Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 7 decembrie 2004  privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative ale Ministerului Public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 7 decembrie 2004 privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei publice de manager economic si a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul departamentelor economico-financiare si administrative ale Ministerului Public

EMITENT: MINISTERUL PUBLIC - PARCHETUL DE PE LANGA INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.252 din 24 decembrie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângã curţile de apel şi parchetele de pe lângã tribunale au în structurã câte un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic numit pe bazã de concurs, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.
(2) Departamentele economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe lângã tribunale asigurã activitatea economicã, financiarã şi administrativã şi pentru parchetele din circumscripţia acestora.
ART. 2
Personalul din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, cu excepţia managerului economic, este încadrat de procurorul general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, de procurorul general al parchetului de pe lângã curtea de apel în cadrul cãruia urmeazã sã îşi desfãşoare activitatea, pe bazã de concurs sau de probã practicã.
ART. 3
Posturile vacante aferente funcţiilor publice de execuţie şi de conducere (altele decât cele de manager economic) din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative din Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângã curţile de apel şi parchetele de pe lângã tribunale se ocupã prin concurs organizat de cãtre Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pentru acest parchet, respectiv de parchetele de pe lângã curţile de apel, pentru celelalte parchete, cu respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale prezentului regulament.

CAP. II
Concursul pentru ocuparea funcţiei publice de manager economic şi a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ

ART. 4
(1) Concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic pentru Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, parchetele de pe lângã curţile de apel şi parchetele de pe lângã tribunale se organizeazã de Parchetul de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(2) Condiţiile de participare şi condiţiile de desfãşurare a concursului, precum şi bibliografia se publicã, prin grija Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfãşurãrii concursului. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfãşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfãşurãrii acestuia se afişeazã la sediul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi se publicã pe pagina de Internet a acestuia, în acelaşi termen.
(3) Comisia de concurs se constituie prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu cel puţin 40 de zile înainte de data desfãşurãrii concursului şi este formatã din 5 membri desemnaţi cu respectarea urmãtoarelor condiţii:
a) 4 membri sunt funcţionari publici din cadrul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dintre care unul deţine o funcţie publicã echivalentã cu funcţiile publice pentru care se organizeazã concursul;
b) un membru este din partea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formatã din 5 membri, desemnaţi cu respectarea prevederilor alin. (3), alţii decât membrii comisiei de concurs.
(5) Membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie sã prezinte cazierul administrativ eliberat de Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici.
(6) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigurã de cãtre compartimentul resurse umane al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
ART. 5
(1) La concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de manager economic se pot înscrie persoanele care îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) au cetãţenie românã şi domiciliul în România;
b) sunt absolvente de studii superioare economice;
c) au o vechime în specialitate de minimum 5 ani;
d) au o bunã reputaţie;
e) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
f) nu au antecedente penale;
g) nu au fost eliberate dintr-o funcţie publicã în ultimii 7 ani pentru motive imputabile;
h) nu au desfãşurat activitate de poliţie politicã, astfel cum este definitã aceasta prin lege.
(2) La concursul pentru ocuparea celorlalte funcţii publice vacante din cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
(3) Concursul prevãzut la alin. (2) se organizeazã potrivit art. 3, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
(4) Prevederile art. 4 alin. (2)-(6) se aplicã în mod corespunzãtor pentru parchetul care organizeazã concursul.
ART. 6
(1) Concursul constã în 3 etape, dupã cum urmeazã:
a) selectarea dosarelor de înscriere;
b) proba scrisã;
c) interviul.
(2) Probele de concurs prevãzute la alin. (1) lit. b) şi c) se noteazã cu puncte de la 1 la 100.
ART. 7
(1) În vederea participãrii la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicãrii anunţului cuprinzând condiţiile de desfãşurare a concursului, candidaţii vor depune la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) copia legalizatã a actului de identitate;
b) formularul de înscriere;
c) copiile legalizate ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestã efectuarea unor specializãri;
d) copia legalizatã a carnetului de muncã sau, dupã caz, o adeverinţã care sã ateste vechimea în muncã şi, respectiv, în specialitate;
e) curriculum vitae;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare;
h) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, dupã caz, recomandarea de la ultimul loc de muncã;
i) declaraţia pe propria rãspundere autentificatã la notar sau adeverinţa care sã ateste cã nu au desfãşurat activitãţi de poliţie politicã.
(2) Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul parchetului care organizeazã concursul.
ART. 8
(1) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data expirãrii termenului prevãzut la art. 7 alin. (1), comisia de concurs selecteazã dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare prevãzute la art. 5 alin. (1) şi (2) şi la art. 7 alin. (1).
(2) Rezultatele selectãrii dosarelor de înscriere la concurs se afişeazã, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul parchetului, în termenul prevãzut la alin. (1).
(3) Candidaţii respinşi pot face contestaţie, care se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se soluţioneazã de cãtre aceastã comisie în termen de 24 de ore.
(4) Rezultatele soluţionãrii contestaţiilor sunt definitive şi se afişeazã în termen de 24 de ore de la soluţionare la sediul parchetului care organizeazã concursul.
(5) Pot susţine proba scrisã candidaţii ale cãror dosare de înscriere au fost selectate de cãtre comisia de concurs şi cei ale cãror contestaţii au fost admise.
ART. 9
(1) Proba scrisã constã în redactarea unei lucrãri sau în rezolvarea unor teste-grilã.
(2) Subiectele pentru proba scrisã se stabilesc de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înaintea susţinerii probei scrise, pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât sã reflecte capacitatea de analizã şi sintezã a candidaţilor, în concordanţã cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizeazã concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele vor fi identice în cadrul aceluiaşi concurs.
(3) Seturile de subiecte se semneazã de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila parchetului care organizeazã concursul.
(4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi de complexitate al subiectelor, dar nu poate depãşi 3 ore.
ART. 10
(1) Intrarea candidaţilor în sãlile de concurs se va face pe baza listelor întocmite pentru fiecare salã şi a actului de identitate.
(2) Candidaţii care nu se vor afla în salã în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisã.
(3) În vederea elaborãrii lucrãrii scrise, candidaţii vor primi coli de hârtie având sigiliul instituţiei. Se va putea folosi numai cernealã de culoare albastrã sau pix cu pastã de culoare albastrã.
(4) Înainte de a se dicta subiectele, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmeazã a fi lipit, dupã care se aplicã ştampila parchetului care organizeazã concursul.
(5) Plicul cu subiectele de concurs va fi desfãcut de un candidat care va semna şi procesul-verbal încheiat la sfârşitul susţinerii probei scrise.
(6) Pe toatã durata desfãşurãrii probei scrise, în sãlile de concurs au acces numai membrii comisiei şi secretarul comisiei de concurs.
(7) La expirarea timpului prevãzut pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor preda lucrarea, semnând borderoul special întocmit în acest sens.
(8) Pe toatã durata desfãşurãrii probei scrise este interzisã pãrãsirea sãlii de concurs de cãtre candidaţi. În cazuri excepţionale, pãrãsirea temporarã a sãlii de concurs se poate face numai cu însoţitor, dintre persoanele menţionate la alin. (6).
(9) Orice fraudã sau încercare de fraudã doveditã se sancţioneazã cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri comisia de concurs întocmeşte un proces-verbal cuprinzând constatãrile fãcute şi mãsurile luate, iar lucrarea se anuleazã cu menţiunea "fraudã".
ART. 11
(1) Comisia de concurs stabileşte baremul de acordare a punctajului pentru proba scrisã, care se afişeazã la finalizarea acestei probe la sediul parchetului.
(2) Proba scrisã se noteazã cu puncte de la 1 la 100 de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Punctajul final al probei scrise este media aritmeticã a punctelor acordate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
(4) Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
ART. 12
(1) Punctajele obţinute la proba scrisã, cu menţiunea "admis" sau "respins", se afişeazã la sediul Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 48 de ore, dar care sã asigure rãmânerea a cel puţin 24 de ore pânã la susţinerea urmãtoarei probe, dupã rezolvarea unor eventuale contestaţii.
(2) Prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 13
(1) Interviul se susţine, de regulã, în cel mult 5 zile lucrãtoare de la data susţinerii probei scrise.
(2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa candidatului întrebãri din bibliografia de concurs sau legate de activitatea practicã specificã postului pentru care candideazã.
(3) Interviul se noteazã cu puncte de la 1 la 100 de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
(4) Punctajul final al interviului este media aritmeticã a punctelor acordate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
(5) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba oralã.
ART. 14
(1) Promovarea probelor prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b) şi c) se face ca urmare a obţinerii a cel puţin 50 de puncte pentru fiecare dintre acestea. Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probe.
(2) Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele douã probe, în ordinea punctajului final obţinut.
ART. 15
La finalizarea fiecãrei probe şi la finalizarea concursului se întocmeşte un proces-verbal semnat de membrii comisiei de concurs, care conţine descrierea modului de desfãşurare a acestuia şi rezultatele obţinute de candidaţi.
ART. 16
(1) Se considerã admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj final dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publicã, cu condiţia ca aceştia sã fi obţinut punctajul minim necesar promovãrii.
(2) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisã, iar dacã egalitatea se menţine, are prioritate cel care are specializãri în domeniul funcţiei publice pentru care a candidat sau vechime mai mare în specialitate.
(3) Comunicarea punctajelor şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediul parchetului, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data susţinerii ultimei probe.
ART. 17
Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţia publicã de manager economic, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv în funcţia publicã pentru care au susţinut concursul, prin ordin al procurorului general al parchetului care a organizat concursul.

CAP. III
Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ

ART. 18
Poate fi angajatã cu contract individual de muncã în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv în cadrul departamentelor economico-financiare şi administrative ale parchetelor de pe lângã curţile de apel şi ale parchetelor de pe lângã tribunale, persoana care îndeplineşte urmãtoarele condiţii:
a) este cetãţean român cu domiciliul în România;
b) are studii în conformitate cu cerinţele postului;
c) nu are antecedente penale şi se bucurã de o bunã reputaţie;
d) este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
e) a promovat concursul sau, dupã caz, proba practicã, organizatã potrivit prezentului regulament.
ART. 19
(1) Candidaţii vor prezenta pentru înscrierea la concurs sau la proba practicã urmãtoarele acte:
a) copie legalizatã de pe actul de identitate;
b) copie legalizatã de pe actul doveditor al studiilor urmate;
c) certificat de cazier judiciar;
d) curriculum vitae;
e) copie legalizatã de pe carnetul de muncã sau extras de pe registrul general al salariaţilor, dacã este cazul;
f) adeverinţã medicalã care sã ateste starea de sãnãtate corespunzãtoare.
(2) Copiile legalizate de pe actele prevãzute la alin. (1) se prezintã însoţite de documentele originale.
(3) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncã, dacã este cazul.
ART. 20
(1) Personalul care desfãşoarã activitãţi administrative, de gospodãrire, de întreţinere-reparaţii şi de deservire este angajat pe bazã de concurs.
(2) Concursul constã într-o probã scrisã de verificare a cunoştinţelor teoretice şi o probã oralã şi se desfãşoarã în conformitate cu condiţiile prevãzute în anexa nr. 12 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea pesonalului din unitãţile bugetare, cu modificãrile ulterioare.
ART. 21
(1) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, numãrul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţã celor interesaţi, prin afişare la sediul parchetelor organizatoare şi prin publicare pe pagina de Internet a Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixatã.
(2) Cererile pentru înscrierea la concurs se adreseazã procurorului general al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, dupã caz, procurorului general al parchetului de pe lângã curtea de apel şi se depun la sediul parchetului care organizeazã concursul cu cel puţin 10 zile înainte de data acestuia.
ART. 22
În funcţie de specificul posturilor scoase la concurs şi de numãrul candidaţilor, conducãtorul parchetului care organizeazã concursul stabileşte comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 23
(1) Timpul alocat pentru elaborarea lucrãrii scrise este de douã ore din momentul comunicãrii subiectelor.
(2) Prevederile art. 10 se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 24
(1) Corectarea lucrãrilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de concurs.
(2) Lucrarea scrisã va fi notatã cu note de la 1 la 10 de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
(3) Nota finalã a lucrãrii scrise este media aritmeticã a notelor acordate de cãtre fiecare membru al comisiei de concurs.
ART. 25
Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisã de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidaţii trebuie sã obţinã cel puţin nota 7.
ART. 26
Procedura privind contestaţiile la rezultatele obţinute este cea prevãzutã la art. 8 alin. (3) şi (4).
ART. 27
(1) La proba oralã participã candidaţii declaraţi admişi la proba scrisã de verificare a cunoştinţelor teoretice.
(2) Prevederile art. 24 se aplicã în mod corespunzãtor.
(3) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba oralã.
ART. 28
Media generalã (nota) de promovare a concursului este de cel puţin 7 şi este media aritmeticã a notelor acordate pentru fiecare probã.
ART. 29
(1) Repartizarea candidaţilor admişi la concurs se face în ordinea descrescãtoare a mediilor generale (notelor) de promovare obţinute, în funcţie de posturile vacante existente.
(2) La medii (note) egale, comisia de concurs va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bazã sau suplimentare absolvite şi, în subsidiar, în raport cu vechimea în muncã.
ART. 30
(1) Personalul de serviciu este angajat pe baza unei probe practice. Prevederile art. 21 şi 22, în ceea ce priveşte comisia de concurs, se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) În urma susţinerii probei practice, candidatul va fi declarat admis sau respins.
(3) Criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practicã se stabilesc în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs.
(4) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba practicã.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 31
Lucrãrile scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexeazã la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.
ART. 32
Dosarele, lucrãrile scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi, precum şi alte lucrãri privind concursul se arhiveazã şi se pãstreazã potrivit nomenclatoarelor arhivistice.
ART. 33
Prezentul regulament se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016