Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 decembrie 2014  privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 5 decembrie 2014 privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 952 din 29 decembrie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind încadrarea lectorilor de limba română la Institutul Limbii Române, drepturile şi obligaţiile acestora, cadrul general de realizare a evaluării calităţii corpului lectorilor de limba română, principiile şi metodele de evaluare referitoare la activitatea didactică, cercetarea ştiinţifică şi implicarea lectorilor de limba română în acţiuni de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti.
    ART. 2
    Calitatea corpului lectorilor de limba română se referă la cunoştinţele de specialitate şi potenţialul de cercetare ştiinţifică, la capacitatea didactică de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate, la deontologia profesională a lectorilor de limba română, precum şi la prestigiul profesional şi recunoaşterea internaţională a acestora şi a lectoratelor de limba română.
    ART. 3
    (1) Corpul lectorilor de limba română este o structură în cadrul Institutului Limbii Române prin care se asigură funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate.
    (2) Lectorii de limba română aflaţi la universităţi din străinătate se preiau de către Institutul Limbii Române şi se încadrează în Corpul lectorilor de limba română.
    ART. 4
    Institutul Limbii Române poate încheia protocoale de colaborare cu universităţi din ţară şi din străinătate privind formarea profesională, evaluarea anuală şi la final de mandat a lectorilor de limba română, organizarea de activităţi specifice.

    CAP. II
    Încadrarea lectorilor de limba română

    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale

    ART. 5
    Lectorul de limba română este numit anual prin ordin al ministrului educaţiei, astfel:
    a) în primul an de mandat, în urma promovării concursului şi a desemnării de către universitatea parteneră;
    b) în următorii ani ai mandatului, în baza acordului universităţii partenere şi a aprobării date de către Institutul Limbii Române.
    ART. 6
    (1) Institutul Limbii Române încheie contract individual de muncă pe durată determinată cu lectorul de limba română, pe durata misiunii în străinătate.
    (2) Pe durata misiunii în străinătate, raporturile de serviciu dintre lectorul de limba română şi instituţia sau unitatea de învăţământ în care este titular se suspendă.
    (3) Pe durata misiunii în străinătate, lectorului de limba română i se rezervă catedra/postul la instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular, iar perioada în care funcţionează ca lector de limba română se consideră vechime în învăţământ.
    ART. 7
    (1) Un mandat de lector de limba română este de 3 ani, în baza aprobării Institutului Limbii Române, în urma evaluării anuale şi a confirmării obţinute din partea universităţii din străinătate.
    (2) Pe durata mandatului/misiunii în străinătate, lectorii de limba română sunt încadraţi în Corpul lectorilor de limba română.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Drepturile şi obligaţiile lectorilor de limba română

    ART. 8
    (1) Lectorii de limba română au drepturile şi obligaţiile care decurg din legislaţia în vigoare, din prezentul regulament, precum şi din contractul de muncă.
    (2) Lectorii de limba română au obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ.
    ART. 9
    Lectorii de limba română au, în principal, următoarele drepturi:
    a) dreptul la plata, lunar, pe durata misiunii în străinătate, a unei sume echivalente salariului corespunzător postului deţinut la instituţia/unitatea de învăţământ unde este titular şi a unei indemnizaţii în valută, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    b) dreptul la concediu anual de odihnă, cu plată, în perioada vacanţelor universitare, cu durata de 40 de zile lucrătoare, proporţional cu perioada lucrată în anul respectiv, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în cauză;
    c) dreptul la plata, o dată pe an, a unui transport internaţional dus-întors, conform legislaţiei în vigoare;
    d) dreptul la paşaport de serviciu, conform legislaţiei în vigoare;
    e) dreptul la manuale, cărţi, materiale didactice, publicaţii de specialitate etc.
    ART. 10
    Lectorilor de limba română le revin în principal următoarele obligaţii:
    a) obligaţia de a-şi desfăşura atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă, corectitudine şi conştiinciozitate;
    b) obligaţia de a organiza, de a desfăşura, şi de a participa la activităţile profesionale, culturale care vizează promovarea limbii, literaturii române, a culturii şi civilizaţiei româneşti;
    c) obligaţia de a transmite Institutului Limbii Române:
    - planificarea activităţilor didactice, conform anexei nr. 1;
    - programele cursurilor;
    - fişa de activitate lunară, conform anexei nr. 2;
    - raportul anual format din Fişa anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul universităţii, prevăzută în anexa nr. 3, Fişa de evaluare de către studenţi, prevăzută în anexa nr. 4 şi un raport scris privind activităţile desfăşurate pe parcursul respectivului an universitar;
    - fişa de autoevaluare anuală, prevăzută în anexa nr. 5;
    - raportul de mandat, care este o descriere a lectoratului (instituţional, administrativ), a evoluţiei acestuia, precum şi o prezentare a activităţilor de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti pe perioada mandatului;
    - alte documente necesare evaluării profesionale, precum şi orice date sau informaţii necesare dosarului personal al lectorului de limba română;
    d) obligaţia de a comunica toate informaţiile solicitate de către Institutul Limbii Române şi Ministerul Educaţiei Naţionale privind activitatea din cadrul lectoratului;
    e) obligaţia morală de a acorda respectul reciproc şi sprijin colegilor săi în îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
    f) obligaţia de a respecta regulamentul intern al universităţii în care funcţionează;
    g) obligaţia de a respecta legile statului pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea;
    h) obligaţia de a participa în calitate de evaluatori la sesiunile de atestare a cunoştinţelor de limba română organizate de către Institutul Limbii Române.

    CAP. III
    Evaluarea activităţii lectorilor de limba română

    ART. 11
    Evaluarea activităţii lectorilor de limba română se face anual şi în situaţii speciale, la solicitarea temeinic justificată a universităţii din străinătate, precum şi la final de mandat.
    ART. 12
    (1) Evaluarea are un caracter complex şi se referă la: activitatea didactică, activitatea de cercetare, acţiunile de promovare a limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei române, recunoaşterea internaţională a lectorilor de limba română etc.
    (2) Evaluarea lectorilor de limba română este responsabilitatea directorului Institutului Limbii Române care elaborează un raport de evaluare (sinteză) cuprinzând informaţii şi aprecieri din următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică, evaluarea realizată de către o comisie de evaluare şi evaluarea realizată de către studenţi.
    (3) Autoevaluarea se realizează anual, furnizează informaţii cu privire la activitatea anuală a lectorului de limba română şi are ca reper criteriile şi indicatorii din fişa de autoevaluare,
    (4) Evaluarea anuală de către comisia de evaluare se referă la activitatea didactică şi ştiinţifică, la activitatea de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti, precum şi la aspectele deontologice şi la calităţile comportamentale ale lectorilor de limba română. Aprecierea se face anual şi ori de câte ori este necesar, putând fi utilizate raportul anual, fişele de activitate lunară, alte documente transmise de lector sau de universitate, chestionare sau interviu de evaluare etc.
    (5) Comisia de evaluare anuală se aprobă prin decizie a directorului Institutului Limbii Române. Din comisia de evaluare anuală pot face parte şi specialişti externi.
    (6) Evaluarea la final de mandat se realizează de către o comisie de evaluare din care pot face parte şi specialişti externi, numită prin decizie a directorului Institutului Limbii Române.
    (7) Evaluarea la final de mandat vizează evoluţia lectoratului în perioada mandatului lectorului de limba română, activitatea de promovare a culturii şi civilizaţiei româneşti, precum şi evaluarea/aprecierea universităţii străine.
    ART. 13
    Raportul scris, parte componentă a raportului anual, însoţit de documente justificative, are ca repere următoarele secţiuni:
    a) organizarea şi funcţionarea lectoratului, activitatea didactică;
    b) realizarea de materiale didactice şi auxiliare;
    c) dezvoltarea lectoratului pe parcursul anului universitar;
    d) activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei româneşti în ţara-gazdă;
    e) activitatea ştiinţifică;
    f) participarea la activităţi de formare continuă, la conferinţe, simpozioane, proiecte internaţionale etc.
    ART. 14
    (1) În urma evaluării anuale se acordă un punctaj şi un calificativ. Punctajul maxim este de 10 puncte, iar punctajul minim necesar pentru confirmarea continuării mandatului este de 7 puncte.
    (2) Corespondenţa dintre punctaj şi calificativ este următoarea:
    a) punctaj de minimum 9 puncte - calificativul "foarte bine";
    b) punctaj de 7 sau 8 puncte - calificativul "bine";
    c) punctaj de 5 sau 6 puncte - calificativul "satisfăcător";
    d) punctaj de 4 puncte sau mai mic - calificativul "nesatisfăcător".
    (3) Rezultatele evaluării anuale se comunică personal lectorului de limba română, prin Fişa de evaluare anuală, prevăzută în anexa nr. 6.
    ART. 15
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


    ANEXA 1
la regulament

    Universitatea ....................
    Facultatea/Departamentul .......................
    Lector ............................
    Anul universitar ...........................


                      Planificarea activităţilor didactice

                                  Semestrul I
 ┌───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬────────┬──────────┐
 │ 1.*) │ 2.**) │ 3. │ 4. │ 5. │ 6.***)│ 7. │
 │ Tipul │ Denumirea │Nr. de ore │ Orarul │Nr. de studenţi/│Forma de│Observaţii│
 │activităţii│activităţii│planificate│activităţilor│cursanţi externi│evaluare│ │
 │ │ │ │ │înscrişi │ │ │
 └───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴────────┴──────────┘

                                    Semestrul al II-lea
 ┌───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬────────┬──────────┐
 │ 1.*) │ 2.**) │ 3. │ 4. │ 5. │ 6.***)│ 7. │
 │ Tipul │ Denumirea │Nr. de ore │ Orarul │Nr. de studenţi/│Forma de│Observaţii│
 │activităţii│activităţii│planificate│activităţilor│cursanţi externi│evaluare│ │
 │ │ │ │ │înscrişi │ │ │
 └───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴────────┴──────────┘


──────────
    *) Tipuri de activităţi didactice: de predare, consultaţii, evaluare, cercetare, alte tipuri de activităţi.
    **) În cazul unui curs se vor completa denumirea, tipul (obligatoriu, facultativ etc.) şi încadrarea acestuia în oferta departamentului/facultăţii.
    ***) Se precizează forma de evaluare şi numărul de credite/nivelul de competenţă lingvistică.
──────────


    ANEXA 2
la regulament

    Anul universitar .....................
    Universitatea ..............................
    Departamentul/Facultatea ....................................
    Semestrul .............................
    Luna ............................
    Lector ...........................

                    Fişa de activitate lunară
 ┌───────────┬───────────┬───────────┬────┬──────────┬──────────┐
 │ 1.*) │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │ 6.**) │
 │ Tipul │ Denumirea │Descrierea │Data│Nr. de ore│Observaţii│
 │activităţii│activităţii│activităţii│ │ │ │
 └───────────┴───────────┴───────────┴────┴──────────┴──────────┘


──────────
    *) Tipuri de activităţi: de predare, consultaţii, evaluare, cercetare, alte tipuri de activităţi.
    **) Materiale didactice folosite, realizate; orice altă informaţie relevantă.
──────────

    Data
    ..............

    Lector
    ..............


    ANEXA 3
la regulament

    Anul universitar ....................
    Universitatea .................
    Departamentul/Facultatea ..................
    Lector .......................


               Fişa anuală a activităţilor desfăşurate în cadrul universităţii
 ┌───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬──────────┬────────┬──────────┐
 │ 1.*) │ 2.**) │ 3.***) │ 4. │ 5. │ 6. │7.*****)│8.******) │
 │ Tipul │ Denumirea │Nr. de ore │ Orarul │Nr. de studenţi/│Nr. de ore│Forma de│Observaţii│
 │activităţii│activităţii│planificate│activităţilor│înscrişi │efectuate │evaluare│ │
 └───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────┴────────┴──────────┘

                Data
       .....................
                                                   Şef de departament/Reprezentant universitate,
               Lector .........................
       .....................


──────────
    *) Tipuri de activităţi: de predare, consultaţii, evaluare, cercetare, alte tipuri de activităţi.
    **) În cazul unui curs se vor completa: denumirea, tipul (obligatoriu, facultativ etc.) şi încadrarea acestuia în oferta departamentului/facultăţii.
    ***) Numărul de ore planificate pe săptămână/pe semestru/pe an.
    ****) Se completează şi nivelul de competenţă lingvistică/anul de studiu etc.
    *****) Se precizează forma de evaluare şi numărul de credite/nivelul de competenţă lingvistică.
    ******) Materiale didactice folosite, realizate, orice altă informaţie relevantă.
──────────


    ANEXA 4
la regulament

                       Fişă de evaluare de către studenţi

    Numele şi prenumele lectorului de limba română: ..................
    Anul/Grupa de studenţi: ............ data ...........

    Prezentul chestionar vă solicită să evaluaţi activitatea prestată de domnul/doamna .......................................................... în calitate de lector de limba română. Vă rugăm să apreciaţi cu onestitate şi responsabilitate, potrivit opiniei proprii, nivelul la care lectorul de limba română realizează criteriile menţionate mai jos.
    Răspundeţi marcând cu semnul X în dreptul calificativului ales.
    Răspunsurile dumneavoastră nu vor afecta în niciun fel situaţia dumneavoastră la disciplina vizată.


 ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
 │ │ Calificative │
 │ Întrebări ├───────────┬────┬────────────┬──────────────┤
 │ │Foarte bine│Bine│Satisfăcător│Nesatisfăcător│
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────────────┤
 │1. În ce măsură a reuşit lectorul de limba română să │ │ │ │ │
 │formuleze clar obiectivele cursului, să precizeze ceea │ │ │ │ │
 │ce intenţionează să realizeze în cadrul cursului? │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────────────┤
 │2. Cum apreciaţi nivelul ştiinţific al cursului, al │ │ │ │ │
 │cunoştinţelor predate (sistematizarea, structurarea │ │ │ │ │
 │logică)? │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────────────┤
 │3. Cum apreciaţi calitatea predării sub aspectul │ │ │ │ │
 │metodelor folosite de lectorul de limba română (cursul a│ │ │ │ │
 │fost atractiv, interesant, sprijinit pe imagini, │ │ │ │ │
 │aplicaţii)? │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────────────┤
 │4. În ce măsură lectorul de limba română a reuşit să │ │ │ │ │
 │clarifice problemele dificile, să explice clar şi │ │ │ │ │
 │convingător, să conducă studenţii spre înţelegerea │ │ │ │ │
 │cunoştinţelor? │ │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────┼────────────┼──────────────┤
 │5. Disponibilitatea de a le oferi studenţilor ajutor │ │ │ │ │
 │suplimentar, când era nevoie, a fost: │ │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────┴────────────┴──────────────┘
  6. Menţionaţi ce apreciaţi în mod deosebit la acest curs/seminar/laborator:
  ....................................................................................................
  ....................................................................................................
  7. Formulaţi unele recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii acestui curs/seminar/laborator:
  ....................................................................................................    ANEXA 5
la regulament

    Anul universitar ......................
    Universitatea ........................
    Departamentul/Facultatea ..................
    Lector .......................

                            Fişa de autoevaluare anuală
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Criteriu de evaluare/punctajul maxim │Punctajul│
│crt. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│1 │Organizarea şi funcţionarea lectoratului, activitatea │ │
│ │didactică: maximum 2 puncte │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2 │Realizarea de materiale didactice şi auxiliare: │ │
│ │maximum 1 punct │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│3 │Dezvoltarea lectoratului pe parcursul anului universitar: │ │
│ │maximum 1 punct │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│4 │Activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei │ │
│ │româneşti în ţara în care funcţionează: maximum 1 punct │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5 │Activitatea ştiinţifică: maximum 1 punct │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│6 │Participarea la activităţi de formare continuă, la │ │
│ │conferinţe, simpozioane, proiecte internaţionale etc.: │ │
│ │maximum 1 punct │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│7 │Colaborarea cu Institutul Limbii Române, cu alte lectorate │ │
│ │etc.: maximum 1 punct │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Total│Maximum 8 puncte │ │
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
         Data Semnătura lectorului
    ................ ..........................    ANEXA 6
la regulament

    Lector ..................
    Universitatea .................
    Anul universitar ...................

                       Fişa de evaluare anuală
┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ Criteriu de evaluare/punctajul maxim │Punctajul│
│crt. │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│1 │Organizarea şi funcţionarea lectoratului, activitatea │2 puncte │
│ │didactică │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│2 │Realizarea de materiale didactice şi auxiliare: │1 punct │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│3 │Dezvoltarea lectoratului pe parcursul anului universitar │1 punct │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│4 │Activităţi de promovare a limbii, culturii şi civilizaţiei │1 punct │
│ │româneşti în ţara în care funcţionează │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│5 │Activitatea ştiinţifică │1 punct │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│6 │Participarea la activităţi de formare continuă, la │1 punct │
│ │conferinţe, simpozioane, proiecte internaţionale etc. │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│7 │Colaborarea cu Institutul Limbii Române, cu alte lectorate │1 punct │
│ │etc. │ │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│8 │Evaluarea realizată de către universitate │1 punct │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│9 │Evaluarea realizată de către studenţi │1 punct │
├─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│Total│ │10 puncte│
└─────┴─────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

    Calificativ: ....................

       Comisia de evaluare
  ............................


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016