Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2017  pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 1 din 6 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 282 din 21 aprilie 2017
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 130 alin. (4), art. 133 alin. (1), precum şi ale art. 142 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 5.04.2017,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    ART. I
    Regulamentul nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, organizarea şi funcţionarea operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, pieţelor reglementate şi sistemelor alternative de tranzacţionare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.
    (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Deciziile cu privire la modificarea şi completarea reglementărilor emise de operatorii de piaţă/ operatorii de sistem prevăzute de prezentul regulament se eliberează de către A.S.F. în termen de maximum 60 de zile de la înregistrarea documentaţiei complete.
    (2) A.S.F. poate solicita informaţii suplimentare sau modificarea documentelor prezentate iniţial în termen de maximum 30 de zile şi în acest caz termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă.
    (3) Termenul de 60 de zile menţionat la alin. (1) îşi reia cursul de la data depunerii informaţiilor sau modificărilor solicitate conform alin. (2)."

    3. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet reglementările/procedurile/regulile care, conform cerinţelor prezentului regulament, sunt supuse aprobării A.S.F. sau, după caz, obligaţiei de a fi notificate la A.S.F., în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării/aprobării acestora de către A.S.F.
    (2) Reglementările/Procedurile/Regulile menţionate la alin. (1) vor fi aplicabile de la data stabilită de organul statutar al operatorului de piaţă, dar nu mai devreme de cea de-a 5-a zi lucrătoare de la data publicării acestora pe site-ul operatorului de piaţă.
    (3) În situaţii justificate, A.S.F. poate aproba reducerea termenului menţionat la alin. (2).
    (4) Reglementările/Procedurile/Regulile prevăzute la alin. (1) sunt disponibile pe pagina de internet a operatorului de piaţă, în limbile română şi engleză.
    (5) Operatorul de piaţă are obligaţia de a asigura un tratament nediscriminatoriu participanţilor la sistemele proprii şi/sau beneficiarilor serviciilor oferite."

    4. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.
    5. La articolul 8 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Fondul de compensare a investitorilor - S.A., în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Legea nr. 297/2004;
    ...............................................................................................
c) persoane juridice menţionate la art. 157 din Legea nr. 297/2004;"

    6. La articolul 8 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) operatori de piaţă din state membre şi/sau din state nemembre."

    7. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
    8. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Operatorul de piaţă poate constitui fundaţii şi/sau asociaţii prin intermediul cărora desfăşoară activităţi circumscrise obiectului său de activitate conex, iar înfiinţarea lor va fi notificată A.S.F."

    9. La articolul 10, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) servicii de sondare a potenţialului pieţei de capital, acceptarea şi familiarizarea cu produsele, operaţiunile şi instrumentele noi, comportamentul investitorilor faţă de produse şi servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;"

    10. Articolul 11 se abrogă.
    11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Administrarea unui operator de piaţă va fi încredinţată unui consiliu de administraţie sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format din cel puţin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuţiile şi responsabilităţile consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere vor fi stabilite în actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, precum şi ale reglementărilor secundare emise în aplicarea Legii nr. 297/2004.
    (2) Conducerea efectivă a operatorului de piaţă trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane fizice, denumite în continuare directori, sau de minimum 3 membri ai directoratului, în funcţie de tipul de administrare a operatorului de piaţă. Directorii/Membrii directoratului trebuie să încheie cu operatorul de piaţă contract de mandat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Directorii pot fi membri ai consiliului de administraţie. Directorii/Membrii directoratului sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare ale operatorului de piaţă, sunt împuternicite să coordoneze activitatea zilnică a acestuia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea operatorului de piaţă. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul operatorului de piaţă sau a sediilor secundare ale acestuia.
    (3) Consiliul de administraţie/Consiliul de supraveghere stabileşte atribuţiile fiecărui director/membrilor directoratului, ce vor fi detaliate în reglementările operatorului de piaţă."

    12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului operatorului de piaţă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, precum, şi, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să nu facă parte din structura de conducere, să nu fie membri ai consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, angajaţi sau auditori financiari la un alt operator de piaţă şi/sau operator de sistem;
    b) să nu deţină participaţii la un alt operator de piaţă şi/sau operator de sistem din România;
    c) să nu deţină nicio funcţie într-o instituţie a administraţiei publice centrale, a administraţiei publice locale sau într-o autoritate administrativă autonomă.
    (2) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piaţă/operator de sistem nu pot fi directori/membri ai directoratului unei societăţi ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de operatorul de piaţă respectiv sau tranzacţionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare administrat de operatorul de sistem respectiv.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care operatorul de piaţă/operatorul de sistem respectiv este admis la tranzacţionare pe propria piaţă reglementată sau în cadrul propriului sistem alternativ de tranzacţionare.
    (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile soţilor şi rudelor sau afinilor, până la gradul al doilea inclusiv, ai directorilor/membrilor directoratului operatorilor de piaţă şi operatorilor de sistem.
    (5) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piaţă/operator de sistem nu pot fi directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contrapărţi centrale."

    13. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    (1) În cazul în care convocatorul unei adunări generale a acţionarilor conţine un punct pe ordinea de zi cu privire la schimbarea sistemului de administrare al operatorului de piaţă, prin trecerea de la sistemul unitar de administrare la cel dualist de administrare, convocatorul va cuprinde un punct distinct cu privire la alegerea persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.
    (2) În cazul în care acţionarii unui operator de piaţă decid trecerea de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare, hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se stabileşte schimbarea sistemului de administrare va cuprinde numele persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.
    (3) Membrii consiliului de supraveghere propuşi spre validare conform alin. (2) înaintează către A.S.F., în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, propunerile pentru membrii directoratului.
    (4) Membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului propuşi sunt validaţi de A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.
    (5) Actul constitutiv al operatorului de piaţă, modificat ca urmare a hotărârii adunării generale a acţionarilor menţionate la alin. (2), intră în vigoare în 15 zile de la data comunicării deciziei A.S.F. de validare a membrilor consiliului de supraveghere.
    (6) Decizia A.S.F. de validare a membrilor directoratului intră în vigoare la data transmiterii la A.S.F. de către consiliul de supraveghere prevăzut în actul constitutiv al operatorului de piaţă a deciziei de confirmare a componenţei membrilor directoratului.
    (7) Operatorul de piaţă are obligaţia de a înregistra membrii directoratului la oficiul registrului comerţului, ulterior validării acestora de către A.S.F.
    (8) Prevederile prezentului articol se aplică mutatis mutandis şi în cazul trecerii de la sistemul dualist de administrare la sistemul unitar de administrare."

    14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) În termen de 30 de zile de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanţă a postului de membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, operatorul de piaţă va iniţia demersurile necesare pentru a supune validării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 şi a celor prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015."

    15. La articolul 22, partea introductivă şi literele f), h) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    În cazul unui operator de piaţă administrat în sistem unitar, atribuţiile consiliului de administraţie al operatorului de piaţă vor fi stabilite prin actul constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor cuprinde în plus faţă de acestea cel puţin următoarele:
    ..................................................................................................
    f) numeşte, eliberează din funcţie şi stabileşte remuneraţia directorilor operatorului de piaţă, hotărând şi atribuţiile acestora;
    ..................................................................................................
    h) aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depăşeşte limita stabilită pentru directori, în limitele stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor;
    ..................................................................................................
    j) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor directorilor;"

    16. La articolul 22 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În cazul unui operator de piaţă administrat în sistem dualist, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i) şi j) revin consiliului de supraveghere. În aplicarea prezentului alineat, orice referire la director/directori se consideră ca fiind făcută la membrii directoratului."

