Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 mai 2017  de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 9 mai 2017 de organizare şi desfăşurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

EMITENT: Uniunea Naţională a Notarilor Publici
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 380 din 22 mai 2017
──────────
    Aprobat de Hotărârea nr. 32 din 9 mai 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 22 mai 2017
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, organizează, de regulă anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul Uniunii, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.
    (2) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care este numit într-o localitate din circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau din circumscripţia altei judecătorii se face prin concurs, la nivel naţional, pe posturile vacante destinate schimbărilor de sedii, prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de actualizare a posturilor vacante cu această destinaţie.
    (3) În cazul în care pentru postul vacant cu această destinaţie există un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fără a participa la concurs.

    ART. 2
    (1) Data concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale se stabileşte de Biroul executiv al Consiliului Uniunii.
    (2) Data desfăşurării concursului, lista cuprinzând candidaţii înscrişi, precum şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se publică pe pagina de internet a INR, a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea, şi a Camerelor Notarilor Publici, denumite în continuare Camere.
    (3) Data desfăşurării concursului şi lista tuturor posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii se afişează la sediul Camerelor, la loc vizibil şi accesibil publicului, cu cel puţin 30 de zile înainte de data susţinerii concursului, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal. În acelaşi termen se afişează şi pe paginile de internet ale Camerelor şi a INR.
    (4) Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale constă într-o probă scrisă de practică notarială, cu durata de 3 ore.


    CAP. II
    Procedura de înscriere

    ART. 3
    (1) Sub sancţiunea decăderii, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului, notarul public depune la Camera în circumscripţia căreia se află postul pentru care candidează Cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de copia ordinului de numire în funcţia de notar public şi de dovada plăţii taxei de participare la concurs. În cererea de înscriere la concurs se menţionează, sub sancţiunea respingerii acesteia, localitatea în care se află postul vacant prevăzut în ordinul de actualizare, pentru care îşi exprimă opţiunea candidatul.
    (2) Pentru verificarea condiţiilor de participare la concurs, Colegiul director al Camerei constituie o comisie formată din 3 membri ai Colegiului director, care adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi.
    (3) În termen de 48 de ore de la împlinirea termenului de depunere a cererilor de înscriere la concurs, comisia întocmeşte un proces-verbal în care consemnează numărul cererilor, numărul şi data înregistrării acestora, numele candidaţilor, rezultatul verificării cererilor de înscriere şi a documentelor anexate şi, după caz, motivele care au stat la baza respingerii.
    (4) Comisia întocmeşte situaţia centralizată a notarilor publici care s-au înscris la concurs, cu indicarea candidaţilor ale căror cereri au fost admise sau respinse, după caz, şi menţionarea motivelor care au stat la baza respingerii. În situaţia centralizată se menţionează şi candidaţii admişi conform dispoziţiilor art. 1 alin. (3), cu menţiunea că schimbarea sediului biroului notarial se face fără susţinerea concursului.
    (5) Procesul-verbal şi situaţia centralizată a candidaţilor se publică, de îndată pe pagina de internet a INR şi a Camerei, se afişează la sediul acesteia şi se înaintează Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului, prevăzută la art. 4 lit. a), împreună cu contestaţiile candidaţilor respinşi.
    (6) Împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la concurs, notarul public poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării situaţiei centralizate prevăzute la alin. (4), care se depune la sediul Camerei la care s-a înscris.
    (7) Cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului soluţionează, cu acordul majorităţii membrilor săi, contestaţiile formulate de notarii publici împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la concurs, soluţia fiind definitivă.
    (8) După soluţionarea contestaţiilor, cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării concursului, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului procedează la afişarea pe pagina de internet a INR a situaţiei centralizate finale cu notarii publici care participă la concurs.
    (9) Dacă în urma admiterii contestaţiei unui notar public pentru un post pentru care mai există o altă cerere de înscriere admisă, celălalt notar public, care se afla în situaţia ocupării acestui post în condiţiile art. 1 alin. (3), este înştiinţat de îndată că urmează să participe la concurs.
    (10) În situaţia în care, în urma admiterii contestaţiei unui notar public, nu mai există o altă cerere pentru acelaşi post, dispoziţiile art. 1 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.


    CAP. III
    Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite pentru concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

    ART. 4
     Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale vor funcţiona următoarele comisii, constituite de către Consiliul Uniunii:
    a) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului;
    b) Comisia de examinare;
    c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.


