Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 martie 2009  de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 4 martie 2009 de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 16 martie 2009

CAP. I
Scopul şi obiectul de activitate

ART. 1
(1) Regia Naţionalã a Pãdurilor - Romsilva, denumitã în continuare Romsilva, are ca scop principal gestionarea durabilã şi unitarã, în conformitate cu prevederile legale, a fondului forestier proprietate publicã a statului.
(2) Activitatea principalã desfãşuratã de cãtre Romsilva este "Silviculturã şi alte activitãţi forestiere", clasa CAEN 0210.
(3) Romsilva desfãşoarã şi alte activitãţi, astfel:
1. vânãtoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activitãţi de servicii anexe vânãtorii - 0170;
2. prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plutã, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite - 16;
3. pescuitul şi acvacultura - 03;
4. prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor - 1039;
5. activitãţi de arhitecturã, inginerie şi servicii de consultanţã tehnicã legate de acestea - 711;
6. activitãţi de management şi de consultanţã în management - 702;
7. cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie - 721;
8. elaborarea de studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, studii pedo-staţionale, condiţionarea, conservarea şi testarea calitãţii seminţelor forestiere, testarea în vederea omologãrii de substanţe utile pentru silviculturã (pesticide, erbicide, îngrãşãminte, stimulatori etc.) şi altele - 7010;
9. alte activitãţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 74;
10. activitãţi de testãri şi analize tehnice - 712;
11. cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase şi a plantelor producãtoare de seminţe oleaginoase - 0111;
12. cultivarea plantelor pentru înmulţire - 0130;
13. cultivarea legumelor, a specialitãţilor horticole şi a produselor de serã - 0113;
14. cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bãuturi şi mirodenii - 0125 şi 0127;
15. creşterea cailor - 0143;
16. creşterea altor animale - 0149;
17. activitãţi de servicii anexe agriculturii; grãdinãrit peisagistic (arhitecturã peisagerã) - 8130;
18. activitãţi în ferme mixte (cultura vegetalã combinatã cu creşterea animalelor) - 0150;
19. activitãţi auxiliare agriculturii şi activitãţi dupã recoltare - 016;
20. activitãţi veterinare - 75;
21. tãbãcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blãnurilor - 1511;
22. fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermã - 1091;
23. tãierea, fasonarea şi finisarea pietrei - 237;
24. exploatarea, repararea şi întreţinerea navelor şi bãrcilor - 3315;
25. construcţii de clãdiri - 41;
26. lucrãri de geniu civil - 42;
27. lucrãri speciale de construcţii - 43;
28. extracţia pietrei, nisipului şi argilei - 081;
29. comerţ cu ridicata şi cu amãnuntul - 45;
30. transporturi rutiere de mãrfuri şi servicii de mutare - 494;
31. alte transporturi terestre de cãlãtori - 493;
32. depozitãri - 521;
33. activitãţi anexe pentru transporturi - 522;
34. hoteluri şi alte facilitãţi de cazare - 55;
35. activitãţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţã turisticã - 79;
36. activitãţi de editare a cãrţilor, ziarelor, revistelor şi alte activitãţi de editare - 581;
37. activitãţi de servicii informatice - 63;
38. tranzacţii imobiliare - 68;
39. administrarea imobilelor pe bazã de tarife sau contract - 6832;
40. publicitate şi activitãţi de studiere a pieţei - 73;
41. activitãţi de închiriere şi leasing - 77;
42. activitãţi de peisagisticã şi servicii pentru clãdiri - 81;
43. alte forme de învãţãmânt - 855;
44. activitãţi de servicii-suport pentru învãţãmânt - 856;
45. activitãţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activitãţi culturale - 91;
46. activitãţi sportive, recreative şi distractive - 93;
47. activitãţi ale grãdinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor - 9104.
(4) Produsele specifice fondului forestier, precum şi celelalte bunuri care se recolteazã, se prelucreazã şi se valorificã de Romsilva sunt:
a) lemnul pe picior şi sub formã de sortimente, precum şi produsele rezultate prin prelucrarea lemnului;
b) arbori şi arbuşti ornamentali, pomi de Crãciun, puieţi forestieri, rãchitã şi împletituri din rãchitã, mangal de bocşã şi altele de aceastã naturã;
c) animale de interes cinegetic din crescãtorii şi din cuprinsul fondurilor de vânãtoare, carnea de vânat, trofeele de vânat şi coarnele cãzute în mod natural, peştele din apele de munte, din pãstrãvãrii, bãlţi şi iazuri din fondul forestier, fructele de pãdure, seminţele forestiere, ciupercile comestibile, plantele medicinale şi aromatice, cultivate şi din flora spontanã, rãşina şi altele similare.
(5) Romsilva poate recolta, exploata, prelucra şi valorifica şi alte produse nespecifice fondului forestier.
(6) Romsilva poate exploata în regie proprie lemn din fondul forestier proprietate publicã a statului.
(7) Romsilva poate administra sau poate presta servicii silvice, pe bazã de contract sau comandã, dupã caz, şi pentru suprafeţe de fond forestier proprietate privatã sau aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere şi vegetaţie forestierã de pe terenuri din afara fondului forestier naţional.
(8) Romsilva poate desfãşura activitãţi de creştere a cabalinelor şi a animalelor de blanã, acţiuni de silvoturism şi agrement, de echitaţie şi turism ecvestru, precum şi acţiuni pe hipodromuri.
(9) Romsilva poate obţine venituri şi din vânzãrile de cabaline şi de animale de blanã, la intern şi extern, din vânzãrile de produse agricole excedentare, precum şi din alte activitãţi şi servicii.

CAP. II
Atribuţii şi competenţe

ART. 2
Romsilva are urmãtoarele atribuţii şi competenţe principale:
A. în domeniul silviculturii, exploatãrii şi prelucrãrii lemnului:
1. asigurã integritatea fondului forestier proprietate publicã a statului, precum şi a celui aparţinând altor deţinãtori, pe care îl are în administrare sau pentru care presteazã servicii silvice, şi gestioneazã durabil pãdurile din cuprinsul acestuia;
2. asigurã finanţarea lucrãrilor necesare gospodãririi fondului forestier proprietate publicã a statului şi desfãşurãrii normale a activitãţii;
3. organizeazã şi realizeazã cadastrul pentru fondul forestier proprietate publicã a statului;
4. ia mãsuri de lichidare a enclavelor din fondul forestier şi de corectare a perimetrului pãdurilor;
5. propune şi/sau avizeazã, dupã caz, schimburi de terenuri, scoaterea definitivã sau ocuparea temporarã a unor terenuri din fondul forestier;
6. îndeplineşte atribuţiile prevãzute de lege referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune în cazul tuturor vânzãrilor, de bunãvoie sau silite, de terenuri forestiere;
7. poate cumpãra, în numele statului, terenuri proprietate privatã sau poate prelua asemenea terenuri, în cazul donãrii lor de cãtre proprietari, în vederea împãduririi, cu fonduri bãneşti alocate de la bugetul de stat şi din fondul de conservare şi regenerare a pãdurilor; terenurile achiziţionate de cãtre Romsilva din fonduri publice şi din fondul de conservare şi regenerare devin fond forestier proprietate publicã a statului şi se intabuleazã ca atare;
8. preia în administrare terenuri degradate din domeniul privat şi public al statului, incluse în perimetrele de ameliorare şi prevãzute a fi împãdurite; cheltuielile pentru lucrãrile necesare se suportã din fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvicã, din alocaţii de la bugetul de stat sau din alte surse;
9. organizeazã şi efectueazã paza fondului forestier pe care îl administreazã împotriva tãierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradãrilor, pãşunatului, braconajului şi altor fapte pãgubitoare, precum şi mãsurile de prevenire şi de stingere a incendiilor de pãduri în fondul forestier pe care îl administreazã, asigurând în acest sens dotarea tehnicã necesarã;
10. organizeazã şi executã, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice, ale studiilor sumare de amenajare sau ale altor studii de specialitate prevãzute de lege, lucrãrile de regenerare şi de reconstrucţie ecologicã a pãdurilor pe care le administreazã, precum şi cele de îngrijire a arboretelor tinere şi de întreţinere a regenerãrilor;
11. asigurã realizarea compoziţiilor de regenerare stabilite prin amenajamentele silvice şi studiile de specialitate în fondul forestier pe care îl administreazã;
12. gestioneazã resursele genetice forestiere din fondul forestier pe care îl administreazã;
13. asigurã producerea şi utilizarea de materiale forestiere de reproducere;
14. poate realiza împãduriri în afara fondului forestier, precum şi perdele forestiere de protecţie;
15. asigurã protejarea terenurilor din fondul forestier pe care îl administreazã împotriva eroziunii şi altor forme de degradare, în baza proiectului de ameliorare, propunând şi coordonând lucrãri de corectare a torenţilor pe terenurile forestiere aflate în perimetrele de ameliorare, finanţate de la bugetul de stat sau din alte surse;
16. asigurã starea fitosanitarã corespunzãtoare a pãdurilor pe care le administreazã, organizând acţiunile necesare pentru depistarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi dãunãtorilor;
17. amplaseazã şi pune în valoare masa lemnoasã care urmeazã sã se recolteze anual din pãdurile pe care le administreazã, în conformitate cu amenajamentele silvice;
18. exercitã controlul respectãrii regulilor silvice de exploatare a lemnului în pãdurile pe care le administreazã;
19. controleazã provenienţa materialelor lemnoase, a celorlalte produse specifice fondului forestier şi legalitatea circulaţiei acestora;
20. valorificã masa lemnoasã aprobatã pentru recoltare din pãdurile pe care le administreazã;
21. executã, în regie proprie sau prin operatori economici atestaţi, lucrãri de exploatare a masei lemnoase din pãdurile pe care le administreazã;
22. prelucreazã lemn în instalaţii proprii sau prin încheierea de contracte cu societãţi comerciale şi valorificã produsele rezultate;
23. achiziţioneazã lemn pe picior şi în sortimente;
24. asigurã realizarea reţelei de drumuri forestiere necesare accesibilizãrii fondului forestier proprietate publicã a statului;
25. executã lucrãri de construire, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi cãilor ferate forestiere pe care le administreazã, în regie proprie sau prin operatori de specialitate;
26. poate deţine nave fluviale în scopul administrãrii pãdurilor situate în zona Dunãrii şi a unor râuri interioare;
27. administreazã sau presteazã servicii de specialitate, pe bazã de comandã sau contract, pentru terenuri forestiere proprietate privatã sau aparţinând unitãţilor administrativ-teritoriale, perdele forestiere sau terenuri din afara fondului forestier;
28. sprijinã, în condiţiile legii, deţinãtorii de terenuri din afara fondului forestier în realizarea de plantaţii şi de perdele forestiere;
29. gestioneazã fondurile de vânãtoare care îi sunt atribuite;
30. gestioneazã fondul piscicol din apele de munte încredinţate spre administrare, în condiţiile legii;
31. organizeazã acţiuni de vânãtoare şi de pescuit;
32. organizeazã acţiuni de silvoturism, precum şi de filmare şi fotografiere a vânatului şi a peisajului natural;
33. organizeazã creşterea intensivã a vânatului în spaţii special amenajate;
34. utilizeazã terenuri forestiere proprietate publicã a statului, pe care le administreazã pentru înfiinţarea de crescãtorii de vânat şi complexuri de vânãtoare, în condiţiile legii;
35. poate îndeplini orice alte atribuţii prevãzute de lege, referitoare la gospodãrirea fondurilor de vânãtoare şi a celor de pescuit din apele de munte;
36. valorificã în condiţiile legii materialul lemnos confiscat, sumele obţinute având destinaţia prevãzutã de lege;
37. participã cu produse la expoziţii şi târguri din ţarã şi din strãinãtate, putând organiza, la rândul sãu, asemenea manifestãri;
B. în domeniul cercetãrii-dezvoltãrii şi inovãrii în silviculturã:
a) organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de cercetare fundamentalã, cercetare aplicativã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul ştiinţelor naturale, precum şi cercetãri şi dezvoltãri multidisciplinare; prin dezvoltare tehnologicã în silviculturã se înţelege activitãţi de amenajarea pãdurilor, elaborarea studiilor şi a proiectelor de îmbunãtãţiri funciare în silviculturã şi cadastru forestier;
b) desfãşoarã activitate sistematicã, bazatã pe cunoştinţele existente dobândite din cercetare şi/sau experienţa practicã, îndreptatã spre realizarea de materiale, produse, tehnologii şi dispozitive noi, sisteme şi servicii noi şi modernizarea celor deja produse sau instalate, pentru silviculturã şi alte domenii;
c) întreprinde investigaţii originale în scopul dobândirii de cunoştinţe noi, dirijate cãtre scopuri practice sau obiective specifice;
d) iniţiazã şi organizeazã acţiuni de cooperare tehnicoeconomicã şi ştiinţificã cu operatori economici şi instituţii din ţarã şi din strãinãtate;
e) asigurã realizarea cercetãrilor ştiinţifice de specialitate şi a lucrãrilor de amenajare a pãdurilor prin unitãţi specializate autorizate, în pãdurile pe care le administreazã;
f) asigurã realizarea proiectelor de îmbunãtãţiri funciare în domeniul silvic şi a proiectelor de drumuri forestiere, precum şi realizarea asistenţei tehnice de specialitate prin unitãţile de profil atestate;
g) gestioneazã, valorificã şi implementeazã rezultatele cercetãrii ştiinţifice şi ale dezvoltãrii tehnologice în pãdurile administrate;
