Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT ELECTORAL din 28 aprilie 2017  privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT ELECTORAL din 28 aprilie 2017 privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină

EMITENT: Colegiul Medicilor din România
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 345 din 10 mai 2017

──────────
    Adoptat prin Decizia nr. 14 din 28 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 345 din 10 mai 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Membrii comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale, precum şi cei ai Comisiei Superioare de Disciplină se aleg prin vot personal, direct, secret şi liber exprimat de către membrii colegiului teritorial, respectiv de membrii Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România.

    ART. 2
    Dreptul de vot, precum şi dreptul de a fi ales în comisiile de disciplină îl au numai medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

    ART. 3
    (1) Dreptul de a alege şi de a fi ales se poate exercita numai în cadrul colegiului al cărui membru este medicul respectiv.
    (2) Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul medicilor primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
    (3) Dovada calităţii de membru al colegiului local se va face, acolo unde alegătorul nu se găseşte pe lista alegătorilor, cu ultima chitanţă a plăţii cotizaţiei sau cu Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România vizat pe anul în curs.

    ART. 4
    Calitatea de membru în comisia de disciplină locală este incompatibilă cu aceea de membru în Comisia Superioară de Disciplină, precum şi cu aceea de membru în organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, cu excepţia calităţii de membru în adunarea generală a colegiului teritorial.

    ART. 5
    În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor se vor organiza comisii electorale teritoriale de către consiliul colegiului teritorial al medicilor, respectiv o comisie electorală centrală organizată de către Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobată de Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

    ART. 6
    (1) Membrii comisiilor electorale teritoriale nu pot candida în legislatura pentru care se organizează alegerile.
    (2) Înaintea alegerii în această funcţie, aceştia se vor angaja în scris să nu candideze la o funcţie electivă în legislatura pentru care se organizează respectivele alegeri.

    CAP. II
    Comisiile electorale
    SECŢIUNEA A
    Comisia electorală teritorială
    ART. 7
    (1) Comisia electorală teritorială este formată din 3-15 membri, în funcţie de numărul membrilor colegiului respectiv, aprobaţi în mod individual de către consiliul local, la propunerea biroului consiliului.
    (2) Comisia electorală de la nivelul colegiului teritorial al medicilor se va alege cu cel puţi 30 de zile înaintea datei organizării alegerilor.

    ART. 8
    (1) Comisiile electorale teritoriale nu sunt subordonate consiliilor colegiilor teritoriale sau birourilor acestor consilii.
    (2) Acestea îşi vor desfăşura activitatea sub supravegherea şi controlul Comisiei Electorale Centrale respectând prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului Colegiului Medicilor din România şi ale prezentului regulament.

    ART. 9
    Comisia electorală teritorială va funcţiona la sediul consiliului local. Acesta va pune la dispoziţia comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării comisiei şi organizării alegerilor.

    ART. 10
    (1) La prima întrunire, comisia electorală teritorială îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele comisiei electorale teritoriale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile ce decurg din activitatea comisiilor electorale. În lipsa preşedintelui şedinţa va fi condusă de secretarul comisiei.

    ART. 11
    În termen de maximum 3 zile de la data constituirii sale, comisia electorală teritorială, prin preşedinte, va comunica Comisiei Electorale Centrale componenţa comisiei, funcţiile deţinute în cadrul comisiei de fiecare membru, adresa sediului unde îşi desfăşoară activitatea, numerele de telefon şi de fax la care poate fi contactată.

    ART. 12
    (1) Deciziile comisiei electorale teritoriale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum două treimi din membrii săi.
    (2) Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.

    ART. 13
    Şedinţele comisiei electorale teritoriale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procese-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai comisiei electorale.

    ART. 14
    Deciziile emise de către comisia electorală teritoriale sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

    ART. 15
    Pe timpul funcţionării sale, comisia electorală teritorială va avea o ştampilă proprie care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

