Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 septembrie 2000  pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 7 septembrie 2000 pentru acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 25 septembrie 2000
CAP. 1
Dispoziţii generale

Autoritate
ART. 1
Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile <>art. 16 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), precum şi ale <>art. 58-60 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitãţilor din sectorul gazelor naturale.

Domeniul de aplicare
ART. 2
Prezentul regulament se aplica persoanelor juridice care solicita acordarea unei autorizaţii pentru iniţierea infiintarii, funcţionarea şi modificarea unor capacitãţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale sau a unei licenţe pentru a desfasura activitãţi comerciale de furnizare, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie în sectorul gazelor naturale.

Competente
ART. 3
ANRGN emite, acorda, suspenda sau retrage autorizaţii şi licenţe pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale, respectiv pentru activitãţile de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale.

Definiţii şi abrevieri
ART. 4
Definirea unor termeni din prezentul regulament şi lista cuprinzând abrevierile sunt prevãzute în anexele nr. 1 şi 2 la acesta.

CAP. 2
Tipuri de autorizaţii şi licenţe

ART. 5
Autorizaţiile pot fi:
a) autorizaţii de iniţiere a infiintarii;
b) autorizaţii de funcţionare;
c) autorizaţii de modificare.
ART. 6
Autorizaţiile de iniţiere a infiintarii sunt destinate initierii realizãrii de noi capacitãţi de producţie, transport, inmagazinare/stocare, tranzit, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale.
ART. 7
Autorizaţiile de funcţionare au ca obiect:
a) obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale;
b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;
c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
e) obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.
ART. 8
Autorizaţiile de modificare au ca obiect:
a) obiectivele/sistemele de producţie a gazelor naturale;
b) obiectivele/sistemele de transport al gazelor naturale;
c) obiectivele/sistemele de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
d) obiectivele/sistemele de dispecerizare a gazelor naturale;
e) obiectivele/sistemele de distribuţie a gazelor naturale.
ART. 9
Licentele pot fi:
a) licenta de furnizare a gazelor naturale;
b) licenta de transport al gazelor naturale;
c) licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
d) licenta de dispecerizare a gazelor naturale;
e) licenta de distribuţie a gazelor naturale;
f) licenta de tranzit al gazelor naturale.

CAP. 3
Regimul autorizaţiilor şi al licenţelor în sectorul gazelor naturale

SECŢIUNEA 1
Procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor şi licenţelor

ART. 10
Autorizaţiile/licentele se acorda persoanelor juridice care desfãşoarã activitãţi în sectorul gazelor naturale.
ART. 11
(1) Pentru obţinerea unei autorizaţii/licenţe solicitantii se vor adresa autoritãţii competente, la sediul acesteia, cu cereri tipizate scrise, însoţite de documentele justificative prevãzute la art. 13 şi 14 sau, dupã caz, la art. 13 şi 15.
(2) Solicitantul trebuie sa fie persoana juridicã, romana sau strãinã, cu sediul în România. Persoanele juridice strãine solicitante trebuie sa stabileascã şi sa menţinã în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe intreaga durata de valabilitate a autorizaţiei/licenţei.
(3) Nu pot primi autorizaţie/licenta solicitantii aflaţi în procedura reorganizãrii judiciare sau a falimentului şi nici solicitantii cãrora le-a fost retrasã sau anulatã o autorizaţie/licenta într-o perioada de 5 ani anteriori înregistrãrii cererii, în acelaşi domeniu.
(4) Cererea întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 3 va fi înscrisã într-un registru cu regim special la Departamentul de licenţe, autorizari, reglementãri tehnice din cadrul ANRGN.
ART. 12
(1) ANRGN, prin Departamentul de licenţe, autorizari, reglementãri tehnice, analizeazã dacã documentaţia depusa de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament şi îi comunica acestuia dacã exista documente necorespunzãtoare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrãrii documentaţiei de cãtre acesta. În acest caz solicitantul va completa documentaţia conform observaţiilor fãcute, în termen de maximum 15 zile de la primirea comunicãrii.
(2) În funcţie de tipul autorizaţiei/licenţei solicitate, responsabilul din partea ANRGN poate verifica la fata locului realitatea datelor înscrise în documentaţie. Rezultatul verificãrilor faptice de la fata locului se înscrie într-un proces-verbal care este semnat de acesta şi de solicitantul autorizaţiei/licenţei. În situaţia în care se constata ca datele înscrise în documentaţie nu corespund realitãţii, acestea se vor mentiona distinct în procesul-verbal şi pot constitui motivatie pentru neacordarea/suspendarea autorizaţiei/licenţei.

SECŢIUNEA 2
Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii şi licenţe

ART. 13
La solicitarea eliberãrii autorizaţiei/licenţei se vor prezenta urmãtoarele documente:
a) actul constitutiv al societãţii comerciale, în copie legalizatã;
b) certificatul de înmatriculare a societãţii comerciale la oficiul registrului comerţului, în copie legalizatã;
c) informaţii privind situaţia financiarã, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;
d) curriculum vitae pentru echipa managerialã a societãţii comerciale, care sa ateste capabilitatea managerialã;
e) organigrama, structura şi necesarul de personal, care sa ateste capabilitatea solicitantului în domeniu;
f) documente privind capabilitatea tehnica, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

SECŢIUNEA 3
Documente specifice tipului de autorizaţie/licenta

ART. 14
Documentele prevãzute la art. 13 vor fi însoţite, în funcţie de tipul autorizaţiei, de urmãtoarele acte:
A. Pentru autorizaţia de iniţiere a infiintarii:
a) date şi elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul gazelor narurale;
b) caracteristici tehnice ale obiectivului, conform proiectului tehnico-economic;
c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau conform standardelor internaţionale;
d) autorizaţia de construire, conform <>Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii construcţiilor şi unele mãsuri pentru realizarea locuinţelor, republicatã;
e) avizul tehnic care sa conţinã cerinţele tehnice de racordare la S.N.T. şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de operatorul de sistem de transport sau de distribuţie a gazelor naturale.
B. Pentru autorizaţia de funcţionare:
a) autorizaţia de înfiinţare sau procesul-verbal de punere în funcţiune, pentru obiectivele existente la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament;
b) autorizaţia de mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
c) documentele de constituire a comisiilor de recepţie;
d) procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrãrilor, semnat de comisia de recepţie constituitã conform Hotãrârii Guvernului nr. 51/1996 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrãrilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a capacitãţilor de producţie; acest proces-verbal atesta calitatea execuţiei lucrãrilor de construcţii-montaj, rezultatele probelor de presiune - I.S.C.I.R., îndeplinirea cerinţelor tehnice specificate în codurile din sectorul gazelor naturale, respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii, conform legislaţiei în vigoare; pana la emiterea codurilor din sectorul gazelor naturale se atesta respectarea prescripţiilor tehnice în vigoare din sector;
e) procesul-verbal de recepţie care sa prevadã realizarea probelor de punere în funcţiune, atingerea indicatorilor de performanta estimati în proiect, îndeplinirea cerinţelor tehnice specificate în codurile din sectorul gazelor naturale, respectarea normelor de protecţie şi securitate a muncii, conform legislaţiei în vigoare;
f) documente care sa ateste calificarea personalului de punere în funcţiune, personal autorizat metrologic şi I.S.C.I.R.;
g) fişa cuprinzând structura de personal pe specialitãţi, care atesta calificarea acestuia;
h) autorizarea metrologica a laboratoarelor AMC/PRAM, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii.
C. Pentru autorizaţia de modificare:
a) date şi elemente de identificare privind amplasarea obiectivului din sectorul de gaze supus modificãrii;
b) caracteristici tehnice ale obiectivului modificat, conform proiectului tehnico-economic;
c) studiul de fezabilitate, întocmit de un proiectant autorizat conform legislaţiei în vigoare şi/sau conform standardelor internaţionale;
d) avizul tehnic care sa conţinã cerinţele tehnice de racordare la SNT şi/sau la reţelele de distribuţie a gazelor naturale, eliberat de operatorul de sistem de transport, respectiv de operatorul de sistem de distribuţie a gazelor naturale;
e) autorizaţia de construire, conform <>Legii nr. 50/1991 , republicatã.
ART. 15
Documentele prevãzute la art. 13 vor fi însoţite, în funcţie de tipul licenţei, de urmãtoarele acte:
A. Pentru licenta de furnizare a gazelor naturale:
a) documentul emis de firma de audit în domeniul certificãrii calitãţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
b) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic, care sa ateste existenta unui sistem de comunicare cu clienţii, precum şi a unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora;
c) lista cuprinzând sediile secundare.
B. Pentru licenta de transport al gazelor naturale:
a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialitãţi, care atesta calificarea acestuia;
b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate;
c) lista cuprinzând sediile secundare;
d) listele cuprinzând instalaţiile de transport - conducte, S.R.M., S.C., S.C.V., P.M. - aferente fiecãrui sediu secundar;
e) documentul emis de firma de audit în domeniul certificãrii calitãţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.
C. Pentru licenta de inmagazinare/stocare a gazelor naturale:
a) autorizaţia de funcţionare pentru capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale;
b) autorizaţia de mediu conform prevederilor legale în vigoare;
c) fişa cuprinzând structura personalului pe specialitãţi, care atesta calificarea acestuia;
d) lista cuprinzând sediile secundare;
e) listele cuprinzând capacitatile de inmagazinare/stocare a gazelor naturale, aferente fiecãrui sediu secundar;
f) documentul emis de firma de audit în domeniul certificãrii calitãţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
g) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.
D. Pentru licenta de dispecerizare a gazelor naturale:
a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialitãţi, care atesta calificarea acestuia;
b) autorizaţia de funcţionare pentru sistemele de dispecerizare exploatate;
c) lista cuprinzând sediile secundare;
d) listele cuprinzând sistemele de dispecerizare aferente sediului central şi fiecãrui sediu secundar;
e) documentul emis de firma de audit în domeniul certificãrii calitãţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.
E. Pentru licenta de distribuţie a gazelor naturale:
a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialitãţi, care atesta calificarea acestuia;
b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate;
c) lista cuprinzând sediile secundare;
d) listele cuprinzând instalaţiile de distribuţie conform anexei reprezentând fişa de dotare a sistemului de distribuţie, aferente fiecãrui sediu secundar;
e) documentul emis de firma de audit în domeniul certificãrii calitãţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
f) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic, care sa ateste existenta unui sistem de colectare a reclamatiilor consumatorilor şi de rezolvare a acestora, precum şi a unui sistem de comunicare cu clienţii, prin care aceştia sa fie informati despre modificãrile de acte normative în domeniu.
F. Pentru licenta de tranzit a gazelor naturale:
a) fişa cuprinzând structura personalului pe specialitãţi, care atesta calificarea acestuia;
b) autorizaţia de funcţionare pentru instalaţiile exploatate;
c) convenţia/convenţiile interguvernamentale şi contractele-cadru încheiate între entitatile corespondente din statele implicate;
d) lista cuprinzând sediile secundare;
e) listele cuprinzând instalaţiile de tranzit - conducte, S.R.M., S.C., S.C.V., P.M. - aferente fiecãrui sediu secundar;
f) documentul emis de firma de audit în domeniul certificãrii calitãţii conform familiei de standarde ISO 9000 şi sistemului de mediu ISO 14000, din care sa rezulte derularea procesului de implementare a sistemului de calitate în cadrul agentului economic care solicita licenta, cu finalizare în termen de 2 ani; solicitantii de licenţe care au certificat sistemul de calitate precizat mai sus vor prezenta documentele care atesta certificarea;
g) regulamentul de organizare şi funcţionare a agentului economic.
ART. 16
Licentele de furnizare se pot acorda producãtorilor şi distribuitorilor de gaze naturale şi/sau altor persoane juridice care prezintã garanţii financiare pentru desfãşurarea activitãţii de furnizare pentru care solicita licenta.

SECŢIUNEA 4
Termene de valabilitate a autorizaţiilor/licenţelor

ART. 17
(1) Dupã verificarea documentaţiei depuse de solicitant ANRGN, prin Departamentul de licenţe, autorizari, reglementãri tehnice, întocmeşte un raport prin care propune motivat acordarea/refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei. În raport se va preciza durata maxima de valabilitate propusã pentru autorizaţie/licenta, dupã cum urmeazã:
a) autorizaţiile prevãzute la art. 6 şi 8 sunt valabile pe durata executãrii lucrãrilor aferente, cuprinse în studiul de fezabilitate;
b) autorizaţiile prevãzute la art. 7 sunt valabile pentru o perioada de maximum 30 de ani;
c) licentele prevãzute la art. 9 lit. a) şi c) sunt valabile pentru o perioada de maximum 30 de ani;
d) licentele prevãzute la art. 9 lit. b), d) şi e) sunt valabile pentru o perioada de maximum 15 ani;
e) licentele prevãzute la art. 9 lit. f) sunt valabile pe durata acordului încheiat între pãrţi, cu precizarea ca se modifica corespunzãtor la eventualele amendãri ale acordului de tranzit.
(2) Raportul este prezentat spre analiza Comitetului de reglementare, compus din preşedinte, vicepreşedinte şi 3 reglementatori. Şedinţa Comitetului de reglementare este publica. Discutiile din cadrul şedinţei vor fi înregistrate, iar suportul hard se va pãstra pe o durata de minimum 5 ani.

SECŢIUNEA 5
Acordarea autorizaţiei/licenţei

ART. 18
(1) ANRGN decide asupra acordãrii autorizaţiei/licenţei în termen de pana la 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete de cãtre solicitant.
(2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRGN, care va fi comunicatã solicitantului în termen de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii acesteia, împreunã cu înştiinţarea de plata.
(3) În termenul prevãzut la alin. (2) solicitantul va prezenta dovada achitãrii tarifului stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 8.
ART. 19
Acordarea sau refuzul de acordare a autorizaţiei/licenţei se motiveaza în baza urmãtoarelor criterii obligatorii:
a) caracterul complet al documentaţiei prezentate;
b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care sa permitã îndeplinirea condiţiilor prevãzute în autorizaţii şi în licenţe;
c) asigurarea resurselor financiare;
d) asigurarea cu personal calificat şi competent;
e) calitatea serviciilor asigurate clienţilor;
f) calitatea managerialã - experienta profesionalã şi de conducere;
g) asigurarea sãnãtãţii şi securitãţii personalului;
h) protecţia mediului;
i) eficienta energetica a capacitãţilor pentru activitãţile cu caracter de monopol supuse autorizãrii.
ART. 20
Autorizaţiile/licentele vor conţine, dupã caz, urmãtoarele prevederi principale:
a) drepturile conferite de autorizaţie/licenta;
b) conditionari, limitãri şi restrictii privind continuitatea şi nivelurile de funcţionare a obiectivelor autorizate;
c) interdicţii şi sarcini privind securitatea persoanelor, protecţia proprietãţii şi a mediului înconjurãtor, afectarea unor activitãţi de interes public;
d) delimitarea zonei de protecţie şi de siguranta;
e) conţinutul servituţii, conform prevederilor art. 70 lit. c) şi ale <>art. 73 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 ;
f) datele tehnice privind obiectivul autorizat;
g) asigurarea egalitãţii de tratament a clienţilor şi evitarea oricãror discriminãri;
h) prezervarea unui mediu concurential normal în domeniu prin evitarea dezechilibrelor pe piata şi a practicilor anticoncurentiale;
i) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevãzute la art. 9 lit. b), c) şi e) de a asigura accesul tuturor producãtorilor şi consumatorilor la sistemul de transport, de inmagazinare/stocare şi de distribuţie;
j) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevãzute la art. 9 lit. b) şi c) de a asigura, dupã caz, stocurile de siguranta de combustibil, lubrifianţi, piese de schimb, materiale necesare pentru funcţionarea capacitãţilor de producţie, transport şi inmagazinare/stocare pentru o perioada de minimum 90 de zile sau, prin contracte, necesarul de combustibil, gaze naturale, lubrifianţi, piese de schimb, materiale, care sa permitã îndeplinirea obligaţiilor de furnizare a gazelor naturale;
k) obligativitatea pentru titularii de licenţe prevãzute la art. 9 lit. a) şi e) de a respecta standardele de performanta referitoare la calitatea serviciului de furnizare a gazelor naturale cãtre consumatori şi de a prezenta rapoarte anuale privind îndeplinirea cerinţelor specificate în standardele de performanta;
l) obligativitatea pentru titularii de licenţe de a prezenta periodic, semestrial sau, dupã caz, anual, rapoarte tehnice şi financiare privind activitatea acestora; pentru rapoartele financiare este obligatorie separarea evidentei contabile între activitãţile licentiate şi cele nelicentiate;
m) obligativitatea pentru titularii de autorizaţii/licenţe de a furniza informaţii cãtre autoritatea competenta, referitoare la tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea.
ART. 21
(1) Autorizaţiile şi licentele se înregistreazã într-un registru în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.
(2) Numãrul autorizaţiei/licenţei este numãrul de ordine din acest registru.
(3) Registrul este unic şi poate fi consultat de cei interesaţi la sediul ANRGN, cu acordul acesteia, conform unui program care va fi afişat.
(4) Modelele de autorizaţie/licenta sunt prezentate în anexele nr. 6 şi 7.
ART. 22
Autorizaţia/licenta se elibereazã în doua exemplare, dintre care un exemplar este transmis de autoritatea competenta titularului, iar un exemplar se ataşeazã la dosarul-anexa la registru.
ART. 23
(1) Deciziile preşedintelui ANRGN de acordare a autorizaţiilor/licenţelor vor fi publicate, pe cheltuiala titularului de autorizaţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar deciziile de respingere a acestora vor fi comunicate solicitanţilor în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).
(2) Deciziile preşedintelui ANRGN privind acordarea/refuzul acordãrii autorizaţiei/licenţei pot fi atacate la instanta de contencios administrativ, în condiţiile <>Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 .

