Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 iulie 2000  de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 6 iulie 2000 de organizare si functionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanica Fina - CEFIN Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 20 iulie 2000
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecanicã Fina - CEFIN Bucureşti, denumit în continuare institut, este persoana juridicã romana aflatã în coordonarea Ministerului Industriei şi Comerţului, care funcţioneazã conform prevederilor <>art. 17-21 din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi îşi desfãşoarã activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament.
ART. 2
(1) Structura organizatoricã a institutului este prevãzutã în anexa nr. 1 la hotãrâre.
(2) Institutul poate infiinta în cadrul structurii sale organizatorice sucursale, secţii, laboratoare şi alte subunitati fãrã personalitate juridicã, necesare în vederea realizãrii obiectului sau de activitate, în condiţiile legii. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament.

CAP. 2
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 3
(1) Institutul este înfiinţat în scopul desfãşurãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi de dezvoltare tehnologicã în domeniul mecanicii fine, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale programelor naţionale pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.
(2) Domeniul mecanicii fine, în sensul alin. (1), cuprinde tehnici şi procedee de mãsurare, echipamente şi aparate de mãsurat în domeniul marimilor neelectrice, aparatura medicalã, aparate de investigatie şi analiza, aparate de laborator, scule şi dispozitive de precizie, elemente specifice de micromecanica şi mecatronica.
ART. 4
Obiectul de activitate al institutului cuprinde în principal:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare:
1. În cadrul programelor naţionale de cercetare ştiinţificã, dezvoltare tehnologicã şi inovare institutul efectueazã cu o pondere majoritara cercetãri fundamentale şi aplicative de interes naţional şi de interes public, care privesc:
a) metode, tehnologii şi mijloace de mãsurare şi control pentru verificarea caracteristicilor de calitate prin procedee specifice tehnicii de mãsurare;
b) sisteme informatizate de control şi asigurarea calitãţii;
c) tehnici şi metode destinate creşterii competitivitatii, fiabilitatii şi capabilitãţii produselor şi proceselor industriale;
d) colaborare la elaborarea standardelor naţionale şi a normelor specifice domeniului, în vederea alinierii la reglementãrile internaţionale;
e) realizari de materiale noi şi tehnologii de baza şi neconventionale, specifice mecanicii fine, pentru procese industriale;
f) realizarea de cercetãri în domeniul ingineriei calitãţii;
g) conceperea şi realizarea de standuri specifice domeniului.
2. În afarã de activitãţile desfãşurate în cadrul programelor naţionale de cercetare-dezvoltare şi inovare institutul efectueazã şi alte cercetãri aplicative pentru soluţionarea unor probleme din domeniul sau de activitate:
a) dezvoltarea tehnicilor experimentale şi a mãsurãtorilor în laborator;
b) elaborarea de tehnologii şi proceduri pentru testare şi investigare în cadrul proceselor de producţie;
c) la cererea agenţilor economici, realizarea de produse, tehnologii şi utilaje specifice domeniului;
d) studii de piata şi sondaje, strategii sectoriale, studii de fezabilitate, studii de diagnoza şi prognoza, sinteze tehnico-ştiinţifice;
e) activitãţi informatice, realizarea de software, prelucrari de date, activitãţi de bãnci de date;
f) activitãţi de implementare a managementului calitãţii în unitãţi de profil.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare:
a) asistenta tehnica şi consultanţa de specialitate pentru proiectarea şi execuţia de obiective specifice domeniului;
b) service, reparaţii pentru produse din profilul de activitate;
c) expertize tehnice privind gradul de funcţionalitate şi siguranta operationala a instalaţiilor şi echipamentelor de mãsurare şi control;
d) soluţii tehnice şi programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare şi execuţie de produse din domeniu;
e) oferte, documentaţii pentru participare la licitaţii;
f) certificare de produse şi tehnologii, rapoarte de calitate conform testarilor efectuate;
g) execuţie de modele experimentale şi prototipuri.
C. Activitãţi de formare şi de specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate:
a) formarea şi specializarea personalului din activitatea de cercetare-dezvoltare;
b) pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu în profil de mecanicã fina;
c) pregãtire profesionalã la nivel postuniversitar (cursuri postuniversitare, studii aprofundate, stagii de doctorantura), în colaborare cu unitãţi de învãţãmânt în domeniul propriu de activitate.
D. Activitãţi de editare şi tipãrire a publicaţiilor de specialitate:
a) "Revista romana de mecanicã fina şi optica";
b) colectiile "Tehnica masurarii şi ingineria calitãţii" şi "Marketing şi ofertare în mecanicã fina";
c) cataloage cu fise de prezentare a rezultatelor cercetãrii în domeniu;
d) buletine de informare pentru mecanicã fina;
e) studii, rapoarte, sinteze, cursuri tematice şi alte publicaţii în domeniul propriu de activitate.
E. Activitãţi de transfer tehnologic şi valorificare a rezultatelor cercetãrii:
a) deservirea fabricaţiei din industria de mecanicã fina;
b) organizãri şi participari la expoziţii şi manifestãri tehnico-ştiinţifice interne şi internaţionale;
c) activitãţi de cooperare tehnico-ştiinţificã internaţionale.
F. Activitãţi de comerţ interior şi activitãţi de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru realizarea obiectului sau de activitate
G. Activitãţi de cercetare-dezvoltare privind apãrarea nationala în domeniul mecanicii fine.

