Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 noiembrie 2000  de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 6 noiembrie 2000 de organizare si functionare a controlului aplicarii regimului silvic la nivel central si local

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 24 noiembrie 2000
CAP. 1
Organizarea şi funcţionarea controlului aplicãrii regimului silvic la nivel central şi local

ART. 1
(1) Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de autoritate publica centrala care rãspunde de silvicultura, asigura şi executa prin personalul silvic de specialitate în domeniul gospodãririi pãdurilor controlul aplicãrii regimului silvic şi al modului de gospodãrire a fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afarã acestuia, indiferent de forma lor de proprietate.
(2) Exercitarea controlului prevãzut la alin. (1) se realizeazã de Direcţia generalã a pãdurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, prin Direcţia de regim silvic şi prin inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic, ca unitãţi descentralizate, cu personalitate juridicã, aflate în subordinea ministerului.
ART. 2
(1) În structura Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului funcţioneazã la nivel central Direcţia de regim silvic care exercita nemijlocit controlul aplicãrii regimului silvic în fondul forestier naţional şi în terenurile cu vegetaţie forestierã din afarã acestuia, indiferent de forma lor de proprietate.
(2) Directorul Direcţiei de regim silvic coordoneazã intreaga activitate a direcţiei şi o reprezintã în relaţiile cu celelalte direcţii din cadrul Direcţiei generale a pãdurilor.
ART. 3
(1) În subordinea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului funcţioneazã 7 inspectorate silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic, ca unitãţi cu personalitate juridicã finanţate de la bugetul de stat.
(2) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic funcţioneazã în coordonarea tehnica a Direcţiei de regim silvic din structura Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
ART. 4
Organizarea şi funcţionarea controlului aplicãrii regimului silvic la nivel local se realizeazã prin inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic.
ART. 5
(1) Inspectoratul silvic teritorial pentru controlul aplicãrii regimului silvic este condus de un inspector-şef care coordoneazã activitatea inspectoratului şi îl reprezintã în relaţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul Direcţiei generale a pãdurilor, cu celelalte instituţii publice locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din raza de activitate teritorialã a acestuia, în vederea realizãrii atribuţiilor sale specifice.
(2) Inspectorul-şef este ajutat în activitatea sa de un inspector-şef adjunct.
(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic sunt încadrate cu personal tehnic silvic, precum şi cu personal cu pregãtire economicã, juridicã şi cu personal administrativ, potrivit structurii organizatorice stabilite prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
ART. 6
(1) Inspectoratul silvic teritorial pentru controlul aplicãrii regimului silvic are în fiecare judeţ arondat câte o inspecţie silvicã judeteana, organizatã la nivel de serviciu, fãrã personalitate juridicã, formatã din personal tehnic silvic, iar acolo unde este cazul, şi din personal cu pregãtire economicã, juridicã, precum şi din personal administrativ.
(2) În structura organizatoricã a inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic funcţioneazã 5 servicii, dupã cum urmeazã:
a) Serviciul pentru controlul cadastrului forestier, circulaţiei juridice a terenurilor forestiere şi amenajãrii pãdurilor;
b) Serviciul pentru controlul lucrãrilor de regenerare a pãdurilor, amenajare a bazinelor hidrografice torentiale şi accesibilizarea fondului forestier;
c) Serviciul pentru controlul valorificãrii, comercializãrii şi circulaţiei produselor pãdurii;
d) Serviciul pentru controlul structurilor de administraţie silvicã şi al gestiunii fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afarã acestuia;
e) Serviciul de îndrumare şi control al structurilor private de administrare a pãdurilor şi pentru relaţiile cu proprietarii şi deţinãtorii de terenuri cu vegetaţie forestierã.
(3) Structura organizatoricã, statul de funcţii şi de personal ale inspectoratului silvic teritorial pentru controlul aplicãrii regimului silvic se stabilesc prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului, la propunerea Direcţiei de regim silvic, cu avizul Direcţiei generale a pãdurilor şi al Direcţiei generale de resurse şi dezvoltare.
