Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 8 iulie 2011  de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apararii Nationale    Twitter Facebook

REGULAMENT din 8 iulie 2011 de organizare si desfasurare a examenului de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apararii Nationale

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 22 iulie 2011


    ART. 1
    (1) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apãrãrii Naţionale se face prin examen, cu respectarea prevederilor titlului II din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzãtor funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plãtit din fonduri publice, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 286/2011, denumit în continuare Regulamentul-cadru, şi ale prezentului regulament.
    (2) Prezentul regulament este aplicabil în situaţia în care, prin statute sau alte acte normative specifice anumitor categorii de personal civil contractual din Ministerul Apãrãrii Naţionale, promovarea acestora nu este reglementatã altfel.
    ART. 2
    Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apãrãrii Naţionale se organizeazã de cãtre unitãţile militare care au structurã de resurse umane, denumite în continuare unitãţi organizatoare, pentru posturile:
    a) prevãzute în statele de organizare proprii;
    b) prevãzute în statele de organizare ale structurilor militare care nu au structurã de resurse umane şi care se aflã în subordinea sau în coordonarea unitãţilor organizatoare ori pentru care acestea din urmã gestioneazã activitatea de resurse umane.
    ART. 3
    (1) Examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului civil contractual din Ministerul Apãrãrii Naţionale, denumit în continuare examen, se organizeazã o datã pe semestru, dupã finalizarea perioadei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, în cazul personalului civil contractual încadrat ca debutant, în termen de 5 zile lucrãtoare de la expirarea perioadei de 6 luni de activitate profesionalã.
    (2) Anterior organizãrii examenului, unitãţile organizatoare analizeazã situaţia personalului civil contractual încadrat în structura proprie şi în structurile militare care nu au structurã de resurse umane, aflate în subordinea sau în coordonarea acestora ori pentru care gestioneazã activitatea de resurse umane, care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, şi solicitã ordonatorului de credite în finanţarea cãruia se aflã aprobarea desfãşurãrii acestuia, atunci când este cazul.
    ART. 4
    (1) Cu cel puţin 20 de zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii primei probe de examen, unitatea organizatoare desemneazã, prin ordin de zi pe unitate, comisia de examinare, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, precum şi secretariatul acestora.
    (2) Comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt formate fiecare din 3 membri, astfel:
    a) 2 membri din cadrul unitãţii organizatoare sau al structurii militare în care este încadrat personalul civil contractual care participã la examen;
    b) un membru al sindicatului sau, dupã caz, un reprezentant al salariaţilor.
    (3) Desemnarea membrilor în comisia de examinare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor se face cu aplicarea în mod corespunzãtor a prevederilor art. 9-12, art. 47 şi 48 din Regulamentul-cadru, la propunerea scrisã a şefului structurii de resurse umane, în privinţa persoanelor prevãzute la alin. (2) lit. a), şi a sindicatului sau a salariaţilor, dupã caz, în ceea ce priveşte persoana prevãzutã la alin. (2) lit. b), şi cu aprobarea prealabilã a ordonatorului de credite în finanţarea cãruia se aflã unitatea organizatoare.
    ART. 5
    (1) Secretariatul comisiei de examinare şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã, de regulã, de cãtre o persoanã din cadrul structurii de resurse umane a unitãţii organizatoare, acestea neavând calitatea de membri ai comisiilor.
    (2) Secretarul comisiei de examinare poate fi desemnat şi secretar al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 6
    (1) În funcţie de numãrul şi de specificul posturilor ocupate de personalul civil contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, se pot desemna mai multe comisii de examinare, respectiv de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) În situaţia în care, din lipsã de personal încadrat, desemnarea membrilor în comisia de examinare şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor şi/sau a secretariatului acestora nu se poate realiza în condiţiile prevãzute la art. 4 şi 5, unitatea organizatoare solicitã desemnarea de membri/secretari din cadrul altor unitãţi militare, de regulã, de la eşalonul superior.
    ART. 7
    Comisia de examinare are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) stabileşte criteriile de evaluare a candidatului, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) şi (4) din Regulamentul-cadru;
    b) stabileşte probele de examen;
    c) elaboreazã bibliografia şi tematica de examen;
    d) stabileşte subiectele pentru proba scrisã sau planul probei practice, precum şi baremul de punctare;
    e) stabileşte planul interviului, baremul de punctare şi realizeazã interviul;
    f) noteazã probele de examen;
    g) semneazã procesele-verbale redactate de secretarul comisiei dupã fiecare probã de examen, precum şi raportul final al examenului;
    h) stabileşte dacã respectivul candidat este declarat "admis" sau "respins" la examenul de promovare în gradul sau treapta profesionalã imediat superioarã;
    i) transmite secretarului comisiei rezultatul examenului, precum şi punctajul obţinut de candidat la probele examenului, pentru a fi comunicate acestuia.
    ART. 8
    Secretarul comisiei de examinare are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) informeazã în scris personalul civil contractual care îndeplineşte condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul sau treapta profesionalã imediat superioarã cu privire la organizarea acestui examen;
    b) primeşte cererea de participare la examen a candidatului, o înregistreazã în aceeaşi zi la compartimentul documente clasificate şi constituie dosarul de înscriere la examen;
    c) redacteazã şi semneazã alãturi de comisia de examinare întreaga documentaţie privind activitatea specificã a acesteia;
    d) asigurã transmiterea cãtre candidat a rezultatului examenului, precum şi a punctajului obţinut de acesta la probele examenului;
    e) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a examenului.
    ART. 9
    Comisia de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii principale:
    a) soluţioneazã contestaţia depusã de candidat cu privire la notarea probei/probelor de examen;
    b) transmite secretarului comisiei rezultatul contestaţiei pentru a fi comunicat candidatului.
    ART. 10
    Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are urmãtoarele atribuţii:
    a) primeşte contestaţia formulatã de candidat cu privire la notarea probei/probelor de examen şi o înregistreazã în aceeaşi zi la compartimentul documente clasificate;
    b) redacteazã rezultatul stabilit de comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma analizei contestaţiei depuse;
    c) asigurã transmiterea cãtre candidat a rezultatului contestaţiei;
    d) îndeplineşte orice sarcini specifice necesare pentru buna desfãşurare a soluţionãrii contestaţiei.
    ART. 11
    (1) Personalul civil contractual care îndeplineşte condiţiile de participare la examenul de promovare în gradul sau treapta profesionalã imediat superioarã este informat în scris de secretarul comisiei de examinare cu privire la organizarea acestui examen, cu cel puţin 15 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii primei probe.
    (2) Informarea prevãzutã la alin. (1) cuprinde obligatoriu urmãtoarele elemente:
    a) postul pentru care se organizeazã examen, cu specificarea gradului sau a treptei profesionale;
    b) probele de examen;
    c) data, ora şi locul de desfãşurare a fiecãrei probe de examen;
    d) bibliografia şi tematica de examen;
    e) data-limitã de depunere a cererii de participare la examen, locul depunerii şi detalii privind persoana de contact.
    ART. 12
    (1) Cererea de participare la examen se depune în termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la informarea prevãzutã la art. 11.
    (2) Secretarul comisiei de examinare constituie dosarul de înscriere la examen, pe care îl prezintã comisiei de examinare.
    (3) Dosarul de înscriere la examen cuprinde obligatoriu urmãtoarele documente:
    a) cererea de participare la examen a candidatului;
    b) adeverinţa întocmitã de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcţia şi gradul sau treapta profesionalã în care este încadrat candidatul;
    c) fotocopii ale rapoartelor de evaluare ale candidatului din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situaţia în care acesta nu este încadrat ca debutant;
    d) fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor/programelor de perfecţionare profesionalã, certificate pentru conformitate cu originalul;
    e) fişa postului pentru care se organizeazã examen de promovare în grad sau treaptã profesionalã.
    ART. 13
    (1) Proba scrisã constã în redactarea unei lucrãri sau în rezolvarea unui test-grilã, pe baza bibliografiei şi a tematicii de examen.
    (2) Pe baza propunerilor membrilor comisiei de examinare, aceasta întocmeşte în ziua în care se desfãşoarã proba scrisã minimum douã seturi de subiecte, precum şi baremul de punctare a acestora.
    (3) Membrii comisiei de examinare rãspund individual pentru asigurarea confidenţialitãţii subiectelor propuse.
    (4) Seturile de subiecte şi baremele de punctare se semneazã de toţi membrii comisiei de examinare şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila unitãţii organizatoare.
    (5) Comisia de examinare stabileşte, în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a subiectelor, durata probei scrise, care nu poate depãşi 3 ore, care se comunicã odatã cu subiectele şi punctajul maxim acordat pentru fiecare subiect.
    (6) Subiectele probei scrise se anexeazã la procesul-verbal al probei, cu menţionarea membrului comisiei de examinare care a propus fiecare subiect.
    ART. 14
    (1) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidatului, în vederea îndeplinirii formalitãţilor prealabile, respectiv verificarea identitãţii. Verificarea identitãţii candidatului se face numai pe baza actului de identitate sau a oricãrui document care atestã identitatea, potrivit legii. Candidatul care nu este prezent la efectuarea apelului nominal ori care nu poate face dovada identitãţii prin prezentarea actului de identitate sau a oricãrui document care sã ateste identitatea este considerat absent.
    (2) Dupã verificarea identitãţii candidatului, ieşirea din salã a acestuia atrage eliminarea din examen, cu excepţia situaţiilor de urgenţã în care acesta poate fi însoţit de unul dintre membrii comisiei de examinare sau de persoanele care asigurã supravegherea.
    (3) La ora stabilitã pentru începerea probei scrise, comisia de examinare prezintã candidatului seturile de subiecte şi îl invitã sã extragã un plic cu subiectele de examen.
    ART. 15
    (1) Dupã începerea comunicãrii subiectelor este interzis accesul oricãrei alte persoane, în afara membrilor comisiei de examinare, a persoanei care asigurã secretariatul comisiei de examinare, precum şi a celei/celor care asigurã supravegherea desfãşurãrii probei.
    (2) În încãperea în care are loc proba scrisã, pe toatã perioada derulãrii acesteia, inclusiv a formalitãţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizãrii probei, candidatului nu îi este permisã deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanţã.
    (3) Nerespectarea de cãtre candidat a dispoziţiilor prevãzute la alin. (2) atrage eliminarea acestuia din proba scrisã.
    (4) Comisia de examinare care constatã încãlcarea dispoziţiilor alin. (2) eliminã candidatul din salã, înscrie menţiunea "anulat" pe lucrare, respectiv pe testul-grilã şi consemneazã cele întâmplate în procesul-verbal.
    ART. 16
    (1) Lucrarea, respectiv testul-grilã se redacteazã, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de unitatea organizatoare, purtând ştampila acesteia pe fiecare filã.
    (2) Candidatul are obligaţia de a preda comisiei de examinare lucrarea, respectiv testul-grilã, la finalizarea acesteia/acestuia ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
    ART. 17
    (1) Proba practicã se desfãşoarã pe baza unui plan şi a unui barem de punctare stabilite de comisia de examinare în ziua în care se desfãşoarã proba.
    (2) Prevederile art. 13 alin. (3)-(6), art. 14 şi 15 se aplicã în mod corespunzãtor.
    (3) Aspectele constatate în timpul derulãrii probei practice sunt consemnate în procesul-verbal al probei, întocmit de secretarul comisiei de examinare, care se semneazã de membrii acesteia şi de candidat.
    ART. 18
    (1) Interviul se realizeazã conform planului de interviu întocmit de comisia de examinare în ziua desfãşurãrii acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
    (2) Interviul se susţine, de regulã, într-un termen de maximum 5 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise sau probei practice, dupã caz.
    (3) Prevederile art. 14 şi 15 se aplicã în mod corespunzãtor.
    (4) Fiecare membru al comisiei de examinare poate adresa întrebãri candidatului. Nu se pot adresa întrebãri referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicalã, religie, etnie, starea materialã, originea socialã sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.
    (5) Întrebãrile şi rãspunsurile la interviu se înregistreazã sau se consemneazã în procesul-verbal al probei, întocmit de secretarul comisiei de examinare, care se semneazã de membrii acesteia şi de candidat.
    ART. 19
    În termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe, candidatului i se comunicã în scris punctajul obţinut la fiecare probã a examenului, inclusiv punctajul examenului, cu menţionarea sintagmei "admis" sau "respins" la examenul de promovare în gradul sau treapta profesionalã imediat superioarã, precum şi termenul în care se poate depune contestaţie şi datele de contact ale secretarului comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
    ART. 20
    În termen de cel mult douã zile lucrãtoare de la data comunicãrii realizate potrivit prevederilor art. 19, candidatul poate depune o contestaţie la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
    ART. 21
    (1) Contestaţia se soluţioneazã în termen de maximum douã zile lucrãtoare de la expirarea termenului de depunere a acesteia.
    (2) Rezultatul stabilit de comisia de soluţionare a contestaţiilor în urma analizei contestaţiei depuse se comunicã în scris candidatului, în termen de maximum douã zile lucrãtoare.
    ART. 22
    Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei competente, potrivit legii.

                                     ----------


Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Regulament, Ministerul Apararii Nationale, REGULAMENT din 8 iulie 2011

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice