Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 iulie 2009  privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 6 iulie 2009 privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 iulie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament are ca obiect reglementarea metodologiei de supraveghere de cãtre Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.
ART. 2
În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) A.N.R.M.A.P. - Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;
b) C.N.S.C. - Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor;
c) U.C.V.A.P. - Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice din cadrul Ministerului Economiei;
d) direcţie de specialitate - compartimentul din cadrul A.N.R.M.A.P. care, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, are atribuţii în exercitarea funcţiei de supraveghere a modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
e) agent constatator - persoana din cadrul A.N.R.M.A.P., împuternicitã prin ordin al preşedintelui A.N.R.M.A.P. pentru a desfãşura activitatea de supraveghere şi de a aplica sancţiunile contravenţionale prevãzute de legislaţia aplicabilã domeniului achiziţiilor publice;
f) echipã de control - echipa formatã din 2 sau mai mulţi agenţi constatatori;
g) echipã de control mixtã - echipa de control care cuprinde şi alte persoane din cadrul unor instituţii/autoritãţi publice cu care A.N.R.M.A.P. are încheiate protocoale de colaborare/acorduri în domeniul achiziţiilor publice, gestionãrii fondurilor comunitare/nerambursabile, concurenţei şi al controlului;
h) autoritate contractantã - autoritãţile definite conform <>art. 8 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
i) operator economic - operatorii care nu au calitatea de autoritate contractantã, dar care, în temeiul prevederilor legale în vigoare, au obligaţia sã aplice legislaţia privitoare la achiziţii publice;
j) mãsuri de prevenire, stopare sau remediere a efectelor - mãsurile adoptate, în condiţiile legii, prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de încãlcarea ori eludarea prevederilor legale, altele decât aplicarea de sancţiuni, respectiv:
- sesizarea organelor competente ale statului, în mãsura în care se constatã fapte care excedeazã limitelor de competenţã conferite A.N.R.M.A.P. prin actele normative în vigoare;
- formularea de acţiuni în constatarea nulitãţii absolute a contractelor/acordurilor-cadru, în cazurile în care legea prevede o astfel de posibilitate;
- recomandãri şi propuneri privind modul de aplicare a procedurilor de achiziţie publicã de cãtre autoritãţile contractante/operatorii economici;
k) plan lunar de supraveghere - documentul de planificare a activitãţilor de supraveghere pentru o perioadã egalã cu o lunã calendaristicã;
l) raport de control - documentul unilateral care se întocmeşte de echipa de control ca urmare a efectuãrii procedurii de supraveghere;
