Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 6 decembrie 2011 de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 6 decembrie 2011  de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 6 decembrie 2011 de organizare si functionare a Autoritatii Metropolitane de Transport Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 866 din 8 decembrie 2011

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Autoritatea Metropolitanã de Transport Bucureşti, denumitã în continuare AMTB, înfiinţatã potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autoritãţii Metropolitane de Transport Bucureşti, este instituţie publicã cu personalitate juridicã aflatã în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, care se organizeazã şi funcţioneazã ca instituţie publicã finanţatã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.
    ART. 2
    (1) AMTB asigurã politica privind planificarea strategicã, monitorizarea şi avizarea activitãţilor privind autorizarea, organizarea şi controlul funcţionãrii serviciilor de transport public de cãlãtori în zona metropolitanã, pentru transportul cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri regionale şi pentru transportul naval.
    (2) AMTB poate desfãşura şi alte activitãţi stabilite prin acte normative, în condiţiile legii.
    ART. 3
    În realizarea scopului sãu, AMTB colaboreazã cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, cu alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organisme române ori strãine specializate.

    CAP. II
    Structura organizatoricã şi atribuţiile AMTB

    ART. 4
    (1) Structura organizatoricã a AMTB este prevãzutã în anexa nr. 1. Numãrul maxim de posturi este de 80.
    (2) În cadrul AMTB funcţioneazã compartimente specializate, care sunt organizate şi structurate în funcţie de urmãtoarele criterii:
    a) rolul şi responsabilitãţile AMTB prevãzute de lege;
    b) volumul, complexitatea şi specificul activitãţilor aflate într-un proces evolutiv continuu;
    c) caracterul operativ, tehnic şi administrativ al activitãţilor desfãşurate;
    d) nivelul de pregãtire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului.
    ART. 5
    Atribuţiile structurilor şi compartimentelor specializate ale AMTB se stabilesc prin regulamentul intern, care se aprobã prin hotãrâre a consiliului de conducere.
    ART. 6
    Încadrarea cu personal a structurii organizatorice a AMTB se realizeazã, potrivit legii, în limita numãrului maxim de posturi şi a cheltuielilor de personal aferente acestora, aprobate Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin legile bugetare anuale.
    ART. 7
    Pe lângã atribuţiile principale, prevãzute la art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2011, AMTB desfãşoarã şi urmãtoarele activitãţi specifice, în conformitate cu reglementãrile în vigoare:
    a) elaboreazã politica de mobilitate, strategia de dezvoltare a transportului public şi planul de transport public pentru aria sa de competenţã, în corelare cu documentele de planificare urbanã şi teritorialã, pe care le supune spre aprobare prin hotãrâre a Guvernului;
    b) elaboreazã în colaborare cu autoritãţile administraţiei publice locale şi centrale modelele de contracte de servicii publice de transport pentru aria sa de competenţã şi le pune la dispoziţia autoritãţilor administraţiei publice locale şi centrale, în vederea îndeplinirii formalitãţilor legale pentru încheierea acestora cu operatorii de transport;
    c) îşi exprimã avizul consultativ în legãturã cu contractarea serviciilor de transport public de cãlãtori;
    d) monitorizeazã contractele de servicii publice şi sesizeazã autoritãţile competente privind abaterile constatate;
    e) asigurã îndrumarea şi perfecţionarea angajaţilor administraţiilor publice şi ai operatorilor de transport pentru procesele de organizare, management, contractare şi monitorizare a serviciilor de transport public;
    f) acordã avizul consultativ pentru activitãţile şi investiţiile din domeniile urmãtoare, ce afecteazã sfera transportului public de cãlãtori:
    (i) infrastructura şi dotãrile de transport rutier, pe calea feratã, aerian şi naval realizate pe teritoriul zonei de acoperire, inclusiv parcãri şi terminale intermodale din afara intravilanului municipiului Bucureşti;
    (ii) managementul traficului;
    g) colaboreazã cu structurile de planificare urbanã şi teritorialã din cadrul autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale prin participare la grupurile de lucru şi prin reprezentare în cadrul comisiilor de avizare pentru corelarea dezvoltãrii şi planificãrii sistemului de transport public din aria sa de competenţã cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului.

    CAP. III
    Personalul AMTB

    ART. 8
    Personalul AMTB se compune din specialişti în domeniul tehnic, administrativ, economic, juridic şi management, angajaţi în condiţiile legii.
    ART. 9
    Drepturile salariale ale personalului AMTB se stabilesc potrivit reglementãrilor legale în vigoare aplicabile personalului plãtit din fonduri publice, corespunzãtor modului de organizare şi subordonare al instituţiei.
    ART. 10
    (1) Personalul AMTB este supus prevederilor regulamentului intern şi celorlalte prevederi legale în domeniu.
    (2) Angajarea personalului se face prin concurs sau examen, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Personalul AMTB este angajat cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã.
    (4) Atribuţiile şi responsabilitãţile individuale ale personalului AMTB se stabilesc prin fişa postului, care se aprobã de cãtre directorul general. Fişa postului este anexã la contractul individual de muncã şi se semneazã de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia, conform reglementãrilor în vigoare.

    CAP. IV
    Organele de conducere

    ART. 11
    (1) Conducerea AMTB este asiguratã de cãtre un consiliu de conducere, compus din 7 persoane, al cãrui preşedinte este directorul general, astfel:
    a) 3 reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
    b) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) un reprezentant al Consiliului General al Municipiului Bucureşti; şi
    d) un reprezentant al Consiliului Judeţean Ilfov.
    (2) Preşedintele consiliului de conducere este directorul general al AMTB şi este numit şi revocat prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în condiţiile legii.
    (3) Membrii consiliului de conducere se numesc şi sunt revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, la propunerea instituţiilor menţionate la alin. (1).
    ART. 12
    Consiliul de conducere îşi desfãşoarã activitatea în şedinţe ordinare, extraordinare şi în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 13
    (1) Consiliul de conducere îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmãtoarele atribuţii principale:
    a) aprobã regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
    b) aprobã regulamentul intern al AMTB;
    c) avizeazã structura organizatoricã a AMTB, precum şi modificãrile acesteia;
    d) aprobã statul de funcţii;
    e) aprobã strategia de dezvoltare şi de modernizare a AMTB;
    f) numeşte şi revocã personalul cu funcţii de conducere, la propunerea directorului general al AMTB;
    g) aprobã colaborarea cu specialişti din ţarã şi din strãinãtate şi stabileşte condiţiile de încheiere a contractelor cu aceştia;
    h) avizeazã proiectul de buget al AMTB, în vederea transmiterii spre aprobare potrivit legii;
    i) avizeazã programele de investiţii şi propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmeazã a se realiza de cãtre AMTB;
    j) aprobã încheierea contractelor privind investiţiile;
    k) aprobã situaţiile financiare periodice ale AMTB privind activitatea desfãşuratã şi stabileşte mãsuri pentru desfãşurarea activitãţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
    l) analizeazã periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor;
    m) aprobã rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul AMTB;
    n) aprobã închirierea bunurilor proprietate privatã a statului aflate în administrarea AMTB, în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
    o) propune scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul AMTB, cu aprobarea ordonatorului principal de credite;
    p) aprobã participarea AMTB ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţãri, în special din Uniunea Europeanã;
    q) avizeazã raportul anual de activitate, întocmit de conducerea executivã a AMTB, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    (2) Consiliul de conducere exercitã orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale, regulamentului de organizare şi funcţionare şi dispoziţiilor Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
    ART. 14
    (1) Consiliul de conducere se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi.
    (2) Hotãrârile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. Votul este deschis, egal şi direct.
    (3) Consiliul de conducere este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii AMTB de cãtre preşedintele consiliului de conducere.
    ART. 15
    (1) Directorul general al AMTB îndeplineşte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, urmãtoarele atribuţii principale:
    a) conduce activitatea AMTB, având calitatea de ordonator terţiar de credite, în condiţiile prevãzute de lege;
    b) organizeazã, coordoneazã şi îndrumã activitatea AMTB, exercitând toate prerogativele stabilite de lege;
    c) aprobã planul anual de audit intern;
    d) angajeazã şi concediazã personalul AMTB, potrivit prevederilor legale în materie;
    e) aprobã promovarea şi sancţionarea personalului AMTB, cu respectarea prevederilor legale;
    f) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul AMTB;
    g) coordoneazã activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului AMTB la sfârşitul fiecãrui an de activitate;
    h) aprobã şi coordoneazã implementarea planului anual de formare profesionalã şi perfecţionare a personalului propriu;
    i) elaboreazã propuneri de îmbunãtãţire a cadrului legislativ din domeniul AMTB şi le înainteazã Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare;
    j) reprezintã AMTB în raporturile cu autoritãţile administraţiei publice, cu alte persoane fizice şi juridice publice sau private, cu organismele internaţionale în domeniu, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
    k) reprezintã AMTB în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilã;
    l) reprezintã AMTB în relaţiile cu terţii şi semneazã actele ce o angajeazã faţã de aceştia;
    m) exercitã orice atribuţii care îi revin conform regulamentului de organizare şi funcţionare, hotãrârilor consiliului de conducere, precum şi prevederilor legale;
    n) asigurã pregãtirea şedinţelor consiliului de conducere şi convocarea acestora.
    (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite decizii obligatorii pentru personalul AMTB.

    CAP. V
    Patrimoniul şi bugetul

    ART. 16
    Bugetul AMTB se avizeazã de consiliul de conducere şi se aprobã în condiţiile legii.
    ART. 17
    (1) Lista bunurilor proprietate privatã a statului ce formeazã patrimoniul iniţial al AMTB, constituit prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii este prevãzutã în anexa nr. 2.
    (2) Ulterior, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, patrimoniul iniţial al AMTB va fi completat prin preluarea în administrare de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi a altor bunuri necesare desfãşurãrii activitãţii, în condiţiile legii.
    (3) Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, pe baza protocolului de predare-preluare, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (4) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii se diminueazã cu valoarea bunurilor preluate de AMTB.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale

    ART. 18
    AMTB poate sã încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare şi cu operatori economici din ţarã şi din strãinãtate, în vederea colaborãrii şi cooperãrii pe plan naţional sau internaţional în domeniul sãu de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 19
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, AMTB poate solicita informaţii autoritãţilor locale şi centrale competente şi operatorilor de transport public ce opereazã în aria sa de competenţã conform prevederilor legale.
    ART. 20
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    -------
la regulament
-------------

                     STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
         a Autoritãţii Metropolitane de Transport Bucureşti                                      Numãrul maxim de posturi: 80
                                      posturi, inclusiv directorul general

                      ┌──────────────────────┐
                      │CONSILIUL DE CONDUCERE│
                      └──────────┬───────────┘
                                 │
                          ┌──────┴──────┐
                          │ DIRECTOR │
                          │ GENERAL │
                          └──────┬──────┘
                                 │
    ┌───────────────────────┐ │ ┌──────────────────┐
    │ COMPARTIMENTUL ├────┤ │ COMPARTIMENTUL │
    │ informare şi relaţii │ ├─────┤juridic şi resurse│
    │ publice │ │ │ umane │
    └───────────────────────┘ │ └──────────────────┘
    ┌───────────────────────┐ │
    │ COMPARTIMENTUL ├────┤
    │ relaţii internaţionale│ │
    └───────────────────────┘ │ ┌─────────────────┐
                                 ├──────┤ COMPARTIMENTUL │
                                 │ │ audit public │
                                 │ │ intern │
                                 │ └─────────────────┘
                          ┌──────┴──────┐
                          │ DIRECTOR │
                          │ GENERAL │
                          │ adjunct │
                          └──────┬──────┘
                                 │
     ┌───────────────────────────┼──────────────────────────────────┐
 ┌───┴──────────┐ ┌────┴─────────────────┐ ┌────────┴─────────┐
 │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │
 │planificare şi│ │ coordonare operare, │ │ economicã şi │
 │reglementãri │ │monitorizare, tarifare│ │ financiarã │
 └──┬───────────┘ └──┬───────────────────┘ └──┬───────────────┘
    │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐
    ├─┤ SERVICIUL │ ├─┤ SERVICIUL │ ├─┤ SERVICIUL │
    │ │ strategie, │ │ │ coordonare │ │ │ financiar- │
    │ │ planificare │ │ │ transport │ │ │contabiltate │
    │ │şi mobilitate│ │ │ public │ │ └─────────────┘
    │ └─────────────┘ │ └─────────────┘ │
    │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐
    ├─┤ SERVICIUL │ ├─┤ SERVICIUL │ └─┤ SERVICIUL │
    │ │ programare, │ │ │ avizare │ │administrativ│
    │ │ avizare şi │ │ │ operare şi │ │ - patrimoniu│
    │ │monitorizare │ │ │monitorizare │ └─────────────┘
    │ │ investiţii │ │ └─────────────┘
    │ └─────────────┘ │
    │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐
    ├─┤ SERVICIUL │ ├─┤ SERVICIUL │
    │ │marketing şi │ │ │ tarife şi │
    │ │ analize de │ │ │ integrare │
    │ │ piaţã │ │ │ tarifarã │
    │ └─────────────┘ │ └─────────────┘
    │ ┌─────────────┐ │ ┌─────────────┐
    └─┤ SERVICIUL │ └─┤ SERVICIUL │
      │reglementãri │ │ calitatea │
      └─────────────┘ │serviciilor │
                                 │şi informarea│
                                 │cãlãtorilor │
                                 └─────────────┘    ANEXA 2
    -------
la regulament
-------------

                         LISTA
        bunurilor proprietate privatã a statului ce formeazã
    patrimoniul iniţial al Autoritãţii Metropolitane de Transport
        Bucureşti, constituit prin preluare în administrare
        de la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

    1. Birou - 20 buc.
    2. Masã de lucru de 8 locuri - 1 buc.
    3. Scaune - 50 buc.
    4. Dulapuri pentru documente - 10 buc.
    5. Telefoane - 2 buc.
    6. Fax - 1 buc.
    7. Xerox - 1 buc.
    8. Autoturism -1 buc.
    9. Tehnicã de calcul:
    - calculator - 3 buc;
    - imprimantã - 3 buc.

                         ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016