Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 martie 2018  privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 5 martie 2018 privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 232 din 15 martie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. M.37 din 5 martie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 232 din 15 martie 2018.
──────────
    CAP. I
    Elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale
    ART. 1
    (1) Proiectele de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale se elaborează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, denumit în continuare Regulament, cu respectarea principiilor ordinii de drept, precum şi cu prevederile prezentului regulament.
    (2) Proiectele de acte normative se elaborează de structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit domeniilor de competenţă ale fiecăreia, şi se înaintează, ierarhic, numai sub semnătura şefilor structurilor centrale.

    ART. 2
    (1) Elaborarea proiectelor de acte normative este precedată întotdeauna de o activitate de documentare şi analiză ştiinţifică pentru cunoaşterea temeinică a domeniului ce urmează a fi reglementat, a istoricului legislaţiei interne, precum şi a unor reglementări similare din legislaţia altor state.
    (2) La elaborarea proiectelor de acte normative, structura iniţiatoare urmăreşte ca acestea să se integreze organic în sistemul legislaţiei în domeniu, să se armonizeze cu acquis-ul NATO şi UE, după caz, şi să respecte normele de tehnică legislativă.
    (3) Structurile iniţiatoare pot solicita pentru documentare legislativă informaţii suplimentare la Direcţia generală juridică.
    (4) În activitatea de documentare şi elaborare a proiectelor de acte normative este consultat în mod obligatoriu consilierul juridic care asigură asistenţa juridică a structurii respective.

    ART. 3
    (1) Proiectul de act normativ, în formă iniţială, se transmite pentru consultare şi formularea unor puncte de vedere structurilor interesate, după caz, sub semnătura şefului structurii centrale/structurii iniţiatoare, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, denumite în continuare structuri iniţiatoare, după informarea prealabilă a şefului structurii centrale coordonatoare, când se impune acest lucru.
    (2) Proiectul de act normativ, revizuit în urma analizării punctelor de vedere formulate de structurile prevăzute la alin. (1), însuşit de către şeful structurii iniţiatoare, se transmite, în vederea obţinerii avizelor de specialitate, structurilor centrale sau de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, ale căror domenii de competenţă intră sub incidenţa dispoziţiilor acestuia, cu documentele aferente, astfel:
    a) raportul de prezentare a proiectului de act normativ adresat ministrului apărării naţionale;
    b) instrumentul de prezentare şi motivare;
    c) proiectul de act normativ;
    d) tabelul comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă, în situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare, având rubricile: număr curent, text actual, text propus, cu evidenţierea modificărilor sau completărilor propuse, prin îngroşarea caracterelor cu care acestea sunt înscrise;
    e) tabelul de concordanţă între actul normativ comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ naţional care îl transpune, elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament, dacă este cazul;
    f) materialul documentar utilizat la elaborarea proiectului, dacă se consideră necesar;
    g) datele de identificare ale specialiştilor implicaţi în întocmirea acestuia: gradul, numele şi prenumele, structura din care fac parte, precum şi numărul de telefon de contact.

    (3) În situaţia în care proiectul de act normativ este iniţiat împreună cu alte autorităţi publice, înaintea promovării acestuia, structurile de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale colaborează, în vederea optimizării lui, cu structurile corespondente ori similare din aceste instituţii, astfel încât proiectul propus să fie însuşit fără observaţii de coiniţiatori.

    ART. 4
    (1) După obţinerea avizului favorabil al Direcţiei generale juridice, care încheie etapa avizării de către structurile Ministerului Apărării Naţionale, structura iniţiatoare transmite Secretariatului general documentele prevăzute la art. 3 alin. (2).
    (2) Documentele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b)-e) se transmit în mod obligatoriu şi în format electronic, editabil, atât Secretariatului general, cât şi Direcţiei generale juridice.

    ART. 5
    (1) Raportul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. a), semnat de şeful structurii iniţiatoare şi de şeful structurii centrale în coordonarea căruia se află structura iniţiatoare, cuprinde prezentarea succintă a reglementării propuse, necesitatea adoptării, precum şi aspecte relevante privind oportunitatea demersului legislativ.
    (2) Raportul este însoţit de fişa cu avize/avizele structurilor menţionate la art. 3 alin. (2), precum şi de avizul Direcţiei generale juridice.