m) proces-verbal de constatare a contravenţiilor şi sancţionare a contravenţiilor - documentul care se întocmeşte când se constatã fapte care constituie contravenţii potrivit normelor legale în materia achiziţiilor publice;
n) regulament - prezentul regulament privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
o) supraveghere - acţiunea A.N.R.M.A.P. prin care se desfãşoarã activitatea de control al procedurilor de atribuire aplicate de cãtre autoritãţile contractante, inclusiv al procedurilor de achiziţie publicã impuse operatorilor economici de cãtre autoritãţile de management pentru derularea proiectelor finanţate din fondurile structurale acordate României de cãtre Uniunea Europeanã; de constatare a faptelor prin care se încalcã sau se eludeazã prevederile legale în domeniu; de aplicare a sancţiunilor pentru acele fapte care constituie contravenţie; de adoptare a mãsurilor pentru prevenirea, stoparea şi remedierea efectelor produse de încãlcarea sau eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
p) zile - zilele calendaristice, dacã nu se precizeazã zile lucrãtoare.
ART. 3
(1) În exercitarea funcţiei de supraveghere a achiziţiilor publice, activitãţile A.N.R.M.A.P. sunt:
a) constatarea faptelor prin care se încalcã sau se eludeazã prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice;
b) sancţionarea faptelor prevãzute la lit. a), în mãsura în care acestea constituie contravenţii;
c) utilizarea mãsurilor prin care se pot preveni, stopa sau remedia efectele produse de încãlcarea ori eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sancţiuni.
(2) A.N.R.M.A.P. îndeplineşte activitãţile prevãzute la alin. (1) prin:
a) controlul planificat pe baza planului lunar de supraveghere, întocmit ca urmare a:
- solicitãrilor autoritãţilor de management;
- monitorizãrii sistemului de achiziţii publice;
- deciziilor C.N.S.C., respectiv avizelor consultative emise de U.C.V.A.P. dupã încheierea activitãţii de monitorizare a acestora;
b) controlul neplanificat, ca urmare a:
- sesizãrilor primite de la terţi;
- sesizãrii din oficiu.
(3) Activitãţile derulate în scopul îndeplinirii funcţiei de supraveghere nu pot depãşi în nicio situaţie atribuţiile şi competenţele conferite A.N.R.M.A.P. prin actele normative în vigoare.
(4) Obiect al supravegherii îl constituie numai acele proceduri de achiziţii publice care sunt finalizate prin încheierea unui contract de achiziţie publicã, de concesiune de lucrãri publice sau de concesiune de servicii.
(5) În situaţia în care procedura de achiziţie publicã a fost anulatã ca urmare a deciziei autoritãţii contractante, obiectul supravegherii îl va constitui numai verificarea legalitãţii acestei decizii.
ART. 4
(1) Planul lunar de supraveghere se întocmeşte pânã pe data de 25 a lunii în curs pentru luna urmãtoare, de cãtre direcţia de specialitate din cadrul A.N.R.M.A.P.
(2) Planul lunar de supraveghere se avizeazã de cãtre vicepreşedintele A.N.R.M.A.P., se aprobã de cãtre preşedintele A.N.R.M.A.P. şi poate fi modificat, ori de câte ori este necesar, ulterior datei întocmirii acestuia.

