Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 septembrie 2017  privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 6 septembrie 2017 privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 739 din 14 septembrie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 82 din 6 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 739 din 14 septembrie 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte etapele şi condiţiile privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale.
    (2) Racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale este un proces care se realizează ulterior procesului de acces la sistemele de transport şi care se adresează solicitanţilor care au un consum anual cel puţin egal cu debitul mediu anual pentru un punct de ieşire la sistemul de transport al gazelor naturale.
    (3) Aplicarea prezentului regulament contribuie la asigurarea unui cadru unitar, transparent şi nediscriminatoriu cu privire la derularea procesului de racordare la sistemele de transport al gazelor naturale.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică în relaţiile dintre operatorul de transport şi de sistem şi:
    a) persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 148 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită racordarea la sistemul de transport a unor obiective/sisteme noi;
    b) utilizatorii de sistem care solicită modificarea racordului de înaltă presiune, determinată de necesitatea:
    (i) redimensionării acestuia în vederea asigurării unor parametri tehnologici superiori;
    (ii) separării, dintr-un racord de înaltă presiune comun;
    (iii) reamplasării acestuia;

    c) persoanele sau autorităţile publice interesate de iniţierea procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, care solicită avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale, în conformitate cu prevederile Metodologiei privind elaborarea studiilor de fezabilitate şi solicitarea avizului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea iniţierii procesului de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2013;
    d) persoanele fizice sau juridice prevăzute la lit. a) şi utilizatorii de sistem care solicită actualizarea unui aviz tehnic de racordare la sistemul de transport;
    e) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi verificatorii de proiecte atestaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Abrevieri, termeni şi expresii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentului regulament, următoarele abrevieri, termeni şi expresii se definesc după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ATP - avizul tehnic de principiu, respectiv avizul emis de operatorul sistemului de transport al gazelor naturale, la cererea unui solicitant, care conţine informaţii preliminare privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale;
    c) ATR - avizul tehnic de racordare, respectiv avizul emis de operatorul de transport şi de sistem, la cererea unui solicitant, care conţine condiţiile tehnice de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale pentru satisfacerea cerinţelor precizate în cerere;
    d) CF client final;
    e) GNL - gaz natural lichefiat;
    f) OTS - operatorul de transport şi de sistem;
    g) SRMP - staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale;
    h) ST - sistemul de transport al gazelor naturale al cărui operator este un OTS licenţiat de ANRE;
    i) STE - studiul tehnico-economic privind finanţarea lucrărilor de extindere şi/sau de redimensionare a conductei de transport al gazelor naturale necesare racordării la ST, întocmit conform prevederilor art. 151 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Procedurii privind elaborarea studiului tehnico-economic în vederea realizării obiectivelor din sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2015;
    j) Codul reţelei - Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013 privind aprobarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    l) prim-utilizator - persoană fizică/juridică care contribuie, prin finanţare în cotă-parte şi în baza unui contract încheiat cu OTS, la realizarea de noi obiective/conducte, părţi componente ale ST, necesare racordării;
    m) punct de racordare - punctul fizic în care se realizează conectarea racordului la obiectivele/conductele părţi componente ale ST;
    n) punct de delimitare - punctul fizic în care racordul se delimitează de obiectivele/sistemul solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 125 alin. (5), respectiv art. 134 alin. (3) lit. b) din Lege;
    o) racord - ansamblu de conducte, echipamente şi accesorii, situate între punctul de racordare şi punctul de delimitare prin care se realizează racordarea la ST, după cum urmează:
    (i) în situaţia racordării depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a obiectivelor producătorilor de gaze naturale, racordul cuprinde conducta ce face legătura cu ST şi accesoriile aferente;
    (ii) în situaţia racordării sistemelor de distribuţie sau a obiectivelor unuia ori mai multor clienţi industriali noi/CF, racordul cuprinde conducta, staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale şi accesoriile aferente;
    (iii) în situaţia racordării terminalelor GNL, racordul cuprinde conducta ce face legătura cu ST, staţia de reglare-măsurare-predare a gazelor naturale în cazul terminalelor de lichefiere şi accesoriile aferente;

    p) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/ modificării şi punerii în funcţiune a racordului şi a SRMP;
    q) servicii de transport - activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacităţii de transport şi transportul prin ST al cantităţilor determinate de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, pe perioada de valabilitate a unui contract de transport al gazelor naturale;
    r) solicitant - orice persoană fizică sau juridică ce adresează OTS o cerere scrisă, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), b) şi c);
    s) tarif de analiză a cererii - tariful stabilit pe baza unei proceduri elaborate de OTS şi avizată de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OTS în vederea analizării cererii de racordare la ST, întocmire a studiului tehnico-economic în vederea stabilirii soluţiei de racordare optime, întocmire şi transmitere a ATR;
    t) tarif de racordare - tariful stabilit pe baza unei proceduri elaborate de OTS şi avizată de ANRE, care reprezintă contravaloarea activităţilor întreprinse de OTS în vederea racordării la ST şi care acoperă costurile înregistrate de OTS în urma desfăşurării activităţilor specifice procedurii de verificare şi avizare a proiectului tehnic de execuţie, de obţinere a autorizaţiei de construire, de urmărire a execuţiei lucrărilor, de recepţie şi punere în funcţiune a racordului şi a SRMP, respectiv a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale.

    (2) Termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii şi expresiile definiţi/definite în Lege şi în legislaţia aplicabilă în domeniul gazelor naturale.