    ART. 16
    Comisiile electorale teritoriale vor informa imediat Comisia Electorală Centrală despre problemele apărute în legătură cu interpretarea şi aplicarea prezentului regulament şi se vor conforma deciziilor de îndrumare ale Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 17
    (1) Atribuţiile comisiilor electorale teritoriale sunt:
    a) organizează desfăşurarea alegerilor la nivel local;
    b) preiau listele cu membrii colegiului local;
    c) întocmesc şi aduc la zi listele cu alegători;
    d) primesc candidaturile depuse;
    e) verifică îndeplinirea condiţiilor de fond şi formă pentru ca o persoană să poată candida, înregistrând candidaturile care îndeplinesc cerinţele legale şi respingându-le pe cele neconforme;
    f) fac publice, prin afişare la sediul comisiei, candidaturile depuse;
    g) soluţionează întâmpinările referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la actele şi operaţiunile sale;
    h) tipăresc sau, după caz, pregătesc buletinele de vot cu sprijinul tehnic şi financiar al colegiului local;
    i) păstrează sub sigiliu buletinele de vot, comanda de tipărire a buletinelor de vot, copia de pe documentul de plată al tipăririi buletinelor de vot şi procesul-verbal de primire a buletinelor de vot;
    j) conduc operaţiunile de votare, luând toate măsurile de ordine în localul în care are loc votarea;
    k) numără voturile, stabilesc valabilitatea voturilor exprimate, totalizează voturile exprimate şi stabilesc rezultatele alegerilor;
    l) redactează în două exemplare procesele-verbale de desfăşurare a alegerilor şi procesul-verbal al rezultatelor finale;
    m) înaintează Comisiei Electorale Centrale un exemplar al procesului-verbal de desfăşurare a alegerilor, al procesului-verbal cu rezultatele finale, însoţite de listele cu alegătorii, listele cu candidaţii, copii ale comenzii de tipărire a buletinelor de vot, dacă este cazul, a documentului de plată a tipăririi buletinelor şi copie de pe procesul-verbal de primire a buletinelor de vot; copiile vor fi certificate sub aspectul conformităţii cu originalul de către preşedintele comisiei electorale;
    n) organizează, dacă este cazul, noi alegeri;
    o) acreditează, la cerere, observatori ai societăţii civile inclusiv din presă, care vor să urmărească desfăşurarea alegerilor;
    p) emit mandatele celor aleşi;
    q) orice altă activitate privind alegerile, dispusă de către Comisia Electorală Centrală sau stabilită prin prezentul regulament.

    (2) Cu cel puţin 7 zile înaintea datei alegerilor, comisia electorală teritorială, prin grija preşedintelui şi a secretarului, afişează listele cu alegători la sediul colegiului teritorial şi în cel puţin 3 unităţi sanitare sau pe site-ul (pagina web) colegiului respectiv.
    (3) Cu ocazia afişării listelor se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde data afişării listelor şi locurile unde acestea au fost afişate, respectiv unităţile sanitare sau pagina web a colegiului.

    ART. 18
    După stabilirea rezultatelor votării, comisiile electorale teritoriale emit mandatele pentru fiecare membru al
    comisiei de disciplină şi informează consiliul colegiului teritorial cu privire la componenţa comisiei de disciplină.

    SECŢIUNEA B
    Comisia Electorală Centrală
    ART. 19
    Comisia Electorală Centrală este formată din 7 membri propuşi de Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi aprobaţi în mod individual de către Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România.

    ART. 20
    (1) Comisia Electorală Centrală va funcţiona la sediul Colegiului Medicilor din România.
    (2) Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va pune la dispoziţia comisiei, pe toată durata funcţionării sale, un spaţiu corespunzător desfăşurării activităţilor, asigurând totodată condiţiile materiale şi financiare necesare funcţionării comisiei.

    ART. 21
    Prin grija Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, Comisia Electorală Centrală va avea la dispoziţia sa un secretariat tehnic condus de către secretarul comisiei.

    ART. 22
    (1) La prima întrunire Comisia Electorală Centrală îşi va alege dintre membrii săi un preşedinte şi un secretar.
    (2) Preşedintele conduce şedinţele comisiei electorale şi este singurul abilitat să facă publice datele şi informaţiile decurgând din activitatea comisiilor electorale.

    ART. 23
    (1) Deciziile comisiei electorale se iau cu majoritate de voturi, în prezenţa a minimum 5 din membrii săi. Prezenţa preşedintelui sau a secretarului este obligatorie.
    (2) În cazul egalităţii de voturi la luarea unei decizii, votul preşedintelui (sau, în lipsa acestuia, al secretarului) este decisiv.

    ART. 24
    Şedinţele comisiei electorale vor fi consemnate de către secretarul comisiei în procesele-verbale de şedinţă, care vor fi semnate de către preşedinte, secretar şi ceilalţi membri prezenţi ai Comisiei Electorale Centrale.

    ART. 25
    Deciziile emise de către Comisia Electorală Centrală sau orice alt act emanând de la aceasta vor fi semnate de către preşedinte şi secretar.

    ART. 26
    Pe timpul funcţionării sale Comisia Electorală Centrală va avea o ştampilă proprie care va fi ţinută de către preşedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de către secretar.

    ART. 27
    Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale sunt:
    a) urmăreşte şi asigură respectarea şi aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, statutare, privitoare la alegeri şi ale prezentului regulament pe întreg teritoriul ţării;
    b) asigură şi răspunde de interpretarea uniformă a acestor dispoziţii;
    c) emite decizii de îndrumare cu privire la aplicarea regulamentului de organizare a alegerilor;
    d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria sa activitate şi contestaţiile cu privire la modul de constituire şi componenţa comisiilor electorale teritoriale;
    e) primeşte şi soluţionează contestaţiile declarate împotriva deciziilor comisiilor electorale teritoriale;
    f) organizează alegerile Comisiei Superioare de Disciplină.


    ART. 28
    După alegerea Comisiei Superioare de Disciplină şi finalizarea alegerii tuturor comisiilor de disciplină de la nivelul colegiilor teritoriale ale medicilor, Comisia Electorală Centrală îşi încetează activitatea.

    CAP. III
    Candidaturile
    ART. 29
    (1) Candidaturile se vor depune personal la secretariatul consiliului local sau, pentru Comisia Superioară de Disciplină, la secretariatul Colegiului Medicilor din România, după cum urmează:
    a) 01.08-31.08.2017 pentru candidaturile ca membru al comisiei de disciplină teritorială – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru;
    b) 01.09-30.09.2017 pentru candidaturile ca membru al Comisiei Superioare de Disciplină – în zilele lucrătoare, în timpul programului de lucru.

    (2) Secretariatele primesc şi înregistrează depunerea candidaturii, făcând totodată menţiune despre toate actele primite de la candidat, şi înaintează candidatura în termen de cel mult 3 zile comisiei electorale.

    ART. 30
    Candidaturile vor fi adresate comisiei electorale şi vor cuprinde:
    a) o declaraţie de candidatură;
    b) un curriculum vitae.


    ART. 31
    Declaraţia de candidatură va fi dactilografiată şi va cuprinde:
    a) numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific;
    b) vechimea în profesie;
    c) funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale;
    d) menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;
    e) declaraţie-angajament că va participa, în cazul în care va fi ales, la şedinţele comisiei de disciplină sau ale Comisiei Superioare de Disciplină şi confirmarea faptului că a luat cunoştinţă despre faptul că va fi înlocuit din comisie în cazul a 3 absenţe nemotivate la 3 şedinţe consecutive;
    f) data şi semnătura.


    ART. 32
    Comisiile electorale, primind candidaturile, vor verifica condiţiile de fond şi de formă ale acestora şi le vor înscrie în listele de candidaturi pe acelea care îndeplinesc cerinţele legale.

    ART. 33
    În termen de maximum 3 zile de la primirea candidaturilor, comisiile electorale vor aduce la cunoştinţă, în scris, candidaţilor, după caz, respingerea candidaturii sau lipsurile constatate în vederea acoperirii lor. În notificare se va preciza şi termenul pentru completarea dosarului de candidatură.

    ART. 34
    (1) Comisiile electorale teritoriale vor întocmi listele finale cu candidaţi şi le vor trimite împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare a rămânerii definitive a candidaturilor Comisiei Electorale Centrale cel mai târziu cu 3 zile înaintea datei alegerilor.
    (2) Listele finale, în ordinea alfabetică, vor fi afişate prin grija comisiei electorale locale la sediul acesteia, în spitalele din teritoriul de competenţă sau pe pagina web a colegiului respectiv.
    (3) Listele finale vor avea următoarele menţiuni: data, locul şi programul de desfăşurare a alegerilor.

    CAP. IV
    Buletinele de vot
    ART. 35
    (1) Buletinele de vot se vor asigura de către comisiile electorale cu sprijinul material şi logistic al colegiilor teritoriale, respectiv al Colegiului Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină.
    (2) Un model al buletinelor de vot se va afişa la sediul comisiei electorale şi pe site-ul colegiului teritorial al medicilor, respectiv al Colegiului Medicilor din România pentru Comisia Superioară de Disciplină, cu cel puţin 3 zile înaintea datei votării, după ce a fost vizat şi anulat de preşedintele comisiei electorale.

    ART. 36
    (1) În buletinul de vot candidaţii vor fi trecuţi în ordine alfabetică, menţionându-se numele, prenumele, specialitatea şi gradul profesional.
    (2) Pe buletinul de vot va fi trecut numărul maxim al membrilor comisiei de disciplină pentru care poate fi exprimat votul pozitiv.

    ART. 37
    (1) Buletinele de vot se vor asigura în număr suficient, conform listelor cu alegători, cu un plus de 5% faţă de numărul alegătorilor.
    (2) Buletinele de vot vor fi autentificate de către comisia electorală prin aplicarea ştampilei proprii pe faţa buletinului de vot în momentul înmânării buletinului către alegător.

    ART. 38
    Buletinele neconforme, inexacte, deteriorate sau cele completate greşit de către alegători în timpul votării vor fi anulate prin menţiunea şi semnătura preşedintelui, aplicânduse totodată şi ştampila comisiei electorale.

    CAP. V
    Desfăşurarea votării
    ART. 39
    (1) Votarea se va desfăşura într-un singur loc, la sediul colegiului teritorial al medicilor sau în alt loc aprobat de către consiliul colegiului teritorial al medicilor şi precizat în listele cu candidaturile rămase definitive.
    (2) Data, locul şi programul de desfăşurare a votării vor fi comunicate cu cel puţin 7 zile înaintea votării la sediul şi pe siteul colegiului teritorial.
    (3) Cabinele de votare şi urnele sigilate trebuie aşezate în aceeaşi incintă.
    (4) Votarea va avea loc numai în prezenţa a cel puţin două treimi dintre membrii comisiei electorale locale şi a preşedintelui comisiei sau, în lipsa temporară a acestuia, a secretarului comisiei electorale.

    ART. 40
    (1) Alegerile se vor desfăşura pe parcursul a maximum 3 zile calendaristice consecutive, între orele 8-20, conform deciziei consiliului teritorial.
    (2) Cu o oră înaintea începerii votării, preşedintele comisiei electorale teritoriale, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi, după închiderea urnelor, le sigilează aplicând ştampila secţiei comisiei electorale locale peste semnătura sa, a secretarului şi a încă unui membru al comisiei.
    (3) Preşedintele este obligat să ia măsurile necesare pentru exprimarea secretă a votului şi pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii.
    (4) Cu excepţia alin. (1), dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru Comisia Electorală Centrală.

    ART. 41
    (1) La sfârşitul orelor de votare preşedintele comisiei împreună cu secretarul şi cu încă un alt membru al comisiei, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei, vor sigila urnele, vor întocmi un proces-verbal cu privire la desfăşurarea votării din ziua respectivă, arătând numărul persoanelor care au votat, numărul buletinelor de vot folosite şi al celor anulate.
    (2) Listele cu alegători, buletinele de vot rămase şi cele anulate, precum şi ştampila comisiei electorale vor fi depozitate în condiţii de maximă securitate, de regulă un fişet metalic, care va fi închis şi sigilat în prezenţa persoanelor menţionate la alineatul precedent. În aceleaşi condiţii se va închide şi încăperea în care se găseşte urna de votare.
    (3) Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal întocmit la sfârşitul zilei de votare.
    (4) În limita posibilităţilor se poate apela la paza specializată a locurilor de votare.

    ART. 42
    La desfăşurarea votării şi numărarea voturilor pot participa observatori locali, naţionali sau străini, acreditaţi în prealabil cu cel puţin 3 zile înaintea datei alegerilor de către comisia electorală locală sau de către Comisia Electorală Centrală dacă acreditarea se solicită pentru participarea la alegerea Comisiei Superioare de Disciplină.

    ART. 43
    (1) Comisia Electorală Centrală poate desemna unul sau mai mulţi membri ai săi să controleze desfăşurarea alegerilor.
    (2) Aceştia nu vor avea competenţa de a lua măsuri cu privire la desfăşurarea votării, ci doar de a supraveghea şi controla desfăşurarea alegerilor şi vor întocmi la sfârşitul activităţii lor un proces-verbal în care vor consemna cele constatate.

    ART. 44
    În afara membrilor comisiei electorale teritoriale, a reprezentantului Comisiei Electorale Centrale şi a observatorilor acreditaţi, nicio altă persoană nu poate staţiona în încăperea în care are loc votarea mai mult decât timpul necesar votării.

    ART. 45
    (1) Fiecare medic cu drept de vot este legitimat de comisia electorală judeţeană cu cartea de identitate/buletinul de identitate şi, după ce semnează în lista de votare, primeşte de la membrii comisiei electorale teritoriale un buletin de vot pe care se va aplica ştampila comisiei electorale de către preşedinte sau secretar.
    (2) Medicii membri ai colegiului respectiv care nu se regăsesc pe listele de votare vor fi înscrişi de către preşedintele comisiei sau de către secretarul acesteia în listele de votare, menţionându-se toate datele de identificare din buletinul de identitate sau paşaport, precum şi locul de muncă rezultat din prezentarea legitimaţiei de serviciu sau orice alt act doveditor.

    ART. 46
    (1) Alegătorii vor vota separat astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului.
    (2) Votarea se va face prin marcarea cu „DA“ în dreptul numelui candidatului pentru care se optează şi prin tăierea numelui candidatului respins.

    CAP. VI
    Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor
    ART. 47
    După închiderea votării, în prezenţa celorlalţi membri ai comisiei electorale şi, după caz, a celorlalte persoane care au dreptul să asiste la votare, preşedintele comisiei procedează la inventarierea şi sigilarea buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate, întocmind în acest sens un proces-verbal şi numai după aceea are loc deschiderea urnelor.

    ART. 48
    (1) Sunt nule buletinele de vot care:
    a) nu poartă pe prima faţă ştampila comisiei electorale;
    b) au altă formă sau alt model decât cele aprobate;
    c) sunt albe (pe care nu s-a exprimat votul);
    d) pentru care s-au exprimat mai multe voturi pozitive decât numărul maxim de mandate pentru care se candidează.

    (2) Buletinele de vot care au una sau mai multe exprimări pozitive, dar pentru celelalte nume de candidaţi sau o parte dintre ele nu s-a mai menţionat nimic, vor fi considerate valabile doar pentru candidaţii care au înscrisă în dreptul numelui menţiunea „DA“.

    ART. 49
    (1) După deschiderea urnelor şi numărarea voturilor, preşedintele comisiei electorale teritoriale încheie câte un proces-verbal în două exemplare.
    (2) Procesul-verbal va cuprinde:
    a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;
    b) numărul alegătorilor care s-au prezentat la votare;
    c) numărul total al voturilor valabil exprimate;
    d) numărul voturilor nule;
    e) numărul voturilor valabil exprimate, obţinute de către fiecare candidat;
    f) expunerea pe scurt a întâmpinărilor, contestaţiilor şi a modului de soluţionare a lor;
    g) starea sigiliilor de pe urne la închiderea votării;
    h) numărul buletinelor de vot primite;
    i) numărul buletinelor de vot rămase neîntrebuinţate sau anulate.

    (3) Procesele-verbale se vor semna de preşedinte, de secretar şi de ceilalţi membri prezenţi ai comisiei şi vor purta ştampila acesteia.

    ART. 50
    (1) Dacă în urma verificării listelor de votare se constată că alegerile nu sunt valabile din cauza neîntrunirii condiţiei de participare a două treimi din numărul membrilor cu drept de vot, se va face menţiune despre acest lucru în procesele-verbale.
    (2) Noile alegeri se vor organiza la maximum două săptămâni, dar nu mai puţin de o săptămână de la data alegerilor precedente, în aceleaşi condiţii, folosindu-se aceleaşi liste de candidaţi şi alegători. Aceste noi alegeri se consideră valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
    (3) Decizia de organizare a unor noi alegeri va fi menţionată în procesul-verbal.
    (4) Pentru al doilea tur, pe buletinele de vot, inclusiv pe cele nefolosite rămase de la turul I, se va înscrie, prin ştampilare, menţiunea „turul II“.
    (5) Reorganizarea alegerilor va fi afişată la sediul şi pe siteul colegiului teritorial.

    ART. 51
    (1) Atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului de locuri.
    (2) În caz de voturi egale, departajarea se va face prin tragere la sorţi la care pot participa şi cei în cauză.
    (3) Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membri supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare numărului de voturi.

    ART. 52
    În cazul în care unul dintre mandatele titularilor devine vacant, supleanţii vor lua locul titularilor, în ordinea numărului de voturi obţinute.

    ART. 53
    Comisia electorală teritorială va întocmi în două exemplare procesul-verbal de stabilire a rezultatelor finale, din care un exemplar va fi înaintat în termen de maximum 3 zile Comisiei Electorale Centrale.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 54
    (1) Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor se suportă de către consiliile locale, iar cele pentru funcţionarea Comisiei Electorale Centrale, din bugetul Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România.
    (2) Membrilor comisiilor electorale locale şi ai Comisiei Electorale Centrale li se acordă o indemnizaţie stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România, la propunerea birourilor.
    (3) Birourile locale, respectiv biroul central, vor asigura comisiilor electorale locale şi centrale personalul tehnic auxiliar necesar pe perioada cât acestea funcţionează, stabilind şi suportând indemnizaţia acestora.

    ART. 55
    Dispoziţiile privind organizarea şi desfăşurarea votării se vor aplica în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea votării Comisiei Superioare de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor din România.

    ART. 56
    Prin sintagma „consiliul local“, folosită în Regulamentul electoral, se va înţelege consiliul colegiului teritorial al medicilor din fiecare judeţe, respectiv din municipiului Bucureşti.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016