CAP. II
Procedura de supraveghere

ART. 5
(1) Procedura de supraveghere se efectueazã de echipa de control, respectând urmãtoarele etape:
a) întocmirea unei note de informare potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 1;
b) transmiterea cãtre autoritatea contractantã/operatorul economic a comunicãrii privind începerea procedurii de supraveghere;
c) efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritãţile contractante/operatorii economici;
d) încheierea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi/sau luarea mãsurilor de prevenire, stopare ori remediere a efectelor, dacã este cazul;
e) întocmirea raportului de control;
f) transmiterea cãtre autoritatea contractantã/operatorul economic a comunicãrii privind încetarea procedurii de supraveghere.
(2) Procedura de supraveghere se va desfãşura la sediul autoritãţii contractante/operatorului economic şi numai prin excepţie, în cazurile şi condiţiile prevãzute de prezentul regulament, la sediul A.N.R.M.A.P.
(3) Pentru efectuarea activitãţii de control în bune condiţii, autoritatea contractantã/operatorul economic supus procedurii de supraveghere are obligaţia de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele şi actele solicitate în termenele stabilite, precum şi un spaţiu adecvat desfãşurãrii acestei activitãţi, în cadrul sediului propriu.
(4) În cazul în care, pe parcursul desfãşurãrii procedurii de supraveghere, documentaţia pusã la dispoziţia echipei de control necesitã o perioadã mai mare de analizã sau se impune extinderea obiectului controlului, perioada de efectuare a procedurii de supraveghere poate fi prelungitã cu aprobarea preşedintelui A.N.R.M.A.P.
ART. 6
(1) Înainte de efectuarea controlului procedurilor de atribuire aplicate de autoritãţile contractante/operatorii economici, echipa de control, desemnatã de directorul direcţiei de specialitate, va întocmi o notã de informare, în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. a).
(2) Nota de informare va fi avizatã de vicepreşedinte şi aprobatã de preşedintele A.N.R.M.A.P.
ART. 7
(1) Dupã aprobarea notei de informare prevãzute la art. 6, A.N.R.M.A.P., prin intermediul direcţiei de specialitate, are obligaţia de a transmite autoritãţii contractante/operatorului economic o comunicare privind începerea procedurii de supraveghere, care va cuprinde urmãtoarele informaţii:
a) perioada în care se va desfãşura procedura de supraveghere;
b) obiectul şi perioada la care se raporteazã procedura de supraveghere.
(2) Modelul comunicãrii privind începerea procedurii de supraveghere este prevãzut în anexele nr. 2a) şi 2b).
ART. 8
(1) În efectuarea controlului procedurii de atribuire, echipa de control poate solicita note explicative reprezentantului legal al autoritãţii contractante/operatorului economic sau oricãrei persoane implicate în procedura de atribuire. Întrebãrile la care se va rãspunde prin notele explicative vor fi formulate în mod clar, concis şi concret, pentru a da posibilitatea unor rãspunsuri la obiect.
(2) Modelul notelor explicative este prevãzut în anexa nr. 3.
(3) În cazul în care persoana cãreia i s-a solicitat o notã explicativã refuzã sã furnizeze rãspunsurile solicitate pe loc, agentul constatator va stabili un termen rezonabil, care nu poate depãşi 24 de ore, pentru formularea rãspunsului. În acest caz, agentul constatator va proceda la solicitarea notei explicative prin adresã scrisã, care se înregistreazã la registratura autoritãţii contractante/operatorului economic.
(4) Neprezentarea/Netransmiterea în termenul stabilit a documentelor şi a notelor explicative solicitate de cãtre A.N.R.M.A.P. echivaleazã cu refuzul de a pune la dispoziţia acesteia informaţiile referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publicã, faptã sancţionatã în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 9
(1) Dupã verificarea documentelor puse la dispoziţia echipei de control, în mãsura în care s-au constatat fapte care potrivit reglementãrilor legale constituie contravenţii, vor fi încheiate procese-verbale de constatare a contravenţiilor.
(2) Constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor contravenţionale, utilizarea cãilor de atac împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi executarea sancţiunilor contravenţionale se efectueazã în conformitate cu dispoziţiile procedurilor stabilite prin legislaţia în vigoare privind regimul juridic al contravenţiilor.