    ART. 5
    (1) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului este formată din 3-5 notari publici, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi la concurs.
    (2) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului are următoarele atribuţii:
    1. cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării concursului soluţionează contestaţiile formulate de candidaţi împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la concurs;
    2. cu cel puţin 3 zile înaintea începerii concursului afişează situaţia centralizată a candidaţilor care urmează să participe la concurs, cu repartizarea acestora pe săli, dacă este cazul;
    3. cu 24 de ore înaintea începerii concursului pregăteşte seturile de hârtie care sunt distribuite candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul acestora. La sfârşitul concursului consemnează în procesul-verbal prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie menţiunea "NEUTILIZAT", precum şi al celor anulate, pe care se înscrie menţiunea "ANULAT";
    4. verifică identitatea candidaţilor la intrarea acestora în sala de concurs;
    5. distribuie seturile de hârtie pentru concurs;
    6. sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare ale candidaţilor, şi aplică ştampila INR pe toate filele lucrărilor;
    7. completează procesul-verbal cu data, ora începerii şi ora încheierii concursului şi predă lucrările Comisiei de examinare;
    8. anunţă candidaţilor momentul începerii celor 3 ore, cu precizarea că timpul de concurs începe să curgă după dictarea şi scrierea de către candidaţi a subiectelor pe colile de hârtie puse la dispoziţie de organizator. Subiectele pot fi puse la dispoziţia candidaţilor şi prin înscrierea acestora pe tablă sau pe alt suport care permite vizualizarea de către toţi candidaţii;
    9. supraveghează candidaţii în timpul concursului şi asigură respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a acestuia, stabilite prin prezentul regulament;
    10. cu 30, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas.

    (3) La predarea lucrărilor, comisia verifică dacă ştampila este aplicată corect, se asigură că datele de identificare a candidatului nu sunt vizibile şi îi solicită să semneze borderoul de predare a lucrării. După ce amestecă lucrările, comisia le numerotează în spaţiul anume delimitat pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1, fără a fi desfăcute colţurile, şi le predă Comisiei de examinare, pe bază de proces-verbal semnat de către toţi membrii Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului şi de către preşedintele Comisiei de examinare.

    ART. 6
    (1) Comisia de examinare, constituită în vederea elaborării subiectelor şi a notării lucrărilor, este formată din 3 membri, dintre care un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin şi 2 notari publici, din care unul este preşedintele comisiei.
    (2) Preşedintele Comisiei de examinare este şi preşedintele concursului.
    (3) Preşedintele Comisiei de examinare participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii acestei comisii şi a comisiei prevăzute la art. 5, precum şi convocarea la termenele prevăzute de prezentul regulament a comisiilor de concurs, cu excepţia comisiei prevăzute la art. 4 lit. c).

    ART. 7
    (1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este formată din 3 membri: 2 notari publici, dintre care unul este preşedintele Comisiei şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin.
    (2) Preşedintele participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea desfăşurării activităţii acestei comisii şi întocmirea listei rezultatelor finale, prevăzută în anexa nr. 9.

    ART. 8
    (1) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la art. 4 se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii, dintre notarii publici cu experienţă şi probitate profesională. Reprezentanţii Ministerului Justiţiei în Comisia de examinare şi în Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor sunt desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei în condiţiile prezentului regulament.
    (2) Din comisiile prevăzute la art. 4 nu vor putea face parte persoane care se află în relaţii de rudenie până la gradul III inclusiv cu candidaţii, notarii publici asociaţi în aceeaşi societate profesională notarială cu candidaţii şi nici notarii publici care au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani.
    (3) În vederea constituirii Comisiei de examinare şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor prevăzute la art. 6 şi 7, Consiliul Uniunii va desemna notari publici cu cel puţin 10 ani vechime în profesie.
    (4) O persoană nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiaşi concurs.
    (5) Pentru comisiile prevăzute la art. 4 se va numi şi câte un membru supleant. Membrii supleanţi sunt convocaţi de către preşedintele concursului ori, după caz, de preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, dacă unul dintre membrii titulari ai comisiilor se află în imposibilitate de a se prezenta.


    CAP. IV
    Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea concursului

    ART. 9
    (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de ora fixată pentru începerea probei, Comisia de examinare elaborează 5 seturi a câte 5 subiecte de practică notarială.
    (2) Comisia de examinare stabileşte, în prezenţa tuturor membrilor şi cu acordul majorităţii acestora, subiectele de practică notarială, urmărind ca acestea să nu conţină aspecte controversate. Subiectele se redactează pe dispozitive informatice fără conexiune la internet pe toată durata desfăşurării concursului şi se şterg după sigilarea plicurilor. Despre aceste aspecte se întocmeşte un proces-verbal.
    (3) Seturile de subiecte se semnează de către toţi membrii Comisiei de examinare, se introduc în plicuri care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei, apoi se depozitează la sediul INR, împreună cu dispozitivele şi suporturile informatice pe care au fost redactate, luându-se măsurile de siguranţă, prin sigilarea locului de depozitare. Despre aceste aspecte se face menţiune în procesul-verbal prevăzut la alin. (2).
    (4) Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor revine tuturor membrilor comisiei.

    ART. 10
     Până la data desfăşurării concursului, preşedintele Comisiei de examinare solicită, în scris, Registrului Naţional de Evidenţă a Notarilor Publici un referat care cuprinde informaţiile despre fiecare candidat înscris la concurs, necesare în vederea aplicării dispoziţiilor art. 20 alin. (4).

    ART. 11
    (1) La ora stabilită pentru începerea concursului, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa membrilor acestei comisii şi ai comisiei prevăzute la art. 4 lit. a), prezintă candidaţilor cele 5 plicuri cu seturile de subiecte şi invită un candidat să extragă unul dintre acestea, care se desigilează în faţa candidaţilor şi se comunică acestora numărul setului extras. După extragerea şi desigilarea plicului se încheie un proces-verbal, cu menţionarea setului de subiecte extras, care se semnează de către membrii celor două comisii, precum şi de către candidatul care a extras plicul cu setul de subiecte.
    (2) Pentru a putea constata că plicurile nu conţin aceleaşi subiecte, la cererea candidaţilor, preşedintele Comisiei de examinare desigilează dintre cele 4 plicuri cu seturi de subiecte acele plicuri indicate de candidat, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal prevăzut la alin. (1).
    (3) După ora stabilită pentru începerea concursului, accesul candidaţilor şi al oricăror altor persoane în sala de concurs este interzis. După această oră, candidatul care părăseşte sala de concurs predă lucrarea, neavând posibilitatea să revină în sală pentru continuarea concursului. În cazuri excepţionale, candidatul poate părăsi sala de concurs însoţit de un membru al comisiei prevăzute la art. 4 lit. a). Înapoierea în sală se face până la expirarea timpului alocat concursului.
    (4) În cazul în care, după comunicarea subiectelor, Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a cererilor de înscriere la concurs şi pentru organizarea desfăşurării concursului constată că pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la încheierea unui proces-verbal, cu menţiunea că sunt aplicabile dispoziţiile art. 1 alin. (3), candidatul urmând a părăsi sala de concurs.
    (5) După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare. În acest scop, dispozitivele electronice de comunicare vor fi depozitate în locul special amenajat în sala de concurs.
    (6) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea din concurs. Comisia prevăzută la art. 4 lit. a), constatând deţinerea sau utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrările celorlalţi candidaţi, transmiterea informaţiilor de la distanţă etc.), elimină candidatul din sală, înscrie pe lucrare menţiunea "Anulat" şi consemnează cele întâmplate în procesul-verbal prevăzut la art. 5 alin. (2)pct. 7.

    ART. 12
    (1) Lucrările se redactează de către candidaţi numai cu cerneală sau pix de culoare albastră, sub sancţiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de INR, purtând pe fiecare filă, în colţul din stânga sus, ştampila acestuia aplicată pe semnătura unui reprezentant al comisiei prevăzute la art. 4 lit. a). Prima filă, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 10, după înscrierea în colţul din dreapta a numelui, prenumelui şi a camerei din care provine candidatul, se sigilează, pe toată durata concursului, dar nu mai târziu de predarea lucrării, în faţa acestuia de către unul dintre membrii comisiei, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică ştampila INR. Spaţiile libere din cuprinsul şi de la sfârşitul lucrării se barează la predarea acesteia de către unul dintre membrii comisiei.
    (2) La expirarea timpului alocat concursului, candidatul are obligaţia de a preda lucrarea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a dosarelor şi pentru organizarea desfăşurării concursului, semnând borderoul de predare a lucrării, în care se menţionează şi numărul paginilor scrise ale lucrării predate.
    (3) După predarea lucrării, candidatul părăseşte sala de concurs. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea tuturor formalităţilor de concurs. Până la predarea lucrării de către ultimul candidat, în sala de concurs rămân cel puţin 3 candidaţi.


    CAP. V
    Notarea lucrărilor

    ART. 13
    (1) După comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se întruneşte şi stabileşte baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate ale fiecărui subiect. Baremul de notare pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se stabileşte, cu majoritate de voturi, între 1 şi 3 puncte (fracţiuni sau puncte întregi), astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte să fie 10.
    (2) Baremul de notare şi subiectele extrase se afişează la sala de concurs la expirarea timpului alocat probei şi se publică pe pagina de internet a INR, pentru a putea fi consultate de către candidaţi.
    (3) În termen de maximum 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot formula şi depune contestaţie împotriva baremului de notare la sediul INR. În acelaşi termen, în situaţia în care Comisia de examinare sesizează că există o eroare materială cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor săi, va proceda la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens. Dacă în acelaşi termen de 24 de ore nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare materială de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.
    (4) După expirarea termenului de depunere, contestaţiile primite se înaintează, de îndată, de către INR Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, soluţia dată fiind definitivă.
    (5) În cazul admiterii contestaţiei la barem, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor acordă tuturor candidaţilor punctajul corespunzător subiectelor anulate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu va putea modifica enunţul subiectelor extrase.
    (6) Baremul de notare rămas definitiv în condiţiile alin. (3)-(5), după caz, se afişează, de îndată, pe pagina de internet a INR.

    ART. 14
    (1) La finalul probei, după preluarea lucrărilor pe bază de proces-verbal de la comisia prevăzută la art. 4 lit. a), membrii Comisiei de examinare încep corectarea lucrărilor conform baremului de notare rămas definitiv. Predarea-primirea lucrărilor se face în prezenţa tuturor membrilor celor două comisii. Fiecare lucrare este corectată independent de către toţi membrii Comisiei de examinare, inclusiv de preşedintele acesteia, şi apreciată separat cu note de la 1 la 10, conform baremului de notare rămas definitiv.
    (2) Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat la fiecare subiect şi nota lucrării, reprezentând suma punctajelor acordate la cele 5 subiecte.
    (3) În situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
    (4) Nota individuală a fiecărui corector se înscrie în Centralizatorul comun al notelor acordate de corectori prevăzut în anexa nr. 3, semnat de toţi membrii Comisiei de examinare. Nota lucrării este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.
    (5) Înainte de deschiderea lucrării, nota finală este trecută pe lucrare, în spaţiul anume delimitat, sub semnătură, de către preşedintele Comisiei de examinare, cu pix sau stilou.
    (6) Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaţii se calculează la nivelul sutimilor.
    (7) Nota minimă de promovare este 7,00.

    ART. 15
    (1) Candidaţii care efectuează pe lucrare însemnări evidente în scopul identificării sunt sancţionaţi prin anularea lucrării, care nu se mai corectează. La sesizarea oricărui membru al Comisiei de examinare, care constată că o lucrare conţine în mod evident elemente ce pot determina identificarea candidatului înainte de desigilarea colţului ce conţine datele de identificare a acestuia, cu acordul majorităţii membrilor Comisiei de examinare, se va înscrie menţiunea "ANULAT" pe lucrare, în borderoul de notare şi în centralizatoare, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
    (2) Lucrările anulate se deschid în prezenţa tuturor membrilor Comisiei de examinare.

    ART. 16
    (1) După terminarea notării lucrărilor şi a întocmirii Centralizatorului comun al notelor acordate de corectori, prevăzut în anexa nr. 3, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa tuturor membrilor, desigilează colţul fiecărei lucrări în ordinea numerotării şi citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinută, întocmindu-se Centralizatorul nominal, prevăzut în anexa nr. 4, care se semnează de toţi membrii comisiei.
    (2) Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte Lista rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevăzută în anexa nr. 5, care se semnează pe fiecare filă de membrii Comisiei de examinare. Lista cuprinde numele şi prenumele candidaţilor şi notele obţinute de aceştia, în ordine descrescătoare.
    (3) Lista prevăzută la alin. (2) se comunică tuturor Camerelor în vederea afişării la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului. Lista se publică, de îndată şi pe pagina de internet a INR, a Uniunii şi a fiecărei Camere, întocmindu-se proces-verbal, cu precizarea datei şi a orei la care a fost afişată/publicată.
    (4) Lucrările de concurs împreună cu borderourile, centralizatoarele şi lista rezultatelor concursului se depozitează la sediul INR de către preşedintele Comisiei de examinare împreună cu directorul INR sau reprezentantul desemnat de acesta, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva hotărârii de respingere a dosarelor şi pentru organizarea desfăşurării concursului. Locul de depozitare este desigilat în prezenţa tuturor membrilor acestei comisii, în condiţiile art. 18 alin. (1).


    CAP. VI
    Soluţionarea contestaţiilor

    ART. 17
    (1) Candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot face contestaţie, pe care o depun personal sau prin mandatar la sediul INR, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    (2) Termenul de 5 zile începe să curgă din ziua afişării rezultatelor şi se sfârşeşte în cea de-a cincea zi lucrătoare, la ora la care se termină programul de lucru al INR.
    (3) Pe contestaţie se menţionează numărul, data şi ora înregistrării acesteia.

    ART. 18
    (1) În termen de 48 de ore de la primirea contestaţiilor, preşedintele concursului solicită întrunirea comisiei prevăzute la art. 4 lit. a). Comisia selectează lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le resigilează prin aplicarea unor etichete, astfel încât să nu fie vizibile identitatea candidatului, numărul lucrării şi nota acordată de Comisia de examinare. Lucrările a căror notare a fost contestată se amestecă şi se renumerotează de către comisia prevăzută la art. 4 lit. a).
    (2) Comisia prevăzută la art. 4 lit. a) predă lucrările preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, constituită conform art. 7, pe bază de proces-verbal semnat de cele două comisii.
    (3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor va analiza şi va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la primirea lucrărilor.
    (4) Fiecare lucrare este corectată independent de către toţi membrii comisiei, inclusiv de către preşedintele acesteia, şi apreciată separat, conform baremului de notare rămas definitiv.
    (5) Fiecare corector trece în borderoul de notare, prevăzut în anexa nr. 2, sub semnătură, punctajul acordat.
    (6) În situaţia în care nota finală este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
    (7) Nota individuală a fiecărui corector se înscrie în Centralizatorul comun la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 6, semnat de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. În cazul admiterii contestaţiei, nota finală este media aritmetică, cu două zecimale, a notelor acordate de cei 3 corectori.
    (8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, reexaminând lucrarea, nu poate micşora nota iniţială obţinută de candidat. În situaţia în care, în urma analizării contestaţiei, nota obţinută de candidat este inferioară notei acordate iniţial, contestaţia este respinsă. Soluţia dată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este definitivă.
    (9) Dispoziţiile art. 16 alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor completând Centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 7, şi întocmind Lista rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8.
    (10) Lista rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8, se comunică de îndată tuturor Camerelor în vederea afişării la loc vizibil şi accesibil publicului şi se publică pe paginile a de internet ale acestora şi a INR.

    ART. 19
     Preşedintele Comisiei de soluţionarea a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, pe baza listei rezultatelor concursului, prevăzută în anexa nr. 5 şi a Listei rezultatelor contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 8, întocmeşte Lista rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, prevăzută în anexa nr. 9, care se comunică, de îndată, tuturor Camerelor în vederea afişării la loc vizibil şi accesibil publicului şi se publică pe paginile de internet ale acestora, a Uniunii şi a INR.


    CAP. VII
    Validarea rezultatelor şi ocuparea posturilor

    ART. 20
    (1) În termen de cel mult 3 zile de la soluţionarea contestaţiilor, preşedintele concursului înaintează Consiliului Uniunii lista rezultatelor finale ale concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale cu propunerea de validare/invalidare a rezultatelor. Acesta procedează la validarea/invalidarea rezultatelor şi le publică pe pagina de internet a Uniunii. Hotărârea de validare a rezultatelor concursului este comunicată, de îndată, tuturor Camerelor şi INR.
    (2) Consiliul Uniunii invalidează concursul numai în cazul nerespectării procedurilor prevăzute de lege, de Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările ulterioare, şi de prezentul regulament. În cazul invalidării concursului, INR va organiza, fără plata unei taxe de participare, un nou concurs pentru aceiaşi candidaţi.
    (3) Ocuparea posturilor de către candidaţii admişi se face potrivit opţiunii exprimate în Cererea de înscriere la concurs, prevăzută în anexa nr. 1, în ordinea mediilor obţinute şi, după caz, a ordinii de prioritate prevăzute la alin. (4) şi în limita posturilor prevăzute în ordinul ministrului justiţiei de actualizare a posturilor destinate schimbărilor de sedii. Opţiunile candidaţilor se consemnează de către preşedintele concursului într-un proces-verbal.
    (4) La medii egale are prioritate candidatul care:
    a) nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani;
    b) are vechimea mai mare în funcţia de notar public;
    c) nu şi-a schimbat sediul biroului notarial în ultimii 5 ani.

    (5) Preşedintele concursului stabileşte ordinea de prioritate pentru candidaţii cu medii egale, potrivit criteriilor prevăzute la alin. (4), în baza referatului prevăzut la art. 10.

    ART. 21
     După validarea rezultatelor concursului, preşedintele Uniunii va înainta ministrului justiţiei hotărârea de validare a rezultatelor, însoţită de copia dosarelor de înscriere la concurs ale candidaţilor şi de procesul-verbal prevăzut la art. 20 alin. (3), în vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admişi la concurs.

    ART. 22
    (1) Membrii comisiilor prevăzute la art. 4 beneficiază de indemnizaţii stabilite prin hotărâre a Consiliului Uniunii şi, dacă este cazul, de decontarea cheltuielilor de cazare şi transport.
    (2) Taxa de înscriere la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale se stabileşte de către Consiliul Uniunii pe baza proiectului de buget al concursului întocmit de INR. În cazul în care notarul public se înscrie, dar nu participă la concurs, taxa se restituie integral, la cerere, cu excepţia comisioanelor bancare aferente.


    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 23
     Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 24
     Pe tot parcursul organizării şi desfăşurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, comisiile prevăzute la art. 4 sunt sprijinite de angajaţi ai INR desemnaţi, prin dispoziţie, de către directorul acestuia. Angajaţii INR care sprijină activitatea Comisiilor prevăzute de prezentul regulament beneficiază de o remuneraţie stabilită de preşedintele INR.

    ART. 25
    (1) Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor privind afişarea, publicarea şi comunicarea datelor prevăzute de prezentul regulament se asigură, după caz, de către angajaţii INR, ai Uniunii sau ai Camerei, prin grija preşedintelui concursului, a preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor şi, după caz, a directorului general al Uniunii şi a preşedintelui fiecărei Camere.
    (2) Procedurile privind afişarea datelor prevăzute de prezentul regulament se consemnează în procese-verbale întocmite de către angajaţii prevăzuţi la alin. (1).


    ANEXA nr. 1
la regulament

     CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

     Doamnă/Domnule Preşedinte,

    Subsemnatul/Subsemnata, ................., născut(ă) în localitatea ............. la data de .................., cu domiciliul în ............., telefon ..............., numit(ă) notar public în localitatea ................. circumscripţia Judecătoriei .............., Camera Notarilor Publici ..............., în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. ....., solicit înscrierea la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale în vederea ocupării postului vacant de notar public din localitatea ..............., circumscripţia Judecătoriei ............., Camera Notarilor Publici ............... .
     Prin prezenta declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul organizării şi desfăşurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

     Data ....................
     Semnătura ...............

     Doamnei/Domnului preşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici

    ANEXA nr. 2
la regulament

     BORDEROU DE NOTARE*)
──────────
    *) Se completează de fiecare membru al comisiei.
──────────
     Data ................

    
    ┌────┬────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐
    │Nr. │Numărul │Subiectul 1│Subiectul 2│Subiectul 3│Subiectul 4│Subiectul 5│ Total │
    │crt.│lucrării│ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
    │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘

        Numele şi prenumele membrului Comisiei de examinare/
        Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor:
        .....................................................................

        Semnătura
        ................................    ANEXA nr. 3
la regulament

     CENTRALIZATOR COMUN
     al notelor acordate de corectori

     Data ...............


    ┌────┬─────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────┐
    │Nr. │Numărul de ordine│ Nota acordată lucrării de membrii │Nota acordată│
    │crt.│ al lucrării │ Comisiei de examinare │ lucrării de │
    │ │ ├─────────────┬──────────┬──────────┤ Comisia de │
    │ │ │ Corector 1 │Corector 2│Corector 3│ examinare │
    │ │ │(preşedintele│ │ │ │
    │ │ │Comisiei de │ │ │ │
    │ │ │ examinare) │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘

        Membrii Comisiei de examinare
        Numele şi prenumele: ....................
        Semnătura ...............................    ANEXA nr. 4
la regulament

     CENTRALIZATOR NOMINAL

     Data ................

    ┌────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────┐
    │Nr. │Numărul de ordine│Numele şi prenumele│Nota acordată│
    │crt.│ al lucrării │ candidatului │ lucrării │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────┘

        Membrii Comisiei de examinare
        Numele şi prenumele: .........................

        Semnătura .......................    ANEXA nr. 5
la regulament

     LISTA
     rezultatelor concursului de
     schimbare a sediilor birourilor notariale

     Camera Notarilor Publici ...............
     Data .....................

    ┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────┐
    │Nr. │ Numele şi prenumele candidatului │ Nota acordată lucrării │
    │crt.│ │ │
    ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │ │ │ │
    ├────┼──────────────────────────────────┼────────────────────────┤
    │ │ │ │
    └────┴──────────────────────────────────┴────────────────────────┘

        Membrii Comisiei de examinare
        Numele şi prenumele: .........................

        Semnătura .......................    ANEXA nr. 6
la regulament

     CENTRALIZATOR COMUN
     la soluţionarea contestaţiilor

     Data .............

    ┌────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┐
    │Nr. │Numărul de ordine│ Nota acordată lucrării de membrii │Nota acordată│
    │crt.│ al lucrării │Comisiei de soluţionare a contestaţiilor│lucrării după│
    │ │ │ împotriva notării lucrărilor │ contestaţii │
    │ │ ├──────────────┬────────────┬────────────┤ │
    │ │ │ Corector 1 │ Corector 2 │ Corector 3 │ │
    │ │ │(preşedintele │ │ │ │
    │ │ │ comisiei) │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
    │ │ │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘

     Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor
     Numele şi prenumele: .........................

     Semnătura .......................    ANEXA nr. 7
la regulament

     CENTRALIZATOR NOMINAL
     la soluţionarea contestaţiilor

     Data .....................

    ┌────┬─────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
    │Nr. │Numărul de ordine│Numele şi prenumele│Nota acordată lucrării│
    │crt.│ al lucrării │ │ după soluţionarea │
    │ │ │ │ contestaţiilor │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    └────┴─────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘

     Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor
     Numele şi prenumele: .........................

     Semnătura .......................    ANEXA nr. 8
la regulament

     LISTA
     rezultatelor contestaţiilor

     Data ..................

    ┌────┬───────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐
    │Nr. │Numele şi prenumele│ Contestaţie │ Nota finală după │
    │crt.│ │admisă/respinsă│soluţionarea contestaţiilor*)│
    ├────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    └────┴───────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘
     Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor
     Numele şi prenumele: .................

     Semnătura .................


──────────
    *) În cazul în care nota obţinută în urma contestaţiei este mai mică decât nota iniţială, se va trece nota iniţială obţinută de candidat.
──────────

    ANEXA nr. 9
la regulament

     LISTA
     rezultatelor finale ale concursului
     de schimbare a sediilor birourilor notariale

     Camera Notarilor Publici .......................
     Data ...............................

    ┌────┬───────────────────┬─────────────┬──────────────────────┐
    │Nr. │Numele şi prenumele│ Nota finală │Rezultatul concursului│
    │crt.│ │ │ - admis/respins - │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    ├────┼───────────────────┼─────────────┼──────────────────────┤
    │ │ │ │ │
    └────┴───────────────────┴─────────────┴──────────────────────┘

     Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
     împotriva notării lucrărilor .................

     Semnătura ....................    ANEXA nr. 10
la regulament

        Nr. lucrare ............... Nume ...............
        Nota finală ............... Prenume ............
        Semnătura preşedintelui Camera Notarilor Publici ........
        Comisiei de examinare ...........

                                        CONCURS
                      de schimbare a sediilor birourilor notariale

                                Bucureşti, sesiunea ...

                                               CONTESTAŢII
                                               Nr. lucrare .............

                                               Nota finală .............

                                               Semnătura preşedintelui Comisiei
                                               de soluţionare a contestaţiilor
                                               împotriva notării lucrărilor
                                               ............................

     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016