Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 30 august 1997  de organizare a licitatiilor pentru contractarea lucrarilor de audit financiar-contabil    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 30 august 1997 de organizare a licitatiilor pentru contractarea lucrarilor de audit financiar-contabil

EMITENT: CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA CONSILIUL SUPERIOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 350 bis din 10 decembrie 1997

I. Consideratii generale

1. Contractarea oricaror servicii in domeniul auditului financiar-contabil se efectueaza pe baza de licitatie publica deschisa cu oferte inchise in plicuri sigilate.
2. La licitatie pot participa, in calitate de ofertanti, persoane fizice si juridice romane si straine care indeplinesc conditiile prevazute de <>Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 , aprobata si modificata prin <>Legea nr. 42/1995 , pentru exercitarea profesiei, si sunt membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul.
3. Licitatia prevazuta la pct. 1 se organizeaza de catre societati comerciale cu capital de stat, societati nationale, regii autonome si alte institutii publice.
Cheltuielile legate de organizarea licitatiei sunt suportate de organizator.
Se interzice perceperea de catre organizator a oricaror taxe de participare.

II. Publicitatea

4. Organizatorul licitatiei face anunturi publicitare pentru aceasta in presa interna si, dupa caz, in presa internationala.
Anunturile publicitare din presa interna vor fi facute in cel putin un cotidian de circulatie nationala si intr-unul dintre cotidienele locale.
Anunturile publicitare se fac cu minimum 15 zile inainte de termenul fixat pentru depunerea ofertelor.
In acelasi termen, organizatorul licitatiei afiseaza anunturile publicitare pentru licitatie la sediul sau.
5. Continutul minim al anuntului publicitar consta in:
a) denumirea si sediul organizatorului licitatiei;
b) conditiile de participare;
c) locul de unde se pot obtine documentele licitatiei si alte informatii;
d) obiectul licitatiei;
e) data si ora limita a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, precum si data, ora si locul deschiderii ofertelor;
f) garantiile ce trebuie depuse de ofertanti pentru incheierea contractului, in cazul in care vor fi desemnati castigatori.
Anuntul publicitar nu va cuprinde elemente contrare prevederilor prezentului regulament.
6. Garantiile pentru incheierea contractelor de audit financiar-contabil sunt de:
a) 2.000.000 lei pentru entitati economice mici;
b) 4.000.000 lei pentru entitati economice mijlocii;
c) 8.000.000 lei pentru entitati economice mari.
Clasificarea entitatilor economice in mici, mijlocii si mari, in sensul prezentului regulament, se face in functie de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii (datele din ultimul bilant contabil pe un an intreg):


Total bilant contabil Cifra de afaceri (venituri)


entitati patrimoniale mici
< 500 milioane lei < 1.000 milioane lei
entitati patrimoniale mijlocii
501-5.000 milioane lei 1.001-10.000 milioane lei
entitati patrimoniale mari
> 5.000 milioane lei > 10.000 milioane lei.

In cazul neindeplinirii cumulative a celor doua conditii, entitatea economica este clasificata in functie de totalul bilantului contabil.

III. Comisia de licitatie

7. Pentru derularea corespunzatoare a licitatiei, organizatorul licitatiei numeste comisia de licitatie, care trebuie sa fie aprobata de conducerea acestuia, sau, in cazul regiilor autonome, de consiliul de administratie.
8. Comisia de licitatie raspunde de activitatile de deschidere, examinare, evaluare si adjudecare a ofertelor pentru licitatia pentru care a fost numita si de respectarea procedurii de desfasurare a acestor activitati, in conformitate cu prevederile prezentului regulament.
9. Numarul de membri care alcatuiesc comisia de licitatie trebuie sa fie de minimum 3 (trei), dintre care nu poate lipsi actionarul majoritar sau, in cazul regiilor autonome, reprezentantul Ministerului Finantelor.

