Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 iulie 2014  centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 30 iulie 2014 centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 590 din 7 august 2014
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 121 din 30 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 august 2014.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte:
    a) modul de organizare a accesului străinilor luaţi în custodie publică în centrele de cazare, denumite în continuare centre;
    b) regulile de ordine interioară în centre;
    c) modul de organizare a pazei centrelor;
    d) modul de organizare a supravegherii şi escortării străinilor luaţi în custodie publică pe timpul deplasării în afara centrelor.


    ART. 2
    Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au înţelesul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Accesul străinilor luaţi în custodie publică în centre
    ART. 3
    Activităţile aferente introducerii în centre a străinilor luaţi în custodie publică, prevăzute de prezentul capitol, se realizează sub coordonarea personalului principal de serviciu pe centru.

    ART. 4
    (1) Introducerea în centre a străinilor luaţi în custodie publică se face în baza următoarelor documente:
    a) actul prin care procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti sau instanţa de judecată a dispus luarea în custodie publică;
    b) nota de introducere în centru, aprobată de directorul Direcţiei migraţie din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, denumită în continuare Direcţia migraţie;
    c) copia procesului-verbal de control corporal preliminar.

    (2) Modelul notei de introducere în centru este prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Procesul-verbal de control corporal preliminar prevăzut la alin. (1) lit. c) se întocmeşte de formaţiunea teritorială care a depistat străinul şi cuprinde în mod obligatoriu menţiuni cu privire la:
    a) sumele de bani şi/sau bunurile aflate asupra străinului la momentul depistării ori faptul că străinul nu avea asupra sa sume de bani sau alte bunuri;
    b) documentele care atestă identitatea străinului, aflate asupra sa la momentul depistării, ori faptul că străinul nu avea asupra sa asemenea documente;
    c) urme vizibile de violenţă pe care le prezintă străinul la momentul depistării sau faptul că străinul nu prezintă urme vizibile de violenţă.


    ART. 5
    (1) Străinii sunt informaţi despre motivul luării lor în custodie publică şi despre drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării lor în centru, imediat după aducerea în centru.
    (2) Informarea se realizează prin remiterea, sub semnătură, a unui înscris întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 şi redactat în limba pe care străinul o vorbeşte sau o înţelege.
    (3) Informaţiile referitoare la drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în centru sunt afişate în fiecare cameră de cazare într-o limbă de circulaţie internaţională şi sunt cuprinse în pliante sau broşuri redactate într-o limbă de circulaţie internaţională şi distribuite în cadrul centrului.

    ART. 6
    La introducerea străinilor în centru se efectuează în mod obligatoriu:
    a) controlul corporal şi al bagajelor;
    b) controlul medical;
    c) amprentarea şi fotografierea.


    ART. 7
    (1) Scopul controlului corporal şi al bagajelor este de a verifica amănunţit dacă străinii posedă obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a altor străini cazaţi în centru ori a personalului centrului, obiecte de valoare sau sume de bani, documente de călătorie ori de identitate pe baza cărora poate fi stabilită sau confirmată identitatea străinilor.
    (2) Controlul corporal şi al bagajelor se efectuează de către cel puţin 2 lucrători din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru. Controlul corporal se efectuează numai de către persoane de acelaşi sex cu străinul controlat.
    (3) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.
    (4) Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, documentele care atestă identitatea, sumele de bani, obiectele de valoare, precum şi obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, pe care străinii le posedă, se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului.
    (5) Străinii pot păstra îmbrăcămintea personală, cu excepţia cazurilor când, din motive de igienă colectivă, securitate sau moralitate, şeful centrului ori înlocuitorul legal al acestuia dispune ca îmbrăcămintea personală a străinilor să fie spălată, dezinfectată şi/sau depozitată într-un loc special amenajat.
    (6) În cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.
    (7) Până la depozitarea în locurile special amenajate a documentelor, sumelor de bani, obiectelor sau materialelor reţinute de la străini, responsabilitatea asigurării pazei acestora revine personalului principal de serviciu pe centru.
    (8) Rezultatul controlului corporal şi al bagajelor, inclusiv reţinerea unor documente, sume de bani, obiecte sau materiale, se consemnează într-un proces-verbal, prevăzut în anexa nr. 13. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare care se semnează de către străinul în cauză, de către lucrătorii care au efectuat controlul şi de către personalul principal de serviciu pe centru. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează străinului, sub semnătură.
    (9) Documentele, sumele de bani, obiectele sau materialele reţinute de la străini cu ocazia controlului corporal şi al bagajelor se înscriu pe numele străinului, în baza procesului-verbal prevăzut la alin. (8), în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 8
    (1) Controlul medical se efectuează de către medicul centrului, după efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, în condiţii de confidenţialitate, cu respectarea intimităţii şi demnităţii persoanei.
    (2) În vederea evaluării stării de sănătate, străinul va da o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă dacă a consumat droguri sau dacă suferă de boli cronice, afecţiuni psihice ori afecţiuni infecto-contagioase.
    (3) Rezultatele controlului medical, inclusiv existenţa eventualelor urme de violenţă, se consemnează, în mod obligatoriu, în Registrul de consultaţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în fişa medicală întocmită pentru fiecare străin cazat în centru. În cazul în care se constată existenţa unor urme de violenţă, medicul centrului informează despre aceasta, de îndată, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.
    (4) Atunci când există suspiciunea că un străin suferă de o boală infecto-contagioasă care ar putea pune în pericol sănătatea celorlalţi străini cazaţi în centru sau a personalului centrului ori când acesta prezintă documente medicale din care rezultă că suferă de o asemenea boală sau când personalul medical al centrului constată că starea de sănătate a străinului este deosebit de gravă, la propunerea motivată a medicului centrului şi cu avizul şefului centrului ori al înlocuitorului legal al acestuia, directorul Direcţiei migraţie aprobă amânarea introducerii străinului în centru până la clarificarea situaţiei medicale a străinului şi trimiterea acestuia la o unitate medicală aparţinând Ministerului Afacerilor Interne sau la alte unităţi sanitare.
    (5) În situaţia în care introducerea străinilor în centru are loc atunci când nu este prezent medicul centrului, asistentul medical realizează triajul epidemiologic şi ia măsuri pentru a asigura regimul alimentar şi medicaţia minimă necesară străinului. Controlul medical se realizează cu aplicarea dispoziţiilor alin. (1)-(3) la sosirea medicului centrului.

    ART. 9
    (1) Străinii sunt amprentaţi şi fotografiaţi după efectuarea controlului medical.
    (2) Amprentele prelevate sunt verificate în Sistemul EURODAC, transmise şi stocate în format electronic în baza de date a sistemului AFIS naţional.
    (3) Prelevarea şi transmiterea amprentelor se fac cu respectarea confidenţialităţii şi a dispoziţiilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, persoana în cauză fiind informată, în scris, cu privire la acest fapt.

    ART. 10
    (1) Pe numele fiecărui străin introdus în centru se constituie un dosar personal care cuprinde documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi toate documentele întocmite ulterior pe parcursul cazării, cu excepţia documentelor medicale, până la scoaterea definitivă din centru. Existenţa acestor documente se menţionează în Registrul de evidenţă a străinilor cazaţi în centru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) Termenele de stocare şi condiţiile de ştergere/distrugere a documentelor personale ale străinilor luaţi în custodie publică, ce conţin date cu caracter personal, sunt cele prevăzute de legislaţia naţională în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

    CAP. III
    Regulile de ordine interioară în centre
    SECŢIUNEA 1
    Asigurarea exercitării drepturilor străinilor în cadrul centrelor de cazare
    ART. 11
    (1) În cadrul centrelor de cazare se asigură exercitarea de către străini, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament, a următoarelor drepturi:
    a) comunicarea directă sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;
    b) primirea de pachete sau bani şi efectuarea de cumpărături;
    c) transmiterea unor cereri, sesizări sau plângeri;
    d) desfăşurarea de activităţi cultural-educative şi recreative, inclusiv în aer liber, şi participarea la activităţi de consiliere;
    e) desfăşurarea de activităţi în materie religioasă;
    f) cele prevăzute de lege, precum şi cele prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale în materie, la care România este parte.

    (2) Pe durata cazării în centre, străinilor li se asigură spaţii de cazare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi asistenţă medicală şi psihologică, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament.

    1. Comunicarea directă sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului
    ART. 12
    (1) Străinii cazaţi în centre pot utiliza pe cheltuiala proprie telefonul public din incinta centrului, zilnic, între orele 9,00 şi 22,00.
    (2) Fiecărui străin i se asigură gratuit pe timpul cazării, în limita fondurilor alocate în acest sens, posibilitatea de a comunica telefonic, în limita a maximum 20 de minute lunar.
    (3) Străinul poate utiliza, la cerere, telefonul mobil personal, cu condiţia ca acesta să nu fie dotat cu cameră video/foto.
    (4) Străinilor le este interzisă folosirea telefonului mobil personal pe toată perioada cât se află sub escortă.

    ART. 13
    (1) Pe timpul cazării în centru, străinii au dreptul de a fi vizitaţi de către:
    a) reprezentanţi ai misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine care le reprezintă interesele, zilnic, între orele 9,00 şi 20,00;
    b) reprezentanţi ai organizaţiilor şi organismelor neguvernamentale naţionale sau internaţionale cu atribuţii în domeniul migraţiei sau al respectării drepturilor omului, autorizate şi acreditate în condiţiile legii, zilnic, între orele 9,00 şi 20,00;
    c) membrii de familie sau, motivat, de către alte persoane, de trei ori pe săptămână, între orele 10,00 şi 12,00 sau 14,00 şi 17,00, pe o durată de cel mult 30 minute/zi/vizită, de regulă, în zilele de marţi, vineri şi duminică;
    d) reprezentant legal, zilnic între orele 8,00 şi 20,00.