(4) Salarizarea personalului încadrat la inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic se face potrivit prevederilor legale, iar evaluarea performantelor profesionale individuale şi stabilirea salariilor de baza între limite se fac potrivit prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 867/1999 .

CAP. 2
Atribuţiile organelor silvice centrale şi locale pentru controlul aplicãrii regimului silvic

ART. 7
Direcţia de regim silvic din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului are urmãtoarele atribuţii:
a) organizeazã, coordoneazã şi exercita controlul asupra modului în care se respecta prevederile regimului silvic de cãtre deţinãtorii cu orice titlu de fond forestier, precum şi asupra modului în care se aplica normele tehnice silvice şi cele de paza a vegetatiei forestiere din afarã fondului forestier;
b) organizeazã şi controleazã modul în care se asigura integritatea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afarã acestuia, potrivit legii;
c) controleazã respectarea prevederilor amenajamentelor silvice;
d) analizeazã propunerile inspectoratelor silvice judeţene referitoare la volumul maxim de masa lemnoasã prevãzut sa fie recoltat anual din pãduri şi din vegetatia forestierã din afarã fondului forestier naţional, pe categorii de deţinãtori şi de destinaţii, în condiţiile respectãrii posibilitatii pãdurilor. Propune cantitãţile de masa lemnoasã ce urmeazã sa fie introduse în proiectul de act normativ prin care se aproba volumul maxim de masa lemnoasã care se recolteaza anual din fondul forestier naţional şi din vegetatia forestierã;
e) organizeazã cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizeazã şi tine evidenta terenurilor cu destinaţie forestierã şi a celor cu vegetaţie forestierã din afarã fondului forestier, indiferent de natura proprietãţii, şi urmãreşte furnizarea de cãtre administratorii terenurilor respective a datelor necesare în vederea realizãrii sistemului de cadastru general;
f) analizeazã şi avizeazã în condiţiile prevãzute de lege solicitarile de scoatere definitiva sau temporarã din fondul forestier naţional a terenurilor;
g) autorizeaza, în baza avizelor date de inspectoratele silvice teritoriale, unitãţile specializate în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice şi în executarea lucrãrilor silvice prevãzute la art. 8 alin. (1) lit. s) şi t);
h) indruma şi controleazã modul de supraveghere a stãrii de sãnãtate a pãdurilor (monitoringul forestier);
i) controleazã activitatea de reparare şi de întreţinere a drumurilor forestiere, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
j) întocmeşte, pe baza constatãrilor din controalele tematice sau de fond efectuate potrivit atribuţiilor de serviciu, rapoarte şi/sau, dupã caz, note informative, însoţite de propuneri de mãsuri corespunzãtoare, pe care le supune spre analiza şi decizie conducerii ierarhic superioare;
k) controleazã modul de transmitere a terenurilor în şi din fondul forestier naţional, în condiţiile legii;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii privind controlul aplicãrii regimului silvic;
m) constata, prin persoane anume împuternicite prin ordin al ministrului, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi sesizeazã de îndatã organele de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
n) constata, prin persoane anume împuternicite prin ordin al ministrului, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 8
(1) Inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic au urmãtoarele atribuţii:
a) executa controale complexe de fond, indiferent de natura proprietãţii, astfel încât fiecare structura a administraţiei silvice sa fie controlatã cel puţin o data la 2 ani;
b) controleazã modul de aplicare şi de respectare de cãtre toţi deţinãtorii de padure şi/sau de terenuri cu vegetaţie forestierã din afarã fondului forestier a prevederilor referitoare la regimul silvic şi a normelor tehnice silvice de paza;
c) verifica modul de întocmire a amenajamentelor, a studiilor sumare de amenajare şi a studiilor de transformare pentru pãşunile împãdurite, precum şi modul de aplicare a prevederilor acestora şi de înregistrare în evidentele specifice a lucrãrilor silvice efectuate;
d) controleazã aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind mãsurile de protecţie a vegetatiei forestiere impotriva bolilor şi dãunãtorilor, precum şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor de padure;
e) controleazã modul de aplicare a reglementãrilor tehnice privind amplasarea, punerea în valoare şi valorificarea masei lemnoase din fondul forestier naţional şi din vegetatia forestierã din afarã acestuia;