IV. Oferta

10. Oferta reprezinta angajamentul ferm al ofertantului in conformitate cu documentele licitatiei, este secreta si se depune la organizatorul licitatiei in vederea participarii la aceasta.
Fiecare ofertant va depune oferta in 3 (trei) exemplare, in plicuri separate, continand o oferta tehnica si o oferta financiara.
Modul de prezentare a ofertei va respecta intocmai procedurile din documentele licitatiei si va raspunde intocmai prevederilor continutului caietului de sarcini.
11. Ofertele vor fi redactate in limba romana si vor fi intocmite in 3 (trei) exemplare. Organizatorul licitatiei poate prevedea obligativitatea prezentarii ofertelor si intr-o limba straina.
Ofertele vor fi inchise in plicuri sigilate si vor fi depuse la sediul organizatorului licitatiei pana la data si la ora limita pentru depunerea ofertelor, indicate in anuntul publicitar prezentat la pct. II.
Pe fiecare plic se vor mentiona clar denumirea si sediul ofertantului, precum si numele, prenumele si calitatea imputernicitului sau legal.
La primirea ofertelor, organizatorul licitatiei verifica daca plicurile si sigiliile sunt intacte si daca au inscrise mentiunile prevazute la alin. 3.
Organizatorul licitatiei va refuza primirea ofertelor inchise in plicuri deteriorate ori desfacute sau pe care nu sunt inscrise mentiunile prevazute la alin. 3.

V. Conditiile de participare la licitatie

12. Ofertantul este admis sa participe la licitatie, daca a depus la sediul organizatorului licitatiei, pana la data si la ora deschiderii ofertelor, indicate in anuntul publicitar mentionat la pct. II, urmatoarele documente:

A. Persoanele juridice:
-----------------------
a) copia de pe certificatul de inmatriculare la Oficiul Registrului comertului;
b) copie xerox de pe extrasul din statut referitor la obiectul de activitate, din care sa rezulte ca au ca obiect de activitate auditul financiar-contabil;
c) dovada achitarii integrale, cu cel mult 3 luni inainte de data licitatiei, a obligatiilor fiscale;
d) dovada depunerii garantiei prevazute;
e) dovada inregistrarii in Tabloul Corpului: copie de pe certificatul de atestare a calitatii de membru al Corpului, copie-extras din Tabloul Corpului;
f) dovada asigurarii contra riscului profesional (copia de pe polita de asigurare sau copia de pe ultimul document de plata a primei de asigurare).

B. Persoanele fizice:
---------------------
a) dovada inregistrarii in Tabloul Corpului, respectiv copia de pe viza (licenta) anuala de exercitare a profesiei, precum si copie-extras din Tabloul Corpului; ofertantii nu trebuie sa faca parte din partea a IV-a A sau din partea a IX-a A din Tabloul Corpului;
b) dovada achitarii integrale, cu cel mult 3 luni inainte de data licitatiei, a obligatiilor fiscale;
c) dovada depunerii garantiei prevazute;
d) un curriculum vitae succint;
e) alte elemente de identificare si de prezentare (lucrari de referinta, studii, cursuri profesionale, activitate stiintifica, doctorat etc.);
f) dovada asigurarii contra riscului profesional (copia de pe polita de asigurare sau copia de pe ultimul document de plata a primei de asigurare).

VI. Deschiderea, evaluarea si compararea ofertelor

13. La data, la ora si la locul anuntate pentru deschiderea licitatiei vor fi prezenti toti membrii comisiei de licitatie si reprezentantii ofertantilor, care vor prezenta documentele de imputernicire.
14. Licitatia se tine in prezenta a cel putin 2 (doi) ofertanti.
Daca numarul ofertantilor prezenti este mai mare de 3 (trei), oferta tehnica are caracter eliminatoriu, in sensul ca, pentru analizarea ofertei financiare, vor fi selectionati primii trei ofertanti, in ordinea punctajului acumulat, conform grilei pentru evaluarea si compararea ofertelor tehnice, cuprinsa in caietul de sarcini, care face parte integranta din prezentul regulament.
15. La deschiderea licitatiei, presedintele comisiei de licitatie va anunta numele ofertantilor admisi, precum si numele ofertantilor respinsi ca urmare a unor lipsuri sau neconformitati fata de prevederile documentelor licitatiei.
16. Ofertele pentru care s-au transmis notificari de retragere se vor inapoia nedeschise ofertantilor respectivi.
17. Daca la licitatie se prezinta un singur ofertant, se procedeaza la deschiderea ofertei tehnice prezentate de acesta si, daca aceasta este punctata cu cel putin 100 de puncte, se va deschide si oferta financiara. Pretul va fi negociat de comisia de licitatie cu ofertantul si, in cazul incheierii cu succes a negocierii, ofertantul unic poate fi declarat ofertant castigator.
18. Comisia de licitatie va aprecia ofertele stabilite ca fiind corespunzatoare prin punctaj, in conformitate cu grila pentru evaluarea si compararea ofertelor, cuprinsa in anexa.
19. Oferta desemnata castigatoare reprezinta acea oferta care totalizeaza punctajul maxim.
20. Dupa calcularea punctajului final, comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal, in care vor fi mentionate:
a) lista ofertantilor, denumirea si sediul ofertantilor, valorile ofertelor, notificarea in scris referitoare la modificarea si la retragerile de oferta (daca exista), existenta tuturor documentelor de participare, inclusiv a garantiilor;
b) lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformitati fata de prevederile documentelor licitatiei;
c) punctajele obtinute in urma evaluarilor tehnice si financiare si calculul punctajului final.
Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de toti membrii comisiei de licitatie si se va inmana cate o copie ofertantilor.

VII. Adjudecarea, informarea si semnarea contractului

21. Adjudecarea unei oferte reprezinta manifestarea vointei entitatii economice organizatoare de a incredinta efectuarea auditului financiar-contabil ofertantului a carui oferta a fost acceptata si de a semna cu acesta contractul de prestari de servicii in domeniul auditului financiar-contabil.
22. Comisia de licitatie il anunta pe ofertantul castigator, telefonic, prin telex sau prin fax, in ziua tinerii licitatiei sau cel tarziu in termen de 24 de ore de la data tinerii licitatiei.
Notificarea va cuprinde: acceptarea ofertei, numarul de puncte cu care a fost adjudecata licitatia si invitatia pentru semnarea contractului.
23. Comisia de licitatie va comunica in scris celorlalti ofertanti ca ofertele sunt necastigatoare, in termenul prevazut la pct. 22 alin. 1.
24. Semnarea contractului se face la sediul organizatorului licitatiei, in termen de 3 zile lucratoare de la notificarea ofertantului castigator.

ANEXA

CAIET DE SARCINI
privind contractarea licitatiilor in domeniul auditului financiar-contabil

Prezentul caiet de sarcini are ca obiect contractarea licitatiilor in domeniul auditului financiar-contabil.

I. Descrierea sumara a societatii comerciale ..............................

Cifrele caracteristice conform bilantului contabil incheiat pentru ultimul an intreg sunt: bilant contabil .......... milioane lei; cifra de afaceri .......... milioane lei; profit brut contabil ........ milioane lei.

1. Natura activitatii/Activitate curenta
Societatea Comerciala ....................... isi desfasoara activitatea in urmatoarele domenii: ..........................................................

2. Echipamente din dotare
Pentru activitatile economice pe care le desfasoara, societatea comerciala detine urmatoarele echipamente si cladiri (numarul de mijloace fixe pe principalele categorii): ......................................................

3. Livrari si distributie
Informatii despre piata interna si externa a produselor si serviciilor societatii comerciale; beneficiari interni si externi: ........................

4. Performante financiare
Pentru anul .......... si ........., datele financiare de referinta ale societatii comerciale sunt cuprinse in anexa.

II. Obiective (sarcini)

Pentru realizarea auditului financiar-contabil, auditorul va proceda potrivit Normelor de audit financiar emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania; in cazul auditului financiar-contabil, pentru certificarea bilantului contabil este obligatorie, indiferent de obiectivele stabilite, efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a) aprecierea controlului intern;
b) controlul conturilor;
c) verificarea bilantului contabil;
d) evenimente posterioare incheierii exercitiului financiar;
e) chestionar al sfarsitului lucrarii;
f) scrisoare de afirmare;
g) nota de sinteza;
h) diagnostic: indicatori, puncte forte/puncte slabe, masuri de intreprins;
i) raport de audit si certificare.

III. Evaluarea capabilitatii ofertantului

Pentru oferta prezentata, auditorul va trebui sa demonstreze ca este capabil:
a) sa formeze o echipa adaptata la specificul cadrului legislativ si al mediului economic romanesc si sa aiba o experienta dovedita in domeniul auditului financiar-contabil;
b) sa asigure logistica necesara organizarii in cele mai bune conditii a derularii contractului.

IV. Probleme administrative si termene

1. Ofertele se primesc pana la data de ..........., ora ..........
2. Deschiderea ofertelor tehnice va avea loc in ziua de ........, ora .....
3. Regulamentul de organizare a licitatiei si grila pentru evaluarea si compararea ofertelor vor fi afisate la sediul organizatorului licitatiei.
4. Auditorul va fi direct raspunzator in fata clientului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin conform contractului.

V. Componenta echipei de auditori

Membrii echipei de auditori trebuie sa aiba experienta si rezultate semnificative in urmatoarele domenii:
a) financiar-contabil;
b) evaluare;
c) fiscalitate;
d) control financiar-contabil;
e) drept comercial.

VI. Finantare

Finantarea contractelor se va asigura de catre client (beneficiar).
Oferta financiara se va prezenta separat de oferta tehnica.GRILA
pentru evaluarea si compararea ofertelor

A. Punctarea ofertelor

I. Evaluarea tehnica maximum 200 puncte
a) Modul de abordare a obiectivelor cuprinse in
caietul de sarcini maximum 115 puncte
- aprecierea controlului intern maximum 15 puncte
- controlul conturilor maximum 20 puncte
- verificarea bilantului contabil maximum 35 puncte
- evenimente posterioare inchiderii exercitiului
financiar maximum 5 puncte
- chestionar al sfarsitului lucrarii maximum 5 puncte
- scrisoare de afirmare maximum 5 puncte
- nota de sinteza maximum 5 puncte
- diagnostic (indicatori, puncte forte/puncte
slabe, masuri) maximum 15 puncte
- raport de audit si certificare maximum 10 puncte
b) Echipa propusa pentru realizarea auditului
financiar-contabil maximum 85 puncte
- seful echipei maximum 35 puncte
* pregatire profesionala maximum 15 puncte
* experienta generala maximum 10 puncte
* alte specializari maximum 10 puncte
- membrii echipei maximum 50 puncte
* pregatire profesionala maximum 20 puncte
* experienta generala maximum 15 puncte
* alte specializari maximum 15 puncte
II. Evaluarea financiara
- oferta care contine pretul minim se puncteaza cu 100 de puncte;
- punctajul pentru celelalte oferte se calculeaza astfel:

pretul minim


pretul ofertei

B. Determinarea punctajului final

Se acorda evaluarii tehnice 95%, iar celei financiare 5%, punctajul final fiind stabilit astfel: (punctele pentru evaluarea tehnica) x 0,95 + (punctele pentru evaluarea financiara) x 0,05 = punctajul final.

C. Clasificarea ofertelor

Ofertele se clasifica in functie de punctajul final.


----------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016