    17. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, până la 31 martie, fiecare membru al consiliului de administraţie şi fiecare director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere/directoratului are obligaţia să notifice consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al operatorului de piaţă natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor sale materiale, conform prevederilor art. 130 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.
    (2) Notificarea anuală menţionată la alin. (1) se transmite şi în cazul în care nu au existat situaţii de natura celor menţionate la art. 130 alin. (3) din Legea nr. 297/2004.
    (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine membrului consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau directorului/membrului directoratului atunci când a cunoscut ori trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau este în curs de a fi încheiat un contract faţă de care acesta are un interes material sau, după caz, în situaţia în care pe ordinea de zi a consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere ori a directoratului, după caz, se dezbat şi se supun aprobării probleme faţă de care respectivul membru/director se află în conflict de interese.
    (4) Un membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau un director/membru al directoratului are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situaţie care se referă la patrimoniul sau interesele personale ori ale familiei acestuia (soţului/soţiei, rudelor şi afinilor până la gradul al doilea inclusiv) şi care se află în legătură directă sau incidentă cu activitatea operatorului de piaţă.
    (5) Membrul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorul/membrul directoratului care are un interes material sau o relaţie materială ori care se află într-un conflict de interese nu vor participa la dezbaterile/luarea deciziilor care au legătură cu acestea şi, în cazul membrului consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi membrului directoratului, se vor abţine de la vot asupra oricărei probleme legate de acestea, fiind consideraţi prezenţi la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.
    (6) Atunci când un membru al consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere sau un director/membru al directoratului operatorului de piaţă nu declară un conflict de interese, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(5):
    a) operatorul de piaţă, un acţionar al acestuia sau A.S.F. cere instanţei judecătoreşti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1)-(5), cu sancţionarea membrului consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau directorului/ membrului directoratului, potrivit art. 272 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 297/2004;
    b) A.S.F. solicită operatorului de piaţă anularea hotărârii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau a membrilor directoratului, respectiv a deciziei luate de director, şi înlocuirea respectivului membru al consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere sau a respectivului director/membru al directoratului."

    18. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    (1) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, precum şi directorii/membrii directoratului operatorului de piaţă definesc şi supraveghează implementarea mecanismelor de guvernanţă care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a operatorului de piaţă, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care să asigure integritatea pieţei.
    (2) Operatorul de piaţă adoptă o politică în legătură cu conflictele de interese ce rezultă din sau pot afecta activitatea desfăşurată de operatorul de piaţă, inclusiv cele în legătură cu activităţile externalizate de operatorul de piaţă.
    (3) Atunci când operatorul de piaţă este parte a unui grup, procedurile sale privind organizarea administrativă trebuie să ţină cont de orice circumstanţe de care acesta are sau ar trebui să aibă cunoştinţă, care pot conduce la apariţia unui conflict de interese, ca rezultat al structurii şi activităţilor desfăşurate de alte entităţi din cadrul grupului.
    (4) Operatorul de piaţă trebuie să deţină personal suficient şi adecvat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin."

    19. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Directorii, dacă au fost mandataţi astfel de către consiliul de administraţie/membrii directoratului, dacă au fost desemnaţi de către consiliul de supraveghere al operatorului de piaţă, reprezintă legal societatea în faţa autorităţilor publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi/sau juridice române şi/sau străine. Prin semnătura lor, directorii/membrii directoratului angajează patrimonial societatea ca persoană juridică.
    (2) Directorii/Membrii directoratului operatorului de piaţă:
    a) urmăresc respectarea regulilor şi procedurilor pieţelor reglementate de către participanţii la piaţă;
    b) exercită competenţe de sancţionare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra participanţilor pe pieţele reglementate şi a agenţilor pentru servicii de investiţii financiare atestaţi pentru a-şi desfăşura activitatea pe pieţele reglementate;
    c) informează imediat A.S.F., dar nu mai târziu de 24 de ore, cu privire la orice neregulă sau disfuncţionalitate în cadrul sistemului de tranzacţionare.
    (3) În cazul unui operator de piaţă administrat în sistem dualist, atribuţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b), c), e), g), k), l) şi m) revin membrilor directoratului."

