Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 martie 2004  privind organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 4 martie 2004 privind organizarea si functionarea aparatului propriu de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 12 martie 2004
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Autoritatea Electoralã Permanentã, ca instituţie administrativã autonomã, are, potrivit legii, competenţã generalã şi exclusivã în domeniul electoral, în intervalul dintre douã perioade electorale.
(2) Autoritatea Electoralã Permanentã, denumitã în continuare Autoritate, asigurã aplicarea unitarã, la nivel naţional, a dispoziţiilor legale privind organizarea şi desfãşurarea alegerilor, specifice intervalului dintre douã perioade electorale.
(3) Autoritatea urmãreşte şi sprijinã, prin aparatul propriu de specialitate, dotarea autoritãţilor administraţiei publice locale cu logistica necesarã organizãrii şi desfãşurãrii procesului electoral, urmãreşte şi asigurã realizarea operaţiunilor stabilite de lege în sarcina autoritãţilor publice centrale şi locale în domeniul organizãrii şi desfãşurãrii procesului electoral.
ART. 2
Autoritatea are personalitate juridicã şi sediul în municipiul Bucureşti, str. Belgrad nr. 8, sectorul 1.
ART. 3
(1) Perioada electoralã este intervalul de timp cuprins între ziua aducerii la cunoştinţã publicã a datei alegerilor sau a unui referendum naţional şi ziua aducerii oficiale la cunoştinţã publicã a rezultatului consultãrii electorale.
(2) Perioada electoralã cuprinde, dacã este cazul, intervalul de timp situat între data aducerii la cunoştinţã publicã a zilei alegerilor şi ziua începerii campaniei electorale, campania electoralã propriu-zisã, desfãşurarea votãrii, centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votãrii, atribuirea mandatelor şi publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Autoritatea, ca instituţie administrativã autonomã, îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
a) de strategie, prin care se asigurã stabilirea obiectivelor sectoriale din domeniul sãu de activitate;
b) de reglementare, prin care se asigurã elaborarea şi supunerea spre aprobare a cadrului normativ necesar realizãrii obiectivelor strategice în materie electoralã, precum şi elaborarea şi aprobarea de normative şi prescripţii tehnice proprii, obligatorii pentru celelalte autoritãţi publice;
c) de reprezentare, pe plan intern şi extern, a statului român şi a Guvernului, în materie electoralã;
d) de autoritate de stat, prin care se realizeazã urmãrirea şi asigurarea aplicãrii pe întreg cuprinsul ţãrii a reglementãrilor specifice sistemului electoral românesc, precum şi a celor stabilite pentru modernizarea şi concentrarea acestuia la sistemele electorale din ţãrile Comunitãţii Europene;
e) de îndrumare, sprijin şi control al autoritãţilor administraţiei publice locale şi al aparatului propriu al acestora, în domeniul organizãrii şi desfãşurãrii consultãrilor electorale.

CAP. II
Structura organizatoricã

SECŢIUNEA 1
Structura organizatoricã a aparatului propriu de specialitate

ART. 5
Pentru realizarea funcţiilor prevãzute la art. 4, Autoritatea are un aparat propriu, care este organizat în compartimente de specialitate dupã cum urmeazã:
a) Direcţia generalã de logisticã electoralã, îndrumare, control şi relaţii publice;
b) Direcţia pentru legislaţie;
c) Direcţia de studii, evidenţã, documentare şi relaţii externe;
d) Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, protocol şi administrativ.
ART. 6
(1) Autoritatea are un numãr de 105 posturi, exclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui, din care 65 de posturi pentru aparatul central şi 40 de posturi pentru filialele regionale.
(2) Din totalul de 105 posturi prevãzute la alin. (1), 85 sunt afectate funcţiilor publice de conducere şi execuţie, iar 20 vor fi ocupate pe bazã de contract individual de muncã.
(3) Încadrarea personalului Autoritãţii se face potrivit legii.
(4) Numirea, eliberarea din funcţie şi aplicarea de sancţiuni disciplinare în cazul înalţilor funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate se fac în condiţiile legii.
(5) Numirea, eliberarea din funcţie şi aplicarea de sancţiuni disciplinare în cazul celuilalt personal se fac prin ordin al preşedintelui Autoritãţii, în condiţiile legii.
ART. 7
Structura organizatoricã a aparatului propriu de specialitate al Autoritãţii şi numãrul de personal sunt prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 8
În îndeplinirea atribuţiilor ce revin Autoritãţii potrivit legii, preşedintele acesteia emite ordine şi instrucţiuni, ale cãror prevederi sunt obligatorii pentru toate autoritãţile şi instituţiile publice cu atribuţii electorale.
ART. 9
Preşedintele Autoritãţii este ordonator terţiar de credite.
ART. 10
Autoritatea are un secretar general, cãruia îi sunt aplicabile prevederile <>Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a
Filialele regionale