    (2) Efectuarea vizitelor de către persoanele prevăzute la alin. (1) se autorizează de către şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.
    (3) În situaţia în care nu există protocoale de cooperare încheiate cu organizaţiile sau organismele prevăzute la alin. (1) lit. b), efectuarea vizitelor de către reprezentanţii acestora se autorizează de către directorul Direcţiei migraţie.

    ART. 14
    La solicitarea străinului, în scopul respectării opiniei şi specificului propriu în materie religioasă, filozofică şi culturală, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate permite accesul în centru a reprezentanţilor cultului al cărui adept este acesta.

    ART. 15
    (1) Vizitele se desfăşoară în spaţii special amenajate. Personalul centrului supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor şi înscrie menţiunile corespunzătoare în Registrul de evidenţă a vizitelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Străinii pot fi vizitaţi de maximum două persoane în acelaşi timp. În situaţii justificate, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba ca străinii să fie vizitaţi de mai mult de două persoane în acelaşi timp.
    (3) În situaţia în care vizitatorii încearcă, prin orice mijloace nelegale, scoaterea străinilor din centrul în care sunt cazaţi, personalul centrului împiedică desfăşurarea activităţilor nelegale şi sesizează, de îndată, autorităţile competente.

    ART. 16
    (1) Străinii cazaţi în centre pot primi şi trimite corespondenţă, pe cheltuiala proprie, prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat.
    (2) Înainte de a fi înmânată străinilor, corespondenţa primită se deschide de către personalul centrului în prezenţa destinatarului. Citirea corespondenţei de către personalul centrului este interzisă.
    (3) În cazul în care la deschiderea corespondenţei se constată existenţa unor sume de bani, obiecte de valoare sau obiecte, materiale ori substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, acestea sunt reţinute de către personalul centrului şi depozitate în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului. Prevederile art. 7 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător.


    2. Primirea de pachete sau bani şi efectuarea de cumpărături
    ART. 17
    (1) Străinii cazaţi în centre pot primi de la persoanele care îi vizitează pachete cu bunuri materiale de natura celor prevăzute la art. 20. Pachetele sunt deschise şi controlate, în spaţiul special amenajat pentru vizite şi în prezenţa vizitatorului, de către cel puţin 2 lucrători din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru.
    (2) În cazul în care la controlul pachetului se constată existenţa unor sume de bani, obiecte de valoare sau obiecte, materiale ori substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, acestea se restituie de îndată persoanei care le-a adus, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă de lege.
    (3) În cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul pachetelor reţin aceste bunuri în baza unui proces-verbal şi informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente
    (4) La solicitarea vizitatorului, sumele de bani, obiectele de valoare sau obiectele, materialele ori substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, cu excepţia celor a căror deţinere este interzisă de lege, sunt reţinute de către lucrătorii care efectuează controlul pachetelor şi depozitate, pe numele străinului căruia îi sunt destinate, în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului. Prevederile art. 7 alin. (7)-(9) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 18
    (1) Străinii cazaţi în centre pot primi bani de la persoanele care îi vizitează. Banii se preiau de către personalul centrului în baza unui proces-verbal, se depozitează în locuri special amenajate şi se înscriu, pe nume străinului, în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini.
    (2) Sumele de bani înscrise pe numele străinului în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini se utilizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru cheltuieli efectuate la solicitarea formulată în scris a străinilor, pe perioada în care aceştia sunt cazaţi în centru.

    ART. 19
    (1) Străinii cazaţi în centre pot solicita, în scris, cumpărarea de bunuri materiale de natura celor prevăzute la art. 20, cu specificarea sursei financiare din care acestea să fie realizate.
    (2) Efectuarea de cumpărături se face săptămânal, prin grija personalului principal de serviciu pe centru, de către personalul desemnat de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, de la operatorii economici care activează în localitatea în care se găseşte centrul sau în localităţile limitrofe.
    (3) Personalul desemnat cu efectuarea cumpărăturilor primeşte de la personalul principal de serviciu pe centru centralizatorul cumpărăturilor şi sumele de bani aferente şi procedează la efectuarea acestora. În situaţia în care este necesar, personalul care efectuează cumpărăturile realizează şi schimbul valutar al sumelor de bani primite în valută.
    (4) După efectuarea cumpărăturilor, personalul desemnat împreună cu personalul principal de serviciu pe centru predau cumpărăturile şi o copie a documentelor justificative fiecărui străin solicitant, sub semnătură.
    (5) După predarea cumpărăturilor, în baza documentelor justificative, personalul principal de serviciu pe centru operează în Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini, sumele cheltuite pentru fiecare străin, stabilind soldul rămas.

    ART. 20
    (1) Pe timpul cât sunt cazaţi în centru, străinii pot primi, cumpăra, păstra şi folosi bunuri materiale de natura celor enumerate mai jos, astfel:
    a) produse alimentare;
    b) articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte;
    c) articole de igienă;
    d) produse din tutun;
    e) articole necesare petiţionării şi/sau corespondenţei, precum şi cartele telefonice;
    f) jocuri recreative, cum ar fi şah, table, rummy sau cărţi de joc;
    g) instrumente muzicale.

    (2) Produsele alimentare prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi numai:
    a) alimente preparate termic, cu termen de valabilitate de minimum 15 zile;
    b) fructe şi legume proaspete sau conservate;
    c) apă şi băuturi răcoritoare;
    d) ceai şi cafea.

    (3) Nu pot fi primite, cumpărate, păstrate sau folosite produse ambalate în sticlă, tablă sau alte ambalaje de natură periculoasă.

    ART. 21
    (1) Primirea, folosirea şi păstrarea bunurilor materiale de natura celor prevăzute la art. 20 se face cu respectarea regulilor de igienă şi a măsurilor de siguranţă impuse de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.
    (2) Medicul centrului poate restricţiona primirea sau cumpărarea de către străinii bolnavi a unor alimente contraindicate în afecţiunile de care suferă aceştia ori a produselor din tutun.


    3. Transmiterea de cereri, sesizări sau plângeri
    ART. 22
    (1) Străinii cazaţi în centre pot adresa cereri, sesizări sau plângeri şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în legătură cu activităţile realizate în centru. Ca urmare a analizării acestora, străinilor li se comunică un răspuns în termenul stabilit de reglementările în vigoare aplicabile în funcţie de obiectul cererii, sesizării sau plângerii.
    (2) Străinii cazaţi în centre pot adresa cereri, sesizări sau plângeri către autorităţile publice române sau străine, inclusiv către instanţele de judecată ori către organizaţiile neguvernamentale naţionale sau internaţionale.
    (3) Cererile, sesizările sau plângerile prevăzute la alin. (2) se transmit prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, pe cheltuiala străinului şi prin grija personalului principal de serviciu pe centru.
    (4) În cazul în care străinul nu dispune de resurse financiare, cheltuielile aferente transmiterii cererilor, sesizărilor sau plângerilor adresate autorităţilor publice române, inclusiv instanţelor de judecată din România, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.


    4. Desfăşurarea de activităţi cultural-educative şi recreative. Participarea la activităţi de consiliere
    ART. 23
    (1) La nivelul fiecărui centru sunt amenajate încăperi şi locuri în aer liber special destinate desfăşurării de activităţi cultural-educative şi recreative.
    (2) Străinii cazaţi în centru pot participa la activităţile cultural-educative şi recreative organizate în cadrul centrului, inclusiv în aer liber, şi pot utiliza baza materială destinată recreerii, cum ar fi terenul şi aparatura sportivă, clubul sau biblioteca, conform programului centrului.
    (3) Minorii cazaţi în centru, care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al acestora, luat în custodie publică, pot desfăşura activităţi recreative în aer liber ori în spaţii dotate cu jocuri şi jucării adecvate vârstei numai însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al minorului.

    ART. 24
    (1) Activităţile cultural-educative şi recreative au ca scop acoperirea utilă a timpului pe perioada cazării în centru.
    (2) Activităţile de consiliere au ca scop influenţarea străinilor în sensul respectării legislaţiei naţionale privind regimul străinilor.
    (3) În cooperare şi cu sprijinul organizaţiilor neguvernamentale naţionale şi internaţionale pot fi puse la dispoziţia străinilor materiale de informare, literatură şi alte documentare interne şi internaţionale.
    (4) Străinii luaţi în custodie publică au acces neîngrădit la informaţiile difuzate prin mass-media, în condiţiile şi în limitele programului stabilit la nivelul centrului.

    ART. 25
    (1) Directorul Direcţiei migraţie aprobă organizarea şi desfăşurarea în cadrul centrelor de către organizaţiile neguvernamentale naţionale sau internaţionale a unor programe cu caracter cultural-educativ sau recreaţional ori programe de consiliere, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) obiectivul programului nu contravine dispoziţiilor legale;
    b) realizarea programului este în interesul menţinerii ordinii interioare în centru şi în scopul încurajării respectării legislaţiei naţionale privind regimul străinilor;
    c) organizaţiile neguvernamentale oferă garanţii în sensul că, după iniţierea programului, dispun de posibilităţi pentru derularea şi dezvoltarea acestuia;
    d) activităţile aferente programului urmează să se desfăşoare în cooperare cu personalul centrului.

    (2) Activităţile aferente programelor aprobate potrivit alin. (1) se desfăşoară cu respectarea programului zilnic al centrului şi sub coordonarea nemijlocită a personalului principal de serviciu pe centru, care are obligaţia de a cunoaşte în permanenţă numărul străinilor participanţi la aceste activităţi.

    ART. 26
    (1) Zilnic, fiecare străin are dreptul la o oră de activităţi recreative în aer liber, în funcţie de condiţiile atmosferice şi de posibilităţile de supraveghere. Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în intervalul 13,30-17,00.
    (2) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba majorarea duratei activităţilor recreative în aer liber.
    (3) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate reduce durata activităţilor recreative în aer liber pentru străinii sancţionaţi disciplinar potrivit prevederilor art. 43 alin. (1) lit. b) şi c), fără ca aceasta să fie mai mică de 30 de minute.
    (4) Străinii cazaţi în centru se deplasează în locurile special amenajate pentru recreere în aer liber numai cu însoţitor din cadrul personalului centrului, Compartimentul pază şi escorte.
    (5) Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în grup, cu excepţia situaţilor în care:
    a) străinul este izolat din motive medicale;
    b) străinul primeşte vizitatori;
    c) străinul este izolat cu titlu de sancţiune, în condiţiile prezentului regulament.

    (6) Minorii cazaţi în centru, care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al acestora, luat în custodie publică, beneficiază de o durată mai mare de desfăşurare a activităţilor recreative în aer liber, însoţiţi de cel puţin unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal al minorului, conform programului stabilit de psihologul şi medicul centrului şi aprobat de şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia.


    5. Desfăşurarea de activităţi în materie religioasă
    ART. 27
    Străinii cazaţi în centre pot desfăşura practici şi ritualuri specifice cultului ai căror adepţi sunt, cu respectarea regulilor privind igiena individuală şi colectivă şi a regulilor privind prevenirea incendiilor.


    6. Asigurarea spaţiilor de cazare, hranei şi materialelor de întreţinere şi igienă
    ART. 28
    (1) Străinii introduşi în centre sunt cazaţi individual sau colectiv, în funcţie de numărul acestora şi de camerele disponibile, cu respectarea dispoziţiilor art. 29.
    (2) Fiecărui străin i se asigură pat individual şi cazarmamentul necesar în funcţie de anotimp şi în conformitate cu normele de dotare, prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) În spaţiile de cazare ale străinilor se asigură condiţii corespunzătoare de iluminat, căldură, aerisire şi salubritate.
    (4) Spaţiile de cazare sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă, iar spaţiile comune sunt prevăzute cu sisteme de siguranţă şi supraveghere.
    (5) Aşezarea paturilor în camere se face în aşa fel încât să existe o distanţă de minimum 50 de cm între ele şi un culoar pentru evacuarea camerei în caz de urgenţă de 1-1,5 metri în dreptul uşii.

    ART. 29
    (1) Străinii luaţi în custodie publică, condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive, sunt cazaţi în camere separate de celelalte categorii de străini.
    (2) Străinii sunt cazaţi separat pe camere în funcţie de sex, cu excepţia străinilor membri ai unei familii, care sunt cazaţi în aceeaşi cameră, asigurându-li-se un nivel corespunzător de intimitate. În camera în care sunt cazaţi membrii unei familii nu pot fi cazaţi străini care nu sunt membri ai acelei familii.
    (3) Minorii nu pot fi cazaţi în centre, cu excepţia cazului în care însoţesc cel puţin unul dintre părinţi sau reprezentantul legal al acestora, luat în custodie publică.
    (4) Cazarea minorilor în centre se va face în baza menţiunii efectuate pe Nota de introducere a străinului pe care îl însoţesc. Minorului îi sunt aplicabile prevederile art. 6 lit. a) şi b).

    ART. 30
    (1) Hrana străinilor luaţi în custodie publică se asigură gratuit, în natură, conform normelor de hrană zilnice şi a plafoanelor calorice aferente prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Drepturile de hrană se asigură de 3 ori pe zi, sub formă de hrană caldă sau rece, în funcţie de situaţia de fapt a străinilor, respectiv pe timpul cazării sau transportului.
    (3) Pentru străinii bolnavi, femeile însărcinate şi alte categorii de persoane se asigură numărul de mese şi regimul alimentar prescris de medicul centrului.
    (4) La solicitarea străinilor, hrana se asigură cu respectarea regulilor impuse de religia ai căror adepţi sunt aceştia sau cu respectarea specificului acestora în materie filozofică sau culturală.
    (5) În centru se asigură condiţii de servire a hranei, de regulă în spaţii special amenajate, precum şi vesela necesară pentru prepararea, distribuţia şi servirea hranei, potrivit normelor de înzestrare prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (6) Spaţiile pentru servirea mesei sunt astfel amenajate încât să fie permisă evacuarea în condiţii optime a tuturor persoanelor, în caz de urgenţă.
    (7) Este interzisă depozitarea oricăror materiale în spaţiile destinate servirii mesei.

    ART. 31
    (1) Materialele de igienă individuală şi colectivă se asigură gratuit, în limita normelor de consum prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Fiecărei persoane i se asigură posibilitatea utilizării surselor de apă curentă potabilă şi a articolelor de toaletă pentru menţinerea igienei personale şi colective.
    (3) Pentru străinii care nu dispun de îmbrăcăminte adecvată sezonului se asigură îmbrăcăminte corespunzătoare, achiziţionată din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu sprijinul organizaţiilor neguvernamentale naţionale sau internaţionale.
    (4) Centrul asigură schimbarea lenjeriei de pat a străinilor, potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi spălarea îmbrăcămintei la solicitarea acestora.
    (5) Lenjeria izolatorului medical şi a sălilor de tratamente medicale se colectează, se transportă, se dezinfectează şi se spală separat.


    7. Asigurarea asistenţei medicale şi psihologice
    ART. 32
    (1) Străinii cazaţi în centre au dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
    (2) Serviciile medicale prevăzute la alin. (1) se asigură, după caz, prin cabinetul medical al centrului, prin unităţile sanitare ale Ministerului Afacerilor Interne sau prin alte unităţi sanitare.
    (3) Serviciul de permanenţă în cadrul cabinetului medical al centrului se asigură de către asistenţi medicali care execută serviciul în ture, potrivit planificării stabilite de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.
    (4) Decontarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

    ART. 33
    (1) Îngrijirea medicală a străinilor cazaţi în centre se realizează prin servicii medicale, după cum urmează:
    a) servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
    b) servicii de asistenţă medicală primară;
    c) servicii medicale ambulatorii de specialitate;
    d) servicii medicale spitaliceşti;
    e) servicii de asistenţă stomatologică de urgenţă;
    f) servicii medicale de urgenţă, inclusiv transportul sanitar;
    g) servicii medicale complementare pentru reabilitare;
    h) asistenţă medicală pre-, intra- şi postnatală;
    i) îngrijiri medicale la locul de cazare;
    j) medicamente, materiale sanitare, proteze şi orteze.

    (2) Medicamentele reţinute de personalul centrului şi predate medicului centrului sunt luate în evidenţa cabinetului medical şi sunt gestionate şi administrate la recomandarea medicului centrului, separat de medicamentele asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General pentru Imigrări.

    ART. 34
    În situaţia în care asistenţa medicală se acordă în afara centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia ia toate măsurile necesare pentru asigurarea escortării străinilor pe timpul transportului, precum şi pentru supravegherea acestora în unitatea medicală, în funcţie de diagnosticul stabilit, durata şi/sau condiţiile de acordare a asistenţei medicale de specialitate.

    ART. 35
    (1) În funcţie de gravitatea afecţiunii, medicul centrului stabileşte locul unde să fie trataţi străinii, după cum urmează:
    a) camera de cazare;
    b) izolatorul medical al centrului;
    c) o unitate medicală specializată.

    (2) Toate datele şi informaţiile legate de sănătatea străinilor, precum şi îngrijirile medicale primite de către aceştia se consemnează de către personalul medical al cabinetului în fişa medicală a fiecărui străin, în evidenţele de unitate, care reprezintă acte medico-legale cu regim de evidenţă, mânuire şi păstrare conform reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 36
    (1) În caz de afecţiuni grave, boli contagioase sau evenimente epidemiologice, medicul centrului informează de îndată şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia asupra măsurilor ce trebuie luate. Ulterior, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia informează conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări prin Direcţia migraţie.
    (2) Direcţia medicală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este informată cu privire la situaţiile apărute, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 37
    Întreruperea cazării în centru a străinilor din motive medicale se poate face numai cu aprobarea directorului Direcţiei migraţie, la propunerea motivată a medicului centrului.

