Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 6 octombrie 2010 de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 octombrie 2010  de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 6 octombrie 2010 de organizare si functionare a Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 28 octombrie 2010

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Centrul de Investigaţii şi Analizã pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, denumit în continuare CIAS, înfiinţat potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului de Investigaţii şi Analizã pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 55/2010, este organizat şi funcţioneazã în conformitate cu legislaţia naţionalã aplicabilã şi prezentul regulament.
    ART. 2
    CIAS asigurã la nivel naţional şi internaţional investigarea accidentelor şi/sau incidentelor din aviaţia civilã românã care au avut loc pe teritoriul României sau în care au fost implicate aeronave înmatriculate în România ori aparţin operatorilor înregistraţi în România.
    ART. 3
    (1) În realizarea scopului sãu, CIAS colaboreazã cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, organisme private şi, dupã caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române ori strãine specializate.
    (2) CIAS coopereazã cu instituţii similare din alte ţãri pe baza tratatelor internaţionale la care România este parte, a protocoalelor încheiate pe bazã de reciprocitate, precum şi cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene.

    CAP. II
    Structura organizatoricã

    ART. 4
    În cadrul CIAS funcţioneazã compartimente specializate, care sunt organizate şi structurate în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) rolul şi responsabilitãţile CIAS prevãzute de lege;
    b) volumul, complexitatea şi specificul activitãţilor de investigaţie tehnicã aflate într-un proces evolutiv continuu;
    c) frecvenţa şi amploarea situaţiilor care necesitã intervenţia CIAS;
    d) caracterul operativ, tehnic şi administrativ al activitãţilor desfãşurate;
    e) nivelul de pregãtire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului.
    ART. 5
    Atribuţiile structurilor şi compartimentelor specializate ale CIAS se stabilesc prin regulamentul intern, aprobat prin hotãrâre a consiliului de conducere.

    CAP. III
    Atribuţiile CIAS

    ART. 6
    În scopul îndeplinirii responsabilitãţilor ce îi revin, prevãzute la <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2009, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 55/2010, şi în afarã de atribuţiile prevãzute la art. 7 din acelaşi act normativ, CIAS îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
    a) asigurã exercitarea activitãţilor de investigaţie tehnicã la nivel naţional şi internaţional în domeniul aviaţiei civile, în scopul creşterii şi menţinerii siguranţei aeriene la un nivel ridicat;
    b) asigurã creşterea şi menţinerea unui coeficient ridicat de siguranţã prin emiterea de recomandãri pentru siguranţa zborului;
    c) urmãreşte modul de implementare a recomandãrilor de siguranţã a zborului;
    d) transpune la nivel naţional reglementãrile europene şi internaţionale privind investigaţia tehnicã a evenimentelor de aviaţie civilã;
    e) asigurã organizarea şi administrarea bazei de date statistice referitoare la evenimentele de aviaţie de pe teritoriul României şi participã la schimbul de date specifice cu organizaţii internaţionale de aviaţie civilã;
    f) elaboreazã strategia de comunicare internã şi externã privind activitãţile specifice CIAS;
    g) organizeazã şi realizeazã comunicarea permanentã cu publicul;
    h) utilizeazã instrumente şi metodologii specifice comunicãrii prin internet în vederea facilitãrii schimbului de informaţii;
    i) asigurã pentru domeniul sãu de competenţã difuzarea şi publicarea materialelor informative şi a rapoartelor finale de investigaţie tehnicã;
    j) desfãşoarã orice alte activitãţi care contribuie la promovarea imaginii instituţiei;
    k) stabileşte strategia de formare continuã în vederea perfecţionãrii sau specializãrii personalului propriu şi elaboreazã planul de mãsuri pentru dezvoltarea carierei profesionale a acestuia;
    l) stabileşte cadrul tehnic şi logistic pentru formarea continuã a personalului;
    m) coordoneazã şi controleazã activitatea de instruire şi perfecţionare a personalului propriu;
    n) coopereazã cu instituţii de formare profesionalã din ţarã şi din strãinãtate în vederea creşterii calitãţii actului de investigaţie tehnicã;
    o) reprezintã Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în relaţia cu organismele interne şi internaţionale similare şi conexe pentru domeniul sãu de activitate;
    p) asigurã apãrarea şi reprezentarea intereselor proprii la instanţele judecãtoreşti competente, potrivit legii;
    q) reprezintã şi, dupã caz, îşi aparã interesele patrimoniale în relaţiile cu terţii;
    r) administreazã fondurile pe care le are la dispoziţie, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţã;
    s) elaboreazã proiectul anual de buget, pe care îl supune aprobãrii ministrului transportului şi infrastructurii, şi asigurã exerciţiul financiar-contabil al instituţiei, în condiţiile legii;
    t) achiziţioneazã sau închiriazã, în condiţiile legii, bunuri mobile ori imobile necesare desfãşurãrii activitãţii proprii.

    CAP. IV
    Personalul CIAS

    ART. 7
    (1) Personalul CIAS este constituit din:
    a) inspectori CIAS, personal de specialitate angajat cu contract individual de muncã, în condiţiile legii, care are calitatea de investigator accidente de aviaţie;
    b) personal angajat cu contract individual de muncã, în condiţiile legii, pentru celelalte compartimente necesare desfãşurãrii activitãţii instituţiei.
    (2) Condiţiile specifice de ocupare a posturilor de inspector CIAS sunt urmãtoarele:
    a) pentru inspectorul CIAS operaţional:
    - sã deţinã diploma de absolvire specialitatea personal navigant pilot;
    - sã deţinã diploma de absolvire studii superioare;
    - sã deţinã o experienţã de zbor de minimum 10 ani;
    - sã deţinã sau sã fi deţinut calitatea de comandant de echipaj şi/sau pilot instructor;
    b) pentru inspectorul CIAS inginer:
    - sã deţinã diplomã de absolvire a Facultãţii de Inginerie Aerospaţialã sau echivalent;
    - sã deţinã o experienţã în exploatare în domeniul aviaţiei de minimum 10 ani;
    c) pentru inspectorul CIAS decodificare şi analizã date înregistratoare de zbor:
    - sã deţinã diploma de absolvire a Facultãţii de Inginerie Aerospaţialã sau echivalent specialitatea Instalaţii şi echipamente de bord sau sã deţinã diploma de absolvire a Facultãţii de Electronicã, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei cu minimum 8 ani experienţã în domeniul aviaţiei.
    ART. 8
    Salarizarea personalului CIAS se stabileşte potrivit reglementãrilor în vigoare.
    ART. 9
    (1) Personalul CIAS este supus prevederilor regulamentului intern şi celorlalte prevederi legale în domeniu.
    (2) Angajarea personalului pe funcţii de execuţie se face prin concurs.
    (3) Personalul CIAS este angajat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã.
    (4) Atribuţiile şi responsabilitãţile individuale ale personalului CIAS se stabilesc prin fişa postului, care se aprobã de cãtre directorul general. Fişa postului este anexã la contractul individual de muncã şi se semneazã de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia.
    (5) Personalul CIAS nu se încadreazã în categoria funcţionarilor publici.
    ART. 10
    (1) Inspectorii CIAS sunt învestiţi cu exerciţiul autoritãţii publice în exercitarea atribuţiilor ce le revin, beneficiind de protecţie potrivit legii.
    (2) Inspectorii CIAS sunt independenţi în derularea activitãţii de investigaţie tehnicã a evenimentelor de aviaţie civilã faţã de orice structurã juridicã, autoritate de reglementare sau de siguranţã aerianã, administrator de infrastructurã de transport aerian, faţã de operatori aerieni şi faţã de orice parte ale cãrei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS.
    (3) Inspectorii CIAS vor utiliza legitimaţia şi insigna cu sigla specificã CIAS numai pe timpul şi în legãturã cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, în limitele şi potrivit competenţelor stabilite prin lege şi prezentul regulament.
    (4) Sigla, modelul legitimaţiei şi insigna de inspector CIAS se aprobã prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (5) Inspectorii CIAS se pot constitui sau pot face parte din organizaţii profesionale şi sindicale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

