Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 septembrie 2012  de organizare si functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 8 septembrie 2012 de organizare si functionare a Consiliului director al Uniunii Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania

EMITENT: UNIUNEA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 19 septembrie 2012

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul director, denumit în continuare Consiliul, este organul executiv de conducere al Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Uniunea, care îndeplineşte obiectivele Uniunii şi asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinţei Naţionale a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Conferinţa Naţională.

    CAP. II
    Atribuţiile Consiliului

    ART. 2
    Consiliul are următoarele atribuţii:
    1. prezintă şi supune spre aprobare Conferinţei Naţionale raportul şi programul de activitate al Consiliului;
    2. prezintă şi supune spre aprobare Conferinţei Naţionale proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare anuale;
    3. prezintă Conferinţei Naţionale executarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi programele Uniunii;
    4. aprobă încheierea de acte juridice în numele şi pe seama Uniunii;
    5. propune spre aprobare Conferinţei Naţionale standardele de evaluare, obligatorii pentru membrii Uniunii, precum şi modificări şi completări ale acestora, dacă este cazul;
    6. aprobă afilierea Uniunii la asociaţii şi organisme de profil, naţionale şi internaţionale;
    7. elaborează propuneri cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea filialelor Uniunii, pe care le supune spre aprobare Conferinţei Naţionale;
    8. elaborează şi supune spre aprobare Conferinţei Naţionale regulamentul propriu, regulamentul Comisiei de etică şi disciplină şi regulamentul de organizare şi funcţionare a filialelor, precum şi modificări şi completări ale acestora, atunci când este cazul;
    9. aprobă organigrama şi politica de personal a Uniunii, stabilind anual numărul de posturi şi salariile personalului angajat de aceasta;
    10. organizează, la nivel naţional, examenele de atribuire a calităţii de membru stagiar şi de dobândire a calităţii de evaluator autorizat;
    11. acordă, prin hotărâre, calitatea de evaluator autorizat, pe baza propunerii Comisiei de evidenţă a membrilor;
    12. aprobă cursurile şi programul anual de formare profesională continuă a evaluatorilor autorizaţi persoane fizice, pe baza propunerii Comisiei de calificare şi atestare profesională;
    13. aprobă cursurile de formare specifice în domeniul evaluării, recunoscute pentru dobândirea calităţii de membru stagiar pentru persoane fizice, fără susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de membru stagiar al Uniunii;
    14. stabileşte anual cuantumul taxelor, cotizaţiilor şi indemnizaţiilor datorate de membrii stagiari, membrii titulari, membrii acreditaţi şi membrii corporativi, precum şi termenele de plată ale acestora;
    15. constată încetarea calităţii de membru al Uniunii, prin hotărâre;
    16. hotărăşte sancţionarea disciplinară a evaluatorilor autorizaţi, alţii decât propriii membri, la propunerea Comisiei de etică şi disciplină, potrivit regulamentului Comisiei de etică şi disciplină şi codului de etică al profesiei;
    17. aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate, regulamentul de acreditare, regulamentul de derulare şi finalizare a stagiaturii, procedurile de alegeri pentru organele de conducere, regulamentul de organizare a examenului de atribuire a calităţii de membru stagiar, precum şi orice alte reguli şi proceduri necesare în activitatea Uniunii;
    18. aprobă procedura de alegeri pentru alegerea şi revocarea preşedintelui Uniunii, a membrilor Consiliului, a membrilor Comisiei de etică şi disciplină şi a auditorului statutar;
    19. hotărăşte schimbarea sediului Uniunii;
    20. propune Conferinţei Naţionale, spre aprobare, membrii de onoare ai Uniunii;
    21. comunică instituţiilor publice interesate punctul de vedere asupra conformităţii rapoartelor de evaluare realizate de către evaluatorii autorizaţi, în condiţiile legii, cu standardele de evaluare adoptate de Uniune;
    22. intervine pentru a concilia şi, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;
    23. elaborează propuneri pentru modificarea şi completarea actelor normative în domeniul de activitate al evaluatorilor autorizaţi;
    24. numeşte şi revocă din funcţie, prin hotărâre, directorul general care coordonează departamentele administrative ale Uniunii;
    25. convoacă, în termen de cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent şi ori de câte ori consideră necesar, Conferinţa Naţională;
    26. invită să participe la Conferinţa Naţională, fără drept de vot, membrii de onoare ai Uniunii, reprezentanţi ai autorităţilor şi ai altor organisme profesionale, alte personalităţi care au legătură cu activitatea evaluatorilor autorizaţi;
    27. asigură publicarea anuală a Tabloului Uniunii în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina web a Uniunii;
    28. aprobă constituirea patrimoniului şi veniturilor filialelor, pe baza sumelor alocate din bugetul Uniunii;
    29. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi situaţiile financiare anuale ale filialelor Uniunii;
    30. aplică sancţiuni disciplinare evaluatorilor autorizaţi, alţii decât membrii Consiliului, şi verifică, atunci când este cazul, modul de ducere la îndeplinire de către comisiile de specialitate a deciziilor de sancţionare;
    31. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Naţională.

