Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 noiembrie 2000  de organizare si functionare a comitetelor de bazin    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 29 noiembrie 2000 de organizare si functionare a comitetelor de bazin

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 11 decembrie 2000
CAP. 1
Organizarea şi funcţionarea comitetelor de bazin

ART. 1
(1) Comitetul de bazin, denumit în continuare comitet, este format din 15 membri numiţi în condiţiile legii.
(2) Comitetul este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi prin vot deschis, cu majoritatea simpla a membrilor comitetului, pentru o perioada de 4 ani; preşedintele şi vicepreşedintele pot fi realeşi dupã expirarea perioadei de 4 ani, dacã îndeplinesc condiţiile necesare în vederea menţinerii calitãţii de membru al comitetului.
(3) Cu prilejul alegerii în una dintre cele doua funcţii se alege un membru al comitetului din rândul celor nominalizaţi, iar în cealaltã, un membru din rândul celor aleşi.
(4) Pentru desfãşurarea activitãţii curente comitetul are un secretariat tehnic permanent compus din 3-5 persoane, asigurat de Direcţia apelor din bazinul hidrografic respectiv, dintre care o persoana cu funcţie de conducere din cadrul acesteia, şi 2-4 specialişti pe probleme de gospodãrire a apelor din bazinul hidrografic respectiv.
(5) Componenta numericã şi nominalã a secretariatului tehnic permanent se aproba de comitet, la propunerea Direcţiei apelor din bazinul hidrografic respectiv.
ART. 2
(1) Comitetul este compus din:
a) 2 reprezentanţi ai Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, dintre care unul din structura centrala a acestuia şi unul selectat din cadrul agentiilor de protecţie a mediului din judeţele aferente bazinului hidrografic respectiv;
b) un reprezentant al Ministerului Sãnãtãţii, nominalizat de ministrul sãnãtãţii din rândul specialiştilor direcţiilor de sãnãtate publica ale judeţelor cuprinse în bazinul hidrografic respectiv;
c) un prefect nominalizat de ministrul funcţiei publice din rândul prefecţilor judeţelor din bazinul hidrografic respectiv;
d) 2 reprezentanţi ai Companiei Naţionale "Apele Romane" - S.A., recomandaţi de conducerea acesteia, din cadrul sucursalei bazinale sau al subunitatilor acesteia din bazinul hidrografic respectiv;
e) un preşedinte de consiliu judeţean, ales de preşedinţii consiliilor judeţene din bazinul hidrografic respectiv;
f) 3 primari, dintre care 2 primari de municipii şi un primar de oraş sau de comuna, aleşi de primãrii localitãţilor din bazinul hidrografic respectiv;
g) 3 reprezentanţi ai utilizatorilor de apa din bazinul hidrografic respectiv, persoane juridice, propuşi şi aleşi de comitet, în funcţie de cerinta de apa şi de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de apa;
h) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia mediului sau pentru protecţia consumatorilor, cu sediul în bazinul hidrografic respectiv, desemnat de acestea;
i) un reprezentant din cadrul oficiilor judeţene de protecţie a consumatorilor din bazinul hidrografic respectiv, recomandat de Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor.
(2) Nominalizarea, respectiv alegerea membrilor prevãzuţi la alin. (1), se va face în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
(3) Calitatea de membru al comitetului înceteazã în timpul mandatului, la solicitarea scrisã a instituţiilor care au fãcut nominalizarea sau recomandarea.
(4) Reprezentanţii administraţiei publice locale aleşi în comitet vor funcţiona în cadrul acestuia numai pe durata exercitãrii mandatului funcţiei pe care o reprezintã.
ART. 3
Absenta unui membru al comitetului de la 3 şedinţe consecutive atrage excluderea sa din comitet, urmând ca instituţia responsabilã sa nominalizeze în termen de 15 zile de la excludere un nou reprezentant.
ART. 4
(1) În cadrul aceluiaşi comitet prefectul, preşedintele consiliului judeţean şi primãrii vor proveni, de regula, din unitãţi teritorial-administrative diferite.
