Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 6 octombrie 2010 de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 octombrie 2010  de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 6 octombrie 2010 de organizare si functionare a comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor privind auditul de siguranta rutiera

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2010

CAP. I
Reguli generale privind organizarea şi funcţionarea comisiei de atestare, disciplinã şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţã rutierã

ART. 1
Comisia de atestare, disciplinã şi soluţionare a contestaţiilor privind auditul de siguranţã rutierã, înfiinţatã prin <>Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutierã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Comisia, îşi desfãşoarã activitatea în subordinea secretarului de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI).
ART. 2
(1) Comisia are în componenţã 9 membri, dupã cum urmeazã:
a) secretarul de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul MTI, în calitate de preşedinte al Comisiei;
b) directorul general al Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R., în calitate de vicepreşedinte al Comisiei;
c) un reprezentant al Direcţiei transport rutier - MTI;
d) 2 reprezentanţi ai Direcţiei generale infrastructurã rutierã şi concesiuni - MTI;
e) 2 reprezentanţi ai Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R.;
f) 2 auditori de siguranţã rutierã.
(2) În cazul în care unul sau mai mulţi membri nu pot participa din motive întemeiate la şedinţele Comisiei, aceştia sunt înlocuiţi de membri supleanţi.
(3) Membrii şi membrii supleanţi prevãzuţi la alin. (1) lit. c)-f) sunt numiţi prin decizie de secretarul de stat coordonator al domeniului de transport rutier din cadrul MTI, la propunerea directorului general al Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R.
ART. 3
Comisia se organizeazã şi funcţioneazã potrivit prezentului regulament.
ART. 4
(1) Comisia îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) examinarea şi evaluarea candidaţilor în vederea atestãrii ca auditori de siguranţã rutierã;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi atestarea calitãţii de auditor de siguranţã rutierã, în conformitate cu prevederile <>art. 24 din Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) comunicarea cãtre conducerea Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. a numelor şi datelor de identificare ale persoanelor care au obţinut atestatul de auditor de siguranţã rutierã, în vederea înscrierii acestora în Registrul auditorilor de siguranţã rutierã;
d) recunoaşterea automatã a documentului emis de autoritatea competentã din statul de origine, în cazul cetãţeanului unui stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, care a dobândit calitatea de auditor de siguranţã rutierã în unul dintre aceste state, şi în baza cãruia cetãţeanul exercitã legal profesia;
e) dispunerea încetãrii calitãţii de auditor, în condiţiile legii;
f) analizarea şi soluţionarea, în condiţiile legii, a contestaţiilor privind raportul de audit de siguranţã rutierã;
g) analiza abaterilor auditorilor de siguranţã rutierã şi înaintarea cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R., dupã caz, a propunerilor de sancţionare a acestora;
h) înaintarea cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. a propunerilor de îmbunãtãţire a procedurilor şi metodologiilor de lucru în vederea creşterii calitãţii activitãţii auditorilor de siguranţã rutierã.
(2) Pentru exercitarea acestor atribuţii, Comisia emite decizii şi rezoluţii.
(3) Deciziile şi rezoluţiile care se supun la vot se adoptã cu majoritate simplã.
ART. 5
Prima şedinţã a Comisiei are loc în termen de cel mult 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin.
ART. 6
Preşedintele Comisiei îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) prezideazã şi conduce şedinţele Comisiei;
b) convoacã, prin intermediul secretariatului Comisiei (denumit în continuare secretariat), şedinţele acesteia;
c) stabileşte sarcinile ce revin fiecãrui membru;
d) în scopul realizãrii atribuţiilor Comisiei, dispune efectuarea anumitor activitãţi de cãtre membrii specialişti din Comisie şi stabileşte programul pentru respectivele activitãţi;
e) reprezintã Comisia în relaţiile cu persoanele fizice şi juridice.
ART. 7
Comisia se întruneşte ori de câte ori este necesar, în şedinţe ordinare, la convocarea preşedintelui. Convocarea se va efectua prin secretariat şi va fi însoţitã de ordinea de zi.
ART. 8
(1) Membrii Comisiei îşi pãstreazã calitatea pe care o au în cadrul autoritãţilor/instituţiilor de la care provin, precum şi toate drepturile ce decurg din aceastã calitate.
(2) Membrii Comisiei care deţin şi calitatea de auditori de siguranţã rutierã nu pot desfãşura activitãţi de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţã rutierã şi inspecţie de siguranţã, în perioada pentru care sunt nominalizaţi ca membri în Comisie.
ART. 9
(1) Membrii şi/sau membrii supleanţi participanţi la activitãţile Comisiei sunt remuneraţi cu o indemnizaţie lunarã în cuantum de 10% din salariul brut al directorului general al Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R.
(2) Plata indemnizaţiei lunare este condiţionatã de participarea la cel puţin o activitate a Comisiei în luna de referinţã, respectiv la cel puţin o şedinţã sau la cel puţin o activitate de atestare profesionalã a auditorilor de siguranţã rutierã prevãzutã la art. 3 alin. (3), (8) sau (9) din anexa nr. 2 la ordin.
(3) Plata indemnizaţiei va fi suportatã din bugetul Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R.
ART. 10
(1) În desfãşurarea activitãţii Comisia este asistatã de secretariat, care va fi asigurat de Autoritatea Rutierã Românã A.R.R.
(2) Secretariatul are urmãtoarele atribuţii principale:
a) pregãteşte şi distribuie materialele necesare bunei desfãşurãri a şedinţelor Comisiei;
b) primeşte şi înregistreazã orice documente destinate Comisiei;
c) oferã asistenţã tehnicã în vederea bunei desfãşurãri a şedinţelor Comisiei;
d) îndeplineşte procedurile de citare a pãrţilor în cazul cercetãrilor abaterilor disciplinare şi soluţionãrii contestaţiilor la raportul de audit de siguranţã rutierã;
e) comunicã membrilor Comisiei orice informaţie sau document relevant pentru activitatea acestora;
f) redacteazã minuta şedinţelor Comisiei, precum şi deciziile şi rezoluţiile Comisiei, care vor fi semnate de cãtre preşedinte;
g) înregistreazã, gestioneazã şi arhiveazã corespondenţa, documentele emise de Comisie, cele legate de activitatea Comisiei, minutele şedinţelor, deciziile şi rezoluţiile Comisiei;
h) întocmeşte şi pãstreazã registrul unic de înregistrare a minutelor întocmite în urma şedinţelor Comisiei şi registrul unic de sancţiuni aplicate auditorilor de siguranţã rutierã.
(3) Secretariatul are activitate permanentã, membrii acestuia desfãşurându-şi activitatea în plus faţã de atribuţiile de bazã, fãrã remunerare suplimentarã.

CAP. II
Reguli de soluţionare a contestaţiilor privind raportul de audit de siguranţã rutierã şi de analizã disciplinarã a activitãţii auditorilor

ART. 11
Comisia soluţioneazã contestaţiile depuse potrivit <>art. 14 alin. (3) din Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi analizeazã disciplinar activitatea auditorilor de siguranţã rutierã din perspectiva respectãrii prevederilor legii şi ale regulilor şi metodologiilor de lucru, în baza sesizãrilor depuse la secretariat.
ART. 12
(1) Preşedintele desemneazã 2 membri în scopul întocmirii unui referat asupra contestaţiei sau situaţiei investigate.
(2) În vederea clarificãrii aspectelor contestate sau investigate, membrii desemnaţi sã elaboreze referatul prevãzut la alin. (1) vor analiza toate materialele referitoare la cauzã, putând solicita contestatarului, auditorului şi/sau terţilor, al cãror punct de vedere poate fi relevant pentru soluţionarea contestaţiei, sã furnizeze în scris anumite precizãri.
(3) Referatul trebuie finalizat şi prezentat în plenul Comisiei în maximum 30 de zile de la data contestaţiei sau sesizãrii. Pe baza referatului, la încheierea şedinţei Comisia va adopta o decizie finalã.
(4) În cazul contestaţiilor la rapoartele de audit de siguranţã rutierã, un exemplar original al deciziei va fi anexat la raportul de audit de siguranţã rutierã contestat. Prevederile privind eliminarea riscurilor conţinute în decizia Comisiei au caracter obligatoriu pentru investitor.
(5) Termenul prevãzut la alin. (3) nu poate fi depãşit. În cazul în care precizãrile solicitate conform alin. (2) nu sunt primite în termen, Comisia va decide în lipsa acestora.
(6) În cazul în care aspecte din contestaţie se admit, Comisia înainteazã cãtre Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R. propuneri de sancţionare a auditorilor de siguranţã rutierã şi/sau, dupã caz, de îmbunãtãţire a procedurilor şi metodologiilor de lucru în vederea creşterii calitãţii activitãţii auditorilor de siguranţã rutierã.
(7) Mãsurile disciplinare pe care le poate propune Comisia sunt:
a) cele prevãzute de <>Legea nr. 265/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazurile prevãzute de aceasta; sau
b) restricţionarea pânã la 6 luni a nominalizãrii auditorului de siguranţã rutierã la prestarea activitãţilor de evaluare de impact asupra siguranţei rutiere, audit de siguranţã rutierã şi inspecţie de siguranţã, în cazul nerespectãrii procedurilor şi metodologiilor de lucru stabilite de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.
ART. 13
Secretariatul comunicã decizia Comisiei celor interesaţi în vederea ducerii la îndeplinire a mãsurilor dispuse.

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016