    CAP. III
    Componenţă. Începutul, exercitarea şi încetarea mandatului membrilor. Atribuţiile membrilor. Incompatibilităţi şi conflicte de interese

    ART. 3
    (1) Consiliul este format din 11 membri, aleşi de Conferinţa Naţională prin vot secret, dintre delegaţii cu drept de vot care candidează separat pentru fiecare funcţie, cu excepţia funcţiei de preşedinte al Uniunii.
    (2) Structura Consiliului este următoarea:
    a) preşedintele Uniunii, denumit în continuare preşedintele, care este şi preşedintele Consiliului;
    b) prim-vicepreşedintele;
    c) fostul preşedinte, imediat anterior preşedintelui;
    d) 6 vicepreşedinţi;
    e) secretarul general;
    f) trezorierul.
    ART. 4
    (1) În cadrul Consiliului funcţionează următoarele comisii de specialitate:
    a) Comisia de atestare şi calificare profesională;
    b) Comisia ştiinţifică şi de standarde;
    c) Comisia de evidenţă a membrilor;
    d) Comisia de verificare şi monitorizare;
    e) Comisia de relaţii interne şi internaţionale;
    f) Comisia juridică.
    (2) Vicepreşedinţii Uniunii sunt preşedinţi ai comisiilor de specialitate şi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei comisii, aprobat de Consiliu.
    ART. 5
    În scopul analizării unor probleme specifice, Consiliul poate aproba, prin hotărâre, înfiinţarea unor grupuri de lucru. Prin hotărârea de înfiinţare a unui grup de lucru se vor stabili componenţa, obiectivele acestuia, precum şi remuneraţia membrilor, în funcţie de complexitatea problemelor ce urmează a fi analizate şi de volumul de lucru estimat.
    ART. 6
    (1) Durata mandatului preşedintelui şi a membrilor Consiliului este de 2 ani, cu începere de la data Conferinţei Naţionale în care aceştia au fost aleşi.
    (2) Funcţia de preşedinte va fi ocupată de prim-vicepreşedinte după 2 ani de la alegerea sa în această din urmă funcţie.
    (3) O persoană poate fi aleasă ca membru al Consiliului pentru cel mult două mandate consecutive.
    (4) Persoana care a exercitat funcţia de preşedinte nu mai poate candida pentru un nou mandat de prim-vicepreşedinte decât după expirarea unei perioade de 2 ani de la data încetării mandatului său.
    (5) Mandatul de membru al Consiliului este personal, nu poate fi transmis altor persoane şi nu poate fi exercitat prin reprezentare.
    (6) La sfârşitul fiecărui an din mandat, membrii Consiliului vor prezenta o informare scrisă cu privire la activitatea desfăşurată şi la îndeplinirea responsabilităţilor ce le revin în cadrul Uniunii.
    ART. 7
    (1) Preşedintele are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti;
    b) încheie acte juridice în numele Uniunii;
    c) conduce şedinţele Consiliului şi lucrările Conferinţei Naţionale;
    d) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului;
    e) asigură conducerea Uniunii între şedinţele Consiliului;
    f) exercită orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.
    (2) În calitate de reprezentant legal al Uniunii, preşedintele semnează hotărârile Conferinţei Naţionale şi ale Consiliului.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine.
    (4) Hotărârile Consiliului sunt semnate de către preşedinte şi se întocmesc în două exemplare originale. Exemplarul nr. 1 poartă doar semnătura preşedintelui şi este folosit în raporturile cu terţii, dacă este cazul. Exemplarul nr. 2 poartă şi viza de legalitate a şefului Departamentului juridic, este utilizat doar pentru circuit intern şi se arhivează în dosarul şedinţei Consiliului.
    ART. 8
    Prim-vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
    a) conduce şedinţele Consiliului şi lucrările Conferinţei Naţionale, în lipsa preşedintelui;
    b) asigură reprezentarea Uniunii în relaţiile cu terţii, în lipsa preşedintelui;
    c) asigură legătura dintre Consiliu şi filialele Uniunii şi informează Consiliul despre activitatea acestora;
    d) exercită orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.
    ART. 9
    (1) Mandatul de membru al Consiliului încetează de drept în una dintre următoarele situaţii:
    a) încetarea calităţii de membru al Uniunii;
    b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective;
    c) demisia;
    d) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului.
    (2) Încetarea mandatului de membru al Consiliului în oricare din cazurile prevăzute la alin. (1) se constată prin hotărâre a Consiliului.
    (3) Lipsa nemotivată a unui membru al Consiliului de la 3 şedinţe consecutive atrage revocarea acestuia din funcţie prin hotărâre a Conferinţei Naţionale, la propunerea Consiliului.
    ART. 10
    (1) În cazul vacantării funcţiei de preşedinte, prim-vicepreşedintele devine preşedinte, durata mandatului său prelungindu-se de drept cu perioada rămasă din mandatul preşedintelui al cărui mandat a încetat înainte de expirarea duratei sale.
    (2) În cazul vacantării funcţiei de prim-vicepreşedinte se vor organiza alegeri pentru această funcţie în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a devenit vacantă. Durata mandatului prim-vicepreşedintelui ales interimar va fi egală cu perioada rămasă din mandatul prim-vicepreşedintelui pe care îl înlocuieşte.
    (3) În cazul vacantării altor funcţii în Consiliu decât cea de preşedinte sau de prim-vicepreşedinte, se vor organiza alegeri pentru interimatul funcţiei respective, în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a devenit vacantă. Funcţiile astfel devenite vacante vor fi ocupate şi exercitate cu titlu provizoriu, până la alegeri, prin cumul de funcţii, de către fostul preşedinte al Uniunii (cumul prin care poate fi exercitată o singură funcţie, până la convocarea Conferinţei Naţionale care va alege un nou membru). Durata mandatului membrului interimar al Consiliului va fi egală cu perioada rămasă din mandatul membrului pe care îl înlocuieşte.
    ART. 11
    Fostul preşedinte are următoarele atribuţii:
    a) asigură, prin cumul de funcţii, interimatul provizoriu al funcţiei devenite vacantă în Consiliu, alta decât cea de preşedinte;
    b) îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.
    ART. 12
    Trezorierul are următoarele atribuţii:
    a) coordonează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a Uniunii;
    b) organizează evidenţa contabilă (financiară şi de gestiune);
    c) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    e) coordonează şi răspunde de întocmirea situaţiilor financiare anuale ale Uniunii.
    ART. 13
    Secretarul general are următoarele atribuţii:
    a) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului;
    b) asigură transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a informării privind data următoarei şedinţe a Consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor.
    ART. 14
    (1) Consiliul numeşte şi revocă din funcţie, prin hotărâre, directorul general al Uniunii.
    (2) Directorul general coordonează departamentele administrative ale Uniunii, înfiinţate conform organigramei aprobate de Consiliu, şi exercită atribuţiile prevăzute în fişa postului, care se aprobă prin hotărâre a Consiliului.
    (3) Directorul general participă de drept la şedinţele Consiliului.
    (4) În cazul vacantării postului de director general, la şedinţele Consiliului participă o persoană din cadrul personalului angajat al Uniunii, desemnată de către Consiliu şi care preia atribuţiile directorului general referitoare la şedinţele Consiliului.
    ART. 15
    (1) În cazul în care un membru al Consiliului se află în conflict de interese sau este interesat personal, el, soţul său sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, într-o anumită problemă ce face obiectul hotărârii Consiliului, acesta are obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului situaţia de conflict de interese sau de incompatibilitate şi să se abţină a lua parte la deliberare şi la vot.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) atrage răspunderea membrului Consiliului pentru prejudiciile cauzate Uniunii, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