CAP. 3
Patrimoniul

ART. 5
Institutul are un patrimoniu în valoare de 3.514.156 mii lei, conform bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998.
ART. 6
(1) Institutul administreazã cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publica, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publica, precum şi cele dobândite sunt în administrarea institutului şi se evidenţiazã distinct în patrimoniul acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacã prin contract nu se prevede altfel, inregistrandu-se în evidenta contabila a institutului.
(3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunurile aflate în patrimoniul sau şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizãrii acestora.
(4) Concesionarea sau închirierea unor subunitati, servicii ori activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale.
(5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

CAP. 4
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 7
(1) Institutul poate avea în structura compartimente ca: sucursale, secţii, laboratoare, subunitati şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizãrii obiectului sau de activitate.
(2) În funcţie de specificul activitãţii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţara sau din strãinãtate.
(3) Modificãrile în structura organizatoricã şi funcţionalã a institutului sunt propuse de directorul general, cu avizul consiliului de administraţie, şi sunt aprobate de Ministerul Industriei şi Comerţului.
ART. 8
Directorul general stabileşte relaţiile dintre conducãtorii compartimentelor aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.
ART. 9
Conducãtorii compartimentelor din structura institutului rãspund în fata consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.

CAP. 5
Organele de conducere

ART. 10
(1) Conducerea institutului este asigurata de:
- consiliul de administraţie;
- comitetul de direcţie;
- directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice a institutului este asigurata de consiliul ştiinţific.

Consiliul de administraţie

ART. 11
(1) Consiliul de administraţie este format din 7 membri numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit, iar cel mult jumãtate din numãrul membrilor poate fi reînnoitã la fiecare 2 ani.
(2) Consiliul de administraţie are urmãtoarea structura:
- un preşedinte;
- un vicepreşedinte;
- 5 membri.
ART. 12
(1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:
- directorul general al institutului - preşedinte;
- un reprezentant al Ministerului Industriei şi Comerţului;
- un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare;
- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
- preşedintele consiliului ştiinţific;
- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
(2) Celãlalt membru al consiliului de administraţie poate fi inginer, economist, jurist sau alt specialist din domeniul de activitate al institutului.
(3) Consiliul de administraţie îşi desemneazã vicepreşedintele.
(4) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului industriei şi comerţului, pe baza propunerii directorului general şi a conducatorului autoritãţii de la care aceştia provin.
(5) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau lipsa de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care a fãcut numirea.
ART. 13
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetãţeni romani şi:
a) îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate;
b) sunt plãtiţi pentru activitatea desfasurata în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunarã stabilitã de consiliul de administraţie;
c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie şi nu pot participa în aceasta calitate la societãţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare;
d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care personal, soţul ori sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni ori asociaţi la societãţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe.
ART. 14
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenta altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte o data pe luna sau ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia fãcându-se de preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.
ART. 16
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Hotãrârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unul din numãrul total al membrilor.
ART. 17
La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi reprezentantul sindicatului sau al salariaţilor.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luãrii unei decizii ce s-a dovedit pãgubitoare pentru institut nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi dacã au comunicat în scris despre aceasta organului coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu au respectat prevederile art. 13 lit. c) rãspund pentru daunele cauzate institutului ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) avizeazã modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de compartimente din structura institutului;
b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente în concordanta cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare pe care îl înainteazã Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare;
d) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi îl depune la organul coordonator în vederea aprobãrii prin hotãrâre a Guvernului;
e) analizeazã şi avizeazã bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune spre aprobare Ministerului Finanţelor şi aproba raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institut în anul precedent;
f) analizeazã raportarea trimestriala privind activitatea realizatã de institut, aproba mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;
g) analizeazã, aproba sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã sa fie realizate de institut;
h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea ori locaţia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului;
i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice în vederea realizãrii de activitãţi comune care prezintã interes pentru asociaţi şi care se încadreazã în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
k) fundamenteazã şi prezintã organului coordonator propuneri pentru asigurarea de fonduri prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activitãţii institutului;
l) aproba volumul creditelor bancare prevãzute la art. 35 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
m) aproba utilizarea disponibilitãţilor în valuta;
n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca şi, ulterior, contractul colectiv de munca pe unitate;
o) executa orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 21
În primul trimestru al fiecãrui an consiliul de administraţie prezintã organului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.

Comitetul de direcţie

ART. 23
(1) Conducerea operativã a institutului este asigurata de un comitet de direcţie alcãtuit din directorul general, directorul adjunct ştiinţific, directorul economic şi din conducãtorii principalelor compartimente aflate în structura organizatoricã a institutului.
(2) Componenta comitetului de direcţie se propune de directorul general şi se aproba de consiliul de administraţie.
ART. 24
Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
- strategia programelor de dezvoltare a institutului;
- programul anual de cercetare-dezvoltare;
- bugetul de venituri şi cheltuieli;
- programul de investiţii;
- sistemul de asigurare a calitãţii;
- alte obligaţii;
- programul anual de elaborare a reglementãrilor tehnice.
ART. 25
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului o impun.
ART. 26
(1) Comitetul de direcţie exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.

Directorul general

ART. 27
Activitatea curenta a institutului este condusã de directorul general care este numit de ministrul industriei şi comerţului, pe baza rezultatelor concursului organizat conform criteriilor propuse de consiliul ştiinţific al institutului şi aprobate de ministrul industriei şi comerţului.
ART. 28
Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu autoritãţile publice, cu alte organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, din ţara şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;
c) propune modificarea structurii organizatorice a institutului;
d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie, aproba salariile rezultate din negocierea directa;
e) numeşte şi revoca directorii din structura organizatoricã a institutului, cu avizul consiliului de administraţie, precum şi conducãtorii compartimentelor de munca din aparatul propriu;
f) angajeazã şi concediazã personalul institutului, conform prevederilor legale;
g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile de cercetator ştiinţific principal gradele I, II şi III şi cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific;
h) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile <>art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizãrii şi finanţãrii activitãţii de cercetare-dezvoltare, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 51/1996 , şi ale <>art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1997 privind stimularea cercetãrii ştiinţifice, dezvoltãrii tehnologice şi inovarii, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 95/1998 ;
i) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
j) adopta mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimentele specializate ale institutului;
k) exercita atribuţiile şi are rãspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia mãsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementãrilor legale, în competenta altor organe;
l) exercita orice alte atribuţii ce îi sunt delegate de consiliul de administraţie;
m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.

Consiliul ştiinţific

ART. 29
(1) Consiliul ştiinţific este format din reprezentanţii tuturor compartimentelor ştiinţifice din cadrul institutului.
(2) Consiliul ştiinţific poate fi alcãtuit din cercetãtori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza şi de prospectare în domeniu, din cadre didactice din învãţãmântul superior, salariaţi ai institutului sau din afarã acestuia, aleşi pe o perioada de 2 ani prin vot secret de cãtre salariaţii cu studii superioare din institut.
(3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de membrii consiliului. Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul adjunct ştiinţific al institutului.
(4) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 30
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare, la elaborarea de propuneri pentru planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;
b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, în domeniul propriu de activitate;
c) examineazã şi avizeazã proiectele de cercetare ştiinţificã, precum şi realizarea acestora;
d) avizeazã hotãrârile care implica politica de cercetare a institutului şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã şi încadrarea personalului de cercetare-dezvoltare în grade profesionale;
f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului;
g) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursului;
h) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;
i) avizeazã acţiunile de cooperare interna şi internationala, cu scop ştiinţific;
j) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în strãinãtate;
k) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului;
l) propune criteriile şi condiţiile de selecţie şi evaluare a ofertelor pentru funcţia de director general al institutului.

CAP. 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia.
Relaţii financiare

ART. 31
(1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bilanţul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Industriei şi Comerţului, se transmite Ministerului Finanţelor şi se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 32
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de Guvern, la propunerea ministerului coordonator.
ART. 33
Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata institutul determina anual volumul de venituri de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.
ART. 34
Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere conform reglementãrilor cuprinse în contractul colectiv de munca, în limitele fondului destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli.
ART. 35
Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu bãncile, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute în termeni reali realizate în anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.
ART. 36
(1) Institutul hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã sa fie realizate potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi din credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenta prevederilor <>art. 6 şi 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 privind unele mãsuri pentru restructurarea activitãţii regiilor autonome.
(2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevãzute la <>art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993 , finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o data cu legile de adoptare a bugetului, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli sa se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe baza de licitaţie publica, potrivit legii privind achiziţiile publice.
(4) Contractarea de credite care depãşesc limita admisã prin legea anuala a bugetului de stat, în vederea realizãrii de investiţii de natura celor prevãzute la alin. (1) şi (2), se efectueazã cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.
ART. 37
(1) Operaţiunile de încasãri şi plati ale institutului se efectueazã prin conturi deschise la bãnci comerciale cu sediul în România.
(2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasãri şi plati în lei şi în valuta prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutarã stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare cu sediul în România.
ART. 38
Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune potrivit legii.

CAP. 7
Soluţionarea litigiilor

ART. 39
Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecata romane competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 40
(1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Industriei şi Comerţului şi cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.
ART. 41
Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispoziţiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
ART. 42
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare care are loc într-un interval de maximum 5 ani.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016