    20. La titlul II capitolul 1, după secţiunea a 4-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea 4^1, cuprinzând articolele 24^1-24^9, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 4^1
    Mecanisme de control intern
    ART. 24^1
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, operatorul de piaţă trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern, ce includ conformitatea, auditul intern şi un sistem de evaluare şi administrare a riscurilor, stabilite prin norme proprii, în concordanţă cu reglementările în vigoare.
    (2) Operatorul de piaţă din România are obligaţia de a constitui un compartiment de conformitate specializat pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente operatorului de piaţă şi a normelor interne, precum şi pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii în calitate de operator de piaţă.
    (3) Operatorul de piaţă are obligaţia să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societăţii de a nu-şi îndeplini obligaţiile conform prevederilor prezentului regulament şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind obligaţiile întreprinderilor de investiţii de păstrare a evidenţei şi înregistrărilor, raportarea tranzacţiilor, transparenţa pieţei, admiterea de instrumente financiare în tranzacţii şi definiţia termenilor în sensul directivei în cauză, şi să permită A.S.F. să îşi exercite operativ prerogativele.
    (4) Operatorul de piaţă are răspunderea exclusivă şi integrală pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate la alin. (3).
    ART. 24^2
    (1) Operatorul de piaţă trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ funcţia de conformitate, care se desfăşoară în mod independent şi care implică următoarele responsabilităţi:
    a) să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform art. 24^1 alin. (3), precum şi măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii ce îi revin în calitate de operator de piaţă sau deficienţe constatate în ducerea la îndeplinire a obligaţiilor societăţii;
    b) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor relevante responsabile cu desfăşurarea unei anumite activităţi pentru respectarea cerinţelor impuse operatorului de piaţă, conform prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 24^1 alin. (3).
    (2) În cadrul operatorului de piaţă, funcţia de conformitate trebuie exercitată de cel puţin o persoană, angajată a societăţii. În cazul în care funcţia de conformitate este exercitată de mai multe persoane, atribuţiile ce revin fiecărei persoane se stabilesc prin regulile de funcţionare a operatorului de piaţă.
    (3) Fiecare persoană care îndeplineşte funcţia de conformitate, denumită în continuare ofiţer de conformitate, este supusă autorizării A.S.F. şi este înscrisă în Registrul A.S.F.
    (4) Pentru a permite ofiţerului de conformitate să îşi ducă la îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, operatorul de piaţă trebuie să se asigure că următoarele condiţii sunt respectate:
    a) persoana numită în funcţia de ofiţer de conformitate trebuie să aibă autoritatea, resursele şi experienţa necesare, precum şi acces la toate informaţiile relevante;
    b) persoana numită în funcţia de ofiţer de conformitate poartă responsabilitatea pentru respectarea atribuţiilor aferente funcţiei şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor prevăzute la art. 24^1 alin. (3);
    c) persoana numită în funcţia de ofiţer de conformitate trebuie să nu fie implicată în desfăşurarea activităţilor pe care le monitorizează;
    d) metoda de stabilire a remuneraţiei persoanei numite în funcţia de ofiţer de conformitate trebuie să nu îi compromită obiectivitatea şi trebuie să nu conducă la această posibilitate.
    ART. 24^3
    În îndeplinirea atribuţiilor sale, ofiţerul de conformitate va raporta direct consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere, informând imediat directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai operatorului de piaţă.
    ART. 24^4
    (1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în calitate de ofiţer de conformitate al unui operator de piaţă, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajată cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de conformitate numai în cadrul acelui operator de piaţă;
    b) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către un organism de formare profesională atestat de A.S.F. şi să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
    c) să nu deţină nicio funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul operatorului de piaţă respectiv sau în cadrul altui operator de piaţă/operator de sistem;
    d) să nu fie acţionar, membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, angajat, agent pentru servicii de investiţii financiare, reprezentant al compartimentului de conformitate, după caz, la un intermediar, la o societate de administrare a investiţiilor, la un administrator de fonduri de investiţii alternative sau la un fond de investiţii alternative autoadministrat ori să nu fie angajat al unui emitent ale cărui valori mobiliare se tranzacţionează pe o piaţă reglementată administrată de respectivul operator de piaţă sau al unei societăţi care are o relaţie comercială cu respectivul operator de piaţă.
    (2) În completarea condiţiilor menţionate la alin. (1), autorizarea ofiţerului de conformitate al operatorului de piaţă se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1) lit. c), ofiţerul de conformitate poate exercita şi funcţia de administrare a riscului, în situaţii justificate de operatorul de piaţă şi în funcţie de dimensiunea şi complexitatea acestuia.
    ART. 24^5
    Ofiţerul de conformitate îşi desfăşoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de către operatorul de piaţă şi angajaţii săi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor în vigoare, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii.
    ART. 24^6
    În aplicarea responsabilităţilor prevăzute la art. 24^2 alin. (1), ofiţerul de conformitate are următoarele atribuţii:
    a) să monitorizeze şi să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii operatorului de piaţă şi a procedurilor interne de către operatorul de piaţă sau de către angajaţii acestuia, să ţină evidenţa neregulilor descoperite;
    b) să asigure informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital în contextul activităţii desfăşurate de operatorul de piaţă;
    c) să avizeze documentele transmise de operatorul de piaţă către A.S.F. în vederea obţinerii autorizaţiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F., precum şi raportările transmise A.S.F.;
    d) să propună luarea măsurilor necesare pentru remedierea oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piaţă sau, după caz, a reglementărilor şi procedurilor interne ale societăţii de către operatorul de piaţă sau de către angajaţii acestuia;
    e) să analizeze şi să avizeze materialele informative/ publicitare ale operatorului de piaţă;
    f) să raporteze consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piaţă sau a procedurilor interne.
    ART. 24^7
    (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 24^6, ofiţerul de conformitate va ţine un registru în care va evidenţia investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă, precum şi deciziile adoptate de aceştia. Registrul poate fi ţinut şi în format electronic.
    (2) În situaţia în care ofiţerul de conformitate ia cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii sale de eventuale încălcări ale regimului juridic incident activităţii operatorului de piaţă, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, acesta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/ directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai operatorului de piaţă şi să propună măsurile care se impun.
    (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare incidente activităţii operatorului de piaţă, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai operatorului de piaţă vor notifica de îndată A.S.F. şi, după caz, altor entităţi din piaţa de capital implicate situaţia constatată şi măsurile adoptate.
    (4) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 10 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), ofiţerii de conformitate au obligaţia de a notifica de îndată A.S.F. abaterile de la reglementările în vigoare constatate.
    ART. 24^8
    (1) În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, compartimentul de conformitate va transmite consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al operatorului de piaţă un raport cuprinzând activitatea desfăşurată în anul precedent, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute, măsurile adoptate şi gradul de soluţionare, precum şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere vor fi transmise de acesta A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie.
    (2) Planul de investigaţii menţionat la alin. (1) va cuprinde cel puţin următoarele:
    a) informaţii privind numărul investigaţiilor avute în vedere în perioada de raportare;
    b) tematica investigaţiilor;
    c) procedeele utilizate pentru efectuarea investigaţiilor.
    ART. 24^9
    (1) Operatorul de piaţă instituie un sistem funcţional şi eficient de evaluare şi administrare a riscurilor, integrat adecvat în structura organizatorică, pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea şi raportarea riscurilor cu care se confruntă operatorul de piaţă.
    (2) Operatorul de piaţă are obligaţia de a înfiinţa şi menţine în mod permanent şi operativ o funcţie de administrare a riscului independentă de funcţiile operaţionale. Funcţia de administrare a riscului trebuie structurată astfel încât să faciliteze implementarea funcţională şi eficientă a sistemului de management al riscului.
    (3) În vederea autorizării şi desfăşurării activităţii în cadrul operatorului de piaţă, persoana care îndeplineşte funcţia de administrare a riscului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
    a) să fie angajată cu contract de muncă la operatorul de piaţă şi să desfăşoare activităţi specifice funcţiei de administrare a riscului numai în cadrul respectivului operator de piaţă;
    b) să nu fie acţionar semnificativ, membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului operatorului de piaţă;
    c) să nu fie acţionar în cadrul unui intermediar, la o societate de administrare a investiţiilor, la un administrator de fonduri de investiţii alternative sau la un fond de investiţii alternative autoadministrat, să nu deţină nicio funcţie în cadrul unui intermediar sau la o societate de administrare a investiţiilor, să nu fie angajată a unui emitent ale cărui instrumente financiare se tranzacţionează pe o piaţă reglementată administrată de respectivul operator de piaţă sau al unei societăţi care are o relaţie comercială cu respectivul operator de piaţă;
    d) să nu deţină nicio funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul operatorului de piaţă respectiv sau în cadrul altui operator de piaţă/operator de sistem, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 24^4 alin. (3);
    e) să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F. şi să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare.
    (4) În completarea cerinţelor menţionate la alin. (3), autorizarea funcţiei de administrare a riscului a operatorului de piaţă se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.
    (5) În cazul în care este necesar, funcţia de administrare a riscurilor trebuie să poată raporta direct consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, independent de raportarea către directori/membrii directoratului, să poată face sesizări şi să poată avertiza consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, atunci când este cazul, dacă au loc evoluţii specifice ale riscurilor care afectează sau ar putea să afecteze operatorul de piaţă.“"

    21. La articolul 25 alineatul (4), litera d) se abrogă.
    22. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare a operatorului de piaţă/pieţei reglementate vor fi supuse autorizării/aprobării A.S.F. anterior intrării în vigoare sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului:
    a) emiterea, modificarea şi completarea reglementărilor pieţei/pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţă în conformitate cu art. 134 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004 şi cu prevederile prezentului regulament;
    b) majorarea/reducerea capitalului social;
    c) înlocuirea membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului;
    d) schimbarea sediului social/sediului central;
    e) înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare;
    f) schimbarea denumirii;
    g) înlocuirea sistemului tehnico-informatic folosit de operatorul de piaţă.
    (2) În cazul prelungirii/reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, structura de conducere competentă a operatorului de piaţă notifică A.S.F. evaluarea persoanei respective conform cap. II din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, însoţită de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1 la acelaşi regulament.
    (3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare a menţiunii de la oficiul registrului comerţului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data emiterii deciziei de aprobare/autorizare/validare, operatorul de piaţă are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înscriere de menţiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerţului şi, după caz, eliberarea unui nou certificat.
    (4) În vederea emiterii deciziei A.S.F. cu privire la modificările în modul de organizare şi funcţionare menţionate la alin. (1), operatorul de piaţă transmite o cerere însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 2."

    23. La articolul 28, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sucursala trebuie să aibă o structură organizatorică care să permită administrarea unei pieţe reglementate autorizate de A.S.F. şi să respecte cumulativ cel puţin următoarele cerinţe:
    a) să deţină un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii, care trebuie să fie în folosinţa exclusivă a operatorului de piaţă, îndeplinind condiţiile prevăzute la art. 25 alin. (5) şi (6);
    b) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică necesară desfăşurării activităţii sucursalei;
    c) persoana din conducerea sucursalei să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 19, precum şi cele prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015;
    d) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de către consiliul de administraţie/membrii directoratului al/ai operatorului de piaţă;
    e) să folosească în mod legal un program informatic de tranzacţionare care să îndeplinească cel puţin funcţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) şi (3);
    f) să respecte reglementările în vigoare aplicabile operatorului de piaţă.
(3) Situaţia centralizatoare a tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul sucursalelor va fi remisă zilnic sediului social/sediului central."

