Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 mai 2022  de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 6 mai 2022 de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 496 din 19 mai 2022
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.973/C din 6 mai 2022, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 496 din 19 mai 2022.
──────────
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

    ART. 2
    (1) Organizarea şi funcţionarea ministerului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Competenţa şi atribuţiile ministerului sunt stabilite de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale altor legi, ordonanţe ale Guvernului României, ale hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), precum şi de cele ale prezentului regulament.

    TITLUL II
    Conducerea ministerului
    CAP. I
    Ministrul justiţiei
    ART. 3
    (1) Conducerea ministerului se exercită de ministrul justiţiei.
    (2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 56 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintă şi îl angajează în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.

    ART. 5
    (1) Ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii.
    (2) Ministrul justiţiei, în calitate de ordonator principal de credite, poate delega, în condiţiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat sau secretarului general, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.

    CAP. II
    Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct
    ART. 6
    (1) Ministrul justiţiei este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a ministerului de 5 secretari de stat, de secretarul general şi de un secretar general adjunct.
    (2) Secretarii de stat sunt numiţi prin decizie a prim-ministrului şi desfăşoară activităţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de către ministrul justiţiei, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea.

    ART. 7
    Ministrul justiţiei poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministrul justiţiei şi secretarii de stat, va coordona activitatea secretarilor de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi îi va îndruma în realizarea acestora.

    ART. 8
    (1) Ministrul justiţiei poate numi prin ordin un înlocuitor, pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat.
    (2) Ministrul justiţiei poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct.

    ART. 9
    Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct coordonează compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi activităţile stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 10
    (1) Secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.
    (2) În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministru, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct emit dispoziţii în domeniul de competenţă, obligatorii pentru toate compartimentele ministerului şi instituţiile subordonate acestuia, cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul secretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct care coordonează structurile vizate.
    (3) Organizarea evidenţei dispoziţiilor emise de secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct se asigură de secretarul general.

    ART. 11
    (1) Secretarul general şi secretarul general adjunct sunt înalţi funcţionari publici, numiţi prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
    (2) Secretarul general şi secretarul general adjunct asigură stabilitatea funcţionării ministerului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între structurile ministerului, precum şi cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice.

    ART. 12
    (1) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele:
    a) coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministrul justiţiei şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi unităţile subordonate, precum şi legătura cu celelalte autorităţi şi organe ale administraţiei publice;
    b) primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea proiectelor actelor normative primite de la alţi iniţiatori;
    c) urmăreşte şi gestionează procedurile de avizare, aprobare şi publicare, după caz, ale actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister;
    d) îndeplineşte, în condiţiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de art. 61 alin. (2) lit. c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de ordonator principal de credite;
    e) monitorizează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina ministerului şi dispune măsuri pentru realizarea lor conform normelor specifice;
    f) monitorizează implementarea politicilor de personal şi respectarea principiilor privind managementul resurselor umane în cadrul instituţiei;
    g) informează ministrul justiţiei asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;
    h) organizează evidenţa şi constituirea structurilor din minister şi a celor care se constituie de alte autorităţi publice centrale cu participarea ministrului justiţiei;
    i) reprezintă ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiţiei, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu persoanele fizice şi juridice;
    j) coordonează Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ şi Programul „Cartierul pentru justiţie“ - complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar.

    (2) Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) Secretarul general adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite, prin ordin, de ministrul justiţiei.

    ART. 13
    În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcţiilor sale este înlocuit de secretarul general adjunct sau ministrul justiţiei poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.

    CAP. III
    Colegiul ministerului
    ART. 14
    (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
    (2) Colegiul ministerului are în componenţa sa secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri şi conducătorii compartimentelor din minister.
    (3) Ministrul justiţiei poate dispune ca la lucrările Colegiului ministerului să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune.
    (4) Colegiul ministerului se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului şi politicile acestuia.
    (5) Data convocării şi agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de ministrul justiţiei. Lucrările Colegiului sunt conduse de ministrul justiţiei sau de un secretar de stat desemnat în acest scop.

    ART. 15
    (1) În cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activităţile ministerului, se realizează o informare asupra activităţilor desfăşurate şi asupra proiectelor viitoare ale ministerului şi se identifică soluţii sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei ministrului justiţiei.
    (2) Discuţiile din cadrul Colegiului ministerului se consemnează în scris, iar consemnările se transmit ministrului justiţiei, precum şi compartimentelor interesate.
    (3) În cazul în care realizarea unei lucrări este de competenţa mai multor compartimente, ministrul justiţiei va desemna un coordonator care răspunde de efectuarea lucrării.
    (4) Săptămânal, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a activităţilor dezbătute în şedinţele Colegiului ministerului şi îl informează pe ministrul justiţiei cu privire la acestea.
    (5) Conducerile compartimentelor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi la termen a activităţilor date în sarcina acestora.

    TITLUL III
    Corpul de consilieri al ministrului, consilierii onorifici, cabinetele demnitarilor şi Consiliul consultativ ştiinţific
    CAP. I
    Corpul de consilieri al ministrului
    ART. 16
    (1) Consilierii ministrului sunt numiţi de ministrul justiţiei şi îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a acestuia.
    (2) Consilierii ministrului îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) efectuează sau participă, din dispoziţia ministrului justiţiei, la realizarea unor studii, evaluări, la elaborarea unor proiecte de acte normative ori lucrări de sinteză legate de specificul activităţii ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului ori al altor ministere, instituţii sau autorităţi publice;
    b) examinează şi propun soluţii în probleme privind organizarea şi funcţionarea justiţiei ca serviciu public, precum şi în legătură cu organizarea şi funcţionarea unităţilor subordonate ministerului;
    c) informează ministrul justiţiei asupra posibilităţilor de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi străini şi alte persoane primite în audienţă, colaborând în acest caz cu celelalte compartimente din minister;
    d) îl sesizează cu operativitate pe ministrul justiţiei cu privire la evenimentele deosebite care se produc în minister sau în unităţile subordonate acestuia;
    e) colaborează cu personalul din cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente;
    f) colaborează cu orice instituţie publică sau neguvernamentală, în scopul îndeplinirii sarcinilor ministerului;
    g) prezintă ministrului justiţiei documente şi lucrări întocmite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi efectuează lucrări în legătură cu acestea;
    h) prezintă ministrului justiţiei corespondenţa primită la cabinet şi, după caz, întocmesc răspunsurile;
    i) prezintă ministrului justiţiei proiectele de acte normative iniţiate de minister sau transmise, spre avizare, de către alte instituţii publice şi, după caz, formulează observaţii cu privire la acestea;
    j) însoţesc demnitarul care participă la şedinţele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizând sarcinile care se impun în timpul acestor şedinţe;
    k) pregătesc lucrările necesare pentru participarea ministrului justiţiei la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii; îl însoţesc pe ministrul justiţiei la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea acestuia;
    l) primesc de la secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct şi conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justiţiei;
    m) colaborează cu direcţiile de specialitate la elaborarea de studii şi formularea de propuneri în legătură cu obligaţiile ce revin ministerului şi autorităţilor judiciare în relaţia cu organismele internaţionale şi alte autorităţi străine, în probleme juridice cu elemente de extraneitate;
    n) îndeplinesc orice alte sarcini încredinţate de ministrul justiţiei.


    ART. 17
    (1) Consilierii onorifici sunt numiţi de ministrul justiţiei, prin ordin, pe durată determinată, care nu poate fi mai mare decât durata mandatului ministrului justiţiei, în vederea elaborării unor proiecte specifice realizării obiectivelor ministerului, în domenii precum domeniul economic, management judiciar, comunicare, politici publice din domeniul justiţiei, afaceri externe şi diplomaţie.
    (2) Activitatea consilierilor onorifici este neremunerată.

    CAP. II
    Cabinetele demnitarilor
    ART. 18
    (1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justiţiei şi cabinetele secretarilor de stat.
    (2) Cabinetele demnitarilor sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, consilier, secretar de cabinet, precum şi curier personal (şofer).

    ART. 19
    (1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează.
    (2) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea şi se supune legislaţiei muncii şi, după caz, legislaţiei speciale.
    (3) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îndeplineşte sarcinile stabilite de aceştia.

    CAP. III
    Consiliul consultativ ştiinţific
    ART. 20
    (1) Pe lângă ministrul justiţiei poate funcţiona, cu rol consultativ, Consiliul consultativ ştiinţific, constituit din experţi recunoscuţi din domeniul dreptului, cu o activitate academică de excepţie şi cu o amplă experienţă practică.
    (2) Membrii Consiliului consultativ ştiinţific sunt nominalizaţi de către ministrul justiţiei, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea voluntar şi neremunerat.
    (3) Consiliul consultativ ştiinţific se întruneşte ori de câte ori este necesar, la solicitarea ministrului justiţiei.

    TITLUL IV
    Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului
    ART. 21
    (1) Desemnarea reprezentanţilor ministerului în comisii, comitete, consilii şi alte structuri de colaborare sau decizie, naţionale ori internaţionale, în care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justiţiei rapoarte privind activitatea în structurile în care au fost desemnate.
    (3) Prin ordin sau instrucţiune a ministrului justiţiei se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale ministerului.

    CAP. I
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 22
    (1) În cadrul ministerului funcţionează, potrivit legii, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, înfiinţat prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Desemnarea reprezentanţilor lucrătorilor în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se realizează prin votul majorităţii angajaţilor ministerului prezenţi la vot.

    ART. 23
    Comitetul de securitate şi sănătate în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;
    b) urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
    c) analizează introducerea de noi tehnologii şi alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;
    d) analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor care revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;
    e) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;
    f) analizează cererile formulate de angajaţi privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;
    g) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;
    h) analizează propunerile angajaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;
    i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale şi a evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;
    j) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi întocmeşte un raport scris privind constatările făcute;
    k) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.


    CAP. II
    Sistemul de management al calităţii şi Sistemul de control intern managerial
    ART. 24
    (1) La nivelul ministerului funcţionează Sistemul de management al calităţii (SMC), reprezentând ansamblul proceselor, resurselor şi responsabilităţilor necesare pentru a demonstra capacitatea organizaţiei de a furniza servicii publice conforme cerinţelor beneficiarilor şi reglementărilor legale aplicabile.
    (2) Persoanele care îndeplinesc funcţiile specifice SMC, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 25
    La nivelul ministerului funcţionează Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control managerial, pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Ordinului secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cuprinzând standardele de control intern managerial.

    CAP. III
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară
    ART. 26
    La nivelul ministerului funcţionează Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară, ca organisme abilitate în gestionarea şi asigurarea funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

    ART. 27
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară fac parte din Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

    ART. 28
    Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:
    a) informează Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
    b) elaborează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţă ale ministerului, potrivit legii;
    c) în condiţiile legii, evaluează situaţiile de urgenţă produse în domeniile de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al ministerului, şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă;
    d) analizează şi avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
    e) informează Comitetul Naţional şi Colegiul ministerului asupra activităţii desfăşurate;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.


    ART. 29
    Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară îndeplineşte, la declararea stării de alertă/instituirea stării de urgenţă, următoarele atribuţii:
    a) centralizează şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;
    b) monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;
    c) urmăreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;
    d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;
    e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi face propuneri pentru asigurarea lor;
    f) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege şi în Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările ulterioare.


    ART. 30
    Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă cu activitate temporară, se gestionează permanent de către o persoană desemnată în acest sens.

    CAP. IV
    Alte structuri permanente de lucru
    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de disciplină
    ART. 31
    Comisiile de disciplină au drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care au fost sesizate şi propunerea de măsuri, potrivit legii.

    ART. 32
    La nivelul ministerului funcţionează următoarele comisii de disciplină:
    a) Comisia de disciplină pentru personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, constituită în baza Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei;
    b) Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici, constituită în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Comisia de disciplină a poliţiştilor de penitenciare, organizată la nivelul ministerului, constituită în baza Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu
    ART. 33
    Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al ministerului.

    ART. 34
    Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu sunt stabilite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar
    ART. 35
    Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:
    a) centralizează solicitările argumentate corespunzător de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    b) comunică membrilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar solicitările centralizate;
    c) ia parte la lucrările Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar, prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei;
    d) elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar, precum şi anexele acestora;
    e) ia măsuri pentru realizarea de service packuri pentru implementarea hotărârilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    f) comunică pachetele de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS către curţi de apel şi tribunale şi ia măsuri pentru aplicarea acestora;
    g) elaborează norme şi instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    h) formulează propuneri de modificare şi completare a regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, pentru corelarea acestuia cu modul de gestionare a dosarelor în sistemul ECRIS şi în celelalte aplicaţii IT cu specific judiciar, şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;
    i) formulează propuneri de modificare a componenţei Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar, în urma consultării instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte instituţii din sistemul judiciar, şi elaborează lucrări în vederea aprobării acestor modificări prin ordin al ministrului justiţiei.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Unitatea de incluziune socială
    ART. 36
    Unitatea de incluziune socială, constituită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, cu modificările şi completările ulterioare, are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a excluziunii sociale;
    b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională şi judeţeană;
    c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială;
    d) elaborează sistemul informaţional privind datele cu relevanţă pentru domeniul incluziunii sociale;
    e) participă la procesul de consultare iniţiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, în scopul eradicării sărăciei şi prevenirii excluziunii sociale;
    f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;
    g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


    ART. 37
    Componenţa nominală a Unităţii de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una este desemnată coordonator, şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 38
    Coordonatorul unităţii de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naţionale privind incluziunea socială.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Consiliul tehnico-economic
    ART. 39
    (1) În cadrul ministerului funcţionează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza şi de a aviza documentaţiile tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate, finanţate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparţinând aparatului propriu al ministerului, unităţilor subordonate acestuia, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei finanţate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite.
    (2) Componenţa şi atribuţiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Structura de informare publică
    ART. 40
    (1) Structura de informare publică din minister are ca principal scop rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare.
    (2) Componenţa Structurii de informare publică din minister se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 41
    (1) Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu şi în limitele competenţelor acestora, solicitate de Structura de informare publică, în termenele precizate de aceasta, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenţilor în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În acest scop, Structura de informare publică va identifica imediat după primirea solicitării, în urma analizării obiectului acesteia, compartimentele cu competenţe în furnizarea informaţiilor necesare comunicării răspunsului către petent şi se va adresa prompt acestora pentru transmiterea datelor deţinute.
    (3) În situaţia în care compartimentul căruia Structura de informare publică i-a adresat cererea de comunicare a informaţiilor de interes public constată, în raport cu complexitatea obiectului solicitării şi cu natura datelor şi informaţiilor solicitate, că nu este posibilă încadrarea în termenul precizat de Structura de informare publică, comunică imediat acesteia termenul probabil de întocmire şi transmitere a răspunsului.
    (4) Răspunsurile întocmite de compartimentele din cadrul ministerului în condiţiile prezentului articol vor sta la baza formulării de către Structura de informare publică a răspunsului ministerului, care va fi supus aprobării demnitarului ori înaltului funcţionar public în a cărui subordine funcţionează Structura de informare publică.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor
    ART. 42
    În vederea exercitării prerogativei ministrului justiţiei de a sesiza Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori, în cadrul ministerului funcţionează Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor, denumită în continuare Comisia.

    ART. 43
    (1) Membrii Comisiei sunt desemnaţi de ministrul justiţiei.
    (2) Comisia este constituită din 3 membri din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor sau al altui personal cu pregătire juridică şi un secretar.
    (3) Din Comisie fac parte şi 3 membri supleanţi, numiţi în condiţiile alin. (2), precum şi un secretar supleant.

    ART. 44
    (1) În cazul în care un membru al Comisiei este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana care a formulat sesizarea, cu procurorul în privinţa căruia s-a formulat sesizarea disciplinară ori în cazul în care are un interes cu privire la aceştia ori cu privire la sesizarea cercetată, acesta nu participă la soluţionarea lucrării respective, urmând a fi înlocuit cu unul dintre membrii supleanţi.
    (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazurile în care membrii Comisiei se află în situaţii de imposibilitate de a participa la şedinţe, precum concediu de odihnă, concediu medical sau alte asemenea situaţii.

    ART. 45
    (1) Sesizările formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor trebuie să cuprindă următoarele menţiuni:
    a) numele, prenumele şi domiciliul persoanei care formulează sesizarea;
    b) numele, prenumele, funcţia deţinută şi instituţia în care îşi desfăşoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea;
    c) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară;
    d) indicarea, cel puţin cu aproximaţie, a datei la care fapta a fost săvârşită;
    e) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;
    f) semnătura persoanei care formulează sesizarea.

    (2) Sesizarea se formulează în scris şi va fi însoţită, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care o susţin.
    (3) Dacă sesizarea nu conţine elementele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, din conţinutul acesteia nu rezultă indicii privind săvârşirea unei abateri disciplinare, lucrarea se clasează, Comisia urmând a informa, după caz, persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    (4) În situaţia în care din sesizare rezultă că, pentru faptele la care aceasta se referă, s-a împlinit termenul de prescripţie a aplicării unei sancţiuni disciplinare, sesizarea va fi clasată, Comisia urmând a informa persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.
    (5) Dacă în cuprinsul sesizării nu sunt relevate aspecte din domeniul răspunderii disciplinare a procurorilor, aceasta va fi soluţionată ca o petiţie în cadrul Serviciului relaţii cu publicul, în baza atribuţiilor acestui compartiment.

    ART. 46
    (1) Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizarea sesizării formulate şi a înscrisurilor care o însoţesc;
    b) formularea unei propuneri către ministrul justiţiei având ca obiect sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori ori clasarea sesizării, în condiţiile art. 45 alin. (3);
    c) formularea şi transmiterea unei solicitări către Inspecţia Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare de către procurori, din dispoziţia ministrului justiţiei;
    d) formularea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea.

    (2) Comunicarea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea se face de către Serviciul relaţii cu publicul, sub semnătura şefului acestui compartiment.

    ART. 47
    Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor Comisiei;
    b) asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor Comisiei;
    c) transmite către Serviciul relaţii cu publicul documentaţia necesară pentru comunicarea răspunsurilor către persoanele ce au formulat sesizările;
    d) efectuează orice alte lucrări necesare desfăşurării activităţii Comisiei.


    ART. 48
    (1) Comisia se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este necesar.
    (2) Şedinţele Comisiei nu sunt publice.
    (3) Lucrările Comisiei se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de toţi membrii acesteia.

    ART. 49
    La nivelul Comisiei sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de predare-primire a lucrărilor;
    c) condica de predare a corespondenţei.


    CAP. V
    Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese
    ART. 50
    Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese în cadrul ministerului se asigură de către o persoană desemnată în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 51
    Atribuţiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt cele prevăzute de lege.

    ART. 52
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 51 se organizează evidenţe, în condiţiile legii.

    CAP. VI
    Persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 53
    (1) În cadrul ministerului, prin ordin al ministrului justiţiei, se desemnează o persoană cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Persoana desemnată cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi are următoarele atribuţii principale:
    a) analizează contextul de apariţie şi evoluţie a fenomenului de discriminare de gen, precum şi nerespectarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea respectării acestui principiu, conform legii;
    b) formulează recomandări, observaţii sau propuneri în vederea prevenirii, gestionării sau remedierii contextului de risc care ar putea conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidenţialităţii;
    c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, evaluează impactul acestora asupra femeilor şi bărbaţilor;
    d) elaborează planuri de acţiune privind implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în care să fie cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în ceea ce priveşte politica de remunerare, promovare în funcţii şi ocuparea funcţiilor de decizie;
    e) elaborează, fundamentează, evaluează şi implementează programe şi proiecte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
    f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

    (3) La nivelul ministerului, prin ordin al ministrului justiţiei, se desemnează o persoană responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal.

    TITLUL V
    Personalul cu funcţii de conducere din minister
    CAP. I
    Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului
    ART. 54
    Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare, organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente.

    ART. 55
    Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

    ART. 56
    (1) Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) stabilesc măsurile necesare, urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din documentele de planificare în vigoare şi raportează stadiul îndeplinirii acestora;
    b) organizează activitatea compartimentului pe care îl conduc, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor;
    c) întocmesc fişele posturilor din cadrul compartimentului;
    d) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul directorilor adjuncţi, şefilor de serviciu ori şefilor de birou, stabilesc modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;
    e) urmăresc elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;
    f) verifică şi avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;
    g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului şi răspund pentru îndeplinirea acestora;
    h) realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită;
    i) coordonează şi gestionează resursele umane existente la nivelul compartimentului, în sensul motivării acestora şi al identificării nevoii de perfecţionare individuală;
    j) evaluează, în mod obiectiv şi în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;
    k) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale, umane şi financiare necesare funcţionării compartimentului;
    l) răspund de procesul de inventariere şi arhivare a lucrărilor prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei şi de predarea acestora la arhiva ministerului;
    m) răspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul compartimentului şi numesc câte un responsabil pe fiecare cameră cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise în acest sens;
    n) propun periodic indicatorii de performanţă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează şi îi supun aprobării ministrului justiţiei sau secretarului de stat;
    o) participă la şedinţele Colegiului ministerului şi raportează modul de îndeplinire a sarcinilor transmise în aceste şedinţe;
    p) duc la îndeplinire activităţile de implementare a studiilor şi proiectelor iniţiate de minister, în scopul eficientizării activităţii ministerului, unităţilor din subordinea acestuia şi instanţelor judecătoreşti, potrivit domeniului de activitate al fiecărui compartiment;
    q) avizează, în funcţie de competenţe, proiectele de acte normative elaborate de alte compartimente din minister;
    r) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia şi obiectivele ministerului în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit priorităţilor stabilite de conducerea ministerului;
    s) asigură reprezentarea instituţiei, pe bază de mandat, la evenimente organizate pe plan intern şi extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;
    t) asigură reprezentarea instituţiei în relaţia cu mass-media, conform atribuţiilor stabilite de conducerea ministerului;
    u) asigură o bună colaborare cu Compartimentul pentru comunicare şi informează acest compartiment, în timp util, în legătură cu activităţile sau subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;
    v) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

    (2) În exercitarea atribuţiilor, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului pot emite decizii.

    ART. 57
    (1) În activitatea specifică, directorii sunt ajutaţi de directorii adjuncţi. Directorii adjuncţi sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.
    (2) Directorii adjuncţi îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
    a) repartizează lucrările personalului compartimentului, în situaţia în care directorul a dispus în acest sens, şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora;
    b) avizează toate documentele elaborate în cadrul direcţiei, în situaţia în care directorul a dispus în acest sens;
    c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate direcţiei;
    d) realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită;
    e) prezintă şi susţin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul direcţiei;
    f) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.


    ART. 58
    (1) Directorii adjuncţi sunt înlocuitorii de drept ai directorilor, în cazul absenţei din instituţie a acestora.
    (2) În situaţia în care în cadrul direcţiei nu este prevăzută funcţia de director adjunct sau aceasta este vacantă, precum şi în cazul celorlalte compartimente din structura organizatorică a ministerului, directorii, respectiv ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului deleagă, în cazul absenţei din instituţie, cu acordul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din subordine sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul compartimentelor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.
    (3) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (2) se comunică întregului personal al compartimentului.

    CAP. II
    Alte funcţii de conducere sau cu atribuţii de conducere
    SECŢIUNEA 1
    Şefii de serviciu din cadrul direcţiilor din minister
    ART. 59
    Şefii de serviciu din cadrul direcţiilor din minister, denumiţi în continuare şefi de serviciu, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

    ART. 60
    Şefii de serviciu îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora;
    b) avizează toate documentele elaborate în cadrul serviciului;
    c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciului;
    d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită;
    e) prezintă şi susţin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul serviciului;
    f) evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;
    g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.


    ART. 61
    (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de serviciu deleagă, cu acordul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din direcţie sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul serviciilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.
    (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al serviciului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Şefii de birou din cadrul direcţiilor din minister
    ART. 62
    Şefii de birou din cadrul direcţiilor din minister, denumiţi în continuare şefi de birou, sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

    ART. 63
    Şefii de birou îndeplinesc următoarele atribuţii:
    a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora;
    b) avizează toate documentele elaborate în cadrul biroului;
    c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate biroului;
    d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită;
    e) prezintă şi susţin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul biroului;
    f) evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul biroului, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;
    g) duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a direcţiei şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.


    ART. 64
    (1) În cazul absenţei din instituţie, şefii de birou deleagă, cu acordul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere din direcţie sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă şi justificată a preluării atribuţiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcţie de execuţie din cadrul birourilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.
    (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al biroului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Managerul de contract
    ART. 65
    Managerul de contract este persoana desemnată din partea compartimentului de specialitate beneficiar al unui contract încheiat de către minister ca autoritate contractantă, care asigură implementarea contractului, în vederea atingerii scopului şi obiectivelor asumate.

    ART. 66
    În exercitarea atribuţiilor sale, managerul de contract are următoarele atribuţii principale:
    a) urmăreşte derularea contractului, conform clauzelor contractuale, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care contractul a fost încheiat şi întocmeşte, după caz, rapoarte periodice privind derularea contractului;
    b) aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potenţial care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar putea dăuna interesului public; acest eveniment poate consta în întârziere în executarea lucrărilor, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situaţii asemănătoare;
    c) fundamentează, după caz, propunerile privind încheierea de acte adiţionale;
    d) verifică şi certifică realitatea, regularitatea şi conformitatea lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;
    e) asigură constituirea unui fişier auditabil privind întreaga implementare a contractului, după semnarea acestuia şi până la efectuarea ultimei plăţi; fişierul auditabil va conţine o copie a contractului şi a tuturor documentelor care au legătură cu implementarea acestuia;
    f) arhivează originalul dosarului contractului şi urmăreşte înscrierea contractului şi a operaţiunilor legate de acesta în registrul contractelor; predă la arhivă toate documentele elaborate în executarea şi în legătură cu contractul, conform procedurii scrise elaborate în acest sens.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Managerul/Coordonatorul de proiect şi echipa de implementare/management de proiect
    ART. 67
    Managerul/Coordonatorul de proiect este persoana desemnată prin ordin al ministrului justiţiei, din cadrul personalului aparatului propriu al ministerului, având responsabilitatea conducerii/coordonării echipei de implementare/management de proiect, în vederea implementării activităţilor şi atingerii rezultatelor prevăzute ale unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile având drept beneficiar ministerul (în calitate de solicitant unic, lider de parteneriat sau partener de proiect), ce dispune de competenţele necesare pentru îndeplinirea rolului şi a sarcinilor alocate în proiect.

    ART. 68
    Echipa de implementare/management de proiect este structura constituită prin ordin al ministrului justiţiei în scopul implementării proiectului finanţat din fonduri externe nerambursabile având drept beneficiar ministerul (în calitate de solicitant unic, lider de parteneriat sau partener de proiect), care cuprinde, în principiu, personal al ministerului ce dispune de competenţele necesare pentru îndeplinirea rolurilor şi a sarcinilor alocate în cadrul echipei de proiect.

    ART. 69
    Desemnarea şi, respectiv, schimbarea prin ordin al ministrului justiţiei a managerului/coordonatorului de proiect şi a membrilor echipei de implementare/management de proiect se realizează în conformitate cu metodologia adoptată în acest scop la nivelul ministerului, cu asigurarea îndeplinirii tuturor condiţiilor specifice impuse de regulile care guvernează finanţarea externă nerambursabilă acordată proiectului respectiv.

    ART. 70
    În exercitarea atribuţiilor sale, managerul/ coordonatorul de proiect are următoarele atribuţii principale:
    a) conduce/coordonează echipa de proiect, realizează planificarea şi distribuirea resurselor şi sarcinilor în cadrul proiectului şi mobilizează membrii echipei în vederea implementării activităţilor şi atingerii obiectivelor proiectului;
    b) se foloseşte de competenţele fiecărui membru al echipei de proiect şi identifică metode de a-l implica activ în procesul de implementare a proiectului, inclusiv prin stabilirea unui cadru de lucru funcţional al echipei;
    c) participă activ la implementarea tuturor activităţilor proiectului, inclusiv, atunci când este necesar, prin realizarea efectivă de lucrări având o complexitate sau importanţă deosebită, pentru întocmirea cărora dispune de expertiza necesară;
    d) urmăreşte/monitorizează/verifică derularea proiectului astfel încât acesta să se realizeze în termenele şi în condiţiile stabilite;
    e) asigură managementul riscurilor la nivelul proiectului şi propune măsuri de management corectiv (în cazul devierilor de la calendarul de implementare a proiectului sau în alte asemenea situaţii);
    f) furnizează informaţii privind proiectul solicitate de către finanţator, conducerea ministerului sau alte entităţi îndreptăţite;
    g) propune înlocuirea membrilor echipei de proiect care nu îndeplinesc sarcinile stabilite, în baza metodologiei interne aprobate la nivelul ministerului;
    h) îndeplineşte orice alte atribuţii şi întreprinde demersurile necesare în vederea asigurării managementului/coordonării proiectului.


    ART. 71
    (1) Deciziile cu privire la managementul/ implementarea proiectului se iau, în principiu, de managerul/ coordonatorul de proiect, care poate consulta, în prealabil, echipa de implementare/management de proiect constituită la nivelul ministerului şi/sau la nivelul partenerilor de proiect, după caz.
    (2) Excepţional, în situaţiile în care prin contractele/ acordurile/ordinele de finanţare ori prin ordine ale ministrului justiţiei, proceduri interne aprobate la nivelul ministerului sau prin alte astfel de acte vizând activitatea ministerului se prevede altfel, precum şi ori de câte ori managerul/coordonatorul de proiect apreciază ca fiind necesar, propunerile vizând managementul/implementarea proiectului se supun aprobării, după caz, a finanţatorului, a persoanelor cu funcţie/rol de decizie indicate în actele interne respective sau a conducerii ministerului.

    ART. 72
    În cazul unui dezacord între membrii echipei de proiect şi managerul/coordonatorul de proiect cu privire la deciziile/acţiunile acestuia din urmă referitoare la managementul/implementarea proiectului, persoana/persoanele respectivă/respective din echipa de proiect poate/pot sesiza conducerea ministerului, argumentând temeiurile dezacordului şi indicând riscurile şi consecinţele aplicării celor decise de managerul/coordonatorul de proiect.

    ART. 73
    Sarcinile care revin managerului/coordonatorului de proiect şi membrilor echipei de proiect în legătură cu managementul/implementarea proiectului au prioritate în raport cu sarcinile curente de serviciu ale acestora. În situaţia apariţiei unui dezacord în această privinţă între managerul/coordonatorul de proiect şi conducătorul compartimentului din cadrul ministerului din care managerul/coordonatorul/membrul echipei de proiect face parte, decizia se ia de către conducerea ministerului.

    ART. 74
    Implicarea altor compartimente de specialitate din cadrul ministerului în realizarea de acţiuni/luarea de măsuri necesare pentru managementul/implementarea în bune condiţii a proiectului se realizează la solicitarea managerului/ coordonatorului de proiect, în conformitate cu prevederile aplicabile ale ordinelor ministrului justiţiei, ale procedurilor interne aprobate la nivelul ministerului sau ale altor astfel de acte vizând activitatea ministerului, dacă acestea există, prin apelarea/contactarea directă a compartimentelor respective ori prin obţinerea unei dispoziţii în acest sens a conducerii ministerului. Compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului astfel implicate le revine obligaţia susţinerii managerului/coordonatorului de proiect, respectiv a echipei de proiect, în funcţie de competenţele acestora.

    ART. 75
    În vederea luării de decizii/măsuri cu privire la managementul/implementarea proiectului, managerul/ coordonatorul de proiect poate fi sesizat de oricare dintre membrii echipei de implementare/management de proiect, constituită la nivelul ministerului şi/sau al partenerilor de proiect, precum şi de alte persoane interesate sau care au competenţe în ceea ce priveşte proiectul, precum finanţatorul, organismele de control sau alte asemenea persoane.

    ART. 76
    Managerul/Coordonatorul de proiect şi echipa de implementare/management de proiect sunt responsabili, potrivit competenţelor/abilităţilor acestora, de depunerea diligenţelor pentru realizarea activităţilor proiectului, în vederea atingerii rezultatelor propuse, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, conform prevederilor contractului/acordului/ordinului de finanţare încheiat cu acesta şi regulilor specifice care guvernează finanţarea externă nerambursabilă şi sistemul de management şi control intern aplicabil.

    ART. 77
    (1) Monitorizarea internă a proiectului, aflată în sarcina managerului/coordonatorului de proiect, sprijinit de persoana/persoanele desemnată/desemnate în acest scop din echipa de proiect, se realizează prin verificarea continuă a progresului proiectului prin prisma atingerii rezultatelor acestuia (realizare versus planificare), conform metodologiei de implementare a proiectului şi planului de monitorizare aferent acesteia.
    (2) Instrumentele de management se elaborează de managerul/coordonatorul de proiect împreună cu persoana/ persoanele din echipa de proiect desemnată/desemnate în acest scop de către acesta, se aprobă de managerul/ coordonatorul de proiect şi se actualizează ori de câte ori este necesar, în funcţie de evoluţiile intervenite pe parcursul derulării proiectului.

    ART. 78
    Metodologia de implementare a proiectului şi planul de monitorizare aferent acesteia includ aspecte precum: modalităţile de lucru (reuniuni/întâlniri periodice ale echipei de proiect pentru monitorizarea stadiului implementării proiectului raportat la progresele înregistrate în derularea activităţilor/ atingerea rezultatelor proiectului, în domeniul achiziţiilor publice, financiar sau în alte domenii, întocmire de minute privind concluziile reuniunilor/întâlnirilor, sistem intern de raportare către managerul de proiect, emitere de instrucţiuni de lucru, comunicare internă şi externă cu ministerul, inclusiv pentru sesizarea problemelor legate de proiect sau intervenite la nivelul echipei de proiect, precum şi orice alte aspecte privind implementarea şi monitorizarea în bune condiţii a proiectului); stabilirea activităţilor ce pot fi demarate în mod independent şi a celor interdependente; identificarea problemelor şi a riscurilor proiectului şi a soluţiilor de rezolvare/contracarare/diminuare a acestora; stabilirea responsabililor şi a termenelor pentru îndeplinirea fiecărei activităţi/sarcini în proiect.

    ART. 79
    În situaţia în care, în contextul realizării managementului/implementării proiectului, se constată că se impune modificarea/completarea ordinelor ministrului justiţiei, procedurilor interne aprobate la nivelul ministerului sau a altor acte (inclusiv normative), având impact asupra realizării corespunzătoare a proiectului şi atingerii rezultatelor asumate, ori se constată că se impune adoptarea unor astfel de acte, managerul/coordonatorul de proiect poate face propuneri în acest sens, pe care le supune aprobării conducerii ministerului şi, în funcţie de obiectul propunerilor formulate, avizării prealabile a compartimentelor de specialitate competente din cadrul ministerului.

    ART. 80
    Managerul/Coordonatorul de proiect raportează cu privire la stadiul/progresele înregistrat/înregistrate în derularea activităţilor/atingerea rezultatelor proiectului către finanţator şi către conducerea ministerului (la solicitarea expresă a acestora, la termenele stabilite prin condiţiile acordării finanţării externe nerambursabile sau prin acte interne ale ministerului sau ori de câte ori managerul/coordonatorul de proiect apreciază ca fiind necesar).

    TITLUL VI
    Categoriile de personal din cadrul ministerului
    ART. 81
    În minister sunt încadrate următoarele categorii de personal:
    a) demnitari;
    b) personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor;
    c) funcţionari publici;
    d) manageri publici;
    e) poliţişti de penitenciare;
    f) consilieri pentru afaceri europene;
    g) personal contractual.


    ART. 82
    (1) Personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, numirea, susţinerea examenului de capacitate, promovarea, evaluarea activităţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor se realizează potrivit legii.

    ART. 83
    (1) Funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ocuparea unei funcţii publice vacante din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activităţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici se realizează potrivit legii.

    ART. 84
    (1) Managerii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare.
    (2) Managerul public îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în subordinea directă a unui înalt funcţionar public sau, după caz, în subordinea unui funcţionar public de conducere care ocupă o funcţie publică cel puţin la nivelul funcţiei de director ori o funcţie publică specifică asimilată acesteia.

    ART. 85
    (1) Poliţiştii de penitenciare din cadrul ministerului îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de poliţişti de penitenciare din cadrul ministerului, numirea, avansarea, evaluarea activităţii profesionale, salarizarea şi alte drepturi, precum şi răspunderea disciplinară a poliţiştilor de penitenciare se realizează potrivit legii.

    ART. 86
    (1) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al UE.
    (3) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate.
    (4) Ocuparea posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene, numirea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, salarizarea şi alte drepturi ale consilierilor pentru afaceri europene se realizează potrivit legii.
    (5) Răspunderea disciplinară a consilierilor pentru afaceri europene este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 87
    (1) Personalul din aparatul propriu al ministerului care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire este angajat cu contract individual de muncă, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual, numirea, promovarea şi avansarea, evaluarea performanţelor profesionale individuale, salarizarea şi alte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) se realizează potrivit legii.
    (3) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    TITLUL VII
    Norme privind conduita personalului
    ART. 88
    Conduita profesională a personalului din cadrul ministerului este guvernată de următoarele principii:
    a) respectarea supremaţiei Constituţiei şi a legii;
    b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia întreg personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal în exercitarea funcţiei publice;
    c) profesionalismul, principiu conform căruia întreg personalul are obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    d) imparţialitatea şi nediscriminarea, principii conform cărora întreg personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
    e) integritatea morală, principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei pe care o deţine sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;
    f) confidenţialitatea, principiu conform căruia personalul are obligaţia de a utiliza şi proteja informaţiile, pe care nu le va folosi în scop personal, într-o manieră contrară legii;
    g) libertatea gândirii şi a exprimării, principii conform cărora personalul poate să îşi exprime şi să îşi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
    h) cinstea şi corectitudinea, principii conform cărora, în exercitarea funcţiei şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.


    ART. 89
    În exercitarea funcţiei, personalul din cadrul ministerului are obligaţia de a avea un comportament obiectiv şi imparţial, asigurând, în condiţiile legii, transparenţa administrativă.

    ART. 90
    Prin actele şi faptele sale, personalul din cadrul ministerului are obligaţia să respecte Constituţia şi legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.

    ART. 91
    (1) Personalul din cadrul ministerului are obligaţia de a apăra prestigiul instituţiei şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
    (2) Personalul din cadrul ministerului are obligaţia:
    a) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
    b) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care ministerul are calitatea de parte;
    c) să nu divulge datele sau informaţiile la care a avut acces, altfel decât în condiţiile legii;
    d) să nu acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni în justiţie ori de altă natură împotriva ministerului şi în legătură cu activitatea acestuia;
    e) să nu permită folosirea funcţiilor pe care le îndeplineşte în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel sau pentru dobândirea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, pentru el sau pentru alte persoane;
    f) să nu ia poziţie publică în afara atribuţiilor de serviciu sau a sarcinilor încredinţate cu respectarea mandatului încredinţat şi a confidenţialităţii şi să nu ofere consultaţii în probleme privind realizarea activităţilor de control sau alte informaţii în mod neautorizat, cu încălcarea atribuţiilor stabilite potrivit legii;
    g) să nu se implice în orice activitate sau manifestare care ar prejudicia imaginea şi ar ştirbi prestigiul ministerului sau demnitatea funcţiei.


    ART. 92
    (1) În activitatea sa, personalul din cadrul ministerului are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor, de a avea o atitudine conciliantă şi de a evita generarea conflictelor.
    (2) Personalul din cadrul ministerului trebuie să respecte demnitatea funcţiei deţinute şi prestigiul instituţiei şi să manifeste respect pentru viaţa privată a tuturor persoanelor cu care intră în relaţii profesionale.

    ART. 93
    (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură numai de către personalul special desemnat în acest sens de către conducerea ministerului, în condiţiile legii.
    (2) Personalul din cadrul ministerului desemnat să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea instituţiei.

    ART. 94
    În conformitate cu prevederile care reglementează statutul fiecărei categorii profesionale, personalului din cadrul ministerului îi este interzis:
    a) să participe sau să colaboreze la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice sau organizaţiilor asimilate partidelor politice;
    b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţiile de demnitate publică;
    c) să afişeze în cadrul ministerului însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice sau organizaţiilor asimilate partidelor politice ori a candidaţilor acestora.


    ART. 95
    În considerarea funcţiei deţinute, personalului din cadrul ministerului îi este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, cu excepţia activităţilor publicistice. De asemenea, personalului din cadrul ministerului, cu excepţia demnitarilor, îi este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în scopuri electorale.

    ART. 96
    (1) În relaţiile cu ceilalţi colegi de serviciu, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, personalul din cadrul ministerului trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi politeţe, fiind interzis orice comportament de hărţuire la locul de muncă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul din cadrul ministerului are obligaţia să nu aducă atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea atribuţiilor, prin:
    a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
    b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
    c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;
    d) adoptarea unei atitudini părtinitoare şi nejustificate pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor care derivă din exercitarea funcţiei;
    e) formularea în mod public, fără temei, de acuze şi reclamaţii colegilor, şefilor şi subordonaţilor ierarhici;
    f) formularea, în mod public sau privat, de injurii şi calomnii colegilor, şefilor şi subordonaţilor ierarhici.

    (3) Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerului sunt obligate să poarte o vestimentaţie decentă şi adecvată acestei instituţii publice.

    ART. 97
    (1) Personalul din cadrul ministerului care reprezintă instituţia în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional are obligaţia să nu promoveze o imagine defavorabilă instituţiei.
    (2) Personalul din cadrul ministerului este obligat să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea instituţiei.
    (3) În deplasările externe, personalul din cadrul ministerului trebuie să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi este obligat să respecte legile ţării gazdă.

    ART. 98
    (1) În exercitarea funcţiei publice, personalului din cadrul ministerului îi este interzis să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor.
    (2) Se exceptează de la această regulă bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activităţi de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei, conform Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei.

    ART. 99
    (1) În procesul de luare a deciziilor, personalul din cadrul ministerului trebuie să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.
    (2) Personalului din cadrul ministerului îi este interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea instituţiei, de către alţi funcţionari din cadrul instituţiei, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

    ART. 100
    (1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, personalul din cadrul ministerului trebuie să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei, pentru personalul din subordine.
    (2) Personalul cu funcţii de conducere din cadrul ministerului trebuie să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine atunci când propune avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente sau premii conform legii, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
    (3) Se interzice personalului cu funcţii de conducere din cadrul ministerului să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul titlu.
    (4) Repartizarea sarcinilor de serviciu şi a lucrărilor trebuie să se realizeze cu obiectivitate şi imparţialitate, cu stabilirea unor termene rezonabile de soluţionare şi cu respectarea specificului atribuţiilor direcţiilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    (5) Personalul cu funcţii de conducere trebuie să asigure condiţii decente de muncă pentru personalul din cadrul ministerului.

    ART. 101
    (1) Este interzisă folosirea de către personalul din cadrul ministerului în alte scopuri decât cele prevăzute de lege a prerogativelor funcţiei deţinute.
    (2) Prin activitatea desfăşurată, personalului din cadrul ministerului îi este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
    (3) Personalului din cadrul ministerului îi este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţine sau relaţiile pe care le-a stabilit în exercitarea funcţiei pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.
    (4) Personalului din cadrul ministerului îi este interzis să impună altor persoane să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

    ART. 102
    (1) Personalul din cadrul ministerului trebuie să asigure ocrotirea bunurilor din patrimoniul instituţiei şi să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.
    (2) Personalul din cadrul ministerului, inclusiv cel care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice, are obligaţia de a folosi timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei deţinute, în conformitate cu prevederile legale şi ale prezentului regulament.
    (3) Personalul din cadrul ministerului trebuie să respecte principiul folosirii utile şi eficiente a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
    (4) Este interzisă utilizarea în scopuri personale a bunurilor din patrimoniul instituţiei, inclusiv a autoturismelor de serviciu.

    ART. 103
    (1) Personalul din cadrul ministerului trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita sau pentru a soluţiona adecvat situaţiile în care există conflicte de interese, care ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile categoriei profesionale, după caz.
    (2) Ori de câte ori este necesar, angajatul trebuie să declare dacă este într-o situaţie de conflict de interese şi să informeze superiorul ierarhic în vederea soluţionării acestei situaţii.

    ART. 104
    (1) Situaţiile de conflict apărute la nivelul personalului din cadrul ministerului care vizează nerespectarea prevederilor prezentului titlu şi care nu fac obiectul de competenţă al comisiilor de disciplină instituite la nivelul instituţiei sunt gestionate de către secretarul general sau secretarul general adjunct.
    (2) În soluţionarea conflictului, secretarul general sau secretarul general adjunct aplică principiile obiectivităţii, confidenţialităţii şi ascultării tuturor părţilor implicate.
    (3) Situaţiile de conflict în care este implicat secretarul general sau secretarul general adjunct sunt soluţionate de către ministrul justiţiei sau de către un secretar de stat desemnat de acesta.
    (4) În funcţie de obiectul situaţiei de conflict şi de complexitatea acesteia, secretarul general sau secretarul general adjunct poate solicita puncte de vedere de la direcţiile de specialitate din cadrul ministerului.

    ART. 105
    Personalul din cadrul ministerului răspunde civil, disciplinar, contravenţional, administrativ şi penal, în condiţiile legii.

    TITLUL VIII
    Compartimentele din cadrul ministerului
    CAP. I
    Dispoziţii comune
    ART. 106
    Compartimentele din structura organizatorică a ministerului şi modul de subordonare a activităţii acestora sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 107
    (1) Atribuţiile compartimentelor din minister se stabilesc prin prezentul regulament.
    (2) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor din cadrul compartimentelor din minister se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în baza prezentului regulament, după caz, de către ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului.

    ART. 108
    Compartimentele de specialitate juridică din structura organizatorică a ministerului sunt următoarele:
    a) Direcţia Corpul de control al ministrului;
    b) Compartimentul publicitate mobiliară;
    c) Direcţia elaborare acte normative;
    d) Direcţia avizare acte normative;
    e) Direcţia contencios;
    f) Direcţia de prevenire a criminalităţii;
    g) Serviciul profesii juridice conexe;
    h) Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară;
    i) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului;
    j) Direcţia programe europene;
    k) Direcţia resurse umane;
    l) Serviciul relaţii cu publicul.


    CAP. II
    Direcţia Corpul de control al ministrului
    ART. 109
    (1) Direcţia Corpul de control al ministrului este compartimentul care îndeplineşte, potrivit prevederilor legale, atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale ministerului.
    (2) Direcţia Corpul de control al ministrului este o structură de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct ministrului justiţiei.
    (3) Direcţia Corpul de control al ministrului îşi exercită atribuţiile prin inspectori şi este condusă de un inspector-şef.
    (4) Activitatea de verificare prealabilă a sesizărilor şi de control se realizează potrivit dispoziţiilor legale în materie şi Metodologiei privind verificarea prealabilă a sesizărilor, realizarea activităţii de control şi efectuarea altor proceduri prevăzute de lege, de către Direcţia Corpul de control al ministrului, aprobată prin ordin de ministrul justiţiei.

    ART. 110
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Direcţia Corpul de control al ministrului are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documentele, datele, informaţiile necesare, indiferent de suportul de stocare a acestora, inclusiv la bazele de date gestionate de entităţile controlate.
    (2) Instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate să transmită, la cererea Direcţiei Corpul de control al ministrului, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al Direcţiei Corpul de control al ministrului în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea realizării atribuţiilor sale.
    (3) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Direcţia Corpul de control al ministrului îşi va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu aprobarea ministrului justiţiei, persoane specializate din cadrul ministerului, instituţiilor sau al unităţilor aflate în subordinea ori coordonarea acestuia, inclusiv din structurile de control ale acestora.

    ART. 111
    Direcţia Corpul de control al ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, precum şi cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenţilor judiciari;
    b) efectuează verificări prealabile şi, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale la nivelul ministerului, al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    c) efectuează verificări prealabile şi, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de către conducătorii compartimentelor din cadrul ministerului şi ai instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    d) participă, în compunerea unor echipe mixte, la efectuarea de activităţi de control, la solicitarea Corpului de control al prim-ministrului şi în baza aprobării ministrului justiţiei, în domeniul de competenţă al ministerului;
    e) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activităţii notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activităţii administratorului procedurii/lichidatorului în procedura insolvenţei persoanei fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice;
    g) analizează concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti şi formulează propuneri în consecinţă;
    h) examinează şi soluţionează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, precum şi la alte domenii de competenţă ale Direcţiei Corpul de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlăturare a deficienţelor constatate, după caz;
    i) efectuează, din dispoziţia ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva executorilor judecătoreşti, în condiţiile legii;
    j) efectuează, din dispoziţia ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva notarilor publici, în condiţiile legii;
    k) efectuează, din oficiu sau la solicitarea ministrului justiţiei, verificarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a notarilor publici, în condiţiile legii;
    l) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în unităţile sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenţie, a drepturilor şi libertăţilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;
    m) soluţionează petiţiile, cererile şi sesizările adresate ministerului, prin intermediul Administraţiei Prezidenţiale, Parlamentului României - Senatul şi Camera Deputaţilor, Avocatului Poporului, Guvernului României sau altor instituţii, de către persoanele private de libertate, de către membrii de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice ori juridice, ce au ca obiect regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor măsuri educative aplicate minorilor, respectarea drepturilor omului ori activitatea conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a conducerii unităţilor penitenciare, şi prezintă, după caz, propuneri ministrului justiţiei privind oportunitatea fundamentării unei acţiuni de control;
    n) verifică, în baza ordinului ministrului justiţiei, modul în care unităţile penitenciare îşi îndeplinesc sarcinile care le revin în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi condiţiile administrative asigurate deţinuţilor prezentaţi la respectivele organe judiciare;
    o) analizează concluziile inspecţiilor şi controalelor efectuate de structurile de control din cadrul instituţiilor subordonate ministerului, precum şi din cadrul Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi formulează propuneri în consecinţă;
    p) îndeplineşte, potrivit legii, atribuţiile de verificare cu privire la realitatea situaţiei materiale a beneficiarului de asistenţă extrajudiciară;
    q) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc definitiv sau stagiar şi, respectiv, de notar public definitiv ori stagiar;
    r) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare ori avansare a personalului din cadrul ministerului, precum şi din instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    s) efectuează verificări prealabile şi, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la îndeplinirea de către compartimentele din structura ministerului, unităţile şi instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, a angajamentelor asumate de România ca stat membru al UE, precum şi prin convenţii, tratate şi alte acte de drept internaţional la care România este parte sau a aderat;
    t) efectuează verificări prealabile şi, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la modul de ducere la îndeplinire a solicitărilor formulate de Avocatul Poporului în urma examinării şi soluţionării de către această instituţie a petiţiilor primite;
    u) efectuează verificări prealabile şi, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la modul de implementare de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia a recomandărilor formulate de instituţia Avocatul Poporului în urma vizitelor efectuate în locurile de detenţie aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    v) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracţionale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul regulament;
    w) participă, în limitele propriilor competenţe, la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfăptuire a justiţiei, a activităţii sistemului penitenciar, a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, la organizarea şi exercitarea profesiilor de notar public şi de executor judecătoresc, precum şi a activităţii administratorului procedurii/lichidatorului în procedura insolvenţei persoanei fizice;
    x) formulează, în limitele propriilor competenţe, puncte de vedere la proiectele de acte normative şi la iniţiativele legislative parlamentare ce vizează activitatea de înfăptuire a justiţiei, activitatea unităţilor subordonate şi celor aflate în coordonarea ministerului, activitatea notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, precum şi a activităţii administratorului procedurii/lichidatorului în procedura insolvenţei persoanei fizice;
    y) efectuează verificări prealabile şi, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la proiectele finanţate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum şi de instituţiile şi unităţile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia;
    z) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.


    ART. 112
    La nivelul Direcţiei Corpul de control al ministrului sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) registrul de intrare-ieşire corespondenţă a lucrărilor compartimentului;
    c) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    d) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;
    e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;
    f) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment;
    g) condica de prezenţă.


    CAP. III
    Compartimentul pentru comunicare
    ART. 113
    (1) Compartimentul pentru comunicare îndeplineşte atribuţiile privind strategiile de comunicare, astfel:
    a) creează şi evaluează imaginea publică a politicii din domeniul justiţiei şi elaborează recomandările în consecinţă;
    b) elaborează strategiile de comunicare;
    c) organizează activităţile publice ale ministrului justiţiei şi ale altor reprezentanţi ai ministerului;
    d) organizează conferinţele de presă ale ministerului;
    e) răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al ministerului;
    f) elaborează şi transmite comunicate de presă, fiind singurul compartiment din cadrul ministerului abilitat în acest sens;
    g) comunică Guvernului, la solicitarea acestuia, datele evoluţiei justiţiei şi deciziile ministerului;
    h) colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din ministere şi Guvern;
    i) elaborează revista presei şi sinteza ştirilor importante pentru justiţie;
    j) semnalează consilierilor ministrului şi compartimentelor implicate din minister problematica acută din domeniul justiţiei abordată de mass-media;
    k) participă la acţiunile ministerului având relevanţă informaţională;
    l) asigură, în domeniul său de competenţă, comunicarea internă între direcţiile ministerului;
    m) produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale documentare pentru uz intern şi internaţional, în colaborare cu alte compartimente, după caz;
    n) efectuează, din dispoziţia ministrului justiţiei, sau participă la efectuarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii ministerului în mass-media;
    o) informează ministrul justiţiei cu privire la posibilităţile de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi străini şi alte persoane primite în audienţă, colaborând, după caz, cu alte compartimente din minister;
    p) sesizează cu operativitate ministrul justiţiei în legătură cu evenimentele deosebite care se produc în unităţile din subordinea ministerului;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.

    (2) În realizarea atribuţiilor sale, Compartimentul pentru comunicare colaborează cu celelalte compartimente din minister.

    ART. 114
    (1) Purtătorul de cuvânt al ministerului îşi desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului pentru comunicare şi este numit prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Purtătorul de cuvânt îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) propune strategia şi planurile de acţiune şi coordonează implementarea acestora în vederea îmbunătăţirii comunicării externe şi interne a ministerului;
    b) gestionează relaţiile cu presa prin acţiuni în principal proactive, fapt care se regăseşte în reflectarea corectă a punctelor de vedere ale ministerului;
    c) se asigură că ministerul răspunde la solicitările presei în mod eficient şi că mesajele transmise sunt unitare şi coerente;
    d) evaluează riscurile imagologice şi propune măsuri de remediere;
    e) se implică în gestionarea situaţiilor de criză, propune şi implementează planuri de acţiune;
    f) participă la evenimente interne şi externe, relevante din punctul de vedere al comunicării;
    g) exprimă, dacă este cazul, poziţia ministerului prin apariţii în presă, cu acordul ministrului justiţiei;
    h) propune conducerii ministerului oportunităţi de comunicare externă şi îi pregăteşte pe reprezentanţii ministerului pentru apariţiile publice;
    i) asigură legătura cu instituţiile subordonate ministerului;
    j) asigură legătura cu alte ministere sau instituţii publice;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 115
    La nivelul Compartimentului pentru comunicare sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de prezenţă.


    CAP. IV
    Serviciul de audit public intern
    ART. 116
    (1) Serviciul de audit public intern îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
    (2) Serviciul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directă a ministrului şi desfăşoară o activitate independentă şi obiectivă, destinată îmbunătăţirii sistemelor şi activităţilor din aparatul propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia şi al instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite.
    (3) Activitatea de audit intern nu reprezintă activitate de control, ci de îndrumare şi sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor.

    ART. 117
    Serviciul de audit public intern are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi asigură, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit public intern la nivelul ministerului;
    b) avizează numirea sau destituirea conducătorilor compartimentelor de audit intern din cadrul instituţiilor publice pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite, a auditorilor interni (la structurile de audit intern în situaţia în care nu există şef de compartiment), precum şi normele metodologice proprii specifice elaborate de către unităţile subordonate ministerului şi instanţele judecătoreşti, care au creat cadru organizatoric şi funcţional de audit public intern, şi le propune spre aprobare ministrului justiţiei;
    c) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situaţia în care sunt constituite la nivelul curţilor de apel şi la nivelul unităţilor subordonate ministerului, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
    d) exercită activităţi de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Prin activităţile de audit intern se evaluează dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    e) desfăşoară misiuni ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern, în baza ordinului de serviciu şi aprobate de ministrul justiţiei;
    f) consiliază conducerea ministerului, a unităţilor subordonate acestuia şi a instituţiilor publice din sistemul justiţiei, respectiv tribunale şi curţi de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru a adăuga valoare şi a îmbunătăţi procesele guvernanţei, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale;
    g) elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobă de ministrul justiţiei, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor;
    h) elaborează instrucţiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activităţile desfăşurate de compartiment, care se aprobă de ministrul justiţiei;
    i) elaborează proiectul planului multianual şi, pe baza lui, proiectul planului anual de audit, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;
    j) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    k) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    l) raportează imediat ministrului justiţiei şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor, în cazul în care constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi;
    m) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit, şi analizează raportul de monitorizare al fiecărei unităţi subordonate ministerului, precum şi pe cel al instanţelor judecătoreşti pentru care ministrul justiţiei este ordonator principal de credite;
    n) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern pentru Serviciul de audit public intern;
    o) elaborează raportul centralizat anual al activităţii de audit intern, pe baza datelor transmise de structurile de audit intern organizate la nivelul unităţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecătoreşti;
    p) desfăşoară activitatea de consiliere şi audit intern pentru acţiunile ce presupun managementul fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile derulate de minister şi unităţile aflate în subordonarea acestuia, precum şi instanţele judecătoreşti, în calitate de beneficiari, pe baza planului anual de audit aprobat de ministrul justiţiei;
    q) elaborează normele metodologice pentru desfăşurarea activităţilor de audit intern referitoare la derularea programelor finanţate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, ţinând cont de cadrul legal aplicabil în această materie, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;
    r) coordonează, îndrumă şi evaluează activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul unităţilor subordonate, precum şi al instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condiţiile legii asupra activităţii de audit desfăşurate;
    s) coordonează, îndrumă şi evaluează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de audit public intern a unităţilor subordonate şi instituţiilor publice din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;
    t) asigură exercitarea activităţii de audit la unităţile subordonate ministerului şi instituţiile publice din sistemul justiţiei, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern;
    u) asigură elaborarea lucrărilor, informarea şi raportarea cu privire la activitatea de audit, conform prevederilor legale în domeniul auditului public intern;
    v) asigură participarea şi reprezentarea în comisii de examen organizate pentru încadrarea auditorilor interni, comisii de atestare a auditorilor interni, alte comisii sau în cadrul altor organisme/structuri/instituţii publice în domeniul auditului intern;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 118
    (1) Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
    (2) Serviciul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;
    d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    e) alocarea creditelor bugetare;
    f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    g) sistemul de luare a deciziilor;
    h) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    i) sistemele informatice;
    j) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.


    ART. 119
    La nivelul Serviciului de audit public intern sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de predare a documentelor către auditorii interni din cadrul serviciului;
    c) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister, cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    d) condica de expediere a corespondenţei către instituţiile aflate în subordonarea ministerului;
    e) condica de prezenţă.


    CAP. V
    Serviciul informaţii clasificate
    ART. 120
    (1) Serviciul informaţii clasificate este structura de specialitate, înfiinţată potrivit dispoziţiilor art. 41 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, care elaborează, implementează şi monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică şi de protecţie a personalului, destinate securităţii documentelor şi a materialelor clasificate.
    (2) Serviciul informaţii clasificate, ca structură specială, se subordonează ministrului justiţiei.
    (3) Ministerul Justiţiei, ca autoritate desemnată de securitate, prin Serviciul informaţii clasificate, stabileşte măsuri proprii de coordonare şi control atât la nivelul aparatului propriu al ministerului, cât şi la nivelul unităţilor subordonate acestuia.
    (4) Serviciul informaţii clasificate, ca structură de specialitate, desfăşoară activitatea în baza actelor normative în domeniul securităţii informaţiilor clasificate, respectiv: Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 353/2002 privind aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România, cu modificările ulterioare, Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 490/2005 pentru stabilirea condiţiilor de acces la informaţii U.E. clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 160/2006 pentru aprobarea Normelor-cadru privind securitatea informaţiilor UE clasificate.