    ART. 6
    Instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative se elaborează în conformitate cu prevederile incidente ale Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.361/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Adresele de înaintare către conducătorii autorităţilor/instituţiilor publice coiniţiatoare şi/sau avizatoare, precum şi către Secretariatul General al Guvernului se redactează de către Secretariatul general, în conformitate cu prevederile Regulamentului.

    ART. 8
    (1) Materialul documentar prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. f) cuprinde orice element necesar fundamentării deciziei ce se propune a fi adoptată, în legătură cu proiectul de act normativ promovat.
    (2) În mod obligatoriu se anexează, în original sau în copie, documentele la care se face referire în raport.

    ART. 9
    (1) După încheierea etapei avizării de către structurile Ministerului Apărării Naţionale, proiectele de acte normative prezentate pentru însuşire ministrului apărării naţionale se expertizează de către Secretariatul general, în conformitate cu prevederile art. 88 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 156/2017.
    (2) Proiectele de acte normative care nu îndeplinesc condiţiile de promovare se înapoiază, de către Secretariatul general, structurii iniţiatoare, care le reanalizează şi ia măsuri pentru revizuirea, îmbunătăţirea sau completarea conţinutului acestora, împreună cu Direcţia generală juridică, sau, în situaţii urgente, se revizuiesc, se îmbunătăţesc ori se completează de către microstructurile specializate ale Secretariatului general, cu acordul scris al structurii iniţiatoare şi al Direcţiei generale juridice.

    ART. 10
    (1) În cazul proiectelor de ordonanţă de urgenţă a Guvernului, structura iniţiatoare are obligaţia de a motiva urgenţa, inclusiv în cuprinsul acestora, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) şi ale art. 43 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Secretariatul general solicită, după însuşirea proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului de către ministrul apărării naţionale, avizul de oportunitate al Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul.

    ART. 11
    (1) După însuşirea proiectelor de acte normative de către ministrul apărării naţionale şi de către ceilalţi coiniţiatori, Direcţia generală juridică le supune consultării publice, în condiţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, precum şi consultării preliminare interinstituţionale, în colaborare cu Secretariatul general.
    (2) Prevederile alin. (1) referitoare la consultarea publică nu se aplică proiectelor de acte normative care privesc elementele şi situaţiile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 52/2003, republicată, precum şi altor situaţii prevăzute expres de lege.
    (3) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun aprobării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
    (4) Consultarea preliminară interinstituţională se realizează în urma afişării proiectului de act normativ, însuşit de ministrul apărării naţionale, precum şi de către coiniţiatori, după caz, de către Direcţia generală juridică, pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale, pentru perioada prevăzută de lege, precum şi prin transmiterea concomitentă în format electronic/pdf, către Secretariatul General al Guvernului, de către Secretariatul general, însoţită de o adresă de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament, în vederea includerii la lit. d) a agendei reuniunii de lucru pregătitoare.
    (5) Direcţia generală juridică ţine evidenţa propunerilor şi opiniilor exprimate de către persoanele interesate de proiectele actelor normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale şi le transmite spre analiză structurilor iniţiatoare.
    (6) Observaţiile şi propunerile formulate de autorităţile publice consultate se analizează şi se soluţionează de către structura iniţiatoare, care procedează, ulterior, la definitivarea proiectului şi, după caz, a instrumentelor de prezentare şi motivare iniţiale. La operaţiunea de definitivare participă şi reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice avizatoare, după caz.
    (7) Structura/Structurile iniţiatoare organizează dezbateri publice asupra proiectului de act normativ la sediul Ministerului Apărării Naţionale, în situaţia în care acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie/fundaţie sau persoană juridică fără scop lucrativ legal constituită sau de către o autoritate publică. La aceste dezbateri publice participă structurile avizatoare şi, dacă situaţia o impune, Secretariatul general şi Direcţia generală juridică.
    (8) Pentru observaţiile şi propunerile care nu au fost însuşite, structura iniţiatoare întocmeşte o notă cu motivarea neînsuşirii acestora.

    ART. 12
    (1) La terminarea perioadei de consultare interinstituţională preliminară, după operaţiunea de definitivare, în situaţia în care au fost formulate observaţii sau propuneri, proiectul de act normativ, refăcut conform acestora şi însuşit de ministrul apărării naţionale şi, după caz, de coiniţiatori, se transmite Secretariatului General al Guvernului, conform prevederilor Regulamentului, de către Secretariatul general.
    (2) În ziua în care a fost înaintat către Secretariatul General al Guvernului proiectul de act normativ, în original, însoţit de o adresă de înaintare elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Regulament, se transmite, succesiv, de către Secretariatul general autorităţilor publice avizatoare.
    (3) În această etapă, proiectul de act normativ care urmează să fie avizat de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau de ministrul delegat pentru afaceri europene şi/sau de Ministerul Justiţiei se transmite în copie acestora de către Secretariatul general, în vederea analizei.
    (4) După primirea avizelor solicitate potrivit alin. (2), proiectul de act normativ, în original, se transmite de către Secretariatul general, succesiv, pentru avizare autorităţilor publice prevăzute la alin. (3).
    (5) În situaţia în care proiectul a fost avizat favorabil cu observaţii şi propuneri sau avizat negativ, Secretariatul general transmite observaţiile, în copie, Direcţiei generale juridice. Totodată, transmite structurii iniţiatoare proiectul de act normativ, precum şi o copie a observaţiilor, urmăreşte modul de preluare/nepreluare a acestora şi organizează, după caz, grupuri de lucru în vederea însuşirii/neînsuşirii parţiale/totale a observaţiilor/propunerilor.
    (6) Secretariatul general primeşte, avizat de Direcţia generală juridică, raportul adresat ministrului apărării naţionale, semnat de şeful structurii iniţiatoare şi, după caz, de şeful structurii centrale în coordonarea căruia se află structura iniţiatoare, cu privire la modalitatea de însuşire sau, după caz, argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor, însoţit, după caz, de note justificative semnate de către şeful structurii iniţiatoare şi şeful Direcţiei generale juridice.
    (7) Notele justificative se expediază cu adresă de înaintare, sub semnătura secretarului general, autorităţilor publice care au avizat favorabil cu observaţii şi propuneri sau au avizat negativ proiectul de act normativ.
    (8) După finalizarea procedurii de avizare interministerială, structura iniţiatoare va transmite forma electronică a proiectului Secretariatului general şi Direcţiei generale juridice.
    (9) După însuşirea de către ministrul apărării naţionale a proiectului actului normativ, dacă acesta are caracter economico-social, se supune consultării partenerilor sociali, în şedinţe ale Comisiei de dialog social a Ministerului Apărării Naţionale.
    (10) Proiectele actelor normative dezbătute în cadrul Comisiei de dialog social vor fi însoţite în circuitul de avizare de minuta şedinţei Comisiei de dialog social, în care sunt consemnate punctele de vedere ale partenerilor sociali referitoare la actul normativ discutat.

    ART. 13
    (1) Secretariatul general coordonează derularea procedurii de avizare, precum şi susţinerea punctului de vedere al Ministerului Apărării Naţionale în faţa autorităţilor publice semnatare/avizatoare, solicitând, în cazul în care situaţia o impune, asistenţă de specialitate Direcţiei generale juridice şi structurii iniţiatoare.
    (2) După finalizarea procedurii de avizare, Secretariatul general întocmeşte fişa circuitului de avizare, elaborată conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la Regulament.

    ART. 14
    Procedura de elaborare şi avizare a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente este prezentată schematic în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

    CAP. II
    Prezentarea în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de acte normative iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale
    ART. 15
    (1) După finalizarea procedurii de avizare interministerială, forma finală a proiectului de act normativ, însoţită, dacă este cazul, de observaţiile autorităţilor publice avizatoare şi de nota justificativă privind nepreluarea acestora, se transmite de către Secretariatul general autorităţilor publice prevăzute la art. 22 din Regulament, în vederea obţinerii avizelor, dacă obţinerea acestora este obligatorie.
    (2) După obţinerea avizelor autorităţilor publice prevăzute la alin. (1), Secretariatul general transmite Secretariatului General al Guvernului, atât pe suport hârtie, în original, cât şi în copie, precum şi pe e-mail, în fişier electronic, forma finală a proiectului de act normativ, însoţit de eventualele observaţii şi propuneri ale tuturor autorităţilor publice avizatoare, precum şi de nota justificativă privind însuşirea sau neînsuşirea acestora, dacă este cazul, în vederea includerii pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare la lit. a) a acesteia. După caz, vor fi transmise şi documentele prevăzute la art. 28 din Regulament.
    (3) Nu vor face obiectul transmiterii pe e-mail documentele prevăzute la alin. (2) care sunt clasificate, situaţie în care transmiterea în format electronic se va efectua pe medii de stocare a informaţiilor, clasificate corespunzător.

    ART. 16
    (1) Secretariatul general transmite Direcţiei generale juridice şi structurii iniţiatoare, în copie, avizul Consiliului Legislativ, precum şi, după caz, nota cuprinzând observaţiile formulate de Secretariatul General al Guvernului.
    (2) După analizarea avizului Consiliului Legislativ:
    a) în situaţia în care avizul conţine observaţii de formă, proiectul de act normativ se reface de către Secretariatul general, cu acordul Direcţiei generale juridice, şi se transmite forma refăcută a proiectului de act normativ atât electronic, cât şi în format hârtie la Secretariatul General al Guvernului;
    b) în situaţia în care avizul conţine observaţii de fond, proiectul se reface de către Direcţia generală juridică pe baza ultimei forme transmise de către Secretariatul general, odată cu avizul Consiliului Legislativ. Forma astfel refăcută a proiectului de act normativ se înaintează la Secretariatul General al Guvernului de Secretariatul general.

    (3) În situaţia în care Ministerul Apărării Naţionale nu acceptă, total sau parţial, observaţiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), Direcţia generală juridică întocmeşte, împreună cu structura iniţiatoare, o notă justificativă cuprinzând argumentele care au condus la neînsuşirea observaţiilor şi propunerilor respective, pe care o transmite Secretariatului General al Guvernului, prin grija Secretariatului general.

    ART. 17
    Secretariatul general, împreună cu Direcţia generală juridică, analizează documentele incluse pe agenda reuniunii de lucru pregătitoare a şedinţei Guvernului şi pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului înaintea desfăşurării acestora şi prezintă ministrului apărării naţionale puncte de vedere referitoare la reglementările cu implicaţii asupra activităţii Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 18
    Procedura de prezentare în vederea adoptării/aprobării în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale este prezentată schematic în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

    CAP. III
    Semnarea/Avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice
    ART. 19
    (1) Proiectele de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice, pentru care Ministerul Apărării Naţionale are calitatea de autoritate publică cosemnatară/avizatoare, sunt luate în evidenţă de Secretariatul general, iar acesta, în funcţie de obiectul reglementării, le transmite în copie structurilor de specialitate şi Direcţiei generale juridice în vederea formulării unor puncte de vedere.
    (2) Pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate de structurile consultate, precum şi a analizei comune cu Direcţia generală juridică, Secretariatul general, prin raport comun cu Direcţia generală juridică, propune ministrului apărării naţionale semnarea/nesemnarea sau avizarea favorabilă/avizarea favorabilă cu observaţii şi propuneri/avizarea negativă, după caz.
    (3) Prin „analiza comună“ prevăzută la alin. (2) se înţelege urmărirea de către Secretariatul general a realizării procedurilor formale subsumate procesului de avizare şi asigurarea expertizei juridice de către Direcţia generală juridică, în sensul asigurării conformităţii cu legislaţia în vigoare.
    (4) În situaţii excepţionale, când punctele de vedere ale structurilor consultate sunt divergente, Secretariatul general organizează grupuri de lucru cu reprezentanţii acestora şi ai Direcţiei generale juridice, în vederea armonizării şi prezentării ministrului apărării naţionale a unei poziţii unitare cu privire la prevederile proiectului de act normativ.

    ART. 20
    (1) În situaţia în care, în urma analizei listei cu proiecte de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice şi afişate pe site-urile acestora sunt identificate proiecte de acte normative pentru care Ministerul Apărării Naţionale nu are calitate de autoritate publică avizatoare, dar prevederile acestora pot avea impact asupra activităţii instituţiei militare, acestea sunt luate în evidenţă de Secretariatul general, care, în funcţie de obiectul reglementării, le transmite în copie structurilor de specialitate şi Direcţiei generale juridice în vederea formulării unor puncte de vedere.
    (2) Observaţiile şi propunerile formulate de structurile consultate, potrivit alin. (1), se supun analizei Direcţiei generale juridice care, cu sprijinul Secretariatului general, întocmeşte un punct de vedere fundamentat, care va fi expediat autorităţii publice iniţiatoare de către Secretariatul general, în baza aprobării ministrului apărării naţionale pe raportul întocmit în acest sens, după caz.

    ART. 21
    Procedura de semnare/avizare a proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice este prezentată schematic în anexa nr. 3 la prezentul regulament.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 22
    (1) Secretariatul general ţine evidenţa, în original, iar Direcţia generală juridică în copie, pentru fiecare proiect de act normativ iniţiat sau avizat de Ministerul Apărării Naţionale, a tuturor modificărilor şi completărilor de formă sau de fond făcute textului iniţial, în parcurgerea fazelor procesului de legiferare, a motivaţiei schimbărilor survenite, precum şi a autorilor propunerilor/observaţiilor respective. Pe lângă acestea se păstrează şi variantele proiectelor actelor normative neînsuşite în procesul de elaborare, dezbatere şi adoptare/aprobare.
    (2) Pentru punerea în aplicare a alin. (1), Secretariatul general transmite copii Direcţiei generale juridice de pe toate înscrisurile primite/comunicate.

    ART. 23
    Pentru definitivarea, în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, a unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită se pot constitui colective/grupuri de lucru conduse de şeful Direcţiei generale juridice, compuse din 2-3 reprezentanţi ai Direcţiei generale juridice, un reprezentant al Secretariatului general, precum şi din 1-3 reprezentanţi ai structurilor Ministerului Apărării Naţionale cu atribuţii în domeniul ce se doreşte a fi reglementat.

    ART. 24
    În situaţia în care Secretariatul general sau Direcţia generală juridică solicită exprimarea unor puncte de vedere structurilor Ministerului Apărării Naţionale, răspunsurile sunt comunicate în termenul specificat în cerere sau, dacă acesta nu este menţionat, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Neîncadrarea în termenele precizate anterior se interpretează în sensul că structura respectivă nu are propuneri sau observaţii ori, după caz, opinii în contradictoriu cu fondul sau forma materialelor transmise pentru analiză.

    ART. 25
    Pentru proiectele de hotărâri ale Guvernului de aprobare a acordurilor internaţionale şi proiectele de lege de ratificare a acordurilor internaţionale, precum şi pentru documentele prevăzute de Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării se vor aplica procedurile prevăzute de prezentul regulament după încheierea etapei de supunere a acestora consultării publice în conformitate cu prevederile art. 11 din prezentul regulament.

    ART. 26
    Prevederile prezentului regulament se aplică, în mod corespunzător, şi documentelor de politici publice şi altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 27
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    ELABORAREA ŞI AVIZAREA
    proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
    precum şi a altor documente la nivelul Ministerului Apărării Naţionale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la regulament
    PREZENTAREA ÎN VEDEREA ADOPTĂRII/APROBĂRII
    în cadrul şedinţei Guvernului a proiectelor de documente de politici publice,
    a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente iniţiate de Ministerul Apărării Naţionale
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la regulament
    Semnarea/Avizarea proiectelor de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice