Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 iunie 2014  de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 4 iunie 2014 de organizare şi funcţionare a Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 17 iunie 2014


    CAP. I
    Organizarea Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii

    ART. 1
    Grupul pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare GEIEAN, se constituie ca organism de dialog interinstituţional fără personalitate juridică, pe lângă Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, denumit în continuarea DIMMMAT, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    ART. 2
    Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un instrument destinat îmbunătăţirii calităţii şi coerenţei procesului de reglementare a întreprinderilor mici şi mijlocii din perspectiva dezvoltării durabile a României.
    ART. 3
    (1) GEIEAN este un organism de dialog interinstituţional pentru dezbaterea impactului actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii, în cadrul căruia membri desemnaţi de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, camere de comerţ şi industrie, patronate şi organizaţii neguvernamentale de reprezentare a întreprinderilor mici şi mijlocii - membre în Consiliul Economic şi Social - cadre universitare, cercetători, economişti şi organizaţii ale mediului asociativ, emit un aviz consultativ cu privire la oportunitatea promovării actelor normative supuse analizei.
    (2) GEIEAN contribuie, prin activitatea desfăşurată, la simplificarea procedurilor administrative şi la prevenirea creşterii nejustificate a costurilor legate de conformarea întreprinderilor mici şi mijlocii cu reglementările în vigoare şi/sau cu propunerile legislative prezentate spre analiză, oferind factorilor de decizie informaţiile necesare cu privire la impactul implementării politicilor publice în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii.
    (3) Misiunea GEIEAN este:
    a) de a elimina tendinţele de suprareglementare şi efectele negative ale acestora asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
    b) de a parcurge o etapă preliminară, de adaptare şi de transpunere efectivă şi eficientă a legislaţiei europene, prin analize ex-ante (în special elemente de cost-beneficiu);
    c) de dezvoltare a unui cadru de reglementare coerent;
    d) de a întări colaborarea interinstituţională şi de a spori transparenţa şi comunicarea în procesul decizional.
    (4) GEIEAN are următoarea componenţă:
    a) preşedinte;
    b) membri: reprezentanţi ai DIMMMAT, desemnaţi prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism din cadrul direcţiilor de specialitate ale departamentului, câte un reprezentant al instituţiilor şi organizaţiilor menţionate în anexa la prezentul regulament, desemnaţi de conducerea acestora.
    (5) La şedinţele GEIEAN pot participa, cu acordul preşedintelui GEIEAN, şi invitaţi din mediul de afaceri, societatea civilă sau din mediul asociativ interesaţi de subiectele ce urmează a fi dezbătute.
    (6) Secretariatul GEIEAN este asigurat de către DIMMMAT.
    (7) Lista membrilor GEIEAN şi datele de contact ale acestora vor fi afişate pe site-ul DIMMMAT (www.imm.gov.ro)
    (8) Preşedinţia GEIEAN se asigură prin rotaţie de reprezentantul DIMMMAT şi un reprezentant al membrilor GEIEAN desemnat de aceştia.

    CAP. II
    Procedura de evaluare a impactului economic al actelor normative

    ART. 4
    Evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii se realizează în concordanţă cu principiul "Gândiţi mai întâi la scară mică", principiul numărului constant şi principiul proporţionalităţii analizei, variind în funcţie de complexitatea implicaţiilor actului normativ iniţiat.
    ART. 5
    GEIEAN analizează raportul privind aplicarea Testului IMM şi emite un aviz consultativ cu privire la oportunitatea aprobării proiectului de act normativ evaluat, care se trimite iniţiatorului, prin grija DIMMMAT.
    ART. 6
    Actele normative supuse analizei sunt din sfera:
    a) impozitelor şi taxelor;
    b) ajutoarelor de stat;
    c) înregistrarea şi autorizarea persoanelor fizice, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a persoanelor juridice;
    d) stabilirea, modificarea condiţiilor, termenelor şi procedurilor referitoare la obligaţiile de raportare.

    CAP. III
    Atribuţiile GEIEAN şi ale secretariatului

    ART. 7
    GEIEAN are următoarele atribuţii:
    a) analizează raportul privind aplicarea Testului IMM pentru proiectul de act normativ respectiv;
    b) efectuează, după caz, analize cost-beneficiu asupra actelor normative în vigoare, la implementarea cărora au fost identificate probleme majore, şi înaintează preşedintelui GEIEAN propuneri în consecinţă;
    c) formulează propuneri şi recomandări iniţiatorului propunerii legislative pentru realizarea de analize/sondaje suplimentare referitoare la impactul economic al propunerii respective de act normativ;
    d) formulează propuneri de modificare/completare a proiectelor actelor normative cu impact asupra sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, pe baza concluziilor testelor IMM efectuate;
    e) adresează institutelor de specialitate solicitări de realizare a unor studii de impact major, în cazul în care rezultatele Testului IMM reliefează necesitatea elaborării acestora;
    f) formulează opinii cu privire la implementarea rezultatelor studiilor de impact, pe care le înaintează preşedintelui GEIEAN;
    g) înaintează preşedintelui GEIEAN propuneri pentru facilitarea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la sursele de informare.
    ART. 8
    Secretariatul GEIEAN îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor reuniunilor GEIEAN;
    b) primeşte, analizează, prezintă şi valorifică observaţiile/propunerile membrilor GEIEAN referitoare la problemele supuse dezbaterilor grupului;
    c) întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor GEIEAN şi îl supune aprobării preşedintelui GEIEAN;
    d) asigură convocarea membrilor GEIEAN;
    e) informează membrii GEIEAN cu privire la lucrările acestuia, le transmite ordinea de zi şi materialele referitoare la temele incluse pe ordinea de zi;
    f) asigură redactarea proceselor-verbale ale şedinţelor GEIEAN şi transmiterea lor, prin poştă electronică şi/sau în formă tipărită, membrilor acestuia;
    g) monitorizează derularea acţiunilor prevăzute de GEIEAN;
    h) asigură arhivarea documentelor privind activitatea GEIEAN;
    i) întocmeşte şi prezintă raportul anual al activităţii GEIEAN, care va cuprinde temele incluse pe ordinea de zi a şedinţelor, situaţia prezenţei şi participării membrilor la lucrările GEIEAN, recomandările formulate, rezultatele monitorizării de către membrii GEIEAN a valorificării de către autorităţile competente a recomandărilor elaborate de GEIEAN;
    j) asigură publicarea pe site-ul DIMMMAT a ordinii de zi, a concluziilor şedinţelor GEIEAN şi a raportului anual al activităţii GEIEAN;
    k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de preşedintele GEIEAN pentru buna desfăşurare a activităţii GEIEAN.

    CAP. IV
    Modul de funcţionare a GEIEAN

    ART. 9
    GEIEAN se întruneşte în şedinţe ordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui GEIEAN.
    ART. 10
    (1) Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de către Secretariatul GEIEAN, pe baza solicitărilor iniţiatorilor actelor normative, se aprobă de preşedintele GEIEAN şi se afişează pe site-ul DIMMMAT cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data şedinţei.
    (2) Convocarea şedinţelor GEIEAN se face, în scris, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de data şedinţei, de către Secretariatul GEIEAN, care va transmite fiecărui membru prin e-mail invitaţia de participare, ordinea de zi şi, după caz, alte materiale referitoare la temele incluse pe ordinea de zi.
    (3) Şedinţele GEIEAN nu necesită un anumit cvorum.
    (4) Hotărârile GEIEAN se iau prin votul majorităţii simple a membrilor care votează.
    ART. 11
    Şedinţele GEIEAN sunt conduse de preşedinte sau de reprezentantul desemnat al acestuia.
    ART. 12
    (1) În realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 7, GEIEAN emite avize consultative cu privire la oportunitatea aprobării proiectelor de acte normative pentru care au fost prezentate rapoarte privind aplicarea Testului IMM, împreună, după caz, cu recomandări cu rol consultativ.
    (2) Avizele şi recomandările GEIEAN se înaintează, prin secretariatul GEIEAN, iniţiatorilor proiectelor actelor normative respective, în termen de cel mult 3 zile de la data şedinţei în cadrul căreia au fost adoptate.
    (3) În cazul iniţierii unor propuneri de modificare a actelor normative în vigoare, la recomandarea GEIEAN, cu acordul preşedintelui GEIEAN, acestea vor fi supuse dezbaterilor publice.
    ART. 13
    (1) Secretariatul GEIEAN va consemna dezbaterile şedinţei, punctele de vedere, propunerile şi recomandările formulate de membrii GEIEAN, în procesul-verbal al şedinţei.
    (2) Procesele-verbale, în original, împreună cu documentele aferente fiecărui punct al ordinii de zi, se arhivează şi se păstrează, prin grija secretariatului GEIEAN, în dosare întocmite pentru fiecare dintre şedinţe.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    ART. 14
    Prezentul regulament poate fi modificat sau completat prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 15
    Se aprobă componenţa GEIEAN prevăzută în anexă.

    ANEXĂ
    -----
la regulament
-------------


       Ministerele, instituţiile şi organizaţiile reprezentate în GEIEAN

    1. Academia Română
    2. Academia de Studii Economice
    3. Ministerul Economiei
    4. Ministerul Finanţelor Publice
    5. Ministerul Justiţiei
    6. Ministerul Fondurilor Europene
    7. Ministerul Afacerilor Externe
    8. Ministerul pentru Societatea Informaţională
    9. Ministerul Educaţiei Naţionale
    10. Ministerul Afacerilor Interne
    11. Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
    12. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    13. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice
    14. Ministerul Transporturilor
    15. Ministerul Sănătăţii
    16. Ministerul Culturii
    17. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
    18. Ministerul Tineretului şi Sportului
    19. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    20. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    21. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
    22. Asociaţia Română de Standardizare - ASRO
    23. Asociaţia Română de Acreditare - RENAR
    24. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
    25. Fondul Român de Contragarantare - S.A.
    26. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - I.F.N.
    27. Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
    28. Camera de Comerţ şi Industrie a României
    29. Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti
    30. Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meşteşugăreşti - UCECOM
    31. Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum - CENTROCOOP
    32. Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România - PTIR
    33. Uniunea Naţională a Patronatului Român - UNPR-
    34.-Patronatul Român
    35. Confederaţia Naţională a Patronatului Român
    36. Confederaţia Patronală din Industria României - CONPIROM
    37. Consiliul Naţional al Patronilor din România - CONPR -
    38. Patronatul Naţional Român
    39. Asociaţia Română a Băncilor
    40. Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR 1903
    41. Uniunea Generală a Industriaşilor din România - UGIR
    42. Patronatul Naţional al Femeilor de Afaceri din IMM
    43. Junior Achievement Romania
    44. Forumul Tinerilor din România
    45. Asociaţia pentru Antreprenoriat din România
    46. Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase - ROMPAN
    47. Federaţia Patronală a Textilelor, Confecţiei şi Pielăriei - FEPAIUS
    48. Federaţia Patronală din Industria Construcţiilor de Maşini - FEPACM
    49. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
    50. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
    51. Autoritatea Naţională pentru Turism
    52. Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
    53. Asociaţia Naţională a Exportatorilor şi Importatorilor din România
    54. Romanian Business Leaders
    55. Blocul Naţional Sindical
    56. Confederaţia Sindicatelor Democratice din România - CSDR
    57. Confederaţia Naţională Sindicală "Cartel Alfa"
    58. Confederaţia Sindicală Naţională "Meridian"
    59. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - "Frăţia"
    60. Agenţiile de dezvoltare regională:
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord-Est
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 2 Sud-Est
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 3 Sud
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 4 Sud-Vest
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 5 Vest
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 6 Nord-Vest
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 7 Centru
    - Agenţia pentru Dezvoltare Regională 8 Bucureşti - Ilfov

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016