Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 3 februarie 2023  de furnizare a energiei electrice la clienţii finali    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 3 februarie 2023 de furnizare a energiei electrice la clienţii finali

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 100 din 6 februarie 2023
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 5 din 3 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 6 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Scop şi domeniu de aplicare
    ART. 1
    Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali, denumiţi în continuare clienţi.

    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică clienţilor, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Definiţii şi abrevieri
    ART. 3
    (1) Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) GDPR - Regulament general privind protecţia datelor;
    c) OD - operator de distribuţie;
    d) OR - operator de transport şi de sistem sau operator de distribuţie, după caz;
    e) OTS - operator de transport şi de sistem;
    f) POD - punct de măsurare a energiei electrice (point of delivery);
    g) POSF - platforma online destinată schimbării furnizorului de energie electrică şi de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice;
    h) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    i) PZU - piaţa pentru ziua următoare;
    j) PI - piaţa intrazilnică;
    k) SEN - sistemul electroenergetic naţional;
    l) SMI - sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice;
    m) TVA - taxă pe valoarea adăugată.

    (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au semnificaţiile următoare:
    a) componenta de achiziţie - componenta de preţ care include:
    (i) costul unitar al energiei electrice achiziţionate de către furnizor de pe piaţa angro de energie electrică şi/sau energia electrică transferată între activitatea de producere şi cea de furnizare a energiei electrice în cazul operatorilor economici care desfăşoară atât activitate de producere a energiei electrice, cât şi activitate de furnizare a energiei electrice;
    (ii) tariful de transport - componenta de introducere a energiei electrice în reţea;

    b) componenta de furnizare - componenta de preţ care conţine costul specific furnizorului de energie electrică aferent activităţii desfăşurate în baza licenţei de furnizare a energiei electrice şi profitul aferent activităţii de furnizare a energiei electrice;
    c) garanţie financiară - instrument financiar constituit în vederea garantării obligaţiilor comerciale asumate de către client în relaţia cu furnizorul de energie electrică;
    d) operatorul de distribuţie neconcesionar - persoana fizică sau juridică care exploatează reţele electrice, alta decât OD concesionar;
    e) perioada de facturare - intervalul de timp pentru care se emite factura pentru consumul de energie electrică;
    f) perioada de valabilitate a ofertei - perioada în care poate fi acceptată oferta de către client pentru a beneficia de aceasta;
    g) perioada de aplicare a ofertei - perioada în care se aplică preţul din ofertă şi condiţiile asociate;
    h) preţ fix - preţ convenit prin contractul de furnizare a energiei electrice, ce include valoarea componentelor de achiziţie şi de furnizare, nesupus modificărilor pe perioada prevăzută prin oferta de furnizare a energiei electrice şi/sau convenită de către părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
    i) preţ variabil - preţ care se modifică pe perioada de derulare a contractului de furnizare a energiei electrice în funcţie de evoluţia valorii componentei de achiziţie şi/sau a componentei de furnizare; condiţiile exacte în care se modifică preţul se precizează de către furnizor atât în ofertă, cât şi în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul;
    j) regulament POSF - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    k) interval de citire - intervalul de timp între două citiri consecutive ale contorului efectuate de către OD;
    l) sistarea temporară a furnizării de energie electrică - întrerupere cu caracter temporar a alimentării cu energie electrică, la solicitarea clientului, ce implică deconectarea locului de consum şi menţinerea în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice.

    (3) Termenii definiţi la alin. (2) se completează cu cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările ulterioare, şi cu cei definiţi în reglementările specifice aprobate de ANRE, în vigoare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Condiţiile de asigurare a consumului de energie electrică al clienţilor
    ART. 4
    (1) Pe piaţa cu amănuntul de energie electrică clienţii cumpără energia electrică pentru satisfacerea consumului propriu, de la furnizori, în condiţiile prezentului regulament.
    (2) Asigurarea consumului la locurile de consum proprii ale furnizorilor de energie electrică şi ale OR se poate realiza de către aceştia şi prin tranzacţii pe piaţa angro.
    (3) Asigurarea consumului de energie electrică la locurile de consum ale producătorilor de energie electrică se poate realiza prin tranzacţii pe piaţa angro sau din energia electrică produsă.
    (4) Operatorii economici care alimentează locurile proprii de consum, conform prevederilor alin. (2) şi (3), trebuie să respecte pentru aceste locuri de consum obligaţiile de plată aplicabile furnizorilor de energie electrică rezultate din activitatea de furnizare a energiei electrice la clienţi, să asigure responsabilitatea echilibrării consumului de energie electrică pe piaţa angro şi să încheie contract pentru prestarea serviciului de transport şi de sistem şi/sau contract pentru prestarea serviciului de distribuţie, conform prevederilor legale şi reglementărilor specifice, în vigoare.
    (5) Furnizarea energiei electrice către clienţi se realizează de către furnizori, pe bază de contracte de furnizare a energiei electrice.
    (6) Furnizarea energiei electrice se desfăşoară în baza unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.
    (7) Prin derogare de la prevederile alin. (6), furnizarea energiei electrice se poate realiza fără a fi necesară deţinerea unei licenţe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice de către:
    a) persoana fizică sau juridică care deţine unităţi de producere a energiei electrice către clienţii alimentaţi direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere;
    b) OD neconcesionari către clienţii alimentaţi direct din reţelele electrice pe care aceştia le exploatează sau situaţi în proximitatea acestor reţele.

    (8) Furnizarea energiei electrice se realizează la preţuri negociate sau stabilite prin oferte-tip şi poate fi în regim:
    a) concurenţial, caz în care furnizarea energiei electrice se desfăşoară la preţuri şi în condiţii negociate sau stabilite prin oferte-tip;
    b) de serviciu universal, caz în care furnizarea energiei electrice se desfăşoară la preţurile din ofertele de serviciu universal şi în conformitate cu prevederile contractului-cadru, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) de ultimă instanţă, caz în care furnizarea energiei electrice se desfăşoară pe baza reglementărilor ANRE doar de către furnizorii desemnaţi/nominalizaţi în acest scop de către ANRE, în conformitate cu prevederile contractului-cadru, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    (9) Furnizarea energiei electrice la un loc de consum se realizează doar în condiţiile existenţei unui contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau a unui contract pentru prestarea serviciului de transport a energiei electrice şi a serviciului de sistem, pe perioada de valabilitate a contractului de furnizare a energiei electrice.

    ART. 5
    (1) Comercializarea energiei electrice la locurile de consum alimentate direct din instalaţiile electrice aferente unităţilor de producere se realizează de către persoana fizică sau juridică ce deţine aceste instalaţii pe baza unui contract de furnizare conform prevederilor prezentului regulament.
    (2) Preţul final al energiei electrice include tarifele de reţea pentru energia electrică furnizată clientului intrată din reţea şi taxele/impozitele/contribuţiile datorate pentru întreaga energie electrică consumată la locul de consum prevăzut la alin. (1).

    ART. 6
    (1) Comercializarea energiei electrice de către un OD neconcesionar la un loc de consum alimentat direct din reţeaua electrică a acestuia se realizează pe baza unui contract de furnizare conform prevederilor prezentului regulament. Contractul de furnizare a energiei electrice se completează cu prevederile referitoare la prestarea serviciului de distribuţie prevăzute în contractul-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), prin contractul de furnizare încheiat, OD neconcesionar facturează clientului şi contravaloarea tarifului de reţea aplicat de către acesta.
    (3) În cazul în care la locul de consum prevăzut la alin. (1) furnizarea energiei electrice se realizează de către un furnizor altul decât OD neconcesionar, acesta sau, după caz, clientul încheie contract de reţea cu OD neconcesionar prin care se stabileşte şi plata contravalorii serviciilor de reţea prestate de OR din amonte, cu respectarea contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi furnizor sau, după caz, a contractului-cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi utilizator, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (4) Tariful de distribuţie aplicat de către OD neconcesionar se stabileşte în conformitate cu Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice de operatori, alţii decât operatorii de distribuţie concesionari, în vigoare.
    (5) OD neconcesionar încheie cu OR din amonte un contract pentru serviciul de reţea pentru toată energia electrică măsurată în punctul de delimitare dintre instalaţiile electrice ale acestora.
    (6) În cazul prevăzut la alin. (3), dacă contractul de reţea cu OD neconcesionar se încheie de către client, între OR din amonte, OD neconcesionar, client şi furnizorul de energie electrică al acestuia se încheie o convenţie care cuprinde elementele prevăzute la art. 11 alin. (4).
    (7) Convenţia prevăzută la alin. (6) se constituie anexă la:
    a) contractul pentru serviciul de reţea încheiat de client cu OD neconcesionar;
    b) contractul pentru serviciul de reţea încheiat de OD neconcesionar şi OR din amonte;
    c) contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între furnizor şi client.


    ART. 7
    (1) Clientul vulnerabil are dreptul să beneficieze de facilităţile asigurate, în mod gratuit, de către furnizori, respectiv:
    a) acces la punctul unic de contact şi/sau, după caz, la punctele de informare generală prin modalităţi specifice adaptate necesităţilor clienţilor vulnerabili;
    b) desfăşurarea relaţiei cu furnizorul, prin intermediul unei terţe persoane, desemnată în scris de către clientul vulnerabil să primească facturile/notificările/sesizările, să depună notificări/cereri etc. în numele şi pe seama titularului locului de consum, la solicitarea clientului vulnerabil care este titular al contractului de furnizare a energiei electrice;
    c) să primească, la solicitare, facturile, notificările, plângerile sau oricare materiale informative, într-un format care este compatibil cu programele de citire a documentelor;
    d) eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

    (2) În cazul unui loc de consum unde locuieşte o persoană care necesită menţinerea în viaţă prin aparate electrice pentru asigurarea continuităţii în alimentare este necesară depunerea la furnizorul cu care este încheiat contractul de furnizare a energiei electrice a documentelor eliberate de instituţii medicale abilitate care să certifice această necesitate.

