Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 1.253/C/V.S. din 15 iulie 1998  privind modul de constituire, de evidentiere si de folosire a fondului de 15% pentru stimularea executorilor judecatoresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 1.253/C/V.S. din 15 iulie 1998 privind modul de constituire, de evidentiere si de folosire a fondului de 15% pentru stimularea executorilor judecatoresti

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 14 septembrie 1998
DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1
(1) Instanţele judecãtoreşti care îndeplinesc atribuţii de executare silitã constituie, în conformitate cu prevederile <>art. 18 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autoritãţii judecãtoreşti, un fond de 15% din sumele care se fac venit la bugetul de stat, rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţile încasate ca urmare a executãrii hotãrârilor judecãtoreşti.
(2) Sumele rezultate şi încasate de cãtre executorii judecãtoreşti din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţi, reprezentând creanţe bugetare, se consemneazã într-un proces-verbal încheiat cu organul fiscal respectiv, în care se menţioneazã, în mod obligatoriu:
- suma totalã încasatã pe calea executãrii silite;
- denumirea şi codul fiscal al debitorului (persoana juridicã sau persoana fizica);
- cheltuielile de executare pentru care exista documente justificative;
- cota de 15%, cuvenitã executorului judecãtoresc dupã scãderea cheltuielilor de executare.
(3) Suma integrala se depune la trezoreria statului în raza cãreia are domiciliul fiscal debitorul (persoana juridicã sau persoana fizica), împreunã cu nota prevãzutã în anexa.
(4) Casierul elibereazã chitanţa executorului judecãtoresc pentru suma încasatã, iar pe baza documentelor, se înregistreazã în contabilitatea trezoreriei urmãtoarele operaţiuni, astfel:
- suma încasatã se înregistreazã în contul bugetului de stat, la capitolul şi subcapitolul unde se încadreazã venitul respectiv, inclusiv în partida plãtitorului (persoana fizica sau juridicã);
- sumele reprezentând cheltuieli de executare, pentru care exista documente justificative, se vireazã cu nota contabila în contul de cheltuieli bugetare al organului fiscal, din care s-au suportat iniţial cheltuielile respective, prin creditul contului analitic în cadrul sursei de venit, intitulat:
"Cheltuieli de executare silitã suportate din venituri". Contul se codifica astfel: contul sintetic 20, capitolul, subcapitolul şi codul organului fiscal. Cu sumele aferente executãrii silite suportate în exerciţiul curent se face reconstituirea de credite bugetare. În caz contrar, sumele se vãrsa la bugetul de stat ca restituiri de fonduri din finanţarea bugetarã a anilor precedenti, subcapitolul 22.01.05;
- cu ordin de plata, semnat de persoanele autorizate ale trezoreriei statului, se vireazã suma reprezentând cota de 15%, cuvenitã executorului judecãtoresc, în contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis pe seama tribunalului la trezoreria statului din municipiul-resedinta de judeţ.
(5) Suma virata se evidenţiazã la trezoreria care a virat suma, într-un cont analitic din cadrul sursei de venit respectiv, intitulat "Cota de 15% cuvenitã executorului judecãtoresc", codificat astfel: contul sintetic, capitolul, subcapitolul şi codul tribunalului.
(6) În municipiul Bucureşti, sectoarele 2, 4, 5 şi 6 şi judeţul Ilfov, executorii judecãtoreşti depun sumele încasate din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţi la unitãţile C.E.C., împreunã cu nota prevãzutã în anexa, în contul bugetului de stat 60, capitolul şi subcapitolul corespunzãtor venitului bugetar, deschis la unitãţile Bãncii Comerciale Romane - S.A. pe seama administraţiei financiare.
(7) Dupã încasarea sumelor în contul bugetar, organele financiare respective procedeazã conform metodologiei prezentate mai sus, cu menţiunea ca sumele reprezentând cota de 15% cuvenitã executorilor judecãtoreşti se vireazã în contul 64.11 "Disponibil din fonduri cu destinaţie specialã ale ministerelor şi instituţiilor subordonate", deschis pe seama tribunalelor Bucureşti şi, respectiv, Ilfov la unitãţile Bãncii Comerciale Romane - S.A.

