Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 REGULAMENT din 4 decembrie 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 decembrie 2018  de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT din 4 decembrie 2018 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari

EMITENT: Inspecţia Judiciară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 decembrie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 131 din 4 decembrie 2018, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 1038 din 6 decembrie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Inspectorii din cadrul Inspecţiei Judiciare sunt numiţi în funcţie de către inspectorul-şef, în urma unui concurs organizat de Inspecţia Judiciară, pentru un mandat de 3 ani.
    (2) Concursul prevăzut la alin. (1) constă în susţinerea unui interviu şi a unei testări scrise.
    (3) Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare şi posturile care se scot la concurs se anunţă cu cel puţin 3 luni înaintea datei concursului. Concursul se organizează cu cel puţin 3 luni înainte de data expirării mandatului de inspector judiciar.
    (4) Data, locul, tematica, bibliografia şi calendarul estimativ al concursului se aprobă prin ordin al inspectorului-şef, la propunerea comună a directorilor direcţiilor de inspecţie şi a coordonatorului Compartimentului resurse umane, cu avizul şefului Serviciului juridic şi documentare.
    (5) Anunţul privind organizarea concursului cuprinde datele prevăzute la alin. (4) şi se afişează la sediul Inspecţiei Judiciare şi se publică pe pagina de internet a acesteia.
    (6) Anunţul privind organizarea concursului se transmite preşedinţilor curţilor de apel şi preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea informării judecătorilor şi procurorilor de la instanţele şi parchetele aflate în circumscripţiile teritoriale ale acestora.

    CAP. II
    Înscrierea la concurs
    ART. 2
    Pot participa la concurs judecătorii şi procurorii care au o vechime de cel puţin 10 ani în magistratură, care au funcţionat cel puţin la tribunal sau parchet de pe lângă tribunal şi au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare.

    ART. 3
    (1) Cererile de înscriere la concurs se depun la Inspecţia Judiciară, în termen de 15 zile de la data afişării şi publicării anunţului prevăzut la art. 1 alin. (5). Formularul cererii este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    (2) La cererea de înscriere se anexează următoarele documente:
    a) curriculum vitae;
    b) 10 lucrări întocmite de candidat, reprezentative pentru activitatea profesională desfăşurată în ultimii 3 ani.

    (3) De asemenea, pot fi depuse lucrări de specialitate întocmite sau articole publicate, precum şi orice alte înscrisuri pe care candidatul le consideră relevante.

    CAP. III
    Organizarea şi desfăşurarea concursului
    SECŢIUNEA 1
    Comisiile de concurs
    ART. 4
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului se constituie următoarele comisii:
    a) comisia de organizare a concursului, denumită în continuare comisia de organizare;
    b) comisia de elaborare a subiectelor pentru testarea scrisă, denumită în continuare comisia pentru subiecte;
    c) comisia de corectare a lucrărilor la testarea scrisă, denumită în continuare comisia de corectare;
    d) comisia de soluţionare a contestaţiilor privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs, precum şi cel obţinut la proba scrisă, denumită în continuare comisia pentru contestaţii;
    e) comisia pentru interviu.

    (2) Constituirea şi componenţa comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se dispun de inspectorul-şef, prin ordin, într-un termen care asigură buna desfăşurare a concursului.
    (3) În comisiile de concurs se desemnează şi membri supleanţi, care, în ordinea stabilită prin ordinul de constituire, îi înlocuiesc de drept pe membrii comisiei în caz de imposibilitate obiectivă de exercitare a atribuţiilor.
    (4) Numirea în comisiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se face pe baza consimţământului liber exprimat de persoanele respective, după ce declară în scris că soţii, soţiile, rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv nu candidează la concurs. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie.
    (5) Persoanele care devin incompatibile ulterior numirii în comisiile de concurs au obligaţia să îi înştiinţeze de îndată pe preşedinţii acestora.

    ART. 5
    Drepturile şi obligaţiile membrilor comisiilor de concurs se stabilesc prin contract.