    CAP. IV
    Lucrările Consiliului

    ART. 16
    (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru, la data stabilită în şedinţa anterioară a Consiliului sau la convocarea preşedintelui.
    (2) Şedinţele ordinare convocate de preşedinte se anunţă în scris cu cel puţin 25 de zile lucrătoare înainte de data programată a şedinţei.
    (3) În cazul în care Consiliul se întruneşte în şedinţă ordinară, secretarul general întocmeşte proiectul ordinii de zi a acesteia, cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea datei acestei şedinţe. Secretarul general transmite proiectul ordinii de zi membrilor Consiliului, inclusiv preşedintelui, aceştia având obligaţia de a transmite completările şi observaţiile lor la proiectul ordinii de zi în termen de două zile lucrătoare de la data primirii proiectului. După expirarea acestui termen, secretarul general transmite preşedintelui proiectul ordinii de zi împreună cu observaţiile şi propunerile membrilor Consiliului, dacă este cazul. Dacă preşedintele constată existenţa unor divergenţe cu privire la înscrierea unui anumit punct pe ordinea de zi, va supune la vot punctele aflate în divergenţă, urmând ca proiectul ordinii de zi să includă punctele asupra cărora există majoritate de cel puţin 7 voturi. În caz de divergenţă, preşedintele aprobă proiectul ordinii de zi şi îl transmite membrilor Consiliului spre informare, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data programată a şedinţei.
    (4) Secretarul general îi informează pe membrii Consiliului care au responsabilitatea întocmirii unor materiale pentru şedinţa următoare, stabilind termenul-limită pentru transmiterea acestora.
    (5) După primirea materialelor prevăzute la alin. (4), secretarul general întocmeşte proiectul final al ordinii de zi, pe care sunt înscrise doar acele puncte pentru care au fost transmise materialele necesare, în termenul stabilit.
    (6) Proiectul final al ordinii de zi şi materialele corespunzătoare se transmit preşedintelui, care le aprobă şi le transmite membrilor Consiliului prin grija secretarului general, cu cel puţin 7 zile înaintea datei şedinţei.
    (7) Membrii Consiliului transmit către toţi ceilalţi membri observaţii şi completări la materialele primite, dacă este cazul, cu cel puţin două zile înaintea datei şedinţei.
    (8) Toate comunicările dintre membrii Consiliului, inclusiv dintre preşedinte şi secretarul general, respectiv directorul general, între şedinţele Consiliului, se vor efectua prin poşta electronică.
    (9) Pentru probleme urgente, Consiliul poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către preşedinte sau la cererea a cel puţin 5 membri. Prevederile alin. (6) şi (7) nu sunt aplicabile şedinţelor extraordinare.
    (10) Şedinţele extraordinare se convoacă în scris cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
    (11) Convocarea va cuprinde data şi locul şedinţei Consiliului, precum şi ordinea de zi a acesteia. În cazul prevăzut la alin. (9), persoana sau persoanele care a/au convocat şedinţa Consiliului, după caz, va/vor întocmi şi va/vor transmite membrilor Consiliului ordinea de zi.
    (12) Şedinţele Consiliului sunt conduse de preşedinte sau de prim-vicepreşedinte, în lipsa preşedintelui.
    (13) Secretariatul şedinţelor Consiliului este asigurat şi coordonat de către directorul general.
    (14) La şedinţele Consiliului pot participa şi salariaţi ai Uniunii, la invitaţia preşedintelui, atunci când se discută punctele de pe ordinea de zi referitoare la probleme de interes pentru departamentele din care fac parte salariaţii respectivi.
