Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 martie 2009  de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 5 martie 2009 de organizare si functionare a Directiei pentru servicii de interes general

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 23 martie 2009

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Direcţia pentru servicii de interes general, denumitã în continuare D.S.I.G., este constituitã şi funcţioneazã în baza prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatoricã şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) D.S.I.G. este structura de specialitate, fãrã personalitate juridicã, organizatã în cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, desemnatã cu exercitarea atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce revin ministerului în calitate de autoritate competentã pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, în conformitate cu prevederile <>art. 12 din Legea serviciilor comunitare de utilitãţi publice nr. 51/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) D.S.I.G. exercitã funcţia de analizã, sintezã, coordonare, monitorizare şi evaluare la nivel central pentru domeniul serviciilor comunitare de utilitãţi publice, denumite în continuare S.C.U.P., şi are competenţã teritorialã generalã în domeniul sãu de activitate.
(3) D.S.I.G. supravegheazã, coordoneazã, sprijinã şi îndrumã pe linie de specialitate activitatea structurilor de profil din teritoriu şi a autoritãţilor aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

CAP. II
Organizarea Direcţiei pentru servicii de interes general

ART. 3
(1) D.S.I.G. se organizeazã la nivel de direcţie.
(2) Activitatea D.S.I.G. este coordonatã de secretarul de stat pentru comunitãţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.
(3) Organigrama D.S.I.G. este prevãzutã în anexa nr. 1.
ART. 4
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, D.S.I.G. colaboreazã cu unitãţile din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, D.S.I.G. îndrumã şi sprijinã activitatea autoritãţilor administraţiei publice locale, supravegheazã şi coordoneazã activitatea instituţiei prefectului pe domeniul S.C.U.P. şi coopereazã cu ministerele, cu autoritãţile naţionale de reglementare, cu autoritãţile de management al programelor operaţionale sectoriale, cu alte instituţii şi organisme cu atribuţii şi responsabilitãţi în dezvoltarea şi finanţarea S.C.U.P. şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, cu utilizatorii şi structurile asociative ale acestora, cu structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, precum şi cu operatorii furnizori/prestatori ai S.C.U.P şi organizaţiile profesionale şi patronale ale acestora.
(3) Diagrama de relaţii a D.S.I.G. este prezentatã în anexa nr. 2.

CAP. III
Atribuţiile Direcţiei pentru servicii de interes general

ART. 5
(1) Obiectivul general al D.S.I.G. este dezvoltarea armonioasã, durabilã şi sustenabilã a domeniului S.C.U.P., atingerea conformitãţii acestuia din punct de vedere calitativ şi cantitativ cu standardele europene, precum şi modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, în concordanţã cu angajamentele asumate de România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã cu privire la acest domeniu.
(2) Corespunzãtor obiectivului sãu general, D.S.I.G. are urmãtoarele obiective specifice:
a) reglementarea coerentã şi unitarã a sectorului S.C.U.P. şi implementarea acquis-ului comunitar aplicabil acestora;
b) reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente S.C.U.P.;
c) implementarea standardelor de cost şi a indicatorilor de performanţã în activitatea curentã a autoritãţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice subordonate acestora şi a operatorilor furnizori/prestatori ai S.C.U.P.;
d) monitorizarea, centralizarea şi evaluarea evoluţiei la nivel naţional a indicatorilor de performanţã pentru domeniul S.C.U.P.;
e) constituirea unei baze de date privind infrastructura tehnico-edilitarã aferentã S.C.U.P. şi evoluţia indicatorilor de performanţã ai acestora;
f) generalizarea accesului membrilor colectivitãţilor locale la facilitãţile S.C.U.P. şi creşterea calitãţii serviciilor la standardele din Uniunea Europeanã;
g) optimizarea şi eficientizarea gestiunii S.C.U.P., respectiv a funcţionãrii şi exploatãrii sistemelor de utilitãţi publice aferente;
h) perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional necesar întãririi capacitãţii decizionale şi manageriale a autoritãţilor administraţiei publice locale cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi controlul funcţionãrii S.C.U.P şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;
i) îmbunãtãţirea capacitãţii autoritãţilor administraţiei publice locale de a iniţia, promova şi implementa proiecte de investiţii publice de interes local, sustenabile din punct de vedere tehnico-economic şi care sã rãspundã nevoilor şi posibilitãţilor comunitãţilor locale;
j) crearea şi perfecţionarea cadrului instituţional şi a instrumentelor necesare gestionãrii eficiente a fondurilor de investiţii publice, inclusiv a fondurilor comunitare, destinate modernizãrii, dezvoltãrii şi eficientizãrii S.C.U.P. şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora;
k) susţinerea efectivã şi coerentã prin politici, programe şi planuri de acţiuni guvernamentale specifice, a reabilitãrii, modernizãrii şi dezvoltãrii la standardele Uniunii Europene a S.C.U.P., în special în zonele defavorizate, ca suport esenţial pentru menţinerea şi întãrirea coeziunii economico-sociale.
ART. 6
În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor sale generale şi specifice, D.S.I.G. acţioneazã ca structurã specializatã a Ministerului Administraţiei şi Internelor şi are urmãtoarele atribuţii:
a) iniţiazã, elaboreazã şi promoveazã spre aprobare proiecte de acte normative pentru reglementarea domeniului sãu de activitate;
b) analizeazã şi avizeazã propuneri de reglementãri elaborate de alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale cu impact asupra domeniului sãu de activitate;
c) elaboreazã şi promoveazã spre aprobare Strategia naţionalã a serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi strategiile sectoriale specifice domeniului sãu de activitate;
d) asigurã transpunerea legislaţiei comunitare în legislaţia internã şi monitorizeazã respectarea şi aplicarea acesteia în sfera S.C.U.P., inclusiv a celei referitoare la mediu şi dezvoltarea durabilã;
e) monitorizeazã permanent starea S.C.U.P. şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, urmãreşte îndeplinirea obiectivelor Strategiei naţionale a serviciilor comunitare de utilitãţi publice şi sprijinã autoritãţile administraţiei publice locale pentru elaborarea propriilor strategii şi programe pentru implementarea acestora;
f) acţioneazã pentru instituirea şi implementarea, la nivel naţional, a unui sistem de benchmarking specific sectorului S.C.U.P., bazat pe un set de indicatori de performanţã unitar;
g) coordoneazã şi monitorizeazã implementarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
h) reprezintã interesele utilizatorilor S.C.U.P. în raporturile cu structurile administraţiei publice centrale şi locale, cu regiile şi societãţile comerciale de interes naţional furnizoare/prestatoare de utilitãţi primare (energie electricã, combustibili, apã brutã), precum şi cu sindicatele şi patronatele din sector;
i) reprezintã interesele sectorului S.C.U.P. în raporturile cu structurile similare din alte ţãri şi cu cele existente la nivel comunitar, în vederea îndeplinirii cerinţelor impuse de reglementãrile europene;
j) acţioneazã pentru echilibrarea relaţiilor contractuale dintre regiile autonome şi/sau societãţile naţionale furnizoare de utilitãţi primare, pe de o parte, şi operatorii S.C.U.P., pe de altã parte;
k) acordã sprijin şi asistenţã de specialitate autoritãţilor administraţiei publice locale în vederea implementãrii formelor de gestiune delegatã a S.C.U.P.;
l) monitorizeazã problemele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate S.C.U.P.;
m) monitorizeazã Programul de transport public local 2008-2011, în conformitate cu prevederile <>Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 ;
n) monitorizeazã problemele asociaţiilor de proprietari, în conformitate cu <>Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi cu <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
o) monitorizeazã derularea programului "Lapte-corn," în conformitate cu <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învãţãmântul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grãdiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 16/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
p) acordã consultanţã şi asistenţã de specialitate autoritãţilor administraţiei publice locale cu privire la: implementarea legislaţiei specifice domeniului S.C.U.P.; întocmirea strategiilor locale de dezvoltare a S.C.U.P. şi a planurilor de implementare aferente; organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate S.C.U.P.; organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; organizarea şi funcţionarea serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate; implementarea programului "Lapte-corn";
q) asigurã participarea specialiştilor direcţiei la activitãţile unor comitete şi comisii care funcţioneazã pe lângã alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi/sau locale, inclusiv în consilii de administraţie ale operatorilor;
r) asigurã legãtura şi dialogul permanent cu societatea civilã, cu autoritãţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale acestora, cu organizaţiile sindicale, patronale şi profesionale din domeniu, precum şi cu organizaţiile utilizatorilor S.C.U.P.;
s) verificã, singurã sau în colaborare cu alte structuri specializate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectarea aplicãrii de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale a prevederilor legale în vigoare privind domeniul sãu de activitate.
ART. 7
Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor şi responsabilitãţilor ce îi revin, D.S.I.G. este organizatã şi structuratã pe urmãtoarele grupe de activitãţi principale:
a) monitorizarea serviciilor comunitare de utilitãţi publice;
b) reglementarea domeniului S.C.U.P., transpunerea şi armonizarea cu acquis-ul comunitar;
c) reglementarea şi monitorizarea programului "Lapte-corn";
d) reglementarea şi monitorizarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate S.C.U.P., a asociaţiilor de proprietari/locatari, parteneriatul şi dialogul cu societatea civilã.
ART. 8
Monitorizarea serviciilor comunitare de utilitãţi publice este organizatã şi funcţioneazã în conformitate cu prevederile <>Hotãrârii Guvernului nr. 246/2006 şi cuprinde urmãtoarele activitãţi specifice:
a) monitorizarea şi evaluarea implementãrii Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor comunitare de utilitãţi publice, aprobatã prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 246/2006 ;
b) coordonarea şi sprijinirea metodologicã a autoritãţilor administraţiei publice locale pentru elaborarea şi adoptarea propriilor strategii privind accelerarea dezvoltãrii S.C.U.P. şi a planurilor de implementare aferente acestora;
c) monitorizarea elaborãrii, aprobãrii şi implementãrii la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale a strategiilor locale şi a planurilor de implementare aferente privind dezvoltarea S.C.U.P.;
d) monitorizarea şi evaluarea implementãrii programelor de investiţii din domeniul S.C.U.P., pe baza strategiilor judeţene privind accelerarea dezvoltãrii S.C.U.P. şi a planurilor de implementare aferente acestora;
e) coordonarea aplicãrii în teritoriu a mãsurilor cu impact asupra S.C.U.P., adoptate la nivel central, şi verificarea transpunerii acestora la nivelul strategiilor locale şi al planurilor de implementare aferente;
f) asigurarea comunicãrii interministeriale şi interinstituţionale privind derularea procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare;
g) sprijinirea şi monitorizarea autoritãţilor administraţiei publice locale în utilizarea instrumentelor structurale destinate dezvoltãrii şi modernizãrii infrastructurii S.C.U.P.;
h) colaborarea cu celelalte instituţii şi autoritãţi centrale sau locale care au atribuţii şi responsabilitãţi în implementarea mãsurilor şi a programelor finanţate din fonduri comunitare;
i) promovarea la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale a procedurilor şi mecanismelor de accesare a fondurilor comunitare şi a metodologiilor privind întocmirea documentelor de programare şi a cererilor de finanţare.
ART. 9
(1) Reglementarea domeniului S.C.U.P., transpunerea şi armonizarea cu acquis-ul comunitar cuprind urmãtoarele activitãţi specifice:
a) elaborarea şi promovarea la avizare şi/sau aprobare a proiectelor de legi, hotãrâri ale Guvernului şi alte acte normative pentru domeniul S.C.U.P.;
b) corelarea, armonizarea şi transpunerea în legislaţia internã a acquis-ului comunitar specific domeniului S.C.U.P.;
c) transpunerea legislaţiei comunitate de mediu şi dezvoltare durabilã în legislaţia internã referitoare la S.C.U.P. şi monitorizarea aplicãrii şi respectãrii acesteia de cãtre factorii implicaţi: autoritãţi ale administraţiei publice locale, operatori, respectiv utilizatori;
d) crearea cadrului legal şi asigurarea consultanţei necesare pentru atragerea şi participarea capitalului privat la finanţarea modernizãrii şi dezvoltãrii infrastructurii tehnico-edilitare aferente S.C.U.P.;
e) avizarea proiectelor de acte normative cu impact asupra activitãţilor specifice S.C.U.P., elaborate de alte structuri din cadrul aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv de alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale;
f) elaborarea strategiilor, programelor şi politicilor publice pentru domeniul S.C.U.P.;
g) elaborarea planurilor de acţiune şi a mãsurilor guvernamentale privind modernizarea şi dezvoltarea domeniului S.C.U.P.;
h) întocmirea bazei de date referitoare la sectorul S.C.U.P. şi la infrastructura tehnico-edilitarã aferentã acestuia şi punerea acestor informaţii la dispoziţia autoritãţilor implicate;
i) colaborarea cu organizaţiile şi autoritãţile competente similare din ţãrile Uniunii Europene pentru reglementarea unitarã a modului de organizare şi funcţionare a S.C.U.P., cu avizul sau prin intermediul Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
j) reprezentarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, alãturi de Direcţia generalã afaceri europene şi relaţii internaţionale, în relaţiile internaţionale pe domeniul S.C.U.P.
(2) Pe durata derulãrii programelor de investiţii publice în domeniul infrastructurii S.C.U.P., finanţate din fonduri europene şi împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, D.S.I.G. poate acţiona potrivit atribuţiilor delegate de autoritãţile de management al instrumentelor structurale în calitatea de organism intermediar, având ca principalã sarcinã de serviciu îndeplinirea activitãţilor ce ţin de iniţierea, fundamentarea şi promovarea programelor de investiţii, respectiv monitorizarea progresului implementãrii acestora, şi anume:
a) sprijinirea autoritãţilor administraţiei publice locale pentru pregãtirea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnicoedilitarã aferentã S.C.U.P. fezabile, finanţate prin instrumentele structurale, având ca scop dezvoltarea şi modernizarea acesteia şi, implicit, creşterea calitãţii S.C.U.P.;
b) monitorizarea şi evaluarea procedurilor de implementare a programelor de asistenţã tehnicã pentru pregãtirea proiectelor finanţate din fonduri comunitare prin intermediul diferitelor programe operaţionale sectoriale, în contextul accesãrii şi asigurãrii absorbţiei fondurilor europene alocate României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
c) pregãtirea portofoliului de proiecte finanţabile prin diverse programe operaţionale sectoriale, prin împrumuturi de la instituţii financiare internaţionale sau prin asociere cu capitalul privat;
d) analiza şi evaluarea portofoliului de proiecte fezabile, cu studii tehnico-economice şi detalii de execuţie corespunzãtoare, pregãtite de autoritãţile administraţiei publice locale pentru implementare;
e) asigurarea procesului de selecţie a proiectelor finanţabile din fonduri comunitare şi/sau din împrumuturi de la instituţiile financiare internaţionale, cu respectarea procedurilor specifice acestor fonduri.
ART. 10
Reglementarea şi monitorizarea programului "Lapte-corn" cuprind urmãtoarele activitãţi specifice:
a) elaborarea şi actualizarea actelor normative care asigurã cadrul juridic şi instituţional necesar aplicãrii programului;
b) colaborarea cu alte ministere sau autoritãţi ale administraţiei publice centrale pentru fundamentarea altor programe de suplimente alimentare distribuite gratuit copiilor;
c) elaborarea actelor normative pentru instituţionalizarea şi implementarea unor programe similare;
d) monitorizarea pregãtirii, organizãrii şi derulãrii procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie în cadrul programului;
e) monitorizarea respectãrii, prin intermediul consiliilor judeţene, a instituţiei prefectului şi a oficiilor judeţene pentru protecţia consumatorilor, a calitãţii produselor, a condiţiilor de transport al produselor, a condiţiilor igienico-sanitare la producţia, transportul şi distribuţia produselor, a graficului de livrare a produselor, a normelor de etichetare, marcare şi ambalare a produselor;
f) centralizarea informaţiilor necesare fundamentãrii bugetului aferent programului şi transmiterea acestora Ministerului Finanţelor Publice, în vederea defalcãrii pe judeţe;
g) colaborarea cu alte ministere pentru accesarea fondurilor europene şi utilizarea acestora pentru finanţarea programului.
ART. 11
Monitorizarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate S.C.U.P., a asociaţiilor de proprietari/locatari, parteneriatul şi dialogul cu societatea civilã includ urmãtoarele activitãţi specifice:
a) elaborarea cadrului juridic necesar înregistrãrii, organizãrii şi funcţionãrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate S.C.U.P.;
b) îndrumarea şi asistarea autoritãţilor administraţiei publice locale în constituirea, înregistrarea, organizarea şi managementul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate S.C.U.P., inclusiv prin elaborarea şi difuzarea unor ghiduri şi instrucţiuni;
c) monitorizarea aplicãrii şi respectãrii de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitarã cu obiect de activitate serviciile de utilitãţi publice;
d) sprijinirea autoritãţilor administraţiei publice locale pentru stabilirea unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţã tehnicã de specialitate, asociaţiilor de locatari şi proprietari;
e) verificarea respectãrii şi aplicãrii metodologiilor de repartizare între proprietãţile individuale din cadrul condominiilor a consumurilor de utilitãţi elaborate de Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice (A.N.R.S.C.), precum şi a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.588/2007 , la sesizarea asociaţiilor de proprietari/locatari;
f) organizarea şi participarea la întâlniri şi consultãri cu asociaţiile de proprietari/locatari în vederea îmbunãtãţirii legislaţiei şi a modului în care sunt aplicate actele normative în vigoare referitoare la asociaţiile de proprietari;
g) colaborarea cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Locuinţei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei şi Libertãţilor Cetãţeneşti pentru elaborarea actelor normative necesare aplicãrii <>Legii nr. 230/2007 ;
h) consultarea şi dialogul permanent pe domeniul S.C.U.P. cu structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, în baza prevederilor <>Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative;
i) contactul şi dialogul permanente cu partenerii din domeniul S.C.U.P.: patronate, sindicate, asociaţii profesionale şi asociaţii ale utilizatorilor;
j) gestionarea contactului şi dialogului cu societatea civilã, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã, respectiv ale Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Conducerea Direcţiei pentru servicii de interes general

ART. 12
(1) Conducerea D.S.I.G. este asiguratã de director. Directorul se subordoneazã direct secretarului de stat pentru comunitãţile locale.
(2) Directorul conduce întreaga activitate a D.S.I.G. şi rãspunde în faţa conducerii ministerului de întreaga activitate pe care direcţia şi personalul acesteia o desfãşoarã.
(3) Directorul îndeplineşte atribuţiile stipulate în fişa postului prevãzutã în anexa nr. 3.
ART. 13
(1) Directorul reprezintã D.S.I.G., potrivit competenţelor legale şi mandatului primit din partea conducerii ministerului, în relaţiile cu alte structuri, direcţii, compartimente sau servicii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu autoritãţile administraţiei publice locale şi instituţia prefectului, cu operatorii furnizori/prestatori ai S.C.U.P. şi cu organizaţiile profesionale şi patronale ale acestora, cu sindicatele, cu ministerele şi cu alte autoritãţi, organisme sau instituţii ale administraţiei publice centrale cu atribuţii şi responsabilitãţi adiacente domeniului de competenţã al D.S.I.G.
(2) Directorul poate delega, în condiţiile legii, atribuţii din competenţa sa sau poate încredinţa mandatul de reprezentare unor persoane din subordine.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale de conducere, directorul emite dispoziţii scrise sau verbale, obligatorii pentru personalul din subordine, sub rezerva legalitãţii.
ART. 14
(1) Personalul D.S.I.G. este format din funcţionari publici şi personal contractual, repartizaţi pe domenii de activitate.
(2) Întregul personal al D.S.I.G este subordonat directorului.
(3) Personalul D.S.I.G. rãspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredinţate, potrivit fişei postului.
(4) Fişa postului pentru personalul D.S.I.G. va fi întocmitã de cãtre director, se contrasemneazã de secretarul de stat coordonator şi se aprobã de cãtre ministrul administraţiei şi internelor.
ART. 15
(1) În scopul realizãrii obiectivelor sale, D.S.I.G. poate angaja colaboratori externi, inclusiv firme de consultanţã, pe bazã de contract.
(2) Pe parcursul desfãşurãrii activitãţii proprii, personalul D.S.I.G. aplicã prevederile <>Legii nr. 51/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 215/2001 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale legislaţiei româneşti şi comunitare adiacente domeniului sãu de activitate şi se supune ordinelor ministrului administraţiei şi internelor şi dispoziţiilor secretarului de stat pentru comunitãţile locale.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 16
Personalul D.S.I.G. poate beneficia, în condiţiile legii, pe durata derulãrii programelor de investiţii, de prevederile <>Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiarã a personalului care gestioneazã fonduri comunitare, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 45/2008 privind unele mãsuri pentru întãrirea capacitãţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, cu modificãrile ulterioare.
ART. 17
(1) Dupã aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a D.S.I.G. se aduce la cunoştinţa personalului propriu. Personalul D.S.I.G. este obligat sã cunoascã şi sã aplice întocmai prevederile prezentului regulament, precum şi prevederile legislaţiei interne şi europene care reglementeazã domeniul S.C.U.P.
(2) Personalul D.S.I.G. are obligaţia sã respecte confidenţialitatea datelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 18
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul regulament.


ANEXA 1
la regulament


ORGANIGRAMA
Direcţiei pentru servicii de interes general

┌──────────────────┐
│ DIRECTOR │
└────────┬─────────┘


┌─────────────────────────┐
│ Personal de execuţie │
└─────────────────────────┘
ANEXA 2
la regulament


DIAGRAMA DE RELAŢII
a Direcţiei pentru servicii de interes general

┌────────────────────┐
│ MINISTRUL │
│ ADMINISTRAŢIEI ŞI │
│ INTERNELOR │
└─────────┬──────────┘


┌─────────┴──────────┐
│ SECRETARUL DE STAT │
│ PENTRU COMUNITĂŢILE│
│ LOCALE │
└─────────┬──────────┘

▼ ┌─────────────────────────┐
┌─────────┴──────────┐ │1. AUTORITĂŢILE │
│ DIRECŢIA PENTRU │ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │


│ GENERAL │ │UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-│


└─────────┬──────────┘ │TERITORIALE │
│2. INSTITUŢIA PREFECTULUI│
│ └─────────────────────────┘

┌- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -┐

│ │
▼ ▼
┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│ INTERN │ │ EXTERN │
│1. UNITĂŢILE DIN STRUC-│ │1. AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI │
│TURA APARATULUI CENTRAL│ │PUBLICE CENTRALE CU ATRIBUŢII ŞI │
│AL M.A.I. │ │RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL S.C.U.P.│
│2. INSTITUŢIILE ŞI │ │MINISTERE, AUTORITĂŢI DE REGLEMENTARE│
│STRUCTURILE AFLATE ÎN │ │, AUTORITĂŢI DE MANAGEMENT │
│SUBORDINEA SAU COORDO- │ │2. SOCIETATEA CIVILĂ, STRUCTURILE │
│NAREA M.A.I. │ │ASOCIATIVE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINIS-│
└───────────────────────┘ │TRAŢIEI PUBLICE LOCALE, PATRONATE, │
│SINDICATE, ASOCIAŢII PROFESIONALE ALE│
│OPERATORILOR, ASOCIAŢII ALE │
│UTILIZATORILOR S.C.U.P. │
└─────────────────────────────────────┘
LEGENDĂ
subordonare ierarhicã: ────────►
colaborare-parteneriat: - - - - ►

ANEXA 3
la regulament


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Ministerul Administraţiei şi Internelor │ Aprob │
│Direcţia pentru servicii de interes general │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FIŞA POSTULUI │
│ Nr. ...................... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Informaţii generale privind postul │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Denumirea postului: director │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Nivelul postului: funcţie publicã de conducere │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Scopul principal al postului: conducerea, coordonarea, îndrumarea, │
│verificarea şi controlul întregii activitãţii a Direcţiei pentru servicii de│
│interes general │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Condiţii specifice pentru ocuparea postului │
│ 1. Studii de specialitate: studii superioare de lungã duratã absolvite cu │
│diplomã de licenţã sau echivalentã în domeniul tehnic │
│ 2. Perfecţionãri (specializãri): studii de masterat sau cursuri postuniver-│
│sitare în domeniul administraţiei publice │
│ 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): │
│Windows, Microsoft (Word, Excel, Power Point), nivel mediu │
│ 4. Limbi strãine (necesitate şi nivel de cunoaştere): cunoaşterea - citit, │
│vorbit, scris - la nivel mediu a unei limbi de circulaţie europeanã │
│ 5. Abilitãţi, calitãţi şi aptitudini necesare: │
│● capacitate de analizã şi sintezã; │
│● capacitate de planificare şi de a acţiona strategic; │
│● adaptabilitate, creativitate şi spirit de iniţiativã; │
│● capacitate de a îndeplini atribuţiile corespunzãtoare funcţiei,atribuţiile│
│delegate, precum şi activitãţile cu caracter neplanificat; │
│● capacitate de a anticipa problemele şi de a propune şi pune în practicã │
│soluţii proprii,precum şi pe cele dispuse, în scopul rezolvãrii în timp util│
│a acestora; │
│● asumarea responsabilitãţilor şi a eventualelor consecinţe ale mãsurilor │
│adoptate; │
│● capacitate de a acţiona individual şi în echipã pentru rezolvarea │
│problemelor şi realizarea obiectivelor direcţiei; │
│● capacitate de a anticipa cerinţele, oportunitãţile şi constrângerile │
│viitoare şi de identifica posibilele riscuri, de a selecta aspectele │
│esenţiale ale activitãţii direcţiei; │
│● aptitudine de a comunica în scris şi verbal,de a transmite şi de a recepta│
│cu uşurinţã informaţiile; │
│● capacitate de consiliere şi îndrumare a personalului din subordine şi de │
│valorificare a potenţialului personalului din subordine. │
│ 6. Cerinţe specifice: │
│● cunoaşterea legislaţiei în domeniu; │
│● disponibilitate pentru lucru peste program; │
│● disponibilitate pentru deplasãri frecvente în interesul serviciului; │
│● respect şi loialitate faţã de lege şi faţã de interesele instituţiei; │
│● respectarea normelor de conduitã şi a normelor de eticã profesionalã în │
│relaţiile cu ceilalţi funcţionari publici, cu cetãţenii etc. │
│ 7. Competenţa managerialã (cunoştinţe, calitãţi şi aptitudini manageriale):│
│● capacitate organizatoricã; │
│● capacitate de conducere, coordonare şi control; │
│● capacitate de a acţiona în condiţii de stres, rapiditate în luarea │
│deciziilor; │
│● abilitãţi în gestionarea resurselor umane şi de a dezvolta calitãţile │
│profesionale ale subordonaţilor; │
│● abilitãţi de mediere, negociere şi gestionare a situaţiilor conflictuale │
│apãrute în cadrul colectivului; │
│● obiectivitate în aprecierea şi stabilirea recompenselor materiale acordate│
│personalului din subordine. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Atribuţiile postului: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│● conduce întreaga activitate a D.S.I.G.; │
│● coordoneazã şi controleazã activitatea structurilor organizatorice ale │
│direcţiei; │
│● întocmeşte planurile de muncã, planificã şi repartizeazã sarcinile pe │
│structuri funcţionale în cadrul direcţiei; │
│● primeşte şi repartizeazã documentele adresate direcţiei; │
│● verificã termenele, stadiul şi calitatea execuţiei sarcinilor transmise │
│personalului din subordine; │
│● asigurã sprijin şi îndrumare personalului din subordine pentru realizarea │
│sarcinilor complexe; │
│● participã direct şi efectiv la activitatea colectivelor/cadrelor cãrora li│
│s-au repartizat sarcini complexe şi/sau de mare importanţã; │
│● rezolvã sarcinile primite personal de la conducerea ministerului:rapoarte,│
│note, informãri, analize, sinteze etc.; │
│● avizeazã documentele redactate de alte structuri ale Ministerului │
│Administraţiei şi Internelor sau ale administraţiei publice centrale şi │
│locale, potrivit competenţelor şi atribuţiilor funcţionale; │
│● evalueazã, raporteazã şi propune conducerii Ministerului Administraţiei şi│
│Internelor mãsuri în domeniul serviciilor de interes general; │
│● colaboreazã cu celelalte direcţii din cadrul aparatului central al │
│Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu alte instituţii │
│guvernamentale şi/sau neguvernamentale pe domeniul serviciilor publice de │
│interes general; │
│● reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate│
│de instituţiile guvernamentale şi/sau neguvernamentale, conform ariei de │
│competenţã; │
│● colaboreazã cu alte direcţii din cadrul ministerului,cu alte ministere sau│
│instituţii publice în vederea identificãrii şi asigurãrii surselor de │
│finanţare a programelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitarã │
│aferentã serviciilor de utilitãţi publice; │
│● acordã sprijin şi asistenţã tehnicã de specialitate autoritãţilor │
│administraţiei publice locale pe domeniul serviciilor publice de interes │
│general; │
│● asigurã reprezentarea intereselor autoritãţilor publice locale legate de │
│modul de organizare, funcţionare şi gestionare a serviciilor publice de │
│interes general în raport cu alte autoritãţi centrale, respectiv: Parlament,│
│ministere, autoritãţi de reglementare, agenţii guvernamentale; │
│● asigurã sprijin autoritãţilor administraţiei publice locale în stabilirea │
│unor raporturi corecte de îndrumare şi acordare de asistenţã tehnicã de │
│specialitate asociaţiilor de locatari şi proprietari; │
│● iniţiazã, coordoneazã şi monitorizeazã programe şi proiecte guvernamentale│
│cu finanţare internã şi internaţionalã privind dezvoltarea durabilã │
│socioeconomicã a localitãţilor,creşterea eficienţei serviciilor de utilitãţi│
│publice şi a infrastructurii publice, protecţia mediului; │
│● monitorizeazã acţiunile ce privesc organizarea şi asigurarea unor forme │
│diverse de asistenţã tehnicã pentru autoritãţile administraţiei publice │
│locale, precum şi pentru structurile lor asociative, în vederea accesãrii │
│fondurilor comunitare destinate comunitãţilor locale; │
│● monitorizeazã dialogul permanent al structurilor asociative ale │
│autoritãţilor administraţiei publice locale cu ministerele şi cu celelalte │
│instituţii ale administraţiei publice centrale pe domeniul S.C.U.P.; │
│● reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor la acţiunile organizate│
│de structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale pe│
│domeniul S.C.U.P.; │
│● reprezintã Ministerul Administraţiei şi Internelor în relaţiile cu │
│organismele şi structurile europene - Consiliul Europei, Congresul Puterilor│
│Locale şi Regionale din Europa, Comisia Europeanã şi Comitetul Regiunilor - │
│pe domeniul S.C.U.P.; │
│● monitorizeazã acţiunile ce privesc colaborarea cu direcţiile de resort din│
│cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru sprijinirea │
│autoritãţilor administraţiei publice locale cu privire la stabilirea şi │
│derularea unor acţiuni de cooperare transfrontalierã, interregionalã, de │
│înfrãţire între localitãţi, de asociere şi cooperare cu autoritãţi similare │
│din alte ţãri pe domeniul S.C.U.P.; │
│● monitorizeazã acţiunile ce privesc dialogul şi parteneriatul social cu │
│federaţiile sindicale şi patronatul din serviciile publice de interes │
│general, în cadrul Comisiei de dialog social a ministerului, respectiv a │
│subcomisiei pentru domeniul serviciilor publice de interes general; asigurã │
│şi monitorizeazã activitãţile subcomisiilor de dialog social de la nivelul │
│prefecturilor. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea funcţiei publice corespunzãtoare postului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire: director │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Clasã: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Grad profesional: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Vechimea în specialitate necesarã: 5 ani │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Sfera relaţionalã a titularului postului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Sfera relaţionalã internã │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) Relaţii ierarhice: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- subordonat direct faţã de: secretarul de stat pentru comunitãţile locale │
│şi ministrului administraţiei şi internelor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│- superior pentru: întregul personal al direcţiei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) Relaţii funcţionale: colaboreazã cu toate structurile din cadrul │
│aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, respectiv │
│cu autoritãţile şi instituţiile aflate în subordonare/coordonare │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) Relaţii de control: verificã şi controleazã activitatea întregului │
│personal al direcţiei │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│d) Relaţii de reprezentare: reprezintã direcţia în raporturile cu celelalte │
│structuri/unitãţi din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Sfera relaţionalã externã: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│a) cu autoritãţi şi instituţii publice: colaboreazã pe domeniul S.C.U.P. cu │
│alte instituţii publice şi autoritãţi ale administraţiei publice centrale şi│
│locale │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│b) cu organizaţii internaţionale: colaboreazã pe domeniul S.C.U.P. cu │
│instituţii similare din strãinãtate, organizaţii internaţionale etc., în │
│limita mandatului primit de la conducerea ministerului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│c) cu persoane juridice private: colaboreazã cu persoane juridice private │
│pentru atingerea obiectivelor Ministerului Administraţiei şi Internelor în │
│domeniul S.C.U.P., în limita mandatului acordat de conducerea ministerului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Limite de competenţã: conform atribuţiilor încredinţate │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Delegarea de atribuţii şi competenţã: poate delega atribuţii din │
│competenţa sa unor categorii de personal din cadrul direcţiei │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Întocmit de: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Funcţia publicã de conducere: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Semnãtura: .................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Data întocmirii: ........... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Luat la cunoştinţã de cãtre ocupantul postului │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Semnãtura ........................ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Data .................. │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Contrasemneazã: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Numele şi prenumele: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Funcţia publicã de conducere: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Semnãtura: ................ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Data întocmirii: .......................... │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016