CAP. 1
Criterii de acordare a stimulentelor

ART. 2
(1) Fondul rezultat conform prevederilor art. 1 va fi utilizat pentru stimularea executorilor judecãtoreşti care îndeplinesc efectiv acţiuni de valorificare a bunurilor confiscate şi de încasare de penalitãţi, ca urmare a executãrii hotãrârilor judecãtoreşti.
(2) La acordarea stimulentelor se vor avea în vedere şi rezultatele activitãţii profesionale a executorului judecãtoresc, comportamentul acestuia la serviciu şi în relaţiile cu justitiabilii, modul şi termenele în care îşi executa obligaţiile de serviciu, raporturile cu conducerea instanţei şi cu judecãtorul delegat, precum şi orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana şi prestaţiile executorului judecãtoresc.
ART. 3
(1) Acordarea stimulentelor se face trimestrial, la propunerea preşedinţilor judecãtoriilor şi ai tribunalelor în activitatea cãrora s-au realizat încasãri în condiţiile art. 1.
(2) Propunerile preşedinţilor judecãtoriilor, însoţite, dupã caz, de referatul judecãtorului delegat, vor fi analizate şi aprobate de conducerea tribunalului în circumscripţia cãruia se gãsesc instanţele respective.
(3) Prin conducerea tribunalului, în sensul prezentului regulament, se înţelege preşedintele, vicepreşedintele sau, dupã caz, vicepreşedinţii şi preşedinţii de secţii.
(4) Propunerile preşedintelui tribunalului, însoţite de referatul judecãtorului delegat, sau ale preşedintelui sectiei civile, dupã caz, vor fi analizate şi aprobate de conducerea curţii de apel.
(5) Prevederile alin. (3) se aplica în mod corespunzãtor şi conducerii curţii de apel.
ART. 4
Stimulentele prevãzute în prezentul regulament nu se acorda executorilor judecãtoreşti sancţionaţi disciplinar pentru abaterile sãvârşite, timp de un an de la executarea sancţiunii.
ART. 5
(1) Dacã impotriva unui executor judecãtoresc s-a declansat cercetarea administrativã prealabilã pentru sãvârşirea unei abateri disciplinare sau s-a început urmãrirea penalã pentru comiterea unei infracţiuni, acordarea stimulentelor cuvenite în condiţiile art. 2 se suspenda.
(2) În cazul în care se stabileşte nevinovatia pentru abaterea sau pentru infracţiunea imputatã, organele prevãzute la art. 3 alin. (2) şi (4) pot reexamina propunerile de acordare a stimulentelor din încasãrile la care a contribuit executorul judecãtoresc respectiv.
ART. 6
Cuantumul stimulentelor acordate unui executor judecãtoresc în cursul unui an calendaristic nu poate depãşi echivalentul veniturilor brute realizate de acesta pe parcursul a 3 luni cu veniturile cele mai mari din anul în care se efectueazã plãţile respective.
ART. 7
În situaţia în care, în cursul unui trimestru, sumele obţinute din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţile încasate depãşesc substanţial sumele ce pot fi repartizate cu titlu de stimulente tuturor executorilor judecãtoreşti din circumscripţia teritorialã a tribunalului, acoperind necesarul pentru întregul an, preşedintele tribunalului, o data cu comunicarea datelor statistice privind încasãrile, va face propuneri de redistribuire a sumelor obţinute suplimentar.
ART. 8
(1) Ministrul justiţiei, primind propunerile fãcute conform art. 7, solicita preşedinţilor tribunalelor în circumscripţia cãrora s-a desfãşurat, potrivit legii, activitatea de executare silitã, sa aprobe şi sa propunã stimularea celor care s-au remarcat în mod deosebit în valorificarea bunurilor confiscate şi în încasarea de penalitãţi ca urmare a executãrii hotãrârilor judecãtoreşti, chiar dacã cuantumul încasãrilor realizate în condiţiile art. 1 este insuficient pentru stimularea tuturor executorilor judecãtoreşti care îndeplinesc cerinţele prevãzute la art. 2 alin. (1) şi (2).
(2) Ministrul justiţiei dispune alocarea fondurilor corespunzãtoare, rezultate din aplicarea art. 7.
ART. 9
(1) Contestaţia formulatã de executorul judecãtoresc nemulţumit de hotãrârea organului prevãzut la art. 3 alin. (2) se soluţioneazã de cãtre conducerea curţii de apel.
(2) Contestaţia formulatã de executorul judecãtoresc nemulţumit de hotãrârea organului prevãzut la art. 3 alin. (4) se soluţioneazã de Colegiul Ministerului Justiţiei.
(3) Soluţiile adoptate în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt definitive.

