Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 septembrie 2021  de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 6 septembrie 2021 de organizare şi funcţionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 929 din 29 septembrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. M.188 din 6 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 29 septembrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naţionale, denumită în continuare Casa, este înfiinţată prin lege în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, denumit în continuare M.Ap.N., şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii, cu modificările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

    ART. 2
    (1) Casa este structura de specialitate, cu personalitate juridică, care administrează sistemul pensiilor militare de stat din România, în înţelesul art. 1 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru:
    a) militarii din M.Ap.N. definiţi la art. 3 lit. a) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pensionarii militari din M.Ap.N. definiţi la art. 3 lit. d) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) urmaşii persoanelor prevăzute la lit. a) şi b), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale;
    d) elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în M.Ap.N.

    (2) Casa are sediul în municipiul Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7F, sectorul 6, adresa de poştă electronică şi adresa web fiind casadepensii@mapn.ro, respectiv http://cps.mapn.ro.

    ART. 3
    (1) Casa asigură stabilirea şi plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite în temeiul prevederilor Legii nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale legilor speciale pentru militarii trecuţi în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat din M.Ap.N. sau pentru urmaşii acestora, în condiţiile legii.
    (2) Pentru militarii trecuţi în rezervă/retragere ale căror raporturi de serviciu au încetat din alte instituţii din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională sau pentru urmaşii acestora, drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se plătesc potrivit protocoalelor de colaborare încheiate de Casă cu fiecare din aceste instituţii, potrivit legii.

    CAP. II
    Organizarea Casei
    ART. 4
    (1) Casa are în compunere structuri de specialitate, care sunt entităţi organizaţionale de tip oficiu, serviciu, secţie, birou, compartiment şi care, potrivit reglementărilor în vigoare, au stabilite atribuţii şi responsabilităţi distincte.
    (2) Casa are în structura organizatorică următoarele componente:
    a) conducerea;
    b) Oficiul financiar-contabil;
    c) Compartimentul informare şi relaţii publice;
    d) Structura de securitate;
    e) Compartimentul documente clasificate;
    f) Oficiul stabiliri pensii şi titluri executorii;
    g) Secţia 1 plăţi pensii;
    h) Secţia 2 plăţi pensii;
    i) Compartimentul registratură dosare de pensie;
    j) Serviciul informatică;
    k) Secţia secretariat, stat major şi legislaţie resurse;
    l) Secţia juridică;
    m) Secţia legislaţie, relaţia cu publicul şi pensionarii;
    n) Biroul petiţii, reclamaţii, sesizări.

    (3) Schema organizatorică a Casei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 5
    În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Casa cooperează cu structuri din M.Ap.N. sau cu entităţile prevăzute la art. 10 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016, cu modificările ulterioare.

    ART. 6
    (1) Personalul Casei este subordonat directorului, respectiv directorilor adjuncţi care coordonează respectiva activitate şi, în mod nemijlocit, şefilor structurilor din compunerea Casei din care fac parte.
    (2) Personalul Casei răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişelor posturilor.

    ART. 7
    Conducerea oficiilor, serviciilor, secţiilor, birourilor şi a compartimentelor din cadrul Casei se exercită de şefi, iar în lipsa lor, de către persoanele din cadrul aceloraşi structuri, desemnate în scris de director sau de directorii adjuncţi, după caz.

    ART. 8
    Nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv judeţele şi sectoarele municipiului Bucureşti, cu privire la care se exercită competenţele teritoriale de către secţiile din cadrul Oficiului stabiliri pensii şi titluri executorii din structura Casei se realizează prin dispoziţie/ordin de zi pe unitate a/al directorului Casei.

    CAP. III
    Conducerea Casei
    ART. 9
    (1) Conducerea Casei este asigurată de director.
    (2) Directorul Casei are în subordine 3 directori adjuncţi, directorul adjunct management pensii, directorul adjunct pentru resurse şi directorul adjunct management juridic.
    (3) Directorul Casei are calitatea de ordonator terţiar de credite.

    ART. 10
    Directorul conduce întreaga activitate a Casei şi o reprezintă în relaţiile cu celelalte unităţi ale M.Ap.N., cu instituţiile şi organismele din ţară şi din străinătate, în limitele competenţelor stabilite potrivit legii şi, când este cazul, în baza mandatului încredinţat de către ministrul apărării naţionale.

    ART. 11
    Pentru aplicarea prevederilor actelor normative de nivel superior, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului apărării naţionale, precum şi a dispoziţiilor secretarilor de stat şi secretarului general, directorul Casei emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din subordine.

    ART. 12
    (1) Directorul Casei răspunde, în condiţiile legii, de întreaga activitate pe care o desfăşoară Casa.
    (2) Organizarea şi modalităţile de planificare a activităţilor desfăşurate de Casă, precum şi de evaluare a activităţilor desfăşurate de către structurile acesteia se stabilesc prin dispoziţie a directorului Casei.

    ART. 13
    (1) Directorii adjuncţi răspund, în condiţiile legii, de activitatea oficiilor, serviciilor, secţiilor, birourilor şi, după caz, a compartimentelor încredinţate prin regulamentul de organizare, aflate în subordine, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe care le sunt dispuse sau delegate de către directorul Casei.
    (2) Directorul adjunct pentru resurse îndeplineşte şi atribuţiile de şef de stat major.

    CAP. IV
    Atribuţiile structurilor organizatorice din compunerea Casei
    ART. 14
    Casa îndeplineşte atribuţiile generale prevăzute la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016, cu modificările ulterioare.

    ART. 15
    Directorul Casei are în subordine nemijlocită următoarele structuri:
    a) Oficiul financiar-contabil;
    b) Compartimentul informare şi relaţii publice;
    c) Structura de securitate;
    d) Compartimentul documente clasificate.


    ART. 16
    (1) Oficiul financiar-contabil are în compunere:
    a) Serviciul financiar-contabil;
    b) Secţia evidenţă contribuabili.

    (2) Serviciul financiar-contabil este structura de specialitate din cadrul Casei prin care se realizează managementul financiar-contabil, exercitându-şi competenţele în următoarele domenii de responsabilitate prevăzute de actele normative, astfel:
    a) planificarea bugetară;
    b) asigurarea finanţării şi execuţia bugetară;
    c) organizarea şi conducerea contabilităţii, inventarierea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului;
    d) plata pensiilor şi a altor drepturi sociale;
    e) efectuarea decontărilor interne;
    f) salarizarea personalului şi fiscalitatea veniturilor salariale;
    g) organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a controlului intern/managerial în domeniul financiar-contabil.