(2) În cazul bazinelor hidrografice cu mai puţin de 5 judeţe, 2 dintre membrii comitetului mentionati la alin. (1) vor putea proveni din acelaşi judeţ.
ART. 5
(1) Comitetul îşi desfãşoarã activitatea prin şedinţe de lucru şi dezbateri publice.
(2) Anual se desfãşoarã cel puţin doua şedinţe de lucru, dar nu mai mult de patru.
(3) Prin şedinţa de lucru se înţelege o şedinţa cu participarea a cel puţin 10 membri ai comitetului.
(4) Locul de desfãşurare a şedinţelor de lucru poate fi stabilit la sediul oricãrei instituţii publice de pe teritoriul bazinului hidrografic respectiv, în spaţiul pus la dispoziţie în condiţiile legii.
(5) În situaţiile în care Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului solicita convocarea comitetului, aceasta se realizeazã în termen de 30 de zile de la primirea solicitãrii.
(6) Data, locul de desfãşurare şi ordinea de zi ale şedinţelor de lucru şi ale dezbaterilor publice sunt anunţate public cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de desfãşurarea acestora.
(7) Membrii comitetului sunt convocaţi individual.
(8) Şedinţele de lucru ale comitetului sunt legal constituite dacã se desfãşoarã în prezenta a cel puţin doua treimi din numãrul total al membrilor.
(9) Adoptarea deciziilor în cadrul şedinţelor comitetului se face cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi. În caz de egalitate votul preşedintelui este hotarator.
(10) Fiecare membru al comitetului are dreptul la un singur vot.
ART. 6
(1) Procesele-verbale ale fiecãrei şedinţe de lucru sunt semnate de membrii comitetului şi sunt puse la dispoziţie persoanelor interesate, pe o perioada de 30 de zile de la data întocmirii acestora, pentru consultare.
(2) Cererile de modificãri în procesele-verbale încheiate la şedinţa anterioarã sunt comunicate cu cel puţin 3 zile înaintea datei desfãşurãrii şedinţei.
ART. 7
(1) Comitetul poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din membrii comitetului, care pot fi împuternicite sa examineze anumite probleme înainte de a fi supuse discuţiei acestuia.
(2) Grupurile de lucru aleg din rândul membrilor lor un preşedinte şi raportorii şi pot apela la experţi pe baza de contract de colaborare.
ART. 8
(1) Preşedintele comitetului are urmãtoarele atribuţii principale:
a) convoacã, deschide, conduce şi suspenda şedinţele comitetului;
b) la deschiderea şedinţelor verifica dacã sunt prezenţi membrii comitetului, astfel încât sa se poatã adopta decizii;
c) aduce la cunostinta comitetului ordinea de zi şi o supune aprobãrii;
d) supune aprobãrii comitetului proiectul procesuluiverbal al şedinţei precedente;
e) asigura buna desfãşurare a şedinţelor, conduce dezbaterile, da cuvântul, pune întrebãrile, supune hotãrârii comitetului propunerile sau amendamentele, anunta rezultatele scrutinurilor şi asigura buna desfãşurare a şedinţelor;
f) transmite în scris secretariatului tehnic permanent sarcinile stabilite de comitet, în vederea aducerii acestora la îndeplinire;
g) semneazã deciziile comitetului, care urmeazã sa fie comunicate de secretariatul tehnic permanent persoanelor fizice şi juridice care rãspund de îndeplinirea acestora;
h) dispune mãsuri pentru ca toate sarcinile şi metodologiile stabilite de comitet sa fie adoptate în conformitate cu prevederile legale;
i) dispune mãsuri pentru efectuarea bilanţurilor privind starea calitãţii resurselor de apa.
(2) În absenta preşedintelui atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedinte.
ART. 9
(1) Secretariatul tehnic permanent este subordonat comitetului şi are drept atribuţie principala îndeplinirea sarcinilor şi responsabilitãţilor stabilite de comitet privind colectarea, analizarea şi raportarea informaţiilor necesare în vederea executãrii atribuţiilor comitetului, precum şi transmiterea deciziilor pãrţilor interesate.