h) elaboreazã, aprobã, dupã caz, atribuie sau contracteazã şi evalueazã programele de cercetare ştiinţificã, de asistenţã tehnicã şi de proiectare şi dezvoltare tehnologicã finanţate din bugetul propriu;
i) urmãreşte creşterea capacitãţii, calitãţii şi competitivitãţii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în silviculturã, prin perfecţionarea permanentã a personalului de cercetare-dezvoltare, prin dotarea cu echipamente de testare şi de lucru moderne, promovarea participãrii specialiştilor români în cadrul programelor, proiectelor şi grupurilor de lucru internaţionale;
j) urmãreşte promovarea cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologiei silvice în domenii prioritare, de importanţã naţionalã şi internaţionalã;
k) elaboreazã studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, studii pedo-staţionale;
l) constituie, testeazã şi certificã sursele de materiale forestiere de reproducere;
m) condiţioneazã, conservã şi testeazã calitatea seminţelor forestiere;
n) organizeazã activitatea de cercetare-dezvoltare, de testare şi validare a rezultatelor cercetãrii în reţeaua de suprafeţe experimentale de lungã duratã, în vederea extinderii şi aplicãrii lor în practica silvicã;
C. în domeniul ariilor naturale protejate:
a) administreazã, prin subunitãţile sale cu personalitate juridicã constituite în acest scop, sau asigurã custodie pentru arii naturale protejate din reţeaua naţionalã de arii naturale protejate;
b) supravegheazã realizarea de cãtre unitãţile sale a activitãţii de administrare/custodie a ariilor naturale protejate;
c) asigurã dotarea cu mijloace tehnice şi administrative a structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridicã, sau a custozilor ariilor naturale protejate;
d) poate crea, folosi şi gestiona o bazã de date necesarã activitãţii de administrare a ariilor naturale protejate;
e) urmãreşte respectarea prevederilor contractelor de administrare/custodie;
f) supravegheazã modul de aplicare a acordurilor de colaborare sau a contractelor ce vizeazã ariile naturale protejate, încheiate de structurile de administrare special constituite ori de custozi;
g) analizeazã şi propune avizarea documentaţiei necesare în vederea instituirii sau încetãrii regimului de arie naturalã protejatã din fondul forestier;
h) coordoneazã şi asigurã respectarea prevederilor bugetului necesar funcţionãrii structurilor de administrare special constituite, cu personalitate juridicã, aflate în subordine, şi a lucrãrilor necesare gospodãririi ariilor naturale protejate pe care le administreazã;
i) colaboreazã cu Academia Românã, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu autoritãţile publice centrale şi locale, cu reprezentanţii unor instituţii, organizaţii şi organisme interne şi internaţionale cu responsabilitãţi în domeniul conservãrii şi ocrotirii naturii;
j) participã la manifestãri ştiinţifice în domeniul ariilor naturale protejate, propune şi promoveazã documentaţii ştiinţifice în vederea desemnãrii ca MAB-UNESCO, sit al Patrimoniului mondial şi sit RAMSAR a unor habitate naturale din fondul forestier naţional, unice sau extrem de rare în lume;
k) participã la grupurile de lucru pentru elaborarea actelor normative în domeniul atribuirii în administrare/custodie a ariilor naturale protejate;
l) asigurã implementarea proiectelor şi programelor privind ariile naturale protejate luate în custodie;
m) supravegheazã modul de implementare a programelor şi proiectelor realizate de cãtre administraţiile ariilor naturale protejate din subordine;
n) supravegheazã respectarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, elaborate de administratorii din subordine, şi coordoneazã elaborarea planurilor de management al ariilor naturale protejate, aflate în custodie;
o) coordoneazã constituirea bazei de date pentru ariile naturale protejate, aflate în custodie sau a cãror administrare o asigurã numai prin structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridicã, din subordine, şi asigurã corelarea acesteia cu bazele de date ale autoritãţii responsabile;
p) propune promovarea de proiecte de conservare a naturii cu finanţare internã sau internaţionalã şi iniţiazã acţiuni de cooperare cu arii naturale protejate din alte ţãri;
q) participã la implementarea politicilor guvernamentale în domeniul ariilor naturale protejate;
r) coopereazã cu unitãţile interesate din ţarã şi din strãinãtate la schimbul de informaţii în domeniul conservãrii şi ocrotirii naturii, în general, şi a pãdurii, în special;
s) participã la simpozioane, întâlniri tematice de lucru, conferinţe, manifestãri tradiţionale din silviculturã şi activitãţi similare din ţarã şi din strãinãtate privind ocrotirea naturii, conştientizare publicã şi relaţii cu comunitãţile locale;
t) analizeazã şi propune avizarea programelor anuale şi de perspectivã privind cercetarea ştiinţificã în domeniul ariilor naturale protejate şi conservãrii naturii şi a referatelor ştiinţifice din acest domeniu;
u) verificã şi propune avizarea sau respingerea, dupã caz, a solicitãrilor de ocupare definitivã sau temporarã, respectiv de schimbare a categoriei de folosinţã forestierã a unor terenuri din ariile naturale protejate;
v) analizeazã şi propune, spre avizare, Comisiei pentru ocrotirea monumentelor naturii din cadrul Academiei Române derogãri de la prevederile amenajamentelor silvice din zona ariilor naturale protejate;
D. în domeniul creşterii, exploatãrii şi ameliorãrii cabalinelor:
a) organizeazã şi coordoneazã activitãţi de reproducţie, creştere şi sanitare veterinare în vederea realizãrii efectivelor pe rase, conform programului stabilit, în secţiile proprii;
b) stabileşte profilul secţiilor sale, pe termen scurt, mediu şi lung, menţinând rasele de importanţã ca depozite de gene;
c) organizeazã şi desfãşoarã activitãţi de cercetare ştiinţificã direct sau în colaborare cu celelalte unitãţi din domeniul cercetãrii zootehnice;
d) coordoneazã mişcãrile de reproducãtori şi ale altor categorii de cabaline între secţii;
e) ţine registrele genealogice pentru efectivele de cai de rasã din secţiile proprii şi sistematizeazã informaţiile privind identificarea, înmatricularea, autorizarea la reproducţie, activitatea de reproducţie şi mişcãrile reproducãtorilor între herghelii;
f) organizeazã baza materialã pentru realizarea programelor economice, de cercetare şi sport pentru secţiile sale privind materialul de reproducţie, medicamentele, vaccinurile, precum şi a propunerilor de investiţii;
g) participã la activitatea organismelor internaţionale din domeniu şi realizeazã operaţiunile de cooperare economicã internaţionalã în domeniul sãu de activitate;
h) organizeazã dresajul, antrenamentul şi testeazã cabalinele prin curse cu public, pe hipodromurile proprii şi pe alte hipodromuri din ţarã şi din strãinãtate, organizeazã activitãţi sportive şi efectueazã investiţii pentru sportul hipic;
i) cultivã, în cele mai bune condiţii, terenurile arabile, îmbunãtãţeşte pajiştile, exploateazã pãşunile împãdurite şi terenurile cu vegetaţie forestierã, în vederea obţinerii cantitãţilor de furaje necesare secţiilor sale şi a altor produse destinate vânzãrii;
j) stabileşte, în urma lucrãrilor de clasare, destinaţia cabalinelor pe categorii, inclusiv transferul la alte unitãţi şi subunitãţi ale sale şi comercializarea pentru intern şi extern;
k) organizeazã promovarea exemplarelor de cabaline valoroase din hergheliile Romsilva, pe plan naţional şi internaţional, prin organizarea de competiţii sportive, târguri şi expoziţii şi prin participarea la acestea;
l) are dreptul sã închirieze cabaline, manejuri, hipodromuri, grajduri şi alte bunuri;
E. în domeniul creşterii animalelor de blanã:
a) întocmeşte, supune aprobãrii şi aplicã programele de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale de blanã pe care le deţine, în conformitate cu principiile ştiinţifice;
b) solicitã finanţarea de la bugetul de stat a programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale de blanã în stare criticã, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile şi urmãreşte respectarea destinaţiei sumelor alocate;
c) propune necesarul de efective matcã care sã fie prevãzut în programul de ameliorare;
d) creşte şi întreţine tineretul de animale de blanã şi efectueazã bonitarea în vederea sacrificãrii sau trecerii la matcã;
e) poate deveni membrã a asociaţiilor profesionale care au ca obiectiv conservarea şi utilizarea resurselor genetice animale;
f) efectueazã cercetãri în genetica, nutriţia şi tehnologia de creştere pentru animale de blanã;
g) efectueazã cercetãri în domeniul prelucrãrii şi valorificãrii blãnurilor;
h) valorificã animale vii şi blãnuri rezultate din producţia proprie;
i) participã la expoziţii şi târguri de profil.
ART. 3
Alte atribuţii şi competenţe ale Romsilva sunt:
a) poate presta servicii, inclusiv de transport, şi poate executa lucrãri pentru terţi, potrivit obiectului sãu de activitate;
b) realizeazã operaţiuni de comerţ interior şi exterior, în vederea valorificãrii eficiente a produselor specifice fondului forestier şi a altor produse;
c) desfãşoarã activitãţi de arhitecturã, inginerie şi servicii de consultanţã tehnicã legate de acestea, precum şi activitãţi de testãri şi analize tehnice, în ţarã şi în strãinãtate;
d) stabileşte relaţii specifice domeniului sãu de activitate cu alte persoane juridice şi fizice, române sau strãine;
e) organizeazã şi desfãşoarã acţiuni de silvoturism şi turism ecvestru;
f) asigurã servicii hoteliere, de cazare şi masã, pentru cetãţenii români şi strãini, în spaţiile cu asemenea destinaţie de care dispune, în acţiunile de silvoturism şi turism ecvestru;
g) închiriazã, în condiţiile legii, bunuri din patrimoniul propriu;
h) stabileşte tarife pentru lucrãri, produse şi servicii din domeniul sãu de activitate;
i) realizeazã, pentru Romsilva, politica de credite şi a altor surse de finanţare, de programare şi executare a activitãţii economico-financiare, întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, urmãreşte execuţia acestuia şi asigurã repartizarea profitului conform destinaţiei aprobate;
j) desfãşoarã activitãţi de promovare a imaginii Romsilva, de ziaristicã şi publicitate, editeazã, tipãreşte şi difuzeazã lucrãri ştiinţifice, tehnice şi de informare specifice domeniului sãu de activitate;
k) reprezintã în justiţie, în nume propriu, dreptul de administrare în domeniile care constituie obiectul sãu de activitate.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 4
Romsilva are în administrare fondul forestier proprietate publicã a statului, înregistrat ca atare în amenajamentele silvice şi în cercetarea statisticã "SILV 1", actualizat pe baza intrãrilor şi cedãrilor de terenuri legal efectuate, terenurile aferente activitãţii de creştere şi ameliorare a cabalinelor şi animalelor de blanã, evidenţiate în cercetarea statisticã "AGR1", precum şi fondul funciar atribuit conform legii şi cabalinele proprietate publicã a statului.
ART. 5
(1) Romsilva posedã, foloseşte şi dispune în mod autonom de bunurile pe care le are în patrimoniu, în vederea realizãrii scopului pentru care a fost constituitã, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Bunurile proprietate publicã a statului, administrate de Romsilva, se evidenţiazã în mod distinct în patrimoniul acesteia şi au regimul prevãzut de lege.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 6
(1) Romsilva are o structurã centralã de conducere, coordonare, îndrumare şi control, organizatã pe direcţii, servicii, oficii, birouri şi alte compartimente organizatorice şi funcţionale; denumirea, numãrul, organizarea şi atribuţiile acestora se stabilesc prin hotãrâre a consiliului de administraţie.
(2) Unitãţile şi subunitãţile din structura Romsilva se organizeazã pe grade de mãrime şi complexitate, în conformitate cu metodologia aprobatã de consiliul de administraţie al acesteia.
(3) Unitãţile din structura Romsilva prevãzute în anexa nr. 2 la hotãrâre sunt conduse de cãtre un comitet director şi un director.
(4) Unitãţile din structura Romsilva prevãzute în anexa nr. 2 la hotãrâre au şi un director economic, precum şi, dupã caz, un director tehnic şi un director comercial.
(5) Unitãţile Romsilva prevãzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la hotãrâre funcţioneazã ca filiale cu personalitate juridicã şi sunt conduse de un director numit de directorul general al Romsilva.
(6) Unitãţile cu profil de cercetare-dezvoltare şi proiectare din structura Romsilva pot avea şi un director ştiinţific, respectiv un director tehnic responsabil cu activitatea de dezvoltare tehnologicã şi proiectare de investiţii.
(7) Componenţa, atribuţiile şi competenţele comitetului director al unitãţilor din structura Romsilva se aprobã de Consiliul de administraţie al Romsilva.
(8) Coordonarea tehnico-ştiinţificã a unitãţilor cu profil de cercetare-dezvoltare şi a ariilor naturale protejate este exercitatã de un consiliu ştiinţific numit potrivit prevederilor legale specifice.
(9) Directorii unitãţilor din structura Romsilva reprezintã interesele şi îndeplinesc atribuţiile acesteia pe raza teritorialã în care sunt organizate aceste unitãţi.
(10) În structura organizatoricã a unitãţilor din cadrul Romsilva pot funcţiona urmãtoarele subunitãţi:
a) ocoale silvice, secţii şi alte subunitãţi pentru exploatarea pãdurilor şi prelucrarea primarã a lemnului, precum şi pentru întreţinerea şi repararea drumurilor şi cãilor ferate forestiere;
b) secţii, staţiuni, laboratoare de cercetare ştiinţificã, ateliere de dezvoltare tehnologicã, ocoale silvice experimentale, baze experimentale;
c) pepiniere silvice;
d) crescãtorii de vânat;
e) pãstrãvãrii;
f) secţii de producţie pentru împletituri din nuiele de rãchitã şi centre pentru recoltarea, prelucrarea şi valorificarea lemnului, a fructelor de pãdure, a ciupercilor comestibile din flora spontanã, a plantelor medicinale şi a cãrnii de vânat;
g) magazine proprii de prezentare şi desfacere a produselor specifice obiectului sãu de activitate;
h) herghelii şi depozite de armãsari, ferme de animale de blanã, cluburi sportive, fabrici, ateliere, sucursale, cluburi hipice, baze hipice, centre de prezentare a cabalinelor, hipodromuri şi alte subunitãţi fãrã personalitate juridicã, necesare realizãrii obiectului sãu de activitate, care funcţioneazã ca puncte de lucru.
(11) Înfiinţarea şi încetarea activitãţii subunitãţilor se fac la propunerea comitetelor directoare ale unitãţilor din structura Romsilva, prin hotãrâre a consiliului de administraţie al acesteia.
(12) Gradarea unitãţilor şi subunitãţilor din structura Romsilva, precum şi dimensionarea numãrului de personal se aprobã de consiliul de administraţie al acesteia.

CAP. V
Structura de conducere

ART. 7
Structura de conducere a Romsilva este constituitã din:
a) consiliul de administraţie;
b) directorul general.
ART. 8
(1) Consiliul de administraţie al Romsilva este numit, în condiţiile prevãzute de lege, prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã şi are un numãr de 9 membri.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie este directorul general.
ART. 9
Consiliul de administraţie al Romsilva îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu cele ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi hotãrãşte în toate problemele privind activitatea Romsilva, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 10
Consiliul de administraţie al Romsilva are urmãtoarele atribuţii principale:
a) aprobã regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
b) aprobã structura organizatoricã şi funcţionalã de la nivelul central al Romsilva, precum şi a unitãţilor şi subunitãţilor din cadrul acesteia;
c) aprobã modalitãţile juridice de organizare, funcţionare, coordonare şi îndrumare ale unitãţilor şi subunitãţilor din structura Romsilva;
d) aprobã metodologia privind gradarea unitãţilor şi subunitãţilor din structura Romsilva, condiţiile minime pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea structurilor acestora şi dimensionarea numãrului de personal;
e) aprobã gradarea unitãţilor şi subunitãţilor din Romsilva, structura şi numãrul de personal al acestora;
f) aprobã regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unitãţile din structura Romsilva;
g) aprobã înfiinţarea sau, dupã caz, desfiinţarea subunitãţilor şi a punctelor de lucru din structura Romsilva;
h) analizeazã şi aprobã programele de activitate economicã, de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã pe termen scurt, mediu şi lung, pentru care finanţarea este asiguratã din sursele proprii ale Romsilva;
i) stabileşte competenţele în domeniile tehnic, economicofinanciar, juridic şi de personal pentru unitãţile din structura sa;
j) hotãrãşte asocierea Romsilva cu persoane fizice şi juridice, din ţarã sau din strãinãtate, pentru realizarea unor activitãţi de interes comun, corespunzãtoare obiectului sãu de activitate;
k) hotãrãşte înfiinţarea de asociaţii sau fundaţii;
l) avizeazã bugetul de venituri şi cheltuieli şi aprobã situaţiile financiare;
m) aprobã nivelul creditelor necesare, fundamenteazã şi solicitã alocaţii şi subvenţii pentru investiţii şi alte activitãţi specifice;
n) hotãrãşte cu privire la investiţiile care urmeazã sã fie realizate potrivit obiectului sãu de activitate şi care se finanţeazã din surse proprii şi din credite bancare, potrivit legii;
o) stabileşte şi aprobã patrimoniul propriu şi/sau dat în folosinţa unitãţilor din structura Romsilva;
p) aprobã scoaterea la privatizare a activelor Romsilva, în condiţiile legii;
q) stabileşte clauzele, încheie şi revocã contractul de mandat cu directorul general;
r) mandateazã reprezentanţii conducerii Romsilva la negocierea contractului colectiv de muncã.
ART. 11
Consiliul de administraţie al Romsilva se întruneşte în şedinţã ordinarã lunar, la convocarea preşedintelui acestuia, şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
ART. 12
(1) Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea sa de analizã a unor probleme complexe specialişti din diferite domenii de activitate.
(2) Activitatea membrilor consiliului de administraţie, precum şi a specialiştilor atraşi pentru soluţionarea unor probleme complexe este compensatã material, în condiţiile legii.
