţiunea de a deveni membru conform prevederilor art. 28 nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în calitate de participant la Fond, autorităţile competente din statul membru de origine care i-au emis autorizaţia de funcţionare vor fi notificate de către A.S.F. şi, în cooperare cu Fondul, vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura că sucursala respectivă îşi va îndeplini obligaţiile menţionate.
    (2) Dacă respectivele măsuri nu au ca rezultat îndeplinirea obligaţiilor la care se face referire în prezentul articol, după o perioadă corespunzătoare de preaviz care nu poate fi mai mică de 6 luni, Fondul va informa A.S.F. şi autoritatea competentă din statul membru de origine.

    CAP. VIII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 30
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament şi a procedurilor Fondului aprobate de A.S.F. se sancţionează în conformitate cu prevederile cap. VII din Legea nr. 88/2021.

    ART. 31
    (1) Pentru contribuţiile anuale neachitate aferente anului 2022 sunt aplicabile prevederile prezentului regulament.
    (2) Stabilirea contribuţiilor anuale aferente anului 2022 de către Consiliul de administraţie al Fondului, aprobarea acestora de către A.S.F. conform art. 19 lit. a) pct. (v) din Legea nr. 88/2021 şi plata acestora se efectuează până la data de 30 iunie 2022.

    ART. 32
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 9 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    PROCEDURI

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016