f) propun Direcţiei de regim silvic, pe baza prevederilor amenajamentelor sau studiilor de amenajare a pãdurilor, volumul de masa lemnoasã, resursele şi destinaţia masei lemnoase de recoltat anual, pe natura de produse şi pe categorii de deţinãtori;
g) repartizeazã cotele, în cadrul volumului de masa lemnoasã aprobat prin hotãrâre a Guvernului, pe categorii de deţinãtori de pãduri, alţii decât statul, şi de terenuri cu vegetaţie forestierã din afarã fondului forestier naţional;
h) controleazã modul de aplicare şi de respectare a regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase din parchete, indiferent de deţinãtorul acestora;
i) verifica modul în care este respectata legalitatea circulaţiei materialului lemnos, a altor produse ale pãdurii şi executa controlul la instalaţiile de transformat lemn rotund, conform legislaţiei în vigoare;
j) controleazã modul în care se realizeazã evidenta la zi a suprafeţelor de pe care se recolteaza masa lemnoasã, precum şi modul în care se asigura regenerarea lor, indiferent de natura proprietãţii asupra acestora, şi, de asemenea, dacã terenurile preluate în condiţiile legii în fondul forestier proprietate publica a statului se impaduresc potrivit programelor elaborate şi aprobate;
k) controleazã respectarea prevederilor normelor tehnice şi a celorlalte dispoziţii legale privind recoltarea, achiziţionarea, depozitarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor nelemnoase ale pãdurii, menţionate la <>art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic;
l) verifica şi aproba, dupã caz, solicitarile de scoatere definitiva sau temporarã din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de pana la 1,0 ha, precum şi de defrişare a vegetatiei forestiere din afarã acestuia;
m) verifica şi avizeazã, dupã caz, solicitarile de scoatere definitiva sau temporarã din fondul forestier naţional a terenurilor cu suprafeţe de peste 1,0 ha;
n) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi sesizeazã de îndatã organele de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
o) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi aplica sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale;
p) verifica documentaţiile tehnico-economice pentru reinstalarea şi întreţinerea vegetatiei forestiere pana la realizarea stãrii de masiv şi gestionarea durabila a acestora, finanţate din fonduri publice sau cu garanţii guvernamentale, şi le transmit spre aprobare direcţiei de specialitate din Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
q) verifica documentaţiile privind înfiinţarea structurilor de administraţie silvicã şi le avizeazã, dupã caz;
r) avizeazã angajarea personalului silvic de toate gradele, altul decât cel pentru structurile Regiei Naţionale a Pãdurilor, necesar pentru paza şi gospodãrirea pãdurilor, în condiţiile <>art. 3 alin. (1) lit. c) din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea şi funcţionarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodãrirea pãdurilor proprietate publica aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale şi a celor proprietate privatã;
s) avizeazã, în vederea autorizãrii, unitãţile specializate în elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru reinstalarea, întreţinerea vegetatiei forestiere şi gestionarea durabila a pãdurilor;
t) avizeazã, în vederea autorizãrii, unitãţile specializate în executarea lucrãrilor de impadurire, întreţinere şi îngrijire a culturilor forestiere şi a arboreturilor;
u) primesc, înregistreazã şi verifica petitiile, sesizãrile şi propunerile privind legislaţia silvicã în vigoare, precum şi gospodãrirea fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afarã acestuia sau în legatura cu acestea şi ia mãsuri de soluţionare;
v) controleazã dacã pasunatul care, eventual, se practica în pãdurile proprietate publica a unitãţilor administrativteritoriale şi în cele proprietate privatã se desfãşoarã potrivit reglementãrilor în vigoare;
x) în exercitarea controlului foloseşte ciocane silvice triunghiulare, al cãror mod de utilizare se stabileşte prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(2) În exercitarea atribuţiilor stabilite personalul inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic efectueazã verificãri şi controale de specialitate, individual sau în echipa, în baza delegaţiei de serviciu aprobate de inspectorul-şef, precum şi acţiuni speciale, care se executa numai în baza ordinelor sau deciziilor dispuse de Direcţia de regim silvic, Direcţia generalã a pãdurilor sau de conducerea Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului.