ART. 11
(1) Autoritatea are 4 filiale regionale, fãrã personalitate juridicã, organizate în teritoriu. Filialele au un numãr total de 40 de posturi.
(2) Filialele regionale îşi desfãşoarã activitatea în judeţele arondate.
(3) Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la filialele regionale este prevãzutã în anexa nr. 2.
(4) Filialele regionale sprijinã aducerea la îndeplinire, în judeţele arondate, a atribuţiilor şi însãrcinãrilor stabilite prin prezentul regulament pentru aparatul propriu de specialitate al Autoritãţii, precum şi a altor însãrcinãri date de preşedinte sau vicepreşedinţi.
ART. 12
În perioadele electorale, personalul filialelor regionale îşi desfãşoarã activitatea la birourile electorale de circumscripţii judeţene, potrivit repartizãrii stabilite prin ordin al preşedintelui Autoritãţii.
ART. 13
(1) Filialele regionale sunt conduse de un director, ajutat de un director adjunct, şi au un aparat de specialitate format din câte cel mult 10 posturi. Numãrul de posturi pentru fiecare filialã şi modul de organizare a acestora se stabilesc, în condiţiile legii, de preşedintele Autoritãţii, prin ordin.
(2) Conducãtorii filialelor regionale sunt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de cãtre preşedintele Autoritãţii.
ART. 14
(1) Personalul din aparatul propriu de specialitate al Autoritãţii şi al filialelor regionale are statut de funcţionar public sau, dupã caz, de personal contractual.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului filialelor regionale se fac de cãtre preşedintele Autoritãţii, la propunerea conducãtorilor filialelor.

CAP. III
Atribuţiile aparatului propriu de specialitate

ART. 15
(1) Aparatul propriu de specialitate al Autoritãţii duce la îndeplinire atribuţiile stabilite de lege în sarcina acesteia.
(2) În acest scop, aparatul propriu de specialitate îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) elaboreazã raportul de activitate pe care Autoritatea îl prezintã anual Parlamentului, potrivit legii;
b) elaboreazã propuneri pentru asigurarea logisticii necesare desfãşurãrii în bune condiţii a alegerilor, pe care le supune preşedintelui spre aprobare; urmãreşte modul de aplicare în teritoriu, de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi de cãtre prefecţi, a propunerilor formulate;
c) urmãreşte modul de identificare şi stabilire a localurilor secţiilor de votare şi a sediilor birourilor electorale de circumscripţie şi stabileşte, împreunã cu autoritãţile administraţiei publice locale, dotarea acestora cu logistica necesarã pentru buna desfãşurare a procesului electoral;
d) elaboreazã propuneri privind confecţionarea cabinelor de vot a urnelor tipizate şi a recipientelor pentru transportul buletinelor de vot; urmãreşte confecţionarea acestora de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale şi pãstrarea lor în condiţii corespunzãtoare pentru a putea fi utilizate la nevoie; dupã încheierea procesului electoral, urmãreşte modul de recuperare şi de depozitare a cabinelor şi urnelor utilizate;
e) acţioneazã pentru asigurarea fondurilor necesare realizãrii eşalonate şi din timp a logisticii necesare desfãşurãrii procesului electoral;
f) asigurã elaborarea unor proiecte-tip pentru logistica necesarã derulãrii votãrii; urmãreşte aplicarea şi respectarea acestora de cãtre autoritãţile locale;
g) elaboreazã împreunã cu serviciile specializate sisteme moderne de protecţie a secţiilor de votare, a buletinelor de vot şi a celorlalte documente specifice;
h) controleazã modul de întocmire a listelor electorale permanente şi de pãstrare a registrelor cuprinzând listele respective;
i) urmãreşte, controleazã şi asigurã reactualizarea, la termenele şi în condiţiile stabilite de lege, a listelor electorale permanente şi modul de efectuare ritmicã între autoritãţi a comunicãrilor prevãzute de lege şi de operare a acestora în listele electorale;
j) urmãreşte şi controleazã modul de realizare a concordanţei dintre exemplarul listei electorale permanente aflate la primar şi cel aflat la judecãtorie; dispune mãsurile necesare pentru asigurarea de cãtre cele douã autoritãţi a concordanţei dintre cele douã exemplare ale listelor electorale permanente;
k) elaboreazã propuneri privind întocmirea corectã a listelor electorale permanente şi pãstrarea acestora, pe care le supune aprobãrii conducerii Autoritãţii sau, dupã caz, Guvernului ori Parlamentului;
l) monitorizeazã acţiunea de întocmire a cãrţilor de alegãtor, a duplicatelor de pe acestea, acolo unde este cazul; organizeazã, dacã este cazul, împreunã cu organele specializate în domeniul evidenţei persoanelor, acţiuni de verificare a modului de pãstrare de cãtre cetãţeni a cãrţilor de alegãtor;
m) verificã modul de respectare a prevederilor legale privitoare la marcarea corectã, în patrulaterul stabilit prin hotãrâre a Guvernului, a numãrului de scrutin, în scopul existenţei pe întreg cuprinsul ţãrii a aceloraşi menţiuni în documentele de identitate electoralã;
n) controleazã şi asigurã aplicarea unitarã, în intervalul de timp dintre douã perioade electorale, a prevederilor legale specifice acestui interval;
o) elaboreazã studii şi propuneri pentru îmbunãtãţirea procesului electoral, în concordanţã cu reglementãrile şi practicile existente în Uniunea Europeanã şi cu tradiţiile sistemului electoral românesc;
p) prezintã autoritãţilor publice competente, partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale şi reprezentanţilor societãţii civile propunerile şi studiile elaborate în vederea îmbunãtãţirii acestora şi, dacã este cazul, întocmirii, pe baza celor convenite, a unor proiecte de acte normative;
r) elaboreazã, în maximum 3 luni de la încheierea alegerilor parlamentare, prezidenţiale, locale sau a referendumului naţional, o Cartã Albã care va cuprinde analiza amãnunţitã a modului de organizare şi desfãşurare a consultãrii electorale, participarea cetãţenilor, cauzele absenteismului, dacã este cazul, abaterile constatate şi propuneri pentru înlãturarea acestora în viitor, precum şi rezultatul alegerilor;
s) elaboreazã programe de informare şi instruire a alegãtorilor cu privire la sistemul electoral românesc şi asupra comportamentului şi deontologiei electorale; elaboreazã şi editeazã, în acelaşi scop, materiale de popularizare şi familiarizare a cetãţenilor cu procesul electoral;
ş) colaboreazã cu autoritãţile administraţiei publice locale şi cu reprezentanţii societãţii civile pentru aplicarea programelor convenite;
t) elaboreazã programe specifice de instruire pentru primari şi secretarii unitãţilor administrativ-teritoriale cu privire la derularea corectã a procesului electoral şi la îndeplinirea, în conformitate cu prevederile legale, a atribuţiilor ce le revin; în acest scop, colaboreazã cu Institutul Naţional de Administraţie şi cu centrele regionale de formare continuã;
ţ) elaboreazã programe şi stabileşte reguli unitare, în concordanţã cu reglementãrile din Uniunea Europeanã, privind exercitarea votului de cãtre persoanele neştiutoare de carte sau de cãtre cele cu handicap, şi asigurã popularizarea şi cunoaşterea acestora de cãtre cei interesaţi;
u) întocmeşte din timp lista cu personalul de specialitate atestat de Institutul Naţional de Statisticã, care va participa şi va sprijini birourile electorale de circumscripţii şi Biroul Electoral Central la centralizarea şi prelucrarea datelor votãrii, precum şi la constatarea rezultatului alegerilor;
v) organizeazã şi asigurã, împreunã cu organele de specialitate ale statului, baza materialã pentru sistemul informaţional la nivel naţional, în vederea stabilirii rezultatului alegerilor;
w) organizeazã licitaţiile în vederea selecţionãrii programelor de calculator ce vor fi utilizate de Biroul Electoral Central, pentru centralizarea rezultatelor votãrii şi repartizarea mandatelor;
x) elaboreazã şi supune Guvernului spre aprobare calendarul acţiunilor din cuprinsul perioadelor electorale, precum şi proiectele de hotãrâri privind mãsurile ce vor fi luate pentru buna organizare şi desfãşurare a alegerilor; organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei Tehnice Centrale; stabilirea bugetului necesar şi altele asemenea;
y) elaboreazã propuneri pentru îmbunãtãţirea şi perfecţionarea sistemului electoral românesc şi compatibilizarea acestuia cu sistemele electorale din celelalte ţãri ale Uniunii Europene; supune Guvernului propunerile şi proiectele de acte normative elaborate, spre însuşire şi exercitare a dreptului de iniţiativã legislativã;
z) analizeazã şi face propuneri Autoritãţii, în condiţiile legii, pentru certificarea, spre neschimbare, a programelor de calculator selecţionate în urma licitaţiei organizate potrivit prevederilor legale şi le pune la dispoziţie partidelor înscrise în competiţia electoralã, în mãsura în care acestea le solicitã.
(3) Aparatul propriu de specialitate îndeplineşte orice alte atribuţii şi însãrcinãri stabilite de preşedintele şi de vicepreşedinţii Autoritãţii.
(4) Pe durata perioadei electorale, aparatul propriu al Autoritãţii realizeazã, împreunã cu alte autoritãţi ale administraţiei publice centrale, acţiuni de îndrumare şi control la autoritãţile administraţiei publice locale şi la prefecturi, cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor ce le revin potrivit legilor electorale.
ART. 16
Aparatul propriu de specialitate al Autoritãţii sprijinã activitatea Biroului Electoral Central în realizarea atribuţiilor şi activitãţilor pe care acesta le desfãşoarã în perioadele electorale.
ART. 17
Repartizarea pe compartimente a atribuţiilor prevãzute la art. 15 alin. (2) se face de preşedintele Autoritãţii, prin ordin.
ART. 18
Prefecţii împreunã cu primarii municipiilor reşedinţã de judeţ vor acorda sprijin pentru asigurarea sediului filialelor regionale.
ART. 19
Autoritatea are în dotare, în parc comun, pentru activitãţi specifice, un numãr de 6 autoturisme pentru aparatul central şi câte un autoturism pentru fiecare dintre filialele regionale, cu un consum lunar de 500 litri/autoturism.
ART. 20
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
Numãrul maxim de posturi, inclusiv pentru filiale regionale = 105 (exclusiv demnitarii şi cabinetul preşedintelui)STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autoritãţii Electorale Permanente


