Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 septembrie 2021  pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 septembrie 2021 pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1024 din 27 octombrie 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 99 din 30 septembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1024 din 27 octombrie 2021.
──────────
    CAP. I
    Cadru legislativ
    ART. 1
    (1) Activităţile de proiectare şi executare a instalaţiilor electrice se realizează de către electricieni autorizaţi şi de către personal calificat cu diplomă de studii sau certificat de calificare în domeniul electric aflat sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în condiţiile prezentului regulament.
    (2) Pentru asigurarea calităţii lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, verificarea proiectelor de instalaţii electrice tehnologice sau a părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizează de către verificatori de proiecte, iar expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice se realizează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice.
    (3) Autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, precum şi a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se face în condiţiile prezentului regulament.
    (4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari pentru instalaţiile şi reţelele electrice aferente construcţiilor se face de către autorităţile prevăzute de normele/reglementările aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ţinând cont şi de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Scop
    ART. 2
    (1) Prezentul regulament stabileşte:
    a) condiţiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice;
    b) condiţiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;
    c) condiţiile pentru vizarea periodică a adeverinţelor eliberate de ANRE persoanelor fizice autorizate menţionate la lit. a) şi b);
    d) competenţele, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice autorizate menţionate la lit. a) şi b).

    (2) Persoanele fizice autorizate în condiţiile prezentului regulament nu sunt exonerate de obligaţiile legale ce le revin şi nu îşi pot transfera responsabilităţile către autoritatea competentă.

    CAP. III
    Domeniul de aplicare
    ART. 3
    Prevederile prezentului regulament se aplică:
    a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfăşurării, pe teritoriul României, cu respectarea actelor normative şi normelor în vigoare aplicabile în domeniul energiei electrice, a activităţilor de proiectare, executare, verificare şi de expertizare a lucrărilor de instalaţii electrice;
    b) persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de operare a instalaţiilor electrice, precum şi lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente ale acestora, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, cu respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi art. 38.


    ART. 4
    Prevederile prezentului regulament nu se aplică la autorizarea personalului care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau executare de echipamente electrice ori materiale destinate utilizării lor în instalaţiile electroenergetice.

    ART. 5
    (1) Operarea şi/sau mentenanţa instalaţiilor electrice deţinute sub orice formă de către un operator economic se realizează de personal având calificare profesională în domeniul instalaţiilor electrice, numai sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi care deţin gradul de autorizare corespunzător nivelului maxim de tensiune aferent instalaţiilor electrice respective.
    (2) Condiţiile ce trebuie îndeplinite de personalul prevăzut la alin. (1) sunt minimale, iar operatorul economic care deţine sub orice formă instalaţii electrice poate realiza operarea şi/sau mentenanţa acestora inclusiv prin servicii specializate la nivelul său în acest sens.
    (3) În cazul în care operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) nu au electricieni autorizaţi angajaţi, operarea şi/sau mentenanţa instalaţiilor electrice se poate realiza în baza unor contracte de prestări servicii încheiate cu operatori economici atestaţi de ANRE, corespunzător tipului de atestat care asigură competenţe aferente nivelului de tensiune al instalaţiilor electrice respective.

    CAP. IV
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 6
    (1) În înţelesul prezentului regulament, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    1. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro, sau orice succesor al acesteia;
    2. autorizare - procedura prin care se verifică capabilitatea tehnico-profesională şi prin care se acordă unei persoane fizice dreptul de a proiecta/executa/verifica/expertiza instalaţii electrice, precum şi dreptul de a coordona/supraveghea realizarea lucrărilor de instalaţii electrice, capabilitate care este dovedită prin experienţa profesională şi verificarea cunoştinţelor de specialitate în domeniul instalaţiilor electrice;
    3. electrician autorizat - persoana fizică autorizată în condiţiile prezentului regulament pentru a desfăşura, conform competenţelor acordate, activităţi de proiectare/executare şi verificare a instalaţiilor electrice;
    4. expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice - persoana fizică responsabilă de desfăşurarea unei activităţi complexe (care cuprinde, după caz, verificări suplimentare, cercetări, experimentări sau încercări, studii, relevee, analize şi evaluări necesare) pentru cunoaşterea stării tehnice a unei instalaţii electrice tehnologice sau care stabileşte modul în care proiectul unei instalaţii electrice tehnologice respectă cerinţele prevăzute de lege, în vederea fundamentării măsurilor de intervenţie;
    5. operarea/exploatarea instalaţiilor electrice aferente unor capacităţi energetice - urmărirea permanentă a funcţionării instalaţiilor electrice, pregătirea şi coordonarea manevrelor, realizarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit într-o instalaţie electrică, în vederea funcţionării sigure şi economice a acesteia, cu respectarea reglementărilor tehnice, de securitate şi sănătate în muncă şi în domeniul protecţiei mediului, stabilite prin legislaţia în vigoare;
    6. instalaţie electrică - ansamblu de echipamente, celule şi elemente legate funcţional între ele, de regulă amplasate într-un spaţiu comun şi operate de aceeaşi formaţie; sunt incluse partea electrică a centralelor electrice, reţelele electrice şi instalaţiile electrice de utilizare; instalaţia electrică face parte din SEN sau dintr-un sistem electroenergetic izolat;
    7. instalaţie electrică de utilizare a energiei electrice - ansamblul de instalaţii electrice care aparţin unui client final şi sunt situate în aval faţă de punctul de delimitare de cele aferente reţelei electrice aparţinând unui operator de reţea a energiei electrice; instalaţia electrică de utilizare creează condiţiile de alimentare cu energie electrică a receptoarelor;
    8. instalaţie electrică interioară - instalaţie electrică de joasă tensiune realizată în interiorul unui loc de consum;
    9. instalaţie electrică tehnologică - instalaţie electrică care este parte a unei capacităţi energetice, diferită de instalaţia electrică/reţeaua electrică aferentă unei construcţii, inclusiv reţelele electrice, în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;
    10. întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de membrii unei familii;
    11. întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică;
    12. mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra structurilor, instalaţiilor (sistemelor) şi componentelor după punerea în funcţiune şi care sunt efectuate pentru menţinerea sau restabilirea stării tehnice necesare îndeplinirii funcţiilor pentru care au fost proiectate;
    13. operator economic atestat - operator economic titular al unui atestat emis de către Autoritatea competentă;
    14. persoană fizică autorizată - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de o persoană fizică ce foloseşte, în principal, forţa sa de muncă;
    15. retragere a autorizării - revocarea calităţii de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice, de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice;
    16. stat membru - stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori Elveţia;
    17. supravegherea/coordonarea executării unei instalaţii electrice - activitatea organizatorică şi tehnică de urmărire de către un electrician autorizat a executării unei instalaţii electrice, cu respectarea proiectelor tehnice şi a tuturor normelor în vigoare; este o componentă a activităţii de executare a instalaţiei;
    18. termen de vizare - data până la care trebuie efectuate verificarea îndeplinirii condiţiilor de continuare a activităţilor supuse autorizării şi aplicarea vizei pe adeverinţa emisă de Autoritatea competentă;
    19. verificator de proiecte - persoană fizică responsabilă, în condiţiile legii, cu verificarea conţinutului documentaţiei necesare realizării instalaţiilor electrice tehnologice, în conformitate cu exigenţele cuprinse în prevederile legale.

    (2) Abrevierile utilizate sunt următoarele:
    1. ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    2. SEN - Sistemul electroenergetic naţional;
    3. CPA - calificare profesională acceptabilă;
    4. PCUe - Punct de contact unic electronic;
    5. EPP - experienţă profesională în proiectare;
    6. EPEx - experienţă profesională în executare;
    7. EPOM - experienţă profesională în operare şi/sau mentenanţă.


    CAP. V
    Tipuri de autorizări şi competenţele persoanelor fizice autorizate
    ART. 7
    (1) Calitatea de electrician autorizat este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 12.
    (2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 19.
    (3) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este dovedită prin adeverinţa emisă de Autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 20.

    ART. 8
    (1) Electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/verificarea de instalaţii electrice pot avea, după caz, următoarele grade de autorizare: I, II, III şi IV.
    (2) Pentru fiecare dintre gradele II, III şi IV sunt definite două tipuri de autorizări:
    a) autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice;
    b) autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice.

    (3) În funcţie de gradul şi tipul/tipurile de autorizare, o persoană fizică poate deţine simultan calităţile menţionate la art. 7, în condiţiile menţionate în prezentul regulament.
    (4) În scopul eliminării suprapunerilor de grade/tipuri de autorizare deţinute, o persoană fizică, electrician autorizat, nu poate deţine simultan un grad de autorizare de nivel inferior unui alt grad de autorizare de nivel superior, dintre cele prevăzute la art. 9, pentru acelaşi tip de autorizare.

    ART. 9
    Autorizările prevăzute la art. 8 confirmă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe:
    a) gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
    b) gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
    c) gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV;
    d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
    e) gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV;
    f) gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată;
    g) gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată.


    ART. 10
    (1) Adeverinţa de verificator de proiecte de instalaţii electrice tehnologice sau al părţii electrice din cadrul unor proiecte complexe, eliberată în baza procedurii menţionate la art. 19, conferă titularului acesteia următoarele competenţe:
    a) verifică documentaţia tehnică de proiectare a instalaţiilor electrice tehnologice, necesară obţinerii autorizaţiei de construire;
    b) verifică documentaţiile tehnice şi detaliile de realizare a montajului instalaţiilor electrice tehnologice, sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, memorii tehnice, necesare respectării cerinţelor impuse de normativele tehnice şi prescripţiile energetice în vigoare;
    c) verifică tehnic proiectele întocmite în urma unor rapoarte elaborate de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari, în vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege.

    (2) Verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament are dreptul de a verifica orice proiect de instalaţii electrice tehnologice sau părţi electrice aparţinând unor proiecte complexe, atât cele racordate/aparţinând SEN, cât şi cele aferente unor sisteme electroenergetice izolate, de a semna şi ştampila documentele scrise şi desenate numai în condiţiile în care documentaţia supusă verificării este corespunzătoare din punctul de vedere al cerinţelor prevăzute în legislaţia şi reglementările aplicabile.
    (3) În scopul evitării conflictului de interese, verificatorul de proiecte autorizat în condiţiile prezentului regulament nu poate verifica proiectele întocmite de acesta sau la a căror elaborare a participat.

    ART. 11
    (1) Adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice eliberată în baza procedurii menţionate la art. 20 conferă titularului acesteia următoarele competenţe:
    a) analizează condiţiile de amplasament şi de exploatare a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice, inclusiv sub aspectul riscurilor tehnice şi tehnologice ale acestor instalaţii şi ale capacităţilor energetice din care acestea fac parte;
    b) analizează starea lucrărilor de montaj al instalaţiilor electrice tehnologice, în perioada normată de funcţionare sau în afara acesteia, care trebuie supuse expertizei tehnice de calitate;
    c) analizează documentele care au stat la baza realizării lucrărilor de montaj al instalaţiilor electrice tehnologice în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;
    d) analizează modul de aplicare a prevederilor reglementărilor tehnice care au stat la baza realizării lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice şi ale celor în vigoare la data efectuării expertizei tehnice de calitate.

    (2) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate solicita beneficiarului, în cazuri justificate, măsurători sau verificări suplimentare care să permită evaluarea corectă a bunei funcţionări a instalaţiilor tehnologice analizate.
    (3) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii şi măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie ce se însuşeşte de către proprietarii sau administratorii lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, de către investitor.
    (4) Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice semnalează situaţiile în care, în urma intervenţiei sale, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.
    (5) Expertizarea tehnică de calitate a lucrărilor de instalaţii electrice tehnologice este o activitate complexă care se efectuează de către experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari autorizaţi în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atunci când un act juridic sau un organism cu atribuţii de control al
    statului în domeniul lucrărilor de instalaţii electrice prevede acest lucru sau când o situaţie deosebită o impune pentru:
    a) rezolvarea unor situaţii care intervin la lucrările existente:
    - în cazul dezastrelor sau accidentelor datorate fenomenelor naturale, acţiunilor umane sau activităţilor tehnologice;
    – în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice aferente lucrărilor de montaj pentru evaluarea capacităţii acestora de satisfacere a cerinţelor conform legii;

    b) rezolvarea divergenţelor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuţiei unor lucrări de montaj.


    (6) Dacă expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice ajunge în mod justificat la concluzia că se impune luarea unor măsuri imediate pentru prevenirea unor accidente cu urmări grave, precum victime omeneşti sau pagube materiale, le va aduce la cunoştinţă, în scris, proprietarilor sau administratorilor lucrărilor de instalaţii electrice şi, după caz, investitorului, care sunt obligaţi să le pună în aplicare.

    CAP. VI
    Procedura de autorizare
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 12
    Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/executare/verificare a instalaţiilor electrice se face:
    a) pe bază de examen, desfăşurat în conformitate cu prevederile pct. 1 din anexa nr. 1, la obţinerea unui grad/tip de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau
    b) fără examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.


    ART. 13
    (1) Autoritatea competentă poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat întocmit în cadrul direcţiei de specialitate, la cerere, inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I de autorizare, precum şi cercetătorilor din cadrul institutelor/centrelor de cercetare din domeniul energetic, cu grad similar cu acesta în Nomenclatorul clasificării ocupaţiilor din România, sau profesorilor/conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii:
    - deţin calificare profesională/specializare în domeniul energetic;
    – deţin vechime de minimum 20 de ani în activitatea de proiectare/cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic.

    (2) Cererea de autorizare prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de curriculum vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă/raportului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă, adeverinţe etc.) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Autoritatea competentă acordă, fără examen, pe bază de referat întocmit în cadrul direcţiei de specialitate, calitatea de electrician autorizat personalului angajat al Autorităţii competente din direcţiile generale de reglementare în domeniul energiei electrice sau de control ori în maximum 30 de zile de la încetarea raporturilor contractuale ale acestuia cu Autoritatea competentă, la cererea acestuia, dacă solicitanţii îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţa profesională prevăzute în anexa nr. 2 pentru gradul/tipul de autorizare solicitat.

    ART. 14
    Pentru obţinerea calităţii de electrician autorizat, solicitantul trebuie să deţină o diplomă de calificare care să se încadreze în una dintre următoarele calificări profesionale acceptabile (CPA):
    a) CPA1: lucrători calificaţi absolvenţi ai unor cursuri de calificare în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
    b) CPA2: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată mai mică de 3 ani, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
    c) CPA3: lucrători calificaţi absolvenţi ai şcolilor profesionale cu durată de 3 ani sau mai mare, specializaţi în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor electrice pentru construcţii;
    d) CPA4: absolvenţi de licee cu profil energetic, electrotehnic, electromecanic, instalaţii sau industrial, având diplomă de bacalaureat, cu specializare de lucrător calificat energetic, electrician, electrotehnist, electromecanic sau electrician pentru construcţii;
    e) CPA5: absolvenţi ai şcolilor tehnice postliceale, şcolilor de maiştri sau ai unor cursuri de calificare postliceale, având diplomă de tehnician/maistru în domeniul energetic, electrotehnic, electromecanic sau al instalaţiilor pentru construcţii;
    f) CPA6: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplomă în domeniul inginerie energetică, conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea;
    g) CPA6.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea electroenergetică;
    h) CPA6.2: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie energetică şi diplomă de master în specializarea energetică, precum şi ingineri diplomaţi având specializarea informatizarea proceselor energetice/informatică industrială în energetică;
    i) CPA6.3: subingineri, ingineri licenţiaţi având diplomă în specializarea electroenergetică;
    j) CPA7: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în unul dintre domeniile de studii universitare stabilite conform Nomenclatorului domeniilor, al structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea: inginerie electrică/electrotehnică, inginerie electronică şi telecomunicaţii, ingineria instalaţiilor, ingineria sistemelor;
    k) CPA7.1: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările: sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică;
    l) CPA7.2: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul inginerie electronică şi telecomunicaţii şi una dintre specializările: electronică aplicată, electronică şi telecomunicaţii sau echivalente acestora;
    m) CPA7.3: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria instalaţiilor, specializarea instalaţii pentru construcţii;
    n) CPA7.4: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în domeniul ingineria sistemelor, specializarea automatică;
    o) CPA7.5: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul inginerie electrică şi una dintre specializările: sisteme electrice, electrotehnică, electromecanică, precum şi diplomă de master în domeniul energetic/electric;
    p) CPA8: subingineri, ingineri licenţiaţi şi ingineri diplomaţi, având diplome în alte domenii de studii universitare inginereşti decât cele nominalizate la CPA7, conexe domeniului energetic/electric: inginerie minieră, inginerie de petrol şi gaze, informatică aplicată în ingineria electrică, informatică industrială, inginerie economică în domeniile electric, electronic sau energetic, electromecanică navală, ingineria mediului, inginerie medicală, instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei, inginerie aerospaţială sau echivalente acestora;
    q) CPA8.1: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniile/specializările nominalizate la CPA8, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic;
    r) CPA9: ingineri diplomaţi, având diplomă de licenţă în domeniul tehnic, precum şi diplomă de master într-o specializare în domeniul energetic/electric.


    ART. 15
    Prin experienţă profesională în activităţile de proiectare (EPP), executare (EPEx) sau operare şi/sau mentenanţă (EPOM), dobândită de către candidatul la examenul de autorizare ca electrician autorizat, se înţelege activitatea de proiectare, executare sau operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice, astfel:
    a) EPP: activitatea de elaborare proiecte în domeniul instalaţiilor electrice desfăşurată de către solicitant ca:
    - membru, vicepreşedinte sau preşedinte al comisiilor de avizare din cadrul operatorului de reţea, titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, sau al unui institut de proiectare având compartimente de proiectare în domeniul instalaţiilor electrice;
    – angajat al unui operator economic atestat;
    – persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială;

    b) EPEx: activitatea de executare a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant în calitatea sa de persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau în cadrul unei întreprinderi familiale ori ca angajat al unui titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, al unui operator economic atestat ori al unui operator economic client final de energie electrică;
    c) EPOM: activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice, care a fost efectuată de către solicitant ca angajat al unui operator economic titular de licenţă emisă de Autoritatea competentă, al unui operator economic atestat de Autoritatea competentă sau al unui operator economic având calitatea de client final de energie electrică.


    ART. 16
    (1) Experienţa profesională minimă, respectiv numărul de ani în activităţi de tipul celor precizate la art. 15, pentru fiecare CPA menţionate la art. 14, necesară calificării pentru gradul şi tipurile de autorizaţie de electrician solicitată, este prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Numărul de ani de experienţă profesională poate fi luat în considerare numai după absolvirea studiilor corespunzătoare prevăzute la art. 14, ca angajat pe funcţia corespunzătoare studiilor absolvite.
    (3) Autoritatea competentă poate analiza şi accepta şi alte calificări profesionale echivalente, având denumiri diferite de cele ale calificărilor profesionale prevăzute la art. 14, luând în considerare în acest sens documente emise de unităţile de învăţământ, precum foi matricole, adeverinţe etc.

    ART. 17
    (1) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examenul pentru dobândirea calităţii de electrician autorizat sunt:
    a) cererea de autorizare, întocmită conform modelului din anexa nr. 3;
    b) copia actului de identitate;
    c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională;
    d) documentul care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine;
    e) copia carnetului de muncă sau adeverinţe care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/sau, după caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidenţă a salariaţilor comunicat la inspectoratul teritorial de muncă;
    f) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    g) copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

    (2) În cazul solicitantului persoană fizică străină, documentele prevăzute la alin. (1) ce sunt într-o altă limbă vor fi însoţite de traducerea informală în limba română a acestora.

    ART. 18
    Calitatea de electrician autorizat este definitivă, fiind dovedită de adeverinţa de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverinţei, este valabilă numai cu condiţia vizării periodice a adeverinţei, astfel încât să nu fie depăşit termenul de vizare. Adeverinţa de electrician autorizat este valabilă numai împreună cu un act de identitate şi are conţinutul prevăzut în modelul din anexa nr. 1.

    ART. 19
    (1) Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 2 subpct 2.1 pct. 11 din anexa nr. 1 şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE, precum şi în baza unui interviu pe teme de specialitate, susţinut în faţa Comisiei de autorizare. Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfăşoară în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 1.
    (2) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul acordării calităţii de verificator de proiecte dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de calificare şi de experienţă profesională conform alin. (3) şi (6).
    (3) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi dobândită cu condiţia ca solicitantul să deţină de minimum 5 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA.
    (4) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este definitivă şi poate fi exercitată numai dacă adeverinţa de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA este vizată la zi.
    (5) În cazul în care adeverinţa de electrician autorizat deţinută, gradul IIIA sau IVA, nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de verificare a proiectelor în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea adeverinţei de electrician deţinute.
    (6) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea dobândirii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:
    a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) copia actului de identitate;
    c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european -europass, din care să reiasă informaţii detaliate cu privire la experienţa deţinută în domeniu;
    d) memoriu de activitate din care să reiasă experienţa solicitantului în activităţi de proiectare instalaţii electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 5 ani;
    e) adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, din care să reiasă experienţa dobândită, conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);
    f) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;
    g) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    h) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autorităţii competente, fie în contul acesteia.

    (7) După obţinerea calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, Autoritatea competentă emite solicitantului o adeverinţă care atestă această calitate, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică proiectele verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 10.
    (8) Adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 10 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute.

    ART. 20
    (1) Autorizarea specialiştilor experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este aprobată de către Comisia de autorizare prevăzută la pct. 2 subpct. 2.1 pct. 11 din anexa nr. 1 şi se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul direcţiei generale de specialitate a ANRE, precum şi în baza unui interviu pe teme de specialitate, susţinut în faţa Comisiei de autorizare. Autorizarea experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se desfăşoară în conformitate cu prevederile pct. 2 din anexa nr. 1.
    (2) Dispoziţiile art. 13 alin. (3) se aplică în mod corespunzător în cazul acordării calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de calificare şi de experienţă profesională conform alin. (3) şi (6).
    (3) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi dobândită cu condiţia ca solicitantul să deţină de minimum 8 ani calitatea de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B.
    (4) Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice este definitivă şi poate fi exercitată numai dacă adeverinţa de electrician autorizat deţinută, gradul IIIA+B sau IVA+B, este vizată la zi.
    (5) În cazul în care adeverinţa de electrician autorizat deţinută, gradul IIIA+B sau IVA+B, nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare, titularul adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu are dreptul să desfăşoare activităţi de expertizare tehnică de calitate a lucrărilor în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea adeverinţei de electrician deţinute.
    (6) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea dobândirii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt:
    a) cererea, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) copia actului de identitate;
    c) curriculum vitae, întocmit conform modelului european - europass, din care să reiasă informaţii detaliate cu privire la experienţa deţinută în domeniu;
    d) memoriu de activitate din care să reiasă experienţa solicitantului în activităţi de expertizare instalaţii electrice de medie, respectiv înaltă tensiune, pentru o perioadă de minimum 8 ani;
    e) adeverinţă/adeverinţe eliberată/eliberate de reprezentantul legal al angajatorului/angajatorilor unde solicitantul şi-a desfăşurat activitatea, din care să reiasă experienţa dobândită conform memoriului de activitate menţionat la lit. d);
    f) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în vederea obţinerii calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;
    g) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    h) copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

    (7) După obţinerea calităţii de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, Autoritatea competentă emite o adeverinţă care atestă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, valabilă numai împreună cu un act de identitate. Adeverinţa şi ştampila de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice vor avea conţinutul prevăzut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate şi extrajudiciar să fie lizibile, ştampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm şi va fi realizată prin grija şi pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice certifică documentele elaborate/verificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii sale olografe pe fiecare pagină din documentaţiile prevăzute la art. 11.
    (8) Adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice emisă în condiţiile prezentului regulament conferă titularului competenţele prevăzute la art. 11 numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Procesul de avizare/vizare periodică în vederea obţinerii/prelungirii calităţii de electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat
    SUBSECŢIUNEA 1
    Înscrierea la examen în vederea obţinerii calităţii de electrician autorizat
    ART. 21
    (1) Etapele procesului de autorizare a electricienilor sunt:
    a) înscrierea la examenul de autorizare, denumit în continuare examen, în baza unei cereri întocmite conform modelului din anexa nr. 3;
    b) analiza şi acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;
    c) examinarea candidaţilor, care se încadrează în procedurile ANRE;
    d) emiterea adeverinţei de electrician autorizat.

    (2) Pentru înscrierea la examen, solicitantul înregistrează sau transmite la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 17 alin. (1), prin următoarele mijloace de comunicare:
    a) direct, la registratura Autorităţii competente; sau
    b) prin serviciile poştale; sau
    c) în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificat cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, sau prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.


    ART. 22
    Candidatul care îndeplineşte condiţiile de calificare şi experienţă profesională cumulate pentru două tipuri de autorizare poate fi acceptat la examenul de autorizare ca electrician autorizat pentru ambele tipuri de autorizare; în acest caz, numărul de ani de experienţă profesională necesar este numărul maxim de ani dintre valorile corespunzătoare celor două tipuri de autorizare, iar pentru obţinerea adeverinţei candidatul susţine un singur examen.

    ART. 23
    Trecerea la un grad de autorizare superior sau obţinerea unui alt tip de autorizare se poate face numai prin promovarea unui nou examen de autorizare ca electrician autorizat.

    ART. 24
    (1) O persoană având calitatea de electrician autorizat se poate înscrie la un nou examen, pentru un grad/tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conţinutul prevăzut la art. 17 alin. (1).
    (2) Candidatul care a fost declarat „Neautorizat“ la examen se poate înscrie la un nou examen pentru acelaşi grad/tip de autorizare, transmiţând la Autoritatea competentă un dosar care să cuprindă o nouă cerere de autorizare, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, precum şi copia chitanţei de achitare a 50% din valoarea tarifului de autorizare, prin oricare din modalităţile de comunicare prevăzute la art. 21 alin. (2).
    (3) Prevederile alin. (2) se aplică pentru o singură înscriere la un nou examen pentru acelaşi grad/tip de autorizare, într-un interval de un an de la data examenului la care a fost declarat „Neautorizat“.

    ART. 25
    Operatorii economici care proiectează/ execută/verifică lucrări de instalaţii electrice pot solicita autorizarea mai multor angajaţi, transmiţând la Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant în parte, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 17 alin. (1).

    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Înscrierea în cadrul sesiunilor de autorizare în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat
    ART. 26
    (1) Etapele procesului de autorizare a verificatorilor de proiecte/experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari sunt:
    a) înscrierea în cadrul sesiunilor de autorizare;
    b) analiza şi acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a dobândi calităţile de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar, pe baza documentelor prezentate;
    c) susţinerea unui interviu pe teme de specialitate;
    d) emiterea adeverinţei de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar.

    (2) Pentru înscrierea în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, solicitantul înregistrează sau transmite la Autoritatea competentă un dosar cuprinzând documentele prevăzute, după caz, la art. 19 alin. (6) sau art. 20 alin. (6), prin următoarele mijloace de comunicare:
    a) direct, la registratura Autorităţii competente; sau
    b) prin serviciile poştale; sau
    c) în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificat cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, sau prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.


    ART. 27
    Operatorii economici care proiectează/ execută/verifică lucrări de instalaţii electrice pot solicita autorizarea mai multor angajaţi, transmiţând la Autoritatea competentă o solicitare conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, lista solicitanţilor şi câte un dosar pentru fiecare solicitant în parte, care să cuprindă documentaţia precizată la art. 19 alin. (6), respectiv art. 20 alin. (6), după caz.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţii de acceptare la examenul de autorizare ca electrician autorizat
    ART. 28
    Verificarea dosarului transmis de solicitant se face de către direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii competente.