   CAPITOLUL V
    Organele de conducere

    ART. 11
    (1) Conducerea CIAS este asiguratã de cãtre un consiliu de conducere, compus din 5 persoane, al cãrui preşedinte este directorul general.
    (2) Directorul general al CIAS este numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (3) Directorul general al CIAS trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii:
    a) experienţã în funcţie de conducere în domeniul aviaţiei civile de minimum 3 ani;
    b) studii superioare de aviaţie sau studii superioare cumulate cu deţinerea unei licenţe de personal aeronautic pentru o perioadã de minimum 5 ani.
    (4) Directorul CIAS este independent în luarea deciziilor cu privire la investigaţia tehnicã a evenimentelor de aviaţie civilã faţã de orice structurã juridicã, autoritate de reglementare sau de siguranţã aerianã, administrator de infrastructurã de transport aerian, operator aerian, precum şi faţã de orice parte ale cãrei interese ar putea intra în conflict cu sarcinile încredinţate şi nu solicitã şi nu primeşte instrucţiuni de la nicio autoritate, instituţie sau entitate naţionalã.
    (5) Membrii consiliului de conducere se numesc şi sunt revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    (6) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani şi poate fi prelungit prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii din 4 în 4 ani.
    (7) Directorul şi membrii consiliului de conducere trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
    a) sã nu deţinã acţiuni sau pãrţi sociale, direct ori indirect, la administratorii de infrastructurã de transport aerian, la autoritãţi de reglementare sau de siguranţã aerianã, la operatori aerieni şi la orice parte ale cãrei interese ar putea intra în conflict cu domeniul de activitate al CIAS;
    b) sã nu facã parte din consiliul de administraţie şi/sau adunarea generalã a acţionarilor ale entitãţilor prevãzute la lit. a);
    c) sã nu desfãşoare activitãţi remunerate pentru oricare dintre entitãţile prevãzute la lit. a).
    (8) Directorul şi membrii consiliului de conducere care, în momentul numirii sau pe parcursul mandatului, se aflã în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevãzute la alin. (7) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate.
    (9) Mandatul preşedintelui şi al membrilor consiliului de conducere înceteazã în urmãtoarele situaţii:
    a) dacã nu este îndeplinitã oricare dintre condiţiile prevãzute la alin. (7);
    b) în situaţia imposibilitãţii de a-şi îndeplini mandatul mai mult de 120 de zile calendaristice consecutive dintr-un interval de 140 de zile;
    c) în caz de condamnare penalã prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    d) prin demisie;
    e) prin deces;
    f) la expirarea sa;
    g) în caz de nerespectare a termenului de 3 luni pentru ieşirea din starea de incompatibilitate prevãzut la alin. (8); h) prin revocare de cãtre ministrul transporturilor şi infrastructurii pentru încãlcarea prevederilor prezentului regulament, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 55/2010, şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnicã a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 794/2001.
    (10) Ordinul de revocare din funcţie a membrilor consiliului de conducere poate fi atacat la instanţele de contencios administrativ sau la instanţele competente de drept comun, potrivit legii.
    (11) Salarizarea directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
    ART. 12
    Consiliul de conducere îşi desfãşoarã activitatea în şedinţe ordinare, extraordinare şi în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 13
    (1) Consiliul de conducere îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmãtoarele atribuţii principale:
    a) aprobã regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
    b) aprobã regulamentul intern al CIAS;
    c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatoricã a CIAS, precum şi modificãrile la aceasta;
    d) aprobã statul de funcţii;
    e) aprobã strategia de dezvoltare şi de modernizare a CIAS;
    f) numeşte şi revocã personalul cu funcţii de conducere, la propunerea directorului general al CIAS;
    g) aprobã colaborarea cu specialişti din ţarã şi din strãinãtate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractului cu aceştia;
    h) avizeazã bugetul de venituri şi cheltuieli, în vederea supunerii spre aprobare potrivit legii;
    i) avizeazã programele de investiţii, stabileşte sursele proprii de finanţare, aprobã contractarea de credite bancare, precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintã spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmeazã a se realiza de cãtre CIAS;
    j) aprobã modalitãţile de finanţare a dotãrii cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate ori garantate în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, pe care le poate derula în condiţiile legii;
    k) aprobã contractele încheiate de CIAS;
    l) aprobã situaţiile financiare periodice ale CIAS privind activitatea desfãşuratã şi stabileşte mãsuri pentru continuarea activitãţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
    m) analizeazã periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor;
    n) aprobã rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CIAS;
    o) aprobã închirierea de clãdiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea CIAS;
    p) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii închirierea bunurilor proprietate privatã a statului, aflate în administrarea CIAS, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    q) aprobã scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul CIAS;
    r) aprobã participarea CIAS ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţãri, în special din Uniunea Europeanã, ca parte a programului de integrare europeanã;
    s) aprobã propunerile de premiere anuale şi trimestriale pentru persoanele din conducerea CIAS;
    t) avizeazã raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivã a CIAS, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (2) Consiliul de conducere exercitã orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    ART. 14
    (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
    (2) Hotãrârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct.
    (3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii CIAS de cãtre preşedintele consiliului de conducere.
    ART. 15
    Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora sã fie remuneratã în condiţiile legii.
    ART. 16
    (1) Directorul general al CIAS îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmãtoarele atribuţii principale:
    a) conduce activitatea CIAS, având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevãzute de lege;
    b) organizeazã, coordoneazã şi îndrumã activitatea CIAS, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;
    c) avizeazã strategia activitãţii de investigaţie tehnicã, precum şi toate procedurile operaţionale, instrucţiunile şi ghidurile specifice activitãţii CIAS;
    d) emite decizii de investigaţie pentru realizarea activitãţilor de investigaţie tehnicã;
    e) aprobã componenţa şi repartizarea echipelor de inspectori CIAS care realizeazã investigaţii tehnice;
    f) coordoneazã elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul CIAS;
    g) aprobã planul anual de audit intern;
    h) angajeazã şi concediazã personalul CIAS, potrivit prevederilor legale în materie;
    i) aprobã promovarea şi sancţionarea personalului CIAS, cu respectarea prevederilor legale;
    j) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul CIAS;
    k) coordoneazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului CIAS la sfârşitul fiecãrui an de activitate;
    l) aprobã şi coordoneazã implementarea planului anual de formare profesionalã şi perfecţionare a personalului propriu;
    m) aprobã deplasarea în ţarã şi în strãinãtate a personalului CIAS pentru participare la sesiuni, seminare, conferinţe, şcolarizare, expoziţii din domeniul specific de activitate, precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri;
    n) elaboreazã propuneri de îmbunãtãţire a cadrului legislativ din domeniul CIAS şi le înainteazã Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare, precum şi altor autoritãţi ale administraţiei publice centrale spre informare;
    o) reprezintã CIAS în raporturile cu autoritãţile administraţiei publice, cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
    p) reprezintã CIAS în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilã;
    q) reprezintã CIAS în relaţiile cu terţii şi semneazã actele ce îl angajeazã faţã de aceştia;
    r) exercitã orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare, din hotãrârile consiliului de conducere, precum şi din prevederile legale.
    (2) Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul CIAS.
    (3) Pentru îndeplinirea funcţiilor specifice ale CIAS, directorul general emite decizii de investigaţie tehnicã, metodologii si instrucţiuni.
    (4) Atribuţiile directorului general pot fi delegate, prin decizia acestuia, persoanelor cu funcţie de conducere din compartimentele de specialitate ale CIAS.

    CAP. VI
    Procedurile privind activitatea de investigaţie tehnicã

    ART. 17
    (1) Activitatea de investigaţie tehnicã se desfãşoarã potrivit prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2009, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 55/2010, şi ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 794/2001.
    (2) În activitatea CIAS, precum şi la redactarea unei notificãri privind producerea unui eveniment de aviaţie şi a rapoartelor de investigaţie tehnicã preliminare şi finale, se utilizeazã limba românã şi, în funcţie de situaţie, limba englezã.
    ART. 18
    (1) Activitatea de investigaţie tehnicã se desfãşoarã numai în baza unei dispoziţii de investigaţie tehnicã scrisã, aprobatã de directorul general, al cãrei model se aprobã prin dispoziţie a acestuia.
    (2) În situaţia în care CIAS efectueazã investigaţia tehnicã a unui eveniment de aviaţie civilã, preşedintele comisiei de investigaţie tehnicã va fi numit doar din rândul inspectorilor CIAS.
    (3) Pentru realizarea investigaţiei tehnice stabilite prin ordin de investigaţie, inspectorii CIAS acţioneazã în comisii de minimum douã persoane. În cadrul acestor comisii de investigaţie tehnicã pot fi cooptaţi specialişti din cadrul altor instituţii.
    (4) Pentru îndeplinirea obiectivelor, CIAS poate încheia contracte cu parteneri, colaboratori externi din ţarã şi din strãinãtate specialişti în domeniu, în calitate de experţi, remuneraţi în condiţiile legii.
    (5) Pe tot parcursul desfãşurãrii activitãţii de investigaţie tehnicã, inspectorii CIAS trebuie sã aibã asupra lor legitimaţia de serviciu, precum şi copia deciziei de investigaţie tehnicã, prevãzutã la art. 16. alin. (3).
    (6) Inspectorii CIAS desfãşoarã activitatea de investigaţie tehnicã, dupã caz, pe tot teritoriul ţãrii şi/sau în strãinãtate, în condiţiile legii.
    ART. 19
    Metodologia şi procedurile interne de investigaţie tehnicã detaliate în funcţie de specificul evenimentelor de aviaţie civilã, precum şi instrucţiunile şi ghidurile metodologice se aprobã prin decizie a directorului general CIAS.