┌────────────┐
│ PREŞEDINTE ├───────────────────────────────┐
└─────┬──────┘ │
│ │
┌─────────────────────────────┼───────────────────────────┐ │
┌─────┴────────┐ │ ┌──────┴───────┐ │
│VICEPREŞEDINTE│ │ │VICEPREŞEDINTE│ │
└──────────────┘ │ └──────────────┘ │
┌────────┴─────────┐ │
│ SECRETAR GENERAL │ │
└────────┬─────────┘ │
┌────────────────┬────────────┴──┬───────────────┐ │
┌─────┴────────┐ ┌───┴────┐ ┌───────┴──────┐ ┌──────┴───────┐ ┌──┴──┐
│Direcţia ge- │ │Direcţia│ │ Direcţia de │ │ Serviciul │ │Fili-│
│neralã de lo- │ │ pentru │ │ studii, evi- │ │ financiar- │ │ale │
│gisticã elec- │ │ legis- │ │ denţã, docu- │ │ contabili- │ │re- │
│toralã, îndru-│ │ laţie │ │ mentare şi │ │ tate, re- │ │gio- │
│mare, control │ └────────┘ │ relaţii ex- │ │ surse umane, │ │nale │
│şi relaţii pu-│ │ terne │ │ protocol şi │ └─────┘
│blice │ └──────────────┘ │ administrativ│
└──────────────┘ └──────────────┘


NOTĂ:
În cadrul Direcţiei generale de logisticã electoralã, îndrumare, control şi relaţii publice şi al direcţiilor se pot organiza, prin ordin al preşedintelui, cu respectarea prevederilor legale, servicii şi birouri.

ANEXA 2

ARONDAREA
judeţelor şi a municipiului Bucureşti la filialele regionale

I. Filiala Vest - sediul în municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Nãsãud
1. Judeţul Cluj
2. Judeţul Bistriţa-Nãsãud
3. Judeţul Bihor
4. Judeţul Timiş
5. Judeţul Arad
6. Judeţul Sibiu
7. Judeţul Braşov
8. Judeţul Mureş
9. Judeţul Covasna
10. Judeţul Harghita
11. Judeţul Alba

II. Filiala Sud - sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea
1. Judeţul Dolj
2. Judeţul Olt
3. Judeţul Gorj
4. Judeţul Vâlcea
5. Judeţul Mehedinţi
6. Judeţul Cãlãraşi
7. Judeţul Teleorman
8. Judeţul Giurgiu
9. Judeţul Caraş-Severin
10. Judeţul Hunedoara

III. Filiala Est - sediul în municipiul Galaţi, judeţul Galaţi
1. Municipiul Bucureşti
2. Judeţul Ilfov
3. Judeţul Prahova
4. Judeţul Argeş
5. Judeţul Dâmboviţa
6. Judeţul Constanţa
7. Judeţul Tulcea
8. Judeţul Brãila
9. Judeţul Galaţi
10. Judeţul Ialomiţa
11. Judeţul Buzãu

IV. Filiala Nord - sediul în municipiul Zalãu, judeţul Sãlaj
1. Judeţul Iaşi
2. Judeţul Suceava
3. Judeţul Botoşani
4. Judeţul Neamţ
5. Judeţul Bacãu
6. Judeţul Vaslui
7. Judeţul Maramureş
8. Judeţul Satu Mare
9. Judeţul Sãlaj

------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016