    ART. 38
    Psihologul centrului face evaluarea psihologică a străinilor cazaţi în centru, întocmeşte fişele de observaţie psihologică şi acordă asistenţă de specialitate pe toată durata cazării. Pentru străinii identificaţi cu probleme psihologice sau psihiatrice, psihologul centrului informează imediat şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia şi, după caz, face propuneri pentru efectuarea unor consultaţii de specialitate la unităţi spitaliceşti de profil.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţiile străinilor în cadrul centrelor de cazare
    ART. 39
    Pe timpul cazării în centre, străinii au următoarele obligaţii:
    a) să predea personalului centrului obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi obiectele de valoare, sumele de bani sau documentele de călătorie sau de identitate pe care le posedă şi să se supună controalelor realizate pentru descoperirea acestora;
    b) să respecte programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;
    c) să execute dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;
    d) să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intră în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, ai misiunilor diplomatice ori ai oficiilor consulare, unităţilor sanitare sau ai organizaţiilor neguvernamentale;
    e) să respecte obiceiurile şi intimitatea celorlalţi străini cazaţi în centru;
    f) să respecte repartizarea pe camerele de cazare stabilite la introducerea în centru;
    g) să întreţină curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;
    h) să păstreze şi să întreţină în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;
    i) să se supună examinărilor medicale şi vaccinărilor, ori de câte ori este necesar, şi să respecte măsurile medico-sanitare, inclusiv pe cele profilactice, stabilite de medicul centrului;
    j) să informeze cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferă sau au suferit;
    k) să îşi însuşească prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplice întocmai când situaţia o impune.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Interdicţiile la care sunt supuşi străinii în cadrul centrelor de cazare
    ART. 40
    Pe timpul cazării în centru, străinilor le este interzis:
    a) să iniţieze, să organizeze, să sprijine, să participe sau să desfăşoare orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;
    b) să exercite acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;
    c) să incite, să organizeze, să sprijine sau să participe la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;
    d) să părăsească incinta centrului fără aprobare;
    e) să ameninţe personalul, persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, ceilalţi străini cazaţi în centru, precum şi oricare altă persoană;
    f) să se exprime în public, prin limbaj, gesturi sau acte obscene;
    g) să deţină, să comercializeze sau să consume băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;
    h) să utilizeze focul deschis sau substanţe inflamabile;
    i) să pătrundă în zonele marcate cu inscripţia "Accesul interzis";
    j) să blocheze căile de acces şi/sau de evacuare în/din spaţiile de cazare sau în/din spaţiile comune;
    k) să confecţioneze şi să deţină obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3;
    l) să tulbure liniştea după ora stingerii până la deşteptare;
    m) să împiedice cu intenţie desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centru;
    n) să facă schimburi sau să comercializeze alimente, echipamente sau alte bunuri;
    o) să folosească serviciile altor străini cazaţi în centru în interes personal;
    p) să folosească instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aducă modificări;
    q) să ascundă în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;
    r) să practice jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;
    s) să utilizeze telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive similare în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;
    t) să trimită sau să primească corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin prezentul regulament;
    u) să fumeze în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;
    v) să utilizeze reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;
    w) să procure sau să deţină mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori, în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentul regulament;
    x) să învelească în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat ori alte surse de căldură;
    y) să realizeze improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;
    z) să aducă în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrelor.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Programul zilnic
    ART. 41
    (1) Programul zilnic al străinilor cazaţi în centre este următorul:
    7,30 - Deşteptarea
    7,30-8,00 - Program de dimineaţă
    8,00-9,00 - Masa de dimineaţă (poate fi servită în serii)
    9,00-12,00 - Interviuri, consiliere psihologică, asistenţă medicală şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative şi recreative
    12,00-13,30 - Masa de prânz (poate fi servită în serii)
    13,30-17,00 - Timp liber pentru recreere şi desfăşurarea unor activităţi cultural-educative, sportive, consiliere psihologică
    17,00-18,00 - Masa de seară (poate fi servită în serii)
    18,00-22,30 - Program de seară
    22,30 - Stingerea

    (2) Programul zilnic al străinilor luaţi în custodie publică, condamnaţi prin hotărâri judecătoreşti definitive, se desfăşoară separat de cel al celorlalte categorii de străini cazaţi în centru.
    (3) După ora stingerii, străinii nu au voie să părăsească camerele de cazare decât în situaţii temeinic justificate, cu aprobarea personalului principal de serviciu pe centru.
    (4) Pentru străinii bolnavi, precum şi pentru femeile însărcinate programul zilnic este stabilit de către medicul centrului.
    (5) Pentru minori şi pentru părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora, programul zilnic este stabilit de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, la recomandarea ofiţerului psiholog şi al medicului centrului.
    (6) În situaţii justificate, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate aproba modificarea programului zilnic.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Abateri şi sancţiuni disciplinare
    ART. 42
    (1) Abaterea disciplinară săvârşită de către un străin reprezintă nerespectarea obligaţiilor sau interdicţiilor stabilite prin prezentul regulament, pe timpul cazării, transportului sau al altor activităţi desfăşurate în cadrul centrului sau în afara acestuia.
    (2) Abaterile disciplinare se constată de personalul centrului şi se consemnează într-un Raport de incident, care se înaintează şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în termen de maximum 24 de ore de la constatare.

    ART. 43
    (1) Pentru abaterile constatate, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia aplică individual, gradual şi proporţional cu gravitatea faptei una din următoarele sancţiuni:
    a) avertisment;
    b) suspendarea unuia, mai multor sau a tuturor drepturilor prevăzute la alin. (2);
    c) izolarea.

    (2) Drepturile ce pot face obiectul suspendării potrivit alin. (1) lit. b) sunt următoarele:
    a) dreptul de a participa la activităţile cultural-educative şi recreative organizate în cadrul centrului, cu respectarea prevederilor art. 26 alin. (3);
    b) dreptul de a efectua cumpărături, cu excepţia cumpărării materialelor de igienă personală;
    c) dreptul de a primi vizite, cu excepţia vizitării străinilor de către reprezentantul lor legal sau de către reprezentanţii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine.

    (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică de către şeful centrului sau de către înlocuitorul legal al acestuia, pentru încălcarea prevederilor art. 39 şi art. 40 lit. n)-z).
    (4) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) lit. c) se aplică de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia pentru încălcarea prevederilor art. 40 lit. a)-m).

    ART. 44
    (1) Durata sancţiunii prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) este de maximum 5 zile consecutive, iar în caz de săvârşire repetată a abaterilor, durata sancţiunii este de până la 10 zile consecutive.
    (2) Durata sancţiunii prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. c) este, de regulă, de 24 de ore, iar în cazul în care comportamentul străinului face imposibilă integrarea sa în grup, durata se poate prelungi, succesiv, de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia cu perioade de câte 24 de ore, fără a se depăşi 5 zile consecutive.
    (3) În cazuri temeinic justificate, în baza unui referat motivat, directorul Direcţiei migraţie poate aproba prelungirea izolării cu maximum 5 zile consecutive peste perioada prevăzută la alin. (2).
    (4) Camerele de izolare sunt dotate cu utilităţile necesare odihnei şi igienei personale a străinului şi cu un mijloc tehnic de comunicare prin care acesta să poată chema în orice moment personalul centrului.

    ART. 45
    Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicate se consemnează în Registrul pentru evidenţa evenimentelor deosebite, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, precum şi în dosarele personale constituite la nivelul centrului pe numele străinilor.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Modul de acţiune în cazul producerii unor evenimente
    1. Acţiunea în cazul manifestărilor violente
    ART. 46
    (1) În cazul producerii unor evenimente caracterizate prin manifestări violente din partea străinilor cazaţi în centru de natură să pună în pericol siguranţa personalului centrului sau a străinilor cazaţi în centru ori integritatea bunurilor din dotarea acestuia, personalul principal de serviciu pe centru dispune măsurile necesare pentru restabilirea ordinii şi siguranţei în cadrul centrului, folosind resursele aflate la dispoziţie în cadrul centrului sau în cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, precum şi resursele puse la dispoziţie de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.
    (2) Pentru restabilirea ordinii în situaţiile prevăzute la alin. (1), personalul centrului şi efectivele celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne solicitate să intervină pot utiliza mijloacele aflate în dotare.

    ART. 47
    (1) Străinii cazaţi în centru pot fi temporar imobilizaţi de către personalul centrului sau de către efectivele celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne care intervin pentru restabilirea ordinii în cadrul centrului, cu mijloacele din dotare, pentru a preveni un pericol real şi concret în următoarele cazuri:
    a) pentru a împiedica acţiunile de autovătămare ori de distrugere a unor bunuri;
    b) pentru a împiedica exercitarea unor acte de violenţă asupra altor străini cazaţi în centru, asupra personalului centrului sau asupra altor persoane;
    c) pentru a împiedica părăsirea neautorizată a centrului.

    (2) Este interzisă imobilizarea femeilor însărcinate şi a minorilor până la 14 ani cazaţi în centru.
    (3) Este interzisă imobilizarea cu lanţuri a străinilor cazaţi în centru.
    (4) Folosirea măsurilor de constrângere trebuie să fie proporţională cu starea de pericol, să se aplice numai pe perioada necesară şi doar atunci când nu există o altă modalitate de înlăturare a pericolului. Folosirea măsurilor de constrângere nu are caracterul unei sancţiuni.
    (5) Aplicarea măsurilor de constrângere se raportează în cel mai scurt timp şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia.

    ART. 48
    În cazul în care un străin cazat în centru incită la nerespectarea regulilor de ordine interioară şi este susţinut de către alţi străini cazaţi în centru sau atunci când, în mod repetat, prin comportamentul său, periclitează propria securitate sau pune în pericol securitatea celorlalţi străini cazaţi în centru, a membrilor personalului centrului sau ordinea în cadrul centrului, la solicitarea şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia, directorul Direcţiei migraţie poate dispune transferul străinului în alt centru.


    2. Gestionarea riscului de suicid
    ART. 49
    (1) Personalul centrului comunică în scris psihologului centrului informaţiile pe care le obţine în legătură cu riscul de suicid în rândul străinilor cazaţi în centru.
    (2) În cazul în care se constată că un străin cazat în centru prezintă risc real de suicid, şeful centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, la propunerea psihologului centrului, dispune măsuri adecvate pentru diminuarea acestui risc. Măsurile dispuse pot include cazarea străinului în cauză împreună cu alţi străini care ar putea să îl influenţeze în sensul reducerii riscului de suicid sau să stopeze o eventuală tentativă de suicid, includerea străinului într-un program de consiliere psihologică de specialitate sau efectuarea unui control psihiatric.
    (3) În cazul în care se constată că un străin cazat în centru prezintă un risc ridicat de suicid, precum şi în cazul în care străinul a avut o tentativă de suicid, şeful centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, la propunerea psihologului centrului, dispune izolarea medicală şi ţinerea sub supraveghere permanentă a străinului în cauză de către personalul centrului, efectuarea unui control medical primar în cadrul centrului şi efectuarea altor investigaţii de specialitate, inclusiv controlul psihiatric.


