Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 octombrie 2009  pentru autorizarea auditorilor energetici    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 6 octombrie 2009 pentru autorizarea auditorilor energetici

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 28 octombrie 2009

I. Scop şi domeniu de aplicare
ART. 1
(1) Prezentul regulament pentru autorizarea auditorilor energetici, persoane fizice şi juridice, denumit în continuare regulament, stabileşte cadrul legal pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice cãrora li se atribuie calitatea de auditor energetic autorizat, în vederea întocmirii auditurilor energetice, cu identificarea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice.
(2) Aceastã calitate se obţine prin emiterea de cãtre Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei, denumitã în continuare ARCE, a autorizaţiei de auditor energetic, act ce dovedeşte competenţa tehnicã a persoanelor fizice şi juridice care efectueazã audituri energetice în România.
ART. 2
(1) Auditurile energetice se executã cu respectarea prevederilor din Ghidul de elaborare şi analizã a bilanţurilor energetice, aprobat prin <>Decizia preşedintelui ARCE nr. 56/2003 .
(2) Calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţia de auditor energetic, ştampilã şi legitimaţie. Autorizaţia de auditor energetic se întocmeşte conform modelelor prezentate în anexele nr. 1A şi 1B. Legitimaţia proprie şi ştampila proprie se vor confecţiona de cãtre persoana autorizatã dupã modelele stabilite conform Ghidului de elaborare şi analizã a bilanţurilor energetice. Autorizaţiile, legitimaţiile şi ştampilele de auditor energetic sunt nominale şi netransmisibile.
ART. 3
Definirea unor termeni de specialitate din prezentul regulament este realizatã în anexa nr. 1C.

II. Organismul competent sã autorizeze auditorii energetici

ART. 4
În conformitate cu <>art. 13 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energeticã şi promovarea utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, ARCE are ca atribuţii şi responsabilitãţi autorizarea auditorilor energetici.
ART. 5
(1) În cadrul ARCE funcţioneazã Comisia de autorizare a auditorilor energetici, denumitã în continuare Comisia de autorizare, cu urmãtoarele atribuţii:
a) aprobarea proceselor-verbale de analizã a dosarelor depuse de persoanele fizice şi juridice care doresc sã fie autorizate în calitate de auditor energetic sau care doresc prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic;
b) deciderea suspendãrii şi/sau a retragerii autorizaţiei de auditor energetic;
c) aprobarea Sintezei anuale a activitãţilor auditorilor energetici.
(2) Pentru soluţionarea contestaţiilor depuse de cei interesaţi se poate constitui, atunci când este cazul, o comisie de soluţionare a acestora. Trebuie precizat faptul ca refuzul acordãrii autorizaţiei trebuie motivat şi trebuie precizate cãile de atac disponibile.
ART. 6
Comisia de autorizare are un secretariat tehnic, cu urmãtoarele atribuţii:
a) ţinerea evidenţei cererilor de autorizare, respectiv a contestaţiilor;
b) analizarea dosarelor depuse de persoanele fizice şi juridice care doresc sã fie autorizate în calitate de auditor energetic, precum şi a dosarelor depuse în vederea prelungirii valabilitãţii autorizaţiilor de auditor energetic;
c) întocmirea proceselor-verbale, cuprinzând concluziile analizei documentelor depuse de candidaţi;
d) monitorizarea activitãţii de autorizare a auditorilor energetici prin constituirea şi actualizarea permanentã a Registrului de evidenţã a auditorilor energetici;
e) monitorizarea realizãrii auditurilor energetice, prin elaborarea Sintezei anuale a activitãţilor auditorilor energetici, pe baza rapoartelor primite de la aceştia;
f) redactarea şi transmiterea înştiinţãrii de suspendare, a deciziei de suspendare, respectiv a deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic; redactarea rãspunsurilor date contestaţiilor şi transmiterea acestora celor interesaţi;
g) radierea din Registrul de evidenţã a auditorilor energetici a persoanelor cãrora le-a expirat perioada de autorizare sau cãrora li s-a retras autorizaţia de auditor energetic.