    ART. 6
    Consimţământul, declaraţiile şi contractele prevăzute de prezentul regulament se păstrează la dosarul concursului.

    ART. 7
    (1) Comisia de organizare se compune din 5 membri, dintre care 2 sunt inspectori judiciari, iar 3 sunt, de regulă, consilieri juridici asimilaţi judecătorilor şi procurorilor sau, în caz de imposibilitate, alt personal din aparatul propriu al Inspecţiei Judiciare.
    (2) Comisia de organizare are un preşedinte şi un vicepreşedinte, care sunt desemnaţi prin ordinul de constituire dintre inspectorii judiciari numiţi în comisie.
    (3) Ulterior stabilirii definitive a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs, preşedintele comisiei de organizare numeşte, prin hotărâre, responsabilii de sală şi supraveghetorii într-un număr suficient pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului. Responsabilii de sală şi supraveghetorii fac parte din personalul Inspecţiei Judiciare. Dispoziţiile art. 6 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 8
    (1) Comisia de organizare a concursului are următoarele atribuţii principale:
    a) centralizează dosarele de concurs ale candidaţilor cuprinzând candidaturile şi documentele anexate acestora; întocmeşte lista candidaţilor înscrişi, verifică îndeplinirea condiţiilor legale de participare la concurs; întocmeşte şi publică lista candidaţilor care îndeplinesc aceste condiţii, precum şi lista finală a candidaţilor;
    b) atribuie fiecărui candidat care îndeplineşte condiţiile legale de participare la concurs un cod alcătuit dintr-o literă şi patru cifre, în vederea publicării notelor obţinute la interviu şi la testarea scrisă; întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează corespondenţa dintre candidat şi codul atribuit; ia măsuri pentru ca aceste date să fie cunoscute unui număr restrâns de persoane care desfăşoară activităţi ce presupun în mod necesar cunoaşterea identităţii candidatului;
    c) sprijină, prin propuneri adecvate, asigurarea spaţiilor pentru susţinerea în bune condiţii a interviului şi a testării scrise, a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs, a asistenţei medicale în timpul susţinerii interviului şi testării scrise, precum şi a achiziţionării necesarului de rechizite;
    d) asigură securizarea subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Inspecţiei Judiciare şi în timpul transportului acestora;
    e) asigură confecţionarea ştampilelor pentru concurs, numerotate;
    f) instruieşte responsabilii de sală cu cel puţin 24 de ore înaintea datei testării scrise;
    g) repartizează candidaţii, în ordinea alfabetică a numelui acestora, pentru susţinerea interviului şi a testării scrise; afişează listele candidaţilor pe uşile sălilor de concurs şi asigură publicarea acestora pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea probelor;
    h) primeşte de la comisia pentru subiecte, în plicuri distincte, închise şi sigilate, subiectele pentru testarea scrisă şi baremele de notare, pe care le păstrează la sediul Inspecţiei Judiciare;
    i) coordonează multiplicarea subiectelor pentru testarea scrisă; sigilează plicurile care conţin necesarul de foi cu subiecte pentru fiecare sală de concurs; distribuie candidaţilor foile cu subiecte;
    j) afişează baremul de notare la centrul de concurs, după încheierea probei scrise, şi asigură publicarea acestuia împreună cu subiectele de concurs pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare;
    k) organizează transportul lucrărilor scrise de la centrul de concurs la centrul de corectare şi răspunde de siguranţa acestora;
    l) predă comisiei de corectare lucrările scrise, subiectele şi baremele de notare în ziua desfăşurării concursului;
    m) ia măsuri pentru ca în spaţiile destinate comisiilor de concurs şi susţinerii probelor de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie;
    n) primeşte lucrările scrise, borderourile individuale de notare şi borderoul centralizator de la comisia de corectare;
    o) calculează mediile finale pe baza cărora întocmeşte listele cu rezultatele concursului;
    p) asigură publicarea listelor cu rezultatele concursului pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare;
    q) analizează organizarea, desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă inspectorului-şef concluziile ce decurg din această analiză;
    r) informează de îndată inspectorul-şef cu privire la orice situaţie neprevăzută în desfăşurarea concursului.

    (2) Comisia de organizare îndeplineşte orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului.

    ART. 9
    Preşedintele comisiei de organizare ia toate măsurile necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute la art. 8 şi întocmeşte fişele de atribuţii pentru vicepreşedinte şi ceilalţi membri ai comisiei.

    ART. 10
    Fiecare dintre comisiile pentru subiecte, de corectare şi pentru contestaţii sunt formate din câte 3 inspectori judiciari. Activitatea fiecărei comisii este coordonată de un preşedinte, desemnat prin ordinul de constituire.

    ART. 11
    (1) La elaborarea subiectelor, comisia pentru subiecte are în vedere:
    a) asigurarea concordanţei subiectelor cu tematica şi bibliografia de concurs;
    b) distribuirea echilibrată în cuprinsul subiectelor a materiei de concurs şi asigurarea unui grad de complexitate ridicat;
    c) evitarea, pe cât posibil, a repetării subiectelor de la concursurile anterioare, precum şi a subiectelor ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică;
    d) stabilirea timpului alocat elaborării lucrării şi a celui recomandat pentru rezolvarea fiecărui subiect, astfel încât toate subiectele să poată fi rezolvate complet, clar şi concis;
    e) indicarea notei maxime care poate fi acordată pentru rezolvarea fiecărui subiect, precum şi a modului de notare.

    (2) La stabilirea baremului de notare se va aprecia, cu precădere, motivarea sau, dacă este cazul, modalităţile alternative de motivare a soluţiei alese de candidat; pentru subiectele de concurs ce conţin probleme controversate în doctrină şi în practică se vor nota toate soluţiile a căror corectitudine poate fi argumentată logic şi coerent din punct de vedere legal.

    ART. 12
    Comisia de corectare soluţionează contestaţiile la barem, adoptă baremul definitiv şi corectează lucrările scrise. Baremul definitiv se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare.

    ART. 13
    Comisia pentru contestaţii stabileşte rezultatul definitiv al verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs şi pe acela obţinut la testarea scrisă.

    ART. 14
    (1) Comisia de interviu este alcătuită din inspectorul-şef, directorii direcţiilor de inspecţie şi un psiholog, cu vot consultativ. Activitatea comisiei este coordonată de inspectorul-şef.
    (2) În caz de imposibilitate obiectivă de îndeplinire a atribuţiilor, suplinirea membrilor comisiei de interviu se asigură de persoanele prevăzute de lege sau desemnate de inspectorul-şef, prin ordin, să asigure continuitatea conducerii Inspecţiei Judiciare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Desfăşurarea concursului
    ART. 15
    (1) Lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare în termen de 10 zile de la data expirării termenului de înscriere.
    (2) Candidaţii în privinţa cărora s-a apreciat că nu îndeplinesc condiţiile legale de participare la concurs pot formula contestaţii în termen de 24 de ore de la publicarea listei prevăzute la alin. (1). Contestaţiile se depun la Inspecţia Judiciară şi se soluţionează de comisia prevăzută la art. 14.
    (3) După soluţionarea contestaţiilor, se întocmeşte lista finală a candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de participare la concurs. Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 16
    Candidaţii se pot retrage din concurs:
    a) anterior datei stabilite pentru susţinerea interviului, caz în care Inspecţia Judiciară va fi notificată în scris cu cel puţin 5 zile înaintea acestei date;
    b) ulterior publicării rezultatelor la interviu, caz în care Inspecţia Judiciară va fi notificată în scris cu cel puţin 5 zile înaintea datei stabilite pentru susţinerea testării scrise.


    ART. 17
    (1) Inspecţia Judiciară, la solicitarea comisiei de organizare, efectuează, anterior susţinerii interviului, verificări privind următoarele aspecte:
    a) traseul profesional;
    b) conduita profesională în timpul şedinţei de judecată şi relaţia cu justiţiabilii, avocaţii, experţii şi interpreţii în timpul exercitării funcţiei;
    c) relaţiile cu personalul instanţei sau al parchetului la care candidatul exercită, după caz, funcţia de judecător sau procuror, precum şi cu personalul instanţelor sau al parchetelor superioare ori inferioare ierarhic;
    d) conduita în societate;
    e) integritatea, evitarea conflictelor de interese de orice natură şi imparţialitatea;
    f) modul de raportare la valori precum independenţa justiţiei şi imparţialitatea judecătorului sau procurorului;
    g) calitatea lucrărilor întocmite în activitatea profesională, pe baza lucrărilor anexate cererii de înscriere şi a 10 lucrări selectate aleatoriu de inspectorul desemnat să efectueze verificările;
    h) analiza datelor despre activitatea desfăşurată în ultimul an;
    i) evaluarea altor activităţi desfăşurate pe baza unor dispoziţii din legi şi regulamente;
    j) aspecte privind reputaţia profesională şi alte aspecte relevante din activitatea şi conduita candidatului.

    (2) Lucrările având ca obiect verificările prevăzute la alin. (1) se repartizează aleatoriu.
    (3) La solicitarea de efectuare a verificărilor comisia de organizare ataşează următoarele documente:
    a) cererea de înscriere la concurs şi înscrisurile anexate acesteia, în copie;
    b) traseul profesional întocmit de comisie pe baza datelor existente la dosarul profesional al candidatului;
    c) alte înscrisuri care conţin date de ordin personal şi privind cariera profesională, prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.

    (4) După finalizarea verificărilor se întocmeşte un raport a cărui structură este prevăzută în anexa nr. 2, care se transmite comisiei de organizare.
    (5) Cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru susţinerea interviului, comisia de organizare predă rapoartele primite comisiei de interviu.

    ART. 18
    (1) Cu cel puţin 24 de ore înainte de susţinerea interviului, comisia de organizare publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare programarea candidaţilor, stabilită, în ordinea alfabetică a numelui acestora, de către comisia de interviu.
    (2) Accesul candidaţilor în sala de interviu este permis, pe baza unui act de identitate valabil, potrivit programării.
    (3) Interviul se înregistrează audiovideo. Înregistrările se păstrează, la dosarul de concurs, timp de un an, după care se distrug.

    ART. 19
    (1) Comisia de interviu, prin raportare la aspectele prevăzute în anexa nr. 2, evaluează candidaţii pe baza rapoartelor prevăzute la art. 17 alin. (4) şi a răspunsurilor formulate de aceştia.
    (2) Evaluarea se face individual, de către fiecare membru al comisiei, pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 3, cu note de la 0 la 3, prin transformarea punctajului acordat.
    (3) Nota obţinută la interviu reprezintă media aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei şi este definitivă.
    (4) Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut cel puţin nota 2.
    (5) Rezultatele interviului se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare.

    ART. 20
    (1) Subiectele de concurs elaborate pentru testarea scrisă trebuie astfel concepute încât să permită verificarea nivelului de cunoaştere a legislaţiei primare şi secundare, precum şi a altor reglementări relevante în domeniul organizării şi funcţionării instanţelor, a parchetelor şi a Inspecţiei Judiciare, precum şi în materia procedurii civile sau penale, potrivit specializării candidaţilor.
    (2) Cu cel puţin 24 de ore înainte de ora stabilită pentru începerea testării scrise, comisia pentru subiecte stabileşte 3 (trei) variante de subiecte de tip sinteză şi baremele de notare aferente, pe care le depune în plicuri distincte, închise şi sigilate. Plicurile se predau comisiei de organizare cu cel puţin 12 ore înainte de ora începerii testării scrise.
    (3) După expirarea termenului de acces în sălile de concurs, un reprezentant al candidaţilor va alege una dintre variantele de subiecte, iar plicul corespunzător se deschide de preşedintele comisiei de organizare, în prezenţa membrilor acesteia şi a tuturor reprezentanţilor candidaţilor. Pentru fiecare sală de concurs se desemnează câte un reprezentant, iar în cazul în care testarea scrisă se desfăşoară într-o singură sală, sunt desemnaţi doi reprezentanţi.
    (4) Foile cu subiectele alese potrivit alin. (3) se multiplică, prin fotocopiere, într-un număr de exemplare egal cu cel al candidaţilor prezenţi. Preşedintele comisiei de organizare predă responsabililor de sală, în plicuri închise, necesarul de fotocopii, pe bază de proces-verbal.

    ART. 21
    (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs este permis într-un interval de timp stabilit de comisia de organizare, care expiră cu 30 de minute înainte de începerea probei scrise, dar nu mai târziu de momentul deschiderii în sala de concurs a plicurilor cu foile de subiecte. Accesul este permis pe baza unui act de identitate valabil.
    (2) Înainte de predarea, în sălile de concurs, a plicurilor cu foile de subiecte, responsabilii de sală informează candidaţii cu privire la modul de desfăşurare a testării şi modul de completare a datelor personale pe lucrările de concurs tipizate.

    ART. 22
    (1) După ocuparea locurilor în sala de concurs, conform listelor afişate, supraveghetorii distribuie candidaţilor necesarul de tipizate şi foi de hârtie pentru scris, format A4, denumite în continuare ciorne. Tipizatele şi ciornele distribuite sunt marcate cu ştampila de concurs. De asemenea, se distribuie instrumente de scris adecvate, cu pastă de culoare neagră.
    (2) Pentru elaborarea lucrării candidaţii folosesc exclusiv materialele distribuite, potrivit alin. (1), în cantitatea necesară.
    (3) Candidaţii completează personal şi lizibil, cu majuscule, toate datele de identificare menţionate în interiorul spaţiului alocat pe prima filă a lucrării.
    (4) Candidaţii pot deţine şi folosi în timpul probei scrise exclusiv materialele prevăzute cu acest titlu în bibliografia de concurs.
    (5) Supraveghetorii verifică respectarea regulilor prevăzute la alin. (3) şi (4) atât înaintea primirii plicurilor cu subiecte, cât şi pe parcursul desfăşurării testării scrise, până la predarea lucrărilor.
    (6) În sensul prezentului regulament constituie fraudă:
    a) înscrierea unor date dintre cele prevăzute la alin. (3) sau a altor semne distinctive în exteriorul spaţiului alocat;
    b) deţinerea în timpul desfăşurării probei scrise a altor materiale decât a celor prevăzute în bibliografia de concurs şi a oricărui mijloc electronic de comunicare.

    (7) Fraudele prevăzute la alin. (6) se sancţionează cu eliminarea din concurs.
    (8) În caz de fraudă dovedită, responsabilul de sală anulează lucrarea înscriind pe diagonala fiecărei pagini menţiunea „FRAUDĂ“, dispune îndepărtarea din sala de concurs a candidatului în cauză şi consemnează, într-un proces-verbal, faptele constatate şi măsurile dispuse. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare şi candidatului. Eliminarea din concurs se dispune prin hotărâre a comisiei de organizare.
    (9) La predarea lucrării, porţiunea din prima filă a tipizatului ce conţine datele de identificare ale candidatului se împătureşte în două şi se sigilează, prin lipire şi ştampilare, după verificarea de către supraveghetori a identităţii candidaţilor şi a corectitudinii completării datelor de identificare şi după semnarea de către responsabilii de sală în interiorul respectivei porţiuni.

    ART. 23
    (1) După verificarea integrităţii plicurilor cu subiectele de concurs, responsabilii de sală le deschid şi distribuie fiecărui candidat câte o foaie cu subiecte.
    (2) În timpul desfăşurării probei scrise sunt interzise:
    a) acordarea de indicaţii pentru rezolvarea subiectelor de concurs şi modificarea subiectelor sau baremelor de notare de către membrii comisiei de organizare, responsabilii de săli şi supraveghetori;
    b) părăsirea centrului de concurs şi comunicarea conţinutului subiectelor de concurs de către membrii comisiei pentru subiecte.

    (3) Pe durata desfăşurării probei scrise au acces în sălile de concurs numai membrii comisiilor pentru subiecte şi de organizare.
    (4) Orice nelămurire privind subiectele de concurs se semnalează direct membrilor comisiei pentru subiecte, care acordă lămuririle necesare. Acestea se aduc la cunoştinţa tuturor candidaţilor prezenţi la testarea scrisă.
    (5) Nota şi timpul recomandat pentru rezolvarea fiecărui subiect se menţionează pe foaia cu subiecte.

    ART. 24
    (1) Candidaţii absenţi la deschiderea plicului cu subiecte pierd dreptul de susţinere a testării scrise. Candidaţii pot părăsi sălile de concurs după predarea lucrărilor şi semnarea procesului-verbal de predare-primire a acestora.
    (2) Candidatul căruia, în mod excepţional, i s-a încuviinţat de către responsabilul de sală să părăsească temporar sala de concurs va fi însoţit până la înapoiere de unul dintre supraveghetorii de sală.
    (3) Timpul stabilit pentru elaborarea lucrării poate fi de cel mult 4 ore şi începe să curgă de la finalizarea distribuirii către candidaţi a foilor cu subiectele de concurs.
    (4) Rezolvarea subiectelor se efectuează exclusiv pe tipizatele distribuite. Cuvintele sau textele scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.
    (5) Corectarea de către candidaţi a cuvintelor, sintagmelor, propoziţiilor, frazelor sau alineatelor scrise din eroare în cuprinsul lucrării se face prin bararea acestora cu o linie orizontală. Este interzisă scrierea deasupra, peste ori sub rândurile din textul lucrării.
    (6) În cazul unui număr considerabil de corecturi care pot fi interpretate ca semne de identificare a lucrării, candidaţii pot transcrie lucrarea, cu respectarea timpului de elaborare stabilit; în aceste cazuri, candidaţii primesc necesarul de tipizate pentru transcriere. Responsabilii de sală anulează lucrarea iniţială, prin înscrierea şi semnarea menţiunii „ANULAT“ pe o diagonală a fiecărei pagini, şi consemnează aceste împrejurări în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor. Tezele şi ciornele folosite pentru lucrarea iniţială se păstrează în condiţiile stabilite pentru documentaţia concursului.

    ART. 25
    (1) Candidaţii care susţin testarea scrisă au obligaţia să respecte următoarele reguli:
    a) niciun candidat nu poate părăsi sala de concurs în mai puţin de jumătate din timpul stabilit pentru rezolvarea subiectelor;
    b) ultimii trei candidaţi nu pot părăsi sala de concurs până la predarea ultimei lucrări.

    (2) La finalizarea lucrărilor, candidaţii le predau supraveghetorilor, sub semnătură. La expirarea timpului stabilit pentru rezolvarea subiectelor de concurs, candidaţii predau lucrările în faza în care se află.
    (3) La predarea lucrărilor, supraveghetorii de sală barează spaţiile nescrise din cuprinsul acestora, verifică şi menţionează în procesele-verbale de predare-primire a lucrărilor numărul de pagini corespunzător. Candidaţii semnează procesele-verbale şi lucrarea predată în sectorul rezervat datelor de identificare. Pentru fiecare sală se întocmeşte câte un proces-verbal.
    (4) Lucrările anulate se colectează şi se păstrează de comisia de organizare, împreună cu toată documentaţia concursului.
    (5) Responsabilii de sală predau lucrările scrise, sub semnătură, preşedintelui comisiei de organizare.

    ART. 26
    (1) La finalizarea probei scrise, pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare se publică baremul de notare, anunţul privind posibilitatea de contestare a acestuia, termenul de contestare şi locul depunerii contestaţiilor.
    (2) Contestaţiile formulate de candidaţi împotriva baremului de notare se depun la Inspecţia Judiciară în termen de 48 de ore de la data şi ora publicării acestuia. Contestaţiile se soluţionează în 48 de ore de la data şi ora expirării termenului de depunere. Soluţiile se motivează în cel mult 3 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.
    (3) Baremul de notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor, se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare.

    ART. 27
    (1) Comisia de organizare predă comisiei de corectare, pe bază de proces-verbal, lucrările elaborate de candidaţi, după ce, în prealabil, acestea au fost numerotate crescător, cu cifre arabe, începând cu numărul 1, în ordinea rezultată din amestecarea lor.
    (2) Fiecare lucrare scrisă se corectează de toţi membrii comisiei. Fiecare membru al comisiei notează separat lucrarea, potrivit baremului de notare definitiv, cu note de la 0 la 7, având două zecimale. Notele acordate se înregistrează în borderouri de notare individuale, semnate pe fiecare pagină.
    (3) Nota la lucrarea scrisă reprezintă media aritmetică a notelor acordate individual.
    (4) Pe timpul corectării este interzisă desigilarea colţului lucrării. Notele acordate se înscriu cu cerneală neagră, de către un membru al comisiei de organizare, în rubrica specială a tezei, sub semnătura acestuia.
    (5) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (4), colţul sigilat al lucrării se desface în prezenţa membrilor comisiei de organizare şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. Notele finale se înregistrează în borderoul de concurs.
    (6) Sunt declaraţi admişi la testarea scrisă candidaţii care au obţinut cel puţin nota 5 (cinci).
    (7) Rezultatele obţinute la testarea scrisă se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare. Ora publicării se consemnează în borderoul de concurs şi reprezintă momentul de la care curge termenul de contestare.

    ART. 28
    (1) Candidatul nemulţumit de nota care i s-a acordat poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor la testarea scrisă. Contestaţiile se depun personal sau se transmit prin fax Inspecţiei Judiciare.
    (2) Lucrările scrise se corectează din nou de membrii comisiei pentru contestaţii.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise, renumerotate şi resigilate, se înscriu într-un borderou distinct. Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.
    (4) Nota obţinută în urma contestaţiei este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.

    ART. 29
    (1) Nota finală a fiecărui candidat este suma notelor obţinute la interviu şi la testarea scrisă.
    (2) Candidaţii sunt clasificaţi pe baza notelor finale. Clasificarea candidaţilor se publică pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare.
    (3) Posturile de inspector judiciar se ocupă de candidaţii admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale.
    (4) În caz de paritate, clasificarea candidaţilor se face, în ordine, pe baza următoarelor criterii:
    a) nota cea mai mare obţinută la interviu;
    b) nota cea mai mare obţinută la proba scrisă;
    c) gradul profesional cel mai mare;
    d) vechimea cea mai mare în funcţia de judecător sau de procuror;
    e) deţinerea titlului de doctor în drept şi calitatea de doctorand în drept.


    ART. 30
    (1) Inspectorul-şef validează, prin ordin, rezultatul concursului pe baza raportului comisiei de organizare şi a dosarului concursului.
    (2) Concursul poate fi invalidat în cazul în care se constată că nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege ori de regulament afectează rezultatele acestuia sau că a fost săvârşită o fraudă.
    (3) Pe baza constatărilor prevăzute la alin. (2), inspectorul-şef sesizează din oficiu Inspecţia Judiciară sau instituţiile competente pentru angajarea, după caz, a răspunderii disciplinare sau penale.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 31
    (1) Toate documentele în legătură cu organizarea şi desfăşurarea concursului se păstrează într-o mapă specială, la arhiva Inspecţiei Judiciare.
    (2) Originalele documentelor transmise prin fax se comunică Inspecţiei Judiciare în cel mult 5 zile şi se arhivează la mapa concursului.
    (3) Datele şi informaţiile referitoare la desfăşurarea concursului se păstrează pe pagina de internet a Inspecţiei Judiciare timp de 30 de zile de la data validării rezultatului acestuia.

    ART. 32
    Termenele prevăzute în prezentul regulament se calculează potrivit normelor de procedură civilă.

    ART. 33
    Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul regulament.
    *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


    ANEXA 1

    la regulament
    FORMULARUL
    cererii tipizate de înscriere la concursul pentru numirea în funcţia de inspector judiciar
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la regulament
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016