    ART. 29
    Acceptarea la examen se face numai în cazul în care sunt îndeplinite concomitent următoarele cerinţe:
    a) cererea de autorizare este întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;
    b) documentaţia inclusă în dosar este completă;
    c) candidatul demonstrează că are experienţă profesională minimă în domeniul instalaţiilor electrice, în conformitate cu cerinţele prevăzute la art. 16.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Vizarea periodică a adeverinţei de electrician autorizat/verificator de proiecte autorizat/expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, în cadrul sesiunilor de autorizare
    ART. 30
    (1) Vizarea adeverinţei de electrician autorizat se realizează în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.
    (2) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificării şi vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat sunt:
    a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) copia actului de identitate;
    c) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet pentru tipul şi gradul respectiv de autorizare;
    d) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    e) adeverinţa de electrician autorizat, în original, pentru a fi vizată;
    f) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca electrician autorizat; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

    (3) În cazul în care adeverinţa de electrician autorizat nu este vizată până la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul să desfăşoare activităţi în domeniul instalaţiilor electrice până la vizarea documentului.

    ART. 31
    (1) Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Vizarea adeverinţei de verificator de proiecte autorizat se va realiza în termen de 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.
    (2) Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:
    a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) actul de identitate, în copie;
    c) registrul de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 8, dacă este cazul;
    d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;
    e) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    f) adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, în original, pentru a fi vizată;
    g) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

    (3) În cazul în care adeverinţa de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca verificator de proiecte în domeniu până la vizarea documentului.

    ART. 32
    (1) Vizarea adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice poate fi solicitată, de regulă, împreună cu solicitarea vizării periodice a adeverinţei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. Termenul de vizare a adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, după caz, de la data ultimei vizări.
    (2) Documentele necesar a fi depuse în cazul solicitării de vizare periodică cuprind:
    a) cererea întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    b) actul de identitate, în copie;
    c) registrul de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate în ultimul an de activitate, întocmit conform modelului din anexa nr. 9, dacă este cazul;
    d) dovada absolvirii în ultimele 12 luni anterioare cererii a unui curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore, în vederea vizării periodice a adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, care să respecte cel puţin tematica şi bibliografia stabilite şi publicate de Autoritatea competentă pe pagina sa de internet;
    e) declaraţia de consimţământ privind colectarea şi prelucrarea datelor personale, întocmită conform modelului din anexa nr. 4;
    f) adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, în original, pentru a fi vizată;
    g) copia chitanţei de achitare a tarifului de vizare periodică ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice; tariful de vizare se poate achita fie direct la casieria Autorităţii competente, fie în contul acesteia.

    (3) În cazul în care adeverinţa de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice nu este vizată în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfăşura activităţi ca expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice până la vizarea documentului.

    ART. 33
    (1) Pentru vizarea periodică a calităţilor deţinute, solicitantul înregistrează sau transmite la Autoritatea competentă, în cadrul sesiunilor de autorizare, un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 30 alin. (2), art. 31 alin. (2), respectiv art. 32 alin. (2), după caz, prin următoarele mijloace de comunicare:
    a) direct, la registratura Autorităţii competente; sau
    b) prin serviciile poştale; sau
    c) în format electronic, la adresele de e-mail publicate pe site-ul ANRE, certificat cu semnătură electronică ce aparţine solicitantului, sau prin intermediul unui portal ce va fi pus la dispoziţie de ANRE în acest scop sau prin încărcare în platforma PCUe.

    (2) La cererea titularilor de adeverinţe prevăzuţi la art. 13 alin. (3), art. 19 alin. (2) şi art. 20 alin. (2), calităţile obţinute pot fi prelungite prin vizarea adeverinţelor deţinute, pe bază de referat întocmit în cadrul direcţiei de specialitate.

    ART. 34
    (1) Vizarea periodică de către Autoritatea competentă a adeverinţelor de electrician autorizat, precum şi a celor de verificator de proiecte şi expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează cu condiţia ca aceştia să facă dovada că au urmat în ultimele 12 luni anterioare cererii un curs de pregătire teoretică cu o durată de minimum 20 de ore în domeniul instalaţiilor electrice, organizat de către instituţii de învăţământ superior, prin facultăţile din domeniul electric/energetic, sau de societăţi comerciale de formare profesională autorizate conform legislaţiei în domeniu.
    (2) Cursurile prevăzute la alin. (1) trebuie să aibă un conţinut corespunzător cel puţin tematicii şi bibliografiei recomandate şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii competente.

    CAP. VII
    Exercitarea activităţii electricianului autorizat
    ART. 35
    Electricianul autorizat exercită activităţi în conformitate cu competenţele aferente gradului şi tipului de autorizare, astfel:
    A. În calitate de persoană fizică autorizată, titular al unei întreprinderi individuale sau al unei întreprinderi familiale, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel:
    a) electricianul autorizat gradul I execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:
    (i) deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul I, vizată la zi;
    (ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asocierea cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;
    (iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

    b) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează, respectiv electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută instalaţii electrice interioare având o putere electrică instalată de maximum 30 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, inclusiv verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ aferente acestora, fără a deţine un atestat emis de ANRE, prin derogare de la prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplineşte simultan următoarele condiţii:
    (i) deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, pentru gradul II, III sau IV, după caz, vizată la zi;
    (ii) asigură realizarea lucrărilor mai sus-menţionate prin asociere cu un alt electrician autorizat, care îndeplineşte condiţiile menţionate la pct. (i), desfăşurându-şi activitatea, de asemenea, ca persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/ întreprindere familială;
    (iii) respectă legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii, în cazul lucrărilor de executare şi verificare de instalaţii electrice;

    c) electricianul autorizat gradul II, III sau IV proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, altele decât cele prevăzute la lit. b), dacă deţine o adeverinţă de electrician autorizat emisă de Autoritatea competentă, vizată la zi, şi dacă deţine un atestat emis de ANRE pentru proiectarea/executarea/verificarea de instalaţii electrice care îi conferă dreptul să proiecteze/să execute/să verifice acele instalaţii electrice.

    B. În calitate de angajat al unui operator economic care desfăşoară activităţi în baza unor atestate emise de către ANRE, cu respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii:
    a) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA proiectează instalaţii electrice/coordonează elaborarea proiectului de instalaţii electrice de către un colectiv de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;
    b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB execută/coordonează şi/sau supraveghează executarea lucrărilor de instalaţii electrice de către o echipă de electricieni calificaţi/autorizaţi, după caz;
    c) electricianul autorizat gradul I poate face parte din structura minimă de personal a operatorului economic atestat şi execută lucrări de instalaţii electrice sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB.

    C. În calitate de angajat al unui operator de reţea, pentru realizarea de lucrări de executare/operare a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul operatorului de reţea:
    a) electricianul autorizat gradul I poate desfăşura activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului de reţea şi realizează, sub coordonarea/supravegherea electricianului autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, după caz, lucrări de executare/mentenanţă/întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective;
    b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul operatorului de reţea, coordonează/supraveghează executarea activităţilor de executare/întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective.

    D. În calitate de angajat al unui operator economic, având calitatea de producător ori client final de energie electrică, industrial sau asimilat, pentru realizarea de lucrări de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice deţinute în patrimoniul producătorului/clientului final de energie electrică, industrial sau asimilat:
    a) electricianul autorizat gradul I poate desfăşura activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, execută, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, lucrări de întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective;
    b) electricianul autorizat gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB, care desfăşoară activitatea de operare şi/sau mentenanţă a instalaţiilor electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, coordonează/ supraveghează executarea lucrărilor de întreţinere/reparaţii a/ale instalaţiilor electrice respective;
    c) electricianul autorizat gradul/tipul IIA, IIIA sau IVA coordonează/supraveghează realizarea proiectelor de instalaţii electrice din patrimoniul producătorului/operatorului economic client final de energie electrică, în vederea dezvoltării sau retehnologizării acestora.    ART. 36
    (1) Electricienii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea cu respectarea prevederilor art. 35 lit. A, B şi D au dreptul să întocmească documentaţii ale instalaţiilor electrice proiectate/executate, în conformitate cu competenţele prevăzute la art. 9, şi de a le înregistra la operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Electricienii autorizaţi gradul/tipul IIB, IIIB sau IVB pot să execute verificări, măsurări ale instalaţiilor de legare la pământ şi să emită buletine de verificare pentru instalaţiile care sunt în patrimoniul angajatorului, cu condiţia ca angajatorul să utilizeze dotările necesare acestor activităţi.