III. Clase şi tipuri de audituri energetice

ART. 7
(1) Se definesc douã clase şi 3 tipuri de audituri energetice:


┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Clasa │ Tipul de audit energetic │
├───────────────────┼────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤
│ │ Audit │ Audit │ Audit complex │
│ │ electroenergetic │ termoenergetic │ │
├───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ I │ P ≤ 1.000 kW │ P ≤ 2.000 kW │ P ≤ 3.000 kW │
├───────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ II │ P > 1.000 kW │ P > 2.000 kW │ Nelimitat │
└───────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘(2) Auditurile energetice pot fi audituri de proiect, audituri de omologare, audituri de recepţie, audituri reale şi audituri optimizate. Auditurile optimizate sunt obligatorii pentru stabilirea consumurilor existente şi pentru stabilirea soluţiilor de creştere a eficienţei energetice.
ART. 8
(1) Persoanele fizice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate sã efectueze audituri energetice de clasa I.
(2) Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate sã efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa a II-a.

IV. Cerinţele care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizãrii

ART. 9
Cerinţele care trebuie îndeplinite de cãtre persoanele fizice:
1. Cerinţe de naturã juridicã:
a) persoanele fizice care solicitã sã fie autorizate în calitate de auditor energetic trebuie sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
b) persoanele fizice care solicitã sã fie autorizate în calitate de auditor energetic trebuie sã nu fi suferit condamnãri penale definitive şi irevocabile pentru fapte ce au relevanţã în domeniul energetic.
2. Cerinţe de naturã tehnicã:
a) Pregãtirea profesionalã, specializarea şi experienţa acumulatã în domeniu
Experienţa profesionalã trebuie sã fie dobânditã prin activitate acumulatã în învãţãmânt, cercetare, proiectare, execuţie sau exploatare, în urmãtoarele domenii tehnice: energeticã industrialã, instalaţii, mecanicã, alte domenii tehnice cu conotaţie energeticã, pe durata specificatã în tabelul urmãtor:


┌──────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Pregãtirea profesionalã şi specializarea │Durata minimã necesarã │
│ │a experienţei profesionale │
│ │de specialitate, acumulatã │
│ │de cãtre persoana fizicã │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Absolvenţi ai unei facultãţi tehnice cu │ │
│profil energetic sau asimilat acestuia │ 2 ani │
├──────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│Absolvenţi ai unei facultãţi tehnice cu │ 3 ani │
│profil diferit de cel energetic sau │ │
│asimilat acestuia, care au absolvit │ │
│cursuri de perfecţionare în domeniul │ │
│energetic │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘b) Pregãtirea în domeniul elaborãrii auditurilor energetice
Aceastã cerinţã se satisface prin absolvirea unui curs de specialitate organizat de o universitate tehnicã cu profil energetic, agreatã de cãtre ARCE în conformitate cu prevederile Ghidului de pregãtire şi examinare a cursanţilor în domeniul elaborãrii bilanţurilor energetice, aprobat prin <>Decizia preşedintelui ARCE nr. 57/2003 .
ART. 10
Cerinţele care trebuie îndeplinite de cãtre persoane juridice:
1. Cerinţe de naturã juridicã:
a) sã prezinte certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;
b) sã aibã prevãzutã în obiectul de activitate prestarea de servicii energetice.
2. Cerinţe de naturã tehnicã:
a) sã deţinã minimum 3 auditori energetici autorizaţi conform legii, cu statut permanent pe bazã de contract;
b) sã facã dovada, pe baza documentelor ce atestã patrimoniul, cã are în dotare echipamente de mãsurare specifice auditurilor energetice pentru care solicitã autorizarea şi/sau cã este în posesia unui contract cu un operator economic care are astfel de dotãri.
ART. 11
(1) Cerinţele menţionate la art. 9 şi 10 constituie condiţii obligatorii ce trebuie îndeplinite de cãtre persoanele fizice şi juridice care solicitã obţinerea autorizaţiei de auditor energetic.
(2) Neîndeplinirea uneia dintre aceste cerinţe atrage respingerea cererii de autorizare.