CAP. 2
Evidenta încasãrii şi virarii la bugetul de stat a sumelor provenite din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţile încasate

ART. 10
Pentru identificarea şi cunoaşterea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţile încasate, ca urmare a executãrii hotãrârilor judecãtoreşti, se instituie, la tribunale şi judecãtorii, o evidenta specialã, distinctã de registrul de valori, dar având regimul juridic al acestuia.
Evidenta respectiva va conţine, obligatoriu, urmãtoarele menţiuni:
- numãrul curent;
- numãrul dosarului de executare şi data înregistrãrii acestuia;
- numele şi prenumele persoanei fizice impotriva cãreia s-a dispus confiscarea specialã, în temeiul art. 118 din Codul penal sau al altor legi speciale, ori s-a stabilit o penalitate printr-o hotãrâre judecãtoreascã;
- indicarea bunurilor confiscate sau a cuantumului penalitatilor datorate;
- sumele provenite din valorificarea bunurilor confiscate sau din penalitãţile încasate; indicarea actului în care s-au înregistrat şi a datei întocmirii acestuia;
- data depunerii sumelor obţinute, la unitãţile trezoreriei statului sau ale Bãncii Comerciale Romane - S.A., dupã caz, în condiţiile art. 1 alin. 2, şi numãrul chitanţei eliberate;
- cuantumul cheltuielilor de executare efectuate, pe baza documentelor justificative pentru valorificarea bunurilor sau încasarea penalitatilor;
- valoarea procentului de 15% din sumele obţinute, dupã deducerea cheltuielilor de executare;
- numele şi prenumele executorului judecãtoresc care a îndeplinit activitatea respectiva;
- confirmarea judecãtorului delegat cu executãrile civile sau, dupã caz, a preşedintelui instanţei asupra realitãţii inscrierilor în evidenta.
Prevederile referitoare la pãstrarea-conservarea registrului de valori al instanţei se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 11
(1) Trimestrial, în ultima decada a lunii, preşedintele tribunalului va comunica Ministerului Justiţiei - Direcţia organizarea instanţelor şi resurse umane cuantumul încasãrilor, defalcate pe sume provenite din valorificarea bunurilor confiscate şi din penalitãţile încasate, rezultate ca urmare a executãrii hotãrârilor judecãtoreşti, de la tribunalele şi judecãtoriile din circumscripţia teritorialã a acestora.
(2) Cu aceeaşi ocazie, preşedintele tribunalului va transmite, pentru informare, propunerile fãcute de organele prevãzute la art. 3 alin. (2) şi (4) pentru utilizarea acestor fonduri.

DISPOZIŢII FINALE

ART. 12
Prin bunuri confiscate în sensul <>art. 18 din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autoritãţii judecãtoreşti se înţelege: lucrurile, obiectele şi valorile supuse mãsurii de siguranta a confiscãrii speciale, potrivit prevederilor art. 118 din Codul penal, precum şi dispoziţiilor din legile speciale.
ART. 13
(1) Tribunalele înregistreazã în contabilitatea proprie veniturile şi cheltuielile fondului constituit pentru stimularea executorilor judecãtoreşti din activitatea tribunalelor şi a judecãtoriilor din circumscripţia acestora, în urmãtoarele conturi:
- 119.01.07 - "Disponibil din fondul pentru stimularea executorilor judecãtoreşti"
(contul bancar 64.11 - la Banca Comercialã Romana - S.A. şi contul bancar 50.01 - la trezorerii);
- 337.07 - "Fondul pentru stimularea executorilor judecãtoreşti", care se desfãşoarã în analitic pe fondurile prevãzute în prezentul regulament;
- 421.07 - "Cheltuieli pentru stimularea executorilor judecãtoreşti", care se desfãşoarã în analitic pe fondurile prevãzute în prezentul regulament.
(2) Executarea veniturilor şi cheltuielilor fondului pentru stimularea executorilor judecãtoreşti se raporteazã distinct în formularul "Disponibil din mijloace cu destinaţie specialã" (anexa nr. 15 la Darea de seama contabila pentru instituţiile publice) la rândul 04 şi se cuprinde în totalul de la rândul 01. Separat, în raportul explicativ, se menţioneazã modul de constituire şi utilizare a acestui fond.
ART. 14
Pentru stimulentele acordate din fondul constituit în condiţiile <>art. 18 din Legea nr. 50/1996 nu se datoreazã contribuţia pentru asigurãri sociale, contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţia pentru pensia suplimentarã.

p. Ministru de stat,
ministrul justiţiei,
Flavius Baias,
secretar de stat


ANEXA 1

EXECUTORUL JUDECĂTORESC ORGANUL FISCAL
....................... ..............


NOTA
privind depunerea sumei rezultate din valorificarea bunurilor confiscate pentru recuperarea creanţelor bugetare


Nr. Contul în care
crt. Suma se înregistreazã
suma
-------------------------------------------------------------------------------

1. Suma încasatã din valorificarea bunurilor pentru
recuperarea creanţelor bugetare aparţinând
debitorului ....................................
................................................
2. Cheltuieli de executare pentru care exista documente
justificative
3. Sume rãmase (pct. 1- pct. 2)
4. Cota de 15% cuvenitã executorului judecãtoresc, calculatã
asupra sumei prevãzute la pct. 3

-------------------------------------------------------------------------------

Executorul judecãtoresc, Organul fiscal,----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016