CAP. 4
Procedura de modificare a autorizaţiilor şi licenţelor

ART. 24
(1) La cererea titularilor sau din proprie initiativa ANRGN poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor/licenţelor eliberate iniţial, în urmãtoarele situaţii:
a) în cazul în care survin unele schimbãri ale circumstanţelor de la data eliberãrii autorizaţiilor/licenţelor sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfãşurãrii activitãţilor de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie sau furnizare de gaze naturale ori a pieţei gazelor naturale;
b) în cazul unor modificãri ale statutului titularului de autorizaţie/licenta - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social - sau al unor modificãri ale patrimoniului ori care afecteazã autorizaţia sau licenta eliberata.
(2) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. a) modificarea autorizaţiilor/licenţelor se va face din initiativa ANRGN, cu respectarea egalitãţii de tratament a titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea. ANRGN va comunica în scris titularilor de autorizaţie/licenta modificãrile survenite. În aceste cazuri ANRGN va elibera titularilor autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat.
(3) Pentru situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b) titularul autorizaţiei/licenţei va notifica ANRGN, în termen de 30 de zile de la apariţia situaţiei nou-create, solicitarea de modificare. Dupã primirea notificãrii ANRGN va examina situaţia nou-creata şi va dispune, dacã solicitarea este intemeiata, dupã caz:
a) modificarea corespunzãtoare a autorizaţiilor/licenţelor, eliberand autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat;
b) emiterea unor amendamente la condiţiile asociate autorizaţiei/licenţei existente.

CAP. 5
Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor şi licenţelor

ART. 25
(1) În cazul în care titularul autorizaţiei/licenţei nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale din motive neimputabile acestuia, precum şi în cazul nerespectãrii conditionarilor, limitarilor, restrictiilor, interdictiilor sau a sarcinilor stabilite prin autorizaţie/licenta, constatate de ANRGN din oficiu ori sesizate de cãtre terţi sau prin notificarea de cãtre titular, ANRGN va proceda dupã cum urmeazã:
a) dacã situaţia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 6 luni, sub sancţiunea suspendãrii autorizaţiei/licenţei;
b) dacã situaţia creata nu se poate remedia, retrage autorizaţia/licenta.
(2) Pentru neîndeplinirea sau, dupã caz, îndeplinirea necorespunzãtoare a obligaţiilor care rezulta din autorizaţie/licenta, imputabile titularului, ANRGN va dispune:
a) dacã situaţia creata se poate remedia, suspendarea autorizaţiei/licenţei pe o perioada de 30 de zile calendaristice, în vederea remedierii situaţiei create şi conformarii cu autorizaţia/licenta;
b) dacã situaţia creata nu se poate remedia, retragerea autorizaţiei/licenţei.
(3) În cazurile prevãzute la alin. (1) şi (2) persoanele prejudiciate îl pot acţiona pe titular în justiţie pentru repararea pagubei cauzate.
ART. 26
ANRGN va suspenda titularului autorizaţia/licenta în caz de începere a procedurii reorganizãrii judiciare sau a falimentului; titularul este obligat sa notifice ANRGN situaţia aparuta, în termen de 15 zile de la data rãmânerii definitive şi irevocabile a hotãrârii judecãtoreşti.
ART. 27
ANRGN va retrage titularului autorizaţia/licenta în urmãtoarele situaţii:
a) incapacitate de plata;
b) faliment;
c) în condiţiile prevãzute la art. 24 alin. (1) lit. b), dacã acestea sunt de natura sa conducã la imposibilitatea îndeplinirii de cãtre titularul autorizaţiei/licenţei a obligaţiilor asumate.