    (15) Toate hotărârile Consiliului vor fi publicate pe site-ul Uniunii şi vor putea fi accesate numai de către membri.
    ART. 17
    (1) Pentru validitatea deliberărilor Consiliului este necesară prezenţa a cel puţin 7 membri ai Consiliului, iar hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (2) Între şedinţele Consiliului, la iniţiativa preşedintelui, pot fi adoptate hotărâri şi prin vot electronic. În acest caz, hotărârile vor fi luate cu votul majorităţii membrilor Consiliului. Hotărârile adoptate prin vot electronic sunt definitive şi obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.
    ART. 18
    (1) La şedinţele Consiliului au dreptul să participe, fără drept de vot, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice, iar la invitaţia preşedintelui, alte persoane, în funcţie de ordinea de zi.
    (2) Foştii preşedinţi ai Uniunii pot participa la şedinţele Consiliului fără drept de vot, cu excepţia fostului preşedinte, imediat anterior preşedintelui, care are drept de vot în calitate de membru al Consiliului.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri şi, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de etică şi disciplină, emite decizii.
    (4) Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii. Hotărârile de interes general ale Consiliului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 19
    (1) Directorul general întocmeşte dosarul şedinţei, care cuprinde ordinea de zi aprobată, materialele de şedinţă pe suport hârtie, minuta şedinţei, semnată de toţi membrii prezenţi ai Consiliului, şi avizul privind legalitatea hotărârilor Consiliului, emis de Departamentul juridic. Materialele trebuie să cuprindă: codul documentului, numele şi prenumele iniţiatorului materialului, semnăturile persoanelor abilitate şi avizele necesare, dacă este cazul.
    (2) De asemenea, directorul general întocmeşte minuta şedinţei care cuprinde lista de prezenţă, o scurtă descriere a dezbaterilor pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, voturile exprimate pentru fiecare punct, hotărârile adoptate, persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, opiniile separate, pentru fiecare hotărâre, dacă este cazul, precum şi menţiuni referitoare la următoarea şedinţă a Consiliului.
    (3) Directorul general redactează proiectele hotărârilor Consiliului, conform minutei şedinţei, pe care le transmite Departamentului juridic spre avizare pentru legalitate. În termen de 3 zile lucrătoare de la data obţinerii avizului pentru legalitate al Departamentului juridic cu privire la proiectul hotărârii Consiliului, directorul general îl transmite spre aprobare membrilor Consiliului. Hotărârile Consiliului avizate negativ pentru legalitate vor fi considerate invalidate şi repuse pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu.
    (4) Prin grija directorului general, în termen de două zile lucrătoare de la data aprobării minutei şedinţei Consiliului prin vot electronic, hotărârile adoptate vor fi publicate pe site-ul Uniunii şi comunicate tuturor persoanelor interesate.
    (5) Deciziile Consiliului de aplicare a sancţiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic al Uniunii.
    (6) Secretariatul Consiliului întocmeşte şi ţine un registru al hotărârilor Consiliului.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 20
    Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012.

                                            ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016