    24. La articolul 29, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorul de piaţă are obligaţia să convoace, în termen de maximum 30 de zile, adunarea generală a acţionarilor, care va avea în vedere schimbarea obiectului de activitate al societăţii sau dizolvarea şi lichidarea societăţii.
(3) În situaţia în care operatorul de piaţă nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), A.S.F. va solicita consiliului de administraţie al acestuia să convoace adunarea generală a acţionarilor în vederea schimbării obiectului de activitate al societăţii sau dizolvării şi lichidării societăţii."

    25. La articolul 30 alineatul (1), literele b), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) dovada publicării anunţului operatorului de piaţă cu privire la intenţia de a înceta activitatea sa sau a pieţei/pieţelor reglementate administrate, în 3 cotidiene de circulaţie naţională, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar;
c) declaraţie pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă, în original, din care să rezulte că pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate administrată/administrate nu au mai fost efectuate operaţiuni după data stabilită în adunarea generală a acţionarilor în care s-a hotărât retragerea autorizaţiei operatorului de piaţă;
d) documente justificative care atestă încetarea relaţiilor contractuale cu emitenţii/participanţii şi dovada achitării datoriilor faţă de participanţi, A.S.F. şi faţă de orice alte entităţi implicate ale pieţei de capital;"

    26. La articolul 30 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) dovada încetării relaţiilor contractuale ale operatorului de piaţă cu depozitarul central sau contrapartea centrală, aferente desfăşurării activităţii pieţei reglementate administrate pentru care se depune cerere de retragere;"

    27. La articolul 30 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) hotărârea organului statutar cuprinzând indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; arhiva societăţii se păstrează conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, pentru o perioadă de minimum 10 ani;"

    28. La articolul 30 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) cererea de autorizare a modificărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigrama operatorului de piaţă, modificate ca urmare a încetării activităţii desfăşurate în cadrul pieţei/pieţelor reglementate, în cazul în care se impune o asemenea modificare;"

    29. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Data la care încetează activitatea pieţei/pieţelor reglementate administrate se stabileşte de către organul statutar al operatorului de piaţă, astfel încât să se asigure respectarea termenelor legale necesare emitenţilor tranzacţionaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate pentru desfăşurarea adunării generale a acţionarilor care să prevadă adoptarea unei hotărâri cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emitenţilor pe o altă piaţă reglementată sau, după caz, retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor acestora, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către A.S.F."

    30. La articolul 30, alineatul (2) se abrogă.
    31. După articolul 30 se introduc 3 noi articole, articolele 30^1, 30^2 şi 30^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    (1) În situaţia unei fuziuni, emitenţii tranzacţionaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate pentru care se solicită retragerea autorizaţiei ca urmare a unei fuziuni vor fi preluaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate pentru acelaşi tip de instrumente financiare administrate de operatorul de piaţă absorbant/rezultat, cu luarea în considerare a prevederilor legale aplicabile emitenţilor tranzacţionaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate în privinţa desfăşurării adunării generale a acţionarilor care să prevadă adoptarea unei hotărâri cu privire la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emitenţilor pe o altă piaţă reglementată sau, după caz, retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor acestora, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către A.S.F.
    (2) În situaţia în care secţiunile pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţă absorbant prezintă cerinţe şi/sau caracteristici diferite aplicabile emitenţilor tranzacţionaţi pe respectivele pieţe, prin raportare la secţiunile pieţelor reglementate pentru care se solicită retragerea autorizaţiei ca urmare a unei fuziuni, operatorul de piaţă absorbant solicită A.S.F. modificarea reglementărilor proprii în vederea organizării unor secţiuni de piaţă special constituite în cadrul pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţă absorbant.
    (3) În cazul în care operatorul de piaţă absorbant nu administrează, anterior fuziunii, locuri de tranzacţionare pentru acelaşi tip de instrumente financiare precum cele administrate de operatorul de piaţă absorbit, anterior finalizării procesului de fuziune, operatorul de piaţă absorbant poate solicita A.S.F. autorizarea pentru administrarea locurilor de tranzacţionare respective.
    (4) Operatorii de piaţă implicaţi în fuziune vor înainta A.S.F., după data adunărilor generale ale acţionarilor care au decis cu privire la aprobarea proiectului de fuziune, documentele corespunzătoare prevăzute la art. 30 alin. (1) împreună cu proiectul de fuziune şi cu dovada necontestării la oficiul registrului comerţului a proiectului de fuziune.
    (5) Prevederile art. 30 alin. (1^1) şi (3) nu se aplică în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a unui operator de piaţă ca urmare a unei fuziuni.
    ART. 30^2
    (1) În situaţia unei divizări a unui operator de piaţă care administrează unul sau mai multe locuri de tranzacţionare, operatorul/operatorii de piaţă rezultat/rezultaţi are/au obligaţia de a decide cu privire la modul în care se va asigura administrarea în continuare a locurilor de tranzacţionare administrate anterior procesului de divizare şi notifică A.S.F. în acest sens.
    (2) Prevederile art. 30 şi 30^1 se aplică, după caz, şi în situaţia unei divizări a unui operator de piaţă care administrează unul sau mai multe locuri de tranzacţionare.
    ART. 30^3
    Prevederile art. 30 şi 30^1 se aplică în mod corespunzător şi operatorului de piaţă care are calitatea de operator de sistem."

    32. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    În cazul retragerii autorizaţiei operatorului de piaţă ca sancţiune, A.S.F. va desemna un administrator provizoriu care efectuează numai acte de administrare, în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizaţiei, precum şi supravegherea transferului operaţiunilor către o altă societate autorizată să efectueze operaţiunile specifice operatorului de piaţă şi publicarea acestei situaţii."

    33. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă proceduri prin care instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt tranzacţionate într-o manieră corectă, ordonată şi eficientă."

    34. La articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorul de piaţă trebuie să asigure accesul participanţilor şi investitorilor la raportările prevăzute la alin. (1), primite de la emitenţii acestora."

    35. La articolul 44, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul încălcării prevederilor reglementărilor pieţei reglementate, operatorul de piaţă poate aplica sancţiuni, independent de sancţiunile stabilite de A.S.F.
(5) Operatorul de piaţă are obligaţia să raporteze A.S.F., în maximum o zi lucrătoare, orice încălcare a regulilor pieţelor reglementate administrate, cauzele care împiedică efectuarea ordonată a tranzacţiilor, încălcarea regulilor de conduită, precum şi practicile care ar putea constitui abuz de piaţă. Operatorul de piaţă este obligat să furnizeze A.S.F. informaţii şi asistenţă necesare în investigarea şi sancţionarea abuzului de piaţă apărut în cadrul pieţei reglementate."

    36. La articolul 53 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Operatorul de piaţă va notifica în maximum o zi lucrătoare A.S.F. cu privire la următoarele situaţii:
    …………………...……………………………………………….
    b) erori ale structurilor tehnologice şi ale sistemelor informatice care influenţează desfăşurarea operaţiunilor de tranzacţionare;"

    37. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F. toate hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor şi ale consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi, respectiv, deciziile directorilor/membrilor directoratului referitoare la activitatea de administrare a pieţelor financiare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au avut loc şedinţele."

