Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 9 iunie 2010  de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 9 iunie 2010 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare IBA Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 2 iulie 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã românã aflatã în coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi în coordonarea ştiinţificã a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
(2) Institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, organizeazã şi conduce contabilitatea potrivit <>Legii contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã, şi reglementãrilor contabile aplicabile, îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi ale prezentului regulament.
ART. 2
(1) Institutul naţional este înfiinţat în scopul desfãşurãrii de activitãţi de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã, inovare, transfer tehnologic, servicii privind analize de laborator ale produselor agroalimentare şi ambalajelor de uz alimentar, consultanţã şi asistenţã de specialitate, formare şi specializare profesionalã, editare şi tipãrire, pentru domeniile: agricol, industrie alimentarã, precum şi al efectuãrii de activitãţi comerciale de import-export.
(2) Institutul naţional participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului specific şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice stabilite prin programele naţionale de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 3
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde, în principal:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare:
a) în cadrul programelor cuprinse în Planul naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;
b) pentru realizarea planurilor sectoriale şi a programelor-nucleu;
c) în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare;
d) alte activitãţi de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi inovare cu instituţii, operatori economici şi persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare, desfãşurate în domeniul propriu de activitate, constând în:
a) participare la elaborarea strategiei domeniului de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi inovare în agriculturã şi industrie alimentarã;
b) prestãri de servicii, şi anume:
1. certificarea sistemelor de calitate a produselor agroalimentare;
2. analize de laborator ale calitãţii alimentelor, ingredientelor şi aditivilor alimentari, ale materiilor prime agroalimentare convenţionale, ecologice şi ale celor provenite din organisme modificate genetic;
3. analize de laborator ale calitãţii ambalajelor de uz alimentar pentru operatorii economici din industria alimentarã;
c) consultanţã şi asistenţã de specialitate;
d) editare şi tipãrire de publicaţii de specialitate;
e) formare şi specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate;
f) participare la realizarea transferului tehnologic;
g) organizarea de manifestaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
h) execuţie de unicate şi serii mici în cadrul activitãţii de microproducţie;
i) colaborare ştiinţificã internaţionalã, activitãţi în domeniul comerţului interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.
(2) În cadrul obiectului sãu de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
Patrimoniul institutului naţional, stabilit pe baza raportãrilor contabile de la data de 31 decembrie 2009, este de 13.071.290 lei.
ART. 5
(1) Institutul naţional administreazã cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate publicã a statului, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii. Bunurile proprietate publicã a statului administrate de institutul naţional, precum şi bunurile proprii dobândite în condiţiile legii sau realizate din venituri proprii se înregistreazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În exercitarea drepturilor sale, institutul naţional posedã şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(4) Institutul naţional poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere în participaţiune, în scopul stimulãrii şi valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi a autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Concesionarea sau închirierea unor subunitãţi, servicii sau activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzãtoare, cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 6
(1) Institutul naţional poate avea în structurã centre, compartimente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) Structura organizatoricã a institutului naţional se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale.
(3) În funcţie de specificul activitãţii, prin decizie a directorului general, cu aprobarea consiliului de administraţie, se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 7
(1) Conducerea institutului naţional este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
(3) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(4) Conducãtorii subunitãţilor din structura institutului naţional rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
Consiliul de administraţie
ART. 8
Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singurã datã.
ART. 9
(1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie;
b) un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
c) un reprezentant al autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale;
f) un reprezentant al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti";
g) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie îşi desemneazã prin vot vicepreşedintele.
ART. 10
Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri sau pentru nerespectarea îndatoririlor ce le revin se face de acelaşi organ care a fãcut numirea.
ART. 11
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetãţeni români şi îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã în aceastã calitate, membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunarã, stabilitã de consiliul de administraţie, care nu poate depãşi 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se aflã în relaţii economice directe.
ART. 12
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor autoritãţi competente.
ART. 13
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui consiliului de administraţie ori la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedintele ales de membrii consiliului de administraţie.
ART. 14
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 15
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 16
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi remuneratã conform prevederilor legale.
ART. 17
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori în condiţiile legii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anunţat în scris despre aceasta Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 11 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 18
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 32 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 19
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 20
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcţionare al consiliului de administraţie.
Comitetul de direcţie
ART. 21
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 22
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii.
ART. 23
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general sau la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor sãi.
Directorul general
ART. 24
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale.
(3) În lipsa directorului general, activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul ştiinţific.
ART. 25
(1) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi operatori economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele specializate ale institutului naţional;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau delegate de consiliul de administraţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale prevãzute la alin. (1), directorul general emite decizii.
Consiliul ştiinţific
ART. 26
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 5 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii acestuia.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 27
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile consiliului de administraţie, precum şi alte materiale supuse aprobãrii consiliului de administraţie, care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.

Relaţii financiare
ART. 28
(1) Institutul naţional întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi situaţii financiare anuale, potrivit reglementãrilor contabile aplicabile.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, în condiţiile legii.
ART. 29
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi se aprobã prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
ART. 30
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 31
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 32
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 33
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, potrivit legii.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãrii de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 34
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci cu sediul în România.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiar-valutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 35
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul intern, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 36
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecatã de drept comun competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 37
(1) Prezentul regulament se completeazã cu reglementãrile în vigoare privind activitatea institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare.
ART. 38
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016