    (3) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte planificarea bugetară:
    a) analizarea documentelor primite prin care se precizează metodologia de elaborare a proiectului de buget;
    b) analizarea, centralizarea, întocmirea şi înaintarea propunerilor pentru proiectul de buget, anexele la acesta, pentru anul de plan şi estimările pe următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări.

    (4) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte asigurarea finanţării şi execuţia bugetară:
    a) întocmirea şi transmiterea cererii de credite şi a notei justificative;
    b) întocmirea, în termenul legal, a situaţiei virărilor/ transferurilor de credite bugetare şi transmiterea acesteia la Direcţia generală financiar-contabilă pentru aprobare;
    c) organizarea angajării, lichidării, ordonanţării şi a plăţii cheltuielilor aprobate prin buget şi luarea măsurilor pentru respectarea întocmai a fazelor execuţiei bugetare;
    d) executarea bugetului de cheltuieli aprobate de către ordonatorul principal de credite.

    (5) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte organizarea şi conducerea contabilităţii, inventarierea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului:
    a) organizarea şi conducerea contabilităţii, a controlului şi a îndrumării de specialitate pentru activitatea proprie;
    b) înregistrarea cronologică şi sistematică în contabilitate a tuturor operaţiunilor financiar-contabile ce se execută la nivelul Casei;
    c) întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi susţinerea acestora la organele în drept, la termenele stabilite;
    d) urmărirea evoluţiei posturilor din bilanţul contabil şi stabilirea măsurilor de corectare atunci când acestea se menţin încărcate nejustificat;
    e) organizarea şi coordonarea activităţilor de inventariere, evaluare şi reevaluare a patrimoniului.

    (6) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte plata pensiilor şi a altor drepturi sociale:
    a) întocmirea angajamentelor bugetare şi a propunerilor de angajare a cheltuielilor, cu excepţia celor prevăzute la art. 24 lit. c);
    b) verificarea ordonanţărilor de plată, a documentelor justificative anexate şi întocmirea ordinelor de plată pentru achitarea pensiilor şi a altor drepturi sociale;
    c) analizarea extraselor de cont de la bănci, potrivit convenţiilor încheiate cu acestea pentru plata pensiilor, înregistrarea în contabilitate a pensiilor şi a reţinerilor din pensiile returnate.

    (7) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte efectuarea decontărilor interne:
    a) întocmirea documentelor pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi cu numerar în lei reprezentând indemnizaţii de delegare şi de detaşare, cheltuieli de cazare şi transport în interes de serviciu, compensaţii lunare pentru chirie, deconturi de medicamente, decontarea transportului la/de la domiciliu;
    b) întocmirea instrumentelor de plată privind indemnizaţiile de delegare şi de detaşare, cheltuielile de cazare şi transport în interes de serviciu, compensaţiile lunare pentru chirie, deconturile de medicamente, decontarea transportului la/de la domiciliu;
    c) urmărirea decontării şi justificarea la termen a avansurilor acordate în lei, pe bază de documente justificative.

    (8) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte salarizarea personalului şi fiscalitatea veniturilor salariale:
    a) stabilirea şi asigurarea plăţii drepturilor salariale cuvenite personalului Casei;
    b) stabilirea şi asigurarea plăţii valorii financiare a normelor de hrană, a ajutoarelor, indemnizaţiilor şi prestaţiilor sociale, acordate conform legislaţiei în domeniu;
    c) fundamentarea şi planificarea creditelor bugetare necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului alocat la drepturi;
    d) asigurarea aplicării prevederilor legislaţiei privind fiscalitatea veniturilor salariale în activitatea de impunere, virare şi declarare a contribuţiilor sociale pe veniturile realizate din solde/salarii de personalul militar şi civil.

    (9) Serviciul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi a controlului intern/managerial în domeniul financiar-contabil:
    a) organizarea şi coordonarea controlului financiar preventiv propriu la Casă, conform legislaţiei în domeniu;
    b) elaborarea şi actualizarea „Cadrului specific cu operaţiunile supuse controlului financiar preventiv propriu“ la nivelul Casei;
    c) elaborarea cadrului organizatoric al controlului intern în domeniul financiar-contabil;
    d) stabilirea procedurilor operaţionale pentru activităţile financiar-contabile;
    e) prezentarea de propuneri ordonatorului de credite pentru eficientizarea managementului financiar-contabil la nivelul acestuia.


    ART. 17
    Secţia evidenţă contribuabili îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) asigură ţinerea evidenţei contribuabililor la sistemul public de pensii pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2015 şi eliberează adeverinţe în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) asigură verificarea şi validarea declaraţiilor rectificative privind evidenţa nominală a personalului militar asigurat în sistemul public de pensii şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, transmise de către ordonatorii de credite care au efectuat plăţi de natură salarială pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2015;
    c) colaborează şi face schimb de informaţii cu Casa Naţională de Pensii Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru corelarea bazelor proprii de date în scopul realizării unei evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat;
    d) realizează un schimb sistematic de informaţii cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală referitor la sumele reprezentând contribuţiile de asigurări sociale, declarate şi, respectiv, plătite de ordonatorii de credite pentru perioada ianuarie 2011-decembrie 2015. În acest scop, utilizează aplicaţia Schimb masiv de date, pusă la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    e) solicită la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau la oricare altă autoritate, instituţie publică abilitată, date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice;
    f) eliberează, în condiţiile legii, adeverinţe care atestă un drept;
    g) actualizează lunar Registrul participanţilor în baza protocoalelor semnate cu fondurile de pensii administrate privat;
    h) actualizează tabelul electronic al contribuţiilor (TEC), în conformitate cu prevederile art. 8 din Norma nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) întocmeşte şi transmite listele nominale de viramente, precum şi recapitulaţiile acestora către administratorii fondurilor de pensii administrate privat şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Norma nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) efectuează lunar, în baza comunicărilor administratorilor fondurilor de pensii, transferurile participanţilor între fonduri, îndreptarea erorilor materiale, precum şi modificarea unor elemente înscrise în Registrul participanţilor;
    k) urmăreşte aplicarea protocoalelor privind schimbul de date din domeniul de activitate;
    l) gestionează Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - anexa asigurat [conform art. 1 alin. (1) pct. c din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016*) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 78, 79, 81, 102 şi 147 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru instituţiile publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională];
    *) Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    m) asigură luarea în evidenţă a formularelor 230, depuse de către pensionarii militari/militari la Casă în termenul stabilit de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) gestionează Declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (declaraţia informativă), întocmită şi depusă de către Serviciul plăţi pensii pentru pensionarii în plată, conform art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. S/969/2016;
    o) calculează, în baza anexelor asigurat sau, după caz, a declaraţilor informative şi a solicitărilor militarilor, precum şi ale pensionarilor militari, suma reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, precum şi pentru veniturile din pensii;
    p) gestionează informaţiile privitoare la personalul asigurat, potrivit legii, din anexa asigurat şi, după caz, transmite datele personalului respectiv către Direcţia generală financiar-contabilă, în conformitate cu prevederile procedurii de pregătire, raportare, anonimizare şi preluare a raportărilor lunare cu contribuţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ale asiguraţilor din instituţiile sistemului naţional de apărare;
    q) transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin intermediul Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, până pe data de 25 a lunii curente, pentru luna anterioară, în format electronic, lista asiguraţilor în Sistemul de asigurări sociale de sănătate (pensionari militari şi coasiguraţi).