    38. Articolul 55 se abrogă.
    39. La articolul 56, alineatele (1), (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, un raport care trebuie să cuprindă:
    a) situaţia financiară anuală;
    b) raportul auditorului financiar şi cel al auditorului intern;
    c) raportul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere;
    d) raportul de activitate al operatorului de piaţă întocmit de directori/membrii directoratului şi aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere.
    …………………..………………………………………………..
    (4) Raportul menţionat la alin. (1) lit. d) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) organigrama şi structura funcţională;
    b) delegarea atribuţiilor;
    c) structura mecanismului de control intern şi principalele rezultate ale activităţii de control la toate nivelurile structurii organizatorice;
    d) măsurile adoptate pentru a asigura conformitatea cu regulile şi buna funcţionare a pieţelor reglementate, cu referire în special la mijloacele tehnice;
    e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operaţională apărută.
    (5) Operatorul de piaţă are obligaţia să testeze echipamentele informatice şi programul informatic de tranzacţionare, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum şi la procedurile de recuperare, în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 6/2015 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi/sau supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 6/2015. Orice problemă semnificativă a structurii tehnologice sau a programului informatic de tranzacţionare trebuie raportată de îndată A.S.F. Măsurile stabilite de către operatorul de piaţă vor fi comunicate A.S.F. în maximum o zi lucrătoare de la adoptarea acestora.
    (6) Raportul anual al operatorului de piaţă va fi însoţit de următoarele documente:
    a) lista participanţilor pentru fiecare piaţă reglementată organizată şi administrată;
    b) lista membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi a directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă.
    (7) În cazul în care operatorul de piaţă nu este admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/sistem alternativ de tranzacţionare, acesta trebuie să facă publice următoarele informaţii:
    a) informaţii cu privire la structura acţionariatului operatorului de piaţă şi în special informaţii cu privire la datele de identificare şi mărimea interesului oricărei persoane care exercită o influenţă semnificativă asupra conducerii acestuia;
    b) informaţii cu privire la orice modificare a structurii acţionariatului care conduce la schimbarea persoanelor care exercită o influenţă semnificativă asupra operaţiunilor pieţei reglementate/sistemului alternativ de tranzacţionare."

    40. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 56^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 56^1
    Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F., în termenul stabilit prin reglementările A.S.F. aplicabile entităţilor din Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, raportările contabile semestriale care vor cuprinde următoarele situaţii:
    1. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor;
    3. date informative."

    41. La articolul 57 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia de a transmite la A.S.F. trimestrial un raport cuprinzând următoarele informaţii:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi situaţia veniturilor şi cheltuielilor, respectând structura raportărilor semestriale;"

    42. La articolul 58, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Înregistrările electronice ale tranzacţiilor menţionate la alin. (1) vor fi păstrate pe o perioadă minimă de 10 ani."

    43. La articolul 59 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Raportul zilnic întocmit pentru fiecare piaţă se transmite la A.S.F., în format electronic, cel târziu cu o oră înaintea deschiderii următoarei şedinţe de tranzacţionare, şi va cuprinde cel puţin următoarele:"

    44. La articolul 59 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Raportul lunar întocmit pentru fiecare piaţă se transmite la A.S.F., în format electronic, în termen de maximum 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea, şi va cuprinde cel puţin următoarele:"

    45. La articolul 61, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) A.S.F. decide cu privire la autorizarea operatorului de sistem şi la aprobarea constituirii sistemului alternativ de tranzacţionare în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor complete prevăzute la art. 64. Prin decizia de aprobare a constituirii sistemului alternativ de tranzacţionare vor fi aprobate şi regulile sale de funcţionare, precum şi administrarea acestuia de către respectivul operator de sistem."

    46. La articolul 62, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) societăţile de servicii de investiţii financiare care au un capital iniţial reprezentând echivalentul în lei a cel puţin 730.000 euro."

    47. La articolul 64 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) hotărârea organului statutar al operatorului de sistem privind înfiinţarea şi administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare;"

    48. La articolul 64 alineatul (1), după litera k) se introduc opt noi litere, literele l), m), n), o), p), q), r) şi s), cu următorul cuprins:
    "l) studiu de fezabilitate cuprinzând cel puţin informaţii privind sistemul de tranzacţionare utilizat, caracteristicile acestuia şi estimarea volumului operaţiunilor pentru cel puţin un an de activitate;
m) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de A.S.F. şi Camera Auditorilor Financiari din România;
n) lista şi dovada deţinerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare şi acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării;
o) copie a deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului informatic de tranzacţionare, care va fi folosit pentru activitatea supusă autorizării, sau declaraţia pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de sistem, din care să rezulte că programul informatic de tranzacţionare este produs de către departamentul informatic al acestuia, precum şi manualul de operare al acestuia;
p) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice independent faţă de operatorul de sistem, care să certifice gradul de siguranţă al sistemului utilizat de operatorul de sistem;
q) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al operatorului de sistem, din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament;
r) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanţii operatorului de sistem în relaţia cu A.S.F.;
s) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru evaluarea respectării condiţiilor de autorizare."

    49. La articolul 65, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care operatorul de sistem administrează un singur sistem alternativ de tranzacţionare, retragerea autorizaţiei sistemului alternativ de tranzacţionare implică retragerea de drept a autorizaţiei de funcţionare a operatorului de sistem."

    50. După articolul 65 se introduce un nou articol, articolul 65^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 65^1
    (1) Retragerea autorizaţiei de constituire şi de administrare a unui sistem alternativ de tranzacţionare la cererea unui operator de sistem se face pe baza unei cereri de retragere înaintate către A.S.F., însoţită de documentele menţionate la alin. (2).
    (2) În vederea retragerii autorizaţiei menţionate la alin. (1), cererea de retragere formulată de operatorul de sistem trebuie să fie motivată şi însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar de încetare a activităţii sistemului alternativ de tranzacţionare şi/sau a calităţii de operator de sistem, cu menţionarea datei de la care încetează activitatea acestora;
    b) declaraţia pe propria răspundere a directorului operatorului de sistem, în original, din care să rezulte că pe sistemul alternativ de tranzacţionare administrat nu au fost efectuate operaţiuni după data stabilită în hotărârea organului statutar prin care s-a aprobat solicitarea retragerii constituirii şi administrării acestuia;
    c) dovada achitării datoriilor faţă de participanţi, A.S.F. şi faţă de orice alte entităţi implicate ale pieţei de capital;
    d) notă explicativă cu privire la constituirea arhivei aferente activităţii sistemului alternativ de tranzacţionare care va conţine documentele şi înregistrările aferente acesteia şi hotărârea organului statutar cu indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; arhiva societăţii se păstrează conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, pentru o perioadă de minimum 10 ani;
    e) dovada încheierii relaţiilor contractuale ale operatorului de sistem cu depozitarul central, aferente desfăşurării activităţii sistemului alternativ de tranzacţionare administrat pentru care se depune cerere de retragere;
    f) documente justificative care atestă faptul că au încetat relaţiile contractuale cu emitenţii/participanţii pentru care s-au oferit servicii prin intermediul sistemului alternativ de tranzacţionare;
    g) cererea de autorizare a modificărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigrama operatorului de sistem, modificate ca urmare a încetării activităţii desfăşurate în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare, în cazul în care se impune o asemenea modificare;
    h) orice alte documente şi informaţii pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.
    (3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizaţiei de constituire şi administrare a unui sistem alternativ de tranzacţionare la data constatării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete prevăzute la alin. (2)."

