Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 noiembrie 2017  de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 7 noiembrie 2017 de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 958 din 5 decembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.535 din 7 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 958 din 5 decembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Organizarea Consiliului consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional
    ART. 1
    Consiliul consultativ pentru antreprenoriat de nivel regional, denumit în continuare Consiliu, funcţionează în cadrul agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului (AIMMAIPE), ca organism consultativ, de nivel regional, fără personalitate juridică şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 2
    (1) Consiliul va acţiona ca o structură participativă menită să faciliteze implicarea actorilor regionali - instituţii publice, reprezentanţi ai asociaţiilor întreprinzătorilor, antreprenori, reprezentanţi din partea camerelor de comerţ şi industrie, ai partenerilor sociali şi ai IMM-urilor, ai organizaţiilor neguvernamentale ale mediului de afaceri, ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi ai autorităţilor publice locale - în dezbaterea situaţiei mediului de afaceri, comerţului, investiţiilor şi a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, unde aceştia vor avea ocazia să îşi exprime punctele de vedere şi propunerile sau să îşi manifeste interesul, acordul şi susţinerea pentru realizarea efectivă a proiectelor, programelor şi strategiilor de dezvoltare ale mediului de afaceri în general şi ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în special.
    (2) Consiliul va întări coeziunea regională a actorilor implicaţi şi va accentua capacitatea transformativă a acestora, prin găsirea unor soluţii optime în domeniile supuse dezbaterii, asumarea rezultatelor în urma unui proces de negociere, implicarea în acţiunea subsecventă.
    (3) Va contribui la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor administraţiei publice, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a membrilor Consiliului în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative cu efecte asupra mediului de afaceri şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în special.

    ART. 3
    (1) CCANR are următoarea componenţă:
    a) preşedintele: directorul executiv al AIMMAIPE;
    b) membrii: reprezentanţi ai instituţiilor prevăzute în anexele nr. 2-9 la ordin, desemnaţi de conducerea acestora;
    c) secretariatul funcţionează în cadrul agenţiilor şi este asigurat de persoanele desemnate de conducerea acestora.

    (2) La şedinţele Consiliului pot participa cu statut de invitat - observator şi fără drept de vot şi invitaţi din mediul de afaceri sau societatea civilă, interesaţi de subiectele ce urmează a fi dezbătute, cu acordul preşedintelui CCANR.
    (3) Instituţiile publice menţionate în anexele nr. 2-9 la ordin vor fi invitate la şedinţele Consiliului în funcţie de subiectele care sunt supuse dezbaterii.
    (4) Instituţia publică menţionată în anexele nr. 2-9 la ordin, membră a CCANR, este reprezentată de persoana desemnată în acest sens sau de către un supleant al acesteia, în cazul în care a fost nominalizat. Instituţia publică poate nominaliza o altă persoană pentru a participa la lucrările CCANR în cazul în care persoana desemnată sau supleantul acestuia (dacă este cazul) nu pot să participe la întâlnire.
    (5) În cazul în care o instituţie publică membră se retrage, CCANR poate lansa invitaţii către instituţii similare pentru a se alătura CCANR, pe locul rămas vacant.
    (6) În cazul în care un membru CCANR încalcă normele etice, deontologice sau privitoare la conflictul de interese sau nu se implică, plenul CCANR sau Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA), în calitate de coordonator, poate decide revocarea din funcţie a acestuia. Se consideră că un membru nu se implică în mod sistematic dacă, pe parcursul unui an, nu participă la cel puţin o reuniune a CCANR sau nu îşi exprimă opinia în minimum 50% din procedurile scrise desfăşurate.
    (7) Componenţa CCANR poate fi modificată, în sensul reducerii sau măririi numărului de membri. Iniţiativa de modificare o poate avea plenul CCANR sau MMACA, în calitate de coordonator, după consultarea plenului Consiliului.
    (8) Procedura de revocare poate fi iniţiată de oricare dintre membrii Consiliului. Revocarea trebuie decisă de plenul CCANR, prin votul majorităţii membrilor prezenţi. În cazul în care nu se întruneşte numărul de voturi necesare, procedura de revocare va fi închisă.
    (9) Locul rămas vacant ca urmare a retragerii sau revocării unui membru poate fi ocupat de o altă instituţie publică, la propunerea plenului Consiliului sau a MMACA. Plenul CCANR decide prin vot asupra propunerii. În cazul în care numărul de propuneri este mai mare decât numărul de locuri disponibile, vor fi considerate acceptate acele propuneri care întrunesc cel mai mare număr de voturi. Noua componenţă va fi validată, prin dispoziţie a preşedintelui CCANR.

    ART. 4
    Conducerea Consiliului este asigurată de directorul executiv al AIMMAIPE.

    CAP. II
    Atribuţiile Consiliului şi ale Secretariatului
    ART. 5
    Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) dezbate şi elaborează recomandări în vederea fundamentării strategiilor privind dezvoltarea mediului de afaceri, comerţului, investiţiilor, politicilor antreprenoriale şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel regional, în scopul realizării Programului de guvernare;
    b) dezbate şi elaborează recomandări privind definirea şi implementarea politicilor de dezvoltare şi creştere a competitivităţii mediului de afaceri, comerţului şi sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, în concordanţă cu cerinţele pieţei unice şi necesităţile creşterii calităţii produselor, conform standardelor Uniunii Europene, şi asigură corelarea cu celelalte politici sectoriale;
    c) dezbate şi elaborează recomandări privind iniţierea şi implementarea de programe pentru stimularea antreprenoriatului, înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii la nivel regional şi local;
    d) dezbate propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ şi administrativ, cu impact asupra mediului de afaceri şi a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de afaceri şi întreprinderile mici şi mijlocii;
    f) monitorizează valorificarea de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu.


    ART. 6
    Secretariatul Consiliului îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Consiliului;
    b) primeşte propunerile membrilor Consiliului pentru problemele necesar a fi dezbătute în plenul şedinţelor Consiliului;
    c) întocmeşte, cu consultarea membrilor Consiliului, proiectul ordinii de zi a şedinţelor şi îl supune aprobării directorului executiv al AIMMAIPE;
    d) asigură convocarea membrilor Consiliului şi ai comisiilor de specialitate;
    e) îi informează pe membrii Consiliului cu privire la lucrările acestuia şi le transmite ordinea de zi şi materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
    f) asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului şi transmiterea lor, prin poştă electronică şi/sau în formă tipărită, membrilor acestuia;
    g) monitorizează îndeplinirea angajamentelor asumate de membrii Consiliului şi derularea acţiunilor prevăzute în planul de acţiuni al Consiliului;
    h) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor comisiilor de specialitate şi asigură transmiterea rapoartelor acestora membrilor Consiliului;
    i) asigură arhivarea documentelor privind activitatea Consiliului;
    j) întocmeşte şi prezintă în plen raportul anual al activităţii Consiliului, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor, situaţia prezenţei şi participării membrilor la lucrările Consiliului, recomandările formulate, rezultatele monitorizării de către membrii Consiliului a valorificării de către instituţiile competente a recomandărilor elaborate de Consiliu;
    k) asigură publicarea pe site-ul AIMMAIPE şi al MMACA a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor Consiliului şi a raportului anual al activităţii Consiliului;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de ministrul MMACA sau/şi de preşedintele (directorul executiv) AIMMAIPE, pentru buna desfăşurare a activităţii acestuia.


    CAP. III
    Modul de funcţionare a Consiliului
    ART. 7
    Consiliul se întruneşte, de regulă, semestrial în şedinţe ordinare, respectiv în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar, la convocarea directorului executiv al AIMMAIPE sau la convocarea MMACA.

    ART. 8
    (1) În vederea pregătirii pe probleme specifice a lucrărilor Consiliului se poate decide constituirea de comisii de specialitate.
    (2) Comisiile de specialitate sunt comisii de lucru ale Consiliului şi vor avea ca obiect de activitate analizarea în detaliu a problemelor specifice identificate de către membrii Consiliului cu privire la mediul de afaceri, comerţ, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel regional şi local, promovarea spiritului antreprenorial, promovarea inovării şi transferului de tehnologie, dezvoltarea producţiei şi serviciilor, investiţiilor, dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea cadrului legislativ şi administrativ.
    (3) Componenţa comisiilor de specialitate va fi aprobată în funcţie de problemele specifice pentru care se constituie.
    (4) Din comisiile de specialitate pot face parte şi reprezentanţi ai Reprezentanţei Comisiei Europene în România, ai organizaţiilor internaţionale active în România (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Mondială sau alte organizaţii), reprezentanţi ai băncilor comerciale din România şi ai instituţiilor de învăţământ superior de prestigiu sau ai institutelor de cercetare cu activitate în domeniul economic sau al întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (5) După încheierea dezbaterilor sau efectuarea lucrării aflate în examinare, comisia de specialitate va întocmi un raport care va cuprinde, pe lângă opinia majorităţii membrilor comisiei, şi părerile contrare, motivate, după caz.
    (6) Rapoartele întocmite de comisiile de specialitate sunt transmise spre consultare membrilor Consiliului, iar apoi prezentate şi analizate în cadrul şedinţelor Consiliului.

    ART. 9
    (1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de către Secretariatul Consiliului, pe baza propunerilor membrilor, se aprobă de către preşedintele Consiliului şi se afişează pe site-ul AIMMAIPE şi pe site-ul MMACA cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
    (2) Convocarea şedinţelor Consiliului se face cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, de către Secretariatul Consiliului, care va transmite fiecărui membru invitaţia de participare, ordinea de zi şi, dacă este cazul, rapoartele comisiilor de specialitate sau alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.

    ART. 10
    Şedinţele Consiliului sunt conduse de preşedinte sau de înlocuitorul acestuia.

    ART. 11
    (1) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 5 Consiliul elaborează recomandări.
    (2) Recomandările elaborate de Consiliu au rol consultativ şi se emit cu votul majorităţii simple a participanţilor. În cazul egalităţii de voturi, votul directorului executiv al AIMMAIPE sau al înlocuitorului acestuia este hotărâtor.
    (3) Votul membrilor Consiliului este nominal deschis. Consiliul poate decide ca anumite recomandări să fie luate prin vot secret.

    ART. 12
    (1) Secretariatul Consiliului va consemna dezbaterile şedinţei, punctele de vedere şi propunerile formulate de membrii Consiliului, precum şi recomandările elaborate în procesul-verbal al şedinţei.
    (2) La sfârşitul şedinţei toţi participanţii vor semna procesul-verbal încheiat.
    (3) Procesele-verbale împreună cu documentele informative se comunică membrilor Consiliului, prin grija Secretariatului, în termen de maximum 7 zile de la data şedinţei.
    (4) Recomandările elaborate de Consiliu se transmit de către Secretariatul Consiliului, în scris, instituţiilor publice competente să le analizeze şi să le valorifice, membrilor Consiliului, precum şi altor organizaţii interesate stabilite în şedinţa Consiliului.
    (5) Concluziile şedinţelor Consiliului se aduc la cunoştinţa publicului, integral sau în extras, de către Secretariat, prin publicare pe site-ul AIMMAIPE şi a MMACA, în termen de maximum 10 zile de la data şedinţei, precum şi prin transmiterea lor către mass-media centrală sau locală, după caz.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 13
    Membrii Consiliului îşi exercită atribuţiile cu titlu gratuit.

    ART. 14
    Prezentul regulament poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016