    CAP. VII
    Bugetul de venituri şi cheltuieli

    ART. 20
    (1) CIAS întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli.
    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se avizeazã de consiliul de conducere al CIAS şi se aprobã în condiţiile legii.
    (3) CIAS propune consiliului de conducere modalitãţile de finanţare a dotãrii cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate sau garantate în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 109/2008, cu modificãrile ulterioare, în lei şi în valutã, rambursabile din veniturile proprii prevãzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, aprobat potrivit legii.
    ART. 21
    Soldurile anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al CIAS rãmân la dispoziţia acestuia şi se folosesc în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    ART. 22
    CIAS poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în lei şi în valutã, în condiţiile prevãzute de actele normative în vigoare.
    ART. 23
    (1) Finanţarea cheltuielilor necesare funcţionãrii CIAS, precum şi a celor generate de investigaţia tehnicã a accidentelor şi incidentelor de aviaţie civilã se asigurã din venituri proprii.
    (2) Sursele proprii CIAS se constituie potrivit legii.
    (3) În cazul catastrofelor aeriene Guvernul alocã CIAS sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziţia Guvernului, prin bugetul Ministerului Transportului şi Infrastructurii, pentru investigaţii tehnice ale evenimentului.
    ART. 24
    (1) Patrimoniul CIAS se constituie prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a bunurilor aflate în utilizarea Serviciului investigaţii transport aerian din cadrul Direcţiei generale de control, la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
    (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privatã a statului, date în administrare CIAS în condiţiile legii.
    (3) Patrimoniul ce urmeazã a fi preluat de CIAS este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul regulament.
    (4) Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face pe bazã de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament.
    (5) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii se diminueazã cu valoarea bunurilor preluate de CIAS.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 25
    CIAS poate sã încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu operatori economici din ţarã şi din strãinãtate, în vederea colaborãrii şi cooperãrii pe plan naţional sau internaţional în domeniul sãu de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 26
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice de serviciu, CIAS foloseşte mijloace de transport, aparaturã tehnicã adecvatã şi alte mijloace de lucru necesare, în condiţiile legii.

    ANEXĂ
    la regulament

    Patrimoniul Centrului de Investigaţii şi Analizã pentru Siguranţa Aviaţiei Civile

    GESTIUNE Q4 CAM 78

 cod_mat denumire um cantitate preţ valoare

 6022519 ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMOND BUC 2 93,74 187,48
 6022521 SUPORT AUTO CU VENTUZĂ JUST MOBILE BUC 2 109 218
 6020436 TELEFON ALCATEL 2110 BUC 1 52,09 52,09
 6020440 STINGĂTOR TIP P3 BUC 2 65,45 130,9
 6020457 BIROU 402-03 BUC 1 71,15 71,15
 6020458 BIROU 403-03 BUC 2 82,22 164,44
 6020459 COLŢAR 401-03 BUC 1 79,85 79,85
 6020461 CUIER C24 NEGRU BUC 1 41,11 41,11
 6020463 MAŞINĂ CALCUL LOGOS 82 BUC 2 10,68 21,36
 6020465 POLIŢĂ CU LISANTĂ 520-01 BUC 1 23,72 23,72
 6020548 COMODĂ CALCULATOR 301-01 BUC 1 78,27 78,27
 6020561 ŞTAMPILĂ SECRET SERVICIU BUC 1 7,9 7,9
 6020565 SCAUN VIZITATOR 5012 C11 BUC 3 79,85 239,55
 6020591 LEGISLAŢIA ROMÂNIEI 1/2000 BUC 1 15 15
 6020601 COMODĂ 3 SERTARE 407-07 BUC 3 96,45 289,35
 6020928 COLECŢIE H.G. BUC 7 3 21

 6020980 REPERT.LEGISLATIV AL ROMANIEI-EVID.OFIC.-31 DEC.20 BUC 1 40 40
 6021390 DISTRUGĂTOR HÂRTIE - TURISM BUC 1 789 789
 6021552 SCAUN VICTORIA GRI - TURISM BUC 1 118,41 118,41

 6022549 TRUSĂ INDIVIDUALĂ DE PRIM AJUTOR BUC 3 71,4 214,2

 6022550 LANTERNĂ 20 LEDURI ALBE, 4 LEDURI ROŞII, 4 LEDURI BUC 3 368,9 1106,7

 6030132 COSTUM IZOTERM CULOARE BLEUMARIN BUC 3 468,86 1406,58

 6030133 SAC DE DORMIT - CULOARE BLEUMARIN BUC 3 316,54 949,62

 6030134 CASCĂ DE PROTECŢIE ANTIŞOC CULOARE GALBENĂ BUC 3 19,04 57,12
 6030135 COSTUM PROTECŢIE TIVEX BUC 3 35,7 107,1

 6030136 MĂNUŞI PROTECŢIE ANTICHIMICE-PETROLIERE CULOARE RO PERECHI 3 8,33 24,99
 6030137 MASCĂ PROTECŢIE BUC 3 107,1 321,3
 6030138 MASCĂ DE GAZE CU FILTRU BUC 3 416,5 1249,5

 6030139 OCHELARI DE PROTECŢIE ANTIPARTICULE - FIXLUX BUC 3 17,85 53,55
 6030140 CĂCIULĂ TIP CAGULĂ BUC 3 29,75 89,25
 6030141 SALTEA DE DORMIT IZOPREM BUC 3 33,32 99,96

 6030142 ŞAPCĂ CU CATARAMĂ MODEL 1265 BUC 3 23,8 71,4
 6030143 VESTĂ INSCRIPŢIONATĂ D.I.T.A. BUC 3 32,13 96,39

 6030144 COSTUM ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR BUC 3 536,69 1610,07

 6030145 BOCANCI PIELE - CULOARE NEAGRĂ BUC 3 216,58 649,74

 6030146 CENTURĂ CORDURA CULOARE NEAGRĂ BUC 3 40,46 121,38

 6030147 PATENT MULTIFUNCŢIONAL SURGE CU TEACĂ DE PIELE BUC 3 297,5 892,5

 6030148 RUCSAC ONE DAY CULOARE NEAGRĂ BUC 3 178,5 535,5

 6030149 LANTERNĂ FRONTALĂ PETZEL - MODEL MYO XP BUC 3 267,75 803,25

 6030150 MĂNUŞI PILOŢI NOMEX - CULOARE OLIVE CU GRI PERECHI 3 64,26 192,78

 6030151 COMBINEZON VARĂ PILOŢI - NOMEX - CULOARE BLEUMARIN BUC 3 690,2 2070,6

    GESTIUNE H4 CAM 125

 cod_mat denumire um cantitate preţ valoare

 6020436 TELEFON ALCATEL 2110 BUC 2 52,09 104,18
 6020458 BIROU 403-03 BUC 3 82,22 246,66
 6020464 MICROINFORMATICĂ 302-01 BUC 1 91,71 91,71
 6020466 SCAUN STOFĂ 560 C11 BUC 2 32,41 64,82
 6020601 COMODĂ 3 SERTARE 407-07 BUC 2 96,45 192,9
 6020603 FOTOLIU 5012 C31 BUC 1 79,85 79,85
 6020804 CUIER POM NEGRU BUC 1 98,18 98,18

 6021280 DULAP METALIC BUC 3 744,82 2234,46

 6022268 DVD RW/CDRW EXTERN - MODEL FUJITSU SIEMENS FREECOM BUC 1 1399,84 1399,84

 6022460 CAMERĂ FOTO DIGITALĂ - OLYMPUS SP-5102 BUC 1 1456 1456
 6022461 BINOCLU OLYMPUS 8-16X40 DPS1 BUC 2 359,36 718,72
 6022462 PDA-GPS MYO C510 BUC 1 1475,24 1475,24

 6022481 M-XD 1 GB HIGH SPEED PICTURE CARD BUC 1 223,15 223,15
 6022482 SD 2 GB CARD MEMORIE PT. PDA BUC 1 209,91 209,91
 6022517 TELEFON MOBIL HTC DIAMOND BUC 2 1791,98 3583,96

 6022519 ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMOND BUC 2 93,74 187,48

 6022521 SUPORT AUTO CU VENTUZĂ JUST MOBILE BUC 2 109 218

 6022549 TRUSĂ INDIVIDUALĂ DE PRIM AJUTOR BUC 4 71,4 285,6

 6022550 LANTERNĂ 20 LEDURI ALBE, 4 LEDURI ROŞII, 4 LEDURI BUC 4 368,9 1475,6
 6030093 USB FLASH DRIVE BUC 2 97,83 195,66

 6030095 ÎNCĂRCĂTOR GP NI MH ULTRA RAPID BUC 1 116,03 116,03
 6030099 REPORTOFON OLIMPUS BUC 1 910,8 910,8

 6030132 COSTUM IZOTERM CULOARE BLEUMARIN BUC 4 468,86 1875,44

 6030133 SAC DE DORMIT - CULOARE BLEUMARIN BUC 4 316,54 1266,16

 6030134 CASCĂ DE PROTECŢIE ANTIŞOC CULOARE GALBENĂ BUC 4 19,04 76,16
 6030135 COSTUM PROTECŢIE TIVEX BUC 4 35,7 142,8

 6030136 MĂNUŞI PROTECŢIE ANTICHIMICE - PETROLIERE CULOARE RO PERECHI 4 8,33 33,32
 6030137 MASCĂ PROTECŢIE BUC 4 107,1 428,4
 6030138 MASCĂ DE GAZE CU FILTRU BUC 4 416,5 1666