    CAP. II
    Furnizarea energiei electrice la clienţi
    SECŢIUNEA 1
    Oferta de furnizare a energiei electrice
    ART. 8
    În funcţie de destinaţia consumului de energie electrică, clienţii se împart astfel:
    a) clienţi casnici - persoane fizice sau juridice ce cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic excluzând consumul pentru activităţi comerciale sau profesionale; consumul casnic este consumul de energie electrică realizat în imobile cu destinaţia de locuinţă, indiferent de forma de proprietate şi administrare, precum şi în centre rezidenţiale pentru persoane cu handicap, cămine pentru persoane vârstnice, centre de plasament, centre de primire a copilului în regim de urgenţă, centre maternale, internate şcolare şi cămine studenţeşti, case parohiale, pentru activităţi casnice, prin intermediul unor echipamente electrocasnice (în scopul încălzirii/răcirii spaţiilor proprii, producerii apei calde, pentru gătit, curăţenie etc.) sau a unor echipamente electrice care nu sunt utilizate pentru activităţi comerciale sau profesionale;
    b) clienţi noncasnici - persoane fizice sau juridice care cumpără energie electrică ce nu este pentru propriul consum casnic; această categorie include şi producătorii de energie electrică, clienţii industriali, întreprinderile mici şi mijlocii, operatorii economici şi clienţii angro.


    ART. 9
    (1) Furnizorii de energie electrică care au clienţi în portofoliu au următoarele obligaţii:
    a) să publice pe pagina proprie de internet oferte-tip cel puţin pentru clienţii casnici şi microîntreprinderile definite de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh;
    b) să publice ofertele-tip publicate pe pagina proprie de internet şi în cadrul aplicaţiei „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, operată de ANRE;
    c) să răspundă în scris la o solicitare de transmitere a unei oferte de furnizare, la termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare, în vigoare.

    (2) Furnizorii care au încheiate contracte în piaţa concurenţială cu clienţi casnici au obligaţia:
    a) de a publica oferte de serviciu universal atât pe pagina proprie de internet, cât şi în cadrul aplicaţiei „Comparator ofertetip de furnizare a energiei electrice“;
    b) de a transmite oferta de serviciu universal clientului casnic care solicită această ofertă, prin una din căile de comunicare poştă, e-mail, portal, conform opţiunii clientului.

    (3) O ofertă de furnizare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale furnizorului;
    b) perioada de valabilitate a ofertei;
    c) perioada de aplicare a ofertei;
    d) tipul clientului care poate opta pentru ofertă;
    e) perioada de facturare;
    f) preţul energiei electrice, care include componenta de achiziţie a energiei electrice şi componenta de furnizare;
    g) tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data publicării ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalaţiile OD şi cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem;
    h) preţul de furnizare a energiei electrice, care include preţul prevăzut la lit. f) şi tarifele reglementate prevăzute la lit. g);
    i) valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, valabile la data publicării ofertei;
    j) preţul final facturat care include preţul prevăzut la lit. h) şi elementele prevăzute la lit. i);
    k) valoarea componentei fixe stabilită în lei/lună sau lei/zi, dacă oferta include această componentă;
    l) descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un „pachet de servicii“, prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea energiei electrice, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;
    m) termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii;
    n) opţiunile privind modul de transmitere a facturii;
    o) data-limită de încheiere a contractului de furnizare pe baza ofertei;
    p) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală/reziliere a acestuia;
    q) modalitatea de acceptare a ofertei;
    r) documentele necesare pentru încheierea contractului;
    s) eventuale comisioane percepute pentru încetarea contractului de furnizare înainte de data de încetare prevăzută în contract sau schimbarea furnizorului.

    (4) Pe perioada în care produc efecte dispoziţii legale care modifică condiţiile din oferta de furnizare a energiei electrice, oferta se elaborează cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile.
    (5) O ofertă de furnizare nu poate fi modificată de către furnizor în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei de furnizare, dacă data transmiterii de către client a solicitării de încheiere a contractului în baza ofertei este în perioada de valabilitate a ofertei şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în aceasta.
    (6) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul operatorilor economici prevăzuţi la art. 4 alin. (7).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Contractul de furnizare a energiei electrice
    ART. 10
    (1) Clientul poate încheia pentru un loc de consum contract de furnizare a energiei electrice, la alegere, cu unul sau mai mulţi furnizori în acelaşi timp, cu condiţia de a se stabili punctele necesare de conectare şi de măsurare.
    (2) Clientul casnic are dreptul să beneficieze, la cerere, de serviciul universal.
    (3) La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul îşi asumă responsabilitatea respectării tuturor obligaţiilor sale pe piaţa de energie electrică, aferente furnizării energiei electrice la locurile de consum care fac obiectul contractului, inclusiv cele privind asumarea responsabilităţii echilibrării, în conformitate cu reglementările în vigoare, şi pune la dispoziţia clientului datele de contact ale punctului unic de contact al furnizorului şi, după caz, ale punctelor de informare generală.
    (4) În situaţia alimentării unui loc de consum prin mai multe contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu furnizori diferiţi, unul dintre furnizori îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru locul de consum respectiv. Stabilirea furnizorului care îşi asumă responsabilitatea echilibrării se face conform înţelegerii între client şi furnizorii respectivi.
    (5) La imobilele având destinaţia de locuinţă cu mai mulţi locatari, dar cu o singură instalaţie de racordare şi cu un singur contor de decontare, contractul de furnizare a energiei electrice se încheie, după caz, cu:
    a) locatarul în spaţiul căruia este montat contorul de decontare;
    b) persoana împuternicită în acest sens de către ceilalţi locatari, în cazul în care contorul de decontare este montat în spaţiul comun.

    (6) La imobilele având destinaţia de locuinţă, cu mai mulţi locatari, unde există consum de energie electrică în încăperi sau instalaţii de folosinţă comună şi există contor de decontare dedicat acestui consum, contractul de furnizare a energiei electrice aferent consumului părţilor comune se încheie cu proprietarul încăperilor sau instalaţiilor în folosinţă comună sau, după caz, cu asociaţia de proprietari sau cu o persoană împuternicită în acest sens. În acest caz, clientul se încadrează în categoria clienţilor casnici, cu excepţia situaţiei în care în aceste spaţii se desfăşoară activităţi comerciale/profesionale, caz în care clientul se încadrează în categoria clienţilor noncasnici.

    ART. 11
    (1) În cazul în care clientul încheie contractul de distribuţie direct cu OD la care este racordat locul de consum se încheie o convenţie tripartită între OD, client şi furnizor.
    (2) În cazul în care locul de consum are simultan mai mulţi furnizori sau face obiectul agregării, contractul de distribuţie se încheie de către client cu OD.
    (3) În cazul prevăzut la art. 10 alin. (4), între OD, client şi furnizori se încheie o convenţie multipartită.
    (4) Convenţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) identitatea, adresa şi datele de contact ale clientului, furnizorului/furnizorilor şi ale OD;
    b) datele de identificare ale locului de consum (POD, adresă etc.);
    c) numărul şi data încheierii contractului/contractelor de furnizare pentru locul de consum;
    d) părţile contractante aferente contractului de distribuţie, numărul şi data încheierii contractului;
    e) modul de determinare a mărimilor de facturat;
    f) responsabilitatea fiecărei părţi, inclusiv modul de rezolvare a situaţiei în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile de plată aferente serviciilor de care beneficiază;
    g) măsurile pentru evitarea deconectării clienţilor în cazul în care aceştia şi-au îndeplinit obligaţiile de plată;
    h) regula de repartizare între furnizorii semnatari ai convenţiei multipartite a costurilor cu dezechilibrul;
    i) detalierea modului în care se procedează în cazul în care clientul nu respectă cel puţin o clauză a contractului de furnizare şi pentru care contractul prevede dreptul furnizorului de a solicita OD întreruperea alimentării cu energie electrică.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Conţinutul contractului de furnizare a energiei electrice
    ART. 12
    (1) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor cu un client trebuie să respecte prevederile legislaţiei în vigoare şi să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute în mod expres de aceasta, cel puţin următoarele:
    a) identitatea, adresa şi datele de contact ale furnizorului;
    b) identitatea, adresa şi datele de contact ale clientului;
    c) obiectul, data intrării în vigoare şi data de încetare a contractului;
    d) perioada de facturare;
    e) preţul energiei electrice, care include componenta de achiziţie a energiei electrice şi componenta de furnizare;
    f) tarifele reglementate pentru serviciile de reţea, în vigoare la data publicării ofertei, respectiv: tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre OD şi client, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem;
    g) preţul de furnizare a energiei electrice, compus din preţul prevăzut la lit. e) şi tarifele reglementate, prevăzute la lit. f);
    h) valoarea unitară a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, valabile la data încheierii contractului;
    i) preţul final facturat, care include preţul prevăzut la lit. g) şi elementele prevăzute la lit. h), valabile la data încheierii contractului;
    j) după caz, valoarea componentei fixe, stabilită în lei/lună sau lei/zi, şi tarifele altor servicii oferite;
    k) eventuale comisioane percepute pentru încetarea contractului de furnizare înainte de data de încetare prevăzută în contract sau pentru schimbarea furnizorului;
    l) modalitatea şi termenul de returnare a sumelor, inclusiv la încetarea contractului de furnizare;
    m) condiţiile de plată a facturilor de energie electrică;
    n) indicarea anexelor la contract;
    o) modalităţile de plată a facturilor de energie electrică;
    p) condiţiile de aplicare a dobânzilor penalizatoare;
    q) modalitatea de comunicare de către furnizor a preavizului de deconectare a locului de consum;
    r) modalitatea de transmitere de către client a indexului autocitit;
    s) modalitatea de transmitere a facturilor de energie electrică şi a documentelor anexate acesteia/notificărilor/solicitărilor/ comunicărilor;
    t) compensaţii acordate şi modalitatea de rambursare a acestora, în cazul în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prevăzute în contract; clientul are dreptul să primească compensaţii pentru nerespectarea de către furnizor a obligaţiilor prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    u) condiţiile de reînnoire şi de încetare a contractului şi a serviciilor; inclusiv a produselor sau serviciilor oferite suplimentar prin contract faţă de furnizarea energiei electrice;
    v) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a disputelor;
    w) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile;
    x) drepturile şi obligaţiile părţilor contractante;
    y) dreptul de denunţare unilaterală a contractului de furnizare de către client în condiţiile actelor normative în vigoare;
    z) modalitatea de constituire/actualizare/restituire a unei garanţii financiare şi modul de executare a acesteia;
    aa) condiţiile în care clientul are dreptul să primească despăgubiri pentru daune materiale cauzate de OD/furnizor;
    bb) tipurile de servicii de mentenanţă oferite, dacă este cazul;
    cc) informaţii privind soluţionarea plângerilor;
    dd) orice alte informaţii prevăzute în oferta aleasă de client.

    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. o)-dd) se pot înscrie într-o anexă denumită „Condiţii generale pentru furnizarea energiei electrice“, care face parte din contract, se afişează pe pagina de internet a furnizorului şi se pune în mod gratuit la dispoziţia clientului la încheierea contractului.
    (3) Furnizorul este obligat să comunice clienţilor informaţiile prevăzute la alin. (1) înainte de încheierea sau de confirmarea contractului.

    ART. 13
    (1) În contractul de furnizare a energiei electrice este interzisă includerea unor clauze care împiedică schimbarea furnizorului de energie electrică.
    (2) Contractul de furnizare a energiei electrice nu trebuie să conţină clauze care să limiteze sau să împiedice participarea clientului activ la piaţa de energie electrică, direct sau prin agregare.
    (3) Condiţiile generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între furnizor şi OD, aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE, se constituie anexă la contractul de furnizare a energiei electrice. Acestea sunt publicate pe pagina proprie de internet a furnizorului.
    (4) Furnizorul este obligat să notifice clientului, în mod transparent şi uşor de înţeles, orice intenţie de modificare a preţului la energia electrică, doar dacă contractul de furnizare încheiat cu clientul prevede posibilitatea modificării preţului în perioada de valabilitate a acestuia, precizând motivele prealabile modificării şi sfera de aplicabilitate a acesteia, în mod direct şi în timp util, cu cel puţin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării pentru clienţii noncasnici şi, în ceea ce îi priveşte pe clienţii casnici, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a modificării, precum şi dreptul acestora de a denunţa unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă modificările notificate privind preţul energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice
    ART. 14
    (1) Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice de către client se poate realiza atât prin intermediul POSF, cât şi în afara POSF prin mecanisme alternative puse la dispoziţia clientului de către furnizori, cu respectarea regulamentului POSF.
    (2) Paginile de internet ale furnizorilor trebuie să conţină o legătură către POSF.
    (3) Furnizorul încheie cu clientul contractul de furnizare a energiei electrice în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la furnizor a tuturor datelor/informaţiilor/ documentelor corecte şi complete necesare încheierii contractului. Data intrării în vigoare a unui nou contract de furnizare a energiei electrice nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului existent, pentru acelaşi loc de consum.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul încheierii contractului de furnizare de către client prin intermediul POSF, termenul de încheiere a contractului de către furnizor este cel prevăzut în regulamentul POSF.

    ART. 15
    (1) Încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:
    a) acordului solicitantului, exprimat prin cererea de încheiere a contractului sau prin mijloace de comunicare la distanţă, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
    b) copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului;
    c) declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului:
    (i) privind deţinerea unui drept locativ, cu precizarea calităţii sale (proprietar/coproprietar, unic moştenitor, comoştenitor, soţ, chiriaş, beneficiar rentă viageră etc.);
    (ii) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spaţiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedeşte contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declaraţiei, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanţă, cât şi prin acord tacit.


    (2) Furnizorul poate să iniţieze modificarea ori completarea prin acte adiţionale a contractului de furnizare a energiei electrice, atunci când apar elemente noi care necesită modificarea ori completarea prin act adiţional a unor clauze din contract, cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi ale actelor normative în vigoare.
    (3) Clientul are dreptul să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale.
    (4) Prevederile contractuale întemeiate pe dispoziţii ale actelor normative se modifică la data intrării în vigoare a modificării actelor normative respective fără îndeplinirea altor formalităţi; în acest caz, furnizorul are obligaţia să notifice beneficiarului modificările intervenite.
    (5) Furnizorul are obligaţia de a comunica clientului convenţia de consum elaborată conform prevederilor art. 23 în maximum 10 zile lucrătoare după încheierea contractului de furnizare. Convenţia de consum, precum şi orice alte anexe agreate de părţi care nu contravin reglementărilor în vigoare fac parte integrantă din contractul de furnizare a energiei electrice.
    (6) Furnizorul este obligat să notifice clientului:
    a) în mod corespunzător, orice intenţie de modificare şi/sau completare a condiţiilor/clauzelor contractuale, precum şi dreptul clientului de a denunţa unilateral în mod gratuit contractul în cazul în care nu acceptă noile condiţii;
    b) orice schimbare a datelor sale de identificare prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, cu ocazia primei facturi emise după modificare.

    (7) Clientul are dreptul:
    a) să solicite furnizorului modificarea adresei de corespondenţă şi/sau a modalităţii de comunicare pentru primirea facturilor/comunicărilor/notificărilor;
    b) să renunţe la contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în afara spaţiilor comerciale ale furnizorului sau prin mijloace de comunicare la distanţă, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia, indiferent dacă contractul a început sau nu să producă efecte;
    c) să convină cu furnizorul sistarea temporară a furnizării energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare.

    (8) Clientul este obligat să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în termen de maximum 30 de zile de la modificare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Contractul de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice
    ART. 16
    (1) Furnizorul ce are în portofoliu mai mult de 200.000 de clienţi este obligat să încheie cu clientul care are montat contor integrat în SMI contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, la solicitarea acestuia.
    (2) În cazul în care niciunul dintre furnizori nu are în portofoliu mai mult de 200.000 de clienţi, obligaţia de a încheia contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, la solicitarea clientului care are montat contor integrat în SMI, revine furnizorului cu cel mai mare număr de clienţi în portofoliu, conform listei publicate de către ANRE prevăzute la alin. (4), valabilă la data solicitării clientului.
    (3) Furnizorul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, la alin. (2) are obligaţia de a publica oferta/oferte cu preţuri dinamice pe pagina proprie de internet şi în aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ şi să transmită oferta/ofertele clienţilor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la o solicitare primită în acest sens.
    (4) Lista furnizorilor care au în portofoliu mai mult de 200.000 de clienţi sau, în cazul prevăzut la alin. (2), denumirea furnizorului cu cel mai mare număr de clienţi în portofoliu se stabileşte de către ANRE, pentru fiecare an, în luna decembrie a anului anterior, pe baza datelor comunicate de către furnizori aferente lunii octombrie şi se publică de către ANRE pe pagina proprie de internet.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), lista furnizorilor/denumirea furnizorului cu cel mai mare număr de clienţi pentru anul 2023, după caz, se publică de către ANRE pe pagina proprie de internet în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, pe baza datelor aferente ultimei luni pentru care există raport de monitorizare pe pagina de internet a ANRE.
    (6) Publicarea ofertei/ofertelor prevăzute la alin. (3) pe pagina de internet a furnizorului se realizează în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

    ART. 17
    (1) Contractul de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice reflectă variaţia de preţ pe PZU şi/sau PI, cu o frecvenţă cel puţin egală cu frecvenţa închiderii pieţei, şi se poate referi la preţuri pe intervale de consum (zi/noapte, ore vârf/ore gol etc) sau la preţuri care reflectă variaţia de preţ pe fiecare interval de decontare.
    (2) Oferta de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice cuprinde suplimentar faţă de elementele prevăzute la art. 9 alin. (3) şi următoarele elemente:
    a) formula de calcul a preţului energiei electrice, cu defalcarea pe componente;
    b) preţul energiei electrice pe fiecare interval de consum în cazul ofertelor cu preţuri pe intervale de consum în care preţul este stabilit anterior lunii de livrare sau preţul pe fiecare interval de consum aplicat în luna anterioară/preţul mediu pe PZU calculat pentru fiecare interval de consum din luna anterioară în cazul ofertelor cu preţuri pe intervale de consum în care preţul este stabilit ulterior lunii de livrare;
    c) cel mai mare preţ pe interval de decontare, înregistrat pe PZU/PI în ultimele 3 luni anterioare lunii de transmitere/publicare a ofertei în cazul ofertelor care reflectă variaţia de preţ pe fiecare interval de decontare;
    d) cel mai mic preţ pe interval de decontare, înregistrat pe PZU/PI în ultimele 3 luni anterioare lunii de transmitere/publicare a ofertei în cazul ofertelor care reflectă variaţia de preţ pe fiecare interval de decontare.

    (3) Contractul de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice cuprinde suplimentar faţă de elementele prevăzute la art. 12 alin. (1) şi următoarele elemente:
    a) formula de calcul al preţului energiei electrice, cu defalcarea pe componente;
    b) obligaţia furnizorului de informare a clientului privind preţurile stabilite pe PZU/PI, după închiderea pieţei pentru ziua de livrare, şi modalitatea de informare în cazul preţurilor care reflectă variaţia de preţ pe interval de decontare, prin indicarea unei legături către informaţiile respective.

    (4) Furnizorul care încheie contract cu preţuri dinamice este obligat:
    a) să se asigure că, anterior încheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, clientul a primit informaţiile relevante aşa cum au fost furnizate;
    b) să înregistreze consimţământul explicit al clientului pe durata perioadei contractuale, în conformitate cu cerinţele GDPR;
    c) să ofere clientului acces gratuit la datele lui de consum, puse la dispoziţie de către OD, printr-o autentificare pe pagina de internet a furnizorului, pentru a analiza consumul şi preţul real al acestora la intervale de timp cel puţin egale cu frecvenţa de decontare a pieţei.

    (5) Clientul care solicită unui furnizor să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice trebuie să fie informat, în scris, de către furnizorul respectiv cu privire la:
    a) necesitatea ca dispozitivele de energie electrică din proprietatea sa să aibă capacitatea de a regla consumul în conformitate cu semnalul de preţ;
    b) faptul că preţul final plătit depinde de profilul său de consum;
    c) creşterea probabilă a preţului de furnizare în sezonul de vârf, când consumul de energie electrică este semnificativ mai mare;
    d) gestionarea consumului de energie electrică pentru a preveni o potenţială creştere a valorii facturii;
    e) faptul că preţul de furnizare al unui astfel de contract este supus unei mari variaţii în timp, în cadrul anului şi de la un an la altul, în conformitate cu variaţia preţului PZU/PI;
    f) valoarea unei facturi calculată la preţ dinamic faţă de valoarea calculată la preţul din contractul în vigoare, pe o perioadă similară a anului precedent;
    g) avantajele, costurile şi riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu preţuri dinamice, inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un contor integrat SMI.


    SECŢIUNEA a 6-a
    Încetarea contractului de furnizare a energiei electrice
    ART. 18
    (1) Contractul de furnizare a energiei electrice încetează în oricare din următoarele situaţii:
    a) la încetarea perioadei de valabilitate a contractului;
    b) prin acordul de voinţă al ambelor părţi contractante;
    c) prin denunţarea unilaterală de către client, cu respectarea condiţiilor contractuale;
    d) prin reziliere de către furnizor în condiţiile prevăzute la alin. (3);
    e) la data expirării/retragerii licenţei de furnizare a energiei electrice.

    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), furnizorul notifică clientul cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data efectivă de la care contractul de furnizare încetează.
    (3) Contractul de furnizare a energiei electrice poate fi reziliat de către furnizor în următoarele situaţii:
    a) sustragerea de energie electrică de către client, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;
    b) neplata de către client a facturilor emise conform contractului, la termenele şi în condiţiile prevăzute în contract;
    c) alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. a), contractul se consideră încetat la data constatării faptei prin hotărâre judecătorească definitivă.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c), rezilierea contractului se face după parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
    (i) transmiterea către client a unui preaviz de deconectare conform prevederilor contractuale şi a dispoziţiilor legale în vigoare;
    (ii) transmiterea către client a unei notificări de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii. Rezilierea are loc doar dacă până în ziua anterioară datei de reziliere clientul nu face dovada plăţii sumelor datorate sau dovada remedierii cauzelor care au stat la baza notificării de reziliere; notificarea de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice este un document distinct în forma stabilită de către furnizor şi conţine data la care se reziliază contractul de furnizare a energiei electrice.

    (6) Furnizorii sau agregatorii clienţilor pot percepe clienţilor comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul denunţării contractului de către client.
    (7) Comisioanele de încetare prevăzute la alin. (6) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie comunicate în mod clar clientului înainte de încheierea contractului;
    b) să fie prevăzute în contractul de furnizare;
    c) să fie proporţionale şi să nu depăşească suma pierderilor economice directe cauzate de client furnizorului sau agregatorului prin denunţarea înainte de termen a contractului de către client, inclusiv costurile oricărei investiţii sau pachete de servicii deja furnizate clientului în temeiul contractului respectiv. Fundamentarea şi justificarea privind pierderile economice directe revin furnizorului sau participantului la piaţă implicat în agregare.

    (8) Furnizorii care percep comisioane de încetare a contractelor au obligaţia de a informa ANRE cu ocazia instituirii acestora şi a modului de calcul al acestora şi ori de câte ori se schimbă valoarea sau modul de calcul al acestora.
    (9) Furnizorul sau clientul, în cazul în care acesta are încheiat direct cu OD contractul de distribuţie, are obligaţia să notifice OD cu privire la încetarea contractului de furnizare, cu excepţia situaţiilor în care locul/locurile de consum care face/fac obiectul contractului este/sunt preluat/preluate de către furnizorul de ultimă instanţă, situaţie în care se procedează conform regulamentului privind furnizarea de ultimă instanţă a energiei electrice în vigoare.

    ART. 19
    (1) În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are obligaţia de a transmite clientului factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică.
    (2) După încetarea contractului de furnizare a energiei electrice, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi se comunică de către furnizor clientului în termenele şi condiţiile prevăzute de actele normative aplicabile în vigoare.
    (3) În situaţia în care factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică prevăzut la alin. (1) şi factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (2) conţin un sold pozitiv, clientul are obligaţia să achite contravaloarea acestora până la termenul scadent prevăzut în facturi.
    (4) În situaţia în care factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică prevăzut la alin. (1) şi/sau factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi prevăzută la alin. (2) conţin un sold negativ, furnizorul are obligaţia să returneze clientului sumele datorate, prin modalitatea stabilită prin contract.
    (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), în vederea îndeplinirii obligaţiei de returnare a sumelor, furnizorul este obligat să notifice clientul în acest sens prin intermediul facturii de decont final şi să returneze sumele datorate în termen de maximum 15 zile de la data primirii de la client a informaţiilor necesare plăţii.
    (6) În cazul în care clientul a încheiat un nou contract de furnizare a energiei electrice cu acelaşi furnizor, la solicitarea clientului/prin acordul părţilor, regularizarea sumelor ce decurg din vechiul contract se face în prima factură emisă în cadrul noului contract, inclusiv prin compensarea sumelor, cu respectarea prevederilor legale.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Schimbarea furnizorului de energie electrică sau a participantului la piaţă angajat în agregare
    ART. 20
    (1) Clientul are dreptul să îşi schimbe furnizorul/ participantul la piaţă angajat în agregare, cu respectarea condiţiilor/clauzelor contractuale şi ale regulamentului POSF în vigoare.
    (2) Clientul are dreptul să denunţe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte de ajungerea la termen, cu respectarea condiţiilor contractuale. Încetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către client nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.
    (3) Clientul are dreptul să îşi aleagă furnizorul şi să accepte o ofertă de furnizare publicată de către furnizor sau să solicite furnizorului o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii directe cu acesta, după caz, ori să recurgă la selectarea furnizorului prin proceduri specifice de achiziţie publică.

    ART. 21
    (1) În cazul schimbării furnizorului/participantului la piaţă angajat în agregare, furnizorul/participantul la piaţă angajat în agregare nu poate solicita comision de schimbare clienţilor casnici, întreprinderilor mici şi microîntreprinderilor.
    (2) În cazul clienţilor noncasnici, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1), furnizorii/participanţii la piaţă angajaţi în agregare pot percepe comisioane de schimbare, cu condiţia ca acestea să fie prevăzute explicit în contractele încheiate cu aceştia.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Modul de determinare a energiei electrice furnizate aferente unei perioade de facturare
    ART. 22
    (1) În cazul în care intervalul de citire este mai mare decât perioada de facturare prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pentru perioadele de facturare pentru care nu există index citit de OD, facturarea consumului de energie electrică se realizează pe baza:
    a) indexului grupului de măsurare transmis de către client în intervalul de timp şi în condiţiile comunicate de furnizor;
    b) datelor din convenţia de consum, dacă clientul nu transmite indexul grupului de măsurare conform lit. a).

    (2) În cazul în care OD nu realizează citirea indexului în intervalul de citire stabilit prin dispoziţiile legale în vigoare, regularizarea consumului de energie electrică se realizează după citirea indexului de către OD, luând în considerare cel mai recent index comunicat de către client. În cazul în care ultimul index comunicat de client este anterior unei citiri efectuate de către OD, este luat în considerare indexul citit de OD. Perioada de regularizare nu poate fi mai mare de 3 ani.
    (3) În situaţia în care în perioada de facturare are loc o modificare a preţului final, valoarea consumului de energie electrică pentru fiecare din perioadele de aplicare a preţurilor din perioada de facturare se determină proporţional cu numărul de zile de aplicare a preţului.

    ART. 23
    (1) Convenţia de consum se stabileşte pentru fiecare dintre locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice, pentru fiecare dintre lunile ianuarie-decembrie, în baza datelor de consum de energie electrică activă puse la dispoziţia furnizorului de către OD.
    (2) Pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice clientul poate solicita furnizorului modificarea valorilor lunare din convenţia de consum.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) furnizorul comunică OD, în cel mult 2 zile lucrătoare de la solicitarea clientului, noile valori ale consumului lunar stabilite de către client, acestea aplicându-se de către OD şi furnizor începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care OD a primit noile valori.
    (4) Datele de consum din convenţia de consum pot fi modificate de către OD oricând pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice, inclusiv datele din convenţia de consum modificate de client conform alin. (2), în vederea adaptării la consumul real realizat.
    (5) OD are obligaţia de a verifica necesitatea modificării datelor aferente convenţiei de consum cu aceeaşi frecvenţă cu care are loc citirea indexului grupului de măsurare.
    (6) În cazul în care OD modifică valorile estimate ale consumului lunar în condiţiile alin. (4), acesta informează furnizorul cu privire la modificare cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de facturare a noilor valori, acestea aplicându-se de la data de 1 a lunii următoare celei în care au fost primite de către furnizor. Furnizorul notifică clientului noile valori ale convenţiei de consum până la data de început a perioadei de transmitere a indexului autocitit, astfel încât, în cazul în care clientul nu este de acord cu valorile consumului de energie electrică prevăzute în convenţia de consum, să aibă posibilitatea citirii şi transmiterii indexului autocitit în vederea facturării energiei electrice în baza acestuia.
    (7) Furnizorul este obligat să notifice în prealabil clientul, prin intermediul facturii, referitor la modificarea frecvenţei citirii şi/sau a intervalului de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OD, precum şi intervalul de timp pentru transmiterea indexului autocitit de către client, după primirea de la OD a acestor informaţii, fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de furnizare.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Facturarea energiei electrice furnizate
    ART. 24
    (1) Facturarea energiei electrice furnizate la locul de consum al clientului se realizează de către furnizor luând în considerare:
    a) consumul de energie electrică aferent perioadei de facturare stabilit conform prevederilor contractuale şi dispoziţiilor legale în vigoare;
    b) preţul energiei electrice stabilit prin contract sau, după caz, prin acte normative incidente pe perioada de aplicare a acestora;
    c) tarifele reglementate pentru serviciile de reţea în vigoare în perioada de facturare (tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalaţiile OD şi cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem);
    d) taxele, impozitele şi contribuţiile stabilite prin dispoziţii legale, în vigoare în perioada de facturare;
    e) valoarea componentei fixe, dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice şi dacă aplicarea acesteia nu contravine dispoziţiilor actelor normative incidente, în vigoare;
    f) alte servicii prevăzute în contractul de furnizare;
    g) alte mărimi utilizate la facturare, conform reglementărilor specifice, în vigoare;
    h) prevederile actelor normative incidente, în vigoare.

    (2) Factura emisă de către furnizor clienţilor, inclusiv cea emisă clienţilor beneficiari de serviciu universal sau clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, poate conţine şi contravaloarea unor servicii prestate de către furnizor, altele decât cele de furnizare sau prestate de către alţi operatori economici cu care furnizorul are încheiate contracte, în vederea facturării acestor servicii. În acest caz, furnizorul nu poate condiţiona furnizarea energiei electrice către client de achiziţionarea sau de plata de către acesta a altor produse/servicii care nu fac obiectul activităţii de furnizare a energiei electrice.
    (3) Factura pentru energia electrică furnizată la locul de consum al clientului se emite de către furnizor pentru fiecare perioadă de facturare şi în intervalul de timp comunicat de către furnizor prin intermediul facturii. Perioada de facturare nu poate fi mai mare de 3 luni şi se stabileşte prin contractul de furnizare.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul clienţilor casnici, precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă, perioada de facturare este lunară.
    (5) În cazul clienţilor casnici, facturile emise pentru consumul de energie electrică realizat începând cu data de 1 aprilie 2023 respectă modelul de factură aplicabil clienţilor beneficiari ai serviciului universal stabilit prin reglementările în vigoare.
    (6) Facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 conţin informaţiile prevăzute la alin. (7).
    (7) Factura de energie electrică şi anexa la factură conţin obligatoriu următoarele informaţii:
    a) numărul şi data emiterii facturii;
    b) datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării;
    c) datele de identificare ale clientului, adresa locului de consum şi adresa de corespondenţă, în cazul în care aceasta este diferită de adresa locului de consum, perioada de facturare;
    d) modalitatea de transmitere a indexului autocitit (linia telefonică dedicată şi gratuită, care înregistrează atât data transmiterii indexului autocitit, cât şi conţinutul mesajului; suplimentar, se pot pune la dispoziţia clientului şi alte mijloace de transmitere a indexului, ca, de exemplu, dar fără a se limita la acestea, mijloace electronice);
    e) intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile;
    f) numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică;
    g) data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată;
    h) perioada de facturare;
    i) cantitatea de energie electrică facturată;
    j) preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;
    k) data scadentă a plăţii;
    l) obligaţii de plată neachitate, dacă este cazul;
    m) valoarea totală de plată, inclusiv TVA;
    n) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare generală ale furnizorului;
    o) intervalul de citire (în cazul clienţilor casnici se va specifica „maximum 3 luni“);
    p) denumirea produsului contractat;
    q) codul de identificare a locului de consum;
    r) POD-ul şi seria contorului;
    s) dobânzi penalizatoare pentru întârziere la plata facturii, conform contractului, dacă este cazul;
    t) unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
    u) preţul energiei electrice active şi reactive, după caz;
    v) componentele incluse în preţul final de facturat, cu precizarea celor care sunt reglementate, şi o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;
    w) valoarea unitară a certificatelor verzi, contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
    x) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;
    y) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către OD;
    z) indexul grupului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea cantităţii de energie electrică şi modul prin care a fost determinat indexul, respectiv: citire de către OD, citire de către client, estimare conform convenţiei de consum;
    aa) modalităţile de plată a facturii;
    bb) un link sau o trimitere la aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“;
    cc) informaţii referitoare la temeiul legal privind schimbarea furnizorului;
    dd) comparaţii între consumul actual de energie electrică al clientului şi consumul clientului pentru aceeaşi perioadă a anului anterior, sub formă grafică, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD;
    ee) informaţii de contact ale organizaţiilor consumatorilor, ale agenţiilor pentru energie sau ale organismelor similare, inclusiv adrese de site-uri internet, de unde se pot obţine informaţii cu privire la măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice pentru echipamentele care utilizează energie, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD;
    ff) comparaţii cu un client mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeaşi categorie de consum, în cazul în care facturile au la bază consumul real sau o citire de la distanţă de către OD;
    gg) date cumulative cel puţin pentru ultimii trei ani sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD. Datele trebuie să corespundă intervalelor pentru care au fost emise informaţiile de facturare frecvente;
    hh) date detaliate în funcţie de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună şi an, care se pun la dispoziţie clienţilor finali neîntârziat, prin internet sau prin interfaţa contorului, cel puţin pentru ultimele 24 de luni sau pentru perioada calculată de la începutul contractului de furnizare a energiei electrice, dacă această perioadă este mai mică, în cazul în care clientul final dispune de un contor care permite citirea de la distanţă de către OD;
    ii) informaţii privind drepturile clientului în ceea ce priveşte soluţionarea alternativă a disputelor, inclusiv datele de contact ale entităţii responsabile;
    jj) contribuţia fiecărei surse de energie la mixul de energie al furnizorului în anul precedent, în mod inteligibil şi uşor de comparat;
    kk) informaţii despre impactul asupra mediului, cel puţin în ceea ce priveşte emisiile de CO_2 şi deşeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de energie global al furnizorului din anul precedent.

    (8) Informaţiile prevăzute la alin. (7) lit. p)-kk) se vor înscrie în anexa la factură.
    (9) Elementele care se pot modifica pe parcursul derulării contractului de furnizare a energiei electrice ca urmare activităţii OD sunt notificate clientului de către furnizor în prima factură emisă după modificare.
    (10) În cazul modificării tarifelor reglementate pentru serviciile de reţea facturate furnizorului de către OR, respectiv tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre instalaţiile OD şi cele ale clientului, tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea şi tariful pentru serviciul de sistem, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.
    (11) În cazul apariţiei unui act normativ de modificare a valorii unitare a impozitelor, comisioanelor, taxelor şi contribuţiilor stabilite prin dispoziţiile legale în vigoare, noile valori se aplică în factură de la data intrării lor în vigoare, cu notificarea clientului de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.
    (12) La data intrării în vigoare a prevederilor legale ce instituie o nouă taxă/un nou impozit, respectiv la data abrogării prevederilor legale ce instituie o taxă existentă/un impozit existent, modificarea se reflectă în factură de la aceeaşi dată, cu notificarea clientului de către furnizor; notificarea se consideră efectuată prin înscrierea acestor modificări pe factura de energie electrică.
    (13) Energia electrică reactivă se plăteşte de către utilizatorul reţelei electrice conform dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 25
    (1) Factura şi documentele anexate acesteia/ notificările se transmit clientului prin modalitatea stabilită prin contractul de furnizare a energiei electrice; la solicitarea clientului/cu acordul clientului, furnizorul asigură schimbarea modalităţii de transmitere a facturii şi a documentelor anexate acesteia/notificărilor fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contract.
    (2) Furnizorul trebuie să ofere clienţilor opţiunea de a primi/accesa electronic facturi şi informaţii de facturare, precum şi modalităţi flexibile de efectuare a plăţilor propriu-zise ale facturilor; transmiterea de către furnizor a facturii se realizează ca urmare a acceptării exprese de către client.
    (3) Furnizorul are obligaţia să asigure transmiterea facturii şi a documentelor anexate acesteia/a notificărilor la adresa locului de consum al clientului, cu excepţia cazului în care clientul a desemnat o altă adresă de corespondenţă sau a ales o cale electronică de transmitere a acestora.
    (4) Furnizorul este responsabil de transmiterea către clienţi a facturilor şi a documentelor anexate acesteia, în mod gratuit şi cu cel puţin 5 zile înainte de data scadenţei, astfel încât plata acestora să poată fi efectuată până la data scadenţei.
    (5) Oricând pe parcursul derulării contractului, la solicitarea justificată a clientului, furnizorul este obligat să emită o factură în baza indexului autocitit de client la data solicitării, factura având termenul de plată acelaşi cu cel stabilit prin contract pentru plata facturilor emise în procesul de facturare.
    (6) La solicitarea clientului, furnizorul este obligat să pună la dispoziţia acestuia o copie a facturii, astfel:
    a) în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării, dacă solicitarea a fost transmisă prin:
    (i) servicii poştale;
    (ii) prin mijloace electronice.
    Copia facturii se transmite prin acelaşi mijloc de comunicare prin care solicitarea a fost primită sau conform opţiunii clientului dintre mijloacele menţionate la pct. (i) şi (ii);

    b) dacă solicitarea se face prin prezentarea clientului la punctul fizic de contact, copia facturii este pusă imediat la dispoziţia clientului, dacă acesta nu solicită transmiterea prin unul din mijloacele prevăzute la lit. a), situaţie în care transmiterea copiei facturii se realizează cu respectarea termenului prevăzut la lit. a);
    c) dacă solicitarea a fost transmisă telefonic, copia facturii se transmite prin unul dintre mijloacele prevăzute la lit. a) conform opţiunii clientului, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la primirea solicitării.

    (7) Pentru neachitarea de către client a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum, în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul are următoarele drepturi:
    a) să aplice dobânzi penalizatoare în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;
    b) să solicite clientului constituirea/actualizarea/reconstituirea garanţiei financiare, în conformitate cu prevederile contractuale;
    c) să solicite OD întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum;
    d) să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice.

    (8) În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, furnizorul este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.
    (9) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului cel puţin două modalităţi de plată a facturii, dintre care cel puţin una fără comisioane pentru plata sumelor aferente şi care să nu creeze discriminări nejustificate între clienţi.
    (10) Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului casnic cel puţin o modalitate de plată a facturii care să îi permită plata în numerar a acesteia, uşor accesibilă şi fără costuri suplimentare.
    (11) Furnizorul este îndreptăţit:
    a) să încaseze de la client contravaloarea consumului de energie electrică furnizată la locul de consum, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu acesta, inclusiv factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice;
    b) să perceapă clientului dobânzi penalizatoare prevăzute în contract pentru întârziere în efectuarea plăţii facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică, în termenul şi în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;
    c) să solicite clientului constituirea de garanţii financiare pentru o perioadă de consum echivalent de maximum un an în cazul constatării, conform prevederilor legale în vigoare, a unor acţiuni menite să denatureze în orice fel indicaţiile echipamentelor de măsurare sau să sustragă energia electrică prin ocolirea echipamentelor de măsurare; valoarea garanţiei financiare constituite de către client se calculează la preţul energiei electrice furnizate la momentul constituirii garanţiei;
    d) să solicite clientului, conform prevederilor contractuale, constituirea de garanţii financiare în vederea evitării riscurilor de neplată;
    e) să factureze consumul recalculat de energie electrică pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau în cazul unei facturări eronate a consumului, care a fost sesizată de client sau de furnizor;
    f) să ofere clienţilor opţiunea de a primi/accesa electronic facturi şi informaţii de facturare, precum şi modalităţi flexibile de efectuare a plăţilor propriu-zise ale facturilor;
    g) să factureze clientului energia electrică consumată la preţurile/tarifele şi în condiţiile stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu acesta;
    h) să verifice, la interval de minimum 1 an, datele care au stat la baza încheierii contractului de furnizare a energiei electrice cu clientul final.

    (12) Clientul este obligat:
    a) să plătească contravaloarea facturilor pentru energia electrică şi pentru serviciile de care beneficiază, la termenele scadente prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice, inclusiv factura cu decontul final aferent consumului de energie electrică, factura de regularizare a contravalorii certificatelor verzi, a dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract, precum şi facturile aferente serviciilor de întrerupere/reluare a alimentării cu energie electrică, după caz, şi altor servicii prestate la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice; plata contravalorii consumului de energie electrică se efectuează de client în baza facturii emise de către furnizor, cu respectarea termenului scadent de plată prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice;
    b) să achite contravaloarea consumului de energie electrică recalculat pentru o perioadă anterioară stabilită conform reglementărilor aplicabile, atunci când se constată înregistrarea eronată a consumului de energie electrică sau a unei facturări eronate a consumului;
    c) să constituie garanţia financiară la dispoziţia furnizorului conform prevederilor contractuale.


    SECŢIUNEA a 10-a
    Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului
    ART. 26
    (1) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului poate fi dispusă de furnizor în situaţiile prevăzute în prezentul regulament, precum şi în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare, în care acesta are dreptul să solicite OD întreruperea alimentării cu energie electrică la locul de consum al clientului.
    (2) Furnizorul poate solicita OD întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum al clientului care face obiectul contractului de furnizare a energiei electrice pentru:
    a) neplata facturilor emise de către furnizor conform prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;
    b) neconstituirea de către client a garanţiei financiare solicitate de furnizor conform prevederilor contractuale.

    (3) În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract-cadru aprobat de ANRE, întreruperea alimentării cu energie electrică se face conform prevederilor contractului şi ale reglementărilor aplicabile.
    (4) În cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piaţa concurenţială pentru neachitarea de către client în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum, întreruperea alimentării cu energie electrică se face după transmiterea de către furnizor către client, prin modalitatea de comunicare agreată de părţi prin contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz de deconectare a locului de consum, cu minimum:
    a) 15 zile înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică, în cazul clienţilor casnici;
    b) 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică, în cazul clienţilor noncasnici.

    (5) Preavizul prevăzut la alin. (4) este un document distinct, are forma stabilită de către furnizor şi conţine cel puţin următoarele elemente:
    a) suma datorată;
    b) termenul de plată după care urmează întreruperea alimentării cu energie electrică;
    c) data estimată a întreruperii alimentării cu energie electrică;
    d) costul estimat al serviciilor de întrerupere şi reluare a alimentării cu energie electrică a locului de consum.

    (6) Informarea reciprocă între furnizor şi OD privind măsurile prevăzute la alin. (4) se face conform înţelegerii părţilor din contractul de distribuţie sau, în cazul în care clientul este titularul contractului de distribuţie, din convenţia tripartită/multipartită.

    ART. 27
    (1) Întreruperea alimentării cu energie electrică la locurile de consum care fac obiectul contractului de furnizare a energiei electrice poate fi efectuată de către OD, pentru nerespectarea de către client a obligaţiilor care îi revin în calitate de utilizator al reţelei electrice, conform Condiţiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, în situaţia în care contractul de distribuţie pentru locul de consum este încheiat între OD şi furnizor, în vigoare, cu informarea furnizorului. În situaţia în care întreruperea alimentării se face cu preaviz, furnizorul comunică preavizul clientului după primirea informării de la OD.
    (2) În cazul serviciului de distribuţie prestat de OD pe baza contractului de distribuţie încheiat între OD şi client, întreruperea alimentării cu energie electrică pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale de către client faţă de OD se face conform prevederilor contractului respectiv; pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale ale clientului faţă de furnizor se procedează conform convenţiei tripartite/multipartite.
    (3) Locurile de consum deconectate de la reţeaua de alimentare cu energie electrică, pentru neplata contravalorii facturii emise în baza contractului de furnizare a energiei electrice, se reconectează de către OD după confirmarea de către furnizor a îndeplinirii obligaţiilor de plată care au stat la baza deconectării.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul unui loc de consum deconectat pentru neplată şi pentru care a fost transferat dreptul de proprietate, reconectarea locului de consum se realizează la cererea noului deţinător al dreptului de proprietate fără obligaţia achitării de către acesta a sumelor datorate pentru care s-a efectuat deconectarea locului de consum.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Soluţionarea de către furnizor a plângerilor privind facturarea
    ART. 28
    (1) Furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă, comunicată furnizorului în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, indiferent dacă factura a fost sau nu achitată, şi să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.
    (2) În situaţia în care soluţionarea plângerii implică verificarea datelor de măsurare, la data transmiterii către OD a solicitării de verificare a datelor contestate, furnizorul înştiinţează clientul asupra acestui aspect. Comunicarea informaţiilor între furnizor, OD şi client se realizează cu respectarea termenelor prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare, şi prin mijloacele de comunicare convenite între aceştia.
    (3) În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că respectiva plângere nu este întemeiată, comunică clientului acest lucru, în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare, iar clientul este obligat să efectueze plata facturii în termenul prevăzut în contractul de furnizare sau, în situaţia în care rezultatul analizei este comunicat ulterior termenului de plată, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării, urmând ca eventualele dobânzi penalizatoare să fie calculate conform prevederilor contractuale.

    ART. 29
    (1) În cazul în care clientul contestă corectitudinea facturii, furnizorul are dreptul să dispună întreruperea alimentării cu energie electrică doar după comunicarea către client a rezultatului verificării plângerii, dacă în urma verificării a rezultat că factura emisă este corectă şi dacă factura nu a fost achitată, cu respectarea prevederilor Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.
    (2) În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul nu a achitat factura supusă plângerii, stornează factura respectivă şi emite o nouă factură cu suma corect calculată şi cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Furnizorul comunică clientului rezultatul final în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.
    (3) În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul a achitat factura supusă plângerii, suma achitată fiind mai mare decât cea corect calculată, furnizorul restituie, la cererea clientului, diferenţa dintre suma încasată şi cea calculată ulterior, inclusiv dobânzi penalizatoare calculate pentru suma încasată necuvenit, egale cu nivelul dobânzilor penalizatoare prevăzute în contract pentru neplata la termen de către client a facturilor de energie electrică, sau compensează diferenţa rezultată în factura următoare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Dobânzile penalizatoare se calculează pentru perioada dintre data plăţii efectuate de client şi data la care se regularizează/se restituie suma încasată nejustificat.
    (4) În situaţia în care furnizorul constată, în urma analizării plângerii şi, după caz, a primirii răspunsului de la OD, că plângerea este întemeiată, iar clientul a achitat factura supusă plângerii, suma achitată fiind mai mică decât cea corect calculată, stornează factura respectivă şi emite o nouă factură cu suma corect calculată şi cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată. Furnizorul comunică clientului rezultatul final în termenele prevăzute în standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare.
    (5) Clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului, până la soluţionarea plângerii.
    (6) În cazul în care părţile nu ajung la o înţelegere cu privire la modul de soluţionare a plângerii, acestea pot proceda conform prevederilor art. 44 alin. (3).

    SECŢIUNEA a 12-a
    Informarea de către furnizor a clientului
    ART. 30
    (1) Furnizorul are obligaţia de a desfăşura activităţi de informare a clienţilor proprii.
    (2) Activitatea de informare a clienţilor se realizează, în principal, prin următoarele modalităţi:
    a) publicarea pe pagina proprie de internet;
    b) afişarea la punctele unice de contact, inclusiv la punctele de informare generală;
    c) publicarea în mass-media;
    d) transmiterea de materiale informative către clienţi;
    e) răspunsuri în scris, pe format hârtie sau e-mail, ori telefonic la întrebările clienţilor.


    ART. 31
    (1) Furnizorul are obligaţia să deţină o pagină de internet proprie care să permită înregistrarea numărului de accesări într-o perioadă dată şi să pună la dispoziţia clientului un formular online pentru înregistrarea plângerilor şi care să conţină cel puţin următoarele informaţii:
    a) datele de contact ale furnizorului;
    b) adresa punctului fizic de contact/punctului de informare generală şi numărul de telefon/fax;
    c) ofertele-tip de furnizare a energiei electrice; acestea se vor afişa pe pagina de internet, la loc vizibil, cu un link direct, cu denumire sugestivă, către aceste oferte-tip;
    d) formulare de cerere, documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
    e) facilităţile oferite clienţilor vulnerabili;
    f) preţurile/tarifele aplicate pentru alte servicii asigurate, asociate alimentării cu energie electrică, dacă este cazul;
    g) eticheta energiei electrice furnizate, conform regulamentului de etichetare a energiei electrice, în vigoare;
    h) informaţii strict necesare pe care solicitantul unei oferte de furnizare trebuie să le pună la dispoziţia furnizorului, pentru întocmirea unei oferte de furnizare personalizate;
    i) recomandări referitoare la utilizarea eficientă a energiei electrice: informaţii privind datele de contact ale organizaţiilor clienţilor şi ale companiilor de servicii energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obţine recomandări privind măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.;
    j) răspunsurile la întrebările adresate cel mai frecvent;
    k) legătura cu pagina de internet a ANRE şi cu aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“;
    l) legăturile cu paginile de internet ale OD unde sunt publicate informaţiile de interes pentru clienţi, respectiv drepturile/obligaţiile atât ale OD, cât şi ale clientului, indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie, întreruperile planificate, racordarea la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, modul de accesare de către client a istoricului de consum propriu, inclusiv formularele care trebuie completate şi etapele care trebuie parcurse în scopul racordării la reţeaua de distribuţie a energiei electrice etc.;
    m) condiţiile generale privind contractarea;
    n) procedura, etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului, precum şi dreptul clientului de a schimba furnizorul/agregatorul, cu respectarea condiţiilor/ clauzelor contractuale;
    o) modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale şi a celor apărute pe parcursul derulării contractului;
    p) modalitatea de acordare a despăgubirilor şi compensaţiilor;
    q) modalitatea de transmitere, înregistrare, investigare şi soluţionare a plângerilor, în conformitate cu procedura internă a furnizorului;
    r) drepturile şi obligaţiile clienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
    s) ghid explicativ privind conţinutul facturilor şi elementele din factură;
    t) reglementările care vizează activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv relaţia directă dintre furnizor şi client.

    (2) În cazul furnizorilor care au în portofoliu clienţi casnici, suplimentar faţă de informaţiile prevăzute la alin. (1), pagina de internet proprie trebuie să conţină:
    a) o informare privind dreptul clienţilor casnici la serviciul universal;
    b) contractul-cadru de serviciu universal, aprobat de ANRE;
    c) un ghid cu explicaţii privind elementele din conţinutul modelului de factură de energie electrică utilizat în relaţia cu clienţii.

    (3) Pagina de internet a furnizorului de energie electrică trebuie să pună la dispoziţia clientului final, prin acces parolat, gratuit, în timp real şi securizat, cel puţin:
    a) accesarea datelor proprii privind valoarea facturilor emise şi istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică, istoricul plăţilor şi, dacă este cazul, al sumelor datorate;
    b) transmiterea indexului autocitit;
    c) comparaţia dintre consumul actual şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;
    d) comparaţia dintre consumul mediu zilnic din perioada de facturare curentă şi consumul mediu zilnic din perioada de facturare similară din anul precedent, preferabil în formă grafică; în cazul în care are montat SMI, care permite stocarea şi furnizarea de informaţii exacte privind consumurile utilizate la facturare, să aibă posibilitatea de a accesa tipurile de informaţii suplimentare privind consumurile anterioare de energie electrică, în condiţiile reglementărilor aplicabile;
    e) transmiterea şi gestionarea solicitărilor/reclamaţiilor.


    ART. 32
    (1) Furnizorul de energie electrică are obligaţia de a înfiinţa puncte unice de contact, fizice sau virtuale, care să asigure clienţilor modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii.
    (2) Punctele unice de contact pot face parte din punctele de informare generală a clienţilor şi oferă acestora informaţii în mod gratuit.
    (3) Furnizorul este obligat să comunice clienţilor adresa punctelor unice de contact fizic şi modalitatea de accesare a punctului unic de contact virtual, după caz, atât prin intermediul contractului de furnizare a energiei electrice, cât şi prin intermediul facturilor şi al paginii de internet proprii.
    (4) Punctul de informare generală este constituit dintr-o structură specializată în comunicarea cu clientul care oferă acestuia posibilitatea prezentării într-o locaţie prestabilită, prevăzută cu registratură proprie, şi dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru prestarea serviciilor prevăzute în licenţa de furnizare a energiei electrice: contractare, facturare, încasare, informare, preluarea şi soluţionarea plângerilor de natura serviciilor prestate etc., inclusiv pentru preluarea/ soluţionarea/redirecţionarea către alte entităţi responsabile a solicitărilor acestora.
    (5) Punctul unic de contact virtual are în componenţă:
    a) un serviciu permanent de voce şi date, reprezentat de:
    (i) un centru de telefonie, respectiv call center, pentru informaţii comerciale, cu posibilitatea înregistrării numărului de apeluri şi a timpilor de aşteptare, prevăzut cu cel puţin o linie telefonică cu un număr de apel gratuit pentru transmiterea indexului autocitit şi o linie telefonică cu tarif normal, disponibil cu operator minimum 12 ore în zilele lucrătoare;
    (ii) o pagină proprie de internet, cu respectarea prevederilor de la art. 31;

    b) o adresă de poştă electronică.


    ART. 33
    (1) Furnizorul, de două ori într-un an calendaristic, prin mass-media naţională şi/sau locală, are obligaţia de a informa clienţii asupra unuia sau a mai multora dintre subiectele prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. m)-t).
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică furnizorului pentru care numărul clienţilor finali este mai mic de 1.000 pentru oricare lună a anului calendaristic.
    (3) Obligaţia stabilită la alin. (1) nu se referă la publicarea în mass-media electronică.

    ART. 34
    Informarea clienţilor finali în legătură cu procesul de schimbare a furnizorului va cuprinde, în mod obligatoriu, menţiunea expresă că procesul de schimbare a furnizorului nu presupune plata niciunei taxe.

    ART. 35
    La solicitarea ANRE, furnizorii au obligaţia de a distribui clienţilor proprii materialele informative elaborate de ANRE sau alte materiale informative, la termenele şi în condiţiile comunicate de către ANRE prin solicitarea transmisă.

    ART. 36
    (1) Furnizorii au obligaţia să întocmească şi să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienţilor.
    (2) Raportul privind activitatea de informare a clienţilor se întocmeşte ţinând cont de următoarele elemente:
    a) domeniul şi modalităţile alese pentru desfăşurarea acţiunilor de informare, numărul de acţiuni;
    b) numărul solicitărilor de informaţii primite defalcate în funcţie de canalele de intrare (portal, scris, telefonic etc.);
    c) primele 5 subiecte întâlnite cel mai des în apelurile telefonice şi sinteza modului de rezolvare.

    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru anul 2022 raportul prevăzut la alin. (2) se transmite în formatul prevăzut prin Regulamentul privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015.
    (4) Raportul prevăzut la alin. (2) se transmite la ANRE atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, până cel târziu la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se face raportarea.
    (5) ANRE are dreptul să solicite furnizorilor completarea, clarificarea, detalierea şi/sau exemplificarea, după caz, a datelor şi informaţiilor cuprinse în raportul prevăzut la alin. (2).
    (6) Termenul pentru înaintarea de către furnizor a răspunsului de clarificare este stabilit de ANRE şi este de maximum 30 de zile de la data solicitării.
    (7) Anexat raportului prevăzut la alin. (2), furnizorul transmite la ANRE copia contractelor încheiate cu publicaţiile prin intermediul cărora s-a efectuat informarea clienţilor, precum şi copia materialelor informative publicate.

    ART. 37
    Furnizorii au obligaţia:
    a) să informeze cel puţin clienţii casnici şi microîntreprinderile cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul facturilor sau în documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate de părţi, cu privire la existenţa instrumentului de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei electrice, pus la dispoziţie de către ANRE;
    b) să informeze clienţii, atât prin intermediul punctelor unice de contact, al paginii de internet, conform reglementărilor specifice, în vigoare, cât şi prin intermediul facturii sau al documentelor anexate acesteia, precum şi prin materiale promoţionale, cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare şi la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii;
    c) să pună la dispoziţia clientului, la solicitarea acestuia, date privind valoarea facturilor emise şi/sau istoricul de consum aferent locului/locurilor de consum propriu/proprii, pentru o perioadă de până la 12 luni anterioare solicitării sau pentru perioada scursă de la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă aceasta din urmă este mai mică; clientul are dreptul să primească toate datele solicitate în mod nediscriminatoriu în raport cu costurile, eforturile sau timpul necesare pentru furnizarea acestor date; solicitarea clientului trebuie să cuprindă datele de identificare ale acestuia, adresa locului de consum, perioada pentru care se solicită informaţiile şi modalitatea aleasă de client pentru transmiterea datelor solicitate;
    d) să pună la dispoziţia furnizorului de servicii energetice desemnat de client, printr-un acord scris, informaţii privind consumurile facturate anterior acestuia, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile;
    e) să transmită anual clientului eticheta energiei electrice.


    SECŢIUNEA a 13-a
    Contractul de agregare
    ART. 38
    Clientul are dreptul să încheie un contract de agregare cu orice participant angajat în agregare, inclusiv cu un agregator independent, independent de contractul de furnizare a energiei electrice, să participe la piaţa de energie electrică sau la cea a serviciilor energetice fără să fie necesar acordul furnizorului său, precum şi să denunţe unilateral contractul de agregare, cu respectarea condiţiilor contractuale.

    ART. 39
    Prin contractul de agregare care se încheie de un client sau de un producător cu un operator implicat în agregare sunt stabilite condiţiile de punere la dispoziţia acestuia a energiei electrice produse sau rezultate prin modificarea consumului, în vederea tranzacţionării acesteia pe orice piaţă de energie electrică, împreună cu cea a altor producători sau clienţi.

    CAP. III
    Clienţii activi
    ART. 40
    (1) Clientul activ este clientul care realizează oricare din următoarele activităţi:
    a) consumă, stochează, vinde energia electrică produsă în spaţiile pe care le deţine, inclusiv energia produsă de unităţi de producere aparţinând unor terţi, dacă acestea sunt instalate în spaţiile deţinute de client;
    b) participă la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică, dacă activităţile prevăzute la lit. a) şi b) nu reprezintă principala sa activitate comercială sau profesională.

    (2) Vânzarea către client a energiei electrice produse de unităţile de producere deţinute de un terţ, instalate în spaţiile deţinute de către client, se realizează conform înţelegerii părţilor.
    (3) Calitatea de client activ se certifică, în conformitate cu reglementările în vigoare, pentru:
    a) participarea la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică, de către OR la care este racordat locul de consum al clientului;
    b) producerea de energie electrică, de către OR la care este racordat locul de consum şi de producere.

    (4) Certificarea calităţii de client activ se realizează individual, atât pentru fiecare client activ, cât şi pentru un grup de clienţi activi.
    (5) Calitatea de client activ este condiţionată de existenţa unui contract de furnizare a energiei electrice încheiat de client cu un furnizor atât pentru un loc de consum, cât şi pentru un loc de consum şi producere.

    ART. 41
    (1) Clientul activ la al cărui loc de consum sunt instalate unităţi de producere a energiei electrice poate consuma energia electrică produsă la locul de consum şi producere pe care îl deţine sub orice formă pentru acoperirea consumului de energie electrică la acel loc de consum şi producere şi poate utiliza excedentul pentru:
    a) acoperirea consumului de energie electrică la un alt loc de consum pe care îl deţine sub orice formă şi care este racordat la SEN; sau
    b) comercializare pe piaţa angro de energie electrică.

    (2) În vederea utilizării excedentului în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se procedează astfel:
    a) clientul activ încheie contract de furnizare a energiei electrice cu acelaşi furnizor atât pentru locul de consum şi producere, cât şi pentru locul de consum;
    b) contractul de furnizare conţine clauze specifice referitoare la obligaţia clientului activ de a notifica cantităţile de energie electrică produse şi cele livrate în reţea şi, de asemenea, conţine clauze referitoare la plata de către client a dezechilibrelor rezultate între cantitatea notificată a fi livrată în reţea şi cantitatea livrată în reţea pe fiecare interval de decontare;
    c) pentru locul de consum şi producere furnizorul facturează clientului contravaloarea energiei electrice consumate din reţea în condiţiile prevăzute în contractul de furnizare;
    d) pentru locul de consum, furnizorul facturează clientului distinct:
    (i) contravaloarea energiei electrice notificate de client determinată luând în considerare componenta de furnizare, tarifele de reţea facturate de către OR furnizorului şi taxele/impozitele/contribuţiile;
    (ii) contravaloarea diferenţei pozitive între cantitatea de energie electrică rezultată din indicaţiile contorului şi cantitatea notificată aferentă perioadei de facturare la preţul de contract (inclusiv tarifele de reţea facturate de către OR furnizorului şi taxe/impozite/ contribuţii);
    (iii) contravaloarea dezechilibrelor între cantitatea notificată şi cantitatea livrată în reţea.


    (3) În vederea utilizării excedentului în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se procedează în conformitate cu reglementările aplicabile participanţilor la piaţa angro de energie electrică.

    ART. 42
    Participarea clientului activ la programe de flexibilitate sau de eficienţă energetică se realizează în conformitate cu reglementările ANRE.

    ART. 43
    (1) Clientul activ, pentru a participa la o piaţă de energie electrică, este obligat:
    a) să informeze furnizorul său asupra acestui fapt;
    b) să aibă prevăzute, în contractul încheiat cu furnizorul, condiţii de compensare financiară pentru eventualele costuri generate furnizorului de participarea la piaţă, direct sau prin agregare;
    c) să respecte regulile pieţei la care participă.

    (2) Clienţii activi au responsabilitatea, din punct de vedere financiar, pentru dezechilibrele pe care le produc în SEN; în acest sens, aceştia sunt părţi responsabile cu echilibrarea sau deleagă responsabilitatea echilibrării.
    (3) În îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (2), după obţinerea certificării, clienţii activi au obligaţia de a se înscrie ca parte responsabilă cu echilibrarea sau să delege responsabilitatea echilibrării unei părţi responsabile cu echilibrarea şi să informeze OR cu privire la asigurarea responsabilităţii echilibrării.
    (4) OR asigură condiţiile necesare desfăşurării activităţii ulterior primirii de la clienţii activi a informării prevăzute la alin. (3).
    (5) Clienţii activi au dreptul să opereze fie direct, fie prin agregare şi să delege unui terţ gestionarea instalaţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţilor lor, inclusiv instalarea, exploatarea, prelucrarea datelor şi întreţinerea, fără ca terţul să fie considerat drept un client activ.

    CAP. IV
    Soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi a disputelor pe piaţa cu amănuntul de energie electrică apărute între participanţii la piaţa de energie electrică
    ART. 44
    (1) Clientul are dreptul să beneficieze de proceduri transparente, simple şi ieftine de soluţionare a plângerilor şi să înainteze o plângere furnizorului referitoare la activitatea de furnizare a energiei electrice desfăşurată de către acesta la locul de consum; în cazul în care clientul nu este mulţumit de soluţionarea plângerii sale sau în cazul în care un eventual litigiu nu este soluţionat pe cale amiabilă, acesta are posibilitatea de a se adresa ANRE, de a apela la alte proceduri extrajudiciare de soluţionare a plângerilor/litigiilor, precum şi de a se adresa instanţelor competente.
    (2) În cazul neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice, având la bază contracte reglementate de ANRE sau actele adiţionale aferente contractelor respective, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Procedurii privind soluţionarea neînţelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei electrice şi termice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, în vigoare.
    (3) În cazul disputelor pe piaţa cu amănuntul apărute în derularea contractului de furnizare a energiei electrice, dacă părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa ANRE în vederea declanşării procesului de soluţionare la nivelul acesteia, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru soluţionarea disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul apărute între participanţii la piaţa de energie electrică şi gaze naturale, în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016