    3. Acţiunea în cazul producerii unor calamităţi
    ART. 50
    (1) În caz de incendiu, calamităţi naturale sau alte situaţii care pun în pericol integritatea fizică a persoanelor cazate în centru sau a personalului centrului se aplică planurile de acţiune în caz de urgenţă elaborate la nivelul centrului.
    (2) Dacă în urma unor evenimente de natura celor prevăzute la alin. (1) centrul devine inutilizabil total sau parţial, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Imigrări, la solicitarea şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia, desemnează o Comisie de evaluare a stării de fapt, care stabileşte măsurile necesare pentru asigurarea cazării străinilor, inclusiv prin relocarea în alte centre de cazare.


    4. Gestionarea situaţiei determinate de refuzul de hrană
    ART. 51
    (1) În cazul în care un străin refuză în mod explicit să primească hrana sau atunci când personalul centrului constată că acesta nu se hrăneşte, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi solicită, de îndată, să prezinte verbal motivele care determină refuzul de hrană. Atunci când mai mulţi străini se află în această situaţie în acelaşi timp, aceştia sunt ascultaţi separat cu privire la motivele refuzului de hrană.
    (2) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi prezintă străinului mijloacele legale de care poate uza pentru rezolvarea problemelor sale, iar medicul centrului îi prezintă consecinţele dăunătoare ale refuzului de hrană asupra stării de sănătate.
    (3) După analizarea motivelor prezentate de către străin, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune, după caz, fie măsuri pentru remedierea aspectelor semnalate, fie includerea străinului într-un program de consiliere psihologică de specialitate. La recomandarea psihologului şi a medicului centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune efectuarea altor investigaţii de specialitate, inclusiv controlul psihiatric. Atunci când mai mulţi străini se află în această situaţie în acelaşi timp, măsurile se dispun în mod individual.
    (4) Dacă străinul îşi menţine hotărârea de a refuza hrana şi în următoarele 24 de ore de la dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (3), şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia îi solicită să declare în scris motivele care îl determină să refuze hrana. Atunci când străinul refuză sau este în imposibilitate să dea o declaraţie scrisă, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul centrului, încheie un proces-verbal în acest sens.
    (5) Declaraţia sau procesul-verbal prevăzute la alin. (4) se înaintează, de îndată, Direcţiei migraţie, pentru a dispune măsuri potrivit competenţelor. O copie a declaraţiei sau a procesului-verbal se depune la dosarul personal al străinului constituit potrivit art. 10.
    (6) Refuzul de hrană se raportează potrivit procedurilor stabilite la nivelul Ministerului Afacerilor Interne privind raportarea evenimentelor şi a aspectelor de interes operativ.

    ART. 52
    (1) Se consideră ca zi a începerii refuzului de hrană data la care străinul a declarat în scris acest lucru ori data la care a fost încheiat procesul-verbal în acest sens.
    (2) Străinii care refuză să primească hrana sunt izolaţi de ceilalţi străini, în camere anume destinate, unde li se efectuează un control corporal amănunţit şi li se ridică toate produsele alimentare şi din tutun.
    (3) Medicul centrului vizitează şi consultă zilnic străinii care îşi menţin refuzul de hrană, efectuând menţiunile corespunzătoare în fişa medicală a fiecărui străin, în vederea monitorizării stării de sănătate a acestuia pe perioada refuzului de hrană.
    (4) În funcţie de evoluţia stării de sănătate, dacă străinul nu refuză asistenţa medicală, medicul centrului stabileşte şi aplică măsurile de tratament medical necesare menţinerii funcţiilor vitale.
    (5) Străinilor aflaţi în refuz de hrană le este asigurată exercitarea drepturilor în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, cu menţiunea că pachetele cu alimente aflate în termenul de valabilitate şi produsele din tutun sunt înmânate străinului la încetarea refuzului de hrană.
    (6) Străinii care refuză hrana sunt alocaţi zilnic la normele de hrană. Personalul centrului are obligaţia ca, la orele de servire a mesei, să informeze străinii în cauză despre faptul că beneficiază de hrană, urmând ca aceştia să-şi exprime opţiunea în acest sens. Acceptarea hranei se consideră act personal de voinţă prin care străinul încetează refuzul de hrană declarat sau constatat anterior.
    (7) Motivele şi data încetării refuzului de hrană se consemnează în scris în cuprinsul unei declaraţii a străinului ori în cuprinsul unui proces-verbal încheiat de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul centrului. Încetarea refuzului de hrană se înscrie şi în fişa medicală a străinului.
    (8) Declaraţia de încetare a refuzului de hrană sau procesul-verbal încheiat în acest sens se înaintează, de îndată, Direcţiei migraţie, pentru a dispune măsuri conform competenţelor. O copie a declaraţiei ori a procesului-verbal se depune la dosarul personal al străinului.
    (9) La recomandarea medicului centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune mutarea străinului care a încetat refuzul de hrană într-o cameră de cazare, de regulă cea în care a fost cazat anterior sau internarea acestuia în infirmerie ori într-o unitate medicală. Medicul centrului acordă străinului asistenţa medicală atât timp cât este necesar.


    5. Gestionarea situaţiei femeilor însărcinate cazate în centru
    ART. 53
    (1) În cazul în care în centru este cazată o femeie însărcinată, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia întocmeşte un raport scris în cuprinsul căruia se menţionează situaţia detaliată a persoanei respective, precum şi propunerile medicului centrului privind acordarea asistenţei medicale. Raportul se înaintează directorului Direcţiei migraţie.
    (2) În cazul în care naşterea este iminentă ori s-a produs deja, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune măsurile necesare pentru transportul persoanelor în cauză, sub supraveghere medicală, către o unitate medicală de specialitate.
    (3) Cazurile prevăzute la alin. (2) se raportează Direcţiei migraţie şi se consemnează în fişa medicală a persoanei în cauză.
    (4) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia înaintează Direcţiei migraţie documentele eliberate de către unitatea medicală, în vederea declarării şi înregistrării naşterii, precum şi pentru informarea misiunii diplomatice sau oficiului consular.


    6. Gestionarea situaţiei determinate prin decesul unui străin în cadrul centrului
    ART. 54
    (1) În situaţia decesului unui străin, fapt confirmat de personalul medical al centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia raportează directorului Direcţiei migraţie evenimentul şi informează în acest sens organele de poliţie, medicul legist şi procurorul competent.
    (2) Până la sosirea autorităţilor prevăzute la alin. (1), cadavrul este menţinut în poziţia în care a survenit decesul.
    (3) Şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia numeşte o comisie pentru inventarierea tuturor bunurilor şi valorilor aparţinând decedatului. Rezultatul inventarierii se consemnează într-un proces-verbal, iar bunurile se păstrează într-un loc special amenajat până la restituirea acestora către persoanele îndreptăţite să le primească.
    (4) După constatarea decesului de către medicul legist, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune informarea dispeceratului Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea informării misiunii diplomatice sau oficiului consular.


    SECŢIUNEA a 7-a
    Folosirea şi întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare din cadrul centrelor
    ART. 55
    (1) Întreţinerea spaţiilor interioare şi exterioare din cadrul centrului se face de regulă de către personalul angajat în acest sens, iar, când situaţia o impune, şi de către străinii cazaţi în centre, care le folosesc.
    (2) Deşeurile rezultate în urma desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi în cadrul centrului sunt colectate, sortate, depozitate şi eliminate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin grija conducerii centrului.

    ART. 56
    Schimbarea temporară a destinaţiei spaţiilor din cadrul centrului se face prin dispoziţie de zi pe centru, cu informarea prealabilă a structurii care asigură din punct de vedere tehnico-material centrul.

    ART. 57
    Căile de acces şi de evacuare sunt menţinute în stare de utilizare în permanenţă, fiind interzisă blocarea acestora, definitiv sau temporar, total ori parţial. În timpul iernii, acestea sunt curăţate de zăpadă, gheaţă sau polei prin grija personalului de serviciu.

    ART. 58
    (1) Străinii sunt informaţi periodic asupra conţinutului instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu. Înţelegerea corectă a instrucţiunilor se verifică de către persoana desemnată să efectueze instructajul.
    (2) Străinii sunt informaţi periodic cu privire la regulile de igienă colectivă şi individuală, precum şi cu privire la modul de respectare a acestora.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Reguli privind autovehiculele aflate în folosinţa centrelor
    ART. 59
    (1) Autovehiculele aflate în folosinţa centrului se utilizează numai în scopul pentru care sunt destinate, cu aprobarea şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.
    (2) Documentele de exploatare ale autovehiculelor aflate în folosinţa centrului, precum şi cheile de contact se păstrează în camera personalului principal de serviciu, într-un dulap sigilat.

    CAP. IV
    Paza centrelor
    SECŢIUNEA 1
    Asigurarea securităţii centrului
    ART. 60
    (1) Securitatea centrului se asigură prin misiuni de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă executate atât de personalul centrului, cât şi în cooperare cu efectivele puse la dispoziţie de Inspectoratul General pentru Imigrări sau de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.
    (2) Pentru asigurarea misiunilor de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă, personalul centrelor care execută astfel de activităţi se organizează pe 4 schimburi, executând serviciul prin rotaţie. Planificarea schimburilor este realizată prin dispoziţie de zi pe centru.
    (3) Personalul care execută misiuni de pază, supraveghere, intervenţie şi escortă este dotat cu mijloace de imobilizare şi de apărare individuală.

    ART. 61
    (1) Pentru prevenirea producerii unor evenimente de natură să afecteze securitatea centrului şi pentru descoperirea obiectelor, materialelor sau substanţelor interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi a obiectelor de valoare, a sumelor de bani sau a documentelor de călătorie sau de identitate aflate în posesia străinilor cazaţi în centru, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune oricând efectuarea de controale corporale asupra străinilor, precum şi controale în camerele de cazare ale acestora.
    (2) Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează, de regulă, între orele 7,30 şi 22,30. În afara acestui interval orar se pot efectua controale numai în situaţii excepţionale, motivate în mod corespunzător în cuprinsul dispoziţiei şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia.
    (3) Prevederile art. 7 alin. (2)-(9) se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Accesul şi circulaţia vizitatorilor în incinta centrului
    ART. 62
    În sensul prezentei secţiuni, prin vizitator se înţelege orice persoană care solicită intrarea în centru, cu excepţia următoarelor categorii:
    a) străini cazaţi în centru;
    b) personalul Inspectoratului General pentru Imigrări;
    c) efectivele puse la dispoziţia centrului de către celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit protocoalelor încheiate în acest sens.


    ART. 63
    (1) Accesul vizitatorilor în incinta centrului se face numai pe la postul de control-acces, în baza documentelor care atestă identitatea, cum ar fi cartea de identitate, paşaportul, cardul de identitate diplomatic sau permisul de şedere.
    (2) Accesul vizitatorilor în incinta centrului este permis numai după legitimarea acestora de către personalul de serviciu în postul de control-acces şi efectuarea menţiunilor corespunzătoare în Registrul de evidenţă a vizitatorilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9. Se interzice reţinerea la punctul de control-acces a documentelor în baza cărora se permite accesul în centru.
    (3) Vizitatorii sunt supuşi controlului bagajelor şi, dacă se impune, controlului corporal.
    (4) Scopul controlului bagajelor şi al controlului corporal este de a verifica dacă vizitatorii posedă obiecte, bunuri sau materiale periculoase ori interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a străinilor cazaţi în centru sau a personalului centrului.
    (5) Controlul corporal se efectuează de către persoane de acelaşi sex cu vizitatorul controlat, din cadrul personalului aflat în serviciul de permanenţă pe centru.
    (6) Pentru efectuarea controlului corporal şi al bagajelor poate fi folosită aparatură specială.
    (7) Obiectele, bunurile sau materialele periculoase ori interzise sunt reţinute pe bază de proces-verbal şi depozitate în locuri special amenajate.
    (8) În cazul descoperirii de obiecte, materiale sau substanţe a căror deţinere este interzisă de lege, lucrătorii care efectuează controlul corporal şi al bagajelor informează personalul principal de serviciu pe centru, care sesizează autorităţile competente.
    (9) Accesul în centru al grupurilor de persoane participante la diferite activităţi organizate în cadrul centrului, precum şi al autovehiculelor cu care se deplasează acestea se face pe baza unui tabel nominal, aprobat cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea activităţii de către conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (10) Deplasarea vizitatorilor în incinta centrului se face numai cu însoţitor din cadrul personalului centrului.

    ART. 64
    (1) Încărcătura autovehiculelor şi a altor mijloace de transport se verifică de către personalul postului de control-acces, iar accesul este permis numai dacă aceasta corespunde cu documentele de transport.
    (2) Intrarea şi ieşirea autovehiculelor în şi din centru se consemnează de către personalul postului de control-acces în Registrul de evidenţă a autovehiculelor intrate/ieşite în/din centru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Programul de lucru şi serviciul de permanenţă
    ART. 65
    (1) Personalul Compartimentului pază şi escortă, precum şi asistenţii medicali execută serviciul pe 4 schimburi, pe durata a 24 de ore pentru fiecare schimb, fiindu-le asigurate 72 de ore libere după serviciu, potrivit planificării stabilite de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.
    (2) Pe perioada executării serviciului, personalul Compartimentului pază şi escorte poartă uniforma de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune altfel.

    CAP. V
    Supravegherea şi escortarea străinilor pe timpul deplasării în afara centrelor. Scoaterea definitivă din centrele de cazare
    ART. 66
    (1) Scoaterea străinilor din centru poate fi temporară sau definitivă.
    (2) Scoaterea temporară se realizează pentru ca străinii să fie prezentaţi la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, instanţele de judecată, unităţile medicale sau în alte locuri unde este necesară prezenţa acestora.
    (3) Transferul străinilor între centrele de cazare reprezintă o formă de scoatere temporară.
    (4) Scoaterea definitivă se realizează atunci când custodia publică încetează de drept sau ca urmare a îndepărtării străinilor, acordării accesului la procedura de azil, revocării custodiei publice, interzicerii ori suspendării îndepărtării sau când, în urma analizării situaţiei străinilor, se constată că aceştia nu pot fi îndepărtaţi în perioada pentru care a fost instituită măsura custodiei publice, predării străinilor pentru cercetare organelor de poliţie, internării în unităţi sanitare.
    (5) Pe timpul scoaterii temporare din centru a străinilor, pentru a împiedica acţiunile de vătămare corporală a acestora sau a personalului care îi însoţeşte, producerea de pagube materiale sau pentru îndeplinirea obiectivului scoaterii din centru, asupra străinilor se poate utiliza forţa, gradual şi proporţional cu starea de pericol care trebuie înlăturată.

    ART. 67
    (1) Scoaterea temporară se efectuează în baza Notei de scoatere temporară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11.
    (2) Scoaterea temporară se aprobă de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu excepţia situaţiei în care scoaterea temporară se realizează în vederea transferului străinului între centre, când se aprobă de directorul Direcţiei migraţie.

    ART. 68
    (1) Scoaterea definitivă din centru se realizează în baza Notei de scoatere definitivă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.
    (2) Scoaterea definitivă se aprobă de directorul Direcţiei migraţie.

    ART. 69
    (1) În situaţia scoaterii definitive din centru, atunci când străinii nu sunt escortaţi, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau acestora pe bază de proces-verbal.
    (2) În situaţia scoaterii definitive din centru, atunci când străinii sunt escortaţi până la frontieră sau până în ţara de destinaţie, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau personalului care asigură escortarea, în vederea predării lor către străini, dar numai la destinaţie.
    (3) În situaţia transferului sau atunci când străinii sunt escortaţi până la unul din centrele de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil, sumele de bani rămase necheltuite, obiectele personale reţinute, cu excepţia celor interzise sau periculoase, se predau personalului care asigură escortarea, în vederea predării lor personalului centrului de destinaţie.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 70
    Relaţia cu mass-media este asigurată prin intermediul structurii de informare şi relaţii publice din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, numai cu aprobarea prealabilă a conducerii Inspectoratului General pentru Imigrări.

    ART. 71
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)

┌─────────────┬──────────────────────────┐
│ │Nr. │
│ │....................... │
│ ├──────────────────────────┤
│ │Bucureşti, │
│ │..........................│
├─────────────┼──────────────────────────┤
│INSPECTORATUL│ │
│GENERAL │ │
│PENTRU │ │
│IMIGRĂRI │ │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│DIRECŢIA │Aprob, │
│MIGRAŢIUNE │ │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│Serviciul │ │
│custodie │ │
│publică, │Director │
│returnări şi │ │
│escorte │ │
├─────────────┼──────────────────────────┤
│ │Direcţia migraţie │
└─────────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ DE INTRODUCERE
    în Centrul de cazare a străinilor
    luaţi în custodie publică .............
    Anul ..... luna ........ ziua ....
    Se introduce în Centrul ........... numitul .........., născut la ........... în ........., fiul lui ........ şi ........ .
    Motivul introducerii în centru îl reprezintă ........................... .
    Şef serviciu,
    ..................

    ANEXA 2

    la regulament
    ROMÂNIA
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)

┌──────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Exemplarul nr. │
│ │....................... │
│ ├──────────────────────────┤
│ │Nr. │
│ │..........................│
├──────────────────────┼──────────────────────────┤
│INSPECTORATUL GENERAL │Din ........./......... │
│PENTRU IMIGRĂRI │/.......... │
├──────────────────────┼──────────────────────────┤
│Centrul de cazare a │ │
│străinilor │ │
├──────────────────────┼──────────────────────────┤
│luaţi în custodie │ │
│publică │ │
│......................│ │
└──────────────────────┴──────────────────────────┘

    Domnului (Doamnei) ..........., cetăţenia ........., născut(ă) la data de ......., posesor (posesoare) al (a) paşaportului (T.D./L.P.) nr. ........., emis de ........,
    Vă aducem la cunoştinţă că împotriva dumneavoastră a fost dispusă luarea în custodie publică, pentru o perioadă de ..... zile, prin .............. .
    Măsura a fost dispusă, în conformitate cu .......... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriul României nu a putut fi efectuată în termenul de 24 de ore prevăzut de ........... din acelaşi act normativ.
    Perioada pentru care a fost dispusă custodia publică poate fi prelungită dacă îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriul României nu s-a efectuat în termen de 30 de zile, potrivit .......... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit ........................... din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de luare în custodie publică nu poate depăşi 6 luni. În conformitate cu .......................... din acelaşi act normativ, în mod excepţional, această perioadă poate fi extinsă pe o perioadă suplimentară ce nu poate depăşi 12 luni, în cazul în care Inspectoratul General pentru Imigrări s-a aflat în imposibilitatea de a efectua îndepărtarea dumneavoastră de pe teritoriul României, datorită:
    - acţiunilor dumneavoastră care împiedică procesul de îndepărtare;
    – întârzierilor în obţinerea documentaţiei necesare îndepărtării din partea ţărilor terţe.

    Pe timpul luării în custodie publică beneficiaţi de următoarele drepturi:
    - dreptul de a ataca măsura luării în custodie publică în termen de 5 zile de la data comunicării, la Curtea de Apel ......... (Se menţionează curtea de apel competentă şi adresa completă.)......... Atacarea măsurii luării în custodie publică nu suspendă îndepărtarea sub escortă*1);
    *1) Acest drept se menţionează numai atunci când luarea în custodie publică a fost dispusă de către procurorul anume desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.

    – dreptul de a comunica direct sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului;
    – dreptul de a primi pachete sau bani şi de a efectua cumpărături;
    – dreptul de a transmit cereri, sesizări sau plângeri;
    – dreptul de a desfăşura activităţi cultural-educative şi recreative, inclusiv în aer liber;
    – dreptul de a desfăşura activităţi în materie religioasă;
    – dreptul la spaţii de cazare, hrană, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi asistenţă medicală şi psihologică;
    – drepturile prevăzute de lege, precum şi cele prevăzute în tratatele şi acordurile internaţionale în materie, la care România este parte;
    – dreptul de a primi consiliere sau sprijin de la organizaţiile internaţionale care desfăşoară activităţi în centrul de cazare;
    – dreptul de a solicita protecţie internaţională;
    – dreptul la asistenţă juridică, medicală şi socială;
    – dreptul la respectarea opiniei şi specificului propriu, în materie religioasă, filozofică şi culturală;
    – dreptul de a fi informat despre motivele principale care au condus la luarea măsurii;
    – dreptul de a nu fi tratat discriminatoriu pe motive de rasă, sex, vârstă, cultură, naţionalitate, religie sau apartenenţă la un anumit grup social;
    – dreptul de acces gratuit la sistemul de învăţământ obligatoriu al minorilor.

    Pe timpul luării în custodie publică aveţi următoarele obligaţii:
    - să predaţi personalului centrului obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică*2), aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014, precum şi obiectele de valoare, sumele de bani sau documentele de călătorie ori de identitate pe care le posedaţi şi să vă supuneţi controalelor realizate pentru descoperirea acestora;
    *2) Traducerea în limba pe care o înţelege străinul a anexei nr. 3 la Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014, i se va înmâna odată cu prezentul formular.

    – să respectaţi programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă;
    – să executaţi dispoziţiile date de personalul centrului în exercitarea atribuţiilor profesionale;
    – să aveţi o atitudine respectuoasă faţă de personalul centrului şi faţă de orice persoană din afara acestuia cu care intraţi în contact, cum ar fi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti, ai misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, unităţilor sanitare sau organizaţiilor neguvernamentale;
    – să respectaţi obiceiurile şi intimitatea celorlalţi străini cazaţi în centru;
    – să respectaţi repartizarea pe camerele de cazare stabilite la introducerea în centru;
    – să întreţineţi curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune;
    – să păstraţi şi să întreţineţi în mod corespunzător bunurile materiale din dotarea centrului, pe toată durata cazării;
    – să vă supuneţi examinărilor medicale şi vaccinărilor, ori de câte ori este necesar, şi să respectaţi măsurile medico-sanitare, inclusiv cele profilactice, stabilite de medicul centrului;
    – să informaţi cu operativitate personalul cabinetului medical despre bolile de care suferiţi sau aţi suferit;
    – să vă însuşiţi prevederile instrucţiunilor de prevenire a incendiilor şi de comportament în caz de incendiu şi să le aplicaţi întocmai când situaţia o impune;
    – să vă supuneţi controlului corporal, medical, amprentării şi fotografierii;
    – să predaţi mijloacele de comunicare mobile.

    Pe timpul cazării în centru este interzis:
    - să iniţiaţi, să organizaţi, să sprijiniţi, să participaţi sau să desfăşuraţi orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru;
    – să exercitaţi acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, asupra celorlalţi străini cazaţi, precum şi asupra oricăror altor persoane;
    – să incitaţi, să organizaţi, să sprijiniţi sau să participaţi la acte de indisciplină, revoltă, răzvrătiri, acte de nesupunere active sau pasive ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;
    – să părăsiţi incinta centrului fără aprobare;
    – să ameninţaţi personalul, persoanele care execută misiuni în centru sau care se află în vizită, ceilalţi străini cazaţi în centru, precum şi oricare altă persoană;
    – să vă exprimaţi în public prin limbaj, gesturi sau acte obscene;
    – să deţineţi, să comercializaţi sau să consumaţi băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene;
    – să utilizaţi focul deschis sau substanţe inflamabile;
    – să pătrundeţi în zonele marcate cu inscripţia "Accesul interzis";
    – să blocaţi căile de acces şi/sau de evacuare din spaţiile de cazare sau din spaţiile comune;
    – să confecţionaţi şi să deţineţi obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3 la Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică*3), aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;
    *3) Ibidem.

    – să tulburaţi liniştea după ora stingerii până la deşteptare;
    – să împiedicaţi cu intenţie desfăşurarea unor activităţi care se derulează în centru;
    – să faceţi schimburi sau să comercializaţi alimente, echipamente ori alte bunuri;
    – să folosiţi serviciile altor străini cazaţi în centru în interes personal;
    – să folosiţi instalaţia electrică, echipamentul sau materialele din dotare în alte scopuri decât cele pentru care au fost puse la dispoziţie sau să le aduceţi modificări;
    – să ascundeţi în camere sau în alte locuri medicamente de orice natură;
    – să practicaţi jocuri de noroc cu scopul de a obţine foloase;
    – să utilizaţi telefoanele mobile, laptopurile sau alte dispozitive similare în scopul fotografierii, înregistrării şi transmiterii de imagini;
    – să trimiteţi sau să primiţi corespondenţă, alimente, echipamente sau alte bunuri pe alte căi decât cele stabilite prin Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;
    – să fumaţi în alte locuri decât cele stabilite prin dispoziţia şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia;
    – să utilizaţi reşouri, radiatoare electrice, lămpi electrice, maşini de călcat defecte sau improvizate;
    – să procuraţi sau să deţineţi mijloace de plată (lei, valută), bunuri sau alte valori în alte condiţii decât cele prevăzute de Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;
    – să înveliţi în pânză, hârtie sau alte materiale inflamabile becurile, corpurile de iluminat sau alte surse de căldură;
    – să realizaţi improvizaţii la instalaţiile sau echipamentele aflate în dotare/folosinţă ce ar putea provoca incendii/accidente;
    – să aduceţi în stare de neutilizare mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor aflate în dotarea centrului.

    Sancţiunile disciplinare aplicabile pe timpul cazării în centru sunt următoarele:
    - avertisment;
    – suspendarea unuia, a mai multor sau a tuturor drepturilor prevăzute la art. 43 alin. (2) din Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014;
    – izolarea.


┌─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Şeful centrului de cazare a străinilor │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│luaţi în custodie publică, │ │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│.........................................│.....................................│
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│(numele şi prenumele) │(numele şi prenumele străinului) │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │Am luat cunoştinţă despre motivul │
│ │luării în custodie publică, despre │
│ │drepturile, obligaţiile, │
│ │interdicţiile şi sancţiunile │
│ │disciplinare aplicabile în timpul │
│ │cazării mele în centru. │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Data: ...................... │Data: ...................... │
├─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Semnătura: ......................... │Semnătura: ......................... │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    la regulament
    Obiecte, materiale şi substanţe interzise
    I. Arme şi obiecte periculoase:
    a) arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniţie de orice fel, explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaţii ale unor astfel de obiecte;
    b) obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc;
    c) scule sau instrumente care pot fi utilizate atât ca arme albe, cât şi pentru a înlesni părăsirea centrului fără aprobare;
    d) articole şi bunuri care ar putea pune în pericol siguranţa personalului şi a centrului, buna convieţuire sau sănătatea celorlalţi străini, precum şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.

    II. Alimente şi băuturi:
    a) băuturi alcoolice sau alimente care conţin alcool;
    b) produse ambalate în sticlă, tablă sau alte ambalaje de natură periculoasă;
    c) alimente preparate termic, cu termen de conservare sau de garanţie mai mic de 15 zile;
    d) alimente alterate, fără dată de valabilitate ori cu dată de valabilitate expirată;
    e) alimente care necesită încălzire, coacere, fierbere sau alte tratamente termice în vederea consumului, cu excepţia cafelei şi a ceaiului.

    III. Aparatură electronică:
    a) orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor, transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere, poziţionare globală de tip GPS, de tipul laptopurilor sau calculatoarelor personale;
    b) telefoane mobile, componente, subansambluri, accesorii, cartele SIM, dispozitive de tip hands-free.

    IV. Substanţe toxice, medicamente:
    a) substanţe toxice, sprayuri paralizante, iritante şi lacrimogene;
    b) stupefiante, psihotrope, precursori de droguri;
    c) medicamente de orice tip.

    V. Substanţe combustibile:
    a) substanţe combustibile gazoase sau lichide, inflamabile, spre exemplu benzină, motorină, spirt, acetonă etc.;
    b) substanţe piroforice.


    ANEXA 4

    la regulament
    Registrul de evidenţă a valorilor reţinute de la străini

┌────┬──────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │Data │Restituiri de bani pe perioada │Data │Numele, │Data │ │ │
│ │ │ │cazării în centru │ │prenumele│ │ │ │
│ │Numele, ├──────────────────┼────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┼───────────┤şi ├───────────┤Numele, │ │
│ │prenumele,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │semnătura│Bunuri │prenumele│ │
│ │ţara de │ │data│data│data│data│data│data│data│Bunuri │PPSC,la │materiale │şi │ │
│Nr. │origine şi│Suma de bani │ │ │ │ │ │ │ │materiale │data │şi sume de │semnătura│Observaţii│
│crt.│data │reţinută de la │ │ │ │ │ │ │ │reţinute de│reţinerii│bani │PPSC la │ │
│ │cazării în│străin ├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤la străin │sumelor │predate │predarea │ │
│ │centru │(numărul │ │ │ │ │ │ │ │(numărul │de bani │străinului │bunurilor│ │
│ │ │procesului-verbal)│suma│suma│suma│suma│suma│suma│suma│procesului-│sau a │(numărul │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │verbal) │bunurilor│procesului-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │materiale│verbal) │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.


    ANEXA 5

    la regulament
    Registrul de consultaţii

┌────┬──────────┬───────┬──────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│ │Numele şi │ │ │ │Tratamente │ │ │
│Nr. │prenumele │Ţara de│Vârstă│Diagnostic│şi │Semnătura │Observaţii│
│crt.│străinului│origine│Sex │ │recomandări│pacientului│ │
│ │ │ │ │ │medicale │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┘


    ANEXA 6

    la regulament
    Registrul de evidenţă a străinilor cazaţi în centru

┌────┬──────────────┬───────┬──────────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Documentul │ │ │Documentul│ │ │ │
│ │ │ │ │de │ │ │de │ │Numele, │ │
│ │ │ │Documente │introducere│ │Starea de│scoatere │Numele, │prenumele│ │
│ │Numele, │ │de │în centru, │Starea de │sănătate │din │prenumele şi│şi │ │
│Nr. │prenumele,data│Ţara de│identitate│data şi ora│sănătate la │la │centru, │semnătura │semnătura│ │
│crt.│şi │origine│aflate │primirii, │introducerea│scoaterea│data şi │PPSC la │PPSC la │Observaţii│
│ │locul naşterii│ │asupra │persoana │în centru │din │ora │introducerea│scoaterea│ │
│ │străinului │ │străinului│care l-a │ │centru │scoaterii,│în centru │din │ │
│ │ │ │ │escortat, │ │ │persoana │ │centru │ │
│ │ │ │ │camera │ │ │care l-a │ │ │ │
│ │ │ │ │repartizată│ │ │escortat │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.


    ANEXA 7

    la regulament
    Registrul de evidenţă a vizitelor

┌────┬─────────────┬─────────┬────────────┬────────────────────┬─────────────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prenumele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vizitatorului│ │ │Data vizitei │ │Medicamente│ │ │
│ │Documente de │Numele şi│ │ │ │/sume de │Numele şi │Numele, │
│ │identitate │prenumele│Nr. şi data │ │Rezultatul │bani │prenumele │prenumele,│
│Nr. │Ţara de │persoanei│documentului├─────────┬──────────┤verificării │primite │persoanei │data şi │
│crt.│origine │vizitate │de aprobare │ │ │pachetului şi nr.│pentru │care a │semnătura │
│ │Calitatea │Ţara de │a vizitei │ │ │procesului-verbal│străinul │supravegheat│PPSC │
│ │(rudă, │origine │ │Ora │Ora │ │vizitat │vizita │ │
│ │prieten, │ │ │începerii│terminării│ │ │ │ │
│ │avocat etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    PPSC - Personalul principal de serviciu pe centru.


    ANEXA 8

    la regulament
    Registrul pentru evidenţa evenimentelor deosebite

┌────┬──────────┬───────┬──────────┬─────────────┬────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Persoana │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │ │
│ │Numele şi │ │Sancţiunea│Gradul,numele│Persoana│funcţia │Persoana │ │
│Nr. │prenumele │Ţara de│propusă, │şi prenumele │care a │celui │care a │ │
│crt.│străinului│origine│perioada │celui care a │aprobat │care a │aprobat │Observaţii│
│ │/PV │ │şi motivul│constatat │măsura │solicitat│prelungirea│ │
│ │ │ │ │abaterea │ │/ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │prelungit│ │ │
│ │ │ │ │ │ │măsura │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────────┴────────┴─────────┴───────────┴──────────┘


    ANEXA 9

    la regulament
    Registrul de evidenţă a vizitatorilor

┌────┬─────────┬──────────┬────────────┬───────┬───────┬────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │Documentul│ │ │ │ │ │Numele, │ │
│ │ │de │Denumirea │ │ │ │Persoana │prenumele, şi│ │
│Nr. │Numele şi│identitate│entităţii pe│Scopul │Data şi│Data şi │însoţitoare│semnătura │ │
│crt.│prenumele│(denumire,│care o │vizitei│ora │ora │din cadrul │persoanei │Observaţii│
│ │ │serie şi │reprezintă*)│ │sosirii│plecării│centrului │care permite │ │
│ │ │număr) │ │ │ │ │ │accesul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vizitatorului│ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────────┼───────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────────┴───────┴───────┴────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘

    *) Instituţie publică, societate comercială, ONG, organizaţie religioasă sau altele asemenea.

    ANEXA 10

    la regulament
    Registrul de evidenţă a autovehiculelor
    intrate/ieşite în/din centru

┌────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬─────────────┬───────┬────────┬───────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prenumele │Documentul de │Numele │ │ │Seria │ │ │ │Numele, │ │
│Nr. │conducătorului │identitate al │entităţii din │Marca şi tipul │Numărul de │şi │Data şi │Data şi│Felul │prenumele,│ │
│crt.│autovehiculului│conducătorului │care provine │autovehiculului│înmatriculare│numărul│ora │ora │(natura) │semnătura │Observaţii│
│ │Numărul │autovehiculului│conducătorul │ │ │foii de│intrării│ieşirii│încărcăturii│PPSC │ │
│ │persoanelor din│(tabel nominal)│autovehiculului│ │ │parcurs│ │ │ │(APPSC) │ │
│ │autovehicul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼─────────────┼───────┼────────┼───────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────┴───────┴────────┴───────┴────────────┴──────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    PPSC (APPSC) - Personal principal de serviciu pe centru (ajutor personal principal de serviciu pe centru).


    ANEXA 11

    la regulament
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────────────────────────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │
│ │.......................│
│ ├───────────────────────┤
│ │........../...... │
│ │/......... │
├────────────────────────┼───────────────────────┤
│INSPECTORATUL GENERAL │Dosar nr. ........... │
│PENTRU IMIGRĂRI │ │
├────────────────────────┼───────────────────────┤
│DIRECŢIA MIGRAŢIUNE │ │
├────────────────────────┼───────────────────────┤
│Centrul de cazare a │ │
│străinilor │ │
├────────────────────────┼───────────────────────┤
│luaţi în custodie │ │
│publică │Aprob. │
│........................│ │
├────────────────────────┼───────────────────────┤
│ │Şef centru │
└────────────────────────┴───────────────────────┘

    Notă de scoatere temporară
    Anul ...... luna ....... ziua ......
    Se scoate temporar din Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică .......... numitul .........., născut la ..../..../...... în ............, fiul lui ........ şi ............. .
    Motivul scoaterii din centru îl reprezintă ................ .
    Străinul a fost reintrodus în centru, azi ....... orele ......., de către ......., în prezenţa personalului principal de serviciu ......... .
    Întocmit
    Personal principal de serviciu

    ANEXA 12

    la regulament
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │
│ │.......................│
│ ├───────────────────────┤
│ │Bucureşti, .......... │
│ │/....../......... │
├──────────────┼───────────────────────┤
│INSPECTORATUL │ │
│GENERAL PENTRU│Dosar nr. ........... │
│IMIGRĂRI │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│DIRECŢIA │ │
│MIGRAŢIE │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Serviciul │ │
│custodie │ │
│publică, │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│returnări şi │Aprob. │
│escorte │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Director │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Direcţia migraţie │
└──────────────┴───────────────────────┘

    NOTĂ DE SCOATERE DEFINITIVĂ
    din Centrul de cazare a străinilor luaţi
    în custodie publică ........................
    Anul ....... luna ....... ziua ......
    Se scoate din Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ......... numitul ........., născut la ..../....../..... în ............, fiul lui ......... şi .......... b.
    Motivul scoaterii din centru îl reprezintă ............................. .
    Şef serviciu,
    ..................

    ANEXA 13

    la regulament
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 (a se vedea imaginea asociată)

┌────────────────┬───────────────────────┐
│ │Nr. │
│ │.......................│
│ ├───────────────────────┤
│ │Data │
│ │..................... │
├────────────────┼───────────────────────┤
│INSPECTORATUL │ │
│GENERAL PENTRU │ │
│IMIGRĂRI │ │
├────────────────┼───────────────────────┤
│DIRECŢIA │ │
│MIGRAŢIE │ │
├────────────────┼───────────────────────┤
│Centrul de │ │
│cazare a │ │
│străinilor luaţi│ │
│în custodie │ │
│publică │ │
│................│ │
└────────────────┴───────────────────────┘

    PROCES-VERBAL
    de efectuare a controlului corporal şi al bagajelor
    la introducerea în centru
    Încheiat azi, anul .......... luna ......... ziua ........ ora ........, de către noi, personalul din grupa de pază ..........(gradul, numele şi prenumele)............, care am procedat la controlul corporal şi al bagajelor aparţinând cetăţeanului străin .........., născut la data de .......... în ..........., constatând următoarele:
    a) identitatea s-a stabilit pe baza (paşaportului, T.D., L.P., procesului-verbal de identificare etc.) seria ........ nr. ........;
    b) s-au găsit asupra sa şi s-au ridicat următoarele valori şi materiale:
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................
    .......................................................................

    c) străinul afirmă/nu afirmă probleme medicale, prezintă/nu prezintă urme de violenţă.

    La introducerea în centru străinul primeşte următoarele materiale:
    a) materiale: saltea ........; pat metalic: ...... buc.; pernă: ...... buc.; faţă pernă: ...... buc.; pătură: ...... buc.; cearceaf: ...... buc.; prosop faţă: ...... buc.; prosop baie: ...... buc.;
    b) consumabile: aparat de ras ...... pasta pentru ras ......; periuţă de dinţi ......; pastă de dinţi ......; săpun de faţă ......; săpun de baie ......; hârtie igienică ......; pieptene .............

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat străinului.

┌─────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Personal principal de │Personal grupă de pază*) │Străin cazat │
│serviciu │ │ │
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│.............................│.......................................│.................................│
├─────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│(grad, nume şi prenume) │(grad, nume şi prenume) │ │
└─────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

    *) Care efectuează controlul corporal şi al bagajelor.
──────────
*) Care efectuează controlul corporal şi al bagajelor.
    ---------
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016