    ART. 121
    Serviciul informaţii clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. elaborarea, multiplicarea şi evidenţa datelor şi informaţiilor clasificate:
    a) contribuie la elaborarea şi supune aprobării conducerii ministerului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;
    b) contribuie la întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate (PPSIC) şi ia măsuri necesare pentru aplicarea acestuia;
    c) propune şi contribuie la întocmirea şi actualizarea listelor informaţiilor clasificate elaborate şi păstrate la nivelul ministerului, pe clase şi niveluri de secretizare;
    d) gestionează activitatea de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere, inventariere, arhivare sau distrugere a documentelor clasificate, urmăreşte modul în care sunt repartizate şi transmise documentele clasificate în cadrul ministerului;
    e) solicită instituţiilor abilitate efectuarea verificărilor de securitate în vederea avizării persoanelor propuse a avea acces la informaţii clasificate secrete de stat şi eliberează, pe baza avizului primit, certificate de securitate şi autorizaţii de acces la informaţii naţionale clasificate;
    f) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru personalul din aparatul propriu de lucru al ministerului şi unităţile aflate în subordonarea/coordonarea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
    g) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
    h) organizează activităţi de pregătire sau instruire a personalului autorizat a avea acces la informaţii clasificate, în conformitate cu prevederile naţionale şi normele interne, precum şi a personalului care urmează să aibă acces la informaţii clasificate cu privire la normele specifice în domeniul informaţiilor clasificate;
    i) participă la elaborarea nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei;
    j) actualizează nomenclatorul arhivistic al documentelor;
    k) coordonează activitatea de ordonare a documentelor clasificate, potrivit problematicii şi termenelor de păstrare;

    2. relaţionarea cu alte instituţii şi structuri abilitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:
    a) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    b) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, în vederea verificării persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate;
    c) ţine legătura cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat (ORNISS) şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    d) asigură relaţionarea cu structura constituită la nivel naţional - Brigada Antiteroristă - Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informaţii;
    e) participă la întâlnirile organizate periodic de ORNISS, pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, informaţiilor NATO clasificate şi informaţiilor UE clasificat, şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul ministerului;
    f) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei pentru buna îndeplinire a atribuţiilor;

    3. coordonarea şi controlul măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul ministerului/unităţilor aflate în coordonarea, respectiv subordonarea ministerului:
    a) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
    b) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;
    c) oferă consiliere conducerii ministerului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
    d) informează conducerea ministerului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    e) prezintă conducerii ministerului date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera sa de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    f) îndeplineşte, în baza ordinului ministrului justiţiei, activităţi de verificare şi control privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
    g) efectuează la instituţiile din subordonare/coordonare activităţi de control şi îndrumare (de fond, tematice, în situaţii de urgenţă) privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate şi protecţie fizică a acestora;
    h) efectuează controale inopinate în unităţile aflate în coordonarea/subordonarea ministerului, pentru respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
    i) coordonează şi efectuează controale în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi în unităţile penitenciare, împreună cu angajaţii Serviciului informaţii clasificate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cazul unor situaţii deosebite privind respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate;
    j) efectuează controale privind respectarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în unităţile subordonate ministerului, altele decât Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    k) colaborează sau, după caz, coordonează activitatea de cercetare administrativă în cazul producerii unor incidente de securitate sau a încălcărilor privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale în cadrul ministerului şi în unităţile subordonate şi face propuneri pentru limitarea consecinţelor şi prevenirea acestora;

    4. managementul documentelor, materialelor şi al fondului arhivistic propriu:
    a) ţine evidenţa documentelor clasificate, primite şi expediate la nivelul ministerului;
    b) primeşte şi verifică corespondenţa clasificată secret de stat, secret de serviciu şi neclasificată, primită prin poşta specială (integritatea sigiliilor, seria ştampilelor de expediţie şi ambalajele în care a fost împachetată aceasta);
    c) gestionează documente transmise spre aprobare şi informare de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia;
    d) înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează şi predă documentele destinate expedierii organelor însărcinate cu transportul acestora;
    e) predă corespondenţa neclasificată primită de la compartimentele din cadrul ministerului organelor însărcinate cu transportul acesteia (poşta specială);
    f) procesează şi multiplică documentele secret de stat şi de serviciu în baza cererilor de multiplicare întocmite de solicitanţi (direcţii) şi aprobate de conducătorul instituţiei; urmăreşte permanent modul în care personalul respectă regulile de întocmire, multiplicare, evidenţă, mânuire, păstrare, transport şi distrugere a documentelor şi informează funcţionarul de securitate despre neregulile constatate;
    g) efectuează inventarierea documentelor secret de stat şi secret de serviciu existente la nivelul ministerului;
    h) organizează activitatea de constituire, ordonare, inventariere, evidenţă, folosire, păstrare şi depozitare a arhivei proprii, precum şi în unităţile subordonate ministerului;
    i) asigură măsurile ce se impun pentru siguranţa, buna păstrare şi depozitare a arhivei clasificate;
    j) pune la dispoziţia persoanelor care deţin autorizaţii de acces la informaţii clasificate, spre consultare, pe baza aprobărilor, documentele clasificate aflate în arhiva curentă;
    k) asigură predarea la depozitele intermediare de arhivă a arhivei proprii cu termenele de păstrare permanente şi temporare;
    l) ţine evidenţa fondului arhivistic al aparatului propriu al ministerului cu privire la informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;
    m) ţine evidenţa, păstrează şi distribuie sigiliile şi ştampilele din evidenţa compartimentului;
    n) gestionează activitatea de evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere, inventariere, arhivare sau distrugere a documentelor clasificate NATO şi UE;
    o) înregistrează şi ţine evidenţa separată a documentelor clasificate NATO şi UE;
    p) efectuează operaţiunile de inventariere a documentelor clasificate NATO şi UE, conform normelor specifice în domeniu;
    q) gestionează certificatele de securitate pentru acces la informaţii NATO clasificate şi UE clasificate;
    r) aplică procedurile operaţionale de securitate şi procedurile specifice protecţiei informaţiilor procesate, stocate ori transmise prin intermediul punctelor de acces la sistemul informatic şi de comunicaţii pentru diseminarea informaţiilor UE;

    5. monitorizarea şi aplicarea măsurilor INFOSEC:
    a) contribuie la întocmirea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate care se transmit prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii sau al altor sisteme electronice INFOSEC;
    b) monitorizează, împreună cu responsabilul INFOSEC, din cadrul Structurii de securitate, activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic şi de comunicaţii propriu şi la nivelul unităţilor din subordine;
    c) utilizează cifrul de stat şi alte elemente criptologice prin folosirea echipamentelor de calcul specifice de securitate a comunicaţiilor;
    d) monitorizează, împreună cu personalul desemnat din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei, aplicarea măsurilor de protecţie a reţelei şi a informaţiilor primite/transmise prin sistem electronic de către instituţiile cu care ministerul are încheiate protocoale de colaborare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

    6. asigură serviciul permanent la nivelul ministerului, prin personalul desemnat în cadrul dispeceratului;
    7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea nr. 182/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 122
    La nivelul Serviciului informaţii clasificate sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită;
    b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete;
    c) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu;
    d) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate;
    e) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate;
    f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tipurile A şi B pentru acces la informaţii NATO clasificate;
    g) registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate;
    h) registrul pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate;
    i) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate (procesate la calculator, desenate etc.);
    j) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor;
    k) registrul pentru evidenţa specială;
    l) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate;
    m) fişa de pregătire individuală;
    n) registrul pentru evidenţa mapelor şi cutiilor cu chei (combinaţiile cifrurilor, codurile/cartelele de acces);
    o) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către compartimentele din minister;
    p) registrul de predare-primire a corespondenţei nesecrete destinate compartimentelor din cadrul ministerului, primită prin intermediul echipelor speciale de transport;
    q) condica de predare-primire a corespondenţei în minister;
    r) condica de prezenţă.


    CAP. VI
    Compartimentul publicitate mobiliară
    ART. 123
    Compartimentul publicitate mobiliară îndeplineşte atribuţiile ministerului privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare RNPM sau Registru, în calitatea pe care acesta o are de autoritate de supraveghere a registrului, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară, republicată, precum şi prin alte acte normative incidente în materie, după cum urmează:
    a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc condiţiile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor RNPM şi a birourilor teritoriale ale acestora, pe care le înaintează ministrului justiţiei;
    b) face propuneri, la solicitarea operatorilor autorizaţi, în condiţiile Legii nr. 297/2018, republicată, în vederea reautorizării, pe care le înaintează ministrului justiţiei;
    c) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea dreptului unui operator/birou teritorial de a înregistra în Registru, în condiţiile Legii nr. 297/2018, republicată, pe care le înaintează ministrului justiţiei;
    d) exprimă acordul/dezacordul privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare de către agenţii/birourile teritoriale ale operatorilor;
    e) efectuează, la sediul operatorilor RNPM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;
    f) constată săvârşirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile teritoriale ale acestora şi face propuneri pentru aplicarea sancţiunii avertismentului scris, suspendării sau revocării dreptului de a efectua înscrieri în Registru, pe care le înaintează ministrului justiţiei;
    g) supraveghează desfăşurarea activităţii curente a RNPM, după cum urmează:
    1. administrează şi întreţine sistemul informatic al RNPM;
    2. efectuează zilnic copii de siguranţă (backup) ale bazei de date a RNPM;
    3. verifică garanţiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizaţi (poliţe de asigurare, scrisori de garanţie bancară);
    4. verifică, trimestrial, rapoartele plăţii taxelor de înscriere şi cooperează cu direcţiile cu atribuţii în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanţelor, pentru constatarea respectării modului de încasare şi plată a taxelor de înscriere în RNPM de către operatorii autorizaţi, precum şi a taxelor de autorizare/reautorizare;
    5. verifică situaţiile înaintate de operatori cuprinzând lista avizelor de înscriere scutite de taxe;
    6. verifică rapoartele înaintate de operatori cuprinzând avizele de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului, efectuate de acesta sau de agenţii săi împuterniciţi;
    7. controlează de la distanţă, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM;
    8. cooperează cu Corpul operatorilor RNPM, precum şi, nemijlocit, cu operatorii/agenţii în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării RNPM, precum şi a relaţiei dintre Registru şi terminalele care îl deservesc;
    9. supraveghează desfăşurarea activităţii operatorilor şi a birourilor teritoriale ale acestora, în conformitate cu regulile de concurenţă;
    10. ia măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de Corpul operatorilor RNPM, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat;

    h) ia măsuri pentru blocarea accesului la Registru al operatorilor în cazul neîndeplinirii obligaţiilor privind constituirea unei noi garanţii şi a obligaţiilor stabilite în sarcina acestora cu privire la încasarea şi plata taxelor de înscriere în Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea acestor obligaţii;
    i) exprimă acordul/dezacordul la reactivarea avizului de înscriere stins din eroarea operatorului/agentului;
    j) efectuează, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevăzute de lege, ştergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;
    k) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    l) ţine evidenţa informatizată a operatorilor autorizaţi şi a birourilor teritoriale ale acestora;
    m) examinează orice petiţie primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de Registru sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situaţiei;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 124
    La nivelul compartimentului sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) dosarele de autorizare ale operatorilor RNPM şi ale birourilor teritoriale ale operatorilor;
    b) evidenţa informatizată a operatorilor RNPM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor;
    c) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    d) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;
    e) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului justiţiei şi secretarilor de stat;
    f) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului;
    g) dosarele cuprinzând ordinele întocmite de compartiment;
    h) condica de prezenţă.


    CAP. VII
    Pilonul I - Calitatea legislaţiei şi afaceri judiciare
    SECŢIUNEA 1
    Direcţia elaborare acte normative
    ART. 125
    Direcţia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, constituirea şi coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri, participarea, exclusiv în limitele competenţelor acestuia, la solicitarea Guvernului, la elaborarea actelor normative înaintate de alte autorităţi publice, precum şi organizarea documentării juridice.

    ART. 126
    Direcţia elaborare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori a actelor normative ce interesează domeniul justiţiei, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora, putând folosi, în condiţiile legii, şi colaboratori externi - cadre didactice din învăţământul superior juridic, cercetători ştiinţifici, judecători, procurori, membri ai profesiilor juridice reglementate sau alţi specialişti -, şi propune luarea măsurilor necesare pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale codurilor şi legilor complexe din domeniul justiţiei;
    b) elaborează proiectele de acte normative în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
    c) evaluează legislaţia, în sfera de competenţă a ministerului, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;
    d) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;
    e) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;
    f) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al ministerului;
    g) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE, în domeniul de competenţă al direcţiei, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
    h) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    i) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;
    j) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;
    k) editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară şi alte materiale din domeniul său de activitate şi asigură pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă;
    l) efectuează formalităţile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei referitoare la sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor;
    m) propune ministrului justiţiei încheierea de parteneriate, bazate pe voluntariat sau finanţate din fondurile proprii ale partenerilor, cu instituţii de învăţământ superior juridic şi juridico-administrativ, cu organizaţiile profesionale ale profesiilor juridice, cu institutele de pregătire profesională iniţială şi continuă ale profesiilor juridice, precum şi cu alte entităţi de interes public din domeniul juridic şi juridico-administrativ sau de apărare a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, în vederea elaborării de studii de practică judiciară sau proiecte legislative;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 127
    Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:
    a) Serviciul de drept public;
    b) Serviciul de drept privat;
    c) Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.


    ART. 128
    Serviciul de drept public îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi colaboratori externi, în condiţiile legii; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente, la documentarea şi/sau elaborarea studiilor de fundamentare a acestora sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
    b) susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;
    c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinere în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
    d) participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de specialitate din minister;
    e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal şi drept execuţional penal, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
    f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, drept execuţional penal, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
    h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
    j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
    k) formulează răspunsuri la sesizările şi memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;
    l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;
    m) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.


    ART. 129
    Serviciul de drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente, de documentare şi/sau elaborare a studiilor de fundamentare a acestora ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi colaboratori externi, în condiţiile legii; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente, la documentarea şi/sau elaborarea studiilor de fundamentare a acestora sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;
    b) susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe, în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;
    c) întocmeşte şi susţine, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinerea în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară;
    d) participă, exclusiv în limitele competenţelor sale, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi;
    e) pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, participarea la acestea;
    f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil şi drept procesual civil, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;
    g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
    h) întocmeşte, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competenţelor acestora, puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;
    j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;
    k) formulează răspunsuri sesizărilor şi memoriilor adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi celor transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;
    l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;
    m) examinează cererile de recunoaştere a utilităţii publice asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al ministerului, întocmeşte proiectele de hotărâri ale Guvernului şi notele de fundamentare ale acestora, dacă solicitările sunt întemeiate, sau, după caz, răspunsurile negative motivate;
    n) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.


    ART. 130
    Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. atribuţii în materie judiciară:
    a) întocmeşte răspunsurile la întrebările şi interpelările parlamentare adresate ministrului justiţiei şi formulează puncte de vedere la întrebările şi interpelările adresate prim-ministrului, atunci când se solicită aceasta;
    b) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursurilor în interesul legii în toate ramurile de drept;
    c) participă la comisiile mixte şi verifică, împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, modul de efectuare a lucrărilor medico-legale;
    d) participă la întocmirea şi susţinerea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de celelalte servicii ale direcţiei;
    e) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;
    f) realizează culegeri de acte normative ori de câte ori din analiza practicii judiciare rezultă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a legislaţiei într-un anumit domeniu;
    g) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;
    h) realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept sau instituţii ale dreptului, în vederea informării cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes, a formulării unor propuneri de modificare a dispoziţiilor legale, şi întocmeşte studii de practică judiciară în toate ramurile de drept;
    i) comunică instanţelor judecătoreşti deciziile pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, precum şi deciziile Curţii Constituţionale prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate invocate;
    j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    k) examinează evoluţia fenomenului judiciar, observând reflectarea acestuia în doctrină şi jurisprudenţă, în toate domeniile dreptului, în special în privinţa respectării drepturilor omului, protecţiei minorilor, dreptului de proprietate, respectării drepturilor procesuale, în privinţa insolvenţei şi infracţiunilor de corupţie, şi realizează culegeri de practică judiciară, în urma selectării hotărârilor judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile prin care au fost soluţionate problemele de drept controversate;
    l) formulează răspunsuri la sesizările şi memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;
    m) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;

    2. atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale:
    a) întocmeşte avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală, la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi lucrările pregătitoare pentru punerea în executare a decretelor de graţiere individuală;
    b) întocmeşte lucrările pregătitoare pentru elaborarea actelor normative de graţiere colectivă şi amnistie şi face propuneri în legătură cu cererile de comutare şi graţiere a pedepselor;

    3. atribuţii în domeniul documentării:
    a) asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României“ şi completarea acesteia pe măsura apariţiei de noi acte normative;
    b) ţine evidenţa analizelor de drept comparat, a studiilor realizate în cadrul ministerului, pe instituţii de drept importante, în scopul identificării soluţiilor legislative optime pentru reglementarea activităţii din domeniul justiţiei;
    c) propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donaţii, a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate pentru biblioteca centrală şi bibliotecile de cameră;
    d) propune conducerii ministerului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi, reviste şi ziare din gestiunea bibliotecii ministerului;
    e) organizează şi realizează, în colaborare cu alte compartimente din minister, alcătuirea şi publicarea colecţiilor de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, precum şi a altor reglementări de interes pentru activitatea din sistemul justiţiei;
    f) asigură, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului, pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil şi Codului de procedură civilă;
    g) ţine evidenţa informatizată şi înştiinţează, prin poşta electronică, toate direcţiile cu privire la noile achiziţii editoriale existente în bibliotecă;
    h) asigură funcţionarea unui centru de informare şi documentare pentru angajaţii ministerului.


    ART. 131
    La nivelul Direcţiei elaborare acte normative sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) registrul de intrare şi ieşire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite de minister sau în colaborare cu alte organe de specialitate;
    c) registrul opis alfabetic;
    d) registrul de intrare-ieşire a celorlalte lucrări ale direcţiei;
    e) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    f) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;
    g) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;
    h) condica de prezenţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia avizare acte normative
    ART. 132
    Direcţia avizare acte normative este compartimentul prin care se asigură, în principal, atribuţiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome.

    ART. 133
    Direcţia avizare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează şi avizează, exclusiv din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare;
    b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;
    c) la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, întocmeşte puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
    d) la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, examinează dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere asupra acestor dispoziţii, ce constituie obiectul excepţiilor/sesizărilor de neconstituţionalitate;
    e) la cererea Secretariatului General al Guvernului, examinează legile adoptate de către Parlament şi semnalează, din cuprinsul acestora, eventualele dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;
    f) întocmeşte mapa pentru şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, şedinţa de Guvern, în colaborare cu direcţiile/ compartimentele implicate;
    g) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    h) din dispoziţia conducerii ministerului, reprezentanţii direcţiei însoţesc demnitarul la şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, la şedinţa Guvernului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfăşurării respectivelor şedinţe; în situaţia în care pe agenda de lucru a şedinţei pregătitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului sunt înscrise proiecte de acte normative sau alte documente iniţiate de Ministerul Justiţiei ori proiecte/documente care au incidenţă în domeniul justiţiei, din dispoziţia conducerii ministerului, la şedinţele respective participă persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor direcţii ale ministerului;
    i) participă, de la caz la caz, în condiţiile legii, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea juridică a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimând opinii juridice fundamentate în legătură cu proiectele de acte normative, precum şi cu sesizările privind existenţa unor conflicte de natură constituţională;
    j) formulează răspuns la cererile, sesizările, memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 134
    Structura Direcţiei avizare acte normative este următoarea:
    a) Serviciul drept public;
    b) Serviciul drept privat.


    ART. 135
    Serviciul drept public îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare. În acest scop analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările europene aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz;
    b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;
    c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bi- sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
    d) formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, precum şi cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză şi care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;
    e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;
    f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
    g) examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului public, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere;
    h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;
    i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;
    k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    m) comunică Serviciului relaţii cu publicul, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    n) formulează răspuns la sesizările/memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;
    o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;
    p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului.


    ART. 136
    Serviciul drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, cu modificările ulterioare. În acest scop, analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările europene aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului şi/sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz;
    b) participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;
    c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bilaterale sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
    d) formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;
    e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;
    f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
    g) examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului privat a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere;
    h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;
    i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;
    k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    m) comunică Serviciului relaţii cu publicul, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;
    n) formulează răspuns la sesizările sau memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;
    o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului, repartizate spre soluţionare direcţiei, şi comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;
    p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului.


    ART. 137
    La nivelul Direcţiei avizare acte normative sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către cabinetul ministrului, precum şi către cabinetele secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţă către cabinetul secretarului general;
    d) condica de corespondenţă către compartimentele din minister;
    e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;
    f) condica de prezenţă.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Direcţia contencios
    ART. 138
    Direcţia contencios este compartimentul de specialitate care asigură reprezentarea ministerului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de minister şi acordă asistenţă juridică compartimentelor ministerului.

    ART. 139
    (1) Direcţia contencios are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă ministerul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti, a instanţelor arbitrale şi a altor organe jurisdicţionale, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice;
    b) reprezintă ministerul şi apără drepturile şi interesele acestuia în procedurile de mediere, pe baza mandatului dat de conducerea ministerului;
    c) redactează, în termenele procedurale şi depune la dosarul cauzei, sub semnătura directorului, întâmpinările, răspunsurile la întâmpinări, notele de şedinţă, concluziile scrise, în dosarele în care ministerul este parte;
    d) întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în faţa organelor jurisdicţionale şi le expediază la dosarul cauzei;
    e) solicită, în situaţia în care apreciază necesar, de la compartimentele ministerului, instituţiile subordonate acestuia sau instanţele judecătoreşti, puncte de vedere, date sau informaţii, în vederea formulării lucrărilor specifice direcţiei, răspunsurile urmând a fi trimise într-un termen care să asigure respectarea termenelor procedurale legale sau judecătoreşti;
    f) elaborează şi prezintă spre aprobare conducerii ministerului propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol, cereri de chemare în judecată, cereri de intervenţie, motive care stau la baza căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile ministerului, propuneri privind inoportunitatea atacării hotărârilor judecătoreşti nefavorabile ministerului, renunţări la judecată, tranzacţii, precum şi orice alte acte de dispoziţie în litigiile în care ministerul este parte;
    g) elaborează şi prezintă spre aprobare conducerii ministerului toate actele de procedură, apărări, căi de atac, în situaţia în care parte în litigiu este ministrul justiţiei;
    h) elaborează şi prezintă spre aprobare conducerii ministerului solicitări adresate instanţei de judecată de sesizare a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi excepţiile de neconstituţionalitate formulate în litigii în care parte este ministerul;
    i) redactează, exclusiv la propunerea compartimentelor de specialitate, însuşită de conducerea ministerului, cererile de chemare în judecată, cu excepţia celor de la lit. j) şi m);
    j) la sesizarea instanţelor judecătoreşti, formulează si înaintează spre aprobare conducerii ministerului, în temeiul art. 33 alin. (3) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, acţiunile pentru recuperarea sumelor plătite de instanţe victimelor infracţiunilor cu titlu de compensaţie financiară sau avans din aceasta;
    k) elaborează şi prezintă spre aprobare conducerii ministerului delegaţiile pentru reprezentare efectivă în faţa instanţei de judecată, prin personalul direcţiei, în litigiile în care se apreciază drept oportună reprezentarea; la aprecierea oportunităţii, la nivelul direcţiei, se iau în calcul elemente ce privesc litigiul, în special obiectul acestuia, precum şi evaluarea resurselor umane, financiare şi de timp utilizate, în raport cu beneficiile reprezentării;
    l) transmite spre executare şi/sau informare compartimentului de specialitate, de regulă în format electronic, în funcţie de obiect, hotărârile judecătoreşti executorii prin care sunt stabilite obligaţii în sarcina ministerului;
    m) formulează contestaţii la executare împotriva actelor de executare silită împotriva ministerului şi le prezintă spre aprobare conducerii ministerului; actele de executare şi hotărârile pronunţate în cadrul contestaţiilor la executare sunt trimise pentru informare/conformare Direcţiei economice sau, după caz, compartimentului competent;
    n) transmite compartimentului de specialitate, în funcţie de obiect, titlurile executorii în cadrul cărora ministerul are calitatea de creditor, în vederea executării benevole sau a trimiterii către organele de executare ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) competente teritorial;
    o) formulează şi supune aprobării conducerii ministerului cererile de executare silită împotriva debitorilor ministerului, în situaţia hotărârilor judecătoreşti favorabile pronunţate în litigii iniţiate de minister, în care nu s-a obţinut, de către compartimentul de specialitate, executarea benevolă în urma sesizării acestuia sau organele de executare ale ANAF nu sunt competente;
    p) păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare;
    q) sesizează Direcţia elaborare acte normative ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanţele judecătoreşti, în vederea solicitării de către ministrul justiţiei a promovării recursului în interesul legii de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;
    r) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului sau la nivel interinstituţional, din dispoziţia conducerii ministerului;
    s) colaborează cu Direcţia economică, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanţelor exigibile, având ca temei titluri executorii, altele decât hotărârile judecătoreşti, în situaţia neexecutării benevole şi amiabile;
    t) acordă asistenţă juridică de specialitate, prin reprezentant desemnat, în operaţiunile necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile, în cooperare cu Direcţia programe europene şi Direcţia economică;
    u) în situaţii excepţionale, cauzate de complexitatea deosebită a unor litigii sau de alţi factori, face propuneri motivate conducerii ministerului pentru achiziţia de servicii juridice;
    v) îndeplineşte orice alte sarcini în domeniul de competenţă al direcţiei dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităţilor aflate în subordinea şi coordonarea ministerului;
    w) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de competenţă al direcţiei.

    (2) Prin excepţie de la dispoziţiile cuprinse la alin. (1) lit. l), hotărârile judecătoreşti de dreptul muncii prin care ministerul este obligat numai la plata de drepturi salariale, alături de instanţe sau instituţii angajatoare ale reclamanţilor, nu se trimit spre executare Direcţiei economice, acestea centralizându-se şi executându-se la nivelul instanţelor sau instituţiilor angajatoare; hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele de litigii de muncă, ce impun emiterea unor noi ordine de salarizare, se trimit spre executare la Direcţia resurse umane după distincţiile şi în condiţiile prevăzute la art. 178.

    ART. 140
    (1) În cadrul Direcţiei contencios, funcţionează Biroul avizare, care îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică şi elaborează, alături de Direcţia economică, modele de contract de achiziţie publică;
    b) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, toate contractele, convenţiile, protocoalele, înţelegerile în care ministerul este parte;
    c) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele şi instrucţiunile emise de ministrul justiţiei;
    d) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, deciziile de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;
    e) colaborează cu Direcţia economică - Serviciul logistic în vederea aplicării procedurilor de achiziţie publică ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;
    f) participă în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;
    g) asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a reclamaţiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    h) avizează, sub aspectul legalităţii, măsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantă, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice;
    i) avizează, sub aspectul legalităţii, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantă, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în situaţia în care sunt formulate contestaţii, în conformitate cu reglementările din materia achiziţiilor publice;
    j) acordă asistenţă juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor ministerului; solicitarea va cuprinde, după caz, opinia compartimentului solicitant asupra problemei de drept ce face obiectul acesteia;
    k) întocmeşte puncte de vedere consultative referitoare la modalitatea de interpretare şi aplicare a actelor normative, la solicitarea instituţiilor/autorităţilor publice sau a persoanelor fizice sau juridice, din dispoziţia conducerii ministerului, în condiţiile în care problema de drept intră în aria de competenţă a direcţiei;
    l) colaborează cu Direcţia economică - Serviciul asigurare resurse, la solicitarea expresă a acestui compartiment, în ceea ce priveşte operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, dacă operaţiunea implică aspecte din sfera de atribuţii a Direcţiei contencios;
    m) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului sau la nivel interinstituţional, din dispoziţia conducerii ministerului;
    n) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului şi a direcţiei în domeniul de competenţă al direcţiei.

    (2) Plângerile prealabile îndreptate împotriva actelor administrative emise de ministrul justiţiei se soluţionează de către compartimentul care a iniţiat şi elaborat actul administrativ şi se avizează de către Direcţia contencios. În situaţia în care la elaborarea actului administrativ au participat mai multe compartimente, acestea soluţionează plângerea prealabilă conform art. 202 şi 203, participând la formularea răspunsului în măsura contribuţiei lor şi în funcţie de criticile formulate prin plângere.

    ART. 141
    La nivelul Direcţiei contencios sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) evidenţa informatizată a cauzelor aflate pe rolul instanţelor, începând cu anul 2006;
    c) condica de expediere pentru circuitul intern;
    d) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;
    e) condica de prezenţă.


    CAP. VIII
    Pilonul II - Sistemul judiciar, politici publice şi relaţia cu Ministerul Public
    SECŢIUNEA 1
    Unitatea de management public
    ART. 142
    Unitatea de management public este compartimentul de specialitate care acordă asistenţă în domeniul managementului organizaţional şi asigură coordonarea activităţii în domeniul planificării strategice.

    ART. 143
    Unitatea de management public îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) coordonează ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare documentării, implementării şi menţinerii unor sisteme de management în cadrul ministerului;
    b) coordonează elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii;
    c) face propuneri de îmbunătăţire a documentelor sistemului de management al calităţii;
    d) iniţiază şi monitorizează, la propunerea conducerii ministerului, acţiunile corective şi preventive, precum şi analize anuale pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;
    e) elaborează documente de monitorizare privind sistemul de management al calităţii;
    f) reprezintă ministerul în relaţii externe în probleme privind sistemul de management al calităţii, în baza mandatului/ dispoziţiei conducerii ministerului;
    g) gestionează aspectele organizaţionale privind elaborarea planului strategic instituţional al ministerului;
    h) acordă asistenţă tehnică compartimentelor din cadrul ministerului în vederea elaborării şi implementării planului strategic instituţional al ministerului;
    i) asigură expertiza necesară cu privire la utilizarea diferitelor instrumente şi metode necesare elaborării, implementării şi monitorizării rezultatelor planului strategic instituţional al ministerului;
    j) asigură expertiza necesară compartimentelor din cadrul ministerului pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniile de competenţa ministerului;
    k) elaborează rapoarte de monitorizare periodice, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor prevăzute în strategiile şi planurile de acţiune, în domeniile de competenţa ministerului;
    l) formulează propuneri cu privire la funcţionarea eficace şi eficientă a compartimentelor din cadrul ministerului şi la îmbunătăţirea practicilor manageriale, la solicitarea conducerii ministerului şi cu consultarea compartimentelor respective;
    m) coordonează elaborarea rapoartelor privind gradul de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în Programul de guvernare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;
    n) formulează puncte de vedere, la solicitarea conducerii ministerului sau a altor compartimente din minister, cu privire la lucrările de competenţa ministerului;
    o) asigură consultanţă compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;
    p) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului sau a conducerii ministerului, în colaborare cu compartimentele de specialitate din minister;
    q) elaborează, în colaborare cu Direcţia economică, documentul „Sinteză a politicilor publice finanţate din proiectul de buget de stat“ pentru anul bugetar următor;
    r) soluţionează cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare, în domeniul său de activitate;
    s) elaborează raportul anual de activitate, cu acordul conducerii ministerului, în baza informaţiilor transmise de compartimentele din cadrul ministerului;
    t) întocmeşte raportul anual privind transparenţa decizională, prevăzut de art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare, după consultarea celorlalte compartimente din minister;
    u) elaborează şi revizuieşte periodic planul anual de activităţi al ministerului, cu acordul conducerii ministerului, în baza informaţiilor transmise de către compartimentele din cadrul ministerului;
    v) colaborează cu instituţiile aflate în subordinea ministerului, în limita atribuţiilor şi a mandatului superiorului ierarhic;
    w) elaborează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, contribuţia ministerului pentru Planul anual de lucru al Guvernului, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate şi instituţiilor aflate în subordinea ministerului, pe care o supune spre aprobare conducerii ministerului;
    x) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 144
    La nivelul Unităţii de management public sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de prezenţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia de prevenire a criminalităţii
    ART. 145
    (1) Direcţia de prevenire a criminalităţii este compartimentul prin care se planifică strategic implementarea politicilor publice de prevenire şi combatere a corupţiei şi formelor grave de criminalitate şi se asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public.
    (2) Direcţia de prevenire a criminalităţii îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) îndeplineşte, din dispoziţia ministrului justiţiei, lucrările specifice pentru exercitarea autorităţii prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;
    b) îndeplineşte, din dispoziţia ministrului justiţiei, lucrările specifice pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare;
    c) examinează şi propune soluţii la sesizările şi cererile adresate ministrului justiţiei de către membrii Guvernului şi ai Parlamentului în legătură cu activitatea Ministerului Public;
    d) elaborează sau, după caz, coordonează şi monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire şi combatere a corupţiei;
    e) participă la elaborarea, coordonarea şi monitorizarea implementării strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire şi combatere a formelor grave de criminalitate;
    f) propune iniţierea unor acte normative sau, după caz, colaborează cu Direcţia elaborare acte normative, precum şi cu alte compartimente din cadrul ministerului şi cu instituţiile subordonate la elaborarea unor proiecte de acte normative în domeniul său de competenţă;
    g) elaborează, la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului, puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice în domeniul său de competenţă;
    h) îndeplineşte atribuţiile Secretariatului tehnic al Strategiei naţionale anticorupţie, conform prevederilor actelor normative care aprobă documentele strategice în materia luptei împotriva corupţiei;
    i) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul său de competenţă;
    j) participă la negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor internaţionale de asistenţă şi proiectelor finanţate din fonduri externe, în domeniul său de competenţă;
    k) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experţi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor (Moneyval), ale Grupului de state împotriva corupţiei (GRECO) - comitete specializate ale Consiliului Europei, precum şi la cele ale Iniţiativei regionale anticorupţie (Regional Anticorruption Initiative - RAI) şi pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru aceste reuniuni;
    l) asigură reprezentarea ministerului la alte reuniuni internaţionale în domeniul său de competenţă, inclusiv în cadrul formatelor de lucru ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, ale Academiei Internaţionale Anticorupţie (IACA) şi ale altor organizaţii sau reţele internaţionale şi regionale şi pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru acestea, în domeniul său de competenţă;
    m) asigură reprezentarea ministerului la comitetele şi grupurile de lucru interinstituţionale, constituite în ţară, în domeniul său de competenţă;
    n) iniţiază sau efectuează împreună cu alte compartimente din minister şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale analize şi studii privind evoluţia fenomenului corupţiei şi a formelor grave de criminalitate;
    o) sprijină activitatea de consiliere în materie de integritate etică pentru personalul ministerului şi pentru structurile subordonate, la cererea acestora;
    p) propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, măsurile ce urmează a fi cuprinse în Programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei;
    q) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate spre competentă soluţionare;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 146
    La nivelul Direcţiei de prevenire a criminalităţii sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului;
    d) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de direcţie;
    f) condica de prezenţă;
    g) arhiva direcţiei.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Serviciul profesii juridice conexe
    ART. 147
    Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind:
    a) executorii judecătoreşti, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    b) experţii tehnici judiciari, astfel cum sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    c) coordonarea, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a activităţii de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti autorizaţi;
    d) notarii publici, astfel cum sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    e) interpreţii şi traducătorii, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;
    f) recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic, potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, cu modificările ulterioare, şi Ordinului ministrului justiţiei nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    h) îndeplinirea oricăror alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 148
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind executorii judecătoreşti:
    a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de executor judecătoresc şi încetării calităţii de executor judecătoresc;
    b) efectuează lucrările necesare în vederea suspendării din funcţie şi încetării suspendării din funcţia de executor judecătoresc;
    c) efectuează lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii executorilor judecătoreşti sau a schimbării sediului profesional al biroului executorului judecătoresc;
    d) efectuează lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului executorului judecătoresc;
    e) efectuează lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de executor judecătoresc, ca urmare a schimbării numelui acestuia;
    f) efectuează lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei privind executorii judecătoreşti;
    g) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind actualizarea numărului executorilor judecătoreşti, cu repartizarea posturilor pe circumscripţii ale judecătoriilor, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;
    h) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind stabilirea şi actualizarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;
    i) participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc, a concursului pentru schimbări de sediu şi constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru admiterea în profesie fără examen;
    j) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti;
    k) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti cu privire la numirea în funcţie şi încetarea calităţii de executor judecătoresc, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, asocierea şi încetarea asocierii, precum şi schimbarea sediului profesional;
    l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative şi, dacă este cazul, cu alte compartimente din minister, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    m) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa executorilor judecătoreşti;
    n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii executorilor judecătoreşti;
    o) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind organizarea activităţii executorilor judecătoreşti.


    ART. 149
    În cadrul Serviciului profesii juridice conexe funcţionează compartimentul Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, care îndeplineşte următoarele atribuţii privind experţii tehnici judiciari:
    a) coordonează, îndrumă şi controlează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară;
    b) întocmeşte anual şi face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzând specialiştii, cu datele de identificare, pe specializări şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora;
    c) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ în evidenţa informatizată modificările intervenite ca urmare a dobândirii calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experţi tehnici judiciari/specialişti;
    d) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ în evidenţa informatizată modificările intervenite ca urmare a suspendării calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a încetării suspendării;
    e) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ în evidenţa informatizată modificările intervenite ca urmare a schimbării datelor de identificare şi de contact sau a altor date privind experţii tehnici judiciari/specialiştii;
    f) comunică operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile modificările privind evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor care pot efectua expertize tehnice judiciare şi contabile;
    g) aplică sancţiuni disciplinare experţilor tehnici judiciari care au săvârşit abateri disciplinare în exercitarea profesiei;
    h) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar;
    i) organizează interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar;
    j) organizează testarea pentru dobândirea calităţii de specialist;
    k) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de expert tehnic judiciar, care cuprinde cel puţin numele şi prenumele expertului şi specializarea acestuia;
    l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în domeniu;
    m) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa experţilor tehnici judiciari/specialiştilor;
    n) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor;
    o) îndeplineşte atribuţiile specifice rezultate din calitatea ministerului de autoritate competentă înregistrată în sistemul informatic de utilitate publică Punctul de contact unic electronic (PCUe), în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    p) îndeplineşte obligaţiile de cooperare administrativă cu celelalte state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European ori cu Confederaţia Elveţiană, rezultate din calitatea ministerului de autoritate competentă înregistrată în cadrul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) - platformă electronică gestionată de Comisia Europeană - în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    q) îndeplineşte atribuţiile referitoare la recunoaşterea calificării profesionale de expert tehnic judiciar obţinute într-un stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, precum şi la atestarea calificării profesionale de expert tehnic judiciar dobândite în România.


    ART. 150
    În vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la art. 147 lit. c), Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează proiectul de regulament privind modalităţile de dobândire a calităţii de expert criminalist autorizat, precum şi procedura de retragere a acestei calităţi şi proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea acestui regulament;
    b) organizează, în condiţiile legii, examenul pentru dobândirea calităţii de expert criminalist autorizat;
    c) ţine evidenţa experţilor criminalişti autorizaţi;
    d) întocmeşte şi revizuieşte periodic tabelul nominal cuprinzând experţii criminalişti autorizaţi;
    e) eliberează şi vizează legitimaţiile de expert criminalist;
    f) eliberează adeverinţa de exercitare, cu caracter temporar sau ocazional, pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de lege, a profesiei de expert criminalist;
    g) constată pierderea calităţii de expert criminalist autorizat;
    h) întocmeşte lucrările necesare îndeplinirii procedurii de retragere a calităţii de expert criminalist;
    i) îndeplineşte atribuţiile referitoare la recunoaşterea profesiei de expert criminalist obţinute într-un stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, precum şi la atestarea calificării profesionale de expert criminalist dobândite în România;
    j) îndeplineşte atribuţiile specifice rezultate din calitatea ministerului de autoritate competentă înregistrată în sistemul informatic de utilitate publică Punctul de contact unic electronic (PCUe), în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    k) îndeplineşte obligaţiile de cooperare administrativă cu celelalte state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European ori cu Confederaţia Elveţiană rezultate din calitatea ministerului de autoritate competentă înregistrată în cadrul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) - platformă electronică gestionată de Comisia Europeană - în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative şi, dacă este cazul, cu alte compartimente din minister, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu.


    ART. 151
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind notarii publici:
    a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de notar public şi încetării calităţii de notar public;
    b) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea suspendării şi încetării suspendării din funcţia de notar public;
    c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii notarilor publici sau a schimbării sediului profesional al notarului public;
    d) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de notar public ca urmare a schimbării numelui notarului public;
    e) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei;
    f) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarial;
    g) analizează propunerile înaintate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici privind actualizarea numărului de notari publici pe localităţi şi întocmeşte lucrările necesare, pe care le prezintă ministrului justiţiei pentru a fi aprobate prin ordin;
    h) analizează propunerile de actualizare a onorariilor notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, şi le prezintă ministrului justiţiei pentru aprobare prin ordin;
    i) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale notarilor publici;
    j) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a notarilor publici referitoare la numirea în funcţie, încetarea calităţii de notar public, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, la asociere şi încetarea asocierii, precum şi la schimbarea sediului profesional;
    k) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative şi, dacă este cazul, cu alte compartimente din minister, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării şi actualizării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa notarilor publici;
    m) participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, precum şi a concursului sau examenului de schimbare a sediilor birourilor notariale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii notarilor publici;
    o) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind organizarea activităţii notarilor publici;
    p) îndeplineşte obligaţiile de cooperare administrativă cu celelalte state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European ori cu Confederaţia Elveţiană, în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.191/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012.


    ART. 152
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi:
    a) verifică cererile de autorizare ca interpret şi traducător şi actele doveditoare depuse de solicitanţi, ia măsuri pentru completarea acestora şi întocmeşte listele de interpreţi şi traducători autorizaţi, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    b) întocmeşte proiectele de ordin privind autorizarea interpreţilor şi traducătorilor şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare prin ordin;
    c) ia act de cererile de încetare a autorizării şi verifică sesizările privind încetarea autorizării ca interpret şi traducător; întocmeşte proiecte de ordin privind încetarea autorizării ca interpret şi traducător şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare;
    d) eliberează autorizaţiile de interpret şi traducător solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru autorizare şi comunică răspunsuri motivate celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru autorizare;
    e) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi;
    f) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi;
    g) analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi;
    h) comunică instituţiilor prevăzute de lege listele cu persoanele autorizate ca interpret şi traducător;
    i) informează persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizării sau, după caz, cu privire la completarea acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei de interpret şi traducător;
    j) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;
    k) recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană;
    l) atestă titlul oficial de calificare român de traducător şi interpret autorizat al cetăţenilor români sau cetăţenilor unui alt stat membru UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea practicării acestor profesii în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană;
    m) ţine evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi în ştiinţe juridice de autorităţile competente din statele membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori din Confederaţia Elveţiană, stabiliţi în România sau care exercită temporar această profesie pe teritoriul României;
    n) îndeplineşte atribuţiile specifice rezultate din calitatea ministerului de autoritate competentă înregistrată în sistemul informatic de utilitate publică Punctul de contact unic electronic (PCUe), în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    o) îndeplineşte obligaţiile de cooperare administrativă cu celelalte state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European ori cu Confederaţia Elveţiană rezultate din calitatea Ministerului Justiţiei de autoritate competentă înregistrată în cadrul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) - platformă electronică gestionată de Comisia Europeană - în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare.


    ART. 153
    Serviciul profesii juridice conexe îndeplineşte următoarele atribuţii privind recunoaşterea şi atestarea calificării profesionale de consilier juridic:
    a) efectuează lucrările necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale ale cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;
    b) participă în comisiile constituite în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România de către cetăţenii statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzătoare, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European care au susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale sau care efectuează stagiul în domeniul dreptului românesc, în scopul admiterii şi practicării profesiei în România;
    d) atestă titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    e) înaintează Direcţiei elaborare acte normative propuneri motivate de modificare şi completare a legislaţiei privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic dobândite într-un alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană în vederea admiterii şi practicării acestei profesii în România şi, respectiv, atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE ori aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană;
    f) îndeplineşte atribuţiile specifice rezultate din calitatea ministerului de autoritate competentă înregistrată în sistemul informatic de utilitate publică Punctul de contact unic electronic (PCUe), în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare;
    g) asigură cooperarea administrativă cu celelalte state membre ale UE, ale Spaţiului Economic European ori cu Confederaţia Elveţiană în condiţiile prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de autoritate competentă în cadrul Sistemului de informare al pieţei interne (IMI) - platformă electronică gestionată de Comisia Europeană.


    ART. 154
    La nivelul Serviciului profesii juridice conexe sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti;
    b) evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti;
    c) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specială a ministerului a executorilor instituţiilor de credit;
    d) evidenţa informatizată a executorilor instituţiilor de credit;
    e) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specială a ministerului a executorilor instituţiilor financiare nebancare;
    f) evidenţa informatizată a executorilor instituţiilor financiare nebancare;
    g) evidenţa informatizată a experţilor tehnici judiciari, a specialiştilor şi contabililor autorizaţi care efectuează expertize judiciare;
    h) dosarul cuprinzând deciziile de suspendare, încetare a suspendării, radiere, privind experţii tehnici judiciari şi specialiştii;
    i) dosarele de autorizare ale experţilor criminalişti autorizaţi;
    j) evidenţa notarilor publici pe suport informatic;
    k) evidenţa informatizată a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European cărora le-a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;
    l) evidenţa informatizată a cetăţenilor cărora le-au fost atestate titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;
    m) evidenţa pe suport informatic a traducătorilor şi interpreţilor;
    n) registrul de evidenţă a traducătorilor şi interpreţilor, până în anul 2005 inclusiv;
    o) opisul alfabetic al traducătorilor, până în anul 2005 inclusiv;
    p) dosarele de autorizare ale traducătorilor şi interpreţilor;
    q) mapele profesionale ale notarilor publici;
    r) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    s) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;
    t) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului justiţiei şi secretarilor de stat;
    u) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului;
    v) dosarele, pe domenii de activitate, cuprinzând ordinele întocmite de compartiment;
    w) condica de prezenţă.


    CAP. IX
    Pilonul III - Afaceri internaţionale şi programe
    SECŢIUNEA 1
    Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară
    ART. 155
    Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară:
    a) exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile ministerului de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, inclusiv cooperarea judiciară cu statele membre ale UE;
    b) asigură relaţiile juridice externe ale ministerului în raporturile cu organizaţiile internaţionale şi regionale, precum şi în relaţiile cu misiunile diplomatice şi consulare ale altor state în România, în domenii care sunt de competenţa ministerului;
    c) elaborează proiecte de acte normative în sfera sa de competenţă, care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, precum şi proiecte de acte normative de ratificare, aderare, acceptare, aprobare şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când Ministerul Justiţiei, prin Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară, exercită rolul de autoritate centrală;
    d) elaborează memorandumurile de aprobare a iniţierii şi semnării tratatelor ale căror domenii principale de reglementare sunt de competenţa ministerului;
    e) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei;
    f) întocmeşte mandatele României privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei şi asigură reprezentarea ministerului la acestea;
    g) întocmeşte elemente de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, pentru domeniile de strictă specialitate ale ministerului, pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei, şi asigură susţinerea acestora în cadrul acestor reuniuni;
    h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;
    i) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al direcţiei;
    j) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri, în domeniul său de competenţă, cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 156
    Structura Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară este următoarea:
    a) Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală;
    b) Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială;
    c) Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură.


    ART. 157
    Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală;
    b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice relevante ale UE, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu statele membre ale UE;
    c) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum şi pe cele care revin ministerului, potrivit legii, în cooperarea României cu alte tribunale penale internaţionale;
    d) asigură, potrivit legii, ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului în baza Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, intrat în vigoare la 10 iunie 2002, şi a celor conferite prin Aranjamentul dintre autorităţile desemnate române şi americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006, intrat în vigoare la 21 iulie 2006, încheiat la Bucureşti la 4 noiembrie 2008;
    e) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu alte compartimente din minister, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi în alte domenii de interes în ceea ce priveşte justiţia penală; în acest scop efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală;
    g) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură;
    h) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie penală, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;
    i) acordă informaţii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice străine acreditate în România, a ministerelor de justiţie străine sau a altor autorităţi din străinătate, în legătură cu legislaţia şi practica judiciară română în domeniul cooperării judiciare în materie penală;
    j) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare în materie penală;
    k) asigură comunicările necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România în legătură cu inculpaţii străini, potrivit convenţiilor consulare şi altor înţelegeri internaţionale sau în baza reciprocităţii;
    l) colaborează cu Biroul naţional la Eurojust, cu magistraţii români de legătură, precum şi cu magistraţii de legătură ai altor state în realizarea anumitor activităţi de cooperare judiciară europeană şi internaţională în materie penală;
    m) verifică legalitatea cererilor consulare şi îndeplinirea de către penitenciarele din România a îndatoririlor derivate din realizarea funcţiilor consulare ale misiunilor străine în România;
    n) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti;
    o) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei şi altor organizaţii internaţionale;
    p) asigură secretariatul Reţelei judiciare române în materie penală;
    q) colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală;
    r) gestionează informaţiile disponibile pe site-ul ministerului şi pe intranet privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestora;
    s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului internaţional penal şi al cooperării judiciare în materie penală;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, potrivit legii.


    ART. 158
    Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor de drept internaţional privat la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;
    b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială între statele membre ale UE;
    c) asigură aducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului, în calitate de autoritate centrală română, în domeniul aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii;
    d) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului în domeniul obţinerii pensiei de întreţinere din străinătate;
    e) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;
    f) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind acordarea compensaţiei financiare victimelor infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, aprobată prin Legea nr. 45/2008;
    g) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind accesul internaţional la justiţie cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) asigură schimbul de informaţii cu instituţiile europene privind hotărârile pronunţate în aplicarea instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante;
    i) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate în aplicarea Convenţiei de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale de către instanţele române menţionate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Convenţiei şi celor mai importante hotărâri pronunţate de instanţele române menţionate la art. 2 lit. b) din acelaşi protocol;
    j) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate de instanţele române în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială şi a instrumentelor menţionate la art. 64 alin. (1) din Convenţia de la Lugano din 2007, aşa cum se precizează în art. 3 din Protocolul nr. 2 al Convenţiei de la Lugano;
    k) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură;
    l) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu Direcţia elaborare acte normative, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială, atunci când Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară exercită rolul de autoritate centrală română;
    m) asigură soluţionarea, după caz, a cererilor prin care diverse autorităţi străine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din străinătate solicită de la autorităţile judiciare române acte, date şi informaţii care urmează să fie utilizate în alte ţări;
    n) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;
    o) ţine evidenţa cererilor de asistenţă judiciară internaţională formulate sau soluţionate de instanţele române, având ca obiect notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, precum şi obţinerea de probe prin comisie rogatorie, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 189/2003, republicată, şi colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă;
    p) efectuează lucrările privind supralegalizarea actelor judiciare destinate a fi folosite în străinătate şi ţine evidenţa specimenelor de semnătură ale persoanelor desemnate cu aplicarea apostilei din cadrul tribunalelor;
    q) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă şi comercială, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti;
    r) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor UE, Consiliului Europei, Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat şi altor organizaţii internaţionale;
    s) asigură secretariatul Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială;
    t) gestionează informaţiile disponibile pe site-ul ministerului şi pe intranet privind cooperarea judiciară internaţională în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestora;
    u) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială;
    v) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială, potrivit legii.


    ART. 159
    Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) examinează şi face propuneri, pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei, referitoare la adaptarea legislaţiei interne pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE, şi elaborează sau participă la elaborarea unor acte normative privind dreptul internaţional ori dreptul european;
    b) îndeplineşte formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobării negocierii şi semnării tratatelor internaţionale şi a altor acte internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii de interes în ceea ce priveşte domeniul justiţiei;
    c) elaborează proiectele de acte normative prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale, în domeniul său de competenţă;
    d) avizează memorandumurile elaborate în temeiul legislaţiei în vigoare de alte ministere şi instituţii, în vederea negocierii şi semnării unor tratate internaţionale sau altor acte cu elemente de extraneitate;
    e) avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte ministere şi instituţii pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;
    f) negociază sau participă, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, la negocierile din cadrul organismelor instituţiilor UE cu privire la instrumente juridice europene în domeniul cooperării judiciare, precum şi la negocieri sub egida unor organizaţii internaţionale;
    g) asigură participarea la reuniuni interne şi internaţionale privind probleme specifice activităţii sale şi participarea României la structurile internaţionale;
    h) urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale interesând justiţia la care România este parte;
    i) efectuează lucrări privind cooperarea juridică cu alte state şi organizaţiile internaţionale şi elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, după caz, materiale de sinteză şi punctaje de discuţie pentru întâlnirile internaţionale şi întâlnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului;
    j) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniile dreptului internaţional şi relaţiilor juridice internaţionale, potrivit legii;
    k) asigură, prin magistraţii de legătură, îndeplinirea activităţilor menite să favorizeze şi să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autorităţile judiciare ale statului-gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală şi civilă, după caz.


    ART. 160
    Pe lângă Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară îşi desfăşoară activitatea şi magistraţii de legătură trimişi în România de alte state, în aplicarea Acţiunii comune din 22 aprilie 1996 adoptate de Consiliu în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre UE, sau în aplicarea unor acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state.

    ART. 161
    La nivelul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de corespondenţă cu alte instituţii;
    e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;
    f) condica de prezenţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia afaceri europene şi drepturile omului
    ART. 162
    (1) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile de competenţă ale ministerului, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.
    (2) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile naţionale şi internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului, precum şi realizarea competenţelor instituţiei ce decurg din relaţia cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi cu alte organizaţii internaţionale.

    ART. 163
    Direcţia afaceri europene şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. în domeniul afacerilor europene:
    a) stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat membru al UE şi care vizează aspecte de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;
    b) participă, după consultarea şi cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, la elaborarea documentelor programatice ale UE în domeniul justiţiei;
    c) coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor în domeniul justiţiei care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, ale celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor UE;
    d) coordonează, exclusiv la nivel tehnic, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, derularea activităţilor necesare pentru îndeplinirea funcţiei privind realizarea obiectivelor de referinţă specifice din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare, prevăzute la art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) asigură notificarea către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a actelor normative şi administrative din domeniul de competenţă al ministerului pentru transpunerea actelor normative ale UE, precum şi a tabelelor de concordanţă a actelor normative ale UE cu legislaţia naţională, pe baza informaţiilor furnizate de compartimentele de specialitate, precum şi încărcarea acestora în baza de date a Comisiei Europene, ulterior validării de către Ministerul Afacerilor Externe;
    f) formulează propunerile în vederea armonizării cadrului normativ ce intră în competenţa ministerului şi a instituţiilor din subordinea acestuia cu normele dreptului UE, în măsura în care se impune;
    g) participă şi contribuie, raportat la atribuţiile direcţiei, la grupurile de lucru constituite la nivel intern şi interinstituţional, în vederea transpunerii şi implementării actelor normative ale UE;
    h) emite puncte de vedere, în scopul avizării de către minister a proiectelor de acte normative, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative ale UE în legislaţia naţională, exclusiv în cazul în care acestea vizează aspecte din domeniul justiţiei;
    i) asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene atât în interiorul ministerului, cât şi în relaţia cu alte instituţii naţionale, pe sectorul justiţie, prin:
    - colaborarea, împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu Parlamentul României şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu;
    – colaborarea cu Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;
    – notificarea participării la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Uniunii Europene şi transmiterea mandatelor şi rapoartelor reuniunilor către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
    – reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare săptămânală în domeniul afacerilor europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe;

    j) participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite la nivel naţional în sfera justiţiei;
    k) reprezintă ministerul la comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene şi pregăteşte mandatele necesare pentru participare, alături de direcţiile de specialitate;
    l) îndeplineşte funcţia de punct naţional de contact pentru dialogul şi schimbul de informaţii din cadrul Mecanismului european privind statul de drept şi colaborează îndeaproape cu Ministerul Afacerilor Externe şi celelalte instituţii competente în gestionarea acestei problematici;
    m) îndeplineşte atribuţia de verificare a autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.265/2007 privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României;
    n) coordonează procesul de colectare de informaţii necesare notificărilor şi comunicărilor solicitate de Comisia Europeană, pentru toate instrumentele de competenţa ministerului pentru care nu există o altă direcţie sau instituţie din cadrul sistemului judiciar desemnată expres;
    o) pregăteşte, alături de direcţiile de specialitate, mandatele necesare pentru participarea conducerii ministerului la Consiliul Uniunii Europene - Justiţie şi Afaceri Interne sau la alte reuniuni la nivel înalt, în domeniile de competenţă ale direcţiei;
    p) sprijină structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi contribuie la formularea poziţiilor României în faţa instituţiilor europene în procedurile precontencioase şi contencioase în domeniul justiţiei, în colaborare cu direcţiile competente din minister, respectiv cu instituţiile care se află în subordinea sau coordonarea acestuia;

    2. în domeniul relaţiilor cu alte organizaţii internaţionale:
    a) îndeplineşte atribuţii legate de lupta împotriva terorismului atât în relaţia cu instituţiile naţionale cu competenţe în materie, cât şi cu organizaţiile internaţionale (NATO, ONU - CTC, UE, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa - OSCE, Consiliul Europei - CDCT), în cooperare cu celelalte direcţii competente;
    b) asigură relaţia cu structura juridică a NATO şi emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale cu standardele NATO;
    c) asigură participarea la exerciţiile comune de gestionare a situaţiilor de criză - componenta civilă atât în relaţia cu NATO, cât şi cu UE;
    d) participă, alături de alte direcţii din minister şi/sau instituţii, la procedurile de selecţie a candidaţilor din partea României pentru ocuparea unor funcţii în cadrul unor instanţe şi instituţii europene (CEDO, CJUE, Comitetul pentru Prevenirea Torturii, Parchetul European);

    3. în domeniul drepturilor omului:
    a) îndeplineşte funcţia de agent naţional de legătură, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de Comitetul european pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum şi protocoalelor nr. 1 şi 2 la convenţie, ratificate prin Legea nr. 80/1994;
    b) asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum şi alte entităţi internaţionale);
    c) sprijină, în colaborare cu alte direcţii din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pregătirea reprezentării statului român în faţa acestei instanţe, precum şi în faţa Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei care supraveghează punerea în executare a hotărârilor Curţii (CM - DH);
    d) analizează şi formulează puncte de vedere, în domeniul justiţiei, cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale la care România este sau urmează să devină parte cu dispoziţiile internaţionale în materia drepturilor omului;
    e) este punct naţional de contact al României cu OSCE pe problematica infracţiunilor motivate de ură;

    4. în alte domenii:
    a) monitorizează îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister şi colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne în vederea atingerii obiectivelor ce trebuie îndeplinite în vederea aderării la spaţiul Schengen;
    b) asigură suportul tehnic necesar reprezentării ministerului în Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen;
    c) participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii de securitate şi apărare comune (PSAC), prin gestionarea detaşării personalului din aparatul propriu al ministerului şi instituţiilor din subordinea acestuia la diverse operaţii civile de management al crizelor;
    d) emite puncte de vedere, la solicitarea compartimentelor de specialitate din minister, cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză care asigură implementarea acquis-ului UE în domenii de fond din aria proprie de competenţă a ministerului;
    e) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domenii de interes pentru activitatea direcţiei;
    f) îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate.    ART. 164
    În vederea ducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prevăzute la art. 16 din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului se organizează şi funcţionează Punctul de contact responsabil cu implementarea convenţiei la nivelul Ministerului Justiţiei.

    ART. 165
    La nivelul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de corespondenţă cu alte instituţii;
    e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;
    f) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de direcţie;
    g) condica de prezenţă;
    h) registrul în care se înscriu, în ordinea primirii, pentru fiecare solicitare de atestare a autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României, numărul titlului şi denumirea instituţiei emitente, precum şi numele persoanei care soluţionează lucrarea.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe
    ART. 166
    (1) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe este o structură funcţională, fără personalitate juridică, constituită în cadrul ministerului ca o unitate de management al proiectului.
    (2) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe asigură atât suportul tehnic pentru elaborarea, negocierea şi încheierea documentaţiei de finanţare a proiectelor, cât şi implementarea efectivă a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, conform prevederilor acordurilor de finanţare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi protocoalelor semnate de minister cu instituţiile beneficiare, precum şi conform regulilor şi procedurilor din regulamentele privind achiziţii ale instituţiilor finanţatoare, Manualului de implementare a proiectelor şi legislaţiei române în vigoare.
    (3) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe răspunde de implementarea activităţilor proiectelor, asigură managementul tehnic şi financiar, activitatea de achiziţii, de decontare şi de elaborare a rapoartelor de progres şi anuale cu privire la proiecte.
    (4) Activităţile derulate în cadrul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe sunt coordonate de persoana din conducerea ministerului desemnată în acest sens de către ministrul justiţiei, denumită în continuare coordonatorul de proiect.
    (5) Pentru asigurarea derulării activităţilor specifice, conducerea Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe se exercită de către managerul de proiect şi managerul adjunct al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, sub coordonarea coordonatorului de proiect.
    (6) Competenţa de a exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru activităţile de derulare a proiectelor implementate prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi dreptul de a semna contractele şi documentele create şi emise de Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, care angajează raporturi juridice cu terţii, sunt delegate persoanei din conducerea ministerului desemnate în acest sens de către ministrul justiţiei. Pe perioadele determinate ale absenţei acesteia, competenţa se deleagă, prin ordin al ministrului justiţiei, către alt ordonator principal de credite de la nivelul conducerii ministerului.
    (7) Până la suma stabilită prin ordin al ministrului justiţiei, competenţa de a exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru activităţile de derulare a proiectelor implementate prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi dreptul de a semna contractele şi documentele create şi emise de Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, care angajează raporturi juridice cu terţii, pot fi delegate managerului de proiect al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe sau managerului de proiect adjunct, pe perioadele determinate ale absenţei managerului de proiect. Pe perioadele determinate ale absenţei atât a managerului de proiect, cât şi a managerului de proiect adjunct, aceste atribuţii pot fi încredinţate de către ordonatorul principal de credite unuia dintre ceilalţi manageri din cadrul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, pe bază de împuternicire.