(2) Personalul secretariatului tehnic permanent este subordonat comitetului numai în ceea ce priveşte sarcinile stabilite de acesta.
(3) Sediul secretariatului tehnic permanent se stabileşte prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului.
(4) Secretariatul tehnic permanent are urmãtoarele atribuţii principale:
a) pune la dispoziţie comitetului documentele necesare acestuia, în vederea adoptãrii deciziilor;
b) participa fãrã drept de vot la şedinţele comitetului;
c) are acces, în numele comitetului, la informaţiile şi resursele de la orice instituţie publica, potrivit prevederilor <>art. 47 alin. (10) din Legea apelor nr. 107/1996 , prin aceasta intelegandu-se ca va primi sprijin în legatura cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le considera necesare, precum şi în legatura cu spaţiul necesar pentru desfãşurarea şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice;
d) pregãteşte corespondenta legatã de activitatea curenta a comitetului, în conformitate cu deciziile luate de acesta şi transmise de preşedinte;
e) rãspunde intrebarilor sau solicitãrilor persoanelor interesate, în orice problema care face obiectul atribuţiilor comitetului, cu excepţia celor în legatura cu care comitetul nu a adoptat încã o decizie;
f) asigura pregãtirea şi organizarea şedinţelor de lucru ale comitetului, a dezbaterilor publice, precum şi a altor acţiuni iniţiate de comitet;
g) asigura întocmirea proceselor-verbale ale fiecãrei şedinţe de lucru şi ale dezbaterilor publice;
h) elaboreazã proiectele programului de lucru anual şi al fondurilor necesare în vederea desfãşurãrii activitãţilor comitetului şi le supune aprobãrii acestuia;
i) rãspunde de modul de gestionare a resurselor financiare ale comitetului şi a celor alocate activitãţii sale;
j) propune comitetului numirea sau înlocuirea membrilor sãi.
ART. 10
Procesele-verbale ale fiecãrei şedinţe de lucru vor fi redactate de secretariatul tehnic permanent şi vor fi puse la dispoziţie, la cerere, persoanelor interesate, în termen de 30 de zile de la data întocmirii acestora.

CAP. 2
Atribuţiile comitetelor

ART. 11
Comitetele au urmãtoarele atribuţii principale:
a) avizeazã, înaintea manifestãrii deficitelor de apa, planurile de restrictii şi de folosire a apelor în perioade deficitare, care sunt elaborate de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.;
b) avizeazã readucerea apelor în vechea albie, pentru situaţii de interes public, conform propunerilor sucursalei Companiei Naţionale "Apele Romane" - S.A. din bazinul respectiv;
c) avizeazã schemele-cadru de amenajare şi gospodãrire a apelor pe bazine sau grupe de bazine hidrografice şi programele de dezvoltare a lucrãrilor, instalaţiilor şi amenajãrilor de gospodãrire a apelor;
d) avizeazã planurile de prevenire a poluarilor accidentale şi de inlaturare a efectelor acestora, elaborate de agenţii economici conform actelor normative în vigoare şi în funcţie de condiţiile din bazinul hidrografic respectiv;
e) aproba schemele locale de amenajare şi de gospodãrire a apelor, pe care le integreaza în schema-cadru, şi stabilesc prioritãţile tehnice şi financiare;
f) aproba planul de gospodãrire integrata a calitãţii şi cantitãţii apei din bazinul hidrografic respectiv, propus de Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., prin direcţiile de ape;
g) propun Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului revizuirea normelor şi standardelor de gospodãrire a apelor, conform standardelor internaţionale, şi solicita elaborarea de norme de calitate a apelor evacuate, specifice bazinului hidrografic, care pot fi mai exigente decât cele existente la nivel naţional;
h) solicita Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului elaborarea de norme speciale pentru evacuarea apelor uzate, dacã acestea sunt necesare pentru respectarea normelor de calitate a apelor;
i) aproba încadrarea în categorii de calitate a cursurilor de apa din bazinul hidrografic respectiv, pe baza propunerilor Companiei Naţionale "Apele Romane" - S.A.;
j) recomanda prioritati de finanţare şi conformare, în scopul realizãrii programelor de dezvoltare a lucrãrilor, instalaţiilor şi amenajãrilor de gospodãrire a apelor, şi recomanda autoritãţilor administraţiei publice centrale şi locale modul de asigurare a surselor de finanţare;
k) asigura:
(i) informarea publicului privind acţiunile organizate cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfãşurãrii acestora;
(ii) dezbateri şi audieri publice asupra tuturor problemelor propuse spre aprobare;
(iii) accesul publicului la şedinţele şi documentele lor oficiale;
l) coopereazã cu Comisia centrala de apãrare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice de pe lângã Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului, cu Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., cu Comisia guvernamentalã de apãrare impotriva dezastrelor şi cu alte organisme similare, dupã caz, cu privire la planurile şi regulamentele de apãrare impotriva inundatiilor;
m) au acces la informaţiile şi resursele oricãrei instituţii publice, conform legii, prin aceasta intelegandu-se ca vor primi sprijin în legatura cu informaţiile, rapoartele şi auditurile pe care le considera necesare, precum şi în legatura cu spaţiul necesar în vederea desfãşurãrii şedinţelor de lucru şi a dezbaterilor publice;
n) avizeazã regulamentele de exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare, precum şi a prizelor pentru alimentarea cu apa, cu sau fãrã baraj, indiferent de proprietar.
ART. 12
În exercitarea atribuţiilor ce le revin comitetele pot întreprinde, conform legii, urmãtoarele demersuri:
a) analizeazã şi dezbat orice aspecte noi legate de cantitatea, calitatea şi folosirea apei, care pot aparea în bazinul hidrografic respectiv, inclusiv transferuri interbazinale de debite;
b) constituie subcomitete formate din specialişti, pentru informarea, consultarea şi educarea utilizatorilor de apa din bazinele hidrografice;
c) solicita, dacã se considera necesar, de la unitãţile de gospodãrire comunalã, Compania Nationala "Apele Romane" - S.A., utilizatori şi de la evacuatorii de ape uzate întocmirea de audituri independente privind starea de calitate a resurselor de apa, starea tehnica şi funcţionarea sistemelor de canalizare-epurare la parametrii avizaţi;
d) propun acordarea de bonificatii, în condiţiile prevederilor legale.

CAP. 3
Dispoziţii finale

ART. 13
(1) În termen de 15 zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri ministrul apelor, pãdurilor şi protecţiei mediului numeşte grupul de înfiinţare a comitetului, constituit din 3 membri din structura sa.
(2) Responsabilitãţile grupului de înfiinţare a comitetului sunt:
a) sa organizeze intalniri între preşedinţii consiliilor judeţene şi între primãrii localitãţilor din bazinul hidrografic respectiv, în care aceştia îşi aleg reprezentanţii în cadrul comitetului;
b) sa stabileascã şi sa organizeze şedinţele de constituire a comitetelor, de alegere a reprezentanţilor utilizatorilor de apa din bazinul hidrografic respectiv şi de alegere a preşedintelui şi a vicepreşedintelui;
c) sa serveascã drept secretariat în exerciţiu pana la stabilirea secretariatului tehnic permanent al comitetului;
d) sa propunã Ministerului Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului necesarul de cheltuieli pentru funcţionare, pana la constituirea comitetului;
e) sa înştiinţeze organizaţiile neguvernamentale de profil din raza teritorialã a bazinului hidrografic respectiv pentru a se întruni în termenul stabilit prin prezentul regulament pentru alegerea reprezentanţilor acestora în comitet;
f) sa înştiinţeze reprezentanţii utilizatorilor de apa aleşi în comitet.
ART. 14
În termen de 15 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament Ministerul Apelor, Pãdurilor şi Protecţiei Mediului va solicita celorlalte instituţii implicate numele membrilor nominalizaţi sau aleşi, dupã caz, în comitete.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016