ART. 13
Consiliul de administraţie prezintã autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã, în primul trimestru, un raport asupra activitãţii Romsilva desfãşurate în anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.
ART. 14
Directorul general al Romsilva este numit prin ordin al conducãtorului autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã şi este remunerat în condiţiile prevãzute de lege. În situaţia în care directorul general nu îşi poate îndeplini temporar atribuţiile, acesta va fi înlocuit de directorul general adjunct.
ART. 15
Atribuţiile principale ale directorului general sunt:
a) asigurã organizarea, conducerea şi gestionarea activitãţii curente a Romsilva;
b) rãspunde de ducerea la îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţã managerialã stabilite pentru Romsilva;
c) aprobã, în condiţiile legii, selectarea şi angajeazã direct personalul din structura centralã, directorii unitãţilor Romsilva, precum şi directorii economici şi ceilalţi directori de la nivelul unitãţilor fãrã personalitate juridicã ale Romsilva;
d) stabileşte mãsuri pentru angajarea rãspunderii disciplinare, patrimoniale, civile, penale sau contravenţionale a personalului din structurile Romsilva, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzãtoare a obligaţiilor de serviciu;
e) reprezintã şi angajeazã Romsilva prin semnãturã, în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţarã ori din strãinãtate, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie şi în condiţiile legii.
ART. 16
Directorul general este ordonator de credite, în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 17
În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli. Activitãţi financiare

ART. 18
Romsilva asigurã acoperirea cu venituri, din activitatea proprie, a tuturor cheltuielilor, inclusiv a dobânzilor şi amortizãrii investiţiilor, precum şi obţinerea de profit.
ART. 19
(1) Romsilva întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţii financiare, în condiţiile legii.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţiile financiare se supun spre aprobare consiliului de administraţie, potrivit legii.
ART. 20
Romsilva constituie fonduri necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
ART. 21
(1) Romsilva beneficiazã de alocaţii de la bugetul de stat, de finanţãri din fonduri speciale extrabugetare, de finanţãri externe şi poate contracta credite bancare, în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Cheltuielile pentru întreţinerea cabalinelor care fac parte din categoria Herghelia Naţionalã, patrimoniu genetic naţional, precum şi cheltuielile pentru promovarea în categoria Herghelia Naţionalã a cabalinelor necesare pentru împrospãtarea acesteia se finanţeazã de la bugetul de stat, prin bugetul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(3) În îndeplinirea atribuţiilor de interes public de conservare a naturii, pentru efectuarea activitãţilor prioritare de conservare a naturii, stabilite în baza strategiilor şi planurilor naţionale de acţiune pentru arii naturale protejate, administraţiile/custozii ariilor naturale protejate din structura Romsilva pot beneficia de finanţare din bugetul autoritãţii publice centrale care rãspunde de arii naturale protejate.
ART. 22
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale Romsilva se efectueazã în conturi deschise la bãnci, în limitele stabilite de Banca Naţionalã a României.
(2) Pentru necesitãţi curente Romsilva poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, în condiţiile legii, prin casieriile proprii.
(3) Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin unitãţile bancare.
ART. 23
Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an.
ART. 24
Controlul intern al activitãţii economico-financiare se realizeazã de cãtre organele de specialitate ale Romsilva, iar auditul extern de cãtre auditori autorizaţi.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 25
(1) Romsilva se poate asocia cu persoane juridice şi cu persoane fizice, române sau strãine, pentru realizarea unor activitãţi de interes comun, corespunzãtoare obiectului sãu de activitate.
(2) Romsilva poate constitui asociaţii sau fundaţii, persoane juridice fãrã scop patrimonial, în condiţiile legii.
ART. 26
Relaţiile cu alte terţe persoane, juridice şi fizice, se vor desfãşura pe baze contractuale, în condiţiile legii.
ART. 27
Angajarea şi salarizarea personalului Romsilva se vor face în condiţiile prevãzute în contractul colectiv de muncã, încheiat conform legii, şi ale Statutului personalului silvic.
ART. 28
Activele fixe corporale şi necorporale, care s-au procurat/realizat pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, din fonduri publice, finanţãri şi/sau cofinanţãri în cadrul diferitelor proiecte naţionale/internaţionale destinate administrãrii ariilor naturale protejate aflate în administrarea/ custodia Romsilva, vor fi inventariate în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, introduse în domeniul public al statului şi date în administrarea unitãţilor cu personalitate juridicã prevãzute la pct. 2-23 din anexa nr. 3 la hotãrâre.
ART. 29
Prezentul regulament se completeazã cu dispoziţiile şi cu reglementãrile legale în domeniu.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016