 6030139 OCHELARI DE PROTECŢIE ANTIPARTICULE - FIXLUX BUC 4 17,85 71,4
 6030140 CĂCIULĂ TIP CAGULĂ BUC 4 29,75 119
 6030141 SALTEA DE DORMIT IZOPREM BUC 4 33,32 133,28

 6030142 ŞAPCĂ CU CATARAMĂ MODEL 1265 BUC 4 23,8 95,2
 6030143 VESTĂ INSCRIPŢIONATĂ D.I.T.A. BUC 4 32,13 128,52

 6030144 COSTUM ÎMPOTRIVA INTEMPERIILOR BUC 4 536,69 2146,76

 6030145 BOCANCI PIELE - CULOARE NEAGRĂ BUC 4 216,58 866,32

 6030146 CENTURĂ CORDURA CULOARE NEAGRĂ BUC 4 40,46 161,84

 6030147 PATENT MULTIFUNCŢIONAL SURGE CU TEACĂ DE PIELE BUC 4 297,5 1190

 6030148 RUCSAC ONE DAY CULOARE NEAGRĂ BUC 4 178,5 714

 6030149 LANTERNĂ FRONTALĂ PETZEL - MODEL MYO XP BUC 4 267,75 1071

 6030150 MĂNUŞI PILOŢI NOMEX - CULOARE OLIVE CU GRI PERECHI 4 64,26 257,04

 6030151 COMBINEZON VARĂ PILOŢI - NOMEX - CULOARE BLEUMARIN BUC 4 690,2 2760,8

    GESTIUNE Q5 CAM 78A

 cod_mat denumire um cantitate preţ valoare

 6020461 CUIER C24 NEGRU BUC 1 41,11 41,11
 6020549 DULAP MIC 412-03 BUC 1 89,33 89,33
 6020603 FOTOLIU 5012 C31 BUC 6 79,85 479,1
 6022301 TRODAT 4924 (00019) BUC 1 76 76
 6022378 STEMA RO 25 X 20 BUC 1 351,05 351,05
 6022383 STINGĂTOR TIP P6 BUC 1 82,11 82,11
 6022409 MEMORY FLASH USB BUC 1 358,48 358,48
 6022517 TELEFON MOBIL HTC DIAMOND BUC 1 1791,98 1791,98

 6022519 ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMOND BUC 1 93,74 93,74

 6022521 SUPORT AUTO CU VENTUZĂ JUST MOBILE BUC 1 109 109

    GESTIUNE Q5 CAM 78B

 cod_mat denumire um cantitate preţ valoare

 6020436 TELEFON ALCATEL 2110 BUC 2 52,09 104,18
 6020458 BIROU 403-03 BUC 4 82,22 328,88
 6020460 COMODĂ 3 SERTARE 407-03 BUC 1 96,45 96,45
 6020461 CUIER C24 NEGRU BUC 1 41,11 41,11
 6020601 COMODĂ 3 SERTARE 407-07 BUC 3 96,45 289,35
 6021280 DULAP METALIC BUC 2 744,82 1489,64

 6021431 FOTOLIU PIELE SPĂTAR MIJLOCIU - TURISM BUC 1 659,56 659,56
 6022383 STINGĂTOR TIP P6 BUC 1 82,11 82,11
 6022517 TELEFON MOBIL HTC DIAMOND BUC 2 1791,98 3583,96