V. Documentele necesare la solicitarea autorizãrii

ART. 12
(1) Autorizarea persoanei fizice în calitate de auditor energetic se face de cãtre Comisia de autorizare, compusã din specialişti ai ARCE şi numitã prin decizie a preşedintelui ARCE.
(2) În cazul în care persoana fizicã care solicitã autorizarea provine din cadrul societãţilor comerciale care sunt în subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori în care ministerul este acţionar, Comisia de autorizare va fi compusã din specialişti ai ARCE şi reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei.
(3) Autorizarea se face prin verificarea îndeplinirii cerinţelor prevãzute la art. 9, pentru clasa I, şi pe tipuri de audit energetic, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic - persoane fizice, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1D;
b) copie de pe chitanţa sau ordinul de platã a tarifului de autorizare;
c) documente care atestã calificarea profesionalã.
(4) Documentele menţionate la alin. (3) lit. c) trebuie sã conţinã urmãtoarele:
a) copie de pe diploma de absolvire a unei facultãţi tehnice;
b) memoriu tehnic de activitate care sã justifice experienţa profesionalã dobânditã pe o perioadã cel puţin egalã cu cea stabilitã conform art. 9 alin. (2) lit. a);
c) copie de pe carnetul de muncã sau alte documente echivalente, din care sã rezulte vechimea în munca de specialitate cerutã pe o perioadã cel puţin egalã cu cea stabilitã conform art. 9 alin. (2) lit. a);
d) copie de pe certificatul de absolvire a unui curs de pregãtire în domeniul elaborãrii auditurilor energetice, organizat de o universitate tehnicã cu profil energetic, conform art. 9 alin. (2) lit. b).
(5) Solicitanţii pot depune la ARCE în vederea autorizãrii documente echivalente celor menţionate la alin. (4) emise de autoritãţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European, precum şi traduceri autorizate ale acestora.
(6) Persoanele fizice care au obţinut autorizarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European trebuie supuse unui examen, care constã în cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul energetic. Acestea vor prezenta la ARCE o copie a autorizaţiei de auditor energetic obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European şi referinţe privind activitatea desfãşuratã în ultimii 3 ani ca auditor energetic.
(7) Documentele menţionate la alin. (3)-(6) vor fi cuprinse într-un dosar şi însoţite de:
a) o paginã de titlu, cu menţiunea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa I, tipul ......", numele persoanei fizice solicitante, data solicitãrii;
b) o paginã de cuprins, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea menţionatã conform alin. (3) şi (4).
ART. 13
(1) Autorizarea în calitate de auditor energetic a persoanei juridice solicitante, având activitate în domeniul serviciilor şi/sau al consultanţei energetice, se face de cãtre Comisia de autorizare.
(2) În cazul în care persoana juridicã care solicitã autorizarea provine din cadrul societãţilor comerciale care sunt în subordinea sau coordonarea Ministerului Economiei ori în care ministerul este acţionar, Comisia de autorizare va fi compusã din specialişti ARCE şi reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Economiei.
(3) Autorizarea se face prin verificarea îndeplinirii cerinţelor conform art. 10, pentru clasa II, şi pe tipuri de audit energetic, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic - persoane juridice, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1E;
b) copie de pe chitanţa sau ordinul de platã a tarifului de autorizare;
c) documente referitoare la statutul juridic al persoanei juridice solicitante;
d) documente referitoare la îndeplinirea cerinţelor profesionale şi de naturã tehnicã.
(4) Documentele menţionate la alin. (3) lit. c) trebuie sã conţinã urmãtoarele:
a) copie de pe actul constitutiv al persoanei juridice, din care sã rezulte cã desfãşoarã activitate în domeniul serviciilor energetice şi/sau al consultanţei energetice;
b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
(5) Documentele menţionate la alin. (3) lit. d) trebuie sã conţinã urmãtoarele:
a) copii de pe contractele individuale de muncã ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante;
b) copii de pe carnetele de muncã sau alte documente echivalente ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante, din care sã rezulte vechimea în munca de specialitate, cerutã pe o perioadã cel puţin egalã cu cea stabilitã conform art. 9 alin. (2) lit. a);
c) copii de pe autorizaţiile de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizaţi, angajaţi în cadrul persoanei juridice solicitante;
d) lista cu echipamentele din dotarea persoanei juridice solicitante, însoţitã de documentele ce atestã apartenenţa acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrãrile specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridicã solicitã autorizarea, şi/sau copie de pe contractul cu un operator economic care are astfel de dotãri.
(6) Persoanele juridice din alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European vor prezenta urmãtoarele documente:
a) copia, respectiv traducerea autorizatã a diplomei de absolvire a unei facultãţi tehnice pentru fiecare persoanã fizicã angajatã care desfãşoarã activitãţi de audit energetic; diploma de absolvire trebuie sã fie însoţitã de documentul de recunoaştere/echivalare emis de cãtre Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Inovãrii, în condiţiile legii;
b) copie de pe autorizaţia emisã de autoritãţile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau din Spaţiul Economic European;
c) referinţe privind activitatea desfãşuratã de persoana juridicã în ultimii 3 ani, în calitate de auditor energetic în industrie şi/sau în alte sectoare economice, cu excepţia sectorului "Clãdiri";
d) lista echipamentelor din dotare, utilizabile pentru lucrãrile specifice auditurilor energetice pentru care solicitã autorizarea, şi/sau copie de pe contractul încheiat cu un operator economic care are astfel de dotãri.
(7) Documentele menţionate la alin. (3)-(6) vor fi cuprinse într-un dosar şi însoţite de:
a) o paginã de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea obţinerii autorizaţiei de auditor energetic clasa a II-a, tipul ......", numele persoanei juridice solicitante, data solicitãrii;
b) o paginã de cuprins, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea precizatã conform alin. (3)-(6).
ART. 14
Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic autorizat au urmãtoarele obligaţii:
a) sã înfiinţeze şi sã actualizeze permanent registrul propriu de evidenţã a auditurilor energetice elaborate;
b) sã întocmeascã şi sã transmitã Comisiei de autorizare raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, cuprinzând informaţii despre activitatea desfãşuratã în anul anterior raportãrii. Conţinutul şi modul de întocmire a raportului se stabilesc conform Procedurii de monitorizare a activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice, aprobatã prin <>Decizia preşedintelui ARCE nr. 29/2009 ;
c) sã pãstreze documentaţiile aferente auditurilor energetice, la a cãror elaborare au participat pe bazã contractualã, o perioadã de minimum 5 ani.
ART. 15
Persoanele fizice şi juridice autorizate vor semna pentru respectarea prevederilor Codului de conduitã a auditorului energetic autorizat, prevãzut în anexa nr. 1F.