    CAP. VIII
    Obligaţii ale persoanelor fizice autorizate
    ART. 37
    Electricianul autorizat are obligaţia de a respecta următoarele cerinţe asociate calităţii de electrician autorizat:
    a) de a cunoaşte şi respecta prevederile prezentului regulament şi ale reglementărilor emise de Autoritatea competentă aplicabile activităţii sale;
    b) de a executa şi proiecta lucrări numai pe baza unei autorizaţii de electrician autorizat valabile şi numai în limita competenţelor acordate de gradul şi de tipul de autorizare obţinute;
    c) de a executa lucrări în instalaţiile electrice numai după obţinerea acordurilor sau avizelor legale necesare;
    d) de a executa lucrări în instalaţii electrice numai pe bază de proiecte întocmite de electricieni autorizaţi sau operatori economici atestaţi;
    e) de a respecta proiectul în baza căruia execută instalaţia electrică; în cazul constatării unor neconformităţi de orice natură, electricianul autorizat este obligat să sesizeze proiectantul;
    f) de a nu semna documentaţii de orice fel pentru lucrări pe care nu le proiectează, execută sau nu le supraveghează direct;
    g) de a avea un comportament corect, etic şi profesional cu persoanele fizice sau cu operatorii economici cu care vine în contact în relaţia profesională;
    h) de a participa la recepţia şi la punerea în funcţiune a instalaţiei electrice de utilizare proiectate/executate, în cazul în care i se solicită acest lucru de către beneficiarul sau operatorul de reţea la care urmează a se racorda instalaţia electrică de utilizare;
    i) de a solicita operatorului de reţea punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice executate, după recepţionarea acestora şi încheierea tuturor contractelor prevăzute de lege în vederea alimentării/furnizării energiei electrice;
    j) de a nu executa lucrări, manevre sau intervenţii sub orice formă în instalaţiile operatorilor de reţea şi/sau de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport fără contracte încheiate cu operatorul de reţea în patrimoniul căruia se află acestea;
    k) de a nu utiliza componentele reţelelor electrice de distribuţie sau transport în alte scopuri decât cele prevăzute în legislaţia în vigoare;
    l) de a respecta reglementările tehnice în vigoare;
    m) de a respecta legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    n) de a prezenta Autorităţii competente, la solicitarea acesteia, orice date şi informaţii necesare desfăşurării activităţii acesteia;
    o) de a permite verificările, inspecţiile şi controalele prevăzute prin reglementări sau dispuse de Autoritatea competentă;
    p) de a respecta şi de a aplica măsurile dispuse de Autoritatea competentă.


    ART. 38
    Personalul calificat cu diplomă de studii sau, după caz, certificat de calificare în domeniul electric, aflat sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, are următoarele obligaţii:
    a) să realizeze operarea instalaţiilor electrice şi/sau să execute lucrări de mentenanţă/întreţinere/reparaţii curente a/ale instalaţiilor electrice, cu excepţia lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizaţi, în limitele competenţelor aferente gradului şi tipului de autorizare ale electricienilor autorizaţi care îl coordonează/supraveghează, prevăzute la art. 35;
    b) să respecte reglementările tehnice în vigoare aplicabile lucrărilor pe care le realizează;
    c) să respecte legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.


    ART. 39
    (1) Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are obligaţia ca în cadrul verificărilor pe care le efectuează să urmărească:
    a) respectarea cotelor privitoare la condiţiile specifice de amplasament şi condiţiile de exploatare tehnologică;
    b) respectarea reglementărilor tehnice în vigoare;
    c) asigurarea exigenţelor de calitate, în condiţiile legii, şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la documentaţia supusă verificării;
    d) respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

    (2) Eventualele divergenţe dintre verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat şi proiectant pot fi rezolvate de către un expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, angajat de investitor. Decizia expertului este obligatorie pentru ambele părţi, iar răspunderea revine acestuia.
    (3) Verificatorul de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat în condiţiile prezentului regulament va întocmi şi va ţine la zi un registru de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

    ART. 40
    Expertul tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice are următoarele obligaţii:
    a) să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor legale;
    b) să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului şi detalii de execuţie verificate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept de autor;
    c) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
    d) să respecte atribuţiile şi competenţele care îi revin prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) să respecte legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.


    CAP. IX
    Răspunderi şi sancţiuni
    ART. 41
    (1) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de către agenţi constatatori împuterniciţi în acest scop de preşedintele ANRE, potrivit prevederilor legii.
    (2) Agenţii constatatori ai ANRE, în funcţie de gravitatea faptei constatate, pot propune următoarele sancţiuni complementare:
    a) suspendarea calităţii de persoană autorizată pe o perioadă de maximum 6 luni;
    b) retragerea calităţii de persoană autorizată, cu drept de prezentare la o nouă examinare după o perioadă de 3 ani;
    c) retragerea calităţii de persoană autorizată, fără drept de prezentare la o nouă examinare.

    (3) Suspendarea sau retragerea calităţii de persoană autorizată se face prin decizie a preşedintelui ANRE, având la bază următoarele documente:
    a) procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul energiei;
    b) raportul de constatare, întocmit de către agentul constatator, prin care este fundamentată propunerea făcută;
    c) referatul întocmit de către direcţia de specialitate în baza documentelor prevăzute la lit. a) şi b).

    (4) Pe durata suspendării calităţii de persoană autorizată sau în cazul retragerii calităţii de persoană autorizată, persoana fizică nu mai are dreptul să desfăşoare activităţile pentru care a fost autorizată.

    ART. 42
    (1) Contestaţia la decizia de suspendare/retragere a calităţii de persoană autorizată se depune de către persoana în cauză la ANRE, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei ANRE.
    (2) ANRE soluţionează contestaţia conform procedurilor interne, decizia fiind obligatorie.
    (3) Sancţiunile prevăzute în prezentul regulament se consemnează în registrul electronic de evidenţă a autorizaţiilor, gestionat de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE; aceste informaţii sunt publice, se comunică persoanelor fizice autorizate sancţionate şi, după caz, angajatorului acestora şi operatorului de reţea şi pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE.

    ART. 43
    Decizia Autorităţii competente de aplicare a măsurilor prevăzute la art. 41 alin. (2) va ţine seama de tipul şi efectele încălcării obligaţiilor prevăzute de prezentul regulament.

    ART. 44
    În termen de cel mult 48 de ore de la primirea comunicării privind aplicarea sancţiunii de retragere a autorizării, cel sancţionat va preda la registratura Autorităţii competente documentele emise de ANRE care atestă calitatea ce i-a fost retrasă.

    CAP. X
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 45
    Tarifele pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, respectiv a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se stabilesc şi se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 46
    Operatorii de reţea au obligaţia, conform prevederilor legale în vigoare, de a asigura punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice de utilizare doar dacă documentaţiile aferente acestor instalaţii electrice, depuse la operatorul de reţea, sunt întocmite de operatori economici atestaţi, titulari de atestate emise pentru activităţi corespunzătoare tipului de instalaţie electrică de utilizare, sau de către electricieni autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 35.

    ART. 47
    (1) Candidatul care nu poate participa la examenul la care a fost acceptat poate solicita Autorităţii competente, în scris, cu cel puţin 2 zile anterior datei de desfăşurare a examenului sau, în cazul unor motive justificate, după data de desfăşurare a examenului, reprogramarea participării la examen într-o altă zi sau într-un alt centru de examinare, în cadrul aceleiaşi sesiuni sau în următoarea sesiune de examinare organizată de Autoritatea competentă, o singură dată, fără a achita un nou tarif de autorizare.
    (2) Candidatul poate solicita retragerea cererii de autorizare, inclusiv a tarifului de autorizare, până la data publicării listei tuturor candidaţilor, întocmită după analiza dosarelor înregistrate de aceştia, cuprinzând solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament pentru a participa la examen, prevăzută la pct. 1 subpct. 1.1 pct. 7 din anexa nr. 1.
    (3) Sumele încasate de Autoritatea competentă nu se restituie:
    a) candidatului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;
    b) candidatului care nu promovează examenul de autorizare;
    c) candidatului care a fost acceptat pentru a susţine examenul la un grad/tip de autorizare diferit de cel solicitat prin cererea înregistrată la Autoritatea competentă;
    d) solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.


    ART. 48
    (1) Legitimaţia/Adeverinţa de electrician autorizat, verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, pierdută, se declară nulă întro publicaţie de largă circulaţie. Titularul acesteia poate solicita Autorităţii competente emiterea unui duplicat.
    (2) Tariful de emitere a duplicatului se aprobă, anual, prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

    ART. 49
    (1) În cazul deteriorării adeverinţei de electrician autorizat în domeniul instalaţiilor electrice, verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, se poate solicita preschimbarea documentului, având acelaşi termen de vizare, ceea ce conduce la anularea de către ANRE a documentului acordat iniţial, cu achitarea tarifului de emitere a duplicatului prevăzut la art. 48 alin. (2).
    (2) În cazul unei solicitări de preschimbare a adeverinţei deţinute ca urmare a schimbării de nume, Autoritatea competentă poate emite o nouă adeverinţă pe numele actual, având acelaşi termen de vizare periodică, după transmiterea documentelor doveditoare în acest sens, returnarea de către solicitant şi anularea de către ANRE a documentului acordat iniţial, cu achitarea tarifului de emitere a duplicatului prevăzut la art. 48 alin. (2).

    ART. 50
    (1) În cazul expirării legitimaţiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte autorizat sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, emise de Autoritatea competentă anterior datei de 5.01.2017, dată la care a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, pentru obţinerea unei noi calităţi de persoană autorizată, solicitantul/solicitanţii trebuie să parcurgă procedura de autorizare detaliată în cadrul cap. VI.
    (2) În cazul expirării legitimaţiilor de electrician autorizat, respectiv de verificator de proiecte autorizat sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat, emise de Autoritatea competentă după data de 05.01.2017, dată la care a intrat în vigoare Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 116/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, calităţile conferite de acestea nu se pierd. În această situaţie Autoritatea competentă emite adeverinţe în locul acestor legitimaţii, la cererea titularilor, în condiţii similare situaţiilor prevăzute la art. 30, respectiv art. 31 şi 32, după caz. De regulă, cererea se transmite la Autoritatea competentă împreună cu documentele prevăzute, după caz, la art. 30 alin. (2), respectiv art. 31 alin. (2) şi art. 32 alin. (2), înainte de data expirării legitimaţiilor, şi se soluţionează în cadrul celor două sesiuni de autorizare stabilite de către ANRE.
    (3) Titularii legitimaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) nu au dreptul de a desfăşura activităţile ce fac obiectul acestora de la data expirării valabilităţii lor şi până la data emiterii adeverinţei în condiţiile prezentului regulament.

    ART. 51
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    1. PROCEDURĂ de autorizare a electricienilor
    1.1. Procedura de organizare a examenului
    1. Examenul se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.
    2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente se pot organiza, în mod excepţional, examene şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.
    3. Examenul constă în susţinerea unei probe scrise cu două subiecte, cu excepţia gradului I, pentru care examenul constă într-o probă scrisă cu un singur subiect, acestea având ca scop verificarea cunoştinţelor candidaţilor în domeniul pentru care se solicită autorizarea.
    4. Lista cuprinzând tematica şi elementele bibliografice minimale pentru susţinerea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente.
    5. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile. Termenul final de înregistrare a cererilor de autorizare este precizat în programul de organizare şi desfăşurare a sesiunii de autorizare. Pentru buna desfăşurare a examenului, Autoritatea competentă poate limita numărul cererilor înregistrate în fiecare sesiune.
    6. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze examenul de autorizare;
    7. Pe pagina de internet a Autorităţii competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile pentru a participa la examen prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (denumit în continuare Regulament), precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen, cu indicarea motivelor de neîndeplinire.
    8. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă, în termenul stabilit în programul de organizare şi desfăşurare a sesiunii de autorizare.
    9. Candidaţii sunt examinaţi de Comisia de examinare numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, la propunerea direcţiei generale de specialitate. Comisia de examinare are următoarele atribuţii:
    - asigurarea organizării şi desfăşurării examenului;
    – preluarea şi verificarea lucrărilor;
    – întocmirea şi publicarea listelor cu rezultatele examenului;
    – emiterea adeverinţelor;
    – transmiterea documentelor de examen la Autoritatea competentă pentru evidenţă şi arhivare.

    10. Comisia de examinare are în componenţă cel puţin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi cel puţin 2 experţi, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din Comisia de examinare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii Comisiei de examinare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de examinare se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.
    11. Subiectele de examen, denumite în continuare subiecte, sunt propuse, de regulă, din tematica şi elementele bibliografice minimale şi aprobate de direcţia generală de specialitate.
    12. Examenul de autorizare constă într-o probă scrisă în limba română, având unul sau două subiecte, după caz, respectiv: un chestionar tip grilă, denumit în continuare chestionar, conţinând 30 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare, şi, după caz, o aplicaţie numerică, denumită în continuare aplicaţie numerică;
    - subiectul pentru gradul I constă într-un chestionar;
    – subiectele pentru gradul II constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică;
    – subiectele pentru gradele III şi IV constau într-un chestionar şi o aplicaţie numerică, diferite pentru tipurile de autorizare.

    13. Chestionarele pentru autorizare au următoarea structură:
    a) chestionarul pentru gradele I şi II conţine întrebări având câte un singur răspuns corect;
    b) chestionarul pentru gradele III şi IV conţine întrebări care pot avea unul sau două răspunsuri corecte.

    14. Chestionarului şi aplicaţiei numerice li se atribuie un cod format dintr-un număr de identificare şi din indicativul corespunzător gradului de autorizare pentru care s-au întocmit.
    15. După aprobare, chestionarele şi aplicaţiile numerice se multiplică corespunzător numărului de candidaţi înscrişi pentru susţinerea examenului pentru fiecare grad/tip de autorizare, după caz; documentele se introduc în plicuri, care se sigilează.

    1.2. Procedura de desfăşurare a examenului
    1. În data şi la ora programată candidaţii sunt acceptaţi în sălile de examen, în baza actului de identitate sau a adeverinţei emise de inspectoratul de poliţie competent în cazul expirării acestuia, conform listelor întocmite de serviciul de specialitate din cadrul Autorităţii competente.
    2. Nu se admite consumul de băuturi alcoolice în incinta centrelor de examinare sau participarea la examen în stare de ebrietate ori adoptarea oricărui tip de comportament contrar bunelor moravuri şi ordinii publice. Încălcarea acestei obligaţii se sancţionează cu neacceptarea candidatului în sala de examen. Neacceptarea la examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui comisiei de examinare.
    3. Fiecare candidat primeşte, în funcţie de gradul/tipul de autorizare, după caz, următoarele documente: chestionar, aplicaţie numerică, formular de înscriere a răspunsurilor la chestionar, denumit în continuare formular, precum şi o ciornă, după caz. Formularul şi aplicaţia numerică conţin o zonă în care fiecare candidat îşi înscrie datele personale; zona se pliază, se sigilează şi se ştampilează de către membrii comisiei. Conţinutul formularelor este prevăzut în prezenta anexă.
    4. După rezolvarea subiectelor, candidatul predă toate documentele primite; candidatul semnează pentru predarea lucrării în listele utilizate la accesul în sală.
    5. Durata alocată rezolvării subiectelor este diferită în funcţie de gradul/tipul de autorizare pentru care se organizează examenul:
    - la gradele I şi II, examenul durează o oră;
    – la gradul III, examenul durează două ore;
    – la gradul IV, examenul durează trei ore.

    6. Nu se admit asupra candidatului materiale pe care acesta le-ar putea consulta în vederea soluţionării subiectelor de examen, precum şi comunicarea cu exteriorul sălii de examen prin mijloace informatice sau orice alte mijloace; orice încercare de fraudă din partea unui candidat în timpul desfăşurării examenului se sancţionează cu eliminarea candidatului din examen, cu înscrierea în toate documentele de examen (chestionar, formular şi, după caz, aplicaţia numerică) referitoare la acest candidat a menţiunii „Eliminat din examen“. Eliminarea din examen se face numai în prezenţa şi cu acordul preşedintelui sau vicepreşedintelui Comisiei de examinare.
    7. Comisia de examinare procedează la verificarea lucrărilor, notând cu culoare roşie în rubrica „Punctaj“ a fiecărui formular punctajul acordat la fiecare subiect. La notarea chestionarului şi aplicaţiei numerice se aplică următoarele reguli:
    a) se acordă 1 punct în cazul în care au fost marcate numai variantele/varianta corecte/corectă de răspuns;
    b) se acordă 0,5 puncte în cazul în care chestionarul este de tipul menţionat la subpct. 1.1 pct. 13 lit. b) şi întrebarea are două variante corecte de răspuns, iar candidatul a marcat doar una dintre acestea;
    c) se acordă 0 puncte în cazurile contrare celor menţionate la lit. a) şi b);
    d) notarea aplicaţiei numerice se realizează cu un punctaj maxim de 5 puncte stabilit după următoarele criterii:
    (i) precizarea formulelor de calcul;
    (ii) înlocuirea datelor în formulele de calcul;
    (iii) efectuarea calculelor;
    (iv) precizarea unităţilor de măsură pentru variabilele utilizate în formulele de calcul;
    (v) stabilirea rezultatului final, pe baza calculelor efectuate.


    8. După verificarea tuturor lucrărilor, în prezenţa membrilor Comisiei de examinare, se procedează la desigilarea lucrărilor (desfacerea zonei din formular şi aplicaţia numerică pe care sunt înscrise datele personale ale fiecărui candidat) şi întocmirea listelor cu rezultatele examenului.
    9. În cazul în care verificarea lucrărilor are loc la centrul de examinare, se întocmesc listele cu rezultatele examenului de autorizare, care se afişează la loc vizibil.
    10. Se consideră că au promovat examenul candidaţii la gradul I care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi candidaţii la gradele II, III şi IV care au obţinut minimum 24 de puncte la chestionar şi minimum 3 puncte la aplicaţia numerică.
    11. În listele cu rezultatele examenului, postate pe pagina de internet a Autorităţii competente, se înscrie calificativul „Autorizat“, dacă s-au obţinut punctajele minime precizate la pct. 10, sau „Neautorizat“, dacă cel puţin unul dintre punctajele obţinute este sub valoarea precizată la pct. 10.
    12. Rezultatele examenului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de către membrii Comisiei de examinare şi la care se anexează listele cu rezultatele examenului publicate în centrul de examinare; procesul-verbal, precum şi documentele de examen ale candidaţilor se arhivează la sediul Autorităţii competente.
    13. Rezultatele examenului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente în termenul precizat în programul de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examene.
    14. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea şi rezultatele examenului se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 3 zile de la data publicării rezultatelor pe pagina de internet a Autorităţii competente.
    15. Reverificarea lucrărilor ale căror rezultate sunt contestate se face de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de examinare. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţă cel puţin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi cel puţin 2 experţi, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.
    16. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe site-ul Autorităţii competente.

    1.3. Emiterea adeverinţei de electrician autorizat
    1. Candidatul declarat „Autorizat“ în urma examenului dobândeşte calitatea de electrician autorizat, atestată prin adeverinţa eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverinţa este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatul adeverinţei este prevăzut în prezenta procedură.
    2. Adeverinţele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.
    3. Adeverinţele se emit şi se eliberează candidaţilor declaraţi „Autorizaţi“, de regulă, în ziua şi la locul de desfăşurare a examenului.
    Modelul adeverinţei de electrician autorizat
 (a se vedea imaginea asociată)
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
    ADEVERINŢA Nr. ......../..............
    de electrician autorizat
    Gradul şi tipul ......................
    Numele ...........................
    Prenumele .............................
    CNP .................................
    Prezenta adeverinţă conferă calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiţionată de vizarea periodică a adeverinţei de electrician autorizat până la termenele de vizare prevăzute în tabelul de mai jos.
    Titularul acestei adeverinţe are competenţa să proiecteze şi/sau să execute lucrări de instalaţii electrice în conformitate cu gradul şi tipul de autorizare deţinute.
    Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aflat în vigoare.
    Semnătură autorizată ANRE,
    Ştampilă

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │
│ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │
│Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │
│...........................│...........................│...........................│..........................│..........................│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │
│de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │
│………………. │………………. │………………. │………………. │………………….. │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘    1.4. Modelul formularului de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele I şi II
    (pagina 1)

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea │ │
│Naţională de│Numele │
│Reglementare│………...........................................................……….│
│în Domeniul │Prenumele …………………............................................…… │
│Energiei │CNP │
│Examen de │………........................................................……………. │
│electrician │ │
│autorizat │ │
└────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR
    Instrucţiuni de completare a formularului
    a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare există o singură variantă corectă de răspuns.
    b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 2 se consideră corectă varianta b), iar la întrebarea 3 se consideră corectă varianta c), formularul se completează astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor. (continuare)
    (pagina 2)
 (a se vedea imaginea asociată)    1.5. Modelul formalităţilor de înscriere a răspunsurilor la chestionar pentru gradele III şi IV
    (pagina 1)

┌────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Autoritatea │ │
│Naţională de│Numele │
│Reglementare│………...........................................................……….│
│în Domeniul │Prenumele …………………............................................…… │
│Energiei │CNP │
│Examen de │………........................................................……………. │
│electrician │ │
│autorizat │ │
└────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    FORMULAR DE ÎNSCRIERE A RĂSPUNSURILOR
    Instrucţiuni de completare a formularului
    a) Se citeşte cu atenţie fiecare subiect şi se apreciază care este varianta corectă de răspuns; la fiecare întrebare pot exista una sau două variante corecte de răspuns.
    b) Se marchează numai cu pix albastru spaţiile corespunzătoare variantei sau variantelor corecte de răspuns din dreptul întrebării respective. De exemplu, dacă la întrebarea 1 se consideră corecte variantele a) şi b), iar la întrebarea 2 se consideră corectă numai varianta c), formularul se completează astfel: (a se vedea imaginea asociată)

    c) Nu se notează subiectele în dreptul cărora candidaţii au făcut corecturi sau ştersături în formularul de înscriere a răspunsurilor. (continuare)
    (pagina 2)
 (a se vedea imaginea asociată)
    2. PROCEDURĂ de autorizare a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice
    2.1. Procedura de înscriere
    1. Autorizarea specialiştilor verificatori de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi experţi tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se organizează, de regulă, în sesiuni de autorizare, de două ori pe an: sesiune de primăvară şi, respectiv, sesiune de toamnă.
    2. Prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, în mod excepţional, se pot organiza autorizări şi în sesiuni extraordinare de autorizare, denumite în continuare extrasesiuni.
    3. Autorizarea se poate obţine prin înregistrarea la Autoritatea competentă a unui dosar cuprinzând documentele menţionate în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (denumit în continuare Regulament).
    4. Anunţul privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de autorizare se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care încep înscrierile.
    5. În funcţie de numărul candidaţilor şi de locul în care aceştia îşi au domiciliul sau îşi desfăşoară activitatea, Autoritatea competentă decide numărul şi localizarea, pe teritoriul ţării, a centrelor în care urmează să se organizeze autorizarea. Centrele de autorizare vor fi aceleaşi cu cele de examinare a electricienilor.
    6. Pe pagina de internet a Autorităţii competente se publică listele candidaţilor, cuprinzând informaţii privind solicitanţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, precum şi informaţii privind solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi admişi, cu indicarea motivelor de neîndeplinire; listele precizează pentru fiecare solicitant admis centrul de autorizare în care urmează să îi fie eliberată adeverinţa.
    7. Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a fi autorizaţi din cauza lipsei unor documente sau a unor neclarităţi legate de acestea pot transmite completările sau clarificările solicitate de Autoritatea competentă în termenul stabilit în programul de organizare şi desfăşurare a sesiunii de autorizare.
    8. Analiza documentelor anexate cererii de obţinere a calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se realizează de către experţi desemnaţi din cadrul serviciului de specialitate al Autorităţii competente.
    9. În cazul în care condiţiile de acordare a calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice sunt îndeplinite, iar documentaţia este completă, solicitanţii sunt programaţi în vederea participării la un interviu, în prezenţa Comisiei de autorizare prevăzute la pct. 11.
    10. Lista cu solicitanţii programaţi la interviu se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente şi se înaintează Comisiei de autorizare în vederea organizării şi desfăşurării interviului.
    11. Comisia de autorizare are în componenţă cel puţin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi cel puţin 2 experţi, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente; cel puţin 3 membri fac parte din cadrul Autorităţii competente. Din Comisia de autorizare pot face parte cadre didactice din învăţământul superior din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, caz în care Autoritatea competentă asigură, din fonduri proprii, cheltuielile aferente transportului, cazării şi indemnizaţiei pentru activitatea prestată. Membrii Comisiei de autorizare pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de autorizare se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.
    12. Informaţii legate de modalitatea de notare şi evaluare a candidaţilor de către membrii Comisiei de autorizare se publică de autoritatea competentă odată cu anunţul prevăzut la pct. 4.
    13. Punctajul obţinut la interviu se consemnează într-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei de autorizare.
    14. În lista cu rezultatele interviului, postată pe pagina de internet a Autorităţii competente, se înscrie calificativul „Autorizat“, dacă s-a obţinut punctajul minim stabilit conform anunţului prevăzut la pct. 4, sau „Neautorizat“, dacă punctajul obţinut este sub valoarea stabilită.
    15. Lista cu specialiştii declaraţi autorizaţi/neautorizaţi în urma interviului se publică pe pagina de internet a Autorităţii competente în termen de maximum 15 zile de la data încheierii perioadei de desfăşurare a sesiunii.
    16. Eventualele contestaţii cu privire la rezultatele analizei dosarelor în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice se înregistrează la Autoritatea competentă în termen de 3 zile de la data publicării listei menţionate la pct. 14 pe pagina de internet a Autorităţii competente.
    17. Analiza contestaţiilor se realizează de către o comisie de soluţionare a contestaţiilor, numită prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente, având în componenţă alţi membri decât cei nominalizaţi în Comisia de autorizare. Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţă cel puţin 5 membri: un preşedinte, un vicepreşedinte, un secretar şi cel puţin 2 experţi, numiţi prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot fi înlocuiţi, în cazuri justificate, prin decizie a preşedintelui Autorităţii competente. Activitatea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desfăşoară în prezenţa a minimum 3 membri.
    18. Analizarea contestaţiilor se face în cel mult 20 de zile de la expirarea termenului de înregistrare a acestora; rezultatele analizei contestaţiilor se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de toţi membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi se arhivează; rezultatele analizei contestaţiilor se publică pe site-ul Autorităţii competente.

    2.2. Emiterea adeverinţei de verificator de proiecte autorizat, respectiv de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat
    1. Candidatul declarat „Autorizat“ în urma procesului-verbal al Comisiei de autorizare dobândeşte calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi/sau de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, atestată prin adeverinţa eliberată de către Autoritatea competentă. Adeverinţa este nominală şi netransmisibilă, fiind valabilă numai împreună cu un act de identitate; formatele adeverinţelor sunt prevăzute în anexele la Regulament.
    2. Adeverinţele se înregistrează, în ordinea emiterii, într-un registru electronic de evidenţă, care poate fi consultat pe portalul Autorităţii competente.
    3. Adeverinţele se eliberează candidaţilor declaraţi „Autorizaţi“, de regulă, în centrele de autorizare.    ANEXA 2

    la regulament
    CALIFICĂRI PROFESIONALE ACCEPTABILE (CPA)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 3

    la regulament
    MODELUL
    cererii de autorizare
    Această cerere va fi transmisă Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, împreună cu paginile de informaţii profesionale, detalii privind lucrările realizate, precum şi copii ale documentelor corespunzătoare prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (denumit în continuare Regulament), aflat în vigoare.
    A. Cerere pentru înscrierea la examenul de autorizare/vizare periodică a electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv la autorizare/vizare periodică a verificatorilor de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod numeric personal: │
├──────────────────────────────────────┤
│Nume: Prenume: │
├──────────────────────────────────────┤
│Adresa de domiciliu: localitatea, │
│strada, nr., bl., sc., et., ap., │
│judeţul (sectorul), cod poştal │
├──────────────────────────────────────┤
│Telefon: E-mail: │
├──────────────────────────────────────┤
│Gradul şi tipul de autorizare │
│solicitat: │
└──────────────────────────────────────┘


    Declar pe propria răspundere că sunt de acord ca ANRE să prelucreze datele mele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
    Declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Regulamentului, conform cărora nu îmi vor fi returnate sumele achitate, în următoarele cazuri:
    a) dacă nu mă prezint la examen, cu excepţiile prevăzute în Regulament;
    b) dacă nu promovez examenul;
    c) dacă nu îndeplinesc condiţiile de calificare şi experienţă profesională necesare gradului/tipului de autorizare solicitat, fiind acceptat pentru examinare pentru alt grad sau tip de autorizare;
    d) dacă nu îndeplinesc condiţiile de participare la examen, fiind declarat neadmis, inclus în lista întocmită după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de Autoritatea competentă.

    Sumele achitate îmi vor fi returnate doar dacă îmi retrag cererea de autorizare înainte de a fi analizată de ANRE, respectiv înainte de publicarea listei tuturor candidaţilor (cu solicitanţii care îndeplinesc/nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament pentru a participa la examen), listă întocmită conform prevederilor pct. 1 subpct. 1.1 pct. 7 din anexa nr. 1 la Regulament.
    NOTĂ: CEREREA ESTE COMUNĂ, DUPĂ CAZ, PENTRU TOATE TIPURILE DE AUTORIZARE/VIZARE PERIODICĂ A PERSOANELOR FIZICE.
    DATA:
    SEMNĂTURA

    B. INFORMAŢII PROFESIONALE
    Nume, prenume: .........................
    Cod numeric personal: ............................
    Formare profesională

┌─────────────────┬─────────────┬──────┐
│Forme de │ │ │
│învăţământ │ │ │
│absolvite (de │ │ │
│exemplu: │Calificare │ │
│şcoli │profesională │ │
│profesionale/ │obţinută │Pagina│
│licee/şcoli │(profil/ │ │
│postliceale/ │specializare)│ │
│institute de │ │ │
│învăţământ │ │ │
│superior) │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼──────┤
│ │ │ │
├─────────────────┼─────────────┼──────┤
│Cursuri de │ │ │
│perfecţionare │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴──────┘


    Experienţă profesională

┌─────────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Funcţia │Perioada│ │
│Numele │în care │de │Pagina│
│angajatorului│a fost │angajare│ │
│ │angajat │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────────┴──────┘


    Semnătura,

    C. Detalii privind lucrările realizate
    Nume, prenume: ........................
    Cod numeric personal: ...............................

┌────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Tipul │ │ │
│ │Denumirea │lucrării/ │ │ │
│ │lucrării │activităţii│ │ │
│ │sau │Precizaţi: │ │ │
│ │activităţii│P. - │ │ │
│Nr. │desfăşurate│proiectare,│Tensiunea│Angajator│
│crt.│/ │Ex. - │(kV) │ │
│ │Obiective │executare, │ │ │
│ │ale │OM. - │ │ │
│ │lucrării │operare şi/│ │ │
│ │ │sau │ │ │
│ │ │mentenanţă │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│4. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│5. │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┤
│... │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┘


    Semnătura,


    ANEXA 4

    la regulament
    DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
    Subsemnatul(a), ..................................................., cu domiciliul în ...................................., serie CI ......... numărul.................., sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ANRE.
    Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la registratura ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către ANRE în general, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro.
    Vă rugăm, marcaţi cu [x] modalitatea prin care doriţi să fiţi contactat în scopul furnizării de informaţii de către ANRE:
    [ ] E-mail
    [ ] Telefon
    [ ] Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR. Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.

    Data completării:
    Semnătura:

    ANEXA 5

    la regulament
    1. Modelul adeverinţei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat ANRE (a se vedea imaginea asociată)
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
    ADEVERINŢA Nr. ........../...............
    de verificator de proiecte autorizat
    Numele .............................
    Prenumele ........................
    CNP ..........................
    Prezenta adeverinţă conferă calitatea de verificator de proiecte autorizat şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de verificator de proiecte autorizat este condiţionată de vizarea periodică a acestei adeverinţe până la termenele de vizare prevăzute în tabelul de mai jos, precum şi a adeverinţei de electrician autorizat.
    Calitatea de verificator de proiecte autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aflat în vigoare (denumit în continuare Regulament).
    Titularul acestei adeverinţe are competenţa să verifice proiectele de instalaţii electrice tehnologice numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în Regulament.
    Semnătura autorizată ANRE,
    Ştampila

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │
│ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │
│Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │
│...........................│...........................│...........................│..........................│..........................│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │
│de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │
│………………. │………………. │………………. │………………. │………………….. │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘    2. Modelul ştampilei de verificator de proiecte în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat ANRE

┌──────────────────────────────────────┐
│Autoritatea Naţională de Reglementare │
│în Domeniul Energiei │
│Nume, prenume, │
│Verificator de proiecte în domeniul │
│instalaţiilor electrice tehnologice │
│Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX │
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 6

    la regulament
    1. Modelul adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat ANRE (a se vedea imaginea asociată)
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE
    ADEVERINŢA Nr. .........../................
    de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat
    Numele .......................
    Prenumele .......................
    CNP .............................
    Prezenta adeverinţă conferă calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat şi este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat este condiţionată de vizarea periodică a acestei adeverinţe până la termenele de vizare prevăzute în tabelul de mai jos, precum şi a adeverinţei de electrician autorizat.
    Titularul acestei adeverinţe are competenţa să expertizeze proiectele de instalaţii electrice tehnologice şi execuţia acestora, numai la nivelul competenţelor adeverinţei de electrician autorizat deţinute, în conformitate cu prevederile menţionate în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aflat în vigoare (denumit în continuare Regulament).
    Calitatea de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar autorizat impune titularului respectarea obligaţiilor prevăzute în Regulament.
    Semnătura autorizată ANRE,
    Ştampila

┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │Loc ştampilă │
│ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │ANRE │
│Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │Data vizării │
│...........................│...........................│...........................│..........................│..........................│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │Următorul termen │
│de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │de vizare │
│………………. │………………. │………………. │………………. │………………….. │
└───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘    2. Modelul ştampilei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice autorizat ANRE

┌──────────────────────────────────────┐
│Autoritatea Naţională de Reglementare │
│în Domeniul Energiei │
│Nume, prenume, │
│Expert tehnic de calitate şi │
│extrajudiciar în domeniul │
│instalaţiilor electrice tehnologice │
│Autorizaţia nr. XXX/YY.ZZ.20XX │
└──────────────────────────────────────┘
    ANEXA 7

    la regulament
    MODELUL
    solicitării de către un operator economic a autorizării angajaţilor
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul, ......................., în calitate de .................... (administrator/director general etc.) .................... al operatorului economic .................................., cu sediul social în localitatea ............., str. ........................ nr. ......., bl. ......., sc. ......, ap. ......, judeţul ............., codul poştal ..............., solicit înscrierea în vederea autorizării/vizării periodice a unora dintre angajaţii proprii.
    Menţionez că operatorul economic pe care îl reprezint:
    - este înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. J/......./..........;
    – are codul fiscal (codul unic de înregistrare, CUI) .............. şi
    – contul nr. .................. deschis la Banca .................... Sucursala ........................ (denumirea/localizarea sucursalei băncii unde este deschis contul) ............................... .

    În scopul comunicării cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei vă aduc la cunoştinţă că pot fi contactat la sediul operatorului economic, precum şi la nr. telefon fix ............., nr. de fax ............., nr. telefon mobil .............. , adresă de e-mail: ...........
    Cererea este însoţită de:
    - lista solicitanţilor;
    – o copie a documentului prin care s-a achitat tariful de autorizare/vizare;
    – câte un dosar pentru fiecare solicitant, care cuprinde cererea de autorizare individuală şi documentaţia prevăzută în Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalaţiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice tehnologice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aflat în vigoare.

    Semnătura,
    ...................

    ANEXA 8

    la regulament
    REGISTRU
    de evidenţă a proiectelor de instalaţii electrice verificate
    Numele şi prenumele verificatorului ..........................................,
    Nr. adeverinţei de verificator de proiecte ......................

┌────┬────┬──────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Denumire │ │ │ │ │
│ │ │proiect (nr. │ │ │ │Observaţii│
│Nr. │Data│contract │Proiectant│Beneficiar│Faza de │la │
│crt.│ │pentru │ │ │proiectare│proiectul │
│ │ │verificarea │ │ │ │verificat │
│ │ │documentaţiei)│ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼──────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴──────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    ANEXA 9

    la regulament
    REGISTRU
    de evidenţă a lucrărilor de instalaţii electrice expertizate
    Numele şi prenumele expertului tehnic şi extrajudiciar .................................
    Nr. adeverinţei de expert tehnic de calitate şi extrajudiciar ........................................

┌────┬────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Date ale │ │ │
│ │ │ │lucrării: │Obiectul │ │
│ │ │ │- │expertizării:│Raportul de│
│ │ │Denumire │proiectant,│- cine a │expertiză: │
│ │ │lucrare │data │solicitat │- │
│Nr. │ │expertizată:│- │expertizarea │întrebările│
│crt.│Data│- beneficiar│executant, │- motivul │la care s-a│
│ │ │- nr. │data │expertizării │răspuns │
│ │ │contract │- comisii │- data │- soluţiile│
│ │ │ │de recepţie│finalizării │date de │
│ │ │ │- valoarea │expertizării │expert │
│ │ │ │totală a │ │ │
│ │ │ │lucrării │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016