Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 martie 2004  de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 4 martie 2004 de organizare si functionare al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 23 martie 2004


CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie - ICECHIM Bucureşti, denumit în continuare institut naţional, este persoanã juridicã aflatã în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, denumit în continuare minister coordonator, şi funcţioneazã în baza prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare, şi ale prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
(2) Institutul naţional funcţioneazã pe bazã de gestiune economicã şi autonomie financiarã, calculeazã amortismente, conduce evidenţa contabilã în regim economic şi îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu prevederile sus-menţionate.
ART. 2
Institutul naţional este înfiinţat în scopul stimulãrii activitãţii de cercetare ştiinţificã şi dezvoltare tehnologicã în domeniul industriei chimice şi petrochimice, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.
ART. 3
(1) Structura organizatoricã a institutului naţional se aprobã prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
(2) Institutul naţional poate propune înfiinţarea, în cadrul structurii sale organizatorice, de subunitãţi cu sau fãrã personalitate juridicã, secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare pentru realizarea obiectului sãu de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile lor în cadrul institutului naţional şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament.

CAP. II
Obiectul de activitate

ART. 4
(1) Obiectul de activitate al institutului naţional cuprinde:
A. Activitãţi de cercetare-dezvoltare - cod CAEN 7310
1. În cadrul programelor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare se desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) cercetãri de interes naţional (inclusiv apãrare naţionalã, energie nuclearã, exploatarea spaţiului cosmic, ecologie etc.);
b) cercetare aplicativã de tip precompetitiv pentru realizarea de noi produse şi tehnologii cu rol de suport pentru cercetãrile aplicative viitoare din mai multe ramuri:
● tehnologii neconvenţionale de sintezã a polimerilor;
● polimeri biocompatibili şi bioasimilabili pentru medicinã;
● compuşi biologic activi sintetici şi naturali;
● compozite termoplastice pentru industria constructoare de maşini;
● valorificarea produselor naturale regenerabile pentru industria de pielãrie, textilã, agriculturã, medicamente;
c) cercetãri aplicative privind:
● retehnologizarea şi revitalizarea industriei chimice şi petrochimice româneşti privind valorificarea la un grad superior a potenţialului industriei chimice;
● recuperarea, reciclarea deşeurilor şi a materialelor;
● asigurarea sistemului de calitate la nivelul standardelor internaţionale;
d) cercetãri fundamentale de bazã şi orientate, realizate în scopul aprofundãrii şi creşterii nivelului cunoştinţelor în domeniul reacţiilor şi produselor chimice care vizeazã: mecanisme de reacţie, cineticã chimicã, catalizatori organometalici, electrochimie, modelare operaţii unitare, sonochimie;
e) elaborare de strategii, studii de diagnozã şi prognozã în domeniul propriu de activitate;
f) elaborare de norme şi standarde aliniate la sistemul de calitate internaţional.
Obiectivele activitãţii de cercetare-dezvoltare desfãşurate de institutul naţional sunt:
● obţinerea de produse şi tehnologii pentru: tehnopolimeri, polimeri speciali, elastomeri, compozite polimerice, polimeri foto, polimeri biodegradabili, ignifuganţi, fibre speciale, produse organice de bazã, materiale colorante, substanţe tensioactive, compozite anorganice, pigmenţi anorganici;
● obţinerea de produse chimice naturale şi de substanţe biologic active; extracte de plante, pesticide naturale şi de sintezã, combustibili din produse naturale (uleiuri, grãsimi), biocatalizã, aditivi şi coloranţi alimentari;
● elaborarea de tehnologii ecologice pentru recuperarea şi reciclarea de mase plastice, metale preţioase şi rare (Au, Ag, Pt, Pd, Rh), catalizatori uzaţi, precum şi pentru valorificarea deşeurilor şi subproduselor din industria chimicã şi petrochimicã;
● elaborarea de metode analitice noi în vederea certificãrii calitative a produselor folosite pe plan naţional şi internaţional;
● elaborarea de metode analitice pentru tehnologiile noi.
2. În afara Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare institutul naţional desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) la solicitarea agenţilor economici, efectueazã cercetãri aplicative privind retehnologizarea, modernizarea, optimizarea proceselor tehnologice, protecţia mediului, precum şi studii de fezabilitate şi prognoze;
b) coopereazã cu parteneri din alte unitãţi de cercetare-dezvoltare, învãţãmânt superior, organisme ştiinţifice neguvernamentale şi agenţi economici din ţarã.
B. Activitãţi conexe activitãţii de cercetare-dezvoltare pe care le desfãşoarã institutul naţional în domeniul chimiei şi petrochimiei cod CAEN 7430:
a) asistenţã tehnicã şi expertize tehnice de specialitate privind situaţia utilajelor şi a instalaţiilor;
b) certificarea calitãţii produselor la nivelul standardelor europene şi americane în cadrul litigiilor şi al expertizelor;
c) eliberarea de certificate de calitate pentru produsele folosite în industrie;
d) eliberarea de certificate şi rapoarte de calitate a produselor testate la solicitarea beneficiarilor;
e) efectuarea de analize tehnologice;
f) acreditarea de laboratoare (analize, mase plastice, materiale colorante, metale preţioase) la nivel european;
g) furnizarea de informaţii şi date tehnice, economice şi de marketing pentru domeniul chimiei şi petrochimiei, precum şi pentru activitãţile conexe ale acestuia, obţinute prin reţeaua Internet sau prin alte surse;
h) organizarea şi dezvoltarea de instituţii, servicii ştiinţifice şi tehnologice flexibile, la nivel de laborator şi pilot, subordonate activitãţii de cercetare-dezvoltare şi inovare, experimentare, omologare şi verificare a capitalului tehnologic şi logistic propriu;
i) dezvoltarea sistemului informaţional, a sistemelor de bãnci de date, a prelucrãrii de date şi imagini, a modelãrii şi stimulãrii proceselor chimice şi petrochimice.
C. Activitate de formare şi specializare profesionalã în domeniul propriu de activitate - cod CAEN 8042:
a) pregãtire profesionalã şi specializare de nivel mediu;
b) pregãtire profesionalã de nivel postuniversitar şi doctoranturã.
D. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetãrii din domeniul propriu de activitate, consultanţã, marketing şi servicii în domeniul de profil - cod CAEN 7414
E. Valorificarea rezultatelor cercetãrii - cod CAEN 3330:
a) producţie de serie micã (mic tonaj) rezultatã prin omologarea produselor şi a tehnologiilor elaborate, precum şi realizarea de instalaţii şi aparate pentru laborator (prototipuri);
b) module, staţii şi echipamente pentru industria alimentarã;
c) producţie de reactivi chimici speciali cu puritate avansatã şi produse speciale cu valoare de întrebuinţare ridicatã.
F. Activitatea de susţinere a cercetãrii şi dezvoltãrii tehnologice prin: expoziţii de profil, simpozioane, comunicãri ştiinţifice, editare de reviste de specialitate, catalog al rezultatelor cercetãrii (tehnologii, produse, studii), rapoarte şi sinteze privind activitatea proprie - cod CAEN 7414
G. Participarea la programe de cercetare ale Uniunii Europene în cadrul contractelor la nivel guvernamental şi departamental.
Activitãţile prevãzute la lit. A-F pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte internaţionale.
Institutul naţional poate efectua şi activitãţi de import-export, aferente obiectului sãu de activitate, în condiţiile legii.
(2) În cadrul obiectului sãu de activitate institutul naţional poate colabora şi la realizarea unor activitãţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apãrare naţionalã sau poate desfãşura şi alte activitãţi conexe, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

CAP. III
Patrimoniul

ART. 5
(1) Patrimoniul net al institutului naţional, stabilit pe baza situaţiei financiare de la data de 30 iunie 2003, este de 7.479.268 mii lei. Activul institutului naţional, stabilit pe aceeaşi bazã şi la aceeaşi datã, este de 15.383.031 mii lei.
(2) Activul şi pasivul Institutului de Cercetãri Chimice - ICECHIM Bucureşti se preiau pe bazã de protocol de predarepreluare de cãtre institutul naţional, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
ART. 6
(1) Institutul naţional administreazã cu diligenţa unui bun proprietar bunuri proprietate privatã a statului, precum şi alte bunuri dobândite sau realizate din venituri proprii, în condiţiile legii. Bunurile proprietate privatã a statului, precum şi cele dobândite ori realizate din venituri proprii se aflã în administrarea sau în proprietatea institutului naţional, dupã caz, şi se evidenţiazã distinct în contabilitatea acestuia.
(2) Rezultatele cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice aparţin institutului naţional, în calitate de persoanã juridicã executantã, şi ordonatorului principal de credite, în egalã mãsurã, dacã prin contract nu s-a prevãzut altfel. Administrarea, înregistrarea în evidenţa contabilã a institutului naţional, precum şi înstrãinarea, închirierea sau concesionarea şi casarea rezultatelor cercetãrilor obţinute în baza derulãrii unui contract finanţat din fonduri publice se fac potrivit <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare.
(3) În exercitarea drepturilor sale institutul naţional posedã şi foloseşte bunuri aflate în patrimoniul sãu şi, dupã caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizãrii obiectului sãu de activitate.
(4) Institutul naţional poate realiza servicii sau activitãţi de microproducţie prin asociere sau în participaţiune, în scopul stimulãrii şi valorificãrii rezultatelor cercetãrii, cu aprobarea ministerului coordonator şi a autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.
(5) Concesionarea sau închirierea unor subunitãţi, servicii sau activitãţi se poate face numai în scopul stimulãrii transferului rezultatelor activitãţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale corespunzãtoare, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(6) Patrimoniul institutului naţional poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. IV
Structura organizatoricã şi funcţionalã

ART. 7
(1) Institutul naţional poate avea în structurã subunitãţi cu sau fãrã personalitate juridicã, dupã caz, centre, compartimente, secţii, laboratoare şi alte structuri organizatorice necesare realizãrii obiectului sãu de activitate.
(2) În funcţie de specificul activitãţii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare proprii ori în colaborare cu alte unitãţi din ţarã sau din strãinãtate.
ART. 8
Modificãrile în structura organizatoricã şi funcţionalã a institutului naţional se propun de directorul general, se avizeazã de consiliul de administraţie şi se aprobã de ministrul economiei şi comerţului prin ordin.

CAP. V
Organele de conducere

ART. 9
(1) Conducerea institutului naţional este asiguratã de:
a) consiliul de administraţie;
b) comitetul de direcţie;
c) directorul general.
(2) Orientarea şi coordonarea activitãţii tehnico-ştiinţifice din institutul naţional sunt asigurate de consiliul ştiinţific.
(3) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitãţile aflate în structura institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuterniciri de reprezentare în numele institutului naţional, cu avizul consiliului de administraţie.
(4) Conducãtorii subunitãţilor din structura institutului naţional rãspund în faţa consiliului de administraţie şi a directorului general de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competenţelor încredinţate de aceştia.
Consiliul de administraţie
ART. 10
Consiliul de administraţie este format din 7 membri, cetãţeni români, numiţi prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, cu avizul autoritãţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, la propunerea conducerii autoritãţii de la care aceştia provin, pentru un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit.
ART. 11
(1) Din consiliul de administraţie fac parte în mod obligatoriu:
a) directorul general al institutului naţional, care este şi preşedintele consiliului de administraţie;
b) un reprezentant al ministerului coordonator;
c) un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului;
d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
e) un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei;
f) preşedintele consiliului ştiinţific al institutului naţional;
g) un specialist din domeniul de activitate al institutului naţional, propus de ministrul economiei şi comerţului.
(2) Consiliul de administraţie îşi desemneazã prin vot vicepreşedintele.
ART. 12
Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau lipsã de activitate în executarea mandatului se face de acelaşi organ care a fãcut numirea.
ART. 13
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt cetãţeni români şi îşi pãstreazã calitatea de angajat la instituţia sau unitatea de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile care derivã din aceastã calitate.
(2) Pentru activitatea desfãşuratã în aceastã calitate membrii consiliului de administraţie primesc o indemnizaţie lunarã, stabilitã de consiliul de administraţie, care nu poate depãşi 20% din salariul de bazã al directorului general al institutului naţional.
(3) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de douã consilii de administraţie ale institutelor naţionale de cercetare şi nu pot participa, în aceeaşi calitate, la alte unitãţi cu care institutul naţional are relaţii contractuale sau interese concurente.
(4) Sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care personal, soţul/soţia ori rudele pânã la gradul al doilea inclusiv sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la alte unitãţi cu acelaşi profil ori cu care institutul naţional se aflã în relaţii economice directe.
ART. 14
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, avizat de ministerul coordonator. Acesta hotãrãşte în problemele privind activitatea institutului naţional, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa altor organe.
ART. 15
(1) Consiliul de administraţie se întruneşte de regulã o datã pe lunã sau ori de câte ori interesele institutului naţional o cer, la convocarea preşedintelui consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia, a vicepreşedintelui ales de membrii consiliului ori la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor consiliului de administraţie.
(2) Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre vicepreşedintele ales de membrii consiliului de administraţie.
ART. 16
(1) Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor sãi. Dacã nu este îndeplinitã aceastã condiţie, şedinţa consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.
(2) Deciziile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul total al membrilor.
ART. 17
La şedinţele consiliului de administraţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 18
Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analizã consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensatã conform prevederilor legale.
ART. 19
(1) Membrii consiliului de administraţie sunt rãspunzãtori în condiţiile legii pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin şi rãspund solidar pentru gestionarea patrimoniului institutului naţional.
(2) Membrii consiliului de administraţie care s-au abţinut ori s-au împotrivit luãrii unei decizii care s-a dovedit pãgubitoare pentru institutul naţional nu rãspund dacã au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anunţat în scris despre aceasta ministerul coordonator.
(3) Membrii consiliului de administraţie care nu respectã prevederile art. 13 alin. (3) şi (4) rãspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate institutului naţional ca urmare a acestui fapt.
ART. 20
(1) Consiliul de administraţie are, în principal, urmãtoarele atribuţii:
a) aprobã, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului naţional, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente, în concordanţã cu strategia generalã a domeniului propriu de activitate;
b) propune modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitãţi din structura acestuia;
c) analizeazã şi avizeazã proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, care se depune la ministerul coordonator în vederea aprobãrii conform reglementãrilor legale;
d) analizeazã şi avizeazã situaţiile financiare anuale, pe care le supune spre aprobare ministerului coordonator, şi aprobã raportul de gestiune asupra activitãţii desfãşurate de institutul naţional în anul precedent;
e) analizeazã realizarea criteriilor de performanţã şi raportarea trimestrialã privind activitatea realizatã de institutul naţional şi aprobã mãsuri pentru desfãşurarea acesteia în condiţii de echilibru ale bugetului de venituri şi cheltuieli;
f) analizeazã, aprobã sau, dupã caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmeazã a fi realizate de institutul naţional;
g) propune spre aprobare majorarea sau diminuarea patrimoniului, precum şi concesionarea sau închirierea unor bunuri din patrimoniul institutului naţional, în condiţiile legii;
h) aprobã valorificarea bunurilor proprii dobândite, cu respectarea prevederilor legale;
i) aprobã volumul creditelor bancare prevãzute la art. 34 şi stabileşte modul de rambursare a acestora;
j) aprobã utilizarea disponibilitãţilor în valutã;
k) aprobã mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncã;
l) aprobã criteriile şi comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul institutului naţional.
(2) Consiliul de administraţie exercitã orice alte atribuţii stabilite potrivit prevederilor legale.
ART. 21
În primul trimestru al fiecãrui an, consiliul de administraţie prezintã ministerului coordonator un raport asupra activitãţii desfãşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.
ART. 22
Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institutul naţional. Atribuţiile secretariatului sunt prevãzute în regulamentul de funcţionare al consiliului de administraţie.
Comitetul de direcţie
ART. 23
(1) Conducerea operativã a institutului naţional este asiguratã de un comitet de direcţie, compus din directorul general şi conducãtorii principalelor compartimente din structura organizatoricã a institutului naţional.
(2) La şedinţele comitetului de direcţie participã, în calitate de invitat permanent, un reprezentant al sindicatului reprezentativ din institutul naţional sau un reprezentant al salariaţilor, în cazul în care aceştia nu sunt constituiţi în sindicat.
ART. 24
(1) Comitetul de direcţie exercitã atribuţii şi are rãspunderi în limita competenţelor propuse de directorul general şi aprobate de consiliul de administraţie.
(2) Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
a) strategia programelor de dezvoltare a institutului naţional;
b) programul anual de cercetare-dezvoltare;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli;
d) programul de investiţii;
e) sistemul de asigurare a calitãţii;
f) alte obligaţii.
ART. 25
Comitetul de direcţie se întruneşte decadal şi ori de câte ori interesele institutului naţional o impun, la convocarea directorului general sau la solicitarea unei treimi din numãrul membrilor sãi.
Directorul general
ART. 26
(1) Activitatea curentã a institutului naţional este condusã de directorul general, numit pentru o perioadã de 4 ani pe baza rezultatelor concursului de selecţie organizat conform metodologiei elaborate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La expirarea acestui termen, în funcţie de performanţele realizate, numirea directorului general poate fi prelungitã pentru o perioadã de cel mult 4 ani.
(2) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general se fac prin ordin al ministrului economiei şi comerţului.
ART. 27
(1) Directorul general are, în principal, urmãtoarele atribuţii şi responsabilitãţi:
a) reprezintã, personal sau prin delegat, interesele institutului naţional în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţarã şi din strãinãtate;
b) stabileşte atribuţiile, competenţele şi relaţiile la nivelul subunitãţilor şi departamentelor institutului naţional, precum şi relaţiile acestora cu terţii, cu avizul consiliului de administraţie;
c) propune consiliului de administraţie modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a institutului naţional;
d) numeşte directorii şi conducãtorii compartimentelor din structura organizatoricã a institutului naţional, în urma concursului organizat pe baza criteriilor propuse de comitetul de direcţie, şi îi revocã, dupã caz, cu avizul consiliului de administraţie;
e) angajeazã şi concediazã personalul institutului naţional, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv de muncã;
f) asigurã negocierea contractului colectiv de muncã la nivelul institutului naţional şi a salariilor personalului acestuia, prin comitetul de direcţie; aprobã salariile rezultate din negocierea directã;
g) rãspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
h) adoptã mãsuri şi urmãreşte realizarea operaţiunilor de comerţ interior şi de import-export, prin compartimentele specializate ale institutului naţional;
i) analizeazã lunar stadiul valorificãrii rezultatelor cercetãrii, inclusiv activitatea compartimentului de marketing;
j) are atribuţii şi rãspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului naţional de la bugetul de stat;
k) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului naţional;
l) exercitã orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau delegate de consiliul de administraţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale prevãzute la alin. (1) directorul general emite decizii.
Consiliul ştiinţific
ART. 28
(1) Consiliul ştiinţific este format din minimum 9 membri, reprezentând principalele compartimente din cadrul institutului naţional care desfãşoarã activitãţi de cercetare-dezvoltare.
(2) Consiliul ştiinţific este alcãtuit din cercetãtori cu realizãri deosebite în domeniu, salariaţi ai institutului naţional, aleşi pe 4 ani prin vot secret de cãtre cadrele cu studii superioare din institutul naţional.
(3) Din consiliul ştiinţific fac parte de drept directorul general şi directorul ştiinţific ai institutului naţional.
(4) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot secret de cãtre membrii consiliului ştiinţific.
(5) Consiliul ştiinţific se organizeazã şi funcţioneazã în conformitate cu regulamentul propriu, aprobat de consiliul de administraţie.
ART. 29
Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt urmãtoarele:
a) participã la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitãţii de cercetare-dezvoltare a domeniului şi la elaborarea planurilor proprii de cercetare-dezvoltare;
b) analizeazã, avizeazã şi urmãreşte realizarea lucrãrilor de cercetare ştiinţificã;
c) propune spre aprobare consiliului de administraţie programul anual de cercetare-dezvoltare şi inovare al institutului naţional;
d) avizeazã hotãrârile şi alte materiale supuse aprobãrii consiliului de administraţie, care implicã politica de cercetare a institutului naţional şi a ramurii;
e) propune mãsuri pentru perfecţionarea profesionalã, încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;
f) organizeazã şi coordoneazã desfãşurarea manifestãrilor cu caracter ştiinţific;
g) avizeazã acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;
h) avizeazã acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în ţarã şi în strãinãtate.

CAP. VI
Bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestuia.
Relaţii financiare

ART. 30
(1) Institutul naţional întocmeşte anual buget de venituri şi cheltuieli, situaţiile financiare anuale, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Situaţiile financiare anuale se aprobã de cãtre ministerul coordonator, în condiţiile legii.
ART. 31
(1) Veniturile şi cheltuielile institutului naţional se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se întocmeşte pe baza indicatorilor de performanţã stabiliţi de ministerul coordonator şi se aprobã prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
ART. 32
Institutul naţional determinã anual volumul de venituri de realizat şi de cheltuieli totale de efectuat, corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programatã.
ART. 33
(1) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementãrilor legale şi prevederilor contractului colectiv de muncã, în limita fondului total destinat plãţii salariilor, prevãzut în bugetul de venituri şi cheltuieli stabilit, potrivit legii.
(2) Salariul de bazã al directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 34
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an resursele financiare ale institutului naţional nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite bancare în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent.
(2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se efectueazã cu aprobarea ministerului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 35
(1) Institutul naţional hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã a fi realizate, potrivit obiectului sãu de activitate, finanţarea efectuându-se din surse proprii şi din credite bancare, precum şi din surse bugetare, prin ministerul coordonator, potrivit legii.
(2) Ministerul coordonator va cuprinde în bugetul sãu de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizãrii unor investiţii, dotãri, achiziţionãrii de aparaturã, echipamente şi instalaţii pentru institutul naţional.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudecã potrivit legii.
ART. 36
(1) Operaţiunile de încasãri şi plãţi ale institutului naţional se efectueazã prin conturi deschise la bãnci cu sediul în România.
(2) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de încasãri şi plãţi în lei şi în valutã, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casã şi a normativelor de disciplinã financiarvalutare stabilite prin actele normative în vigoare.
(3) Institutul naţional poate efectua operaţiuni de comerţ exterior, aferente obiectului sãu de activitate, potrivit legii. Operaţiunile de încasãri şi plãţi cu strãinãtatea se vor efectua prin conturi bancare deschise la unitãţile bancare specializate cu sediul în România.
ART. 37
Institutul naţional îşi va organiza controlul financiar preventiv propriu şi auditul financiar intern, potrivit legii.

CAP. VII
Reglementarea litigiilor

ART. 38
Litigiile institutului naţional cu persoane fizice sau juridice, nesoluţionate pe cale amiabilã, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecatã române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 39
(1) Prezentul regulament se completeazã cu celelalte reglementãri legale care se referã la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
(2) Modificãrile şi completãrile prezentului regulament se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea ministerului coordonator şi cu avizul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
ART. 40
Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare care are loc într-un interval de maximum 5 ani sau la modificarea obiectului de activitate al institutului naţional.___________________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016