CAP. 6
Sancţiuni

ART. 28
Pentru orice încãlcare de cãtre titularul autorizaţiei/licenţei a termenilor sau condiţiilor prevãzute în acestea autoritatea competenta va aplica sancţiuni contravenţionale titularului, potrivit dispoziţiilor <>art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 şi ale <>art. 87 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. 7
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 29
(1) Autoritatea competenta va pune la dispoziţie celor interesaţi orice document sau date obţinute din analiza unei cereri, din verificãrile efectuate pe parcurs sau din luarea unei mãsuri de punere în aplicare, în conformitate cu instrucţiunile privind regimul eliberãrii documentelor, emise de ANRGN.
(2) Instrucţiunile prevãzute la alin. (1) vor fi elaborate de ANRGN în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, fiind aprobate prin decizie a preşedintelui acesteia.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) informaţiile confidenţiale sau de afaceri, stabilite de comun acord cu ANRGN, a cãror difuzare poate cauza daune economice, informaţiile cu regim special şi informaţiile care constituie secret de stat.
ART. 30
(1) Finanţarea activitãţii ANRGN se va asigura integral din venituri extrabugetare obţinute din tarife pentru acordarea de licenţe şi autorizaţii, potrivit <>Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice, şi din alte surse atrase.
(2) Lista cuprizand tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe este prevãzutã în anexa nr. 8.
ART. 31
Agenţii economici existenţi în sectorul gazelor naturale sunt obligaţi sa solicite acordarea autorizaţiilor/licenţelor în condiţiile <>art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 , pana la aceasta data beneficiind de autorizaţie/licenta provizorie.
ART. 32
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------


DEFINIREA
unor termeni din regulament

1. acces la sistemul de transport şi/sau de distribuţie - dreptul unui producãtor, furnizor şi/sau consumator de a utiliza sistemul, achitand tarifele şi indeplinind obligaţiile de utilizare a acestuia;
2. asigurare - resursele financiare prezervate de titularul de autorizaţie/licenta, care sa permitã acestuia fie înlocuirea oricãror elemente de active deteriorate sau distruse din cauza unor avarii, accidente sau a altor evenimente fortuite, fie plata unor penalizãri, despãgubiri cãtre terţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
3. autoritate competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), instituţie publica autonomã de interes naţional cu personalitate juridicã care creeazã şi aplica sistemul de reglementãri la nivel naţional necesar pentru funcţionarea sectorului gazelor naturale în condiţii de eficienta, transparenta şi protecţie a consumatorilor;
4. autorizaţie - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, romana sau strãinã, pentru a construi, a pune în funcţiune şi a opera sau a modifica o instalatie de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare şi distribuţie a gazelor naturale:
a) autorizaţie de iniţiere a infiintarii - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, romana sau strãinã, pentru a iniţia construirea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;
b) autorizaţie de funcţionare - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competenta, care atesta funcţionarea obiectivelor din sectorul gazelor naturale, existente în funcţiune la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, precum şi punerea în funcţiune a obiectivelor noi;
c) autorizaţie de modificare - actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competenta, prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice pentru modernizarea, retehnologizarea şi reabilitarea unui obiectiv de producţie, transport, tranzit, inmagazinare/stocare, distribuţie, furnizare şi utilizare a gazelor naturale, precum şi pentru reparaţia capitala a acestuia, în urma cãreia se modifica caracteristicile tehnice care au fãcut obiectul autorizaţiei;
5. bonitate financiarã - mãsura a încrederii, de natura financiarã, pe care o prezintã o persoana juridicã în momentul solicitãrii unei autorizaţii/licenţe;
6. capacitate - posibilitatea unui obiectiv din sectorul gazelor naturale de a produce, de a transfera, de a transporta, de a inmagazina/stoca, de a distribui, de a transforma gaze naturale;
7. caracteristici tehnice - totalitatea datelor şi elementelor de natura tehnica, specifice unui obiectiv din sectorul gazelor naturale;
8. cod - colectie de reglementãri cu caracter tehnic, comercial şi juridic, emise de autoritatea competenta, prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru agenţii economici din sectorul gazelor naturale;
9. consumator de gaze naturale - persoana fizica sau juridicã, romana ori strãinã, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare; consumatorii de gaze naturale se clasifica în urmãtoarele categorii:
a) consumator rezidential - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în scopul încãlzirii spaţiilor, producerii apei calde pentru gãtit, iar în particular termenul uz rezidential face referire la consumul casnic în gospodãrii individuale, apartamente de bloc, spitale, crese, grãdiniţe, servicii sociale, instituţii şi alte unitãţi rezidentiale;
b) consumator comercial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în sectorul comercial, în unitãţile cu activitãţi de comerţ angro şi en detail, restaurante, hoteluri, birouri, în agricultura, sere, sau utilizãri similare;
c) consumator industrial - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în industrie, sectorul extractiv, sectorul materialelor de construcţie etc.; nu fac parte din aceasta categorie consumatorii care utilizeazã gazele naturale ca materie prima în industria chimica şi pentru producerea de energie electrica;
d) consumator din industria chimica - consumatorul care utilizeazã gazele naturale ca materie prima în industria chimica de sinteza;
e) consumator pentru producerea de energie electrica - consumatorul care utilizeaza gazele naturale la producerea de energie electrica pentru utilitãţi publice, precum şi autoproducatorul industrial, cu/fãrã ciclu combinat energie electrica şi agent termic, pentru consum propriu sau nu;
f) consumator pentru distribuţia districtuala a agentului termic - consumatorul care utilizeazã gazele naturale în producerea de caldura, în scopul distribuţiei publice - CTZ-prefecturi, CTZ-industrie, CT, CONEL, populaţie;
g) alţi consumatori;
10. dispecerizare - corelarea şi echilibrarea permanenta şi operativã la nivelul reţelelor şi al sistemelor a resurselor - producţie, import şi altele asemenea - cu consumurile rezultate din obligaţiile de livrare, inclusiv luarea mãsurilor de limitare a efectelor situaţiilor excepţionale - temperaturi foarte scãzute, calamitati naturale, avarii majore - prin folosirea de mijloace specifice;
11. distribuitor de gaze naturale - persoana juridicã, romana sau strãinã, licentiata, care asigura în principal prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea în condiţii de siguranta a sistemului de distribuţie;
12. furnizor de gaze naturale - persoana juridicã, romana sau strãinã, titulara a licenţei de furnizare a gazelor naturale;
13. gaze naturale - substanţe minerale combustibile constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestra şi care, în condiţii de suprafata, se prezintã în stare gazoasa;
14. inmagazinare subterana - proces ciclic de depozitare care consta în introducerea/injectia şi extragerea/extractia unor cantitãţi de gaze şi/sau lichide în/din spaţii etanse - medii poroase, acvifere, cavitati şi altele asemenea - la diferite presiuni şi temperaturi;
15. licenta - permisiune acordatã unei persoane juridice, romana sau strãinã, pentru desfãşurarea de activitãţi comerciale şi/sau prestãri de servicii în legatura cu una sau mai multe funcţiuni de transport, tranzit, inmagazinare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
16. normal metru cub de gaze naturale - volumul unui metru cub de gaze naturale aflat la temperatura de 0°C şi presiunea de 1,01325 x 10^5 N/m²;
17. obiectiv din sectorul gazelor naturale - instalaţiile, construcţiile şi echipamentele aferente, care sunt proiectate sa producã, sa transporte, sa tranziteze, sa inmagazineze/stocheze, sa dispecerizeze şi sa distribuie gaze naturale;
18. operator comercial - persoana juridicã, romana sau strãinã, titulara a licenţei pentru desfãşurarea de activitãţi comerciale în sectorul gazelor naturale;
19. operator de sistem - persoana juridicã, romana sau strãinã, titulara a licenţei pentru desfãşurarea de activitãţi de exploatare, dispecerizare, întreţinere, verificare şi reparaţii într-un sistem de producţie, de transport, de inmagazinare/stocare, de distribuţie şi de dispecerizare a gazelor naturale;
20. punere în funcţiune - totalitatea activitãţilor prevãzute de documentaţia tehnica de proiectare şi de reglementãrile în vigoare, pentru a demonstra ca echipamentul şi sistemele tehnologice se comporta în conformitate cu datele prevãzute în proiect;
21. reţea de transport şi/sau distribuţie - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalaţiile şi echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;
22. sectorul gazelor naturale - ansamblul agenţilor economici, activitãţilor şi instalaţiilor aferente privind producţia, transportul, tranzitul internaţional, inmagazinarea, dispecerizarea, distribuţia, furnizarea şi utilizarea gazelor naturale;
23. sistemul de alimentare cu gaze naturale - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-mãsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi coşurile prin care se evacueaza gazele de ardere, destinat sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor dintr-o localitate;
24. sistemul de dispecerizare - ansamblul instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentelor aferente dispecerizarii gazelor naturale;
25. sistemul de distribuţie - ansamblul compus din conducte, instalaţii de reglare-mãsurare, aparate şi accesorii, situat între staţiile de predare şi robinetele de bransament ale consumatorilor racordati la reţeaua de presiune joasa, respectiv pana la ieşirea din staţiile/posturile de reglare de la consumatorul racordat la reţeaua de presiune redusã;
26. sistemul de inmagazinare/stocare a gazelor naturale - totalitatea instalaţiilor tehnologice de suprafata şi/sau subterane, precum şi depozitul propriu-zis, prin intermediul cãrora se pot inmagazina/stoca ciclic şi, respectiv, extrage cantitãţi de gaze naturale;
27. sistemul de producţie a gazelor naturale - ansamblul instalaţiilor tehnologice - C.E., conducte, separatoare, panouri tehnologice de mãsura gaze, instalaţii de condiţionare gaze, staţii de comprimare, conducte de racord la SNT şi alte asemenea - care asigura producţia gazelor naturale de la capul de eruptie pana la panoul de mãsurare comercialã, în condiţii de calitate, conform standardelor în vigoare;
28. Sistemul naţional de transport - SNT - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de inalta presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente şi instalaţii aferente, care asigura preluarea gazelor naturale de la producãtori şi/sau de la furnizorii autohtoni şi/sau strãini şi transportul acestora în vederea livrãrii în sistemele de distribuţie şi/sau la consumatorii direcţi şi/sau inmagazinarii/stocãrii acestora;
29. standard metru cub de gaze naturale - volumul unui metru cub de gaze naturale aflat la temperatura de 15°C şi presiunea de 1,01325 x 10^5 N/m²;
30. standarde de performanta - normele tehnice, economice şi operationale cu caracter obligatoriu, referitoare la parametrii de calitate a serviciilor de transport, tranzit, inmagazinare/stocare, dispecerizare, distribuţie şi furnizare a gazelor naturale;
31. stocare - procesul ciclic de depozitare care consta în introducerea/injectia şi extragerea/extractia unor cantitãţi de gaze şi/sau lichide în/din spaţii etanse - rezervoare, recipiente şi altele asemenea - la diferite presiuni şi temperaturi;
32. suspendarea autorizaţiei/licenţei - decizia emisã de autoritatea competenta prin care se retrag unui titular de autorizaţie/licenta permisiunile dobândite prin aceasta, pentru un interval de timp bine stabilit; ANRGN poate dispune continuarea activitãţii în regim controlat şi cu restrictii, dacã activitatea afecteazã interesele consumatorilor de gaze naturale;
33. titular de autorizaţie/licenta - persoana juridicã deţinãtoare a unei autorizaţii/licenţe eliberate de autoritatea competenta;
34. transportator - persoana juridicã romana, licentiata, care asigura în principal servicii de transport-dispecerizare, întreţinere, exploatare şi funcţionare în condiţii de siguranta a SNT;
35. tranzit - trecerea peste teritoriul României, cu sau fãrã transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat şi destinate unui stat terţ;
36. zacamant comercial - acumularea naturala de hidrocarburi, unitarã sau separatã, valorificabila, pentru care s-a dovedit posibilitatea recuperãrii în condiţii tehnico-economice a hidrocarburilor;
37. zona de protecţie - suprafata de teren extinsã de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta care asigura integritatea tehnica în funcţionare a acestora;
38. zona de siguranta - suprafata de teren extinsã de o parte şi de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor şi instalaţiilor, cu o distanta stabilitã pentru fiecare obiectiv, în funcţie de cerinţele de siguranta a acestuia.


ANEXA 2
-------
la regulament
-------------


LISTA
cuprinzând abrevieri

1. AMC - aparatura de mãsura şi control;
2. ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;
3. CT - centrala termica;
4. CTZ - centrala termica de zona;
5. I.S.C.I.R. - Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipienţilor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat din România;
6. ISO - Internaţional Standard Organization;
7. mc(N) - normal metru cub de gaze naturale;
8. mc(S) - standard metru cub de gaze naturale;
9. PM - panou de mãsura;
10. PRM - post de reglare-mãsurare;
11. PR - post de reglare;
12. PRAM - protecţie, relee, automatizãri şi masurari;
13. RD p.m. - reţea de distribuţie gaze naturale presiune medie;
14. RD p.r. - reţea de distribuţie gaze naturale presiune redusã;
15. RD p.j. - reţea de distribuţie gaze naturale presiune joasa;
16. SNT - Sistemul naţional de transport gaze naturale;
17. SC - statie de comprimare gaze naturale;
18. SCV - statie de comanda vane;
19. SRM - statie de reglare-mãsurare;
20. SRMC - statie de reglare-mãsurare la consumator;
21. SRMS - statie de reglare-mãsurare de sector;
22. SRS - statie de reglare de sector.
ANEXA 3


la regulament
-------------


CERERE
pentru acordarea autorizaţiei/licenţei în sectorul gazelor naturale


Numãrul de înregistrare la ANRGN ......../......
Cãtre
Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Bucureşti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1
Societatea Comercialã ................, cu sediul în ....................,
reprezentatã legal prin ..................., director general, şi
........................, director economic, în conformitate cu prevederile
<>art. 16 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 , precum şi ale art.
58 alin. (2) din <>Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, solicita eliberarea unei autorizaţii/licenţe
pentru ...................... (tip: autorizaţie/licenta).
În susţinerea cererii anexãm dosarul cu urmãtoarele documente:
- ...............................................
- ...............................................
- ...............................................
- ...............................................


Director general, Director economic,
..................... ......................

ANEXA 4


la regulament
-------------

DATE
privind situaţia financiarã


Solicitant (denumirea) ...................................
Certificam exactitatea datelor (Direcţia generalã a finanţelor publice
şi controlului financiar de stat a judeţului ...............)

A. Indicatori privind evoluţia bonitaţii financiare:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indicatorii de bonitate, calculati
conform bilanţurilor anuale şi Date de referinta
raportarilor semestriale
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Denumirea Simbol U.M. 1999 30 iunie 31 decembrie
crt. 2000 2000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Lichiditatea globalã Lg %
2. Solvabilitatea Sp %
patrimonialã
3. Rata profitului brut Rpb %
4. Viteza de rotaţie V(R) cicluri/an
a fondului de rulment
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

active circulante
Lichiditatea globalã = ─────────────────── x 100 %,
datorii curente

în care:
- active circulante = stocuri + alte active circulante;
- datorii curente (în termen de pana la un an) = furnizori şi conturi
asimilate + împrumuturi pe termen scurt + salarii + impozite şi taxe.
Solvabilitatea patrimonialã = capitaluri proprii/total pasiv, mai puţin
clienţii creditori şi conturi de regularizare şi asimilate x 100 %.

Rata rezultatul brut (profit) al exerciţiului financiar
profitului = ─────────────────────────────────────────────────── x 100 %.
brut cifra de afaceri

Viteza de rotaţie a fondului de rulment = viteza de rotaţie anuala a
fondului de rulment, calculatã pe baza datelor din bilanţul contabil din
anul precedent, care reprezintã raportul dintre veniturile din exploatare
şi fondul de rulment aferent exerciţiului financiar (cicluri/an).

B. Indicatori privind capacitatea financiarã a solicitantului, calculati
la data de ........
1. TOTAL GENERAL ACTIV (milioane lei) ....................,
din care:
1.1. Active circulante - TOTAL (milioane lei) ............;
2. TOTAL GENERAL PASIV (milioane lei) ....................,
din care:
2.1. Obligaţii - TOTAL (milioane lei) ....................................
3. Fond de rulment (rd. 1.1-rd. 2.1) - TOTAL (milioane lei) ..............
4. Depozite bancare - TOTAL (milioane lei) ...............................
5. Linie de credite deschise - TOTAL (milioane lei) ......................
6. Credite bancare (neconsumate) - TOTAL (milioane lei) ..................
7. Venituri din exploatare - TOTAL (milioane lei) ........................
8. Viteza de rotaţie a fondului de rulment [V(R)] ...................... .Director general, Director economic,
.................... .....................NOTA:
1. Pentru capacitatile nou-înfiinţate informaţiile privind situaţia financiarã pot fi prezentate de cãtre investitori.
2. Pentru investitorii strãini informaţiile privind situaţia financiarã pot fi prezentate de compania-mama din strãinãtate, în numele companiei-fiice din România, în mãsura în care se face dovada preluãrii în mod indubitabil a tuturor angajamentelor financiare ale acesteia. Informaţiile vor fi prezentate în limba romana, în traducere legalizatã, la un birou notarial din România. ANRGN va lua în considerare orice tip de informaţii referitoare la viabilitatea financiarã a proiectului supus autorizãrii.


ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

CAPABILITATEA TEHNICA
a agenţilor economici din sectorul gazelor naturale care solicita emiterea autorizaţiei/licenţei

1. Date generale privind denumirea obiectivului şi amplasarea lui din punct de vedere administrativ şi geografic
2. Date privind calificarea personalului tehnico-operativ care exploateazã, întreţine, executa reparaţii şi modernizãri ale obiectivului:
a) şef obiectiv;
b) ingineri, tehnicieni, maiştri de specialitate;
c) personal de deservire.
3. Date privind infrastructura/facilitãţile obiectivului:
a) caracteristicile tehnice;
b) starea tehnica;
c) durata de serviciu normata şi actuala.
4. Date privind impactul obiectivului asupra mediului - aspecte legate de poluarea solului, apei şi aerului
5. Date privind siguranta în exploatare a obiectivului, protecţia muncii, PSI, sãnãtate, precum şi dotãrile aferente.
ANEXA 6


la regulament
-------------

MODEL DE AUTORIZAŢIE

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)


AUTORIZAŢIE DE .............

nr. ........... din ............


Ca urmare a cererii adresate de .........., cu sediul în ...............,
reprezentatã prin ..............., înregistratã la nr. .......... din data
de ...........,
în urma analizarii şi verificãrii documentelor transmise,
în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 60/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
se acorda urmãtoarea


AUTORIZAŢIE

pentru ....(obiectivul autorizaţiei)..... din .........(adresa completa
a locului de amplasament).............

Obiectivul are urmãtoarele caracteristici tehnice: ..................... .
Prezenta autorizaţie este valabilã .................., în conformitate cu
prevederile <>art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 , cu modificãrile
şi completãrile ulterioare.


.................
(data eliberãrii)

Preşedinte,
.........................
ANEXA 7


la regulament
-------------


MODEL DE LICENTA

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE (ANRGN)


LICENTA DE .............

nr. ........... din ............


Ca urmare a cererii adresate de .........., cu sediul în ...............,
reprezentatã prin ..............., înregistratã la nr. .......... din data
de ...........,
în urma analizarii şi verificãrii documentelor transmise,
în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 41/2000 şi ale Ordonanţei
Guvernului nr. 60/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
se acorda urmãtoarea


LICENTA


Societãţii Comerciale ............... pentru ....(obiectivul licenţei)....
Prezenta licenta este valabilã ........, în conformitate cu prevederile
<>art. 58 din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 , cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.

.................
(data eliberãrii)

Preşedinte,
.........................

ANEXA 8


la regulament
-------------


LISTA
cuprinzând tarifele pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe

Tarife pentru autorizaţii


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tarif
Tipul % din
Nr. Criteriul de autoriza- valoarea
crt. Activitatea fundamentare U.M. tiei obiecti-
vului
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Producţia de gaze Valoarea mil. lei înfiinţare 0,2
naturale investiţiei/ funcţionare 0,2
obiectiv modificare 0,2

2. Transportul gazelor Valoarea mil. lei înfiinţare 0,2
naturale investiţiei/ funcţionare 0,2
obiectiv modificare 0,2

3. Inmagazinarea/stocarea Valoarea mil. lei înfiinţare 0,2
gazelor naturale investiţiei/ funcţionare 0,2
obiectiv modificare 0,2

4. Distribuţia gazelor Valoarea mil. lei înfiinţare 0,2
naturale investiţiei/ funcţionare 0,2
obiectiv modificare 0,2

5. Dispecerizarea gazelor Valoarea mil. lei înfiinţare 0,2
naturale investiţiei/ funcţionare 0,2
obiectiv modificare 0,2
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Tarife pentru licenţe
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Criteriul de Tariful anual
crt. Activitatea fundamentare U.M. (lei/U.M.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Furnizarea de gaze Cantitatea de gaze mii mc 1.500
naturale contractatã

2. Transportul gazelor Capacitatea totalã mii mc 100
naturale de transport

3. Inmagazinarea/stocarea Capacitatea de mii mc 500
gazelor naturale inmagazinare/stocare

4. Dispecerizarea gazelor Cantitatea de gaze mii mc 100
naturale dispecerizata

5. Distribuţia gazelor Capacitatea totalã mii mc 1.500
naturale de distribuţie

6. Tranzitul gazelor Cantitatea de gaze mii mc 1.000
naturale contractatã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
1. Pentru calcularea tarifelor de licentiere la activitãţile de transport, tranzit, distribuţie şi inmagazinare/stocare în anul 2000 se iau în considerare cantitãţile efectiv realizate în anul 1999. Începând cu anul 2001 calculul tarifelor se va face la capacitatile proiectate pentru transportul, tranzitul, distribuţia, inmagazinarea/stocarea gazelor naturale.
2. Pentru agenţii economici din sector care se licentiaza ca furnizori licenta pe anul 2000 se acorda pentru cantitãţile de gaze livrate în anul 1999. Începând cu anul 2001 tariful anual de licenta se va plati pentru cantitãţile de gaze contractate în anul respectiv.
3. Valoarea tarifului de autorizare se diminueazã de pana la 3 ori pentru obiectivele în funcţiune la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament şi se va stabili ţinându-se seama de anul punerii în funcţiune şi de durata de serviciu normata.
4. Pentru obiectivele cu durata de serviciu normata depãşitã autorizarea se face pe o perioada de un an.
5. Tarifele de autorizare pentru obiectivele existente în funcţiune se stabilesc la nivel de structura/camp, sistem de transport, de distribuţie şi de tranzit, capacitate de inmagazinare/stocare, sediu/oficiu, ţinându-se seama de parametrii existenţi la data solicitãrii autorizaţiei/licenţei.
6. Tarifele pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor nu pot fi mai mici de 10.000.000 lei.
7. Tarifele se actualizeazã prin ordin al preşedintelui ANRGN şi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016