    ART. 18
    Compartimentul informare şi relaţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) desfăşurarea activităţii de informare publică directă, în condiţiile legii;
    b) organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare internă a personalului;
    c) gestionarea, în toate situaţiile, a relaţiilor Casei şi personalului acesteia cu mass-media;
    d) monitorizarea apariţiei în mass-media şi în reţelele sociale a informaţiilor referitoare la activitatea Casei, prezentarea acestora directorului Casei, informarea structurii care coordonează Casa şi transmiterea la Direcţia informare şi relaţii publice;
    e) consilierea directorului în privinţa organizării relaţiilor cu comunitatea;
    f) organizarea, la ordinul directorului, atunci când situaţia concretă o impune, a conferinţelor sau briefingurilor de presă; despre data şi ora stabilite şi tematica abordată, informează ierarhic, pe linie de specialitate, până la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice;
    g) identificarea nevoilor de informare ale militarilor din Casă şi solicitarea de la Direcţia informare şi relaţii publice, pe cale oficială, de materiale care să răspundă acestor nevoi;
    h) informarea ierarhică, pe linie de specialitate, până la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice, despre tematica solicitărilor de informaţii primite de la jurnalişti sau reacţiile de pe reţelele sociale, pe fondul crizelor mediatice sau cu potenţial de criză mediatică pentru instituţia militară, în scopul armonizării răspunsurilor şi punctelor de vedere sau în vederea sprijinului de specialitate;
    i) elaborarea de analize, sinteze şi raportări periodice sau la solicitare pe linia activităţii de informare şi relaţii publice;
    j) participarea, la solicitare, la activităţile/acţiunile organizate de birourile informare-recrutare, împreună cu personal din Casă;
    k) realizarea de materiale scrise şi fotovideo, destinate promovării pe paginile oficiale centrale ale M.Ap.N. din reţelele sociale, şi articole, opinii, reportaje, portrete de militari destinate blogului oficial al M.Ap.N. - armataromaniei.ro;
    l) prezentarea în cadrul activităţilor de informare internă a întregului personal a riscurilor, vulnerabilităţilor şi avantajelor comunicării online, conform ghidurilor de bune practici, prezentărilor elaborate de Direcţia informare şi relaţii publice, precum şi prevederilor Instrucţiunilor privind activitatea de informare şi relaţii publice în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.103/2020, cu modificările ulterioare, privind responsabilităţile şi regulile de comportare în reţelele sociale.


    ART. 19
    (1) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru organizarea şi administrarea securităţii:
    a) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
    b) întocmeşte planul anual specific de pregătire a personalului Casei;
    c) întocmeşte planul anual specific de control pe linia securităţii, pe baza extrasului din planul unic de control primit de la eşalonul superior;
    d) întocmeşte şi actualizează lista cu informaţiile clasificate deţinute de Casă, pe niveluri de clasificare;
    e) actualizează documentele de organizare şi administrare a securităţii din Casă;
    f) desfăşoară activitatea de pregătire specifică a personalului Casei care are acces la informaţii clasificate;
    g) efectuează şi, după caz, participă la controalele privind modul de aplicare a reglementărilor de securitate;
    h) întocmeşte semestrial „Sinteza activităţilor de control şi a modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate“;
    i) ţine evidenţa încălcărilor reglementărilor de securitate şi a incidentelor de securitate din Casă.

    (2) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia personalului:
    a) consiliază directorul Casei în activitatea de selecţionare a personalului în vederea verificării, avizării şi autorizării acestuia pentru a avea acces la informaţii clasificate;
    b) iniţiază, la ordinul directorului Casei, procesul de eliberare, revalidare şi retragere a documentelor de acces la informaţii clasificate;
    c) pune la dispoziţia personalului formularele-tip corespunzătoare nivelului de acces şi acordă asistenţă de specialitate la completare;
    d) execută verificările privind personalul Casei în vederea acordării autorizaţiilor de acces la informaţii secrete de serviciu;
    e) instruieşte personalul autorizat, odată cu semnarea angajamentului de confidenţialitate, pe timpul valabilităţii documentelor de acces la informaţii clasificate, precum şi la încetarea raporturilor de muncă;
    f) la ordinul directorului Casei, înaintează Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară aspectele ce pot constitui elemente de incompatibilitate pentru accesul la informaţii clasificate, pentru personalul care a fost deja autorizat, în vederea reverificării persoanei şi prevenirii scurgerii de informaţii clasificate;
    g) comunică Direcţiei contrainformaţii şi securitate militară toate modificările survenite în formularele-tip ale personalului de la data autorizării şi solicită, după caz, revalidarea.

    (3) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia fizică:
    a) prezintă directorului Casei propuneri privind măsurile de protecţie fizică;
    b) verifică, inopinat sau pe baza planificării, viabilitatea măsurilor de protecţie fizică a obiectivelor, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalaţiilor şi activităţilor în cadrul cărora sunt gestionate informaţii clasificate;
    c) participă la întocmirea planului de cooperare cu alte structuri cu responsabilităţi pe linia protecţiei fizice;
    d) controlează prin măsuri procedurale accesul vizitatorilor, regimul accesului cu laptopuri, memory-stickuri, telefoane mobile şi alte echipamente şi dispozitive cu facilităţi de stocare/transmitere a datelor;
    e) participă la întocmirea planului de pază şi intervenţie.

    (4) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia documentelor clasificate:
    a) coordonează şi controlează activitatea Compartimentului documente clasificate;
    b) verifică corectitudinea elaborării documentelor clasificate;
    c) avizează multiplicarea documentelor clasificate şi difuzarea acestora;
    d) avizează distrugerea documentelor clasificate;
    e) avizează predarea pentru consultare a documentelor clasificate strict secret de importanţă deosebită;
    f) cercetează orice încălcare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale;
    g) execută instruirea comisiilor de verificare a existenţei documentelor clasificate, anual şi ori de câte ori este nevoie;
    h) întocmeşte darea de seamă cu rezultatul verificării anuale a existenţei documentelor clasificate create în anul anterior şi o înaintează la structura de securitate a eşalonului superior.

    (5) Structura de securitate asigură implementarea şi menţinerea cerinţelor privind protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii.
    (6) Structura de securitate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice pentru protecţia informaţiilor clasificate în activitatea de informare publică:
    a) verifică informaţiile ce urmează să fie tipărite, multiplicate, difuzate, transmise prin canale de comunicaţii neprotejate (fax, telex, telefon, internet, e-mail) şi avizează transmiterea/ difuzarea acestora în situaţia în care nu conţin informaţii clasificate, conform prevederilor legale în vigoare;
    b) verifică în prealabil informaţiile care sunt trimise/prezentate la activităţile cu participare internaţională, organizate în ţară sau în străinătate;
    c) consiliază conducerea Casei în probleme specifice acestei activităţi.


    ART. 20
    Compartimentul documente clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) înregistrarea documentelor transmise Casei sau întocmite de personalul Casei şi prezentarea acestora directorului sau, după caz, înlocuitorului legal, iar în baza rezoluţiei acestuia, predarea respectivelor documente, pe bază de semnătură, persoanelor cărora le-au fost repartizate;
    b) înregistrarea, împachetarea, sigilarea, completarea documentelor de expediţie şi predarea documentelor destinate expedierii;
    c) distribuirea documentelor, numai pe baza rezoluţiei înscrise pe acestea, persoanei destinatare, dacă aceasta se regăseşte în tabelul cu personalul propriu care deţine documente de acces la informaţii clasificate, pe niveluri de clasificare, întocmit de Structura de securitate;
    d) informarea imediată a conducerii Casei în cazul în care nivelul de clasificare marcat pe document este mai mare decât nivelul documentului de acces la informaţii clasificate deţinut de persoana căreia îi este destinat documentul;
    e) participarea la şedinţele de pregătire şi la convocările de specialitate organizate;
    f) poate asigura primirea şi transmiterea documentelor naţionale prin poştă electronică;
    g) predarea/primirea, pe bază de tichet, a mapelor-tip cu documente aflate asupra personalului, stabilite prin reglementări interne că nu pot fi păstrate în zone de securitate sau administrative, verificarea integrităţii sigiliilor;
    h) justificarea în registrele de evidenţă a documentelor clasate în mape/dosare, precum şi a celor distruse pe bază de proces-verbal de distrugere.


    ART. 21
    Directorul adjunct management pensii are în subordine nemijlocită următoarele structuri:
    a) Oficiul stabiliri pensii şi titluri executorii;
    b) Secţia 1 plăţi pensii;
    c) Secţia 2 plăţi pensii;
    d) Compartimentul registratură dosare de pensie.


    ART. 22
    (1) Oficiul stabiliri pensii şi titluri executorii este structura specializată din cadrul Casei care îşi exercită atribuţiile funcţionale în scopul aplicării legislaţiei specifice cu privire la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ce se cuvin pensionarilor militari şi urmaşilor acestora, precum şi în domeniul titlurilor executorii, exportului pensiilor şi gestionării legilor speciale şi are în compunere:
    a) Serviciul stabiliri pensii;
    b) Serviciul titluri executorii şi export pensii.

    (2) Oficiul stabiliri pensii şi titluri executorii are atribuţii în următoarele domenii:
    a) stabilirea cuantumului pensiilor şi al altor drepturi sociale prevăzute de legi speciale;
    b) acordarea ajutoarelor de deces, potrivit prevederilor legii;
    c) activitatea specifică privind titlurile executorii;
    d) activitatea specifică privind urmărirea/recuperarea creanţelor;
    e) activitatea specifică în domeniul biletelor de tratament balnear şi de recuperare.

    (3) Serviciul stabiliri pensii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul stabilirii pensiilor şi a altor drepturi sociale:
    a) analizarea cererilor de pensionare, a cererilor de recalculare ori de revizuire a drepturilor de pensie, depuse de solicitanţi în condiţiile prevăzute de lege, şi emiterea deciziilor privind soluţionarea acestor cereri;
    b) analizarea cererilor privind acordarea/modificarea drepturilor prevăzute de legi speciale a căror stabilire şi plată se află în competenţa materială a Casei şi emiterea deciziilor privind soluţionarea acestor cereri, potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, ale Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 226/2011 privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, ale Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, republicată, şi ale Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi analizarea cererilor privind modificarea drepturilor deschise anterior datei de 1 ianuarie 2016, conform Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi emiterea deciziilor privind soluţionarea acestor cereri;
    c) emiterea deciziilor de revizuire şi a deciziilor de recuperare a sumelor stabilite necuvenit cu titlu de pensie sau de alte drepturi prevăzute de legile speciale a căror stabilire se află în competenţa materială a Casei, în cazurile şi condiţiile prevăzute de acestea;
    d) întocmirea notei de prezentare a cazului pentru fiecare din contestaţiile depuse împotriva deciziilor de pensie, care sunt transmise la comisia de contestaţii din cadrul M.Ap.N., în conformitate cu prevederile legale;
    e) elaborarea, potrivit domeniului de responsabilitate, a punctelor de vedere şi a materialului probator pe baza documentelor aflate în dosarele de pensionare şi transmiterea acestora Secţiei juridice;
    f) aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale de asigurări sociale la care România este parte, precum şi a reglementărilor europene, potrivit solicitărilor beneficiarilor legali, în limita competenţelor prevăzute de lege;
    g) elaborarea şi actualizarea/revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor operaţionale pentru activităţile procedurabile din sfera proprie de responsabilitate;
    h) soluţionarea corespondenţei specifice domeniului de responsabilitate, primite de la diverse instituţii publice sau de la pensionari;
    i) punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, potrivit prevederilor legale şi domeniului de responsabilitate;
    j) prelucrarea cererilor pentru biletele de tratament balnear şi de recuperare şi a documentelor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare, a condiţiilor şi modului de acordare, precum şi a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat, denumită în continuare H.G. nr. 998/2020, realizând ierarhizarea cererilor pe baza punctajelor rezultate în urma verificării condiţiilor specifice de ierarhizare aferente;
    k) selectarea beneficiarilor potrivit ierarhizării cererilor, în limita numărului de bilete de tratament balnear şi de recuperare prevăzut la art. 1 alin. (2) din H.G. nr. 998/2020;
    l) înştiinţarea în scris a beneficiarilor selectaţi, în luna ianuarie a anului următor, despre faptul că vor beneficia de bilete de tratament balnear şi de recuperare şi despre cuantumul contribuţiei băneşti din valoarea biletului pe care trebuie să o suporte, în situaţia în care au dreptul la decontare. Înştiinţarea se realizează concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu;
    m) transmiterea la Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălţăteşti din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, până pe data de 31 decembrie, a situaţiilor cu datele pensionarilor şi lunile din anul următor pentru care au solicitat bilete de tratament balnear şi de recuperare;
    n) acordarea de bilete de tratament balnear şi de recuperare la Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălţăteşti din subordinea Ministerului Apărării Naţionale numai pensionarilor militari şi beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu selectaţi de către instituţia de recuperare şi care au înscrisă în cereri această unitate de tratament balnear;
    o) distribuirea biletelor de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari selectaţi şi beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, cu cel puţin o lună înainte de seria planificată, concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu;
    p) virarea lunar în contul sanatoriului a costului biletelor de tratament balnear şi de recuperare utilizate de către persoanele prevăzute la art. 9 alin. (3) din H.G. nr. 998/2020, din seriile efectuate, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (4) din H.G. nr. 998/2020, pe baza situaţiilor comunicate lunar de către Sanatoriul de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălţăteşti;
    q) decontarea către solicitanţii selectaţi care au solicitat în cererea prevăzută la art. 6 din H.G. nr. 998/2020 decontarea biletelor de tratament balnear şi de recuperare şi stabilirea beneficiarilor pentru care se decontează în întregime costul biletului, în limita nivelului maxim al tarifelor prevăzut la art. 1 alin. (4) din H.G. nr. 998/2020, şi beneficiarilor care suportă contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea biletului;
    r) decontarea costului biletelor de tratament balnear şi de recuperare pensionarilor militari prevăzuţi la art. 10 din H.G. nr. 998/2020 şi beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, în limita nivelului maxim al tarifelor prevăzut la art. 1 alin. (4) din H.G. nr. 998/2020, ori cu deducerea cuantumului contribuţiei băneşti din valoarea biletului prevăzut la art. 8 alin. (3) din H.G. nr. 998/2020, odată cu taloanele de plată a pensiilor aferente lunii următoare înregistrării cererii de decontare, pe baza facturii fiscale şi a documentelor justificative care atestă efectuarea plăţii tratamentului balnear şi de recuperare.


    ART. 23
    Serviciul titluri executorii şi export pensii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul titlurilor executorii, exportului pensiilor şi gestionării legilor speciale:
    a) analizarea, evaluarea şi formularea propunerilor de soluţionare a documentelor privind recuperarea creanţelor provenite din drepturi de pensii încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale;
    b) întocmirea documentaţiei premergătoare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti privind urmărirea/ recuperarea creanţelor, în colaborare cu personalul Casei, cu consilierii juridici din cadrul Direcţiei generale juridice şi cu cei din cadrul Centrului de asigurare procesuală teritorială;
    c) elaborarea documentelor justificative privind exportul pensiilor către beneficiarii de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale stabiliţi în străinătate;
    d) soluţionarea corespondenţei specifice domeniului de responsabilitate, primite de la diverse instituţii publice sau de la pensionari;
    e) elaborarea şi actualizarea/revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor operaţionale pentru activităţile procedurabile din sfera proprie de responsabilitate;
    f) elaborarea, potrivit domeniului de responsabilitate, a punctelor de vedere şi a materialului probator pe baza documentelor aflate în dosarele de pensionare şi transmiterea acestora Secţiei juridice;
    g) punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, potrivit prevederilor legale şi domeniului de responsabilitate;
    h) gestionarea pensiilor şi ale altor drepturi sociale stabilite în baza legilor speciale;
    i) stabilirea cuantumului ajutoarelor de deces pentru pensionari şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora şi emiterea documentelor justificative pentru plată, conform prevederilor legale;
    j) îndeplinirea obligaţiilor ce revin Casei, potrivit legii, în calitate de terţ poprit.


    ART. 24
    Secţia 1 şi Secţia 2 plăţi pensii, pentru partizile alocate, îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul plăţii pensiilor şi a altor drepturi sociale:
    a) preluarea în plată a deciziilor de pensie sau a altor drepturi prevăzute de legi speciale, emise de către Serviciul stabiliri pensii;
    b) emiterea documentelor justificative pentru plata pensiilor militare de stat şi a indemnizaţiilor prevăzute în legi speciale, prin mandat poştal, în cont curent sau în cont de card, potrivit prevederilor legale în vigoare;
    c) efectuarea operaţiunilor de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor privind pensiile militare de stat şi drepturilor prevăzute în legi speciale cuvenite pensionarilor, potrivit prevederilor legale;
    d) asigurarea transmiterii la destinaţie a pensiilor returnate, în condiţiile legii;
    e) emiterea deciziilor de suspendare, încetare sau reluare a plăţii pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    f) emiterea deciziilor de recuperare a sumelor plătite necuvenit cu titlu de pensie sau de alte drepturi prevăzute de legile speciale a căror plată se află în competenţa materială a Casei, în cazurile şi condiţiile prevăzute de acestea;
    g) efectuarea demersurilor pentru stingerea debitelor reprezentând pensii şi alte drepturi sociale plătite necuvenit;
    h) întocmirea situaţiilor cu date statistice privind plata pensiilor, a drepturilor acordate în baza unor legi speciale şi a altor drepturi sociale cuvenite pensionarilor;
    i) soluţionarea corespondenţei specifice domeniului de responsabilitate, primite de la diverse instituţii publice sau de la pensionari;
    j) realizarea schimbului de date cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în scopul actualizării evidenţelor proprii;
    k) elaborarea şi actualizarea/revizuirea, ori de câte ori este necesar, a procedurilor operaţionale pentru activităţile procedurabile din sfera proprie de responsabilitate;
    l) elaborarea, potrivit domeniului de responsabilitate, a punctelor de vedere şi a materialului probator pe baza documentelor aflate în dosarele de pensionare şi transmiterea acestora Secţiei juridice;
    m) punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, potrivit prevederilor legale şi domeniului de responsabilitate;
    n) participarea la elaborarea proiectului de buget şi a propunerilor de rectificare bugetară.


    ART. 25
    Compartimentul registratură dosare de pensie îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în ceea ce priveşte gestionarea documentelor:
    a) înregistrarea documentelor adresate Casei referitoare la drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale;
    b) înregistrarea şi expedierea documentelor referitoare la drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale întocmite de personalul Casei;
    c) asigurarea respectării măsurilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate a informaţiilor, conform legislaţiei specifice.


    ART. 26
    Directorul adjunct pentru resurse are în subordonare nemijlocită următoarele structuri:
    a) Serviciul informatică;
    b) Secţia secretariat, stat major şi legislaţie resurse.


    ART. 27
    Serviciul informatică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborarea strategiei de informatizare a Casei şi stabilirea obiectivelor de informatizare pe domeniile de activitate, împreună cu factorii de decizie din fiecare structură;
    b) participarea la activităţile de recepţie, configurare şi instalare a tehnicii de calcul achiziţionate;
    c) instalarea, administrarea, protecţia şi întreţinerea infrastructurii de tehnologia informaţiei necesare pentru funcţionarea aplicaţiilor informatice;
    d) planificarea, analiza, proiectarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice de evidenţă şi calcul, conform cerinţelor beneficiarului;
    e) elaborarea documentelor specifice fiecărei etape din ciclul de viaţă al aplicaţiilor informatice proprii;
    f) asigurarea disponibilităţii şi integrităţii datelor prin întocmirea şi implementarea unor proceduri viabile de salvare şi recuperare a datelor;
    g) asigurarea protecţiei informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de comunicaţii, conform normelor în vigoare;
    h) elaborarea specificaţiilor tehnice necesare achiziţionării de bunuri şi servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic;
    i) analizarea şi propunerea măsurilor în vederea aplicării noilor prevederi legale sau de reglementare în domeniul tehnologiei informaţiei;
    j) întocmirea la ordin sau periodic de informări, sinteze sau rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate;
    k) actualizarea conţinutului site-ului web al Casei;
    l) generarea/preluarea, lunar sau la nevoie, a fişierelor pentru schimbul de date cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Casa Naţională de Pensii Publice, bănci şi cu orice alte instituţii prevăzute în reglementările legale;
    m) acordarea asistenţei tehnice de specialitate şi consilierea utilizatorilor în scopul exploatării eficiente a aplicaţiilor/sistemelor informatice;
    n) efectuarea lucrărilor de mentenanţă a tehnicii de calcul din dotare, conform normelor în vigoare;
    o) asigurarea sprijinului tehnic pentru listarea centralizată a taloanelor de pensie şi a altor documente tipizate în volum mare;
    p) întocmirea necesarului de consumabile pentru tehnica de calcul şi echipamentele periferice şi executarea aprovizionării periodice, conform cerinţelor operaţionale.


    ART. 28
    (1) Secţia secretariat, stat major şi legislaţie resurse este structura specializată a Casei care are atribuţii şi răspunderi în următoarele domenii de activitate: coordonarea activităţilor, managementul resurselor umane şi coordonarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului Casei, stat major, planificarea activităţilor operative, pe timp de mobilizare sau război, secretariat, ordine interioară şi administraţie şi arhivare/evidenţă dosare de pensie.
    (2) Secţia secretariat, stat major şi legislaţie resurse este structura specializată a Casei care îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) planificarea, pregătirea şi asigurarea executării de către personalul Casei a şedinţelor de tragere cu armamentul de infanterie din dotare;
    b) elaborarea Planului cu principalele activităţi ale Casei, luarea măsurilor şi/sau actualizarea planului cu sarcini şi obiective nou-apărute, ţinerea evidenţei stadiului executării planului, precum şi raportarea directorului Casei a situaţiei privind îndeplinirea sarcinilor;
    c) coordonarea, la ordin, a antrenamentelor în vederea ieşirii la alertă;
    d) coordonarea şi participarea la activitatea de apreciere a cadrelor militare şi de evaluare a performanţelor individuale ale funcţionarilor publici din evidenţă;
    e) coordonarea activităţilor specifice şi aplicarea legislaţiei privind încheierea contractelor de cadru militar în activitate;
    f) asigurarea evidenţei personalului militar şi a personalului civil prin aplicaţia informatică RESMIL şi actualizarea memoriilor originale/dosarelor personale, conform prevederilor legale;
    g) asigurarea prevederilor legale privind emiterea ordinelor de eliberare/numire în funcţii a cadrelor militare, precum şi încheierea/încetarea raporturilor de serviciu pentru funcţionarii publici, potrivit competenţelor specifice;
    h) întocmirea şi prezentarea spre aprobare a situaţiei promovării în clase sau grade superioare a funcţionarilor publici;
    i) întocmirea şi transmiterea documentelor pentru înaintarea în gradul următor a cadrelor militare din cadrul Casei, precum şi a propunerilor privind acordarea de ordine şi medalii;
    j) întocmirea, păstrarea şi ţinerea evidenţei documentelor de personal, operând, potrivit legii, schimbările survenite în situaţia personalului;
    k) colaborarea cu Serviciul financiar-contabil pentru stabilirea drepturilor băneşti cuvenite personalului Casei;
    l) exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale personalului de conducere şi ale funcţionarilor publici;
    m) întocmirea şi prezentarea spre aprobare directorului Casei a documentelor privind organizarea activităţilor de perfecţionare a pregătirii militare şi/sau de specialitate a personalului, precum şi a funcţionarilor publici;
    n) întocmirea şi verificarea statului şi organigramei Casei, conform structurii organizatorice aprobate, pentru toate categoriile de personal, precum şi a documentelor necesare pentru modificarea şi completarea acestora, conform dispoziţiilor legale;
    o) evidenţa fişelor de post pentru personalul militar şi funcţionarii publici în colaborare cu şefii de oficiu, servicii, secţie, birouri şi compartimente;
    p) întocmirea, prezentarea spre aprobare şi actualizarea documentelor de mobilizare şi operative ale Casei, precum şi a documentelor potrivit cărora ofiţerul de serviciu îşi desfăşoară activitatea;
    q) planificarea, organizarea, îndrumarea şi controlarea modului de executare a serviciului de permanenţă;
    r) verificarea modului de realizare în cadrul Casei a măsurilor ordonate privind evidenţa, mânuirea şi păstrarea armamentului, muniţiilor şi mijloacelor de protecţie individuală din dotare şi prezentarea propunerilor pentru îmbunătăţirea activităţilor aferente;
    s) verificarea punerii în aplicare a ordinelor şi a dispoziţiilor privind pregătirea şi desfăşurarea mobilizării la condiţiile specifice Casei;
    t) întocmirea documentelor operative şi de mobilizare conform instrucţiunilor în vigoare, asigurarea păstrării, mânuirii şi a evidenţei, precum şi actualizarea acestora în raport cu modificările survenite;
    u) primirea şi expedierea corespondenţei secţiei, asigurarea circuitului informaţional în cadrul Casei;
    v) transmiterea întocmai şi cu operativitate către personalul Casei a deciziilor luate de către conducere;
    w) redactarea ordinului de zi pe unitate şi consemnarea în Registrul istoric al unităţii a principalelor activităţi/evenimente;
    x) analizarea şi prezentarea propunerilor cu privire la soluţionarea rapoartelor, cererilor şi sesizărilor personalului;
    y) centralizarea, întocmirea şi prezentarea spre aprobare a planificării concediilor de odihnă ale personalului Casei;
    z) verificarea prezenţei la program a personalului prin şefii microstructurilor, raportând directorului Casei eventualele deficienţe constatate, şi întocmirea pontajului lunar în vederea comunicării către Biroul financiar;
    aa) întocmirea, conform precizărilor directorului Casei, a ordinii de zi a şedinţelor de coordonare, comunicarea participanţilor şi elaborarea proceselor-verbale de şedinţă;
    bb) întocmirea ordinelor de serviciu pentru personalul Casei, în baza rapoartelor de concediu aprobate;
    cc) asigurarea necesarului de ştampile, condici şi registre la nivelul Centrului Tehnic Editorial al Armatei, precum şi evidenţa acestora;
    dd) verificarea modului de respectare a prevederilor legale pe linia ordinii interioare în cadrul Casei şi prezentarea propunerilor care să asigure buna desfăşurare a activităţilor în cadrul Casei, în vederea preîntâmpinării săvârşirii abaterilor şi evenimentelor grave;
    ee) asigurarea gestiunii şi evidenţei sigiliilor şi ştampilelor la nivelul Casei, executarea inventarierii acestora, anual sau ori de câte ori este nevoie, raportând conducerii problemele constatate;
    ff) asigurarea lansării comenzilor, a aprovizionării, a evidenţei pe locuri de folosinţă şi a păstrării mijloacelor fixe, materialelor şi a materialelor de natura obiectelor de inventar, necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor Casei;
    gg) asigurarea dosarelor de pensie din arhivă pentru Oficiul stabiliri pensii şi titluri executorii şi pentru celelalte structuri din cadrul Casei;
    hh) asigurarea evidenţei şi păstrarea în arhivă a dosarelor de pensie, prin efectuarea activităţilor specifice de sistematizare a spaţiilor destinate arhivării, verificarea existentului, actualizarea instrumentelor de evidenţă, inventarierea documentelor, selecţionarea, păstrarea şi conservarea documentelor din dosarele de pensie;
    ii) întreprinderea măsurilor necesare în vederea asigurării protecţiei antiincendiu şi antiefracţie a spaţiilor de păstrare a dosarelor de pensie;
    jj) asigurarea evidenţei dosarelor intrate şi ieşite din arhivă, pe baza programului informatic existent.


    ART. 29
    Directorul adjunct management juridic are în subordonare nemijlocită următoarele structuri:
    a) Secţia juridică;
    b) Secţia legislaţie, relaţia cu publicul şi pensionarii;
    c) Biroul petiţii, reclamaţii, sesizări.


    ART. 30
    Secţia juridică îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) reprezentarea şi apărarea intereselor Casei în faţa instanţelor judecătoreşti, în litigiile în care este parte, precum şi în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică;
    b) consilierea, pe linie de specialitate, a conducerii Casei în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;
    c) avizarea, la cererea directorului Casei, a legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate în desfăşurarea activităţii Casei, precum şi a oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a acesteia;
    d) asigurarea asistenţei juridice la încheierea contractelor în care Casa este parte, avizarea acestora şi participarea la concilierea litigiilor rezultate în urma derulării acestora;
    e) informarea conducerii Casei asupra principalelor probleme constatate privind asigurarea legalităţii, precum şi a măsurilor ce se impun a fi luate;
    f) colaborarea cu Direcţia generală juridică şi cu consilierii juridici din cadrul Centrului de asigurare procesuală teritorială la pregătirea apărărilor şi întocmirea documentaţiei necesare promovării acţiunilor la instanţele judecătoreşti;
    g) solicitarea structurilor din compunerea Casei, în funcţie de domeniile de competenţă ale acestora, a înscrisurilor, datelor, informaţiilor, punctelor de vedere, explicaţiilor, lămuririlor şi/sau a precizărilor scrise, care atestă situaţiile de fapt şi de drept supuse analizei;
    h) formularea, la solicitarea celorlalte structuri, a punctelor de vedere privind aplicarea corectă a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale;
    i) participarea cu personalul propriu, la cerere, la convocările în care se analizează modul de executare a contractelor economice, abaterile sau accidentele de circulaţie ori de muncă, starea şi practica disciplinară, precum şi la alte convocări şi formularea propunerilor pentru luarea măsurilor impuse de reglementările legale;
    j) sprijinirea acţiunilor organizate în cadrul Casei pentru cunoaşterea şi respectarea legislaţiei;
    k) prezentarea rapoartelor de activitate directorului Casei;
    l) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de dispoziţiile legale sau stabilite de directorul adjunct management juridic, potrivit domeniului de activitate, şi aprobate de directorul Casei.


    ART. 31
    (1) Secţia legislaţie, relaţia cu publicul şi pensionarii îndeplineşte atribuţii în următoarele domenii:
    a) activitatea în domeniul legislaţie pensii şi control intern/managerial;
    b) activitatea de relaţii cu publicul şi pensionarii.

    (2) Secţia legislaţie, relaţia cu publicul şi pensionarii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii în domeniul legislaţie pensii şi control intern/managerial:
    a) întocmirea lucrărilor de sinteză şi generalizare referitoare la drepturile de pensii şi la alte drepturi de asigurări sociale recunoscute militarilor şi urmaşilor acestora, potrivit cadrului legal şi domeniului de responsabilitate al Casei;
    b) consilierea, potrivit domeniului de responsabilitate, la ordin, în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină;
    c) formularea, la ordin, a punctelor de vedere privind problematicile din domeniul de responsabilitate;
    d) analizarea sesizărilor şi propunerilor formulate de structurile centrale din cadrul M.Ap.N., de alte instituţii publice sau de către petenţi şi care vizează direct activitatea de elaborare a actelor normative specifice domeniului de responsabilitate al Casei;
    e) ţinerea evidenţei actelor normative incidente domeniului de responsabilitate al Casei;
    f) analizarea, formularea propunerilor şi/sau a observaţiilor, precum şi avizarea, sub aspectul legalităţii, potrivit domeniului de responsabilitate, a proiectelor de acte normative iniţiate de alte structuri din cadrul M.Ap.N. sau de către alte instituţii;
    g) participarea la elaborarea actelor normative ce se iniţiază de către Casă, potrivit domeniului de responsabilitate, sau a celor iniţiate de alte structuri din cadrul M.Ap.N. ori de către alte instituţii;
    h) asigurarea secretariatului Comisiei cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemelor proprii de control intern/managerial şi pregătirea documentelor de lucru pentru şedinţele acestei comisii;
    i) întocmirea, centralizarea şi purtarea corespondenţei specifice controlului intern/managerial;
    j) elaborarea şi actualizarea Registrului de riscuri, pe baza propunerilor şefilor structurilor din compunerea Casei, în conformitate cu prevederile în materia controlului intern/managerial;
    k) elaborarea şi actualizarea anuală a Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul Casei, potrivit prevederilor legale;
    l) centralizarea, păstrarea în evidenţă a procedurilor de sistem/operaţionale în format electronic şi punerea acestora la dispoziţia personalului în reţelele informatice locale existente;
    m) elaborarea Inventarului activităţilor Casei, pe baza propunerilor şefilor microstructurilor Casei, şi a celorlalte documente prevăzute de legislaţia aplicabilă în materia controlului intern/managerial.

    (3) Secţia legislaţie, relaţia cu publicul şi pensionarii îndeplineşte următoarele atribuţii specifice în domeniul activităţii de relaţii cu publicul şi pensionarii:
    a) întocmirea până la 31 decembrie, pentru anul următor, a documentelor de planificare a comunicării la nivelul Casei pe baza Strategiei de comunicare a M.Ap.N. şi a Planului anual al activităţilor de informare şi relaţii publice al M.Ap.N.;
    b) desfăşurarea activităţii de informare publică directă, în condiţiile legii;
    c) organizarea şi desfăşurarea activităţii de informare internă a personalului;
    d) gestionarea, în toate situaţiile, a relaţiilor Casei şi personalului acesteia cu mass-media;
    e) conducerea activităţii mass-mediei militare din zona de responsabilitate;
    f) monitorizarea apariţiei în mass-media locală şi în reţelele sociale a informaţiilor referitoare la activitatea Casei, prezentarea acestora directorului Casei, informarea eşalonului superior şi transmiterea la Direcţia informare şi relaţii publice;
    g) consilierea directorului Casei în privinţa organizării relaţiilor cu comunitatea;
    h) organizarea, la ordinul directorului Casei, atunci când situaţia concretă o impune, a conferinţelor sau briefingurilor de presă; despre data şi ora stabilite şi tematica abordată, informează ierarhic, pe linie de specialitate, până la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice;
    i) identificarea nevoilor de informare ale militarilor din zona de responsabilitate şi solicitarea de la Direcţia informare şi relaţii publice, pe cale oficială, de materiale care să răspundă acestor nevoi;
    j) informarea ierarhică, pe linie de specialitate, până la nivelul Direcţiei informare şi relaţii publice, despre tematica solicitărilor de informaţii primite de la jurnalişti sau reacţiile pe reţelele sociale, pe fondul crizelor mediatice sau cu potenţial de criză mediatică pentru Casă, în scopul armonizării răspunsurilor şi punctelor de vedere sau sprijin de specialitate;
    k) elaborarea de analize, sinteze şi raportări periodice sau la solicitare pe linia activităţii de informare şi relaţii publice;
    l) administrarea paginii oficiale a structurii în reţelele sociale sau colaborarea ca editor la pagina oficială a eşalonului superior;
    m) realizarea de materiale scrise şi foto-video, destinate promovării pe paginile oficiale centrale ale M.Ap.N. din reţelele sociale şi articole, opinii, reportaje, portrete de militari destinate blogului oficial al M.Ap.N. - armataromaniei.ro şi portalului ARMed;
    n) prezentarea în cadrul activităţilor de informare internă a întregului personal a riscurilor, vulnerabilităţilor şi avantajelor comunicării online, conform ghidurilor de bune practici, prezentărilor elaborate de Direcţia informare şi relaţii publice, precum şi prevederilor prezentului regulament privind responsabilităţile şi regulile de comportare în reţelele sociale;
    o) soluţionarea corespondenţei repartizate;
    p) furnizarea informaţiilor solicitate telefonic de către persoane fizice sau juridice;
    q) asigurarea activităţii de relaţii cu publicul, la punctul de control al Casei, în zilele stabilite prin ordin de zi pe unitate.


    ART. 32
    Birou petiţii, reclamaţii, sesizări îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) evidenţa petiţiilor, reclamaţiilor şi sesizărilor primite (înregistrare, îndosariere, arhivare);
    b) soluţionarea corespondenţei repartizate;
    c) furnizarea informaţiilor solicitate telefonic de către persoane fizice sau juridice;
    d) sprijinirea activităţii de relaţii cu publicul, la punctul de control al Casei, în zilele stabilite prin ordin de zi pe unitate;
    e) elaborarea de analize, sinteze şi raportări, periodic sau la ordin, pe linia activităţii de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor;
    f) colaborarea cu celelalte structuri ale instituţiei în vederea rezolvării oportune a problematicilor expuse în petiţiile, reclamaţiile şi sesizările primite.


    ANEXA 1

    la regulament
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    SCHEMA ORGANIZATORICĂ
    a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016