    ART. 167
    Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe are următoarele responsabilităţi:
    I. Etapa premergătoare încheierii acordurilor de finanţare
    a) identifică, împreună cu direcţiile de specialitate din minister şi potenţialii beneficiari finali, domeniile de intervenţie în care este necesară acordarea de asistenţă tehnică/financiară;
    b) elaborează, în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister şi potenţialii beneficiari finali, conceptele proiectelor, în vederea transmiterii acestora către Ministerul Finanţelor;
    c) participă la misiunile de supervizare a derulării proceselor de negociere organizate de instituţiile finanţatoare;
    d) asigură suportul tehnic pentru redactarea documentaţiei necesare încheierii acordurilor de finanţare, precum şi pentru intrarea în vigoare a acestora.

    II. Etapa implementării efective a proiectelor
    1. planificarea:
    a) asigură managementul integrat în vederea implementării proiectelor, prin coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea şi planificarea activităţilor proiectelor;
    b) participă, alături de beneficiarii direcţi, la identificarea, modificarea sau schimbarea activităţilor cuprinse în proiecte;
    c) coordonează elaborarea termenilor de referinţă de către beneficiarii direcţi ai activităţilor cuprinse în proiecte pentru încadrarea în termenele prevăzute în planul de achiziţii;
    d) asigură planificarea şi derularea procedurilor de achiziţii, în conformitate cu termenele prevăzute în planul de achiziţii;
    e) participă alături de compartimentele ministerului la elaborarea şi fundamentarea bugetului necesar implementării proiectelor;
    f) asigură relaţii funcţionale cu instituţiile finanţatoare, cu Ministerul Finanţelor şi cu alte instituţii publice, în vederea îndeplinirii scopurilor proiectelor;

    2. contractarea:
    a) iniţiază şi organizează procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrări şi bunuri achiziţionate pentru componentele şi subcomponentele proiectelor;
    b) asigură şi coordonează întreaga activitate de achiziţii, în conformitate cu procedurile şi regulamentele privind achiziţiile Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu prevederile acordurilor de împrumut, precum şi cu legislaţia română în vigoare;
    c) întreprinde măsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a expresiilor de interes, ofertelor tehnice şi financiare depuse, în vederea contractării lucrărilor, bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul procedurii de achiziţie; asigură prin compartimentul de achiziţii elaborarea documentaţiilor de licitaţie în conformitate cu solicitările beneficiarilor direcţi şi cu prevederile regulamentelor privind achiziţiile ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
    d) asigură suport tehnic în cadrul secretariatului comisiilor de evaluare în ceea ce priveşte procedurile şi regulamentele privind achiziţiile ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi realizarea rapoartelor de evaluare;
    e) asigură corespondenţa cu instituţia finanţatoare pentru obţinerea aprobărilor necesare în cursul derulării procedurilor de achiziţii;
    f) participă la procesul de negociere şi semnare a contractelor alături de persoanele autorizate în acest sens;

    3. implementarea:
    a) supervizează, monitorizează şi coordonează implementarea activităţilor derulate în cadrul contractelor încheiate în cadrul proiectelor, asigurându-se de atingerea de către contractori şi beneficiarii finali a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor;
    b) asigură, prin compartimentul tehnic propriu, analiza documentelor tehnice şi coordonarea fluxului de informaţii între părţile interesate - beneficiari direcţi, contractor, consultanţi şi altele;
    c) fundamentează şi propune iniţierea de hotărâri ale Guvernului pentru aprobarea investiţiilor, conform prevederilor legale în vigoare, gestionând inclusiv procesul de avizare interinstituţională a acestora;
    d) întocmeşte rapoarte de progres;
    e) identifică potenţialele riscuri şi întreprinde acţiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora;

    4. managementul financiar:
    a) întocmeşte balanţa de verificare lunară, pe care o înaintează Direcţiei economice pentru a fi integrată în situaţiile financiare încheiate la nivelul aparatului propriu al ministerului;
    b) elaborează bugetul de cheltuieli după procedura stabilită de Ministerul Finanţelor şi ordonatorul principal de credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    c) elaborează bugetul de cheltuieli final, după comunicarea sumelor aprobate şi a trimestrializării acestora, aprobate de ordonatorul principal de credite, administrează şi gestionează acest buget;
    d) asigură păstrarea evidenţei financiare, în conformitate cu practicile financiare internaţionale acceptate şi legislaţia română în vigoare;
    e) întocmeşte şi transmite compartimentului de specialitate din cadrul ministerului solicitările pentru deschiderile de credite aferente fondurilor din contribuţia Guvernului României; întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor sumarul de cheltuieli şi documentele justificative, în vederea efectuării de către acesta a tragerilor din contul de împrumut;
    f) gestionează conturile contabile şi ţine evidenţa financiar-contabilă;
    g) întocmeşte documentaţia necesară premergătoare plăţilor şi ordinele de plată; efectuează plăţile din contul de trezorerie;
    h) întocmeşte documentele necesare pentru salarizarea personalului propriu şi plata contribuţiilor aferente; întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind contribuţiile datorate de angajaţi şi angajator la bugetul de stat;
    i) realizează monitorizarea cheltuielilor şi efectuează raportările, contabilizarea şi asigură auditarea proiectelor.
    ART. 168
    Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe are şi următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi transmite instituţiei finanţatoare situaţia cheltuielilor şi rapoartele de management financiar;
    b) întocmeşte şi transmite rapoarte financiare, periodic, către Ministerul Finanţelor şi către instituţia financiară;
    c) asigură păstrarea evidenţei impuse de procedurile instituţiilor finanţatoare şi transmiterea periodică, conform prevederilor documentelor încheiate, a rapoartelor de progres către Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, către instituţia finanţatoare, la intervalele şi în formatele precizate în documentele acordului de împrumut;
    d) asigură controlul tuturor operaţiunilor financiar-contabile şi auditul, în conformitate cu prevederile documentelor de împrumut şi ale legislaţiei române în vigoare;
    e) organizează controlul financiar preventiv propriu, potrivit normelor legale în vigoare.


    ART. 169
    (1) Implementarea proiectelor la nivelul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe se face cu respectarea manualelor operaţionale ale proiectelor, elaborate la nivelul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, aprobate de instituţia finanţatoare şi avizate de conducerea ministerului.
    (2) Manualele operaţionale ale proiectelor se revizuiesc cu ocazia schimbărilor cu efect major asupra derulării şi implementării proiectelor, la propunerea managerului de proiect/managerului adjunct al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, cu acordul coordonatorului de proiect. Modificările vor face subiectul aprobării instituţiei finanţatoare în conformitate cu prevederile acordurilor de împrumut.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Direcţia programe europene
    ART. 170
    (1) Direcţia programe europene este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului, responsabil pentru accesarea şi asigurarea implementării, în acord cu reglementările specifice finanţatorilor, a asistenţei financiare nerambursabile de care beneficiază România în domeniul de activitate al ministerului şi sistemului judiciar, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect. În acest scop, Direcţia programe europene colaborează cu compartimentele de specialitate ale ministerului responsabile de atingerea obiectivelor pentru care este asigurată finanţarea nerambursabilă.
    (2) În structura Direcţiei programe europene funcţionează Serviciul programe europene.

    ART. 171
    (1) Direcţia programe europene accesează şi asigură implementarea următoarelor instrumente aferente asistenţei financiare nerambursabile:
    a) programele finanţate de UE, fie prin gestiune partajată, fie prin gestiune directă în domenii care vizează atribuţiile ministerului/sistemului judiciar;
    b) programele dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state care acordă asistenţă financiară pentru domeniul sistemului judiciar;
    c) în calitate de Operator de program, programul Justiţie din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, precum şi din punctul de vedere al obligaţiilor ce subzistă pentru operatorii de program ulterior aprobării rapoartelor finale ale programelor de către finanţator pentru programele de finanţare aferente domeniilor de intervenţie „Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex“, „Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare“ şi „Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni nonprivative de libertate“, din cadrul Mecanismului financiar norvegian 2009-2014;
    d) orice alte programe finanţate din fonduri nerambursabile, având ca beneficiar sau partener ministerul.

    (2) La nivelul Direcţiei programe europene se asigură informaţiile necesare instituţiilor competente pentru închiderea programelor finanţate de UE din fonduri PHARE, ca instrument de preaderare, şi din fonduri ale Facilităţii de tranziţie, ca instrument postaderare destinat României şi Bulgariei.

    ART. 172
    (1) Direcţia programe europene îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) identifică, împreună cu direcţiile de specialitate din minister şi potenţialii beneficiari din sistemul judiciar, domeniile de intervenţie şi propune sursele din care se poate asigura asistenţă financiară nerambursabilă;
    b) participă, în limita atribuţiilor ministerului, la elaborarea, negocierea şi încheierea memorandumurilor/acordurilor ce urmează a fi semnate cu diferite state/organisme/instituţii ce acţionează în calitate de donatori de asistenţă financiară nerambursabilă, denumiţi în continuare finanţatori, în vederea aprobării/derulării unor programe/proiecte/contracte de asistenţă finanţate prin instrumente financiare nerambursabile;
    c) negociază, împreună cu beneficiarii finali ai programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile şi autoritatea contractantă/partenerii/ finanţatorul/alte instituţii competente, acorduri/protocoale de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    d) acordă sprijin, din punctul de vedere al regulilor impuse de finanţator, compartimentelor de specialitate în implementarea contractelor de asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri, servicii şi grant pentru care s-a obţinut finanţare;
    e) supervizează şi asigură luarea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor şi a rezultatelor proiectelor/programelor/ contractelor;
    f) monitorizează şi raportează finanţatorului stadiul derulării fiecărui proiect/program/contract;
    g) contribuie la întocmirea planurilor de acţiune şi a strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, în limita competenţelor ministerului;
    h) pregăteşte şi susţine punctul de vedere al ministerului şi reprezintă ministerul la grupurile de lucru constituite la nivelul UE pentru gestionarea şi implementarea programelor sau iniţiativelor europene specifice prin care se finanţează proiecte dezvoltate de statele membre în domeniul justiţiei, libertăţilor fundamentale şi securităţii.

    (2) Serviciul programe europene îndeplineşte următoarele atribuţii în legătură cu instrumentele de asistenţă financiară nerambursabilă:
    a) elaborează, în colaborare cu beneficiarii şi/sau partenerii şi în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, documentele de solicitare a asistenţei financiare nerambursabile;
    b) întocmeşte, în colaborare cu beneficiarii, documentele subsecvente aprobării finanţării, în vederea contractării fondurilor nerambursabile;
    c) elaborează sau, după caz, verifică, în limitele de competenţă ale ministerului, contractele de finanţare încheiate pentru implementarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, în vederea semnării lor de către autorităţile sau persoanele competente;
    d) contribuie la elaborarea şi verifică acordurile de parteneriat/protocoalele de implementare a proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile;
    e) oferă sprijin managerilor de proiect din cadrul compartimentelor de specialitate în implementarea contractelor pentru care s-a obţinut finanţare, asigurându-se de atingerea de către contractori a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor; în acest scop întocmeşte, verifică şi/sau avizează, după caz, documentele sau efectuează demersurile necesare în conformitate cu prevederile normative şi procedurale aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantă şi de specificul programului/proiectului/contractului derulat;
    f) estimează, cu sprijinul compartimentelor de specialitate ale ministerului, sumele necesare pentru derularea programelor/proiectelor pe care le gestionează/monitorizează, în vederea prevederii în bugetul naţional a fondurilor nerambursabile şi a contribuţiei naţionale aferente, necesare implementării acestora;
    g) monitorizează, din punctul de vedere al respectării procedurilor impuse de finanţator, implementarea programelor/ proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, conform cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant, verificând atingerea obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor; în acest scop: realizează misiuni de verificare „la faţa locului“ la beneficiarii finali ai contractelor; elaborează, pe baza informaţiilor solicitate/primite de la beneficiarii finali, raportările sau orice alte documente necesare privind stadiul implementării programelor/proiectelor/contractelor gestionate, în conformitate cu cadrul normativ şi procedural aplicabil, şi le transmite instituţiilor competente să le solicite şi să le obţină;
    h) identifică şi raportează instituţiilor competente neregulile survenite pe parcursul implementării proiectelor/contractelor ce au ca beneficiar ministerul;
    i) participă la elaborarea documentelor strategice şi programatice la nivelul ministerului, prin asigurarea contribuţiei necesare, raportat la competenţele sale;
    j) participă şi, după caz, reprezintă ministerul la reuniunile de lucru organizate la nivelul ministerului, al finanţatorului sau la nivel interinstituţional pentru discutarea unor chestiuni legate de: derularea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, atingerea rezultatelor şi obiectivelor specifice, evitarea suprapunerilor de finanţare, iniţierea sau monitorizarea programelor, conform mandatului;
    k) colaborează, în cadrul derulării programelor/proiectelor/ contractelor gestionate, cu compartimentele de specialitate din minister şi instituţiile subordonate acestuia, cu Consiliul Superior al Magistraturii şi instituţiile aflate în coordonarea acestuia, cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele aflate în subordinea acestuia, precum şi cu celelalte instituţii din cadrul sistemului judiciar, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţă financiară nerambursabilă şi a alegerii soluţiilor optime de management al proiectului raportat la sistemul judiciar în ansamblul său;
    l) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul administraţiei publice din România, cu reprezentanţii, instituţiile, organizaţiile desemnate în acest sens de către finanţatori, precum şi cu alte organisme sau instituţii cu atribuţii în domeniu, în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale aplicabile şi/sau legislaţia şi procedurile agreate cu finanţatorul, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţă financiară nerambursabilă, a implementării în bune condiţii a acestora şi derulării tuturor activităţilor specifice, precum şi a monitorizării specifice;
    m) elaborează materiale de sinteză privind programele implementate la nivelul direcţiei în vederea dezvoltării sistemului judiciar;
    n) răspunde în faţa instituţiilor abilitate, conform legii, să exercite un drept de control sau audit;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 173
    (1) La nivelul Direcţiei programe europene funcţionează Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021 şi sunt exercitate obligaţiile specifice de raportare ce subzistă ulterior închiderii programelor gestionate ca Operator de program prin Mecanismul financiar norvegian 2009-2014. Operatorul de program este responsabil pentru pregătirea şi implementarea programelor de finanţare, în conformitate cu principiile economiei, eficienţei şi eficacităţii. Activitatea Operatorului de program se desfăşoară în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei şi incluse în sistemul de management şi control.
    (2) Operatorul de program îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) se asigură că proiectele contribuie la realizarea obiectivelor generale ale Mecanismului financiar SEE 2014-2021 şi a rezultatelor directe („outputs“), rezultatului/rezultatelor indirect(e) („outcome“) şi obiectivului/obiectivelor specific(e) programului şi că acestea respectă prezentul regulament, acordul de program şi legislaţia naţională şi a Uniunii Europene aplicabilă, în toate fazele de implementare;
    b) se asigură că este disponibil un nivel adecvat de expertiză pentru elaborarea programului şi dezvoltarea cadrului de rezultate;
    c) colectează aplicaţii, selectează proiectele care vor fi finanţate şi semnează contractul de finanţare pentru fiecare proiect în parte;
    d) facilitează cooperarea bilaterală, după caz;
    e) verifică faptul că cheltuielile declarate de promotorii de proiecte sunt reale şi respectă Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, acordul de program şi legislaţia naţională şi a Uniunii Europene aplicabilă;
    f) se asigură că plăţile grantului proiectului sunt efectuate la timp;
    g) asigură calitatea implementării programului şi verifică rezultatele directe („outputs“) şi progresul proiectelor în vederea realizării rezultatelor indirecte („outcomes“) ale programului, inter alia, prin monitorizare, incluzând, după caz, verificări la faţa locului ale proiectelor, efectuate pe bază de eşantion;
    h) evaluează riscurile la adresa implementării eficace a programului şi a rezultatelor sale şi întreprinde măsuri adecvate de reducere a lor;
    i) realizează monitorizarea anuală a unui eşantion de proiecte, selectate pe baza evaluării riscurilor şi incluzând eşantioane aleatorii;
    j) se asigură că utilizarea contribuţiei financiare este exclusiv în scopul programului şi al proiectelor sale şi în conformitate cu acordul de program şi că toate activele care fac parte din program sunt folosite exclusiv în scopurile prevăzute în acordul de program;
    k) se asigură de existenţa unui sistem pentru înregistrarea şi stocarea în formă computerizată a înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programului, precum şi a colectării datelor privind implementarea programului necesare managementului financiar, raportării, monitorizării, verificării, auditurilor şi evaluării;
    l) asigură o structură organizaţională a Operatorului de program care să asigure independenţa şi separarea funcţională a structurii responsabile pentru verificarea cheltuielilor efectuate şi aprobarea plăţilor de alte structuri responsabile pentru implementarea programului;
    m) stabileşte şi menţine un cont bancar separat, purtător de dobândă, dedicat fondurilor pentru refinanţare, cu excepţia prevederilor contrare ale legislaţiei naţionale a statului beneficiar;
    n) se asigură că promotorii de proiecte menţin un sistem de contabilitate separat sau un cod contabil adecvat pentru toate tranzacţiile legate de proiect, fără a aduce atingere regulilor de contabilitate naţionale;
    o) asigură transparenţa şi disponibilitatea documentelor, conform cerinţelor art. 9.8 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    p) se asigură că Autoritatea de certificare primeşte toate informaţiile necesare cu privire la procedurile şi verificările executate în legătură cu cheltuielile, în scopul certificării acestora;
    q) elaborează şi transmite rapoartele financiare interimare, raportul anual al programului, raportul final al programului şi rapoartele privind dobânda acumulată, conform art. 6.11, 6.12, 9.3, 9.4 şi 9.7 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    r) transmite către Autoritatea de certificare previziunea cererilor de plată, utilizată de această autoritate în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale prevăzute la art. 9.5 din Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    s) asigură înregistrarea datelor statistice specifice proiectului, în vederea menţinerii bazei de date pentru raportare;
    t) se asigură că toate documentele şi informaţiile legate de implementarea programului şi a proiectelor din cadrul acestuia sunt furnizate către Comitetul mecanismului financiar şi Punctul naţional de contact la cererea acestora şi într-un timp rezonabil;
    u) se asigură că promotorii de proiecte sunt dedicaţi în totalitate şi au capacitatea de a implementa proiectele;
    v) se asigură că se iau toate măsurile necesare şi adecvate pentru prevenirea, depistarea şi anularea suspiciunilor şi cazurilor de nereguli, că aceste cazuri sunt investigate fără întârziere şi în mod eficient şi raportate şi remediate în mod corespunzător, inclusiv prin aplicarea corecţiilor financiare necesare, dacă este cazul;
    w) se asigură că legislaţia relevantă locală, naţională şi a Uniunii Europene (inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat) este respectată;
    x) respectă obligaţiile stipulate de donori în acordul de program;
    y) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

    (3) Operatorul de program se conformează cerinţelor privind informarea şi publicitatea programului de care este responsabil, aşa cum aceste activităţi sunt stipulate în regulamentele de implementare ale mecanismelor financiare norvegiene şi în celelalte documente care reglementează implementarea acestui tip de finanţare nerambursabilă.
    (4) Operatorul de program se asigură că promotorii de proiecte îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin referitoare la informare şi publicitate, în conformitate cu prevederile regulamentelor de implementare aferente mecanismelor financiare norvegiene.
    (5) Operatorul de program îndeplineşte cerinţele impuse de către Oficiul mecanismului financiar referitor la transmiterea informaţiilor în format electronic.
    (6) În vederea derulării tuturor operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, Direcţia programe europene colaborează cu Direcţia economică, Direcţia contencios, prin reprezentanţi desemnaţi, precum şi cu alte compartimente ale ministerului, după caz, care îndeplinesc funcţii necesare funcţionării Operatorului de program, conform competenţelor specifice acestora şi în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei.

    ART. 174
    (1) La nivelul Direcţiei programe europene funcţionează Unitatea de coordonare a reformelor şi investiţiilor din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, denumit în continuare PNRR, aflate în responsabilitatea ministerului. Unitatea este responsabilă pentru monitorizarea progresului reformelor, gestionarea investiţiilor şi raportarea progreselor înregistrate.
    (2) Unitatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) contribuie la elaborarea şi modificarea componentelor PNRR şi se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea;
    b) se asigură de implementarea activităţilor prevăzute în cadrul acordului de finanţare încheiat cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, şi raportează progresul în cadrul acestora;
    c) lansează apeluri de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor, cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de redresare şi rezilienţă, şi asigură monitorizarea acestora;
    d) încheie contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri, cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de redresare şi rezilienţă, şi asigură monitorizarea acestora;
    e) adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervenţiilor, care previne, detectează şi constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare şi protejarea intereselor financiare ale UE;
    f) elaborează şi adoptă proceduri operaţionale proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale;
    g) verifică dosarul proiectului/investiţiei, folosind listele de verificare stabilite prin procedurile operaţionale;
    h) asigură recuperarea de la beneficiari a sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniţi;
    i) asigură respectarea instrucţiunilor coordonatorului naţional şi utilizarea formularelor elaborate de acesta în scopul implementării PNRR;
    j) centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE;
    k) monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/ţintă, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, colaborând în acest sens cu compartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei/instituţiile responsabile de derularea proceselor specifice îndeplinirii reformelor şi cu compartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei/instituţiile responsabile de realizarea investiţiilor;
    l) urmăreşte îndeplinirea indicatorilor la nivelul proiectelor, pe baza datelor furnizate de beneficiari, analizând rapoartele de progres;
    m) îndeplineşte procesul de raportare a progresului către MIPE şi Comisia Europeană, asigurând coerenţa şi unitatea de mesaj la nivel tehnic a informaţiilor transmise de departamentele/instituţiile responsabile de procesele necesare îndeplinirii reformelor şi de beneficiarii investiţiilor;
    n) asigură transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari, precum şi a tuturor informaţiilor referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare semnate cu MIPE;
    o) transmite către MIPE situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv privind îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;
    p) transmite către Ministerul Finanţelor, centralizat, solicitările de fonduri prevăzute la art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi spre informare coordonatorului naţional;
    q) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare pentru asigurarea implementării reformelor şi investiţiilor care fac obiectul finanţării din PNRR, stabilite prin Comitetul interministerial de coordonare, prin aranjamentele operaţionale aprobate de Comisia Europeană sau prin normele de aplicare, procedurile şi ghidurile aferente sistemului de management şi control;
    r) asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, implementare, respectiv plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele şi investiţiile proprii;
    s) asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice, şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;
    t) monitorizează beneficiarii cu privire la îndeplinirea măsurilor legate de vizibilitatea fondurilor din partea UE, inclusiv, atunci când este cazul, afişând emblema UE şi o declaraţie de finanţare corespunzătoare cu următorul conţinut: „finanţat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU“, precum şi prin oferirea de informaţii specifice coerente, concrete şi proporţionale unor categorii de public diverse, care includ mass-media şi publicul larg, cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală a PNRR, elaborat de către MIPE şi aprobat prin ordin al ministrului;
    u) deduc ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022;
    v) încheie acorduri de implementare/convenţii de finanţare cu instituţiile/unităţile aflate în subordine/coordonare/sub autoritate pentru implementarea investiţiilor;
    w) încheie acorduri de implementare/convenţii de finanţare cu responsabilii de implementare a investiţiilor specifice locale;
    x) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor necesare gestionării PNRR, aşa cum rezultă din legislaţia specifică, acordul de finanţare încheiat cu MIPE, procedurile operaţionale proprii sau orice alte acte sau documente relevante.

    (3) În vederea derulării tuturor operaţiunilor necesare gestionării PNRR, Direcţia programe europene colaborează cu Direcţia economică, Direcţia contencios, Direcţia tehnologia informaţiei, precum şi cu compartimentele ministerului responsabile de procesele necesare realizării reformelor şi investiţiilor, prin reprezentanţi desemnaţi la nivelul acestora care îndeplinesc funcţii clar specificate, în baza procedurilor operaţionale sau ale ordinelor ministrului justiţiei.

    ART. 175
    La nivelul Direcţiei programe europene sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;
    c) documentele aferente derulării programelor în toate etapele de management de proiect, ce se constituie în fişiere auditabile, conform procedurilor aplicabile după natura programului;
    d) Sistemul de management şi control al Operatorului de program;
    e) condica de prezenţă.


    CAP. X
    Pilonul IV - Resurse şi sprijin logistic
    SECŢIUNEA 1
    Direcţia resurse umane
    ART. 176
    Direcţia resurse umane este compartimentul care asigură cadrul organizatoric necesar desfăşurării activităţii ministerului, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor aflate în subordinea ministerului, analizează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi propune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării normale a acestora.

    ART. 177
    Structura Direcţiei resurse umane este următoarea:
    a) Serviciul resurse umane;
    b) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public;
    c) Compartimentul de statistică judiciară.


    ART. 178
    Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului, cu excepţia concursurilor pentru ocuparea posturilor de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
    b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului, cu excepţia personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor;
    c) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului şi eliberării din funcţie a personalului din aparatul propriu al ministerului;
    d) organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului;
    e) organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului din aparatul propriu al ministerului;
    f) primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă/de serviciu;
    g) efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal;
    h) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;
    i) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;
    j) efectuează lucrările necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, după caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi înaintează documentaţia la Casa Naţională de Pensii Publice;
    k) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători şi asistenţi judiciari, pe baza informaţiilor primite de la instanţele judecătoreşti şi de la Direcţia economică;
    l) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul din aparatul propriu al ministerului, pe baza informaţiilor primite de la Direcţia economică;
    m) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători şi asistenţi judiciari în baza hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se stabileşte în sarcina ministerului obligaţia de a emite ordin de stabilire a drepturilor salariale; în vederea unei gestiuni unitare a drepturilor salariale la nivelul ordonatorului principal de credite, pentru hotărârile pronunţate după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte proiecte de ordin de stabilire a drepturilor salariale şi pentru obligaţii stabilite în sarcina Ministerului Justiţiei de tipul: „încadrarea/reîncadrarea reclamanţilor“, „calcularea drepturilor“, „recalcularea drepturilor“, „stabilirea/restabilirea drepturilor salariale“, ca urmare a trimiterii spre executare a hotărârii definitive după caz, de către Direcţia contencios, instanţele judecătoreşti sau creditori, pe baza informaţiilor transmise de compartimentele de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti, precum şi de Direcţia economică;
    n) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru personalul din aparatul propriu al ministerului în baza hotărârilor judecătoreşti definitive prin care se stabileşte în sarcina ministerului obligaţia de a emite ordin de stabilire a drepturilor salariale; în vederea unei gestiuni unitare a drepturilor salariale la nivelul ordonatorului principal de credite, pentru hotărârile pronunţate după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte proiecte de ordin şi pentru obligaţii stabilite în sarcina Ministerului Justiţiei de tipul: „încadrarea/reîncadrarea reclamanţilor“, „calcularea drepturilor“, „recalcularea drepturilor“, „stabilirea/restabilirea drepturilor salariale“, ca urmare a trimiterii spre executare a hotărârii definitive de către Direcţia contencios sau creditori, pe baza informaţiilor furnizate de Direcţia economică;
    o) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire în funcţie, de încetare a raporturilor de serviciu, precum şi de modificare a acestora pentru funcţiile de director general, director general adjunct, director în sistemul administraţiei penitenciare şi director de direcţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    p) verifică, în colaborare cu Direcţia economică, statele de funcţii ale Administraţiei Naţionale ale Penitenciarelor, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;
    q) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorului general adjunct ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cele de numire şi de eliberare din funcţie a directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;
    r) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului şi directorului adjunct ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;
    s) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a managerului Spitalului „Prof. Dr. Constantin Angelescu“ şi a directorului-medic-şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu;
    t) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorilor generali adjuncţi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune;
    u) efectuează lucrările necesare privind numirea, transferul şi eliberarea din funcţie a asistenţilor judiciari;
    v) asigură ţinerea la zi a evidenţei personalului din cadrul ministerului, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;
    w) ţine evidenţa asistenţilor judiciari şi gestionează dosarele profesionale ale acestora;
    x) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia celui din unităţile subordonate ministerului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;
    y) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului arhivistic al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva ministerului;
    z) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 179
    Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative:
    a) elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora;
    b) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul de competenţă;
    c) formulează, la solicitarea Direcţiei avizare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative, în domeniul de competenţă;
    d) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea, în domeniul de competenţă;
    e) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister, a unităţilor aflate în subordinea acestuia sau a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative, în domeniul de competenţă.


    ART. 180
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la resursele umane, la nivelul Serviciului resurse umane sunt organizate următoarele evidenţe:
    a) registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadă nedeterminată în aparatul propriu al ministerului, cu următoarele rubrici: numărul dosarului, numele şi prenumele, funcţia, data numirii în minister, data eliberării din funcţie, observaţii;
    b) registrul privind asistenţii judiciari, pe tribunale, cu următoarele rubrici: număr curent, numele şi prenumele, studii, numărul dosarului profesional, alte date de interes;
    c) dosarele profesionale ale personalului din cadrul ministerului şi ale asistenţilor judiciari;
    d) registrul de evidenţă a numerelor fişelor de post; în registru se menţionează: numărul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numărul fiecărei fişe de post, observaţii;
    e) registrul electronic de evidenţă a comisiilor interinstituţionale;
    f) registrul electronic de evidenţă a comisiilor interne, cu excepţia comisiilor de concurs.


    ART. 181
    Dosarele profesionale cuprind:
    a) fişa de evidenţă;
    b) cererea de înscriere la concurs/examen sau de numire în funcţie, după caz;
    c) copii ale actelor de stare civilă;
    d) copii ale actelor de studii;
    e) curriculum vitae;
    f) copie a carnetului de muncă, după caz;
    g) cazierul judiciar;
    h) adeverinţele medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, după caz;
    i) declaraţiile cu privire la respectarea interdicţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    j) rezultatele obţinute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrările scrise susţinute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfecţionare, copii ale altor diplome şi certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master şi alte cursuri, diplome de doctorat;
    k) copii ale ordinelor şi documentelor care au stat la baza emiterii acestora, precum şi ale comunicărilor privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi eliberarea din funcţie;
    l) rezultatele evaluărilor performanţelor profesionale individuale;
    m) fişa postului, exemplarul original;
    n) hotărârea definitivă privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare;
    o) actele întocmite ca urmare a verificărilor efectuate în urma eventualelor sesizări privind activitatea profesională.


    ART. 182
    (1) La nivelul Serviciului resurse umane se organizează şi registrul privind asistenţii judiciari şi personalul din aparatul propriu, care nu se mai află în evidenţa ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele persoanei, data încetării activităţii, rubrică de observaţii privind motivul eliberării din funcţie şi opis alfabetic privind asistenţii judiciari şi personalul din aparatul propriu, care nu se mai află în evidenţa ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent de registru, numărul dosarului (scos din evidenţă), numele şi prenumele persoanei.
    (2) Registrul, precum şi opisele alfabetice prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe ani calendaristici.
    (3) Dosarele profesionale ale personalului scos din evidenţa ministerului şi ale asistenţilor judiciari eliberaţi din funcţie primesc numărul din registrul respectiv.

    ART. 183
    (1) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) examinează solicitările privind înfiinţarea de noi instanţe judecătoreşti şi formulează propuneri corespunzătoare;
    b) fundamentează propunerile referitoare la circumscripţiile teritoriale ale instanţelor judecătoreşti, în funcţie de volumul de activitate, particularităţile cazuistice şi gradul de procesivitate estimat;
    c) formulează propuneri privind înfiinţarea de sedii secundare cu activitate permanentă la tribunale, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;
    d) elaborează proiecte de regulamente sau instrucţiuni care interesează organizarea şi funcţionarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti;
    e) verifică, în colaborare cu Direcţia economică, statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale unităţilor subordonate ministerului, cu excepţia celor ale Administraţiei Naţionale ale Penitenciarelor, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei, după obţinerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;
    f) aprobă, după caz, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei, statele de funcţii şi de personal ale parchetelor, precum şi orice modificare a acestora (transformări/transferuri de posturi);
    g) urmăreşte permanent echilibrarea statului de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, după caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, întocmind lucrările necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;
    h) efectuează lucrările necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul unităţilor subordonate ministerului şi al instanţelor judecătoreşti, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;
    i) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti, pe care le înaintează conducerii ministerului, propunând măsurile ce se impun;
    j) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul său de activitate;
    k) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister şi a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative;
    l) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea;
    m) asigură ţinerea la zi a evidenţei posturilor de la instanţele judecătoreşti;
    n) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.

    (2) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, măsurile ce urmează a fi cuprinse în Programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei şi colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum şi cu orice alte autorităţi dintre cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordonează şi monitorizează implementarea acestora.
    (3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor, Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanţe şi Ministerul Public colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Public.

    ART. 184
    (1) Compartimentul de statistică judiciară este compartimentul de specialitate care participă la procesul de coordonare a activităţii de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti şi furnizează date statistice în scopul fundamentării politicilor publice şi/sau deciziilor specifice domeniului de activitate al ministerului.
    (2) Compartimentul de statistică judiciară îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) participă la procesul de coordonare a activităţii de statistică judiciară a instanţelor judecătoreşti;
    b) în colaborare cu instituţiile din sistemul judiciar şi cu celelalte compartimente din minister, analizează, defineşte şi actualizează indicatorii statistici referitori la fenomenul judiciar, datele necesare pentru calcularea acestor indicatori şi stabileşte modul de colectare a acestor date;
    c) participă la procesul de elaborare a instrumentelor primare de culegere a datelor privind activitatea instanţelor;
    d) propune spre aprobare conducerii ministerului formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti;
    e) centralizează, sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice încărcate de toate instanţele judecătoreşti în baza de date a ministerului şi datele primite de la compartimentul de statistică al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    f) cooperează cu Institutul Naţional de Statistică în vederea asigurării conformităţii cadrului metodologic pentru statistică judiciară la standardele de statistică existente la nivel naţional şi internaţional;
    g) cooperează cu toate instanţele din România pentru colectarea datelor statistice de la nivelul acestora;
    h) centralizează, sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice comunicate periodic de Ministerul Public;
    i) cooperează cu Consiliul de Mediere pentru colectarea datelor statistice incidente în procedura de mediere judiciară sau extrajudiciară;
    j) cooperează cu ceilalţi producători de statistici oficiale pentru efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în programul statistic naţional anual şi/sau multianual;
    k) propune Direcţiei tehnologia informaţiei actualizarea aplicaţiilor informatice aferente procesului de statistică judiciară privind activitatea instanţelor;
    l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea actualizării şi verificării datelor statistice introduse la nivelul instanţelor judecătoreşti;
    m) colaborează cu toate instanţele şi Consiliul Superior al Magistraturii în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a aplicaţiilor de statistică judiciară;
    n) participă la realizarea unor studii privind funcţionalitatea sistemului judiciar şi evoluţia fenomenelor judiciare;
    o) participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti;
    p) furnizează date statistice existente în bazele de date gestionate compartimentelor din minister, precum şi altor instituţii şi/sau organisme naţionale şi/ori internaţionale, la solicitarea acestora;
    q) contribuie la promovarea şi dezvoltarea sistemului informatic statistic, inclusiv prin transmiterea fişierelor de date statistice, în cadrul Sistemului statistic naţional;
    r) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în condiţii optime a bazei de date privind ajutorul public judiciar;
    s) asigură participarea la comisiile/grupurile de lucru de la nivel naţional şi/sau internaţional din aria de competenţă;
    t) răspunde solicitărilor adresate în domeniul său de competenţă de către terţi;
    u) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.


    ART. 185
    La nivelul Direcţiei resurse umane sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;
    c) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului, Serviciul informaţii clasificate şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;
    d) condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justiţiei pentru viză;
    e) condica de prezenţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Direcţia economică
    ART. 186
    (1) Direcţia economică asigură suportul tehnico-economic al activităţii aparatului propriu al ministerului, a unităţilor subordonate acestuia şi a instanţelor judecătoreşti, prin valorificarea potenţialului uman, material şi financiar existent în administrare, urmărind punerea în aplicare a actelor normative în vigoare.
    (2) Direcţia economică este compartimentul de specialitate care asigură condiţiile pentru îndeplinirea rolului prevăzut de legislaţie pentru ordonatorul de credite prin:
    a) angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare repartizate şi aprobate, pe baza bunei gestiuni financiare, urmărind utilizarea fondurilor în condiţii de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    b) realizarea veniturilor;
    c) integritatea bunurilor încredinţate instituţiei;
    d) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare, prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, în conformitate cu normele contabile aplicabile, precum şi a sistemului naţional de raportare FOREXEBUG;
    e) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice;
    f) organizarea evidenţei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenţi acestora;
    g) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale.

    (3) Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Direcţia economică colaborează cu compartimentele din cadrul ministerului, cu conducerile unităţilor subordonate/aflate în coordonare, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, precum şi cu orice entitate fizică sau juridică pentru a contribui la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public.

    ART. 187
    (1) Direcţia economică îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) fundamentează şi întocmeşte proiectul de buget pentru aparatul propriu, precum şi proiectul de buget centralizat la nivelul ordonatorului principal de credite;
    b) elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale ministerului, programul anual al achiziţiilor publice şi strategia anuală de achiziţii;
    c) întocmeşte programul de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul ordonatorului principal de credite, în care sunt incluse obiectivele/proiectele de investiţii stabilite pe baza criteriilor de evaluare şi selecţie a acestora;
    d) organizează, coordonează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere a elementelor de activ şi de pasiv, conform normelor legale în vigoare, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;
    e) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale;
    f) încheie contracte de achiziţie publică de bunuri şi/sau servicii necesare desfăşurării operaţiunilor strict legate de activitatea aparatului propriu al ministerului şi cu respectarea dispoziţiilor legale;
    g) efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate, şi numai către beneficiarii îndreptăţiţi, cu care ministerul se află în relaţii contractuale;
    h) efectuează calculul şi acordă drepturile salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la termenele stabilite de lege, având la bază statele de funcţii şi de personal întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;
    i) verifică statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale unităţilor subordonate ministerului, din punctul de vedere al corectitudinii stabilirii drepturilor salariale, ca urmare a propunerilor acestora;
    j) acordă, prin intermediul personalului de specialitate economică, viza „Certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru suma de .... lei“ şi viza „Bun de plată“ pentru deconturile de medicamente, dispozitive medicale şi asistenţă medicală pentru salariaţii şi personalul pensionat din cadrul ministerului - aparat propriu; verifică deconturile transmise ministerului de către instanţele judecătoreşti pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite şi stabileşte cheltuielile pe care acestea le pot deconta;
    k) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile, precum şi dosarul achiziţiei publice şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;
    l) asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
    m) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu şi centralizează situaţiile financiare la nivelul ordonatorului principal de credite, după care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite în vederea depunerii acestora la termenele şi în condiţiile impuse de Ministerul Finanţelor;
    n) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie;
    o) sprijină Direcţia elaborare acte normative şi celelalte compartimente din minister la întocmirea instrumentelor de prezentare a proiectelor de acte normative care au impact financiar asupra bugetului general consolidat;
    p) centralizează date şi informaţii referitoare la acordarea ajutorului public judiciar în materie civilă, asigurat prin bugetul ministerului, dar plătit de instanţele de judecată oricărei persoane fizice aflate în situaţia în care nu poate face faţă cheltuielilor unui proces sau celor pe care le implică obţinerea unor consultaţii juridice în vederea apărării unui drept sau interes legitim în justiţie, fără a pune în pericol întreţinerea sa ori a familiei sale;
    q) centralizează date şi informaţii referitoare la compensaţiile financiare acordate victimelor infracţiunilor, care sunt asigurate prin bugetul ministerului, dar plătite de instanţele de judecată oricărei persoane fizice aflate în această situaţie, potrivit legii;
    r) colaborează cu Compania Naţională de Investiţii pentru realizarea Programului naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor;
    s) asigură suportul necesar implementării proiectului „Resources Management System - RMS“;
    t) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.

    (2) La nivelul Direcţiei economice se derulează operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestor finanţări nerambursabile.

    ART. 188
    Direcţia economică îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul controlului financiar preventiv propriu:
    a) organizează controlul financiar preventiv propriu la nivelul aparatului propriu al ministerului, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând elaborarea proiectelor de ordin privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul cu acordul Ministerului Finanţelor, a cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi a checklisturilor pentru fiecare tip de operaţiune;
    b) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public şi asupra documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între minister şi alte persoane juridice şi fizice, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzătoare, semnate în prealabil de către conducătorul direcţiei de specialitate în care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, acte din care rezultă că operaţiunile sunt necesare, oportune şi legale;
    c) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile privind persoanele desemnate de către ordonatorii secundari şi terţiari de credite, după caz, să acorde viza de control financiar preventiv propriu, pe baza procedurilor scrise, elaborate în acest sens;
    d) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu, atât la nivelul aparatului propriu al ministerului, cât şi la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, după caz, şi asigură transmiterea trimestrială a acesteia la Ministerul Finanţelor;
    e) realizează controlul financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor cu implicaţii financiare, efectuate în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, pentru care ministerul este desemnat Operator de program.


    ART. 189
    Structura Direcţiei economice este următoarea:
    a) Serviciul asigurare resurse;
    b) Serviciul financiar, contabilitate şi salarizare;
    c) Serviciul logistic.


    ART. 190
    (1) Serviciul asigurare resurse este format din Compartimentul buget şi Compartimentul investiţii.
    (2) Compartimentul buget îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. atribuţii în domeniul planificării bugetare:
    a) fundamentează, elaborează şi transmite Ministerului Finanţelor proiectul de buget ce cuprinde credite de angajament şi credite bugetare, pentru instanţele judecătoreşti, aparatul propriu al ministerului, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţile aflate în subordinea ministerului, în baza fundamentărilor transmise de acestea, conform Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget atât în limitele de cheltuieli impuse de Ministerul Finanţelor, cât şi în conformitate cu necesarul de fonduri, în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii ministerului;
    b) centralizează şi înaintează spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de buget elaborate şi înaintate ministerului de curţile de apel, potrivit prevederilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) urmăreşte respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate, precum şi a principiilor exactităţii bugetare, echilibrului, unităţii monetare, bunei gestiuni financiare şi transparenţei;
    d) repartizează bugetul aprobat ministerului prin legea bugetului de stat, în mod unitar, pe baza unor criterii definite, şi înaintează ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, filele de buget aferente instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;
    e) înaintează Ministerului Finanţelor, pentru aprobare, propunerea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, după aprobarea legii bugetare anuale;
    f) întocmeşte şi transmite instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului repartizarea pe trimestre a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, ca urmare a aprobării Ministerului Finanţelor;
    g) centralizează propunerile privind creditele de angajament şi creditele bugetare necesare suplimentar cu ocazia rectificării bugetare, transmise de aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite, după caz, din subordinea ministerului, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului. După aprobarea actului normativ de rectificare bugetară, în funcţie de gradul de utilizare a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial, de finanţare a obiectivelor ce urmează a se derula până la închiderea exerciţiului bugetar, face propuneri de alocare a creditelor de angajament şi a creditelor bugetare şi modifică filele de buget corespunzător;
    h) în scopul eficientizării execuţiei bugetare, efectuează virările de credite solicitate de ordonatorii secundari/terţiari, după caz, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, sau, după caz, cu prevederile legii anuale a bugetului de stat, după care întocmeşte filele de buget corespunzător modificărilor efectuate;
    i) efectuează redistribuiri de credite de angajament şi de credite bugetare între ordonatorii secundari/terţiari de credite, după caz, pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    j) efectuează modificarea repartizării pe trimestre, în funcţie de execuţia bugetară, ori de câte ori se impune, pentru aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite, după caz, din subordinea ministerului, pe care o supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    k) elaborează şi modifică, ori de câte ori este cazul, fişele proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite sau a Direcţiei programe europene;
    l) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului în vederea întocmirii Strategiei fiscal-bugetare pentru Ministerul Justiţiei;
    m) analizează indicatorii bugetari şi realizează prognoze anuale şi multianuale privind bugetele instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unităţilor aflate în subordinea acestuia;
    n) centralizează lunar sau ori de câte ori este nevoie situaţii/raportări privind execuţia/evoluţia anumitor tipuri de cheltuieli solicitate atât de către conducerea instituţiei, cât şi de alte instituţii ale statului (Ministerul Finanţelor, Guvernul României, Parlament, Consiliul Superior al Magistraturii şi altele);

    2. atribuţii referitoare la deschiderea de credite:
    a) analizează lunar cererile de credite ale aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor subordonate ministerului, în vederea efectuării, la termenele şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale, a deschiderilor de credite;
    b) centralizează propunerile privind cererile de deschidere de credite şi repartizează creditele bugetare pe capitole şi pe titluri de cheltuieli, pe ordonatori de credite, la termenele precizate de legislaţia în materie, asigurând totodată urmărirea şi încadrarea cheltuielilor în limita şi structura aprobată prin fila de buget a fiecărui beneficiar de finanţare;
    c) întocmeşte lunar deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, transferuri pentru instituţiile aflate în subordinea ministerului, cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale, cheltuieli de investiţii, asistenţă socială, onorarii ale avocaţilor, cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, sumele reprezentând cofinanţarea programelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, pe baza solicitărilor ordonatorilor de credite, în limita bugetului aprobat, cu încadrarea în repartizarea pe trimestre;
    d) înaintează în vederea obţinerii vizei de control financiar preventiv propriu/delegat şi apoi spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii, alocarea creditelor bugetare;
    e) efectuează, în situaţii de excepţie, deschideri suplimentare de credite sau retrageri şi/sau repartizări de credite între ordonatorii secundari/terţiari de credite, după caz, ţinând cont şi de disponibilul la zi aflat în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului;
    f) analizează şi înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite deschiderile trimestriale înaintate de ordonatorii secundari/terţiari de credite, după caz, pe sursele de finanţare D, E, F şi G, cu încadrarea în creditele bugetare trimestriale aprobate;

    3. atribuţii în domeniul execuţiei bugetare:
    a) monitorizează execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, a instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi a unităţilor aflate în subordinea ministerului, propunând retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate, cu avizul Ministerului Finanţelor, în vederea realizării indicatorilor economici sau bugetari;
    b) asigură relaţiile funcţionale cu Direcţia de trezorerie din cadrul Ministerului Finanţelor, în vederea efectuării punctajului disponibilităţilor băneşti existente în conturile ministerului şi ale celorlalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;
    c) verifică, după caz, lunar, trimestrial sau anual, cu ocazia prezentării situaţiilor financiare şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor de angajament/creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe trimestre;
    d) ţine evidenţa extracontabilă a repartizărilor de credite pentru minister şi celelalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;
    e) întocmeşte bugetele pe programe, conform strategiei politicii de guvernare privind reforma în justiţie, şi urmăreşte execuţia acestora;

    4. atribuţii referitoare la întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale:
    a) întocmeşte trimestrial şi anual situaţiile financiare centralizate la nivelul ministerului, în vederea transmiterii lor la Ministerul Finanţelor;
    b) întocmeşte lunar, în urma centralizării informaţiilor transmise de toţi ordonatorii de credite, propunerile de limite de cheltuieli atât pentru creditele de angajament, cât şi pentru creditele bugetare şi le înaintează Ministerului Finanţelor, după aprobarea ordonatorului principal de credite;
    c) întocmeşte, în urma centralizării informaţiilor transmise de toţi ordonatorii de credite, raportările lunare privind creanţele, datoriile, plăţile prin bănci comerciale şi plăţile restante şi le înaintează Ministerului Finanţelor;
    d) întocmeşte, în urma centralizării informaţiilor transmise de toţi ordonatorii de credite, raportarea financiară lunară privind încasările şi plăţile aferente cadrului financiar multianual 2007-2013 şi 2014-2021 (sume primite de la bugetul UE, sume plătite către UE în euro şi lei) şi o transmite Ministerului Finanţelor;
    e) întocmeşte lunar, în urma centralizării informaţiilor transmise de toţi ordonatorii de credite, programarea pe decade a deschiderilor de credite detaliată la nivel de titlu de cheltuială, o corelează cu propunerile de limite de cheltuieli şi o transmite Ministerului Finanţelor;
    f) analizează şi întocmeşte, în urma centralizării informaţiilor transmise de toţi ordonatorii de credite, situaţia trimestrială şi anuală cu privire la activitatea de control financiar preventiv şi o transmite Ministerului Finanţelor;
    g) întocmeşte lunar, în urma centralizării informaţiilor transmise de toţi ordonatorii de credite, monitorizarea cheltuielilor de personal, indiferent de sursa de finanţare, şi o transmite, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor;
    h) verifică pentru instanţele judecătoreşti şi unităţile aflate în subordinea ministerului încadrarea în numărul de posturi finanţate şi cheltuielile de personal aprobate prin legea bugetului de stat;
    i) analizează şi verifică documentaţia înaintată de ordonatorii secundari/terţiari, după caz, privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, scoaterea din funcţiune a activelor fixe/declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar şi o înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    j) întocmeşte, la propunerea ordonatorilor de credite secundari/terţiari, după caz, proiectul de ordin privind constituirea comisiei de casare a activelor corporale şi necorporale, precum şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar;
    k) verifică documentaţiile transmise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor privind elaborarea unor norme proprii specifice sistemului penitenciar şi le înaintează spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    l) supune spre aprobare ordonatorului principal de credite scăderea din evidenţa contabilă a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a valorii pagubei produse prin fapte sau împrejurări pentru care nu se stabileşte răspunderea patrimonială;

    5. alte atribuţii specifice:
    a) elaborează, la cerere, puncte de vedere în scopul soluţionării cererilor, sesizărilor şi memoriilor în domeniul specific de activitate;
    b) colaborează cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative, în domeniul său de competenţă, întocmeşte impactul financiar ori de câte ori se impune;
    c) întocmeşte sau actualizează norme interne, monografii contabile şi proceduri operaţionale specifice Direcţiei economice;
    d) îndrumă şi coordonează organizarea evidenţei contabile pentru ordonatorii secundari şi terţiari de credite;
    e) asigură organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor.


    (3) Compartimentul investiţii îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) analizează, centralizează şi stabileşte necesarul de cheltuieli de investiţii, fundamentate din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către instanţele judecătoreşti şi de toate unităţile aflate în subordinea ministerului;
    b) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de evaluare şi selecţie, lista cu obiective de investiţii - sedii noi şi/sau extinderi de sedii şi lucrări de intervenţie;
    c) face propuneri de stabilire a criteriilor de prioritizare, specifice, prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice, pe care le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    d) întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, în cazul în care aceasta nu este deja stabilită, prin planuri de acţiune/strategii pentru dezvoltarea sistemului judiciar, lista cu obiective de investiţii noi (sedii noi şi/sau extinderi de sediu) şi lucrări de intervenţii, în scopul introducerii în Programul anual de investiţii publice doar a acelor obiective/proiecte sau categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare aprobate potrivit Legii nr. 69/2010, republicată, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile;
    e) elaborează proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, anexă la Proiectul de buget al ministerului, şi nota de fundamentare a acestuia, pe care le supune aprobării ordonatorului principal de credite;
    f) asigură, după aprobare, introducerea datelor care constituie proiectul de Program anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Finanţelor;
    g) întocmeşte şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite listele cu obiectivele de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri pentru aparatul propriu al ministerului şi ordonatorii secundari/terţiari de credite, după caz, după aprobarea legii anuale a bugetului de stat;
    h) analizează periodic, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului, gradul de execuţie bugetară a fondurilor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor prevăzute în Programul anual de investiţii şi propune, după caz, ordonatorului principal de credite redistribuirea acestor fonduri, inclusiv virări de credite de angajament şi/sau bugetare către acele obiective de investiţii, lucrări de intervenţie şi alte active de natura investiţiilor care pot asigura un grad ridicat de utilizare a fondurilor cu această destinaţie;
    i) solicită informaţii şi situaţii privind cheltuielile cuprinse în Programul anual de investiţii publice pe surse şi grupe de finanţare, de la instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului, ori de câte ori este necesar;
    j) analizează, centralizează şi fundamentează propunerile pentru rectificarea bugetară privind cheltuielile de natura investiţiilor, fundamentate din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, solicită modificări şi completări, după caz, şi le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite;
    k) coordonează procesul investiţional derulat de instanţele judecătoreşti şi unităţile aflate în subordinea ministerului, cu excepţia celor din sistemul penitenciar, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, juridic sau alte asemenea situaţii, pe tot parcursul derulării acestuia;
    l) întocmeşte raportul lunar de monitorizare a tuturor cheltuielilor prevăzute în Programul anual de investiţii publice, pe surse şi grupe de finanţare al ministerului, astfel cum sunt solicitate de lege, pentru transmiterea acestora Ministerului Finanţelor, în baza informaţiilor transmise de către instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului;
    m) participă, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al ministerului, precum şi ale Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    n) analizează şi supune avizării Consiliului tehnico-economic notele conceptuale şi temele de proiectare pentru lucrările de intervenţii şi pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice sau/şi rapoartele de audit energetic, alte studii prevăzute de lege pentru intervenţiile la imobile, studiile de prefezabilitate/fezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiectele pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectele tehnice de execuţie;
    o) analizează documentaţiile aferente obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor, însuşite de ordonatorii secundari şi terţiari de credite, elaborate, avizate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, documentaţii însoţite de toate avizele, acordurile şi autorizările prevăzute de lege;
    p) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii (nou sau în continuare), a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte referatul sau nota cu propuneri pe care îl/o înaintează spre avizare Consiliului tehnico-economic;
    q) întocmeşte nota sau referatul privind avizarea de către Consiliul tehnico-economic a indicatorilor tehnico-economici, după caz, a modificării/actualizării acestora, pentru obiectivele de investiţii noi sau în continuare, precum şi pentru lucrările de intervenţie, pe care îl/o înaintează consiliului;
    r) participă, prin persoanele desemnate prin ordin al ministrului justiţiei, în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrări din domeniul de activitate al compartimentului, pentru aparatul propriu al ministerului;
    s) reprezintă ministerul, pe bază de delegaţie, în relaţiile cu alte ministere sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor;
    t) poate propune ordonatorului principal de credite proiecte de norme şi instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul investiţiilor şi lucrărilor de
    intervenţie care, odată aprobate, devin obligatorii, după caz, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului;

    u) întocmeşte notele conceptuale şi temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate/fezabilitate sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, ce vor fi comandate de către minister, ca autoritate contractantă;
    v) asigură urmărirea contractelor ce au ca obiect investiţiile şi lucrările de intervenţii (contracte de proiectare, contracte de prestare servicii specifice activităţii de investiţii şi contracte de execuţie de lucrări), în care ministerul este autoritate contractantă;
    w) îndeplineşte atribuţia de „compartiment de specialitate“, în înţelesul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor de investiţii şi lucrări de intervenţii, contracte de servicii de proiectare şi de dirigenţie, în care ministerul este autoritate contractantă;
    x) înaintează spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi/lucrărilor de intervenţie la care ministerul este autoritate contractantă;
    y) analizează, ori de câte ori este necesar, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice ale investiţiilor sau lucrărilor de intervenţie proprii ale ministerului şi a celor ai căror beneficiari sunt ordonatorii secundari şi terţiari de credite, alţii decât cei din sistemul penitenciar, respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice şi tehnice, precum şi din contractele de proiectare şi de execuţie şi propune conducerii instanţelor şi unităţilor aflate în subordinea ministerului, acolo unde este cazul, măsuri şi soluţii;
    z) participă, prin persoane desemnate, atunci când conducerea ministerului stabileşte acest lucru, la activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie, potrivit legislaţiei în domeniu.

    (4) Compartimentul investiţii îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte şi prezintă la cererea conducerii ministerului situaţii centralizatoare privind situaţia patrimonială, tehnică a imobilelor aflate în proprietatea statului sau administrarea ministerului şi a ordonatorilor secundari sau terţiari de credite;
    b) solicită, analizează şi centralizează anual situaţiile transmise de instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu privire la imobilele incluse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a constatării unor diferenţe cu ocazia inventarierilor anuale efectuate, aşa cum se precizează la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) întocmeşte şi actualizează inventarul bunurilor cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    d) iniţiază activitatea referitoare la toate operaţiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti, către ordonatorii secundari şi terţiari de credite, către unităţile aflate în subordinea ministerului şi către alte autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi/sau locale;
    e) iniţiază proiectele de hotărâri ale Guvernului privind modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    f) iniţiază proiectele de hotărâri ale Guvernului privind schimbarea regimului juridic, transmiteri, intrări/ieşiri sau modificări ale caracteristicilor tehnice/valorice ale bunurilor cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) iniţiază proiectele de hotărâri ale Guvernului privind închirierea de spaţii aflate în incinta imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în coordonarea sau subordinea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    h) operează, conform actelor normative aprobate, în aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, modificările intervenite în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului, cu excepţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    i) întocmeşte, la solicitarea instituţiilor administraţiei publice centrale, note şi rapoarte referitoare la bunurile imobile cuprinse în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru instanţele judecătoreşti şi toate unităţile aflate în subordinea ministerului;
    j) formulează răspunsuri şi puncte de vedere legate de sfera de competenţă a compartimentului investiţii către terţe instituţii, persoane fizice şi juridice;
    k) păstrează corespondenţa şi documentele potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei;
    l) acordă asistenţă de specialitate în operaţiunile necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, care vizează investiţii în imobile, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile;
    m) întocmeşte în baza datelor/informaţiilor transmise de Compania Naţională de Investiţii raportări lunare privind stadiul de implementare al Programului naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată, pe care le prezintă secretarului general şi conducerii ministerului.


    ART. 191
    Serviciul financiar, contabilitate şi salarizare îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. atribuţii referitoare la formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate pentru aparatul propriu al ministerului:
    a) întocmeşte proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru activităţile finanţate de la bugetul de stat, precum şi pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii pentru aparatul propriu al ministerului, proiect în a cărui structură sunt cuprinse creditele de angajament şi creditele bugetare;
    b) întocmeşte deschiderile de credite bugetare pentru aparatul propriu al ministerului pe capitole şi titluri de cheltuieli împreună cu documentaţia aferentă şi le înaintează Serviciului asigurare resurse; analizează permanent situaţia utilizării creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, aprobate prin buget, şi face propuneri de redistribuire, retragere sau anulare, în condiţiile legii, şi le înaintează, cu aprobarea directorului direcţiei, Serviciului asigurare resurse;
    c) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în limita creditelor de angajament şi a creditelor bugetare repartizate şi aprobate în buget, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;
    d) întocmeşte ordinele de plată în format hârtie sau în format electronic pentru efectuarea plăţilor din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate în condiţiile legii;
    e) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinătate, pentru personalul aparatului propriu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora, verifică deconturile şi urmăreşte încadrarea în creditele bugetare aprobate prin buget;
    f) verifică, centralizează şi efectuează plata deconturilor de chirii, transport, medicamente, prestaţii turistice şi alte drepturi de personal cuvenite personalului angajat/pensionarilor din minister, potrivit legislaţiei aplicabile;
    g) evidenţiază şi utilizează veniturile proprii obţinute conform actelor normative în vigoare;

    2. atribuţii referitoare la încasări şi plăţi:
    a) întocmeşte documentele de încasări şi plăţi pentru operaţiunile care se efectuează prin conturile curente sau prin casieria proprie;
    b) verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi;
    c) asigură decontarea la timp a obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea termenelor şi scadenţelor legal prevăzute;
    d) asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru acordarea drepturilor privind deplasările în ţară ale salariaţilor aparatului propriu al ministerului, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate; ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea corectă în cheltuielile aprobate;
    e) asigură fondurile necesare privind cofinanţarea naţională, în limita bugetului aprobat şi cu respectarea normelor legale în vigoare, pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
    f) asigură programarea plăţilor cash la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;
    g) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor acordate;
    h) face propuneri ordonatorului principal de credite pentru numirea prin ordin al ministrului justiţiei a unui responsabil cu evidenţa şi justificarea avansurilor acordate, conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) încasează şi virează la bugetul de stat sumele provenite din vânzarea, închirierea, concesionarea bunurilor din patrimoniul ministerului, precum şi din venituri realizate care se constituie ca sursă la bugetul de stat;
    j) informează structura din minister care gestionează Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor, cu privire la încasările zilnice colectate în contul de disponibilităţi deschis pe seama ministerului;
    k) urmăreşte şi efectuează plata obligaţiilor financiare ale ministerului faţă de organismele şi structurile internaţionale la care România este membră prin intermediul ministerului;
    l) îndeplineşte rolul de organ fiscal în ceea ce priveşte calcularea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul pe venitul anual realizat de poliţiştii de penitenciare din minister, virarea acestei cote către entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi regularizarea cu impozitul pe venitul curent, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    m) efectuează controlul inopinat al casieriei cel puţin o dată pe lună, conform prevederilor legale;

    3. atribuţii referitoare la casierie:
    a) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;
    b) ţine evidenţa operaţiunilor de casă;
    c) efectuează plăţile şi încasările în numerar, pe baza documentelor justificative;
    d) ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu alte instituţii bancare la care sunt deschise conturi curente în lei sau în valută;

    4. atribuţii în domeniul contabilităţii:
    a) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi alte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată, atât pentru cerinţele interne, cât şi pentru utilizatorii externi, pe baza principiilor contabilităţii de angajamente; asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;
    b) asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a aparatului propriu al ministerului, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice, inclusiv cea a angajamentelor legale şi bugetare;
    c) verifică documentele justificative şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;
    d) asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi ia măsurile ce se impun în vederea recuperării debitelor, colaborând cu Direcţia contencios pentru recuperarea creanţelor exigibile în situaţia neexecutării benevole şi amiabile;
    e) asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;
    f) asigură evidenţa contabilă a carburanţilor, materialelor şi a obiectelor de inventar;
    g) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor, debitorilor, creditorilor şi operaţiunilor în curs de lămurire;
    h) asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a conturilor asimilate;
    i) asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi conturi asimilate;
    j) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie şi bănci comerciale;
    k) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, ale altor donatori şi din alte facilităţi şi instrumente postaderare;
    l) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente programelor cu finanţare rambursabilă;
    m) asigură evidenţa contabilă a fondurilor cu destinaţie specială;
    n) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;
    o) asigură evidenţa contabilă a finanţărilor şi a veniturilor;
    p) asigură evidenţa contabilă a rezultatului patrimonial;
    q) asigură înregistrarea în contabilitate a obligaţiilor financiare ale ministerului faţă de organismele şi structurile internaţionale la care România este membră prin intermediul, ministerului;
    r) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;
    s) asigură evidenţa extracontabilă a dosarelor de executare silită a ministerului din momentul luării la cunoştinţă despre începerea executării silite până la momentul încetării acesteia;
    t) confruntă soldurile evidenţei contabile analitice cu cele din evidenţa sintetică;
    u) confruntă evidenţa contabilă cu evidenţa tehnico-operativă şi contribuie la regularizarea, în condiţii de legalitate, a eventualelor diferenţe;
    v) întocmeşte balanţele lunare de verificare;
    w) înaintează ordonatorului principal de credite documentele necesare privind scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubei produse prin fapte sau împrejurări pentru care nu se stabileşte răspunderea patrimonială şi ţine evidenţa contabilă a acestora;

    5. atribuţii în domeniul salarizării:
    a) fundamentează necesarul de fonduri pentru plata drepturilor salariale ale personalului din aparatul propriu al ministerului, necesar care va fi inclus în proiectul de buget;
    b) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, anexa la bugetul de stat privind detalierea în structură, pe funcţii, a numărului maxim de posturi finanţate, precum şi a salariului mediu de bază;
    c) verifică, din punctul de vedere al drepturilor de personal, statele de funcţii şi de personal, în vederea aprobării acestora în conformitate cu prevederile art. 135 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) avizează ordinele ministrului justiţiei privind încadrările, reîncadrările, echivalările de funcţii şi specialităţi, creşterile salariale acordate periodic (majorări, indexări), promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi ulterior aprobării acestora le pune în executare;
    e) întocmeşte proiectele deciziilor de reţinere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului, pe care le transmite spre avizare, sub aspectul legalităţii, Direcţiei contencios;
    f) stabileşte drepturile salariale şi alte drepturi de natură salarială pentru toate categoriile de personal din aparatul propriu al ministerului, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;
    g) verifică şi operează în aplicaţia informatică pontajele lunare întocmite în cadrul fiecărei structuri;
    h) întocmeşte grilele de salarizare pentru judecători şi asistenţi judiciari care vor fi transmise Direcţiei resurse umane în vederea emiterii proiectelor de ordin de stabilire a drepturilor salariale în baza hotărârilor judecătoreşti prin care se stabileşte în sarcina ministerului obligaţia de a emite ordin de stabilire a drepturilor salariale; în vederea unei gestiuni unitare a drepturilor salariale la nivelul ordonatorului principal de credite, pentru hotărârile pronunţate după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte grilele de salarizare pe care le transmite Direcţiei resurse umane în vederea emiterii proiectelor de ordin de stabilire a drepturilor salariale şi pentru obligaţii stabilite în sarcina Ministerului Justiţiei de tipul: „încadrarea/reîncadrarea reclamanţilor“, „calcularea drepturilor“, „recalcularea drepturilor“, „stabilirea/ restabilirea drepturilor salariale“, ca urmare a trimiterii spre executare a hotărârii definitive, după caz, de către Direcţia contencios, instanţele judecătoreşti sau creditori;
    i) întocmeşte grilele de salarizare pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului care vor fi transmise Direcţiei resurse umane în vederea emiterii proiectelor de ordin de stabilire a drepturilor salariale în baza hotărârilor judecătoreşti prin care se stabileşte în sarcina ministerului obligaţia de a emite ordin de stabilire a drepturilor salariale; în vederea unei gestiuni unitare a drepturilor salariale la nivelul ordonatorului principal de credite, pentru hotărârile pronunţate după intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte grilele de salarizare pe care le transmite Direcţiei resurse umane în vederea emiterii proiectelor de ordin de stabilire a drepturilor salariale şi pentru obligaţii stabilite în sarcina Ministerului Justiţiei de tipul: „încadrarea/reîncadrarea reclamanţilor“, „calcularea drepturilor“, „recalcularea drepturilor“, „stabilirea/restabilirea drepturilor salariale“, pentru personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului, ca urmare a trimiterii spre executare a hotărârii definitive, după caz, de către Direcţia contencios sau creditori;
    j) efectuează calculul şi asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială, precum şi a diferenţelor salariale aferente drepturile salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti;
    k) întocmeşte situaţiile recapitulative lunare în vederea plăţii drepturilor salariale, pe categorii de personal;
    l) stabileşte şi efectuează viramentele în contul bugetului de stat, în termenele prevăzute de lege;
    m) întocmeşte ordinele de plată pentru contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, impozit pe venit, contribuţia asiguratorie pentru muncă, carduri angajaţi;
    n) asigură plata drepturilor reprezentând compensaţia bănească a drepturilor de hrană şi echipament pentru poliţiştii de penitenciare, conform reglementărilor legale în vigoare, pe baza situaţiilor transmise de Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii în care este menţionată valoarea financiară a normei de echipare stabilită pentru anul în curs;
    o) întocmeşte adeverinţele cu veniturile anuale realizate de salariaţii ministerului;
    p) întocmeşte şi depune lunar declaraţiile nominale privind contribuţiile de asigurări sociale, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi la bugetul general consolidat, precum şi declaraţiile rectificative în cazul plăţii unor drepturi salariale restante;
    q) întocmeşte lunar centralizatorul aferent certificatelor de concediu medical în care este stabilită suma care urmează a fi recuperată de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi îl transmite caselor de asigurări de sănătate;
    r) întocmeşte situaţiile statistice „Ancheta lunară asupra câştigurilor salariale şi trimestriale“, „Ancheta locurilor de muncă vacante“, „Costul forţei de muncă“, „Structura câştigurilor salariale“ şi „Cheltuielile realizate cu personalul şi numărul mediu de salariaţi pe unele ocupaţii din justiţie, judecători şi grefieri“, pe care le transmite Institutului Naţional de Statistică;
    s) întocmeşte lunar monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o înaintează în termenele stabilite Serviciului asigurare resurse;
    t) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului;
    u) elaborează nota de oportunitate privind achiziţionarea anuală a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii ministerului şi întocmeşte situaţia nominală a persoanelor beneficiare;
    v) se asigură că salariile au fost repartizate angajaţilor ministerului, în condiţii de confidenţialitate;
    w) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, adeverinţele privind stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din aparatul propriu;
    x) analizează şi verifică exactitatea informaţiilor cuprinse în rapoartele de expertiză contabilă ce vizează drepturi salariale restante stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi întocmeşte notă de informare în acest sens;

    6. atribuţii referitoare la evidenţa patrimoniului:
    a) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind înregistrarea în evidenţa contabilă a bunurilor care alcătuiesc patrimoniul aparatului propriu al ministerului;
    b) ţine evidenţa tehnico-operativă a activelor fixe corporale şi necorporale, a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar intrate sau ieşite în/din patrimoniul propriu al ministerului prin orice sursă de finanţare;
    c) îndrumă activitatea de inventariere;
    d) analizează, în limitele competenţelor, propunerile făcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a activelor fixe corporale şi necorporale, casarea şi declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, potrivit reglementărilor în vigoare;
    e) completează Registrul inventar, conform prevederilor legale;
    f) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere întocmit conform prevederilor legale, aprobat de ordonatorul principal de credite;
    g) coordonează operaţiunile de valorificare a bunurilor prevăzute la lit. d);
    h) analizează şi întocmeşte nota de oportunitate privind operaţiunea de reevaluare a patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale, şi întocmeşte proiectul de ordin cu privire la stabilirea comisiei de reevaluare a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, pe care îl supune spre aprobare, respectiv propune contractarea unor evaluatori autorizaţi în situaţia în care specialiştii proprii nu au competenţe;
    i) întocmeşte decontul lunar de cheltuieli în vederea recuperării cotei părţi a cheltuielilor comune de la instituţiile cu care ministerul are încheiat protocol de colaborare şi urmăreşte încasarea sumei stabilite;
    j) întocmeşte proiectul de ordin cu privire la stabilirea comisiei de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit şi prin transfer fără plată, în vederea atribuirii unei valori juste în funcţie de inflaţie, utilitatea bunului, starea acestuia şi preţul pieţei;

    7. atribuţii referitoare la situaţiile financiare:
    a) asigură informaţii în orice moment cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultatul execuţiei bugetare, asupra patrimoniului aflat în administrare, asupra rezultatului patrimonial, costul oricăror programe aprobate prin buget, dar şi informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale;
    b) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări lunare şi trimestriale, pentru activitatea aparatului propriu al ministerului, conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor;
    c) răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea mare;

    8. atribuţii privind Operatorul de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021:
    a) asigură existenţa unui sistem informatic pentru înregistrarea şi stocarea înregistrărilor contabile pentru fiecare proiect din cadrul programelor şi colectarea informaţiilor aferente implementării necesare pentru managementul financiar, raportări, monitorizări, verificări, audituri şi evaluări;
    b) se asigură că promotorii de proiecte menţin fie un sistem contabil separat, fie o evidenţă contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile aferente proiectelor, fără a aduce atingere reglementărilor contabile naţionale;
    c) sub rezerva dispoziţiilor contrare ale legislaţiei naţionale, deschide şi menţine conturi bancare, inclusiv purtătoare de dobândă, dedicate derulării de către Operatorul de program a operaţiunilor în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, şi întocmeşte documentele de încasări şi de plăţi aferente operaţiunilor derulate prin aceste conturi;
    d) întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor, în baza propunerilor compartimentului de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;
    e) realizează plăţile aferente programelor în limita şi pe structura bugetului aprobat după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite al Operatorului de program;
    f) asigură transparenţa şi disponibilitatea operaţiunilor şi documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    g) pune la dispoziţia Direcţiei programe europene informaţiile necesare în vederea întocmirii şi transmiterii rapoartelor financiare intermediare, a rapoartelor anuale ale programelor, a rapoartelor finale ale programelor şi a rapoartelor privind dobânzile acumulate în conformitate cu prevederile Regulamentului de implementare aferent Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    h) transferă Autorităţii de certificare, în euro, dobânda bonificată în conturile gestionate aferente Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    i) transferă Autorităţii de certificare, în euro, din conturile aferente Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, eventualele sume recuperate de la promotorii de proiecte, reprezentând grantul şi dobânda generată de acesta;
    j) întocmeşte şi transmite Serviciului asigurare resurse solicitările Direcţiei programe europene privind deschiderile de credite pentru sumele aferente cofinanţării publice naţionale la nivel de program de la bugetul de stat;
    k) asigură, conform prevederilor legale, programarea la Trezoreria Statului a plăţilor efectuate de minister în calitate de Operator de program şi de Promotor de proiect;
    l) verifică dacă cheltuielile declarate de promotorii de proiecte au fost cu adevărat efectuate şi sunt în concordanţă cu regulamentele de implementare a mecanismelor financiare norvegiene, acordurile de program, acordurile de implementare a programelor şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă;
    m) se asigură de faptul că toată contribuţia financiară este utilizată exclusiv pentru scopul programelor şi proiectelor subsecvente, că respectă prevederile stipulate în acordurile de program şi în acordurile de implementare a programelor şi că toate activele aferente programelor sunt folosite numai pentru scopurile prevăzute în acordurile de program;
    n) asigură efectuarea plăţilor către proiecte în timp util;
    o) asigură existenţa şi evidenţa tuturor documentelor pe care le are în gestiune şi care constituie pistă de audit aferentă implementării mecanismelor financiare norvegiene;
    p) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;

    9. alte atribuţii:
    a) are obligaţia de a asigura organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;
    b) întocmeşte şi transmite, la termenele comunicate de către compartimentele de specialitate, situaţia financiară a cheltuielilor efectuate din fonduri nerambursabile acordate ministerului sau din fondurile alocate cofinanţării proiectelor nerambursabile, în vederea raportării acestora către instituţiile finanţatoare şi/sau către alte instituţii competente, după caz;
    c) colaborează cu direcţia de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative specifice, în domeniul său de competenţă;
    d) întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat conform prevederilor legale;
    e) se ocupă de încheierea contractelor pentru constituirea de garanţii gestionare în numerar, evidenţa, păstrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea şi restituirea acestora;
    f) face propuneri către Direcţia resurse umane pentru organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza unei analize prealabile a nevoilor de pregătire şi perfecţionare;
    g) elaborează puncte de vedere la cererile, sesizările şi memoriile primite, în domeniul specific de activitate.    ART. 192
    (1) Serviciul logistic este format din Compartimentul achiziţii publice, Compartimentul patrimoniu - administrativ şi Compartimentul securitate şi sănătate în muncă.
    (2) Compartimentul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) solicită şi centralizează necesarul de achiziţii pentru bunurile şi serviciile ce vor fi achiziţionate în anul următor, de la fiecare compartiment din minister, cu ocazia întocmirii proiectului de buget;
    b) elaborează şi actualizează, după caz, strategia anuală de achiziţie publică şi programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul ministerului în trimestrul IV al anului anterior pentru anul următor;
    c) actualizează programul anual al achiziţiilor publice, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., în raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite;
    d) efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente în concordanţă cu fila de buget, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform programului de achiziţii aprobat;
    e) verifică valoarea estimată stabilită de celelalte compartimente ale ministerului pentru achiziţiile solicitate, în urma unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică şi o corectează în situaţia în care această valoare este diferită faţă de valoarea înscrisă în referatul de necesitate, ataşând documentele necesare;
    f) elaborează documentaţia de atribuire şi derulează procedurile de atribuire, altele decât cele care fac obiectul achiziţiei directe, pe baza specificaţiilor tehnice, termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, precum şi a caietului de sarcini, întocmit de compartimentul solicitant al achiziţiei;
    g) întocmeşte documentaţia de atribuire şi derulează proceduri de achiziţie publică pentru bunuri şi servicii exceptate de la aplicarea reglementărilor legale în materie de achiziţii publice;
    h) transmite operatorului SEAP orice modificare survenită în legătură cu datele şi informaţiile transmise în cadrul procedurii de înregistrare şi/sau reînnoire a înregistrării în termenul prevăzut de legislaţie, de la producerea respectivelor modificări;
    i) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de lege; publică semestrial în SEAP extrase din programul anual al achiziţiilor publice, precum şi orice modificare asupra acestora, în termenul prevăzut de legislaţia în materie de achiziţii publice;
    j) în cazul achiziţiilor directe pentru bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu al ministerului, care au la bază referatele de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele de specialitate, are obligaţia de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziţie de SEAP, în condiţii de transparenţă şi eficienţă economică şi socială; doar în situaţii excepţionale se vor aplica prevederile art. 43 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) finalizează achiziţia directă prin emiterea comenzii pe care o supune aprobării ordonatorului principal de credite, ulterior achiziţia fiind închisă în SEAP prin listarea confirmării şi ataşarea la dosarul achiziţiei;
    l) ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca anexă la programul anual al achiziţiilor publice;
    m) îndeplineşte obligaţia de a transmite în SEAP, trimestrial, o notificare cu privire la achiziţiile directe, grupate pe necesitate, care să cuprindă cel puţin obiectul, cantitatea achiziţionată, valoarea şi codul C.P.V.;
    n) ţine evidenţa contractelor încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă;
    o) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor, comenzilor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul ministerului, precum şi a terţilor, după caz; arhivează documentele care compun dosarul achiziţiilor publice conform legislaţiei în domeniu;
    p) respectă termenele prevăzute de legislaţie, în ceea ce priveşte derularea procedurilor de achiziţie publică şi achiziţie directă;
    q) avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedura de atribuire/achiziţia directă, întocmite de către compartimentele solicitante; avizul compartimentului va specifica: existenţa sumelor estimate pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrării în programul anual al achiziţiilor publice, numărul poziţiei, codul C.P.V.;
    r) elaborează strategia de contractare pe baza informaţiilor/notelor justificative puse la dispoziţie de compartimentul solicitant al achiziţiei cu privire la criteriile minime de calificare şi selecţie, criteriul de atribuire şi justificările necesare conform legislaţiei în domeniu; colaborează cu Direcţia contencios în vederea aplicării procedurilor de achiziţie publică ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;
    s) întocmeşte proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;
    t) participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurii finale;
    u) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie sau anunţurile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul ministerului sau pe alte site-uri de specialitate, după caz;
    v) întocmeşte, împreună cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea răspunsului către solicitanţi, precum şi publicarea acestuia în SEAP şi pe site-ul ministerului, după caz;
    w) înaintează Direcţiei contencios contestaţiile formulate de operatorii economici, împreună cu dosarul achiziţiei publice, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la obiectul contestaţiei; în cazul în care contestaţia vizează aspecte economice sau tehnice, odată cu înaintarea dosarului achiziţiei publice se vor transmite şi opiniile direcţiilor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere al autorităţii contractante; punctul de vedere al ministerului cu privire la contestaţiile formulate de operatorii economici se redactează de compartimentul de achiziţii publice, cu avizul Direcţiei contencios şi contribuţia compartimentelor cu atribuţii legate de conţinutul contestaţiei, şi se înaintează sub semnătura conducătorului instituţiei sau a coordonatorului Direcţiei economice, la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    x) colaborează cu direcţia de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare, prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, termenele de efectuare a plăţii, precum şi orice alte clauze care pot apărea, după caz; întocmeşte, împreună cu compartimentul solicitant al achiziţiei şi cu Direcţia contencios, contractul de achiziţie publică şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistrează contractul de achiziţie publică, urmăreşte semnarea acestuia de către operatorul economic, urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului;
    y) înaintează câte o copie a contractului, inclusiv anexele şi eventualele acte adiţionale, atât compartimentului de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi care va urmări derularea sau executarea contractului, cât şi Serviciului financiar, contabilitate şi salarizare;
    z) colaborează cu Direcţia contencios pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate.

    (3) Compartimentul achiziţii publice îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
    a) transmite către Serviciul financiar, contabilitate şi salarizare, la solicitarea acestuia, necesarul lunar de credite bugetare, în funcţie de contractele încheiate, de referatele de necesitate şi de notele de comandă; la solicitarea acestuia, transmite necesarul de virări de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare sau suplimentare, în vederea finanţării unor nevoi de achiziţii suplimentare apărute pe parcursul anului bugetar, precum şi disponibilizarea anumitor sume rămase necheltuite;
    b) solicită Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate (ONAC) înregistrarea în Registru a modificărilor survenite în legătură cu datele de identificare, în termenul prevăzut de lege;
    c) are obligaţia de a contribui la realizarea activităţilor desfăşurate de ONAC, prin punerea la dispoziţia acestuia a datelor şi informaţiilor solicitate în termenul prevăzut de lege, respectiv a necesităţilor de produse şi servicii achiziţionate în sistem centralizat, precum şi a oricăror alte date şi informaţii necesare în legătură cu acestea;
    d) încheie contracte subsecvente în baza acordurilor-cadru semnate de ONAC în nume propriu şi pentru utilizatori sau contracte de achiziţii în cadrul sistemelor dinamice de achiziţii gestionate de ONAC, în condiţiile legii;
    e) derulează toate acţiunile necesare selecţiei în vederea achiziţionării biletelor de avion pentru deplasările interne şi internaţionale ale personalului ministerului, în baza acordurilor-cadru încheiate.

    (4) Compartimentul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii legate de proceduri de achiziţii derulate din fonduri externe nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de acţiunile care privesc activitatea ministerului:
    a) elaborează distinct, pentru fiecare proiect în parte, un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, după semnarea contractului de finanţare/cofinanţare aferent;
    b) alege procedura de atribuire în funcţie de valoarea estimată a achiziţiei şi prin raportare la durata contractului de finanţare;
    c) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv achiziţii directe, proceduri pentru care ministerul este autoritate contractantă, la solicitarea şi în colaborare cu Direcţia programe europene.

    (5) Compartimentul achiziţii publice derulează următoarele operaţiuni necesare funcţionării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanţări nerambursabile, cu asigurarea autonomiei acestora faţă de acţiunile care privesc activitatea ministerului ca beneficiar al proiectelor finanţate prin acest mecanism, în baza procedurilor operaţionale privind gestionarea programelor pentru care ministerul are calitatea de Operator de program, aprobate la nivelul instituţiei:
    a) organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice ale Operatorului de program;
    b) se asigură că legislaţia aplicabilă locală, naţională şi a Uniunii Europene inclusiv, dar nu limitat la legislaţia privind mediul, achiziţiile publice şi ajutorul de stat, este respectată în ceea ce priveşte achiziţiile derulate de promotorii de proiecte din afara ministerului, chiar dacă pentru activitatea de verificare a acestor achiziţii se apelează la expertiză contractată, specializată în acest domeniu;
    c) asigură transparenţa şi disponibilitatea operaţiunilor şi documentelor a căror obligaţie de prezentare este menţionată în cuprinsul regulamentelor de implementare aferente Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    d) asigură existenţa şi evidenţa tuturor documentelor pe care le are în gestiune şi care constituie pistă de audit aferentă implementării mecanismelor financiare norvegiene;
    e) asigură verificarea dosarelor de achiziţii transmise de către promotorii de proiecte finanţate în cadrul Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 (MFN);
    f) asigură participarea la alte acţiuni specifice activităţii Operatorului de program (precum întâlniri de lucru/misiuni on the spot şi alte asemenea activităţi);
    g) îndeplineşte orice alte atribuţii necesare derulării operaţiunilor impuse Operatorului de program, conform competenţelor specifice şi cu respectarea cadrului normativ aferent Mecanismului financiar norvegian 2014-2021.

    (6) Compartimentul patrimoniu - administrativ îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. în domeniul patrimoniului:
    a) asigură evidenţa bazată pe caracteristici tehnice şi economice ale bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul aparatului propriu al ministerului, pe durata de viaţă a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;
    b) efectuează planificarea de perspectivă a configuraţiei patrimoniului, în raport cu strategiile de activitate la nivelul aparatului propriu al ministerului, în vederea asigurării oportune a resurselor materiale necesare susţinerii măsurilor luate de conducerea ministerului;
    c) ţine evidenţa tehnico-operativă, pe locuri de depozitare şi pe utilizatori, a activelor fixe, obiectelor de inventar;
    d) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea comisiei de inventariere a patrimoniului cel puţin o dată pe an, potrivit prevederilor legale, şi îl supune aprobării;
    e) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea comisiei de inventariere a bibliotecii, potrivit prevederilor legale, şi îl supune aprobării;
    f) participă la organizarea şi desfăşurarea inventarierii patrimoniului;
    g) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea comisiei de analiză şi avizare a activelor fixe corporale şi necorporale, a bunurilor de natura obiectelor de inventar, în vederea scoaterii din funcţiune şi declasării acestora, şi îl supune aprobării;
    h) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea comisiei de casare a activelor fixe corporale şi necorporale, a bunurilor de natura obiectelor de inventar şi îl supune aprobării;
    i) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea comisiei de recepţie a bunurilor care intră în patrimoniul ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi îl supune aprobării;
    j) avizează, din punct de vedere tehnico-economic, procesele-verbale de scoatere din funcţiune a activelor fixe şi pentru declasarea bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar care se află în competenţa Direcţiei economice;
    k) asigură demersurile privind transmiterea fără plată şi valorificarea bunurilor aparţinând ministerului, întocmind referatul de disponibilizare şi adresele de comunicare între instituţii;
    l) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea comisiei de preluare a locuinţelor de serviciu şi îl supune aprobării;
    m) întocmeşte contractul de închiriere privind locuinţele de serviciu în baza documentelor transmise de către Comisia de repartizare a locuinţelor de serviciu şi îl supune aprobării;
    n) întocmeşte proiectul de ordin privind stabilirea destinaţiei veniturilor proprii realizate din chirii, pentru efectuarea de cheltuieli necesare locuinţelor de serviciu care intră în competenţa proprietarului;
    o) avizează fişa de lichidare întocmită pentru personalul ieşit din evidenţa ministerului (detaşat/pensionat etc.), întreprinde demersurile necesare privind recuperarea bunurilor materiale pe care acesta le are în gestiune; de asemenea contactează furnizorul de telefonie mobilă pentru sistarea/transferul abonamentului alocat;
    p) emite protocol de colaborare pentru împărţirea cheltuielilor comune prin stabilirea cotei-părţi ce revine fiecărei instituţii care are sediul în minister;

    2. în domeniul administrativ:
    a) administrează imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului;
    b) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a ministerului, precum şi evidenţa tehnico-operativă, pe locuri de depozitare şi pe utilizatori, a acestora;
    c) solicită conducătorului compartimentului beneficiar al bunurilor achiziţionate în minister să îi asigure asistenţă în vederea recepţiei, prin participarea în Comisia de recepţie, pentru bunurile pentru care nu are cunoştinţe asupra caracteristicilor tehnice;
    d) întocmeşte notele de fundamentare şi colaborează cu Compartimentul achiziţii publice pentru elaborarea programului de achiziţii referitor la: servicii de telefonie mobilă, întreţinere şi reparare echipamente informatice, întreţinere şi reparare autovehicule, curăţenie şi întreţinere curentă a clădirilor, asigurarea operaţiunilor de service pentru instalaţiile de aer condiţionat, uşi automate, echipament telefonic, servicii de televiziune prin cablu, închiriere de spaţii aflate în domeniul public al statului, alte servicii şi materiale necesare pentru desfăşurarea activităţii aparatului propriu al ministerului, pe baza estimărilor proprii şi a solicitărilor fundamentate de către celelalte compartimente din aparatul propriu al ministerului;
    e) întocmeşte note de oportunitate, referate de necesitate şi caiete de sarcini pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a ministerului;
    f) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestări de servicii pentru contractele care au fost încheiate la solicitarea Direcţiei economice;
    g) coordonează activitatea conducătorilor auto;
    h) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a autoturismelor din dotarea ministerului;
    i) analizează lunar consumul de carburanţi pentru fiecare autoturism şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;
    j) asigură multiplicarea, tipărirea şi legarea documentelor necesare ministerului, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, cărţilor de vizită, ecusoanelor, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;
    k) verifică periodic modul de gestionare, depozitare şi păstrare a materialelor intrate şi ieşite din magazie;
    l) ia măsurile necesare privind colectarea selectivă a deşeurilor din cadrul instituţiei;
    m) sprijină efectiv, prin asigurarea resurselor materiale disponibile, activităţile şi acţiunile ce se desfăşoară la nivelul ministerului, de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi al altor asemenea acţiuni;
    n) asigură împreună cu trupele de jandarmi securitatea şi paza sediului ministerului, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Afacerilor Interne;
    o) participă la şedinţele de lucru şi la întâlnirile semestriale cu reprezentanţii Jandarmeriei Române şi cei ai Ministerului Afacerilor Interne în ceea ce priveşte asigurarea pazei Ministerului Justiţiei, precum şi a sediilor instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor;
    p) identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici;

    3. în domeniul protocolului:
    a) întocmeşte referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasărilor în ţară şi în străinătate ale ministrului justiţiei, secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct şi ale consilierilor ministrului, pe baza notelor de oportunitate şi, după caz, a memorandumului prevăzut de legislaţia în vigoare pentru aprobarea deplasării demnitarului sau a invitării unor demnitari străini în România, întocmite de compartimentele din minister, în funcţie de tematica şi scopul deplasărilor;
    b) informează organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale şi, după caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate ori misiunile diplomatice străine acreditate în România cu privire la coordonatele deplasărilor ministrului justiţiei, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct şi ale consilierilor ministrului, în colaborare cu celelalte compartimente din minister;
    c) asigură protocolul în vederea utilizării Salonului oficial din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă“ Bucureşti pentru deplasările ministrului justiţiei în misiuni oficiale în ţară şi în străinătate;
    d) întocmeşte caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului de transport intern şi internaţional;
    e) face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern şi internaţional;
    f) efectuează rezervările hoteliere şi pe cele privind transportul intern sau internaţional pentru deplasările în ţară ori în străinătate ale personalului din cadrul ministerului, pe baza notelor de oportunitate întocmite de compartimentele din minister;
    g) colaborează cu Direcţia drept internaţional şi cooperare judiciară, cu Direcţia afaceri europene şi drepturile omului, cu Direcţia programe europene, precum şi cu celelalte compartimente ale ministerului, după caz, pentru organizarea în România de către minister a unor conferinţe, seminare sau a altor evenimente internaţionale;
    h) asigură organizarea acţiunilor protocolare la nivelul ministerului;
    i) acordă asistenţă de specialitate la organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul compartimentelor de specialitate din minister;
    j) asigură acţiunea de procurare şi de transmitere a felicitărilor adresate de ministrul justiţiei, precum şi de alte persoane din conducerea ministerului cu diferite ocazii, precum Anul Nou, sărbătorile de Paşti şi de Crăciun, Ziua Naţională şi alte asemenea evenimente;
    k) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi a vizelor aferente.