    CAP. II
    Procesul de racordare la ST
    SECŢIUNEA 1
    Informaţii generale
    ART. 4
    Pentru realizarea racordării la ST se parcurg, după caz, următoarele etape:
    a) etapa preliminară de documentare şi informare a solicitantului în vederea iniţierii procesului de racordare şi de emitere a ATP însoţit de schiţa soluţiei tehnice de racordare posibilă;
    b) adresarea cererii de racordare la ST însoţită de documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) şi achitarea tarifului de analiză a cererii;
    c) stabilirea soluţiei de racordare la ST;
    d) emiterea şi transmiterea, de către OTS, a ATR însoţit de schiţa cu soluţia tehnică de racordare la ST, de oferta de contract de racordare şi, după caz, de STE şi de oferta contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării;
    e) încheierea contractului de racordare între solicitant şi OTS şi, după caz, a contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării/contractului privind realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege, respectiv emiterea şi transmiterea, de către OTS, a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) şi/sau b) din Lege, în situaţia neîncheierii de către solicitant a contractului privind participarea în cotă-parte la finanţarea lucrării;
    f) achitarea, conform prevederilor contractuale, a tarifului de racordare şi, după caz, a cotei-părţi ce revine solicitantului pentru finanţarea realizării extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale necesară racordării la ST, în conformitate cu prevederile art. 151 alin. (2) din Lege sau emiterea şi transmiterea, de către OTS, a refuzului de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege;
    g) obţinerea certificatului de urbanism, a avizelor şi autorizaţiilor emise de organismele abilitate, precum şi a autorizaţiei de construire a racordului şi/sau a SRMP şi, după caz, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS sau de către solicitant, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) proiectarea racordului, a SRMP, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE;
    i) verificarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului/extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, de către OTS, prin intermediul verificatorului de proiecte atestat ANRE;
    j) execuţia racordului şi a SRMP, de către OTS sau solicitant, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, respectiv execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale de către OTS, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi ANRE, în concordanţă cu o procedură proprie elaborată de către OTS în termenul precizat la art. 44 alin. (2); procedura include şi modul de selecţie în mod transparent şi nediscriminatoriu a operatorilor autorizaţi ANRE care execută lucrările de racordare;
    k) urmărirea, de către OTS, a lucrărilor privind execuţia racordului şi a SRMP a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale;
    l) recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP de către OTS, precum şi recepţia finală a acestor obiective.


    ART. 5
    (1) În vederea iniţierii procesului de racordare la ST, orice persoană fizică sau juridică din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. a) şi c) poate solicita OTS, printr-o cerere, informaţii preliminare privind posibilităţile şi condiţiile de racordare la ST a obiectivelor/sistemelor sale; cererea cuprinde informaţii cu privire la parametrii tehnologici necesari funcţionării obiectivelor/sistemelor solicitantului şi este însoţită de planul de încadrare în zonă a obiectivelor/sistemelor acestuia, întocmită în sistem de referinţă Stereo 1970, la o scară corespunzătoare complexităţii acestor obiectivele/sisteme.
    (2) În termen de 30 de zile de la primirea cererii prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului, în scris, cel puţin următoarele informaţii:
    a) informaţii despre posibilitatea de racordare la ST, cu indicarea punctelor de racordare posibile; în cazul în care, în scopul racordării solicitantului, se constată necesitatea realizării de noi obiective/conducte necesare racordării, în conformitate cu prevederile art. 151 din Lege, se transmit inclusiv informaţii în legătură cu demersurile legale ce trebuie întreprinse în acest sens;
    b) caracteristicile tehnice estimate ale racordului şi a SRMP;
    c) etapele procesului de racordare la ST şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea; se detaliază acţiunile pe care trebuie să le întreprindă solicitantul, respectiv OTS, precum şi documentele necesare, specifice fiecărei etape a procesului de racordare;
    d) valorile medii ale tarifului de analiză şi ale tarifului de racordare, precum şi temeiul legal al acestora.

    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) se înscriu într-un ATP care se transmite solicitantului în mod gratuit.
    (4) Parcurgerea etapei preliminare de documentare şi informare nu este obligatorie pentru solicitanţi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cererea de racordare la ST
    ART. 6
    (1) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 lit. a) şi b) se adresează OTS printr-o cerere de racordare; modelul cererii de racordare se stabileşte printr-o procedură elaborată de către OTS în termenul precizat la art. 44 alin. (2).
    (2) Cererea de racordare este însoţită de următoarele documente:
    a) ATP, în cazul parcurgerii etapei prevăzute la art. 5 de către solicitant;
    b) copia contractului de transport gaze naturale, ca urmare a încheierii procedurii de rezervare de capacitate derulată în conformitate cu prevederile Codului reţelei, în punctul de racordare;
    c) documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor, incintei şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea;
    d) acordul persoanelor fizice sau juridice ce deţin în proprietate terenul/terenurile pe care se poate amplasa racordul, cu luarea în considerare a zonelor de protecţie şi de siguranţă ce se instituie, sau pe cele afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acestuia, cu privire la constituirea drepturilor de uz şi servitute în favoarea OTS, după caz;
    e) autorizaţia de înfiinţare eliberată de ANRE pentru cazurile specifice, dacă racordarea la ST înseamnă înfiinţarea de sisteme de distribuţie, sisteme de distribuţie închise, conducte de alimentare din amonte sau dezvoltarea acestora, inclusiv a ST;
    f) planul de încadrare în zonă, a obiectivelor/sistemelor pentru care se solicită racordarea, întocmit în sistem de referinţă Stereo 1970 la o scară corespunzătoare complexităţii acestor obiective/sisteme;
    g) memoriu explicativ privind necesitatea modificării racordului, însoţit de documente justificative care să susţină această cerere, în situaţiile prevăzute la art. 2 lit. b);
    h) dovada achitării tarifului de analiză a cererii; plata tarifului de analiză a cererii se efectuează de solicitant în una dintre următoarele forme de plată: la casieria OTS, prin virament bancar în contul OTS, plată on-line;
    i) documente de identificare a solicitantului şi, după caz, a persoanei fizice sau juridice mandatate de acesta să îl reprezinte în relaţia cu OTS; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul;
    j) certificatul de urbanism şi/sau autorizaţia de construire aferente obiectivelor/sistemelor sau imobilelor pentru care se solicită racordarea;
    k) documente care atestă deţinerea de către solicitant a contractelor de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale;
    l) alte documente pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.

    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun în copie.

    ART. 7
    Solicitanţii adresează OTS cererea de racordare prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) direct, la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură;
    b) prin intermediul serviciilor poştale sau de date, respectiv fax, poştă electronică;
    c) prin intermediul secţiunii de pe pagina de internet a OTS dedicată preluării online a solicitărilor.


    ART. 8
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii de racordare, OTS verifică conţinutul acesteia şi documentele ce o însoţesc.
    (2) În cazul în care se constată că cererea de racordare nu este completată corect şi/sau nu conţine toate datele tehnice necesare ori dacă documentele ce o însoţesc nu sunt complete, OTS notifică solicitantul, până cel târziu la data la care se împlineşte termenul prevăzut la alin. (1), cu privire la necesitatea completării acestora, indicând datele şi documentele lipsă şi/sau care trebuie completate sau refăcute, cu furnizarea tuturor informaţiilor necesare în acest scop.
    (3) Notificarea prevăzută la alin. (2) conţine inclusiv precizarea potrivit căreia, în cazul în care solicitantul nu completează cererea de racordare şi/sau documentele ce o însoţesc în termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, cererea de racordare se clasează din motivul „Documentaţie incompletă“, fără restituirea tarifului de analiză.
    (4) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului solicitantului de a depune la OTS o nouă cerere de racordare.

    ART. 9
    Solicitantul îşi poate retrage cererea de racordare în orice moment până la primirea ATR, pe baza unei cereri scrise, fără ca tariful de analiză să fie restituit.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Stabilirea soluţiei de racordare la ST
    ART. 10
    (1) În termen de 30 de zile de la primirea cererii de racordare şi a documentelor ce o însoţesc, corecte şi complete, OTS stabileşte soluţia tehnică optimă privind racordarea la ST a obiectivelor/sistemelor solicitantului.
    (2) La stabilirea soluţiei de racordare prevăzute la alin. (1), OTS ţine seama cel puţin de următoarele aspecte:
    a) existenţa obiectivelor/conductelor părţi componente ale ST la care urmează să fie realizată conectarea;
    b) limitele capacităţilor de transport şi regimurile tehnologice, în conformitate cu prevederile art. 130 alin. (1) lit. e) din Lege şi necesitatea menţinerii calităţii serviciului de transport pentru utilizatorii ST, precum şi contractul de transport încheiat;
    c) desfăşurarea procedurii de rezervare de capacitate în conformitate cu prevederile Codului reţelei, după data confirmării contractului de transport încheiat între solicitant şi OTS în cazul unor solicitări multiple de racordare;
    d) prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare;
    e) posibilitatea de racordare a mai multor solicitanţi prin intermediul racordului, în situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct de racordare unic.

    (3) Racordul şi SRMP se vor amplasa cât mai aproape de conducta de transport gaze naturale, în conformitate cu prevederile normelor prevăzute la alin. (2) lit. d), în limitele distanţei de siguranţă a conductei de transport unde se realizează racordarea.
    (4) Fără a aduce atingere prevederilor prezentului regulament, conducta de legătură dintre punctul de delimitare şi locaţia solicitanţilor prevăzuţi la art. 148 alin. (2) lit. a), d) şi e) din Lege se proiectează, se execută şi se exploatează în conformitate cu standardele şi normele tehnice specifice sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 11
    (1) OTS realizează extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cu respectarea prevederilor art. 126 alin. (9) din Lege, a termenelor prevăzute în acordul petrolier, respectiv în programul de investiţii al OTS, aprobat de ANRE pentru anul în care este depusă cererea şi/sau în programul de investiţii şi de dezvoltare a Sistemului de transport al gazelor naturale pe 10 ani, după caz.
    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1), în care realizarea extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale nu este prevăzută/posibil a fi realizată de OTS în planul de investiţii anual/în programul de investiţii şi de dezvoltare a Sistemului de transport al gazelor naturale pe 10 ani, în cazul documentaţiei complete, sau de la data completării acesteia, solicitantul poate realiza lucrările prin intermediul operatorilor economici autorizaţi de ANRE, în conformitate cu o procedură proprie elaborată de OTS; procedura se elaborează de OTS în termenul precizat la art. 44 alin. (2).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), solicitantul realizează extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi cu respectarea condiţiilor privind rezervarea de capacitate prevăzută în Codul reţelei.

    ART. 12
    (1) În situaţia în care capacitatea obiectivului/ sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului la care urmează să fie realizată racordarea, OTS întocmeşte STE.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), la stabilirea soluţiei de racordare OTS ţine seama inclusiv de soluţia tehnică pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, rezultată în urma elaborării STE.

    ART. 13
    Soluţia tehnico-economică optimă privind racordarea la ST, rezultată din studiul tehnico-economic prevăzut la art. 12 alin. (1), se înscrie într-un ATR.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Avizul tehnic de racordare
    ART. 14
    (1) Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1), OTS transmite solicitantului ATR, întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) ATR se întocmeşte în două exemplare, dintre care unul se păstrează în arhiva OTS pe toată durata de funcţionare a racordului sau până la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord, iar celălalt se transmite solicitantului la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare, însoţit de oferta contractului de racordare la ST şi, după caz, de STE şi de oferta contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.
    (3) Cheltuielile legate de întocmirea şi transmiterea ATR sunt cuprinse în tariful de analiză, fiind interzis OTS să perceapă suplimentar şi distinct sume băneşti în acest sens.

    ART. 15
    (1) ATR este valabil până la punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP.
    (2) Valabilitatea ATR încetează în următoarele situaţii:
    a) în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;
    b) la rezilierea contractului de racordare la ST;
    c) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau aceeaşi SRMP.

    (3) Prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare prevăzut la alin. (2) lit. a) se realizează în baza unei cereri transmise de solicitant către OTS, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de 30 de zile.
    (4) OTS are obligaţia de a răspunde cererii prevăzute la alin. (3) în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.

    ART. 16
    (1) Dacă după emiterea ATR se impune schimbarea soluţiei de racordare, ca urmare a unor modificări de natură tehnică la nivelul ST sau a restricţiilor şi/sau condiţionărilor din avizele emise ulterior de către proprietarii/ operatorii reţelelor publice edilitare şi/sau de către alte instituţii abilitate, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi actualizează gratuit ATR.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), actualizarea ATR se face în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării necesităţii schimbării soluţiei de racordare.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea tarifului de racordare specificată în ATR actualizat nu poate fi mai mare decât valoarea tarifului de racordare comunicată solicitantului prin ATR iniţial.
    (4) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care nu au fost începute lucrările de proiectare şi/sau de execuţie a racordului şi a SRMP.

    ART. 17
    (1) În situaţia modificării datelor de natură administrativă ale solicitantului în perioada de valabilitate a ATR, acesta are obligaţia de a notifica OTS, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestora.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este însoţită de documente justificative care se depun în copie.
    (3) În categoria modificărilor datelor de natură administrativă prevăzute la alin. (1) se regăsesc:
    a) schimbarea datelor de identificare ale solicitantului;
    b) schimbarea datelor de identificare ale obiectivelor/ sistemelor solicitantului;
    c) schimbarea solicitantului, în urma preluării obiectivului/ sistemului prin cumpărare, concesionare, închiriere sau de către succesorii în drepturi.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, la adresa de corespondenţă indicată de solicitant, ATR actualizat însoţit, după caz, de documentele prevăzute la art. 14 alin. (2) actualizate în consecinţă sau de propunerile de acte adiţionale la contracte, în cazul în care acestea au fost încheiate.

    ART. 18
    (1) În cazul deteriorării sau pierderii ATR de către solicitant, acesta poate adresa OTS o cerere pentru emiterea unui duplicat.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), OTS are obligaţia de a transmite solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, la adresa de corespondenţă indicată în cerere, duplicatul.
    (3) Documentul prevăzut la alin. (2) se transmite solicitantului cu titlu gratuit.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Încheierea contractului de racordare la ST. Refuzul de racordare
    ART. 19
    (1) În situaţia în care solicitantul acceptă ofertele de contract prevăzute la art. 14 alin. (2) fără obiecţii, acesta are obligaţia de a le semna şi a le transmite OTS în termen de maximum 60 de zile de la primirea ofertelor.
    (2) Contractul de racordare la ST şi, după caz, contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării se încheie simultan, în câte două exemplare, pentru fiecare parte contractantă.
    (3) Contractul de racordare la ST cuprinde cel puţin următoarele date şi informaţii:
    a) datele de identificare ale părţilor contractante;
    b) obiectul contractului;
    c) lucrările necesar a fi desfăşurate de către OTS pentru realizarea sau modificarea racordului, corelate cu datele şi informaţiile din ATR, precum şi termenele şi condiţiile de realizare a acestora, defalcate pe faze;
    d) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    e) valoarea tarifului de racordare şi modalităţile de plată a acestuia;
    f) durata contractului;
    g) condiţiile de valabilitate a contractului;
    h) regimul de răspunderi şi despăgubiri, inclusiv garanţii pentru situaţia în care racordul nu va fi pus în funcţiune;
    i) căile de soluţionare a litigiilor, în cazul nerespectării prevederilor contractului.

    (4) Lucrările prevăzute la alin. (3) lit. c) pot include:
    a) parcurgerea procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi obţinerea autorizaţiei de construire pentru racord şi a SRMP în numele OTS;
    b) avizarea proiectului tehnic şi verificarea proiectului tehnic de execuţie a racordului, a SRMP, respectiv a extinderii/ redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale prin intermediul verificatorilor de proiect atestaţi ANRE;
    c) dobândirea dreptului de uz şi servitute asupra terenului/ terenurilor pe care se amplasează racordul şi a SRMP şi/sau asupra celor afectate de executarea lucrărilor pentru realizarea acesteia, în condiţiile Legii, pe baza acordurilor obţinute de către solicitant de la proprietari persoane fizice sau juridice care deţin în proprietate aceste terenuri cu luarea în considerare a zonelor de protecţie şi de siguranţă ce se instituie, după caz;
    d) execuţia extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale, prin intermediul operatorilor economici autorizaţi;
    e) urmărirea execuţiei/modificării racordului, a SRMP, respectiv a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale atunci când aceasta se realizează de către solicitant prin intermediul operatorilor autorizaţi ANRE;
    f) recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP;
    g) recepţia finală a racordului şi a SRMP.

    (5) În situaţia în care capacitatea obiectivului/sistemului este insuficientă sau nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului la care urmează să fie realizată conectarea, la stabilirea termenelor de recepţie la terminarea lucrărilor şi punere în funcţiune a racordului şi a SRMP se au în vedere prevederile art. 151 alin. (7) din Lege.
    (6) OTS, prin procedura proprie prevăzută la art. 11 alin. (2), prezintă tipurile de extindere şi/sau redimensionare a obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cel mai des întâlnite şi publică pe pagina proprie de internet tipurile respective şi formatul standard al STE menţionat la art. 12 alin. (1), pentru fiecare dintre acestea.
    (7) În cazul solicitantului care alege să execute lucrările de realizare a racordului, a SRMP, respectiv a extinderii/ redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale cu OTS, acesta va încheia un contract de prestări servicii cu operatorul de transport, separat de contractul de racordare.
    (8) Contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării se încheie în conformitate cu principiile prevăzute la alin. (3).

    ART. 20
    (1) În situaţia în care documentele depuse de solicitant odată cu cererea de racordare au suferit modificări şi/sau solicitantul are observaţii la ofertele de contract prevăzute la art. 14 alin. (2), acesta transmite OTS, în termen de 30 de zile de la primirea ofertelor, următoarele:
    a) documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) actualizate, în cazul în care acestea au suferit modificări; şi/sau
    b) eventualele observaţii la oferta contractului de racordare la ST şi/sau, după caz, la oferta contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), OTS transmite solicitantului oferta contractului de racordare la ST şi, după caz, oferta contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării, actualizate, în termen de maximum 15 zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Solicitantul returnează OTS în termen maximum 15 zile contractul de racordare la ST şi, după caz, contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, asumate prin semnătură.

    ART. 21
    (1) În situaţia în care contractul de racordare la ST nu se transmite în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) şi nu există un termen de prelungire în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), OTS clasează cererea de racordare, notificând solicitantul în acest sens în termen de cel mult 5 zile lucrătoare.
    (2) În situaţia în care contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării nu se transmite în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) şi nu există un termen de prelungire în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), OTS transmite solicitantului, la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare, refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. a) sau b) din Lege.

    ART. 22
    (1) Ulterior încheierii contractului de racordare la ST şi, după caz, a contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării, solicitantul achită OTS tariful de racordare şi, după caz, cota-parte ce îi revine pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele respective.
    (2) Sumele provenite din încasarea tarifelor de racordare sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost percepute.
    (3) OTS nu va percepe solicitantului un tarif de racordare pentru realizarea unui racord şi a SRMP dimensionate în vederea asigurării unor parametri tehnologici superiori celor solicitaţi prin cererea de racordare.
    (4) În situaţia în care OTS primeşte simultan două sau mai multe cereri de racordare care permit conectarea la ST printr-un punct unic de racordare şi soluţia de racordare la ST înscrisă în ATR presupune realizarea unui racord comun, tariful de racordare aferent fiecărui solicitant se determină proporţional cu parametrii tehnologici solicitaţi prin cererea de racordare şi în conformitate cu costurile rezultate în urma analizării cererilor de rezervare de capacitate prevăzute în procedura de rezervare de capacitate în punctele viitoare prevăzută în Codul reţelei.

    ART. 23
    (1) În situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a tarifului de racordare, conform prevederilor contractuale, OTS transmite acestuia refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege.
    (2) În situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a cotei-părţi ce îi revine pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, OTS transmite acestuia refuzul de racordare la ST, în conformitate cu prevederile art. 150 lit. c) din Lege.
    (3) Refuzul de racordare prevăzut la alin. (1) sau (2) se transmite solicitantului în termen de 30 de zile de la data scadentă a obligaţiei de plată, la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare.

    ART. 24
    (1) Refuzul de racordare prevăzut la art. 21 alin. (2), respectiv la art. 23 alin. (1) şi (2) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) La emiterea refuzului de racordare prevăzut la art. 23 alin. (1) sau (2) se reziliază contractul de racordare la ST şi, după caz, contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/ conductelor necesare racordării, cu respectarea clauzelor contractuale încheiate de părţi.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Realizarea şi punerea în funcţiune a racordului
    ART. 25
    (1) OTS poate desfăşura lucrările privind elaborarea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, parte a procedurii prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. a), precum şi lucrările prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. b), prin intermediul unor prestatori de servicii externi, cu condiţia încadrării cheltuielilor cu aceştia în tariful de racordare aprobat de ANRE.
    (2) OTS oferă prestatorilor de servicii prevăzuţi la alin. (1) toate datele privind caracteristicile tehnice şi parametrii tehnologici ai ST, necesare realizării lucrărilor, pe baza unui acord de confidenţialitate încheiat cu aceştia, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    (3) OTS desfăşoară lucrările prevăzute la art. 19 alin. (4), altele decât cele prevăzute la alin. (1), numai în cadrul organizării proprii.
    (4) Pentru activitatea de proiectare/execuţie a racordului, a SRMP şi a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/ conductei de transport al gazelor naturale solicitantul poate alege orice operator economic autorizat ANRE pentru proiectarea/execuţia sistemelor de transport al gazelor naturale din lista prevăzută pe pagina de internet a ANRE - www.anre.ro, dacă a solicitat în mod expres acest lucru în cererea de racordare la ST, în baza contractului de prestări servicii.

    ART. 26
    La întocmirea proiectului tehnic de execuţie a racordului şi a SRMP se respectă întocmai condiţiile prevăzute în ATR, în avizele şi acordurile emise de instituţiile publice abilitate, precum şi cele prevăzute în autorizaţia de construire.

    ART. 27
    Proiectul tehnic prevăzut la art. 26 se verifică şi se avizează în conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) şi (3) din Lege.

    ART. 28
    (1) În situaţia în care execuţia racordului se face de către solicitant prin intermediul operatorilor economici autorizaţi, anterior începerii lucrărilor, pentru asigurarea calităţii echipamentelor, instalaţiilor, aparatelor, produselor şi procedeelor utilizate, aceştia au obligaţia să obţină avizul OTS în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (4) lit. b) şi în baza unei proceduri elaborate de acesta în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Lege.
    (2) OTS are obligaţia de a urmări execuţia racordului şi a SRMP pe toată durata desfăşurării lucrărilor, cu respectarea prevederilor art. 140 alin. (3) din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare; operatorul economic autorizat ANRE, selectat de solicitant, solicită OTS, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor de execuţie, desemnarea unui reprezentant în vederea urmăririi lucrărilor.

    ART. 29
    (1) Recepţia racordului şi a SRMP, a extinderii şi/sau redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale se face în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) din Lege coroborat cu cele ale art. 140 alin. (5) şi (6) din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare.
    (2) Recepţia racordului şi a SRMP se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul şi sau SRMP; acest termen este corelat şi cu cel de punere în funcţiune a racordului şi a SRMP prevăzut la art. 30.

    ART. 30
    (1) Punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP se face în termen de 6 zile lucrătoare de la data primirii notificării operatorului economic autorizat ANRE care a executat racordul şi SRMP, având în vedere clauzele prevăzute în contractul de racordare la ST, precum şi în conformitate cu prevederile art. 138 şi 139 din Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările ulterioare, dar numai după încheierea contractului de transport al gazelor naturale, încheiat în conformitate cu prevederile Codului reţelei.
    (2) Pentru clienţii industriali noi, punerea în funcţiune a racordului şi a SRMP se face după încheierea fermă a contractului de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, încheiat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016.

    ART. 31
    (1) Racordul şi SRMP puse în funcţiune fac parte din ST, sunt incluse în patrimoniul OTS conform prevederilor din Lege şi sunt folosite ulterior pentru racordarea altor solicitanţi în condiţiile alocării suplimentare de capacitate rămasă disponibilă în punctul de racordare, după data confirmării contractului de transport pentru primul solicitant; solicitanţii racordaţi la ST primesc o compensaţie bănească din partea următorilor solicitanţi racordaţi în primii 10 ani de la punerea în funcţiune a racordului şi/sau a SRMP.
    (2) Valoarea compensaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte de OTS în baza metodologiei elaborate şi aprobate de ANRE.
    (3) Recuperarea contravalorii cotei-părţi investite de solicitant, calculată prin STE, pentru extinderea şi/sau redimensionarea obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale, se realizează conform prevederilor art. 151 alin. (4) din Lege de la următorii solicitanţi racordaţi în primii 10 ani de la punerea în funcţiune a obiectivului/conductei respectiv/ respective, în baza metodologiei prevăzute la alin. (2).
    (4) Începând cu data punerii în funcţiune a racordului şi a SRMP, OTS are obligaţia să opereze, să întreţină şi să asigure funcţionarea acesteia în condiţii de siguranţă, de eficienţă şi de protecţie a mediului.
    (5) Ulterior punerii în funcţiune a racordului, OTS solicită ANRE modificarea licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 32
    (1) OTS poate modifica racordurile puse în funcţiune cu scopul de a racorda noi solicitanţi prin intermediul acestora, în situaţia în care această variantă reprezintă soluţia tehnico-economică optimă, fără a aduce însă atingere intereselor utilizatorilor racordaţi la acestea, precum şi în baza alocărilor de capacitate suplimentară rămasă disponibilă în punctul de racordare.
    (2) În cazul depăşirii capacităţii în punctul de racordare la ST, OTS va despăgubi corespunzător utilizatorii afectaţi prin returnarea investiţiilor făcute de aceştia cu ocazia racordării la ST.

    ART. 33
    (1) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune a racordului, OTS constată necesitatea modificării acestuia sau a schimbării soluţiei de racordare, ca urmare a modificărilor apărute la nivelul ST de natură să afecteze operarea în condiţii de siguranţă, OTS stabileşte o nouă soluţie de racordare, cu consultarea solicitantului, şi realizează toate lucrările impuse de noua soluţie de racordare, pe cheltuială proprie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă se constată inclusiv necesitatea modificării amplasamentului punctului de delimitare iniţial, OTS suportă costurile generate de extinderea obiectivelor/sistemelor utilizatorului până la noul punct de delimitare.

    ART. 34
    OTS are dreptul să sisteze execuţia extinderii şi/sau a redimensionării obiectivului/conductei de transport al gazelor naturale şi/sau a racordului în situaţia în care solicitantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale şi/sau executantul lucrărilor, ales de solicitant, nu respectă prevederile legale privind execuţia obiectivelor din sectorul gazelor naturale.

    CAP. III
    Informări şi căi de comunicare
    ART. 35
    OTS organizează activitatea privind racordarea la ST în conformitate cu prevederile prezentului regulament, astfel încât procesul de racordare să se desfăşoare operativ, fără întârzieri sau blocaje în procesarea cererilor.

    ART. 36
    (1) OTS organizează un sistem de informare a solicitanţilor privind procesul de racordare la ST, prin publicare pe pagina proprie de internet şi prin afişare la biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul a următoarelor informaţii:
    a) datele de contact: adresa biroului specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură, adresă de corespondenţă, număr de telefon, fax şi adresă de e-mail;
    b) programul de lucru cu publicul pentru biroul specializat de informare şi relaţii cu publicul, prevăzut cu registratură;
    c) prezentul regulament privind racordarea la sistemul de transport al gazelor naturale şi ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei de aprobare a acestuia, integral pe pagina proprie de internet şi extrase la sediile administrative, inclusiv:
    (i) cererea de racordare la ST - model;
    (ii) lista cu documentele care trebuie anexate cererii de racordare la ST, modelul ATR şi modelul refuzului de racordare;
    (iii) alte informaţii privind procesul de racordare la ST;

    d) modelul contractului de racordare la ST şi modelul contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării; acestea sunt elaborate în conformitate cu procedura proprie OTS în termenul prevăzut la art. 44 alin. (2);
    e) temeiul legal privind stabilirea tarifului de analiză şi a celui de racordare;
    f) valoarea medie a tarifelor de racordare încasate în anul calendaristic precedent, determinată cu formula:

                  n
                 Σ = 1 T(r)
                  i
        T(mr) = ────────── ,
                     n


    unde:
    - T(mr) - valoarea medie a tarifului de racordare, exprimată în lei;
    – i - racorduri puse în funcţiune în anul calendaristic precedent;
    – T(r) - valoarea tarifului de racordare aferent fiecărei racord pus în funcţiune în anul calendaristic precedent, exprimată în lei;
    – n - numărul total al racordurilor şi a SRMP puse în funcţiune în anul calendaristic precedent;

    NOTĂ:
    În valoarea tarifului de racordare nu intră cheltuielile privind proiectarea, cele legate de autorizarea execuţiei lucrărilor de construire, execuţia/modificarea racordului, a SRMP, care în mod uzual fac parte din contractul de prestări servicii încheiat pe criterii competitive.


    g) durata medie de realizare a racordurilor puse în funcţiune în anul calendaristic precedent, determinată cu formula:

                  n
                 Σ = 1 D(i)
                  i
        D(m) = ────────── ,
                     n


    unde:
    - D(m) - durata medie de realizare a racordului, exprimată în zile;
    – i - racorduri puse în funcţiune în anul calendaristic precedent;
    – D(i) - durata de realizare a unui racord, luând în considerare intervalul cuprins între data la care a fost depusă cererea de racordare şi data punerii în funcţiune a racordului, exprimată în zile;
    – n - numărul total al racordurilor puse în funcţiune în anul calendaristic precedent;


    h) orice alte informaţii relevante privind procesul de racordare.

    (2) Actualizarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) se face până la data de 1 aprilie a fiecărui an pentru anul precedent.

    ART. 37
    (1) OTS întocmeşte, publică şi menţine pe pagina proprie de internet un raport anual privind racordarea la ST, cu evidenţierea numărului de cereri de racordare, corecte şi complete, primite, a numărului de ATR întocmite şi transmise solicitanţilor, a numărului de racorduri şi a SRMP puse în funcţiune, precum şi a debitului mediu anual înregistrat pe un punct de ieşire din ST.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se publică până la data de 1 aprilie a fiecărui an pentru anul calendaristic precedent.

    ART. 38
    (1) OTS ţine evidenţa distinctă a cheltuielilor generate în cursul procesului de racordare la ST a solicitanţilor şi, ulterior racordării, a cheltuielilor specifice de operare a racordului şi a SRMP, precum şi a consumului tehnologic de gaze naturale generat de aceste instalaţii.
    (2) OTS are obligaţia de a transmite la ANRE, până în data de 1 aprilie a fiecărui an pentru anul calendaristic precedent, evidenţa prevăzută la alin. (1).

    ART. 39
    OTS transmite solicitantului notificările prevăzute de prezentul regulament la adresa de corespondenţă indicată în cererea de racordare sau, dacă solicitantul specifică în clar preferinţa pentru utilizarea serviciilor de date, la numărul de fax sau la adresa de e-mail indicate în cerere.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale şi tranzitorii
    ART. 40
    (1) Solicitanţii au dreptul să notifice ANRE cu privire la încălcarea de către OTS/operatorii economici autorizaţi ANRE/verificatorii de proiecte atestaţi ANRE a prevederilor prezentului regulament.
    (2) Eventualele neînţelegeri apărute în procesul de racordare la ST şi care nu pot fi conciliate la nivelul părţilor sau prin medierea ANRE se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

    ART. 41
    (1) Cererile de racordare depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu a fost emis acord de acces la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Acordurile de acces la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, îşi păstrează valabilitatea, fără a putea fi prelungite.
    (3) Contractele de racordare la ST încheiate în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (2) îşi produc efectele în conformitate cu prevederile Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În situaţia în care nu au fost încheiate contracte de racordare la ST în baza acordurilor de acces prevăzute la alin. (2), acestea se încheie în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (5) Cererile de racordare la ST depuse la OTS înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament şi pentru care nu au fost emise acorduri de acces se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. 42
    Până la data intrării în vigoare a procedurii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. s) şi t), OTS stabileşte tariful de analiză a cererii prevăzut şi tariful de racordare la ST, în baza unui deviz general întocmit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 43
    În situaţia în care durata de valabilitate a contractului de transport al gazelor naturale, încheiat cu solicitantul în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale sau, după caz, a contractului de furnizare cu servicii reglementate incluse, încheiat cu acesta în conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 29/2016, încetează fără a fi încheiat un nou contract în următorii 2 ani gazieri, OTS dezafectează racordul şi SRMP.

    ART. 44
    (1) OTS are obligaţia să elaboreze procedurile prevăzute la art. 3 lit. s) şi t), art. 4 lit. j), art. 6 alin. (1), art. 11 alin. (2), art. 19 alin. (6), art. 28 alin. (1), art. 36 alin. (1) lit. d) în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I; procedura se avizează de către ANRE.
    (2) ATR eliberate de OTS se publică pe pagina de internet a operatorului de transport la data transmiterii acestor documente către solicitanţi.

    ART. 45
    Cererile, notificările şi comunicările prevăzute în prezentul regulament se înregistrează de OTS conform prevederilor art. 7 alin. (1) din Standardul de performanţă pentru serviciul de transport şi de sistem al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 161/2015.

    ART. 46
    OTS publică pe pagina proprie de internet capacitatea disponibilă medie anuală, în punctele de intrare/ieşire din ST, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 şi ale Codului reţelei.

    ART. 47
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    Aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale
    nr. ……………….. din ………………
    1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …………… din………, depusă de ....... (datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentantului legal al acestuia) ........................… (datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia) ………………………., în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul aviz tehnic de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: …………… (datele de identificare ale obiectivului/sistemului) ……………………......,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 82/2017.

    2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare, în conformitate cu studiul tehnico-economic nr. ………………… din ………………………………………..:
    - obiectivul sistemului de transport la care se face racordarea: denumire/cod de identificare ………………………., diametru ………………… mm, presiune maximă de operare ……………………. Pa;
    – punctul de racordare: ……............ (se specifică coordonatele geografice în sistem de referinţă Stereo 1970.) .................
    – racord:
    – conductă/racord: lungime estimată ……… m, diametru estimat ………………… mm, clasa de locaţie ….....….., protecţie catodică …………;
    – SRMP - staţie de reglare-măsurare-predare, cu următoarele caracteristici tehnice:
    • instalaţie de reglare: ………………………....................................................................;
    • instalaţie de măsurare: ……………...........................................................................;
    • debit minim/maxim în condiţii standard: …………../…...……..mc/h;
    • presiune minimă în amonte/aval: ………………/........…......Pa;
    • filtrare, tip ………………………..................................................................;
    • separatoare, tip ………………………..................................................................;
    • instalaţie de odorizare, tip ……………….........................................................;
    • încălzire a gazelor naturale, tip …………………….................................................……;
    • supraveghere, tip …………………………………………..;
    • poziţionată în: [] cofret metalic termoizolant [] incintă;
    • sistem de comandă şi achiziţie de date …………….....................................……………………;
    • linie de debite reduse …………………………………....................................................;

    – altele: ………………………………………………………........................……………………………… .

    3. Se anexează prezentului aviz tehnic schiţa soluţiei tehnice de racordare, cu marcarea distinctă a obiectivului sistemului de transport la care se face racordarea, a punctului de racordare/ieşire, a racordului şi a punctului de delimitare.
    4. Tariful de racordare este în valoare de ………………………................…………………. lei, fără T.V.A.
    Valoarea tarifului de racordare poate suferi modificări până la data încheierii contractului de racordare, în situaţia în care se modifică prevederile legale ce au stat la baza stabilirii acestuia, prin ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    5. Termene şi condiţii de valabilitate:
    Prezentul aviz tehnic este valabil până la punerea în funcţiune a racordului.
    Valabilitatea prezentului aviz tehnic încetează în următoarele situaţii:
    a) în termen de 60 de zile de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare la ST şi nu există un acord între părţi pentru prelungirea termenului de încheiere a contractului de racordare;
    b) la emiterea refuzului de racordare;
    c) la rezilierea contractului de racordare la ST;
    d) la emiterea unui nou ATR pentru acelaşi racord şi/sau aceeaşi SRMP.


    6. Prezentul aviz tehnic atestă posibilitatea racordării/modificării racordului şi a SRMP la sistemul de transport al gazelor naturale şi prezintă informaţii privind condiţiile tehnico-economice de realizare/modificare a racordului şi SRMP, urmând ca realizarea propriu-zisă a lucrărilor să se facă în baza contractului de racordare încheiat între solicitant şi emitentul prezentului aviz tehnic.
    7. Alte precizări: …………………………………………………………………………………………………

    Data: .................
                          Emitent: .......................................................
                                   (Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)
                          Semnătura reprezentantului legal
                          .......................................

    ANEXA 2

    la regulament
    Refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale
    nr. ………………… din ………………
    1. Ca urmare a Cererii de racordare nr. …………………………… din …………………………………, depusă de: ………… (datele de identificare ale solicitantului şi ale reprezentantului legal al acestuia)......., .................(datele de identificare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale reprezentatului legal al acestuia) ................, în calitate de titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, emite prezentul refuz de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale a obiectivului/sistemului: ……… (datele de identificare ale obiectivului/sistemului) ………….,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la sistemele de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2017.

    2. Refuzul de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale s-a emis pentru următorul motiv:
    [] capacitatea obiectivului/sistemului de transport al gazelor naturale este insuficientă;
    [] nu există obiective/conducte părţi componente ale sistemului de transport al gazelor naturale la care urmează să fie realizată conectarea;
    [] nu este îndeplinită obligaţia de plată a tarifului de racordare.
    (Se marchează obligatoriu, distinct, de către operatorul de transport şi de sistem, care din situaţiile de mai sus fac obiectul prezentului refuz de racordare.)

    3. În justificarea prezentului refuz de racordare precizăm că:
    [] nu a fost încheiat contractul de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării în termen de 60 de zile de la primirea ofertei;
    [] nu a fost achitat tariful de racordare până la data de ………………….., în conformitate cu prevederile Contractului de racordare la sistemul de transport al gazelor naturale nr. ………………….;
    [] nu a fost achitată cota-parte pentru realizarea obiectivelor/conductelor necesare racordării, în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare în cotă-parte a obiectivelor/conductelor necesare racordării nr. ………………………… .

    Alte precizări: ……………………………………………………………………………………………………

    Data: ...........
                    Emitent: ...........................................................
                              (Se specifică denumirea/numele şi prenumele în clar.)
                  Semnătura reprezentantului legal
                   ........................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016