    51. La articolul 69 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să efectueze teste cu respectarea prevederilor cap. IV secţiunea a 3-a din Norma A.S.F. nr. 6/2015 pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real şi în mod echitabil şi de a administra variaţiile substanţiale ale volumului tranzacţionat;"

    52. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Operatorul de sistem are obligaţia să raporteze A.S.F., în maximum o zi lucrătoare, orice încălcare a regulilor sistemului alternativ de tranzacţionare, cauzele care împiedică efectuarea ordonată a tranzacţiilor, încălcarea regulilor de conduită, precum şi practicile care ar putea constitui abuz de piaţă. Operatorul de sistem este obligat să furnizeze A.S.F. informaţii şi asistenţă necesare în investigarea şi sancţionarea abuzului de piaţă apărut în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare."

    53. La articolul 71, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Operatorul de sistem din România care doreşte tranzacţionarea, fără acordul emitentului, în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare pe care îl administrează, a unor acţiuni emise într-un stat nemembru şi tranzacţionate pe o piaţă din acel stat are obligaţia de a include în regulile de funcţionare prevederi în acest sens, care se vor referi cel puţin la:
    a) modalitatea în care operatorul de sistem se asigură că investitorii sunt informaţi periodic şi continuu cu privire la respectivul emitent;
    b) retragerea respectivelor acţiuni de la tranzacţionare din cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare în situaţia în care acestea nu mai sunt disponibile pentru tranzacţionare pe piaţa din statul nemembru sau nu se mai pot asigura informaţii pentru investitorii locali."

    54. La articolul 71, alineatul (4) se abrogă.
    55. La articolul 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Obligaţia operatorilor de sistem prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul informaţiilor privind preţul, volumul şi momentul executării tranzacţiilor desfăşurate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare cu instrumente financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, care sunt făcute publice prin intermediul sistemului respectivei pieţe reglementate."

    56. La articolul 78 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    (1) În scopul asigurării protecţiei investitorilor, operatorii de sistem trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 10 ani, în format electronic, următoarele:"

    57. La articolul 79, partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    S.S.I.F. şi instituţiile de credit înregistrate la A.S.F. pot efectua tranzacţii sau plasamente în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele de instrumente financiare recunoscute de A.S.F. şi înscrise în Registrul A.S.F., după caz, după cum urmează:
    …………………………….........…………………………………
    e) pieţele de instrumente financiare din statele nemembre, dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate la art. 81, precum şi următoarele:
    (i) statul nemembru impune intermediarilor cerinţe în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi îi supraveghează referitor la aplicarea acestora;
    (ii) autoritatea competentă de autorizare şi supraveghere a pieţei de instrumente financiare din statul nemembru este semnatară a Memorandumului multilateral IOSCO privind consultarea, cooperarea şi schimbul de informaţii."

    58. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    S.S.I.F. şi instituţiile de credit înregistrate la A.S.F. pot încheia contracte cu intermediari din statele membre sau nemembre pentru a efectua tranzacţii, investiţii sau plasamente în instrumente financiare tranzacţionate în cadrul sistemelor pieţelor menţionate la art. 79 lit. c)-e), cu respectarea, fără a se limita la, a următoarelor condiţii:
    a) de a informa investitorii cu privire la condiţiile executării ordinelor prin intermediarii respectivi şi la costurile aferente, inclusiv comisioanele;
    b) în cazul în care activele clienţilor sunt plasate la un alt intermediar dintr-un alt stat membru/nemembru, de a acţiona cu diligenţă în selectarea acestui intermediar, cu luarea în considerare a cel puţin următoarelor criterii:
    (i) situaţia financiară a intermediarului şi reputaţia acestuia;
    (ii) prevederile legale aplicabile în jurisdicţia respectivului intermediar care ar putea afecta negativ drepturile clienţilor, inclusiv în caz de dizolvare sau de insolvabilitate a S.S.I.F./instituţiei de credit înregistrate la A.S.F. sau a intermediarului respectiv;
    (iii) obligaţia ca intermediarul din statul membru/ nemembru să fie membru al unei scheme de compensare a investitorilor autorizată în baza prevederilor Directivei 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori, respectiv membru al unei scheme de compensare a investitorilor cu reguli similare celor prevăzute în directiva menţionată anterior;
    (iv) prevederile legale aplicabile în statul membru/ nemembru în ceea ce priveşte regulile de protecţie a activelor clienţilor, care trebuie să asigure cel puţin acelaşi grad de protecţie ca şi cele aplicabile unui client al unei S.S.I.F. din România;
    (v) obligaţia de întocmire a unei proceduri interne care să conţină reguli privind revizuirea periodică, cel puţin cu o frecvenţă anuală, a respectării de către intermediarul căruia i-au fost încredinţate activele clienţilor a prevederilor prezentului articol;
    c) de a informa clientul şi de a obţine consimţământul explicit al acestuia cu privire la transferarea activelor clientului către un alt intermediar şi de a-l înregistra. Înregistrarea care conţine acordul clientului trebuie să fie păstrată de către S.S.I.F./instituţia de credit înregistrată la A.S.F. şi să permită acesteia să demonstreze în mod clar obiectul consimţământului clientului;
    d) de a include informaţii adecvate cu privire la modalităţile de protecţie a activelor clienţilor şi la riscurile asociate în cuprinsul acordurilor semnate cu aceştia."

    59. La articolul 84 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care, în pofida măsurilor adoptate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauza faptului că aceste măsuri se dovedesc a fi inadecvate, operatorul de piaţă sau operatorul de sistem continuă să acţioneze într-o manieră care prejudiciază în mod clar interesele investitorilor din România sau funcţionarea ordonată a pieţelor, se vor aplica următoarele măsuri:"

    60. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    Nerespectarea prevederilor art. 26 alin. (3) privind notificarea înregistrărilor la oficiul registrului comerţului se sancţionează, după caz, cu avertisment sau cu amendă aplicată directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă."

    61. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    (1) Neîndeplinirea obligaţiei de raportare către A.S.F. în termenele prevăzute la titlul II cap. 3 şi la titlul III cap. 2 se sancţionează, după caz, cu sancţiunile prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 297/2004.
    (2) În cazul în care A.S.F. constată încălcarea sistematică de către operatorul de piaţă a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, poate proceda la revocarea validării membrilor consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere, urmând ca adunarea generală a acţionarilor să fie convocată în cel mai scurt timp pentru alegerea unui nou consiliu de administraţie/consiliu de supraveghere."

    62. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Sancţiunile aplicate de A.S.F. vor fi făcute publice atât în Buletinul A.S.F., cât şi pe pagina de internet a A.S.F., în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav pieţele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporţionat părţilor în cauză."

    63. Articolul 89 se abrogă.
    64. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 91
    Toate documentele prevăzute în prezentul regulament, necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise A.S.F. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine vor fi prezentate în copie şi în traducere legalizată."

    65. După articolul 91 se introduce un nou articol, articolul 91^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 91^1
    Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările C.N.V.M./A.S.F. de către operatorii de piaţă, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorităţi publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) la sediul operatorului de piaţă se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleaşi condiţii ca documentul original;
    b) reprezentantul legal al operatorului de piaţă şi, după caz, ofiţerul de conformitate din cadrul departamentului de conformitate al operatorului de piaţă certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;
    c) copia trebuie să poarte menţiunea « copie conformă cu originalul» şi semnătura reprezentantului legal şi, după caz, a ofiţerului de conformitate din cadrul departamentului de conformitate al operatorului de piaţă;
    d) dovada transmiterii documentelor în original, care se arhivează împreună cu copia menţionată la lit. a)."

    66. La articolul 93, alineatul (2) se abrogă.
    67. După articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 93^1
    Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului operatorului de piaţă autorizaţi înţeleg să renunţe la situaţiile de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, transmiţând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieşirea din incompatibilitate."