(3) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor va fi încheiat cu indicarea, pentru persoanele fizice rãspunzãtoare, a datelor personale din actul de identitate, inclusiv seria, numãrul şi codul numeric personal, ocupaţia şi locul de muncã, iar pentru persoanele juridice, denumirea, sediul, codul de identificare fiscalã/codul unic de înregistrare la registrul comerţului, precum şi datele de identificare ale conducãtorului instituţiei/reprezentantului legal al acesteia.
(4) Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se întocmeşte în 3 exemplare, dintre care unul pentru autoritatea contractantã/operatorul economic, şi va fi semnat de cãtre toţi agenţii constatatori care fac parte din echipa de control. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor este prevãzut în anexa nr. 4.
ART. 10
(1) Procedura de supraveghere va fi finalizatã de echipa de control prin întocmirea unui raport de control.
(2) Raportul de control se întocmeşte în termen de 30 zile de la data expirãrii perioadei prevãzute la art. 7 alin. (1) lit. a), în douã exemplare, se semneazã pe fiecare paginã de cãtre toţi membrii echipei de control şi va intra în circuitul de avizare şi aprobare prevãzut de Regulamentul de organizare şi funcţionare al A.N.R.M.A.P. Dupã aprobarea acestuia, echipa de control va transmite autoritãţii contractante o comunicare privind încetarea procedurii de supraveghere la care va fi anexat, în copie, şi raportul de control.
(3) Modelul comunicãrii privind încetarea procedurii de supraveghere este prevãzut în anexa nr. 5.
(4) Raportul de control va indica documentele puse la dispoziţia echipei de control împreunã cu elementele de identificare ale acestora, inclusiv menţiuni cu privire la întocmirea unui/unor proces-verbal/procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, şi va fi însoţit de orice acte, documente şi note explicative, necesare susţinerii constatãrilor.
(5) Constatãrile care se înscriu în raport trebuie sã fie precise, fãrã ştersãturi şi corecturi şi sã se bazeze pe date şi documente aferente procedurii de atribuire ce face obiectul verificãrii, eliminându-se orice elemente şi descrieri personale, inutile şi neconcludente, care încarcã nejustificat conţinutul acestuia.
(6) Neregulile, încãlcarea sau eludarea prevederilor legale constatate se consemneazã în raportul de control în mod obligatoriu, cu precizarea actelor normative încãlcate, la nivel de articol, alineat şi/sau literã. Pentru fiecare neregulã înscrisã se nominalizeazã persoana care nu a respectat prevederile legale, la nivel de persoanã fizicã şi/sau persoanã juridicã.
(7) În mãsura în care s-au constatat încãlcãri sau eludãri ale prevederilor legale în materia achiziţiilor publice, altele decât cele pentru care legea prevede sancţiuni contravenţionale, agenţii constatatori le vor preciza în raportul de control.
ART. 11
Procedura de supraveghere se poate desfãşura la sediul A.N.R.M.A.P. în urmãtoarele situaţii:
a) procedurile de achiziţie publicã au fost începute şi/sau finalizate sub imperiul altor acte normative decât cele care reglementeazã în prezent domeniul achiziţiilor publice;
b) procedurile de achiziţie publicã intrã sub incidenţa <>art. 295 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
c) din motive temeinic justificate, la propunerea directorului direcţiei şi cu aprobarea preşedintelui A.N.R.M.A.P.
ART. 12
(1) Dupã finalizarea fiecãrei proceduri de supraveghere se va întocmi un dosar de supraveghere care va conţine, dupã caz, urmãtoarele:
a) opisul documentelor de control, conform modelului din anexa nr. 6;
b) sesizarea, conform prevederilor art. 3 alin. (2) lit. b);
c) nota de informare, întocmitã potrivit prevederilor art. 6;
d) comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere;
e) comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere;
f) documentele aferente fiecãrei proceduri de atribuire supuse verificãrii;
g) declaraţia pe propria rãspundere a conducãtorului autoritãţii contractante/operatorului economic sau a reprezentantului legal;
h) notele explicative;
i) raportul de control;
j) procesul-verbal de constatare a contravenţiei;
k) propunerile privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încãlcarea ori eludarea prevederilor legale;
l) oricare alte informaţii/documente relevante pentru verificarea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã.
(2) Dosarul de supraveghere poate fi pus doar la dispoziţia instanţelor judecãtoreşti şi a celorlalte organe judiciare competente.