 6022519 ÎNCĂRCĂTOR AUTO MINI USB PENTRU TELEFON HTC DIAMOND BUC 2 93,74 187,48

 6022521 SUPORT AUTO CU VENTUZĂ JUST MOBILE BUC 2 109 218
 6030093 USB FLASH DRIVE BUC 1 97,83 97,83

    CAMERA 125

 denumire nr_inventa U/M cantitate preţ valoare

 WORKSTATION PIV-FUJITSU SIEMENS SCENI 30698 BUC 1 5525 5525
 IMPRIMANTĂ LASER KYOCERA FS 6020N A3 30790 BUC 1 4954 4954
 SCANNER COLOR HP 8200 30799 BUC 1 2144 2144
 COPIATOR TOSHIBA E STUDIO 160 (314620) 62281 BUC 1 7461 7461
 FAX CANON B 160 62298 BUC 1 927 927
 HAS-120HG-ECHP AER CONDIŢIONAT 301-427 20091 BUC 1 3777 3777
 WORKSTATION PIV CU CD-CDRW, FUJITSU 212107 BUC 1 5672,95 5672,95
 WORKSTATION PIV CU CD-CDRW, FUJITSU 212109 BUC 1 5672,95 5672,95
 CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340 212284 BUC 1 5831 5831
 IMPRIM. A4 ALB-NEGRU KYOCERA FS 1030D 212438 BUC 1 2344,3 2344,3
 Dulap înalt 414-03 60563 BUC 1 718 636
 Dulap înalt 414-03 60564 BUC 1 718 636
 Dulap înalt 414-03 60565 BUC 1 718 636
 Scaun 696 B C11 60572 BUC 1 533 480
 Scaun 696 B C11 60573 BUC 1 533 480
 Scaun 696 B C11 60575 BUC 1 533 480
 Dulap metalic A10 60578 BUC 1 1511 1171
 Dulap metalic A10 60579 BUC 1 1511 1171
 Masã discuţii 120-03 60582 BUC 1 678 605
 Jaluzele 61842 BUC 1 476 476
 Jaluzele 61843 BUC 1 476 476

    CAMERA 78

 FAX CANON B 160 62311 BUC 1 927 927
 HAS-120HG-ECHP AER CONDIŢIONAT 400-308 20092 BUC 1 3777 3777
 CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340 212285 BUC 1 5831 5831
 NOTEBOOK ACER ELSACO 212466 BUC 1 495603 4406
 PC CPQ DESKPRO UNIT CENTRALĂ 30212 BUC 1 5320 5320
 MONITOR 17 CPQ V 720 99-2 30287 BUC 1 1493 1493
 Dulap mediu 413-03 60561 BUC 1 478 426
 Scaun 696 B C11 60566 BUC 1 533 480
 Dulap înalt 414-03 60583 BUC 1 738 656
 Dulap înalt 414-03 60584 BUC 1 738 656
 Jaluzele 61836 BUC 1 476 476
 Jaluzele 61837 BUC 1 476 476
 Aparat secret. ALCATEL 5101 62046 BUC 1 1157 1157
 Frigider ARCTIC 240 140 l 92001 BUC 1 1 1

    CAMERA 78A

 CALCULATOR NEC-PC PENTIUM IV 18230007 30537 BUC 1 5403 5403
 HAS-120HG-ECHP AER CONDIŢIONAT 365-360 20093 BUC 1 3777 3777
 WORKSTATION PIV CU CD-CDRW, FUJITSU 212108 BUC 1 5672,95 5672,95
 CALC. FUJITSU SIEMENS CELSIUS W340 212283 BUC 1 5831 5831
 Birou profil 3116-10 60548 BUC 1 851 754
 Colţar profil 3090-10 60549 BUC 1 598 531
 Birou profil 3098-10 60550 BUC 1 549 487
 Comodã 3 sert. 3205-10 60551 BUC 1 817 728
 Retur înalt 3102-10 60552 BUC 1 503 451
 Dulap mediu 3206-10 60553 BUC 1 987 875
 Vitrinã 3112-10 60554 BUC 1 829 733
 Dulap înalt 3213-10 60555 BUC 1 1579 1407
 Dulap mic 3214-10 60556 BUC 1 789 707
 Scaun 696 B C11 60576 BUC 1 533 480
 Scaun 1111 RENO negru 60577 BUC 1 1193 1066
 Masã discuţii 120-03 60581 BUC 1 678 605
 Jaluzele 61834 BUC 1 476 476
 Jaluzele 61835 BUC 1 476 476
 Aparat secret. ALCATEL 5101 62045 BUC 1 1157 1157

    CAMERA 78B

 P.C. FUJITSU SCENIC 30351 BUC 1 5647 5647
 HAS-120HG-ECHP AER CONDIŢIONAT 347-324 20095 BUC 1 3777 3777
 WORKSTATION PIV CU CD-CDRW, FUJITSU 212176 BUC 1 5672,95 5672,95
 Dulap înalt 414-03 60560 BUC 1 718 636
 Scaun 696 B C11 60567 BUC 1 533 480
 Scaun 696 B C11 60571 BUC 1 533 480
 Fotoliu stofã 3001 C11 61360 BUC 1 599 532
 Jaluzele 61840 BUC 1 476 476
 Jaluzele 61841 BUC 1 476 476                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016