    68. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
    a) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 11.03.2010;
    b) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14 din 15.07.2010;
    c) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 4 din 16.02.2011;
    d) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 13 din 17.11.2011;
    e) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1 din 11.01.2012;
    f) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 10 din 22.03.2012;
    g) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11 din 28.03.2012;
    h) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5 din 6.03.2013.^1
──────────
    ^1 Actele normative prevăzute la art. II nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────    ART. III
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Gheorghe Cornel Coca Constantinescu

    Bucureşti, 6 aprilie 2017.
    Nr. 1.
    ANEXA NR. 1
    (Anexa nr. 1 la regulament)

    
    ┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/2│ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ │ OPERATORULUI DE PIAŢĂ │
    │ │ .................................*1) │
    ├──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
    │ 1. Actul constitutiv: │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - original │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - copie purtând încheiere de dată certă, în original │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ 2. Copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului │[]│
    │ privind constituirea şi înregistrarea societăţii │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ 3. Copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ 4. Dovada deţinerii capitalului social minim subscris şi integral vărsat │[]│
    ├───────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┴──┤
    │ 5. Regulamente │Regulament de organizare şi │Regulile interne privind procedu- │
    │ │funcţionare │rile de lucru, de supraveghere şi │
    │ │ │de control intern │
    ├───────────────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
    │ │ [] │ [] │
    ├───────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────┬────┤
    │ 6. Regulamentele şi procedurile pieţei/pieţelor reglementate pentru care operatorul │ [] │
    │de piaţă solicită autorizarea*2). │ │
    └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┘

    ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 2/2 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA │
    │ │ OPERATORULUI DE PIAŢĂ │
    │ │ .......................................*1) │
    ├───────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┤
    │7. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puţin informaţii privind necesitatea │ [] │
    │ punerii în funcţiune a sistemului/sistemelor de tranzacţionare, estimarea │ │
    │ volumului operaţiunilor pentru cel puţin un an de activitate şi caracteristicile │ │
    │ sistemului proiectat/existent. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │8. Copie legalizată a actului care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului │ [] │
    │ necesar funcţionării operatorului de piaţă, materializat prin una din următoarele │ │
    │ forme*3): │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - act de proprietate ce trebuie încheiat în formă autentică, transcris în │ [] │
    │ registrul de transcripţii imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe │ │
    │ lângă judecătoria în a cărei rază se află imobilul; │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │ - contract de închiriere care trebuie să conţină o clauză de reînnoire şi să fie│ [] │
    │ înregistrat, dacă este cazul, la autoritatea fiscală. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │9. Copia contractului cu depozitarul central care administrează sistemul de │ [] │
    │ compensare-decontare şi după caz, contractul cu casa de compensare/contrapartea │ │
    │ centrală. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │10. Copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei │ [] │
    │ Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune │ │
    │ stabilite de A.S.F. şi Camera Auditorilor Financiari din România. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │11. Categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor ce vor fi │ [] │
    │ practicate, dacă au fost aprobate de AGA la momentul autorizării. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │12. Lista şi dovada deţinerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, │ [] │
    │ respectiv dovada dreptului de utilizare şi acces la acestea, care vor fi folosite│ │
    │ în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │13. Copia deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de │ [] │
    │ utilizare a programului informatic de tranzacţionare, care va fi folosit numai │ │
    │ pentru activitatea supusă autorizării, sau declaraţia pe propria răspundere, în │ │
    │ original, a reprezentantului legal al operatorului de piaţă, din care să rezulte │ │
    │ că programul informatic de tranzacţionare este produs de către departamentul │ │
    │ informatică al acestuia, precum şi manualul de operare, specific fiecărui tip de │ │
    │ piaţă reglementată organizată şi administrată. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │14. Raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice, independent faţă│ [] │
    │ de operatorul de piaţă, care să certifice gradul de siguranţă al sistemului │ │
    │ utilizat de operatorul de piaţă. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │15. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea │ [] │
    │ reprezentantului legal al operatorului de piaţă, din care să rezulte faptul că │ │
    │ societatea respectivă respectă condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 privind│ │
    │ piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi de reglementă- │ │
    │ rile emise de A.S.F. în aplicarea acesteia │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │16. Lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanţii │ [] │
    │ operatorului de piaţă în relaţia cu A.S.F. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │17. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru: │ [] │
    │ a) eliberarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţă; │ │
    │ b) înscrierea operatorului de piaţă în Registrul A.S.F.; │ │
    │ c) autorizarea fiecărei pieţe reglementate în parte. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┤
    │18. Orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru evaluarea │ [] │
    │ respectării condiţiilor de autorizare. │ │
    ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┤
    │Numele şi prenumele reprezentanţilor legali: ..... Semnătura reprezentantului legal:.... │
    │Numele şi prenumele persoanelor de contact: ...... Semnătura persoanei de contact: ..... │
    │ │
    │ Data: │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Se va completa denumirea solicitantului.
    *2) Vor fi enumerate regulamentele şi procedurile fiecărei pieţe reglementate pentru care operatorul de piaţă solicită aprobarea. Textul integral al regulamentelor şi procedurilor, pe suport hârtie şi în format electronic, va fi anexat la prezentul opis.
    *3) Contractul de închiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Actul de spaţiu va fi reînnoit şi depus la A.S.F. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de subînchiriere sau de asociere în participaţiune ca dovadă a deţinerii spaţiului destinat sediului social/sediului central.
──────────

    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.

    ANEXA NR. 2
    (Anexa nr. 2 la regulament)

    ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR ÎN MODUL DE │
    │ │ ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL OPERATORULUI DE PIAŢĂ │
    │ │ ...................................................*1) │
    ├───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Documente generale │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
    │ 1. hotărârea organului statutar al operatorului de piaţă*2) │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ 2. actul adiţional la actul constitutiv al operatorului de piaţă │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - original │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - copie purtând încheiere de dată certă, în original; │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ 3. dovada achitării în contul A.S.F., după caz, a tarifului pentru: │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ a) autorizare modificări în modul de organizare şi funcţionare │[]│
    │ b) validare/aprobare membru consiliu de administraţie/consiliu de │[]│
    │ supraveghere/director/membru al directoratului; │ │
    │ c) aprobare reglementări. │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
    ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
    │Documente specifice pentru: │
    │(se bifează documentele anexate, în funcţie de modificare solicitată a fi │
    │autorizată) │
    ├─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──┤
    │Emiterea, modificarea şi │4. fundamentarea elaborării, modificării şi │[]│
    │completarea reglementă- │completării regulamentelor şi procedurilor pieţei│ │
    │rilor pieţei/pieţelor │reglementate, precum şi proiectele reglementă- │ │
    │reglementate administrat │rilor supuse aprobării cu evidenţierea, după caz,│ │
    │de operatorul de piaţă │a modificărilor/completărilor efectuate. │ │
    ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │Majorarea/Reducerea │5. dovada vărsării integrale a capitalului social│[]│
    │capitalului social │într-un cont deschis special în acest scop la o │ │
    │ │instituţie de credit. │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ │6. raportul de evaluare efectuat conform legii, │[]│
    │ │în cazul aportului în natură, şi actele care │ │
    │ │atestă proprietatea. │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ │7. raportul auditorului financiar cu privire la │[]│
    │ │legalitatea majorării/reducerii capitalului │ │
    │ │social │ │
    ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │Înlocuirea membrilor │8. documentaţia prevăzută la │[]│
    │consiliului de │cap. III din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, │ │
    │administraţie/consiliului│pentru membrii consiliului de administraţie/ │ │
    │de supraveghere, │consiliului de supraveghere, directori/membrii │ │
    │directorilor sau │directoratului │ │
    │membrilor directoratului │ │ │
    ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┴──┤
    │Schimbarea sediului │9. copie actului care atestă deţinerea cu titlu │
    │social/sediului central │legal a spaţiului destinat sediului social/sediului │
    │ │central necesar funcţionării, materializat prin una │
    │ │din următoarele forme*3): │
    │ ├──────────────────┬────┬─────────────────────────┬──┤
    │ │act de proprietate│ [] │contract de închiriere │[]│
    ├─────────────────────────┼──────────────────┴────┴─────────────────────────┴──┤
    │Înfiinţarea*4)/ │10. copie actului care atestă deţinerea cu titlu │
    │desfiinţarea de │legal a spaţiului destinat funcţionării sediului │
    │sedii secundare │secundar, materializat prin una din următoarele │
    │ │forme*3): │
    │ ├──────────────────┬────┬─────────────────────────┬──┤
    │ │act de proprietate│ [] │contract de închiriere │[]│
    │ ├──────────────────┴────┴─────────────────────────┼──┤
    │ │11. documente care să ateste îndeplinirea │[]│
    │ │cerinţelor de la art. 28 alin. (2). │ │
    ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │Modificarea obiectului de│12. Documentele menţionate la pct. 1, 2 şi 3 │ │
    │activitate │ │ │
    ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │Înlocuirea sistemului │13. Studiu de fezabilitate cuprinzând cel puţin │ │
    │tehnico-informatic │informaţii privind necesitatea înlocuirii │ │
    │folosit de operatorul de │sistemului/sistemelor de tranzacţionare, perioada│ │
    │piaţă │de timp necesară punerii în funcţiune a │ │
    │ │sistemului/sistemelor de tranzacţionare, │ │
    │ │estimarea volumului operaţiunilor pentru cel │ │
    │ │puţin un an de activitate şi caracteristicile │ │
    │ │sistemului proiectat/existent │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ │14. Lista şi dovada deţinerii cu titlu legal a │ │
    │ │echipamentelor tehnice, în copie, respectiv │ │
    │ │dovada dreptului de utilizare şi acces la acestea│ │
    │ │care vor fi folosite în scop unic pentru │ │
    │ │realizarea obiectului de activitate supus │ │
    │ │autorizării │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ │15. Copia deţinerii cu titlu legal a dreptului de│ │
    │ │proprietate sau, după caz, de utilizare a │ │
    │ │programului informatic de tranzacţionare, care va│ │
    │ │fi folosit numai pentru activitatea supusă │ │
    │ │autorizării, sau declaraţia pe propria răspundere│ │
    │ │în original, a reprezentantului legal al │ │
    │ │operatorului de piaţă, din care să rezulte că │ │
    │ │programul informatic de tranzacţionare este │ │
    │ │produs de către departamentul informatic al │ │
    │ │acestuia, precum şi manualul de operare, specific│ │
    │ │fiecărui tip de piaţă reglementată organizată şi │ │
    │ │administrată │ │
    │ ├─────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ │16. Raportul de audit realizat de un auditor de │ │
    │ │sisteme informatice, independent faţă de │ │
    │ │operatorul de piaţă, care să certifice gradul de │ │
    │ │siguranţă al sistemului utilizat de operatorul de│ │
    │ │piaţă │ │
    ├─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴──┤
    │Numele şi prenumele directorilor/ Semnăturile directorilor/ │
    │ membrilor directoratului: membrilor directoratului: │
    │ .................... .................... │
    │Data: │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
     *1) Se va completa denumirea solicitantului.
    *2) În cazul majorării capitalului social, hotărârea va preciza suma cu care urmează să se majoreze capitalul social şi sursa/sursele ce se vor utiliza pentru majorarea solicitată. În cazul reducerii capitalului social, hotărârea trebuie să respecte nivelul minim al capitalului social prevăzut la art. 7 alin. (2) din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările ulterioare, să arate motivele pentru care se face reducerea şi modalitatea de efectuare.
    În cazul schimbării sistemului de administrare prin trecerea de la sistemul unitar de administrare la cel dualist de administrare, conform prevederilor art. 19^1 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006, cu modificările ulterioare, pentru validarea membrilor directoratului, documentaţia nu va conţine hotărârea consiliului de supraveghere.

    *3) Documentele care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului vor fi întocmite cu respectarea menţiunilor prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 1 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006, cu modificările ulterioare.
    *4) Autorizarea de către A.S.F. a schimbării sediului social/sediului central sau a înfiinţării unui sediu secundar va avea loc după efectuarea unei inspecţii la noul sediu.
    *5) Documentele care atestă deţinerea cu titlu legal a spaţiului vor fi întocmite cu respectarea menţiunilor prevăzute la pct. 8 din anexa nr. 1 la Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006, cu modificările ulterioare.
──────────
    ANEXA NR. 3
    (Anexa nr. 3 la regulament)

    ┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
    │PAGINA 1/1 │ OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA MODIFICĂRII CAPITALULUI │
    │ │ SOCIAL AL OPERATORULUI DE PIAŢĂ CA URMARE A FUZIUNII/DIVIZĂRII │
    │ │ ...................................................*1) │
    ├───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┬──┤
    │1. Cererea directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă cu │[]│
    │privire la încetarea activităţii operatorului de piaţă absorbit/divizat, │ │
    │însoţită de: │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ a) declaraţie pe propria răspundere a directorilor/membrilor │[]│
    │ directoratului operatorului de piaţă, în original, din care să │ │
    │ rezulte că pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate respectivă/ │ │
    │ respective nu s-au iniţiat noi contracte după data stabilită în │ │
    │ adunarea generală a acţionarilor în care s-a hotărât fuziunea/ │ │
    │ divizarea │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ b) dovada achitării datoriilor faţă de: │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - participanţi │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - A.S.F. │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │ - alte entităţi ale pieţei de capital │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale operatorilor de piaţă │ │
    │participanţi la fuziune │ │
    │Denumire │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │3. Proiectul de fuziune/divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, │[]│
    │cu modificările şi completările ulterioare, şi dovada necontestării la │ │
    │oficiul registrului comerţului a proiectului de fuziune/divizare │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale operatorilor de │[]│
    │piaţă participanţi sau, după caz, actul constitutiv al/ai operatorilor de │ │
    │piaţă rezultaţi │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │6. Raportul administratorilor referitor la fuziune/divizare │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │7. Raportul auditorilor financiari referitor la fuziune/divizare │[]│
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │8. Actul privind spaţiul sediului social/sediului central al operatorilor │[]│
    │de piaţă rezultaţi în urma fuziunii/divizării, încheiat cu respectarea │ │
    │prevederilor art. 25 alin. (5) şi (6) din Regulamentul nr. 2/2006 privind │ │
    │pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu │ │
    │modificările ulterioare │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │9. Informare cu privire la situaţia pieţelor reglementate administrate de │[]│
    │operatorul/operatorii implicat/implicaţi în procesul de fuziune/ │ │
    │divizare*2) │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │10. Lista tarifelor/comisioanelor practicate pe piaţa/pieţele │[]│
    │reglementată/reglementate │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │11. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru obţinerea │[]│
    │autorizaţiei │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──┤
    │12. Orice alte informaţii pe care A.S.F. le poate solicita în vederea │ │
    │analizării documentaţiei │ │
    ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──┤
    │Numele şi prenumele directorilor/ Semnăturile directorilor/ │
    │ membrilor directoratului: membrilor directoratului: │
    │ .................... .................... │
    │Data: │
    └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


──────────
    *1) Se va completa denumirea solicitantului.
    *2) În situaţia unei fuziuni se vor respecta prevederile art. 30^1 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, cu modificările ulterioare. În situaţia unei divizări a unui operator de piaţă, se vor respecta prevederile art. 30^2 din Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2006, cu modificările ulterioare.
──────────
     NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016