CAP. III
Agenţii constatatori

ART. 13
(1) Exercitarea funcţiei de supraveghere a A.N.R.M.A.P. se efectueazã de cãtre agenţii constatatori, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.
(2) Rãspunderea agenţilor constatatori pentru constatãrile efectuate şi actele întocmite este individualã.
ART. 14
(1) Agenţii constatatori au urmãtoarele drepturi şi obligaţii:
a) sã efectueze procedurile de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
b) sã constate faptele prin care se încalcã sau se eludeazã prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice şi sã aplice, dacã este cazul, sancţiunile corespunzãtoare;
c) sã propunã preşedintelui A.N.R.M.A.P. utilizarea mãsurilor de prevenire, stopare sau remediere a efectelor produse de încãlcarea ori eludarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sancţiuni, conform modelelor din anexele nr. 7 şi 8; adoptarea mãsurii de formulare de acţiuni în constatarea nulitãţii absolute a contractelor de achiziţie publicã/acordurilor-cadru/contractelor de concesiune va fi dispusã de cãtre Colegiul consultativ al A.N.R.M.A.P. dupã analizarea situaţiei de fapt şi de drept cuprinsã în raportul de control;
d) sã solicite autoritãţii contractante, în original şi/sau în copie conformã cu originalul, toate documentele în legãturã cu procedurile de achiziţie publicã, precum şi note explicative, care pot contribui la stabilirea unor elemente relevante legate de procedurile de atribuire aplicate;
e) sã se legitimeze ori de câte ori acest lucru este solicitat de cãtre autoritãţile contractante care sunt supuse procedurii de supraveghere;
f) sã înscrie în Registrul unic de control al autoritãţii contractante datele privitoare la acţiunea de verificare;
g) sã demonstreze obiectivitate şi imparţialitate în desfãşurarea procedurii de supraveghere;
h) sã pãstreze secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legãturã cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţã în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
i) sã nu pretindã sau sã primeascã bani ori alte foloase materiale şi sã nu îşi creeze avantaje în legãturã cu serviciul sau în calitate de agent constatator.
(2) În desfãşurarea activitãţii de supraveghere, calitatea de agent constatator se atestã prin prezentarea legitimaţiei de control, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 9.
(3) Orice faptã sãvârşitã împotriva membrilor echipei de control se sancţioneazã potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 15
Dispoziţiile prezentului regulament se completeazã cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 16
În exercitarea funcţiei de supraveghere, A.N.R.M.A.P. poate încheia protocoale de colaborare/acorduri cu instituţiile care au anumite competenţe în domeniul achiziţiilor publice, gestionãrii fondurilor comunitare/nerambursabile, concurenţei şi al controlului.
ART. 17
În vederea punerii în executare a sancţiunii amenzii contravenţionale, Direcţia economico-administrativã din cadrul A.N.R.M.A.P. va transmite procesul-verbal de constatare în conformitate cu prevederile legale privind regimul juridic al contravenţiilor.
ART. 18
Anexele nr. 1, 2a), 2b), 3, 4, 5, 6, 7, 8 şi 9 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 19
Procedurile de supraveghere în curs de desfãşurare la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se finalizeazã pe baza prevederilor prezentului ordin.


ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Direcţia .............................................
Nr. /

AVIZAT APROBAT


────── ───────
Vicepreşedinte Preşedinte

NOTĂ DE INFORMARE

[] Sesizare primitã de la ..............................................
[] Sesizare din oficiu
Autoritatea contractantã la care se referã sesizarea ....................
Obiectul sesizãrii:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Propuneri:
[] Înaintarea petiţiei cãtre o altã instituţie/autoritate competentã ....
.........................................................................
[] Înaintarea petiţiei cãtre o altã direcţie din cadrul Autoritãţii
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice
.........................................................................
[] Clasare, întrucât ....................................................
[] Conexare cu altã lucrare, respectiv ..................................
[] Neînceperea procedurii de supraveghere ..............................
[] Începerea procedurii de supraveghere .................................

Vizat
─────
Director general
....................

Întocmit
─────────

ANEXA 2a)


la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Nr. ...../.....

CĂTRE
...............................................................

În atenţia domnului/doamnei ...................................

COMUNICARE
privind începerea procedurii de supraveghere

Prin prezenta, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vã aduce la cunoştinţã cã veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a urmãtoarelor contracte de achiziţie publicã:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Procedura de supraveghere se va desfãşura la sediul instituţiei dumneavoastrã, începând cu data de/în perioada:
.......................................................................
Autoritatea contractantã/Operatorul economic va pune la dispoziţia echipei de control urmãtoarele documente:
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Toate documentele vor fi opisate, numerotate şi însoţite de o declaraţie pe propria rãspundere a conducãtorului autoritãţii contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal al acesteia/acestuia, declaraţie care sã ateste faptul cã acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.
Procedura de supraveghere se va desfãşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Direcţia generalã supraveghere,
monitorizare şi evaluare,
Director general,
.................

Persoanã de contact: ................ Telefon: ...............


NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 18 (a se vedea imaginile asociate).

ANEXA 2b)
-------
la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Nr. ..../....

CĂTRE
.............................................................

În atenţia domnului/doamnei .................................