ART. 9
(1) Serviciul pentru controlul cadastrului forestier, circulaţiei juridice a terenurilor forestiere şi amenajãrii pãdurilor are urmãtoarele atribuţii:
a) controleazã modul de organizare şi evidenta terenurilor din fondul forestier naţional şi a celor cu vegetaţie forestierã din afarã fondului forestier, pe categorii de deţinãtori şi pe categorii de folosinta;
b) analizeazã şi propune, dupã caz, scoaterea definitiva sau folosirea temporarã a terenurilor din fondul forestier naţional, la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate;
c) analizeazã şi propune avizarea scoaterii definitive sau a folosirii temporare a terenurilor din fondul forestier naţional, dupã caz, pentru suprafeţe de peste 1 ha;
d) verifica şi ia mãsurile legale privind existenta avizelor şi acordurilor prevãzute de lege pentru amplasarea de obiective în scopul executãrii de lucrãri necesare pentru gospodãrirea fondului forestier naţional;
e) analizeazã şi propune aprobarea reprimirii în fondul forestier naţional a suprafeţelor scoase temporar, la expirarea termenului contractual;
f) verifica documentaţiile privind scoaterile definitive şi temporare de suprafeţe din fondul forestier naţional, pe baza metodologiei în vigoare, precum şi plata despãgubirilor şi a taxelor legale;
g) verifica şi avizeazã documentaţiile întocmite în legatura cu stabilirea contravalorii despãgubirilor ce trebuie acordate proprietarilor de pãduri cu funcţii speciale de protecţie, ca urmare a restrictiilor prevãzute în amenajamente, şi propune aprobarea documentaţiilor respective;
h) analizeazã şi controleazã modul de executare a lucrãrilor de amenajare pentru fondul forestier naţional, precum şi a studiilor privind gospodãrirea vegetatiei forestiere din afarã fondului forestier, scop în care:
- verifica şi avizeazã, dupã caz, temele de proiectare pentru întocmirea studiilor respective;
- participa la desfãşurarea conferinţelor de amenajare a pãdurilor;
- verifica recepţia lucrãrilor menţionate mai sus şi propune avizarea acestora;
i) controleazã respectarea prevederilor amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pãdurilor, precum şi a studiilor de transformare a pasunilor împãdurite, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor, scop în care verifica:
- organizarea şi ţinerea în mod corect a evidentelor prevãzute în amenajamentele silvice sau a studiilor sumare de amenajare a pãdurilor;
- dinamica suprafeţelor şi respectarea categoriilor de folosinta ale terenurilor din fondul forestier naţional;
- respectarea prevederilor amenajamentelor privind amplasarea şi recoltarea produselor principale şi secundare, în concordanta cu posibilitatea pãdurilor, aplicarea corecta a tratamentelor, efectuarea lucrãrilor de conducere a arboreturilor etc.;
- respectarea prevederilor amenajamentelor sau a studiilor de amenajare a pãdurilor privind lucrãrile de îngrijire a arboreturilor, urmãrindu-se suprafeţele parcurse, calitatea lucrãrilor, periodicitatea şi altele asemenea;
- respectarea prevederilor amenajamentelor şi a studiilor de amenajare a pãdurilor privind lucrãrile de regenerare a pãdurilor (suprafeţele parcurse, compozitiile de regenerare, ajutorarea regenerarii naturale şi altele asemenea);
- solicitarile de derogare de la prevederile amenajamentelor sau ale studiilor sumare de amenajare a pãdurilor şi le avizeazã, dupã caz;
j) propune spre aprobare încadrarea pe categorii functionale a vegetatiei forestiere din afarã fondului forestier naţional;
k) urmãreşte respectarea exercitãrii dreptului de preemţiune al statului la toate vânzãrile de bunãvoie sau silite pentru enclavele din fondul forestier proprietate publica a statului şi terenurile limitrofe acestuia şi propune mãsurile necesare, dupã caz;
l) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sesizarea de îndatã a organelor de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
m) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Serviciul pentru controlul lucrãrilor de regenerare a pãdurilor, amenajare a bazinelor hidrografice torentiale şi accesibilizarea fondului forestier are urmãtoarele atribuţii:
a) verifica şi propune aprobarea proiectelor de regenerare a pãdurilor, ajutorarea regenerarii naturale şi reconstructia ecologica pentru fondul forestier naţional şi pentru vegetatia forestierã situata în afarã acestuia;
b) verifica şi propune aprobarea raportului privind controlul anual al regenerarilor din fondul forestier naţional;
c) verifica dacã regenerarea pãdurilor s-a realizat în cel mult 2 ani dupã tãiere şi dispune mãsurile ce se impun, conform dispoziţiilor legale;
d) verifica şi propune aprobarea proiectelor de reimpadurire a suprafeţelor scoase temporar din fondul forestier privat, urmãrind executarea lucrãrilor prevãzute;
e) verifica punerea în execuţie a proiectelor de impadurire sau reconstrucţie ecologica în fondul forestier naţional şi în perimetrele de ameliorare, pana la realizarea definitiva a acestora;
f) verifica şi avizeazã, dupã caz, documentaţia agenţilor economici care au ca obiect de activitate executarea de lucrãri silvice, cum ar fi impaduririle, lucrãrile de întreţinere şi îngrijire şi altele asemenea, sau producerea de material genetic forestier, cum ar fi seminţele, puietii, butasii şi altele asemenea;
g) controleazã respectarea reglementãrilor privind folosirea în culturi a materialelor de reproducere provenite din alte surse decât cele aprobate şi înregistrate;
h) verifica respectarea reglementãrilor privind evaluarea fructificatiei, recoltarea, transportul, depozitarea, prelucrarea şi conservarea seminţelor şi butasilor ce se folosesc la lucrãrile de regenerare a pãdurilor;
i) verifica şi avizeazã modul de întocmire a actelor de constatare, stabilire şi evaluare a pierderilor provocate de calamitati şi de alţi factori vatamatori în lucrãrile de regenerare şi reconstrucţie ecologica;
j) verifica şi avizeazã documentaţiile pentru obţinerea de cãtre proprietarii de pãduri a finanţãrii de la bugetul de stat, în vederea executãrii lucrãrilor silvice, inclusiv a lucrãrilor de amenajare în cazul persoanelor fizice;
k) verifica modul în care se efectueazã preluarea, în condiţiile legii, de terenuri în şi din fondul forestier naţional şi impadurirea acestora, dupã caz, cu respectarea dispoziţiilor legale;
l) verifica modul de utilizare a fondului de conservare şi regenerare a pãdurilor de cãtre direcţiile silvice din structura Regiei Naţionale a Pãdurilor;
m) verifica documentaţiile pentru proiectele de investiţii efectuate din surse bugetare şi extrabugetare la care ordonator de credit este autoritatea publica centrala care rãspunde de silvicultura, controleazã punerea lor în execuţie şi avizeazã receptiile parţiale şi finale ale acestora;
n) controleazã modul în care s-au realizat proiectele de investiţii finanţate de la bugetul de stat, în baza unor legi speciale, prin Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului;
o) controleazã activitatea de reparare şi întreţinere a drumurilor auto forestiere;
p) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sesizarea de îndatã a organelor de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
r) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
(3) Serviciul pentru controlul valorificãrii, comercializãrii şi circulaţiei produselor pãdurii are urmãtoarele atribuţii:
a) efectueazã controlul circulaţiei materialului lemnos şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
b) controleazã modul de eliberare şi utilizare a seturilor de documente de însoţire, folosite la transportul materialelor lemnoase;
c) verifica modul în care Regia Nationala a Pãdurilor şi subunitati ale acesteia sau alte structuri de administraţie silvicã organizeazã şi desfãşoarã licitaţiile sau negocierile pentru vânzarea masei lemnoase;
d) controleazã respectarea reglementãrilor în vigoare cu privire la recoltarea şi valorificarea celorlalte produse specifice fondului forestier naţional;
e) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sesizarea de îndatã a organelor de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
f) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
(4) Serviciul pentru controlul structurilor de administraţie silvicã şi al gestiunii fondului forestier naţional şi vegetatiei forestiere din afarã acestuia are urmãtoarele atribuţii:
a) controleazã prin inspecţii de fond sau parţiale, efectuate în fondul forestier naţional şi în vegetatia forestierã din afarã acestuia, modul în care se respecta şi se aplica regimul silvic sau normele tehnice silvice şi de paza;
b) executa inspecţii de fond, de doua ori pe an, în vegetatia forestierã din afarã fondului forestier şi inspecţii parţiale ori de câte ori este necesar;
c) verifica prin sondaj actele de punere în valoare, precum şi borderourile anuale întocmite de structuri silvice de administrare a fondului forestier naţional;
d) controleazã încadrarea în volumul de masa lemnoasã aprobatã sa se recolteze din fondul forestier naţional şi din vegetatia forestierã situata în afarã acestui fond, precum şi modul de recoltare a acestuia;
e) verifica respectarea perioadelor şi a termenelor de exploatare a masei lemnoase şi propune retragerea autorizaţiilor de exploatare în situaţiile de încãlcare a prevederilor legale;
f) controleazã modul în care s-au întocmit actele de constatare a calamitãţilor în parchetele de exploatare a masei lemnoase, în vederea prelungirii termenelor de exploatare, şi modul de soluţionare a acestora;
g) controleazã aplicarea mãsurilor de prevenire şi combatere a bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor, precum şi aplicarea mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor de padure;
h) verifica lucrãrile de prevenire şi combatere a bolilor şi dãunãtorilor pãdurilor, propune executarea de lucrãri în vegetatia forestierã situata în afarã fondului forestier şi propune sancţionarea deţinãtorilor care nu executa la timp aceste lucrãri;
i) verifica îndeplinirea procedurilor legale de radiere şi publicitate, în vederea inlaturarii posibilitatii utilizãrii ilegale a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat şi a ciocanelor silvice, pierdute sau sustrase;
j) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sesizarea de îndatã a organelor de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
k) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
(5) Serviciul de îndrumare şi control al structurilor private de administrare a pãdurilor şi pentru relaţiile cu proprietarii şi deţinãtorii de pãduri şi terenuri cu vegetaţie forestierã are urmãtoarele atribuţii:
a) coordoneazã acţiunile de informare, educare, instruire etc., finanţate de la bugetul de stat, pentru popularizarea legislaţiei silvice şi educaţiei forestiere, în vederea respectãrii regimului silvic de cãtre proprietari şi/sau deţinãtori;
b) executa consultanţa de specialitate silvicã la solicitarea deţinãtorilor sau a proprietarilor de pãduri şi terenuri cu vegetaţie forestierã;
c) asigura aducerea la cunostinta populaţiei a obligaţiei privind prevenirea şi stingerea incendiilor;
d) verifica împreunã cu celelalte organe de control ale statului aspectele care fac obiectul scrisorilor, petitiilor şi reclamatiilor din sfera atribuţiilor inspectoratului silvic teritorial pentru controlul aplicãrii regimului silvic şi propune soluţii pentru intrarea în legalitate;
e) prezintã periodic rapoarte, informãri şi sinteze asupra activitãţii desfãşurate;
f) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele infractionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sesizarea de îndatã a organelor de poliţie în vederea efectuãrii cercetãrii penale;
g) constata, prin persoane anume împuternicite prin decizie a inspectorului-şef, faptele contravenţionale în domeniul silviculturii şi exploatãrii pãdurilor şi propune sancţiuni, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 10
(1) Inspectiile silvice judeţene prevãzute la art. 6 alin. (1) sunt conduse de un şef de inspecţie, asimilat funcţiei de şef serviciu.
(2) Fiecare inspecţie silvicã judeteana îndeplineşte, în judeţul în care îşi desfãşoarã activitatea, atribuţiile selectate din cele prevãzute la art. 9, înscrise în decizia emisã special pentru aceasta problema de conducerea inspectoratului silvic judeţean din structura cãruia face parte.

CAP. 4
Dispoziţii finale

ART. 11
Conducerea şi angajaţii persoanelor juridice, precum şi persoanele fizice controlate au urmãtoarele obligaţii fata de solicitarea organelor de control aflate în exerciţiul funcţiunii din cadrul Direcţiei generale a pãdurilor, Direcţiei de regim silvic şi a celor din cadrul inspectoratelor silvice teritoriale sau al inspectiilor silvice judeţene:
a) sa punã la dispoziţie, în copie, documentele de evidenta şi rapoartele, registrele şi corespondenta, actele şi piesele justificative, precum şi orice alte documente scrise, solicitate în legatura cu controlul aplicãrii regimului silvic;
b) sa prezinte spre verificare bunurile, materialele lemnoase şi nelemnoase prevãzute la <>art. 39 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, pe care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare şi care, potrivit reglementãrilor silvice, intra sub incidenta controlului;
c) sa dea explicaţii, verbal şi/sau în scris, în legatura cu problemele ce fac obiectul controlului aplicãrii regimului silvic.
ART. 12
(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu personalul silvic de specialitate din cadrul Direcţiei de regim silvic şi al inspectoratelor silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii regimului silvic au competentele şi obligaţiile prevãzute la <>art. 105, 106 şi 114 din Legea nr. 26/1996 Codul silvic şi la <>art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicatã.
(2) Personalul silvic prevãzut la alin. (1) poarta uniforma de serviciu, pãstreazã, foloseşte şi face uz de armament şi de mijloacele din dotare, în condiţiile legii.ANEXA 2
LISTA
cuprinzând inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicãrii
regimului silvic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Sediul
crt. Denumirea unitãţii inspectoratului silvic Judeţele arondate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Inspectoratul silvic Municipiul Iaşi Bacau, Botosani, Iaşi,
teritorial Iaşi Neamt, Vaslui, Suceava

2. Inspectoratul silvic Municipiul Zalau Bihor, Bistrita-Nasaud,
teritorial Zalau Cluj, Maramures,
Satu Mare, Salaj

3. Inspectoratul silvic Municipiul Braşov Alba, Braşov, Covasna,
teritorial Braşov Harghita, Mures, Sibiu

4. Inspectoratul silvic Municipiul Buzau Brãila, Buzau,
teritorial Buzau Constanta, Galaţi,
Tulcea, Vrancea

5. Inspectoratul silvic Municipiul Timişoara Arad, Caras - Severin,
teritorial Timişoara Hunedoara, Timis

6. Inspectoratul silvic Municipiul Craiova Dolj, Gorj, Mehedinti,
teritorial Craiova Olt, Valcea

7. Inspectoratul silvic Municipiul Bucureşti Arges, Calarasi,
teritorial Bucureşti Dambovita, Giurgiu,
Ialomita, Ilfov,
Prahova, Teleorman
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016