    (7) Compartimentul securitate şi sănătate în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi protecţiei în muncă;
    b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a muncii;
    c) identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru personalul ministerului;
    d) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul ministerului, şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu;
    e) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;
    f) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii ministerului;
    g) urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;
    h) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează de îndată iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul ministerului;
    i) asigură dotarea unităţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;
    j) participă la programe de informare şi educaţie specifice;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului.


    ART. 193
    La nivelul Direcţiei economice sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) programul anual al achiziţiilor publice;
    b) programul multianual de investiţii publice;
    c) evidenţa electronică a achiziţiilor planificate în cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achiziţie publică finalizate, a contractelor încheiate şi a termenelor de executare a acestora;
    d) lista de dotări a ministerului;
    e) dosarul achiziţiei, care cuprinde toate documentele prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;
    f) evidenţa paşapoartelor de serviciu şi diplomatice;
    g) evidenţa deplasărilor interne şi externe ale personalului ministerului care îndeplineşte misiuni oficiale;
    h) evidenţa avansurilor şi deconturilor privind acţiunile de protocol;
    i) schema de repartizare a spaţiilor în cadrul ministerului;
    j) registrul jurnal;
    k) registrul inventar;
    l) cartea mare;
    m) registrul de evidenţă a operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu;
    n) registrul de evidenţă cu numerele atribuite dispoziţiilor bugetare, ordinelor de plată prin trezorerie şi bănci;
    o) registrul de evidenţă cu numerele atribuite dispoziţiilor de plată şi de încasare prin casierie;
    p) registrul de evidenţă cu numerele date pentru ordonanţările la plată;
    q) registrul unic de control;
    r) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de direcţie;
    s) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;
    t) registrul de predare-primire a legitimaţiilor de serviciu;
    u) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    v) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;
    w) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;
    x) condica de prezenţă.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Direcţia tehnologia informaţiei
    ART. 194
    Direcţia tehnologia informaţiei este compartimentul care coordonează activitatea informatică în cadrul aparatului propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia, precum şi al instanţelor judecătoreşti, în scopul constituirii unui sistem informatic judiciar unitar şi care implementează programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar.

    ART. 195
    (1) Direcţia tehnologia informaţiei are următoarele atribuţii:
    1. administrarea infrastructurii IT şi de comunicaţii de date:
    a) administrează reţelele WAN şi VPN ale sistemului judiciar;
    b) administrează reţeaua locală de echipamente IT şi de comunicaţii de date;
    c) asigură instalarea, configurarea, administrarea şi întreţinerea, hardware şi software, a echipamentelor IT şi de comunicaţii de date;
    d) asigură instalarea, configurarea, administrarea şi întreţinerea aplicaţiilor/soluţiilor software de bază, a celor specifice sistemului judiciar şi, după caz, respectând politicile privind securitatea informaţiilor şi a infrastructurii IT&C, respectiv constrângerile de interoperabilitate şi lucru concurent, a aplicaţiilor/soluţiilor software specifice care nu fac parte din categoria software-ului de bază sau a celui specific sistemului judiciar;
    e) propune spre achiziţie echipamente IT şi de comunicaţii de date, componente şi periferice, aplicaţii sau soluţii software necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;
    f) participă la elaborarea specificaţiilor tehnice şi funcţionale minimale pentru propunerile de achiziţie a echipamentelor IT şi de comunicaţii de date, componentelor sau perifericelor, a aplicaţiilor sau soluţiilor software, necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, respectând convenţiile de asigurare a uniformităţii sistemului informatic al Ministerului Justiţiei şi la nivelul sistemului judiciar;
    g) participă la recepţia tehnicii de calcul, a licenţelor software de bază şi a aplicaţiilor/soluţiilor software nou-achiziţionate;
    h) participă la analiza, testarea şi organizarea trecerii în exploatare a aplicaţiilor/soluţiilor software nou-achiziţionate;
    i) participă la elaborarea instrucţiunilor de utilizare pentru aplicaţiile/soluţiile software nou-achiziţionate;
    j) întocmeşte ghiduri/instrucţiuni de utilizare pentru echipamentele IT şi de comunicaţii de date, respectiv pentru aplicaţiile/soluţiile software, asigurând instruirea utilizatorilor acestora;
    k) participă la organizarea evidenţei privind echipamentele IT şi de comunicaţii de date, respectiv a aplicaţiilor/soluţiilor software;
    l) centralizează propunerile de îmbunătăţire a software-ului existent, specific sistemului judiciar, în ceea ce priveşte partea tehnică şi funcţională a acestuia şi, în baza unei analize de oportunitate şi necesitate, efectuează demersurile privind acomodarea acestuia;
    m) formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii, respectând principiul enunţat la lit. f);
    n) participă la dezvoltarea aplicaţiilor noi, respectând principiile privind managementul ciclului de viaţă al unei aplicaţii;
    o) în scopul protecţiei din punctul de vedere al securităţii informaţiei a infrastructurii IT şi de comunicaţii de date:
    - participă la elaborarea politicilor de securitate, normelor şi ghidurilor de bune practici în materie;
    – pune în practică şi monitorizează, la nivelul infrastructurii IT şi de comunicaţii de date, ducerea la îndeplinire a politicilor şi normelor de securitate;
    – participă la dezvoltarea culturii de securitate cibernetică în rândul angajaţilor ministerului prin conştientizarea faţă de vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările provenite din mediul cibernetic;
    – asigură răspunsul la incidentele de securitate cibernetică şi, după caz, colaborează interinstituţional cu instituţiile abilitate/acreditate în materie, pentru asigurarea trasabilităţii şi evaluarea impactului incidentelor de securitate cibernetică;

    p) cu sprijinul Serviciului de informaţii clasificate:
    - asigură instalarea, configurarea, administrarea şi întreţinerea, hardware şi software, a echipamentelor IT şi de comunicaţii de date specifice, pe baza normelor şi a ghidurilor de proceduri;
    – participă la pregătirea echipamentelor IT şi de comunicaţii de date specifice în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii;
    – în aplicarea dispoziţiilor legale incidente în materie, participă din punct de vedere tehnic la implementarea mecanismelor de procesare, stocare şi manipulare a informaţiilor clasificate;

    q) în acord cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi raportat la prevederile din procedurile de proces, procedurile operaţionale şi instrucţiunile de lucru în vigoare:
    - acordă asistenţă tehnică de specialitate compartimentelor din minister;
    – după caz, cu sprijinul specialiştilor IT din cadrul compartimentelor de specialitate organizate la nivelul instanţelor de judecată, acordă asistenţă tehnică de specialitate utilizatorilor din sistemul judiciar;

    r) elaborează punctele de vedere solicitate de instanţele judecătoreşti privind utilizarea aplicaţiei ECRIS şi a altor aplicaţii IT cu specific judiciar;
    s) organizează şi participă la şedinţele Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi elaborează întreaga documentaţie specifică acestor şedinţe;
    t) propune constituirea şi organizarea prin ordin al ministrului justiţiei a colectivelor/grupurilor de lucru în domeniul IT&C, în care sunt implicaţi specialiştii IT din cadrul compartimentelor de specialitate de la nivelul instanţelor de judecată;
    u) elaborează, în colaborare cu Compartimentul pentru comunicare, conceptul noilor site-uri web, proiectele de modificare şi reproiectare a site-ului web al ministerului şi ia măsuri pentru actualizarea acestora;
    v) elaborează standardele şi procedurile interne privind salvarea şi restaurarea datelor;
    w) administrează şi întreţine sistemele de gestiune a bazelor de date, operează (sub aspect al menţinerii unui nivel de performanţă optim) bazele de date aflate în gestiunea ministerului şi efectuează copii de siguranţă pentru datele gestionate;
    x) acordă suport tehnic pentru realizarea, actualizarea şi întreţinerea sistemului statistic cu privire la ajutorul public judiciar;

    2. elaborarea strategiei IT şi a modificărilor legislative:
    a) elaborează proiectul strategiei de informatizare a sistemului judiciar;
    b) realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;
    c) analizează modificările legislative cu aplicare în domeniul informatic judiciar şi propune măsuri pentru respectarea acestora;
    d) face propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul IT, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin strategia de informatizare a sistemului judiciar şi pentru implementarea altor obligaţii în materie ce provin din cooperarea la nivelul UE;
    e) întocmeşte puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative cu specific IT, transmise de către Direcţia avizare acte normative;
    f) participă la elaborarea de ordine, regulamente, norme şi de alte acte normative de organizare a sistemului judiciar, precum şi de acte care reglementează unele aspecte procedurale aferente activităţii instanţelor;
    g) participă la elaborarea de rapoarte privind îndeplinirea măsurilor stabilite în diferite planuri de acţiuni, strategii şi alte documente programatice;
    h) organizează şedinţele comisiei de monitorizare şi implementare a strategiei de informatizare a sistemului judiciar, elaborează rapoartele de progrese ale procesului de informatizare şi celelalte acte necesare funcţionării comisiei;
    i) participă la lucrările comisiilor ministeriale sau interministeriale, vizând aspecte privind securitatea datelor, interconectarea aplicaţiilor, colaborarea interministerială, implementarea politicilor Guvernului în domeniul IT, precum şi alte asemenea activităţi;

    3. bugetul, gestionarea şi implementarea proiectelor:
    a) elaborează/participă la elaborarea planurilor de management de proiect;
    b) asigură comunicarea cu instanţele şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în derularea proiectelor/contractelor gestionate;
    c) realizează proiecte şi note de fundamentare pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării sistemului informatic judiciar;
    d) elaborează proiectele de buget ale direcţiei;
    e) participă la întocmirea proiectelor de fişe cu finanţare externă;
    f) participă la derularea proiectelor cu componente IT, finanţate din fonduri externe;
    g) întocmeşte note de fundamentare pentru derularea achiziţiilor publice din fonduri interne ale ministerului în domeniul IT şi proiecte de ordin pentru organizarea comisiilor de evaluare;
    h) gestionează relaţiile cu furnizorii ministerului în domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garanţie;
    i) elaborează rapoarte privind îndeplinirea măsurilor stabilite pentru reforma în administraţia publică şi a altor măsuri stabilite de conducerea ministerului;

    4. instruirea şi resursele umane:
    a) organizează, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, cursuri de specializare în domeniu a judecătorilor, personalului de specialitate asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi a personalului auxiliar de specialitate din cadrul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel;
    b) organizează pregătirea în domeniu a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din minister şi din instituţiile subordonate acestuia;
    c) participă la organizarea, în colaborare cu conducerea instanţelor judecătoreşti şi cu compartimentul de resurse umane al ministerului, a examenelor de ocupare a posturilor vacante de personal IT;

    5. supravegherea din punct de vedere informatic a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară (RNPM):
    a) administrează şi întreţine sistemul informatic al Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară;
    b) efectuează zilnic copii de siguranţă (backup) ale bazei de date a Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară;
    c) efectuează, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevăzute de lege, ştergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;
    d) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe efectuează, la sediul operatorilor Registrului Naţional de Publicitate Mobiliară sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;
    e) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe controlează de la distanţă, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM;
    f) împreună cu Serviciul profesii juridice conexe cooperează cu operatorii, agenţii şi cu Corpul operatorilor RNPM în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării RNPM, precum şi a relaţiei dintre Registru şi terminalele care îl deservesc;
    g) în colaborare cu Serviciul profesii juridice conexe ia măsurile care se impun în cazul în care modalităţile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcţionării Registrului şi la îngreunarea substanţială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat;

    6. secretariatul, corespondenţa, arhivarea electronică a documentelor şi alte activităţi:
    a) asigură primirea şi transmiterea corespondenţei direcţiei;
    b) asigură comunicarea cu instanţele judecătoreşti şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice;
    c) asigură organizarea documentelor direcţiei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;
    d) asigură arhivarea electronică a documentelor direcţiei şi organizarea ei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;
    e) asigură pregătirea documentelor pentru arhivare şi predarea lor compartimentului cu atribuţii în păstrarea arhivei ministerului.


    (2) La nivelul Direcţiei tehnologia informaţiei funcţionează Serviciul Centrul-suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor (RMS) care asigură suportul operaţional specific sistemului de management al resurselor pentru sistemul judiciar prin desfăşurarea activităţilor specifice de informare şi suport, prin preluarea tuturor solicitărilor transmise de către utilizatorii sistemului şi îndrumarea lor către nivelul corespunzător de competenţă şi responsabilitate.
    (3) Direcţia tehnologia informaţiei îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.

    ART. 196
    La nivelul Direcţiei tehnologia informaţiei sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului, secretarilor de stat şi secretarului general;
    c) condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;
    d) condica de prezenţă;
    e) arhiva pe suport hârtie.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Serviciul relaţii cu publicul
    ART. 197
    (1) Serviciul relaţii cu publicul este compartimentul care asigură îndeplinirea atribuţiilor ministerului în ceea ce priveşte:
    a) comunicarea cu societatea civilă;
    b) primirea, evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, cu excepţia celei clasificate;
    c) soluţionarea petiţiilor, potrivit competenţei compartimentului;
    d) primirea în audienţă a persoanelor care se prezintă în acest scop la sediul ministerului;
    e) ţinerea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii;
    f) administrarea arhivei instituţiei.

    (2) Activitatea Serviciului relaţii cu publicul se desfăşoară cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii.

    ART. 198
    Serviciul relaţii cu publicul îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1. în domeniul relaţiilor cu publicul:
    a) examinează conţinutul şi repartizează corespondenţa adresată ministerului în orice formă, inclusiv electronică, către compartimentele competente să o analizeze şi să soluţioneze solicitările formulate;
    b) înregistrează şi soluţionează petiţiile care nu intră în competenţa specializată de analiză şi răspuns a unui alt compartiment din cadrul ministerului;
    c) solicită informaţii de la celelalte compartimente din minister, respectiv unităţi aflate în subordinea ministerului, în scopul rezolvării cererilor şi sesizărilor primite, al formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari, în termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, precum şi pentru a răspunde solicitărilor formulate în cadrul audienţelor acordate; în situaţia în care în soluţionarea petiţiilor au fost implicate şi compartimente din minister, se pot solicita şi copii ale răspunsurilor comunicate petenţilor de către acestea;
    d) soluţionează lucrările de competenţa serviciului repartizate direct, spre analiză şi răspuns, de către ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct;
    e) asigură primirea în audienţă a persoanelor solicitante, în cadrul programului de audienţă stabilit, oferind acestora informaţiile generale necesare, în limita competenţelor ministerului;
    f) la solicitarea conducerii ministerului, întocmeşte şi pune la dispoziţie materiale informative necesare pregătirii audienţelor acordate de ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general sau secretarul general adjunct; la cerere, un reprezentant al Serviciului relaţii cu publicul participă la audienţele respective;
    g) ţine evidenţa petiţiilor la nivelul serviciului şi întocmeşte semestrial, la solicitarea conducerii ministerului, rapoarte de analiză a activităţii de soluţionare a petiţiilor;
    h) colaţionează şi pregăteşte expedierea răspunsurilor pentru petiţiile soluţionate în cadrul serviciului;
    i) întocmeşte rapoarte de activitate periodice;
    j) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea ministerului, cu prioritate în domeniul relaţional cu societatea civilă, în aria sa de competenţă;

    2. în domeniul comunicării:
    a) asigură relaţionarea directă cu petiţionarii prin serviciul de registratură şi prin preluarea apelurilor telefonice;
    b) asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii în cadrul audienţelor acordate de către personalul de specialitate juridică desemnat, în scopul oferirii de informaţii asupra domeniului de competenţă al ministerului;
    c) propune strategii de dezvoltare a activităţii, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu petiţionarii şi cu instituţiile publice;
    d) colaborează cu alte instituţii publice în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminare, colocvii şi alte asemenea reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de relaţionare cu publicul;

    3. atribuţii referitoare la registratura generală:
    a) primeşte şi înregistrează corespondenţa neclasificată adresată ministerului şi o transmite, pe bază de condici şi prin completarea menţiunilor corespunzătoare în programul Documenta, compartimentelor ministerului şi unităţilor competente aflate în subordinea acestuia; avertizările în interes public se înaintează de îndată, după caz, cabinetului ministrului, şefului compartimentului căruia îi este adresată sesizarea sau comisiilor de disciplină;
    b) înregistrează înştiinţările adresate ministerului, inclusiv cele afişate la sediul acestuia şi le repartizează cu celeritate compartimentelor competente să le analizeze şi să le soluţioneze;
    c) preia, pe bază de borderouri, corespondenţa neclasificată adresată de minister terţilor, întocmeşte documentaţia necesară în vederea expedierii sale şi o predă unităţii poştale desemnate;
    d) asigură programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiţii, cereri, sesizări sau alte solicitări de informaţii şi/sau solicitări telefonice;
    e) supraveghează modul de derulare a contractului cu furnizorul de servicii de expediere a corespondenţei şi întocmeşte, în colaborare cu direcţia de specialitate, documentaţia stabilită prin contract şi procedurile aprobate în sarcina serviciului, cu respectarea legislaţiei incidente în materia achiziţiilor publice;

    4. atribuţii referitoare la arhiva ministerului:
    a) elaborează şi, după caz, modifică, la iniţiativa şi cu consultarea tuturor compartimentelor de specialitate, Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei, potrivit legii;
    b) realizează, după caz, cu participarea celorlalte compartimente din minister, sistemul de evidenţă a lucrărilor arhivate sau supuse arhivării, potrivit nomenclatorului aprobat;
    c) primeşte în arhivă documentele preconstituite, predate de compartimentele ministerului pe bază de inventare şi procese-verbale de predare-primire;
    d) pune la dispoziţie, spre consultare şi multiplicare, documente din arhivă, la solicitarea scrisă a reprezentanţilor compartimentelor de specialitate îndreptăţite, cu respectarea procedurii aprobate;
    e) analizează unităţile arhivistice în vederea stabilirii valorii practice sau istorice şi întocmirii procesului-verbal de selecţionare;
    f) participă prin reprezentant în cadrul comisiei de selecţionare a documentelor;
    g) predă periodic documentele selecţionate cu termen de păstrare permanent către Arhivele Naţionale ale României;
    h) elimină periodic documentele selecţionate, fără valoare arhivistică şi pe cele ale căror termene de păstrare au expirat;
    i) colaborează cu toate compartimentele ministerului în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, primire, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă;

    5. atribuţii referitoare la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial:
    a) accesează evidenţa persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, prin Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial - asociaţii, fundaţii şi federaţii;
    b) pe baza datelor existente în registrul naţional, verifică, la cerere, disponibilitatea denumirii viitoarelor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial şi eliberează dovezile de disponibilitate corespunzătoare;
    c) eliberează, la cerere, copii de pe înregistrările efectuate în registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare, cu privire la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
    d) expediază, din oficiu, copii ale hotărârilor judecătoreşti definitive şi ale înscrisurilor doveditoare privitoare la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial către autorităţile publice în a căror sferă de competenţă se încadrează scopul persoanelor juridice în cauză;
    e) ţine evidenţa specială a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor ce acţionează în domeniul de competenţă a ministerului;
    f) facilitează legătura dintre compartimentele de specialitate din minister şi organizaţiile neguvernamentale (ONG) pe proiectele desfăşurate în comun;
    g) asigură programul de lucru cu publicul pe probleme ce ţin de evidenţa ONG;
    h) organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul serviciului, în legătură cu evidenţa ONG;
    i) întocmeşte refuzurile motivate, privind eliberarea disponibilităţii denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii şi răspunsurile la toate solicitările vizând evidenţa ONG de competenţa serviciului;
    j) realizează expedierea, în termenul legal, a răspunsurilor la solicitările adresate de petiţionari serviciului, în legătură cu evidenţa ONG;
    k) întocmeşte periodic şi la solicitări exprese informări pentru conducerea ministerului privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea referitoare la evidenţa ONG, inclusiv propuneri de lege ferenda.    ART. 199
    La nivelul Serviciului relaţii cu publicul sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Documenta);
    b) registrul petiţiilor (electronic);
    c) condica de predare a lucrărilor către cabinetele ministrului, secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct, Serviciul informaţii clasificate şi celelalte compartimente ale ministerului;
    d) condici de predare a corespondenţei către celelalte compartimente ale ministerului;
    e) condica de predare-primire a avertizărilor în interes public;
    f) registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;
    g) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
    h) evidenţa specială a denumirilor pentru care a fost eliberată dovadă de disponibilitate a denumirii;
    i) evidenţa specială a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor din domeniul de competenţă a ministerului;
    j) condici interne de predare-primire a lucrărilor;
    k) condica de prezenţă.


    TITLUL IX
    Direcţia Naţională de Probaţiune
    ART. 200
    (1) În cadrul ministerului funcţionează Direcţia Naţională de Probaţiune, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune este coordonată direct de către ministrul justiţiei.
    (3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.

    TITLUL X
    Colaborarea dintre compartimentele din minister
    ART. 201
    (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru compartimentele din minister pot fi date cu respectarea legii numai de ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.
    (2) Ministrul justiţiei, secretarii de stat, secretarul general şi secretarul general adjunct transmit în scris rezoluţii pe lucrările repartizate spre soluţionare compartimentelor ministerului.
    (3) În îndeplinirea atribuţiilor, conducătorii compartimentelor din minister sau personalul din cadrul acestora, cu acordul conducătorilor compartimentelor, pot lua legătura direct cu unităţile subordonate ministerului, cu instanţele judecătoreşti, cu celelalte unităţi din sistemul justiţiei, precum şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale.

    ART. 202
    (1) Compartimentele din structura organizatorică a ministerului colaborează în îndeplinirea atribuţiilor specifice.
    (2) Colaborarea dintre compartimente se realizează prin conducătorii acestora.
    (3) În situaţia în care, potrivit reglementărilor în vigoare sau potrivit sarcinilor stabilite de conducerea ministerului, pentru realizarea unei lucrări este necesară colaborarea dintre compartimentele prevăzute la alin. (1), conducătorii acestora pot desemna persoane care să efectueze lucrarea.

    ART. 203
    (1) Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor compartimente din minister, în raport cu atribuţiile prevăzute în prezentul regulament, se verifică şi se semnează de către toţi conducătorii compartimentelor implicate.
    (2) În cazul în care conducătorii de compartimente nu ajung la un acord în legătură cu modul de soluţionare a lucrării, fiecare prezintă punctul de vedere într-o notă de informare motivată, care se transmite ministrului justiţiei sau, după caz, secretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct coordonator al lucrării, care dispune asupra modului de soluţionare a acesteia.

    ART. 204
    Pentru deplasările pe care personalul ministerului le efectuează în străinătate se va solicita şi avizul Direcţiei drept internaţional şi cooperare judiciară, iar pentru cele pe linia afacerilor europene şi avizul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, în situaţia în care aceste direcţii nu sunt iniţiatoarele propunerii de deplasare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului justiţiei emis în acest sens.

    TITLUL XI
    Înregistrarea şi circuitul lucrărilor
    ART. 205
    (1) Corespondenţa adresată ministerului se înregistrează de către Serviciul relaţii cu publicul, prin registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului. Corespondenţa primită în format electronic de către Serviciul relaţii cu publicul se redirecţionează, în acelaşi format, pe adresa de e-mail a compartimentului sau a compartimentelor competente şi se înregistrează de către acesta/acestea.
    (2) Corespondenţa primită prin Serviciul informaţii clasificate se înregistrează la compartimentele cărora le-a fost adresată, prin registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului.
    (3) Corespondenţa adresată expres ministrului justiţiei, secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct de către Preşedintele României, prim-ministru şi preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului se înregistrează la cabinetele acestora, prin registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului.
    (4) Utilizarea şi/sau accesarea aplicaţiei informatice în care se înregistrează lucrările/documentele generate sau gestionate la nivelul ministerului se realizează exclusiv în scopul soluţionării lucrărilor repartizate sau în scop de informare, în considerarea calităţii anumitor persoane (demnitari, înalţi funcţionari publici). Personalul ministerului are interdicţia divulgării informaţiilor astfel accesate altor persoane şi în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

    ART. 206
    (1) Circuitul lucrărilor în cadrul ministerului se realizează după cum urmează:
    a) corespondenţa înregistrată la cabinetele ministrului justiţiei, secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct se repartizează, potrivit rezoluţiilor, compartimentului sau, după caz, compartimentelor competente;
    b) corespondenţa înregistrată de către Serviciul relaţii cu publicul se repartizează compartimentului sau, după caz, compartimentelor competente, pe baza rezoluţiei conducerii acestui compartiment; în situaţia în care lucrarea necesită colaborarea mai multor compartimente, se transmite câte un exemplar fiecărui compartiment;
    c) lucrările/documentele repartizate unui compartiment care nu are atribuţii în domeniu se restituie, indicându-se compartimentul competent, la cabinetul celui care a repartizat lucrarea sau, după caz, la Serviciul relaţii cu publicul, în vederea unei noi repartizări. În Documenta, în secţiunea „Soluţii“, compartimentul care restituie lucrarea/documentul menţionează faptul că s-a restituit lucrarea/documentul, indicând compartimentul competent. Numai în situaţia în care nu este identificat compartimentul competent, lucrarea/documentul se restituie cu notă de informare motivată la cabinetul celui care a repartizat lucrarea/documentul sau, după caz, la Serviciul relaţii cu publicul.

    (2) Alte elemente privind circuitul documentelor pot fi detaliate în procedurile de sistem elaborate în cadrul Sistemului de management al calităţii.

    ART. 207
    (1) Lucrările se soluţionează în termenele prevăzute de actele normative, calculate de la data primei înregistrări efectuate în minister, cu excepţia situaţiei în care prin rezoluţie sau în cuprinsul acestora sunt prevăzute alte termene.
    (2) Termenul de soluţionare a lucrărilor pentru care Direcţia avizare acte normative solicită altor compartimente punctul de vedere, în domeniul de competenţă, pentru proiectele de acte normative transmise spre avizare, este de cel mult 3 zile lucrătoare.
    (3) Compartimentele din minister cărora le-au fost transmise de către Direcţia avizare acte normative materialele pentru şedinţa pregătitoare şi pentru şedinţa de Guvern au obligaţia de a le restitui de urgenţă acestei direcţii.

    ART. 208
    Principalele documente utilizate de compartimentele din minister sunt următoarele:
    a) note de informare;
    b) note interne;
    c) adrese către autorităţi, instituţii sau petiţionari;
    d) ordine ale ministrului justiţiei;
    e) referate de necesitate;
    f) note de oportunitate;
    g) alte documente ale căror formulare sunt prevăzute în procedurile şi instrucţiunile de lucru elaborate în cadrul sistemului de management al calităţii.


    ART. 209
    Adresele se întocmesc în două exemplare şi se semnează de persoanele competente. Primul exemplar al adresei se transmite destinatarului, iar cel de-al doilea exemplar, precum şi documentele care au stat la baza elaborării acesteia se păstrează la compartimentul care a soluţionat lucrarea.

    ART. 210
    (1) Ordinele emise de ministrul justiţiei se întocmesc în cel puţin două exemplare şi se înregistrează la Cabinetul ministrului justiţiei, într-un registru special constituit în acest sens. În cuprinsul ordinului se menţionează numărul de exemplare în care acesta se întocmeşte.
    (2) Un exemplar al ordinului se păstrează în original la Cabinetul ministrului justiţiei. În acest scop, fiecare compartiment din minister, precum şi unităţile subordonate acestuia sunt obligate să transmită un exemplar original al ordinului la Cabinetul ministrului justiţiei.
    (3) Un exemplar al ordinului va cuprinde şi avizele compartimentelor de specialitate. Acest exemplar, precum şi lucrările care au stat la baza elaborării acestuia se păstrează la compartimentul din minister sau, după caz, la unitatea subordonată acestuia care l-a întocmit.
    (4) Celelalte exemplare originale ale ordinului se comunică persoanelor interesate, conform legii.

    TITLUL XII
    Dispoziţii finale
    ART. 211
    Compartimentele din minister îndeplinesc orice alte activităţi stabilite de lege, potrivit specificului, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament.

    ART. 212
    Secretariatele din minister au următoarele atribuţii principale:
    a) asigură înregistrarea şi evidenţa lucrărilor compartimentului;
    b) asigură circuitul lucrărilor, în cadrul compartimentului şi al altor compartimente ale ministerului, conform repartizării stabilite de conducerea ministerului sau de conducerea compartimentului;
    c) pregătesc corespondenţa, inclusiv completarea plicurilor şi a tipizatelor anexate acestora, în vederea expedierii şi predării acesteia Serviciului relaţii cu publicul sau, după caz, Serviciului informaţii clasificate;
    d) pregătesc materialele pentru arhivarea lucrărilor compartimentului, potrivit nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, şi le predau arhivei ministerului;
    e) păstrează în mape separate sau, după caz, în dosare, conform Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiţiei, al doilea exemplar al documentelor efectuate în cadrul compartimentului, precum şi lucrările care au stat la baza elaborării acestora;
    f) asigură, după caz, tehnoredactarea lucrărilor compartimentului, precum şi multiplicarea materialelor necesare;
    g) asigură evidenţele compartimentelor prin introducerea datelor, conservarea şi valorificarea acestora;
    h) păstrează şi folosesc ştampilele compartimentului, conform prevederilor legale;
    i) păstrează evidenţa concediilor de odihnă sau a altor concedii ale salariaţilor;
    j) păstrează evidenţa învoirilor, precum şi a orelor prestate peste durata normală a programului de lucru;
    k) ţin evidenţa ordinelor de deplasare a personalului din cadrul compartimentului;
    l) ridică de la compartimentul de specialitate rechizitele şi celelalte materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii compartimentului şi le distribuie personalului acestuia.


    ART. 213
    În cazul în care compartimentele din minister nu au organizate secretariate, atribuţiile prevăzute la art. 212 se îndeplinesc de către o persoană desemnată în acest scop de către conducerea compartimentului.

    ART. 214
    Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

    ART. 215
    (1) Programul de lucru în minister este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.
    (2) Personalul din minister este obligat să respecte programul de lucru.
    (3) În situaţia personalului care desfăşoară activitate didactică, conform legii, precum şi în alte situaţii temeinic justificate se pot stabili, prin ordin al ministrului justiţiei, programe individualizate de lucru, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză. Programele individualizate se avizează de conducătorul compartimentului în care personalul îşi desfăşoară activitatea şi de Direcţia resurse umane şi se aprobă de către conducerea ministerului. După aprobare, copia ordinului se trimite la Direcţia resurse umane şi la Direcţia economică.
    (4) Învoirile de la programul de lucru stabilit conform alin. (1) se formulează în scris şi se aprobă de conducătorul compartimentului.

    NOTĂ:
    Pilonii prevăzuţi în prezentul regulament nu produc efecte juridice. Rolul pilonilor este exclusiv acela de a structura, în funcţie de domeniile de activitate, compartimentele din cadrul instituţiei.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016