COMUNICARE
privind începerea procedurii de supraveghere

Prin prezenta, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vã aduce la cunoştinţã cã veţi face obiectul unui control al procedurilor de atribuire a urmãtoarelor contracte de achiziţie publicã:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Procedura de supraveghere se va desfãşura la sediul A.N.R.M.A.P., dumneavoastrã având obligaţia de a ne pune la dispoziţie, în termen de 5 zile de la data primirii prezentei comunicãri, urmãtoarele documente:
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Toate documentele vor fi opisate, numerotate şi însoţite de o declaraţie pe propria rãspundere a conducãtorului autoritãţii contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal al acesteia/acestuia, declaraţie care sã ateste faptul cã acestea au fost prezentate echipei de control, în copie, conform cu originalul.
Procedura de supraveghere se va desfãşura în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 107/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Direcţia generalã supraveghere,
monitorizare şi evaluare,
Director general,
..............

Persoanã de contact: ................. Telefon: ....................


NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 19 (a se vedea imaginile asociate).

ANEXA 3
-------
la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro


NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnatul(a) ................., având calitatea de ........., în cadrul .........., la întrebãrile puse de ........, în calitate de agent constatator în cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, dau urmãtoarele explicaţii:

1. Întrebarea:
.........................................................................
.........................................................................
Rãspuns:
.........................................................................
.........................................................................
2. Întrebarea:
.........................................................................
.........................................................................
Rãspuns:
.........................................................................
.........................................................................
3. Observaţii:
.........................................................................
.........................................................................

┌──────────────────────────────────────────┐
│Persoana care a completat rãspunsurile: │
│ │
│Numele şi prenumele (în clar): │
│......................................... │ Agent constator,
│Funcţia:................................. │ ................
│ │
│Semnãtura: .............................. │
└──────────────────────────────────────────┘
NOTA CTCE
---------
*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 20 (a se vedea imaginile asociate).

ANEXA 4
-------
la regulament
-------------GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI
────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROCES-VERBAL
[sigla*] REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA de constatare şi sancţionare a
ACHIZIŢIILOR PUBLICE contravenţiilor
──────────────────────────────────────────── seria ....... nr. ..........
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4,
sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+ 4
(021) 311.80.95, www.anrmap.roÎncheiat în ziua ...... luna ...... anul ....., ora ...., în localitatea ........., judeţul/sectorul ......, str. ................ nr. ...., et. ...., de cãtre agenţii constatatori .........., calitatea ..........., legitimaţie nr. ...... şi ........., din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.)
În urma controlului procedurilor de achiziţie publicã, efectuat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aplicate de ..............., cu sediul în ........., judeţul/sectorul ........, str. ............ nr. ....., et. ...., CIF/CUI ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., datele de identificare ale conducãtorului instituţiei/reprezentantului legal ................................
În data de ....................................
Locul sãvârşirii faptei(lor) ................................
Descrierea faptei (lor) şi urmarea acesteia(ora) vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.
Pentru sãvârşirea faptei(lor) descrisã(e) contravenient este: ................................
Fapta(ele) descrisã(e) mai sus constituie contravenţie (ii) conform: ................. şi se sancţioneazã cu amendã de la ........ la ......., conform <>art. .......... din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Stabilesc avertisment conform .........../amendã în cuantum de ........ (..........) lei.
Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ.
Alte menţiuni (obiecţiuni ale contravenientului) ......................
Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii. Plângerea şi copia procesului-verbal se depun la sediul A.N.R.M.A.P./instanţei de la domiciliul contravenientului.
Contravenientul nu este de faţã/refuzã/nu poate sã semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul: ..........., domiciliat în ........... str. ......... nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ..., judeţul/sectorul ........................., act de identitate: ......... seria ............ nr. ..................., emis de ........, cod numeric personal .........., semnãtura: ........ .
Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor, deoarece: ...............


Semnãturã agenţi constatatori
...................................

Semnãtura (şi ştampila) contravenientului
.......................................

