Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 4 decembrie 2003  de organizare si functionare al Agentiei Nucleare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 4 decembrie 2003 de organizare si functionare al Agentiei Nucleare

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 17 decembrie 2003
ART. 1
(1) Agenţia Nuclearã, denumitã în continuare AN, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea primului-ministru, şi are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţã tehnicã de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi promovarea şi monitorizarea activitãţilor nucleare în România.
(2) AN are sediul în municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.
ART. 2
În realizarea obiectului sãu de activitate AN elaboreazã, implementeazã şi coordoneazã realizarea strategiei şi politicii Guvernului în domeniul nuclear, acţioneazã pentru promovarea şi utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv paşnice şi monitorizeazã desfãşurarea activitãţilor nucleare în România.
ART. 3
(1) AN îndeplineşte urmãtoarele funcţii:
a) funcţia de strategie, prin care se asigurã elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, denumitã în continuare Strategia nuclearã, a Planului de acţiune şi a Planului nuclear naţional, denumit în continuare PNN, în conformitate cu prevederile <>art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 321/2003 , denumitã în continuare ordonanţã;
b) funcţia de coordonare, prin care asigurã implementarea şi coordonarea realizãrii strategiilor în domeniul nuclear;
c) funcţia de reprezentare, prin care asigurã, în numele statului român, reprezentarea pe plan extern în domeniul nuclear;
d) funcţia de autoritate de stat, prin care asigurã avizarea, din punct de vedere al cerinţelor de securitate nuclearã, a studiilor de fezabilitate şi a proiectelor în domeniul investiţiilor nucleare;
e) funcţia de control, prin care asigurã monitorizarea şi controlul aplicãrii şi respectãrii reglementãrilor în domeniul nuclear, al funcţionãrii instituţiilor şi organismelor care desfãşoarã activitãţi nucleare şi al armonizãrii legislaţiei naţionale cu reglementãrile internaţionale în domeniu.
(2) În exercitarea funcţiilor sale AN colaboreazã cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu celelalte instituţii publice şi cu agenţii economici care au responsabilitãţi şi activeazã în domeniul nuclear, precum şi cu asociaţiile profesionale din domeniu.
(3) AN prezintã trimestrial primului-ministru un raport privind activitatea sa, precum şi analize de stadiu din domeniul nuclear.
(4) AN prezintã primului-ministru, ori de câte ori este necesar, rapoarte, sinteze sau informãri privind situaţiile deosebite apãrute în cadrul instituţiilor şi organismelor care desfãşoarã activitãţi nucleare de interes naţional, precum şi problematica specificã domeniului nuclear, inclusiv evoluţii internaţionale în domeniu.
ART. 4
(1) În îndeplinirea funcţiilor sale AN exercitã urmãtoarele atribuţii principale:
A. În procesul de elaborare şi monitorizare a implementãrii politicii în domeniul nuclear şi a PNN:
a) elaborarea Strategiei nucleare, a Planului de acţiune şi a PNN, precum şi corelarea componentei de energeticã nuclearã cu Strategia naţionalã de dezvoltare energeticã a României;
b) elaborarea şi implementarea planurilor nucleare anuale, denumite în continuare PNA, în vederea monitorizãrii aplicãrii Strategiei nucleare, a Planului de acţiune şi a PNN pe componentele organizatorice, tehnice şi financiare;
c) aprobarea programelor sectoriale nucleare pe termen scurt, mediu şi lung;
d) aprobarea strategiilor privind pregãtirea personalului de specialitate din domeniul nuclear, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau urgenţã radiologicã;
e) avizarea documentaţiilor privind amplasarea şi urmãrirea realizãrii investiţiilor, inclusiv a celor privind construcţia reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare;
f) emiterea de avize de specialitate privind capitolele de cheltuieli din bugetele autoritãţilor din domeniu şi titularilor de autorizaţii nucleare, aferente tratãrii, inclusiv depozitãrii finale a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, în vederea asigurãrii protecţiei la radiaţii, pe termen lung, a populaţiei, personalului de exploatare şi a mediului;
g) analizarea periodicã, împreunã cu ordonatorul principal de credite, a capitolelor de cheltuieli în vederea încadrãrii în termenul aprobat de punere în funcţiune, pentru investiţii aferente domeniului nuclear, în special pentru unitãţile 2, 3 şi 4 de la Centrala Nuclearoelectricã Cernavodã, denumitã în continuare CNE Cernavodã, producţiei de combustibil nuclear şi apã grea, depozitelor intermediare şi finale pentru deşeuri radioactive, precum şi pentru dezafectarea reactoarelor nucleare;
h) analizarea performanţelor sistemelor de protecţie fizicã a instalaţiilor nucleare şi radiologice, în vederea modernizãrii continue;
i) analizarea informãrilor periodice prezentate de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare, denumitã în continuare CNCAN, privind securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi a celor privind garanţiile nucleare, în scopul coordonãrii activitãţilor din domeniul nuclear;
j) monitorizarea funcţionãrii în condiţii de securitate a instalaţiilor nucleare şi radiologice;
k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerinţele specifice internaţionale;
l) analizarea periodicã, împreunã cu ordonatorul principal de credite, a producţiei de apã grea, combustibil nuclear şi energie electricã de origine nuclearã;
m) promovarea şi monitorizarea participãrii capacitãţilor de producţie şi servicii la realizarea PNN.
B. În procesul de elaborare şi de monitorizare a implementãrii politicii de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul nuclear:
a) promovarea programelor guvernamentale de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul utilizãrii energiei nucleare în scopuri paşnice;
b) monitorizarea implementãrii activitãţilor de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socialã, în scopul dezvoltãrii durabile a societãţii;
c) promovarea participãrii unitãţilor de cercetare-dezvoltare şi a agenţilor economici la activitãţile desfãşurate în cadrul PNN şi a parteneriatului internaţional;
d) solicitarea finanţãrii şi elaborãrii de studii şi proiecte nucleare în cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, a programelor sectoriale şi a programelor-nucleu.
C. În procesul de promovare şi monitorizare a activitãţilor privind exploatarea eficientã şi în condiţii de siguranţã a Unitãţii 1 CNE Cernavodã, precum şi a altor instalaţii în funcţiune, împreunã cu ordonatorul principal de credite:
a) monitorizarea funcţionãrii în condiţii de siguranţã a activitãţilor de întreţinere şi exploatare a Unitãţii 1 CNE Cernavodã, precum şi a altor instalaţii în funcţiune;
b) iniţierea şi urmãrirea implementãrii, împreunã cu instituţiile implicate, a unor programe specifice managementului duratei de viaţã şi securitãţii nucleare;
c) solicitarea de date şi studii de specialitate institutelor şi agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul nuclear.
D. În procesul de promovare şi monitorizare a activitãţilor de finalizare a lucrãrilor la Unitatea 2 CNE Cernavodã, precum şi a celor de reluare şi finalizare a lucrãrilor la unitãţile 3 şi 4 CNE Cernavodã, precum şi a altor investiţii din domeniul nuclear, împreunã cu ordonatorul principal de credite:
a) urmãrirea realizãrii în condiţii de calitate a lucrãrilor de construcţii-montaj şi de punere în funcţiune a Unitãţii 2 CNE Cernavodã, precum şi a altor investiţii din domeniul nuclear;
b) susţinerea industriei româneşti prin asigurare de producţie şi servicii de calitate la lucrãrile de investiţii de la CNE Cernavodã;
c) iniţierea şi urmãrirea implementãrii, împreunã cu instituţiile implicate, a unor programe specifice privind materialele şi serviciile nucleare speciale cum sunt: combustibilul nuclear, apa grea, asistenţa tehnicã şi altele asemenea;
d) susţinerea şi urmãrirea promovãrii pe plan internaţional a ofertei privind execuţia lucrãrilor la unitãţile 3 şi 4 CNE Cernavodã, inclusiv prin sistem BOT sau similar;
e) solicitarea de date şi studii de specialitate institutelor şi agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul nuclear.
E. În procesul de armonizare a legislaţiei naţionale în domeniul nuclear cu cerinţele Uniunii Europene şi internaţionale:
a) promovarea, analizarea şi avizarea, dupã caz, a actelor normative care reglementeazã domeniul nuclear şi propunerea de mãsuri corective în cazul sesizãrii unor deficienţe de ordin legislativ în domeniu;
b) participarea la elaborarea de acte normative în domeniul nuclear şi monitorizarea armonizãrii legislaţiei naţionale cu legislaţia, standardele şi recomandãrile internaţionale din domeniul nuclear.
F. În procesul de consolidare a parteneriatului internaţional:
a) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul nuclear;
b) reprezentarea României în relaţiile cu Comisia Europeanã pe proiecte specifice domeniului de activitate AN, cu Agenţia Internaţionalã pentru Energie Atomicã de la Viena, denumitã în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii similiare internaţionale, regionale sau naţionale, în vederea promovãrii parteneriatului internaţional; în acest scop negociazã şi semneazã acorduri de cooperare şi contracte-cadru de ţarã, precum şi contracte de asistenţã tehnicã, de expertizã, de informare şi/sau de specializare a personalului din domeniul nuclear;
c) reprezentarea ca punct naţional de contact al României pentru programul de cooperare tehnicã cu AIEA; în acest scop elaboreazã Programul-cadru de ţarã şi urmãreşte implementarea acestuia;
d) iniţierea de acorduri de cooperare cu organisme similare în domeniul nuclear;
e) avizarea acordurilor, programelor şi proiectelor internaţionale din domeniul nuclear, la care România este parte;
f) avizarea participãrii României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul nuclear;
g) iniţierea şi monitorizarea programelor de cooperare interne şi internaţionale în domeniul nuclear, colaborând cu organizaţii şi instituţii din ţarã şi din strãinãtate, conform competenţelor ce îi revin potrivit legii;
h) avizarea componenţei delegaţiei României la Conferinţa generalã anualã a AIEA - Viena.
G. În procesul de informare şi educare a publicului privind utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice, inclusiv prin organizarea de manifestãri ştiinţifice:
a) solicitarea unitãţilor nucleare autorizate a derulãrii unor programe de educare a publicului privind utilizarea energiei în scopuri paşnice;
b) organizarea, împreunã cu unitãţi nucleare şi agenţi economici producãtori de echipamente şi prestatori de servicii din domeniul nuclear, de manifestãri ştiinţifice naţionale şi internaţionale privind utilizarea energiei nucleare în scopuri paşnice.
(2) AN asigurã corelarea activitãţilor cuprinse în PNA, propuse de organele administraţiei publice centrale cu responsabilitãţi în domeniul nuclear, în vederea realizãrii în bune condiţii a acestora.
(3) AN îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sãu de activitate.
ART. 5
(1) AN este condusã de un consiliu de administraţie format din preşedinte şi 8 membri.
(2) Membrii Consiliului de administraţie al AN sunt reprezentanţi ai urmãtoarelor autoritãţi publice:
a) Ministerul Afacerilor Externe;
b) Ministerul Apãrãrii Naţionale;
c) Ministerul Administraţiei şi Internelor;
d) Ministerul Economiei şi Comerţului;
e) Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului;
f) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;
g) Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare;
h) Serviciul Român de Informaţii.
(3) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui AN.
(4) Consiliul de administraţie funcţioneazã potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, aprobat în cadrul primei şedinţe, şi are urmãtoarele atribuţii principale:
a) avizeazã bugetul de venituri şi cheltuieli al AN;
b) avizeazã PNN şi PNA;
c) avizeazã proiectele naţionale de cooperare tehnicã cu AIEA.
ART. 6
(1) AN este condusã de un preşedinte cu rang de ministru, în subordinea directã a primului-ministru.
(2) Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele AN.
(3) Preşedintele AN este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru.
(4) Preşedintele AN poate avea în coordonare, pe baza deciziei primului-ministru, instituţii publice de interes naţional sau agenţii cu atribuţii în domeniul nuclear.
(5) Preşedintele AN este asimilat din punct de vedere al salarizãrii şi al celorlalte drepturi cu funcţia de ministru.
(6) Preşedintele AN este ordonator de credite.
(7) Preşedintele AN fundamenteazã şi propune necesarul de cheltuieli curente şi de capital pentru susţinerea activitãţilor AN şi îl transmite Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului.
(8) Preşedintele AN participã, în calitate de invitat, la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul nuclear.
(9) În cazul în care preşedintele AN, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile, secretarul general exercitã atribuţiile acestuia.
ART. 7
(1) Preşedintele AN are urmãtoarele atribuţii:
a) reprezintã AN în raporturile cu primul-ministru, cu Guvernul, cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, cu alte autoritãţi publice, instituţii şi organizaţii, cu persoane juridice şi fizice, române şi strãine, cu Comisia Europeanã şi AIEA, cu alte organizaţii internaţionale, regionale sau naţionale de profil;
b) aprobã strategiile, programele de activitate ale AN, precum şi proiectele naţionale de cooperare tehnicã cu AIEA;
c) asigurã elaborarea Strategiei nucleare, a Planului de acţiune şi a PNN;
d) coordoneazã, la nivel naţional, activitãţile privind fundamentarea şi dezvoltarea performanţelor sistemelor de protecţie fizicã a instalaţiilor nucleare de interes naţional, în conformitate cu legislaţia internã şi internaţionalã;
e) coordoneazã la nivel naţional activitãţile privind prevenirea, combaterea şi eliminarea traficului ilicit cu materiale radioactive şi materiale nucleare;
f) informeazã periodic primul-ministru asupra stadiului implementãrii Strategiei nucleare, a Planului de acţiune şi a PNN;
g) asigurã informarea publicului prin publicaţii oficiale, comunicate de presã şi alte forme specifice de informare;
h) numeşte şi elibereazã din funcţie personalul AN;
i) acordã delegãrile de competenţã şi împuternicirile de reprezentare personalului AN;
j) aprobã deplasãrile în strãinãtate ale personalului AN;
k) coordoneazã activitatea direcţiilor şi a celorlalte compartimente aflate în subordinea sa directã;
l) aprobã statul de funcţii al AN în limita numãrului de posturi aprobate;
m) asigurã elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al AN, care se supune aprobãrii conform legii.
(2) Preşedintele AN îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau care sunt solicitate de primul-ministru.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele AN emite ordine şi instrucţiuni.
(4) Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ emise de preşedintele AN se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.
ART. 8
(1) Pe lângã AN funcţioneazã un colegiu consultativ, condus de preşedintele AN.
(2) Componenţa şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului consultativ se stabilesc prin ordin al preşedintelui AN.
(3) Membrii Colegiului consultativ pot fi conducãtori ai agenţilor economici producãtori de energie, de echipamente şi prestatori de servicii, ai institutelor din domeniul nuclear, precum şi reprezentanţi ai organelor administraţiei publice centrale.
(4) Organizarea şi funcţionarea Colegiului consultativ se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui AN.
ART. 9
(1) Secretarul general al AN este funcţionar public, numit în condiţiile legii. Acesta asigurã stabilitatea funcţionãrii AN, continuitatea conducerii şi realizarea legãturilor funcţionale între compartimentele AN.
(2) Principalele atribuţii ale secretarului general sunt urmãtoarele:
a) coordoneazã activitãţile de elaborare a Strategiei nucleare, a Planului de acţiune şi a PNN;
b) coordoneazã activitatea de elaborare a strategiilor şi a programelor de lucru ale AN;
c) monitorizeazã şi controleazã elaborarea rapoartelor periodice, analizelor de stadiu, sintezelor sau a informãrilor privind activitãţile nucleare, inclusiv evoluţii internaţionale în domeniu;
d) coordoneazã buna funcţionare a compartimentelor şi activitãţilor cu caracter funcţional din cadrul AN şi asigurã legãtura operativã dintre preşedintele AN şi conducãtorii compartimentelor.
(3) Secretarul general al AN poate îndeplini şi alte însãrcinãri încredinţate de preşedintele AN.
ART. 10
(1) În cadrul AN, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru.
(2) Preşedintele AN aprobã regulamentul intern al AN.
ART. 11
Personalul AN este format din funcţionari publici şi personal contractual.
ART. 12
(1) Structura organizatoricã a AN este prevãzutã în anexa nr. 2 la hotãrâre.
(2) AN are un numãr maxim de posturi de 29, exclusiv preşedintele şi posturile aferente cabinetului demnitarului, cu încadrarea în prevederile bugetare.
(3) AN preia personalul Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomicã, care se desfiinţeazã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, şi se subrogã în drepturile şi obligaţiile acestui minister, ce decurg din raporturile de serviciu şi de muncã existente la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(4) Funcţionarii publici vor fi preluaţi prin transfer în interesul serviciului în condiţiile legii.
(5) Încadrarea personalului contractual preluat potrivit alin. (3) se face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri, în condiţiile legii, potrivit structurii organizatorice a AN, pe bazã de examen sau de concurs, dupã caz.
ART. 13
(1) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale personalul AN are dreptul sã solicite informaţii de la celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii şi autoritãţi publice, de la societãţile comerciale care desfãşoarã activitãţi în domeniul nuclear.
(2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, din punct de vedere al securitãţii nucleare, personalul AN are acces în orice instalaţie, laborator, incintã aparţinând agenţilor economici care desfãşoarã activitãţi în domeniul nuclear şi la orice fel de documente, informaţii şi date referitoare la aspectele care fac obiectul activitãţii acesteia.
(3) Informaţiile solicitate în scris de AN se pun la dispoziţia acesteia cu promptitudine şi în mod gratuit de cãtre persoanele juridice care deţin aceste informaţii.
(4) Personalul AN este obligat sã pãstreze confidenţialitatea, conform prevederilor legale, asupra informaţiilor obţinute în temeiul prezentei hotãrâri.
ART. 14
(1) Patrimoniul iniţial al AN se constituie prin preluarea patrimoniului Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomicã.
(2) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în fişele de evidenţã ale Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomicã din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului se preiau de cãtre AN, inclusiv mijloacele fixe şi obiectele de inventar aflate în fişele de evidenţã ale personalului transferat, pe bazã de protocol de predare-primire încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) AN are în dotare trei autoturisme cu un consum normat, lunar, de 400 litri/autoturism.
(4) Pânã la stabilirea unui alt sediu, AN va utiliza în mod gratuit spaţiile aflate în sediul din municipiul Bucureşti, str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, pe care le va prelua pe bazã de protocol încheiat cu Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.
ART. 15
(1) Cheltuielile curente şi de capital ale AN se finanţeazã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, şi cuprind categoriile de cheltuieli necesare finanţãrii activitãţilor privind funcţionarea AN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli AN se aprobã în condiţiile legii.
ART. 16
(1) AN este punct naţional de contact pentru programul de cooperare tehnicã a României cu AIEA.
(2) Ministerele, regiile autonome, societãţile comerciale şi alţi beneficiari ai asistenţei tehnice acordate de AIEA trebuie sã raporteze şi sã transmitã la AN copii de pe documentele de platã cãtre AIEA privind plata contribuţiei de 8% din valoarea asistenţei tehnice primite de la AIEA.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016