VI. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic

ART. 16
(1) În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, ARCE va emite cãtre solicitant autorizaţia de auditor energetic - persoanã fizicã sau juridicã. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice este de 3 ani.
(2) Persoanele fizice şi/sau juridice autorizate au obligaţia sã informeze ARCE asupra oricãrei modificãri a condiţiilor care au stat la baza acordãrii autorizaţiei.
ART. 17
(1) Valabilitatea autorizaţiei de auditor energetic se poate prelungi pe o perioadã de 3 ani pentru persoanele fizice, respectiv 3 ani pentru persoanele juridice. Fiecare prelungire a valabilitãţii se semneazã de preşedintele ARCE, la recomandarea scrisã a Comisiei de autorizare, pe baza urmãtoarelor documente:
a) cerere prezentatã anterior datei de expirare a valabilitãţii autorizaţiei, întocmitã conform anexei nr. 1G, pentru auditorul energetic persoanã fizicã, şi conform anexei nr. 1H, pentru auditorul energetic persoanã juridicã;
b) copie de pe chitanţa sau ordinul de platã a tarifului de autorizare pentru prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic;
c) autorizaţia de auditor energetic deţinutã anterior (în copie şi în original);
d) memoriu de activitate al auditorului energetic persoanã fizicã, respectiv Raportul multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic persoanã juridicã;
e) minimum douã referinţe obţinute de la beneficiarii auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista mãsurilor rezultate în urma auditului şi care au fost implementate de beneficiar;
f) lista cu echipamentele din dotarea auditorului energetic persoanã juridicã, însoţitã de documentele ce atestã apartenenţa acestora la patrimoniul propriu, necesare pentru lucrãrile specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridicã solicitã autorizarea, şi/sau copie de pe contractul cu un operator economic care are astfel de dotãri.
(2) Documentele menţionate la alin. (1) vor fi cuprinse într-un dosar şi însoţite de:
a) o paginã de titlu, cu precizarea "Dosar pentru solicitarea prelungirii valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic clasa ..., tipul ...", numele persoanei fizice/juridice solicitante, data solicitãrii;
b) o paginã de cuprins, cu denumirile documentelor incluse în dosar, în ordinea precizatã conform alin. (1).
(3) Evaluarea activitãţii solicitantului se face conform punctajului din tabelul de mai jos.


┌────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ Punctaj acordat │
│crt.│ Realizãri ├──────────────────┬────────────────────────┤
│ │ │ Persoanã fizicã │ Persoanã juridicã │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ 1. │Audituri energetice efectuate│20 de puncte/audit│ 20 de puncte/audit │
│ │(din clasa şi tipul de audit │ │ pe contur │
│ │pentru care este solicitatã │ │ cu P ≤ 2.000 kW │
│ │prelungirea valabilitãţii │ │ 50 de puncte/audit │
│ │autorizãrii) │ │ pe contur │
│ │ │ │ cu P > 2.000 kW │
├────┼─────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────┤
│ 2. │Cursuri absolvite, │10 puncte/curs │ 10 puncte/curs/om │
│ │specializãri în domeniul │ │ │
│ │realizãrii de audituri │ │ │
│ │energetice │ │ │
└────┴─────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────┘


(4) Pentru fiecare prelungire a valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic este necesarã realizarea de cãtre solicitant a cel puţin 50 de puncte, pentru persoanã fizicã, şi a cel puţin 100 de puncte, pentru persoanã juridicã.

VII. Suspendarea şi retragerea autorizaţiei de auditor energetic

ART. 18
(1) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei fizice sau juridice se face de cãtre Comisia de autorizare în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) nerespectarea Codului de conduitã a auditorului energetic autorizat;
b) nerespectarea reglementãrilor tehnice în vigoare, referitoare la elaborarea auditurilor energetice;
c) necompletarea la zi a registrului propriu de evidenţã a auditurilor energetice elaborate sau completarea acestuia cu date false;
d) neîndeplinirea de cãtre solicitant a prevederilor art. 17.
(2) Constatarea şi notificarea situaţiilor menţionate la alin. (1) lit. a)-c) se face de cãtre reprezentanţii împuterniciţi ai ARCE, ca urmare a controalelor efectuate.
(3) Comisia de autorizare:
a) analizeazã în cazul uneia dintre situaţiile descrise la alin. (1) lit. a)-c) informaţiile primite şi, dacã acestea se confirmã, în termen de 10 zile de la data notificãrii decide suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei în cauzã;
b) analizeazã situaţia descrisã la alin. (1) lit. d), iar în termen de 10 zile de la data expirãrii valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic decide suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei în cauzã.
(4) În termen de 30 de zile de la data transmiterii înştiinţãrii de suspendare, Comisia de autorizare emite o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic persoanã fizicã, pe care o transmite auditorului energetic respectiv.
(5) Auditorul energetic persoanã fizicã cãruia i s-a emis o decizie de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(6) Contestaţia se depune la sediul ARCE şi va fi soluţionatã în termen de 30 de zile de la depunerea ei de cãtre o comisie de soluţionare a contestaţiilor constituitã în acest scop.
ART. 19
(1) Dacã în termen de 180 de zile de la data comunicãrii deciziei de suspendare se constatã persistenţa uneia dintre situaţiile prevãzute la art. 18 alin. (1), Comisia de autorizare retrage autorizaţia de auditor energetic persoanei fizice.
(2) Comisia de autorizare emite o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic persoanei fizice, iar Secretariatul tehnic radiazã persoana în cauzã din Registrul de evidenţã a auditorilor energetici.
(3) Auditorul energetic persoanã fizicã cãruia i s-a emis o decizie de retragere a autorizaţiei de auditor energetic poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(4) Contestaţia se depune la sediul ARCE şi va fi soluţionatã în termen de 30 de zile de la depunerea ei de cãtre o comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituitã în acest scop.
(5) Persoana cãreia i s-a retras autorizaţia de auditor energetic are dreptul de a solicita obţinerea unei noi autorizaţii, dupã minimum 2 ani de la data deciziei ARCE de retragere a celei deţinute anterior, cu respectarea cerinţelor prevãzute în cadrul prezentului regulament.
ART. 20
(1) La retragerea autorizaţiei de auditor energetic persoanei fizice ARCE transmite o înştiinţare de suspendare a autorizaţiei de auditor energetic persoanei juridice angajatoare, dacã în condiţiile date numãrul total de auditori energetici autorizaţi angajaţi s-a redus sub cel prevãzut de art. 10 alin. (2) lit. a).
(2) Suspendarea autorizaţiei de auditor energetic a persoanei juridice angajatoare se face la 90 de zile de la emiterea deciziei de retragere a autorizaţiei de auditor energetic unuia dintre auditorii energetici autorizaţi din cadrul acesteia, dacã în acest interval de timp se menţine situaţia prevãzutã la alin. (1).
ART. 21
Autorizaţia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage de cãtre ARCE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dacã în intervalul de timp arãtat se menţine situaţia prevãzutã la art. 20 alin. (1).

VIII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 22
Anexele nr. 1A-1H fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 23
Registrul de evidenţã a auditorilor energetici este publicat prin intermediul paginii de internet a ARCE, www.arceonline.ro, şi actualizat permanent.


ANEXA 1A
--------
la regulament
-------------

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei

MODEL
de autorizaţie de auditor energetic
(persoanã fizicã)
Nr. ..... din ......

În baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energeticã şi promovarea utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009, ca urmare a verificãrii documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de cãtre solicitant, prezenta autorizaţie de auditor energetic se acordã domnului (doamnei) ........, de profesie ....., cu domiciliul în localitatea ......., str. ....... nr. ..., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ....., judeţul/sectorul ......., şi conferã calitatea de:

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I
ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX
(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

Autorizaţia de auditor energetic este valabilã numai pentru tipul şi clasa de audit energetic precizate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a posesorului, în vederea elaborãrii de audituri energetice pe bazã contractualã.
Autorizaţia de auditor energetic este valabilã 3 ani de la data emiterii.
Prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu respectarea prevederilor Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici.
Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilã.

Preşedintele Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei,
......................................................


┌─────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│Autorizaţie nouã │ Prelungire │Prelungire │Prelungire │Prelungire │Prelungire│
│ │ │ │ │ │ │
│ LS │ LS │ LS │ LS │ LS │ LS │
└─────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘ANEXA 1B
--------
la regulament
-------------

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei


MODEL
de autorizaţie de auditor energetic
(persoanã juridicã)

Nr. ....... din ......
În baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energeticã şi promovarea utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009, ca urmare a verificãrii documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de cãtre solicitant, se autorizeazã persoana juridicã ..........., având sediul în .........., numãrul de înregistrare în registrul comerţului ....... şi codul fiscal ..........

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA a II-a
ELECTROENERGETIC/TERMOENERGETIC/COMPLEX
(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)

Autorizaţia de auditor energetic este valabilã numai pentru tipul şi clasa de audit energetic menţionate mai sus, servind pentru dovedirea competenţei tehnice de specialitate a persoanei juridice titulare, în vederea elaborãrii de audituri energetice pe bazã contractualã.
Autorizaţia de auditor energetic are valabilitate o perioadã de 3 ani de la data emiterii.
Prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice titulare, cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici.
Autorizaţia de auditor energetic este netransmisibilã.

Preşedintele Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei,
.........................................................


┌─────────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│Autorizaţie nouã │ Prelungire │Prelungire │Prelungire │Prelungire │Prelungire│
│ │ │ │ │ │ │
│ LS │ LS │ LS │ LS │ LS │ LS │
└─────────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘ANEXA 1C
--------
la regulament
-------------

GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE

În contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, urmãtorii termeni se definesc astfel:
Audit energetic - procedura sistematicã de obţinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei clãdiri sau al unui grup de clãdiri, al unei activitãţi şi/sau instalaţii industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare şi cuantificare a oportunitãţilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a rezultatelor;
Audit electroenergetic - tip de audit energetic care urmãreşte contabilizarea fluxurilor de energie electricã;
Audit termoenergetic - tip de audit energetic care urmãreşte contabilizarea fluxurilor de energie termicã;
Audit complex - tip de audit energetic care urmãreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale cãror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de audit;
Auditor energetic autorizat - persoanã fizicã sau juridicã autorizatã în condiţiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditorii energetici îşi desfãşoarã activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare;
Autorizare - procedura şi activitatea desfãşurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea şi confirmarea scrisã a competenţelor persoanelor fizice sau juridice care doresc sã obţinã calitatea de auditor energetic, în conformitate cu Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici şi cu reglementãrile tehnice în vigoare;
Eficienţã energeticã - raportul dintre valoarea rezultatului performant obţinut, constând în servicii, mãrfuri sau energia rezultatã, şi valoarea energiei utilizate în acest scop;
Economii de energie - cantitatea de energie economisitã, determinatã prin mãsurarea şi/sau estimarea consumului înainte şi dupã aplicarea uneia sau mai multor mãsuri de îmbunãtãţire a eficienţei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiţiilor externe care afecteazã consumul de energie.


ANEXA 1D
--------
la regulament
-------------

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei

MODEL
de cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic
Nr. ........./............


PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

Tipul de audit pentru care se solicitã autorizarea:

[] [] []
Electroenergetic Termoenergetic Complex

Informaţii personale

Numele ........., iniţiala tatãlui ...., prenumele ........., data naşterii ......., locul naşterii .........., actul de identitate ........... seria ......... nr. ........, eliberat de ........ la data de ........, codul numeric personal .............
Locul de muncã .....................,
Adresa locului de muncã .............., telefon/fax/e-mail ................
Domiciliul ............., telefon/fax/e-mail ...................

Subsemnatul/Subsemnata, ............, solicit autorizarea mea pentru clasa I şi tipul de auditor energetic menţionat mai sus şi înscrierea mea în Registrul de evidenţã a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.
Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009. Toate informaţiile furnizate sunt corecte.

Am luat cunoştinţã de prevederile Codului de conduitã al auditorului energetic autorizat şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice.
Educaţie, cursuri de instruire
Se vor ataşa copii de pe diplomele de absolvire.


┌────┬────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │ Perioada │Diploma obţinutã │ Instituţia care a eliberat │
│crt.│ │ │ diploma │
├────┼────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────┘Situaţia profesionalã actualã

Profesia ........, vechimea în muncã ........, funcţia ........, vechimea în funcţie ........., responsabilitãţi: ........................................................
.................................................................
.................................................................

Experienţa profesionalã


┌────┬─────────┬────────────┬──────────────────────┬─────────┬─────────────────┐
│Nr. │Din anul │Pânã în anul│Denumirea operatorului│Funcţia │ Responsabilitãţi│
│crt.│ │ │ economic │deţinutã │ │
├────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
├────┼─────────┼────────────┼──────────────────────┼─────────┼─────────────────┤
└────┴─────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────┴─────────────────┘Semnãtura solicitantului ........... Data ...............

Cãtre:
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici


ANEXA 1E
--------
la regulament
-------------

MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei

MODEL
de cerere de obţinere a autorizaţiei de auditor energetic

Nr. ......../.......

PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA A II-A

Persoana juridicã .......(denumirea)......., codul fiscal ........, înregistratã la registrul comerţului cu nr. ............, cu sediul în ........, str. ........... nr. ........, judeţul/sectorul .........., telefon/fax .........., reprezentatã legal prin director/manager ........(numele şi prenumele)........

Tipul de audit pentru care se solicitã autorizarea:

[] [] []
Electroenergetic Termoenergetic Complex

Subsemnatul/Subsemnata, ............, în calitate de reprezentant delegat*), solicit eliberarea autorizaţiei de auditor energetic pentru persoana juridicã: ........................, pentru clasa a II-a şi tipul de audit energetic menţionat şi înscrierea persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţã a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.
Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaţiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunoştinţã de prevederile Codului de conduitã al auditorului energetic autorizat şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Data ............ Semnãtura şi ştampila persoanei juridice
........................................
(numele, prenumele şi funcţia)

Cãtre:
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici
---------------
*)Persoana juridicã va fi reprezentatã în relaţia cu organismul de autorizare de cãtre un reprezentant delegat.


ANEXA 1F
--------
la regulament
-------------


MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei

CODUL DE CONDUITĂ AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZAT

Realizarea auditurilor energetice se desfãşoarã pe baza principiilor precizate în continuare, a cãror respectare de cãtre auditorii energetici autorizaţi ca persoane fizice şi juridice este obligatorie, pentru evitarea unor incompatibilitãţi şi/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate în desfãşurarea acestei activitãţi.
Auditorul energetic autorizat:
1. Acţioneazã profesional, fãrã discriminare.
2. Acţioneazã în sensul creşterii competenţei proprii şi asistã pe cei aflaţi în subordinea sa pentru a-şi dezvolta abilitãţile relaţionale în activitatea de realizare a auditurilor energetice.
3. Nu are raporturi juridice de muncã şi civile cu operatorul economic pentru care elaboreazã auditul energetic, cu excepţia contractului de realizare a acestuia.
4. Nu are raporturi juridice de muncã şi civile cu operatorii economici care urmeazã sã implementeze acţiunile rezultate ca urmare a realizãrii auditului energetic.
5. Nu are alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu operatorul economic pentru care elaboreazã auditul energetic, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestatã în calitate de auditor energetic.
6. Nu activeazã ca reprezentant al unor producãtori de echipament energetic.
7. Pãstreazã confidenţialitatea datelor obţinute sau rezultate în urma auditului energetic, cu excepţia cazurilor în care este obligat sã le facã cunoscute în condiţiile legii ori obţine consimţãmântul scris al beneficiarului auditului energetic în acest sens.
8. Nu comunicã informaţii eronate care sã compromitã activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de autorizare.
9. Nu prejudiciazã prin activitãţile sale reputaţia organismului de autorizare.


ANEXA 1G
--------
la regulament
-------------


MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei


MODEL
de cerere de prelungire a valabilitãţii
autorizaţiei de auditor energetic

Nr. ...../......

PERSOANĂ FIZICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA I

Tipul de audit pentru care se solicitã prelungirea autorizãrii:

[] [] []
Electroenergetic Termoenergetic Complex

Numele ..........., iniţiala tatãlui ........, prenumele ........, data naşterii ............, locul naşterii .........., actul de identitate ......... seria ....., nr. ....., eliberat de ........... la data de ........, codul numeric personal ........., locul de muncã .............., adresa locului de muncã ............, telefon/fax/e-mail ..........,

Domiciliul .............., telefon/fax/e-mail .............

Subsemnatul/Subsemnata, ..........., în calitate de auditor energetic autorizat, solicit prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa I şi tipul menţionat mai sus, precum şi menţinerea înscrierii mele în Registrul de evidenţã a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea numelui meu, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.
Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaţiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunoştinţã de prevederile Codului de conduitã al auditorului energetic autorizat şi voi acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Semnãtura solicitantului ............. Data .........


Cãtre:
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici


ANEXA 1H
--------
la regulament
-------------


MINISTERUL ECONOMIEI
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei

MODEL

de cerere de prelungire a valabilitãţii
autorizaţiei de auditor energetic
Nr. ......./........

PERSOANĂ JURIDICĂ - AUDITOR ENERGETIC CLASA a II-a

Persoana juridicã .......(denumirea)......., codul fiscal .........., înregistratã în registrul comerţului cu nr. ......., cu sediul în ........., str. ........... nr. ......., judeţul/sectorul ........, telefon/fax ............, reprezentatã legal prin director/manager ........(numele şi prenumele).......

Tipul de audit pentru care se solicitã prelungirea autorizãrii:

[] [] []
Electroenergetic Termoenergetic Complex


Subsemnatul/Subsemnata, ............., în calitate de reprezentant delegat*), solicit prelungirea valabilitãţii autorizaţiei de auditor energetic pentru clasa a II-a şi tipul menţionat mai sus, pentru persoana juridicã ..........., precum şi menţinerea înscrierii persoanei juridice pe care o reprezint în Registrul de evidenţã a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor şi a detaliilor înscrise în autorizaţie în acest registru.
Anexez dosarul întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 1.767/2009.
Toate informaţiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunoştinţã de prevederile Codului de conduitã al auditorului energetic autorizat şi vom acţiona pentru respectarea acestora în cadrul activitãţilor de elaborare a auditurilor energetice.

Data ............ Semnãtura şi ştampila persoanei juridice
........................................
(numele, prenumele şi funcţia)


Cãtre:
Agenţia Românã pentru Conservarea Energiei
Comisia de autorizare a auditorilor energetici
-----------
*) Persoana juridicã va fi reprezentatã în relaţia cu organismul de autorizare de cãtre un reprezentant delegat.

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016