Înştiinţare de platã

Amenda în cuantum de ..........(........) lei se va achita în contul nr. ........, deschis la Trezoreria ............, beneficiar ................. .
Chitanţa de platã a amenzii se depune împreunã cu copia de pe procesul-verbal sau se transmite de cãtre contravenient prin poştã recomandat la sediul A.N.R.M.A.P. din bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti, cod fiscal A.N.R.M.A.P. 18125074. Amenda poate fi achitatã la jumãtate din minimul prevãzut de lege în termen de 48 de ore de la primirea prezentei înştiinţãri. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data comunicãrii prezentei înştiinţãri atrage executarea silitã conform prevederilor legale.

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI
────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ANEXĂ LA PROCES-VERBAL
[sigla*] REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA de constatare şi sancţionare a
ACHIZIŢIILOR PUBLICE contravenţiilor
──────────────────────────────────────────── seria ....... nr. ..........
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4,
sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+ 4
(021) 311.80.95, www.anrmap.roDescrierea faptei
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................


Semnãturã agenţi constatatori
...................................

Semnãtura (şi ştampila) contravenientului
.......................................

NOTA CTCE
---------
*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 21, 22 (a se vedea imaginile asociate).


ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Nr. ...... /......

CĂTRE ...............................................
În atenţia domnului/doamnei .........................

COMUNICARE
privind încetarea procedurii de supraveghere

Prin prezenta, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vã aduce la cunoştinţã cã procedura de supraveghere a achiziţiei publice începutã prin Comunicarea nr. .......... a încetat.
Anexãm la prezenta Raportul de control nr. ......../........

Direcţia generalã supraveghere,
monitorizare şi evaluare,
director general,
..........................


NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 23 (a se vedea imaginile asociate).

ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

Direcţia generalã supraveghere, monitorizare şi evaluare
Nr. ...../.........

VIZAT


───────
Director general
..................

OPIS DOCUMENTE

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ *) │ Documente │ Pagina │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Sesizarea │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Nota de informare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Documentele aferente fiecãrei proceduri de atribuire supuse │ │
│ │verificãrii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Notele explicative │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Declaraţia pe proprie rãspundere a conducãtorului autoritãţii │ │
│ │contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Procesul-verbal de constatare a contravenţiei │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Raportul de control │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Propuneri privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare │ │
│ │sau remediere a efectelor produse de încãlcarea sau eludarea │ │
│ │prevederilor legale │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Oricare alte informaţii/documente relevante pentru verificarea │ │
│ │modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


_________
*) Se bifeazã cãsuţa.

Întocmit
Agent coordonator,
...................


ANEXA 7
-------
la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Aprobat
Preşedinte,
....................

Avizat
Vicepreşedinte,
.....................


PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL
privind verificãrile efectuate la ..........

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la ............, echipa de control a constatat cã: ................................................................. .
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune ca mãsurã de .......... a efectelor produse de încãlcarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sancţiuni, urmãtoarele:
................................................................
................................................................


Vizat
Director general,
....................

Avizat
Compartiment juridic

Echipa de control,
......................


NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginile asociate).

ANEXA 8
-------
la regulament
-------------
GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Aprobat
Preşedinte,
....................

Avizat
Vicepreşedinte,
.....................


PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL
privind verificãrile efectuate la ..........

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la ............, echipa de control a constatat cã: ........ ........................ .
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune Colegiului consultativ al A.N.R.M.A.P, ca mãsurã de stopare a efectelor produse de încãlcarea prevederilor legale, sã se uzeze de dreptul de a solicita în instanţã constatarea nulitãţii absolute a contractului, drept conferit de art. 296^(1) alin. (1) lit. ......) din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã analizarea situaţiei de fapt şi de drept cuprinse în Raportul de control nr. ..../... .Vizat
Director general,
.....................

Avizat
Compartiment juridic

Echipa de control,
...................

NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginile asociate).

ANEXA 9
-------
la regulament
-------------

LEGITIMAŢIA DE CONTROL

NOTA CTCE
---------
MODEL - LEGITIMAŢIA DE CONTROL, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociatã).

--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice