Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 5 aprilie 2014  de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

EMITENT: ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Consiliul director, denumit în continuare Consiliul, este organul executiv de conducere al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, denumită în continuare Asociaţia, care îndeplineşte obiectivele Asociaţiei şi asigură punerea în executare a hotărârilor Conferinţei naţionale a Asociaţiei, denumită în continuare Conferinţa naţională.

    CAP. II
    Atribuţiile Consiliului

    ART. 2
    (1) Atribuţiile Consiliului sunt prevăzute la art. 8 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.
    (2) Consiliul exercită orice alte atribuţii stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 353/2012, denumit în continuare Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, sau de Conferinţa naţională.
    (3) Pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei, Consiliul exercită toate actele necesare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    CAP. III
    Componenţă.

    Începutul, exercitarea şi încetarea mandatului membrilor.
    Atribuţiile membrilor.
    Incompatibilităţi şi conflicte de interese

    ART. 3
    Structura Consiliului este prevăzută la art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, iar modul în care membrii Consiliului sunt aleşi este prevăzut la art. 5 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.
    ART. 4
    Durata mandatului membrilor Consiliului şi alte condiţii speciale privind exercitarea mandatului sunt prevăzute la art. 8 alin. (4)-(7) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, precum şi la art. 5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.
    ART. 5
    (1) Atribuţiile preşedintelui sunt prevăzute la art. 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.
    (2) Preşedintele exercită orice alte atribuţii stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Asociaţiei, de Conferinţa naţională sau de Consiliu.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine.
    (4) Hotărârile Consiliului se întocmesc într-un singur exemplar, poartă viza de legalitate a şefului Departamentului juridic şi se semnează de către preşedinte.
    ART. 6
    Prim-vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
    a) conduce şedinţele Consiliului şi lucrările Conferinţei naţionale, în lipsa preşedintelui;
    b) asigură reprezentarea Asociaţiei în relaţiile cu terţii, în lipsa preşedintelui;
    c) asigură legătura dintre Consiliu şi filialele Asociaţiei şi informează Consiliul despre activitatea acestora;
    d) exercită orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.
    ART. 7
    Fostul preşedinte are următoarele atribuţii:
    a) asigură, prin cumul de funcţii, interimatul provizoriu al funcţiei devenite vacantă în Consiliu, alta decât cea de preşedinte;
    b) îndeplineşte orice alte atribuţii pentru care este împuternicit de către Consiliu.
    ART. 8
    Trezorierul are următoarele atribuţii:
    a) coordonează şi răspunde de activitatea financiar-contabilă a Asociaţiei;
    b) organizează evidenţa contabilă (financiară şi de gestiune);
    c) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli;
    d) urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
    e) coordonează şi răspunde de întocmirea situaţiilor financiare anuale ale Asociaţiei.
    ART. 9
    Secretarul general are următoarele atribuţii:
    a) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului;
    b) asigură transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a informării privind data următoarei şedinţe a Consiliului, cu respectarea dispoziţiilor art. 8 alin. (16) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.
    ART. 10
    (1) În cazul vacantării atât a funcţiei de preşedinte, cât şi a celei de prim-vicepreşedinte, interimatul acestor funcţii va fi asigurat de către 2 dintre vicepreşedinţii Asociaţiei, desemnaţi prin vot secret de către membrii Consiliului.
    (2) În cazul vacantării altor funcţii în Consiliu decât cea de preşedinte sau de prim-vicepreşedinte, se vor organiza alegeri pentru funcţiile respective, în maximum 90 de zile de la data la care funcţia a devenit vacantă.
    (3) Oricare dintre funcţiile prevăzute la alin. (2) devenită vacantă va fi exercitată cu titlu provizoriu, până la alegeri, prin cumul de funcţii, de către fostul preşedinte al Asociaţiei.
    (4) Durata mandatului membrului nou-ales al Consiliului va fi egală cu perioada rămasă din mandatul membrului pe care îl înlocuieşte.
    ART. 11
    (1) Mandatul de membru al Consiliului încetează de drept în una dintre următoarele situaţii:
    a) încetarea/pierderea calităţii de membru al Asociaţiei;
    b) sancţionarea disciplinară a persoanei respective;
    c) demisia;
    d) starea de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de evaluator care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului;
    e) deces.
    (2) Încetarea mandatului de membru al Consiliului în oricare dintre cazurile prevăzute la alin. (1) se constată prin hotărâre a Consiliului sau a Conferinţei naţionale, după caz.
    ART. 12
    (1) Directorul general participă de drept la şedinţele Consiliului.
    (2) În cazul vacantării postului de director general, la şedinţele Consiliului participă o persoană din cadrul personalului angajat al Asociaţiei, desemnată de către Consiliu şi care preia atribuţiile directorului general.
    ART. 13
    (1) În cazul în care un membru al Consiliului se află în conflict de interese sau este interesat personal, el, soţul său sau rudele ori afinii săi până la gradul al II-lea inclusiv, într-o anumită problemă ce face obiectul hotărârii Consiliului, acesta are obligaţia să aducă la cunoştinţa Consiliului situaţia de conflict de interese sau de incompatibilitate şi să se abţină a lua parte la deliberare şi la vot.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) atrage răspunderea membrului Consiliului pentru prejudiciile cauzate Asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

    CAP. IV
    Funcţionarea Consiliului

    ART. 14
    Şedinţele Consiliului sunt ordinare şi extraordinare.
    ART. 15
    (1) Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare cel puţin o dată pe trimestru, la convocarea preşedintelui.
    (2) Şedinţele ordinare convocate de preşedinte se anunţă, de regulă, cu cel puţin 10 de zile lucrătoare înainte de data programată a şedinţei.
    (3) Preşedintele întocmeşte proiectul ordinii de zi şi îl transmite directorului general, care îl va comunica secretarului general şi membrilor Consiliului, aceştia având obligaţia de a transmite completările şi observaţiile lor în termen de două zile lucrătoare de la data primirii proiectului. După expirarea acestui termen, directorul general transmite preşedintelui proiectul ordinii de zi împreună cu observaţiile şi propunerile membrilor Consiliului, dacă este cazul. Preşedintele aprobă ordinea de zi şi o transmite secretarului general.
    (4) Secretarul general îi informează pe membrii Consiliului care au responsabilitatea întocmirii unor materiale pentru şedinţa următoare, stabilind termenul-limită pentru transmiterea acestora.
    (5) Secretarul general îl informează pe directorul general despre proiectele de hotărâri care urmează a fi discutate şi aprobate în şedinţa următoare, precum şi despre alte materiale care sunt în responsabilitatea acestuia, stabilind termenul-limită pentru transmiterea acestora. Proiectele de hotărâri vor fi avizate obligatoriu de Departamentul juridic, dar şi de alte departamente interne, după caz.
    (6) Materialele şi proiectele de hotărâri se transmit secretarului general, care le transmite membrilor Consiliului.
    (7) Membrii Consiliului transmit către secretarul general observaţii şi completări la materialele primite, dacă este cazul, cu cel puţin două zile înaintea datei şedinţei, iar acesta le transmite directorului general.
    (8) Toate comunicările dintre membrii Consiliului, inclusiv dintre preşedinte şi secretarul general, respectiv directorul general, între şedinţele Consiliului, se vor efectua prin poşta electronică.
    ART. 16
    (1) Pentru probleme urgente, Consiliul poate fi convocat în şedinţe extraordinare de către preşedinte.
    (2) Convocarea va cuprinde data şi locul şedinţei Consiliului, precum şi ordinea de zi a acesteia.
    ART. 17
    (1) Secretariatul şedinţelor Consiliului este asigurat de către directorul general.
    (2) Toate hotărârile Consiliului vor fi publicate pe site-ul Asociaţiei şi/sau în Buletinul informativ.
    ART. 18
    (1) Condiţiile privind validarea deliberărilor Consiliului sunt prevăzute la art. 8 alin. (14) din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011.
    (2) Între şedinţele Consiliului, la iniţiativa preşedintelui, pot fi adoptate hotărâri şi prin vot electronic.
    (3) Procedura de adoptare a hotărârilor prin vot electronic se aprobă prin hotărâre a Consiliului.
    ART. 19
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri şi, conform Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină, emite decizii.
    (2) Hotărârile Consiliului sunt obligatorii pentru toţi membrii Asociaţiei.
    (3) Pentru punerea în executare a hotărârilor organelor de conducere a Asociaţiei, Consiliul poate emite puncte de vedere, informări sau circulare.
    ART. 20
    (1) Directorul general întocmeşte minuta şedinţei care cuprinde lista de prezenţă, felul şedinţei, ordinea de zi, o scurtă descriere a dezbaterilor pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi, voturile exprimate pentru fiecare punct, hotărârile adoptate, persoanele responsabile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, opiniile separate, pentru fiecare hotărâre, dacă este cazul, precum şi menţiuni referitoare la următoarea şedinţă a Consiliului.
    (2) Directorul general întocmeşte dosarul şedinţei, care cuprinde ordinea de zi aprobată, materialele de şedinţă pe suport electronic, minuta şedinţei, semnată de toţi membrii, proiectele de hotărâri cu toate avizele.
    (3) Prin grija directorului general, minutele şedinţelor Consiliului şi hotărârile Consiliului sunt publicate pe site-ul Asociaţiei şi/sau în Buletinul Informativ, respectiv comunicate persoanelor interesate.
    (4) Deciziile Consiliului de aplicare a sancţiunilor disciplinare sunt redactate de Departamentul juridic al Asociaţiei.
    (5) Prin grija directorului general se întocmeşte un registru al hotărârilor Consiliului.
    (6) Registrele Consiliului, precum şi toate documentele aferente activităţii acestuia se vor păstra în arhiva curentă a Asociaţiei timp de 5 ani.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 21
    Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 24/2011 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Asociaţiei.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016