Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 29 aprilie 2022  de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 29 aprilie 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 429 din 3 mai 2022
──────────
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 2 din 29 aprilie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429 din 3 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Consiliul Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului României, se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, republicată, şi ale prezentului regulament.

    ART. 2
    (1) Prezentul regulament stabileşte structura organizatorică a Consiliului Legislativ, procedura de desfăşurare a activităţii de avizare a proiectelor de acte normative, a formelor republicabile şi a cererilor de rectificare a actelor normative, atribuţiile secţiilor şi ale celorlalte structuri.
    (2) Prin prezentul regulament se instituie, de asemenea, măsuri privind organizarea activităţii de sistematizare, unificare şi coordonare a legislaţiei, norme privind modul de organizare a evidenţei oficiale a legislaţiei, informatizarea acesteia, precum şi elaborarea Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială - şi a versiunilor oficiale ale unor culegeri de acte normative - codexuri, în vederea asigurării autenticităţii informaţiei legislative.

    ART. 3
    (1) Organizarea şi structura Consiliului Legislativ trebuie să asigure realizarea atribuţiilor acestuia, prevăzute la art. 2 şi 5 din Legea nr. 73/1993, republicată.
    (2) Consiliul Legislativ desfăşoară, în principal, următoarele activităţi:
    1. analizează proiecte de acte normative sau amendamente, din punctul de vedere al legalităţii soluţiilor preconizate şi al tehnicii legislative, al încadrării lor în contextul sistemului legislativ, al conexiunilor, al incidenţelor cu alte acte normative, al concordanţei cu reglementările Uniunii Europene şi al tuturor implicaţiilor acestora. Examinarea proiectelor urmăreşte, în principal, următoarele:
    a) concordanţa soluţiilor legislative propuse cu prevederile şi principiile Constituţiei, cu legile-cadru în domeniu şi cu actele normative de nivel superior;
    b) corelarea cu prevederile din convenţiile internaţionale la care România este parte;
    c) stabilirea naturii legii, a primei Camere a Parlamentului care urmează a fi sesizată, a nivelului actului normativ, prin raportare la prevederile Constituţiei sau ale altor legi;
    d) înlăturarea unor eventuale contradicţii sau necorelări din textul proiectului;
    e) caracterul complet al soluţiei legislative propuse, prin raportare la domeniul de reglementare;
    f) implicaţiile noii reglementări asupra legislaţiei în vigoare şi modul cum acestea se regăsesc în textul proiectului prin abrogări, modificări sau completări;
    g) evitarea unor eventuale paralelisme în reglementare, prin raportare la alte acte normative;
    h) concentrarea în reglementări unitare a unor dispoziţii din aceeaşi materie care sunt cuprinse în mai multe acte normative;
    i) redactarea corespunzătoare a textului proiectului, asigurarea corectitudinii şi a clarităţii exprimării juridice, a unităţii terminologice, a unei bune sistematizări a acestuia şi respectarea celorlalte reguli de tehnică legislativă;

    2. stabileşte forma republicabilă a Constituţiei după modificarea şi completarea acesteia prin legea de revizuire aprobată prin referendum;
    3. examinează şi avizează, în condiţiile legii, forma republicabilă a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului care au suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus republicarea;
    4. avizează rectificările care se propun a fi aduse unor acte normative după publicarea acestora, în cazul constatării unor erori materiale;
    5. urmăreşte şi semnalează Parlamentului sau, după caz, Guvernului întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură;
    6. inventariază legislaţia existentă pentru a se stabili fondul legislaţiei active şi a se face propuneri de abrogare a reglementărilor neconstituţionale şi a celor căzute în desuetudine, precum şi propuneri de eliminare a tuturor contradicţiilor şi necorelărilor legislative;
    7. propune Parlamentului şi Guvernului un program de codificare a legislaţiei şi coordonează operaţiunea de codificare;
    8. elaborează un sistem informatic propriu în vederea optimizării activităţii de evidenţă oficială a legislaţiei.


    CAP. II
    Structura organizatorică a Consiliului Legislativ
    ART. 4
    Din structura Consiliului Legislativ fac parte Secţia de drept public, Secţia de drept privat, Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare, Cancelaria preşedintelui, Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, Departamentul de informatică legislativă, Secretariatul Consiliului Legislativ, Sectorul resurse umane şi contencios şi Compartimentul de audit public intern, aflate în subordinea preşedintelui Consiliului Legislativ.

    ART. 5
    (1) Structura organizatorică a Consiliului Legislativ şi nomenclatorul de funcţii sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul regulament.
    (2) Statul de funcţii şi regulamentul de ordine interioară se aprobă de către preşedintele Consiliului Legislativ.

    CAP. III
    Conducerea Consiliului Legislativ
    ART. 6
    Consiliul Legislativ este condus de preşedintele acestuia, iar fiecare secţie, de către un preşedinte de secţie.

    ART. 7
    Unul dintre preşedinţii de secţie, desemnat de preşedintele Consiliului Legislativ, este locţiitorul de drept al acestuia.

    ART. 8
    (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, preşedintele Consiliului Legislativ:
    a) asigură conducerea activităţii Consiliului Legislativ;
    b) prezintă anual Parlamentului raportul asupra activităţii Consiliului Legislativ, până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare;
    c) reprezintă Consiliul Legislativ în faţa Camerei Deputaţilor, a Senatului şi a celorlalte autorităţi publice, precum şi în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice;
    d) semnează avizele şi celelalte acte ale Consiliului Legislativ care se pot emite numai cu acordul său;
    e) convoacă şi supune spre dezbatere secţiilor reunite unele proiecte de acte normative complexe ori care ridică probleme deosebite sau alte probleme pe care le consideră necesare în activitatea de avizare, precum şi aspecte de importanţă majoră pentru activitatea Consiliului Legislativ;
    f) conduce nemijlocit dezbaterile în secţiile reunite ale Consiliului Legislativ şi concluzionează asupra problemelor dezbătute;
    g) repartizează lucrările pe secţii şi pe alte structuri din cadrul Consiliului Legislativ şi urmăreşte executarea corespunzătoare a acestora;
    h) atribuie sarcini noi pentru personalul Consiliului Legislativ, potrivit necesităţilor activităţii curente;
    i) angajează şi, după caz, numeşte, potrivit legii, personalul din aparatul Consiliului Legislativ;
    j) acordă gradaţii, salarii de merit şi alte drepturi, potrivit dispoziţiilor legale;
    k) exercită autoritatea disciplinară, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament;
    l) aprobă programele de efectuare a concediilor anuale de odihnă;
    m) aprobă statul de funcţii, drepturile de natură salarială şi fişa postului pentru personalul din cadrul aparatului Consiliului Legislativ;
    n) este ordonator principal de credite;
    o) exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit legii.

    (2) Preşedintele Consiliului Legislativ poate delega secretarului general unele dintre atribuţiile sale pe linie administrativ-financiară.

    ART. 9
    În exercitarea atribuţiilor legate de activitatea internă a Consiliului Legislativ, preşedintele emite ordine.

    CAP. IV
    Secţiile Consiliului Legislativ
    SECŢIUNEA 1
    Structura secţiilor şi domeniile de avizare
    ART. 10
    (1) Secţiile Consiliului Legislativ sunt: Secţia de drept public, Secţia de drept privat şi Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare.
    (2) Fiecare secţie este condusă de un preşedinte de secţie.
    (3) Preşedintele Consiliului Legislativ desemnează, la propunerea preşedintelui de secţie, un locţiitor de drept al acestuia dintre şefii de sector.

    ART. 11
    (1) Secţiile au în componenţa lor sectoare, constituite în funcţie de specificul legislaţiei.
    (2) Fiecare sector este condus de un şef de sector, numit dintre consilieri. Direcţia de studii şi documentare din cadrul Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare este condusă de un director.

    ART. 12
    Secţia de drept public are în componenţă următoarele sectoare:
    1. Sectorul de legislaţie privind autorităţile publice şi de analiză constituţională, care asigură analiza din punctul de vedere al constituţionalităţii a tuturor proiectelor de acte normative şi examinează proiectele de acte normative privind dreptul constituţional, legislaţia electorală, statutul deputaţilor şi senatorilor şi statutul aleşilor locali, statutul funcţionarului public, drepturile omului şi ale minorităţilor naţionale, organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale şi ale autorităţilor administrative autonome, organizarea judecătorească, protecţia datelor cu caracter personal, precum şi contenciosul administrativ;
    2. Sectorul de legislaţie penală şi contravenţională, care examinează proiectele de acte normative privind dreptul penal şi procesual penal, regimul contravenţiilor şi sancţiunilor contravenţionale, circulaţia pe drumurile publice, regimul juridic al stării de asediu, stării de urgenţă şi stării de alertă;
    3. Sectorul de legislaţie bugetară, fiscală şi monetară, care examinează proiectele de acte normative privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi execuţia acestora, finanţele publice, sistemul de impozite şi taxe, legislaţia monetară şi circulaţia bănească şi regimul vamal;
    4. Sectorul de legislaţie privind învăţământul, cercetarea, arta, cultura şi cultele, care examinează proiectele de acte normative privind educaţia, cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovarea şi digitalizarea, arta şi cultura, petiţiile şi accesul la informaţiile de interes public, regimul juridic al mijloacelor de informare în masă şi regimul juridic al cultelor religioase;
    5. Sectorul de legislaţie privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională, care examinează proiectele de acte normative privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională a României, statutul cadrelor militare, statutul poliţistului şi regimul armelor şi muniţiilor;
    6. Sectorul de legislaţie privind relaţiile internaţionale, care examinează proiectele de acte normative din domeniul dreptului internaţional public.


    ART. 13
    Secţia de drept privat are în componenţă următoarele sectoare:
    1. Sectorul de legislaţie civilă, care examinează proiectele de acte normative privind dreptul civil, dreptul familiei, dreptul procesual civil, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul internaţional privat şi regimul asociaţiilor;
    2. Sectorul de legislaţie agrară şi protecţia mediului, care examinează proiectele de acte normative privind dreptul agrar, dreptul silvic şi protecţia mediului;
    3. Sectorul de legislaţie comercială, care examinează proiectele de acte normative privind regimul operaţiunilor comerciale şi al comercianţilor, bursele de valori, bursele de mărfuri, operaţiunile bancare şi financiare, de credit, plăţi şi garanţii, asigurările, titlurile de credit şi concurenţa, achiziţiile publice şi sistemele informatice;
    4. Sectorul de legislaţie economică, care examinează proiectele de acte normative privind regimul întreprinderii, industria, transporturile, telecomunicaţiile şi serviciile industriale, proprietatea industrială şi regimul meseriilor şi al profesiunilor liberale;
    5. Sectorul de legislaţie a muncii şi a securităţii sociale, care examinează proiectele de acte normative privind raporturile juridice de muncă, raportul de serviciu al funcţionarului public, contractele colective de muncă, dialogul social şi soluţionarea conflictelor colective de muncă, sindicatele şi organizaţiile patronale, punerea în aplicare a liberei circulaţii a lucrătorilor, formarea profesională, sistemul public de pensii, sistemul asigurărilor pentru şomaj şi asistenţa socială;
    6. Sectorul de legislaţie privind sănătatea şi protecţia consumatorului, care examinează proiectele de acte normative privind sănătatea, demografia, tineretul şi sportul şi protecţia consumatorului.


    ART. 14
    Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare are în componenţă următoarele structuri:
    1. Sectorul de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizare a legislaţiei, care desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) întocmeşte un referat în care formulează, în vederea avizării proiectelor de acte normative, observaţii din perspectiva respectării structurii actului normativ, a corectitudinii marcării elementelor structurale, a corectitudinii naturii intervenţiilor legislative preconizate, a menţionării corecte şi complete a titlurilor actelor normative modificate, completate, abrogate sau la care se face trimitere, precum şi a evenimentelor legislative survenite şi, totodată, urmăreşte respectarea unităţii redacţionale a formulărilor prin care se intervine asupra actelor normative;
    b) realizează, în colaborare cu secţiile de avizare, studii pentru sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei;
    c) întocmeşte, în colaborare cu secţiile de avizare, studii de sinteză privind aplicarea normelor de tehnică legislativă în procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative;

    2. Sectorul de evidenţă oficială a legislaţiei şi de elaborare a Repertoriului legislaţiei României, care desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) organizează şi ţine evidenţa oficială a legislaţiei României, necesară pentru desfăşurarea procesului legislativ, în sistem informatizat, a tuturor actelor care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, întocmind fişele respectivelor acte, cu ţinerea la zi a modificărilor exprese directe aduse acestora;
    b) furnizează, pentru activitatea de avizare a proiectelor de acte normative, fişa actului normativ cuprinzând intervenţiile legislative asupra acestuia;
    c) elaborează ediţiile anuale ale Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială;
    d) furnizează Departamentului de informatică legislativă din cadrul Consiliului Legislativ şi Direcţiei pentru informatică şi telecomunicaţii a Camerei Deputaţilor date şi informaţii pentru varianta online a Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială;
    e) urmăreşte emiterea de către autorităţile publice competente a actelor normative în executare, dispuse prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, şi semnalează Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul întârzierile în emiterea acestora;
    f) organizează şi asigură primirea şi păstrarea exemplarului original al legilor adoptate de Parlament;

    3. Sectorul de republicări, rectificări, culegeri de acte normative - codexuri, care desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) stabileşte forma republicabilă a Constituţiei;
    b) examinează şi avizează forma republicabilă a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, care au suferit intervenţii legislative şi pentru care s-a dispus republicarea;
    c) urmăreşte şi semnalează întârzierile în republicarea actelor normative pentru care s-a dispus o asemenea măsură;
    d) examinează şi avizează rectificările care se propun a fi aduse unor acte normative, după publicarea acestora, în cazul constatării unor erori materiale;
    e) urmăreşte modul în care au fost respectate avizele Consiliului Legislativ referitoare la cererile de republicare şi rectificare a actelor normative;
    f) întocmeşte, la solicitarea Parlamentului sau a Guvernului, versiunile oficiale ale unor culegeri de acte normative - codexuri;

    4. Direcţia de studii şi documentare, compusă din Serviciul de studii, Serviciul de documentare şi Biblioteca, care desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) întocmeşte, la cerere, în funcţie de tematica proiectelor de acte normative care urmează a fi avizate, studii privind reglementarea unor instituţii şi documentare tematice legislative;
    b) efectuează, la cerere, traduceri de documente şi legislaţie străină;
    c) redactează trimestrial „Buletinul de informare legislativă“;
    d) organizează biblioteca documentară prin asigurarea fondului necesar de cărţi şi periodice din ţară şi din străinătate, pe care îl prelucrează în sistem informatic, şi actualizează baza de date analitică a articolelor din periodicele româneşti şi străine de drept.


    ART. 15
    În funcţie de ponderea lucrărilor, preşedintele Consiliului Legislativ poate adapta structura sectoarelor potrivit necesităţilor activităţii curente.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţiile preşedinţilor de secţie
    ART. 16
    Atribuţiile preşedinţilor de secţie sunt următoarele:
    A. Atribuţii comune
    Preşedintele de secţie:
    a) asigură conducerea efectivă a secţiei, îndrumă şi controlează activitatea acesteia potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege, de prezentul regulament şi ţinând seama de dispoziţiile preşedintelui Consiliului Legislativ;
    b) îl informează pe preşedintele Consiliului Legislativ cu privire la desfăşurarea activităţii secţiei, semnalând aspectele mai importante;
    c) stabileşte atribuţiile personalului din cadrul secţiei, avizează fişa fiecărui post şi efectuează, potrivit nevoilor secţiei, redistribuirea unor sarcini şi atribuţii ale personalului în vederea realizării unei repartizări echilibrate a lucrărilor;
    d) ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor primite din partea preşedintelui Consiliului Legislativ şi a celor rezultate din hotărâri ale secţiilor reunite;
    e) întocmeşte, la sfârşitul fiecărui an sau la cererea preşedintelui Consiliului Legislativ, o informare privind activitatea secţiei, evidenţiind aspectele semnificative în materie de avizare şi, respectiv, problemele legate de sistematizarea, unificarea şi coordonarea legislaţiei;
    f) participă la dezbaterea problemelor în şedinţele secţiilor reunite;
    g) rezolvă orice alte probleme legate de buna desfăşurare a activităţii secţiei;
    h) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului Legislativ.


    B. Atribuţii specifice secţiilor de avizare
    Preşedintele de secţie:
    a) stabileşte colectivul de examinare în vederea avizării lucrărilor primite şi desemnează raportorul fiecărei lucrări, cu excepţia situaţiei în care aceste aspecte sunt stabilite prin rezoluţie de preşedintele Consiliului Legislativ;
    b) prezidează dezbaterile lucrărilor de avizare în secţie;
    c) verifică şi aprobă forma finală a proiectului avizului sau al notei de restituire, care se prezintă spre însuşire preşedintelui Consiliului Legislativ.


    C. Atribuţii specifice Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare
    Preşedintele de secţie:
    a) coordonează activitatea de ţinere a evidenţei oficiale a legislaţiei şi de informatizare a sistemului de evidenţă a acesteia;
    b) coordonează şi verifică activitatea de furnizare a informaţiei legislative necesare în procesul de avizare a proiectelor de acte normative;
    c) asigură compunerea colectivelor pentru întocmirea de studii, pentru îmbunătăţirea ansamblului legislaţiei, din punctul de vedere al sistematizării, unificării, coordonării şi conformităţii cu Constituţia;
    d) îndrumă activitatea de elaborare a Repertoriului legislaţiei României - evidenţa oficială - şi de întocmire a culegerilor oficiale de acte normative - codexuri, precum şi a Buletinului de informare legislativă;
    e) stabileşte colectivul de examinare în vederea analizării proiectelor de acte normative, coordonează şi verifică activitatea de metodologie, tehnică legislativă şi sistematizare a legislaţiei;
    f) stabileşte colectivul de examinare, coordonează şi verifică activitatea de republicare şi rectificare a actelor normative.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Atribuţiile şefului de sector
    ART. 17
    (1) Şeful de sector îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea care se desfăşoară în cadrul sectorului, asigurând îndeplinirea atribuţiilor de către personalul din cadrul acestuia, potrivit fişei postului şi dispoziţiilor preşedintelui de secţie;
    b) realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul sectorului;
    c) întocmeşte anual un raport privind activitatea desfăşurată în sector în vederea întocmirii raportului de activitate al Consiliului Legislativ;
    d) elaborează fişa postului pentru personalul din cadrul sectorului, pe care o supune spre avizare preşedintelui de secţie.

    (2) Şeful de sector îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului Legislativ şi de preşedintele de secţie.

    CAP. V
    Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene
    ART. 18
    Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene are următoarele atribuţii principale:
    a) analizează compatibilitatea proiectelor de acte normative, supuse avizării, cu acquis-ul Uniunii Europene;
    b) evaluează modul de preluare, transpunere sau adaptare a reglementărilor Uniunii Europene în cadrul proiectelor de acte normative analizate;
    c) formulează propuneri de completare cu dispoziţii din acquis-ul Uniunii Europene sau de eliminare a dispoziţiilor ce contravin acestuia;
    d) colaborează cu organismele implicate în activitatea de integrare în Uniunea Europeană, sub aspectul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul Uniunii Europene;
    e) urmăreşte evoluţia normelor care constituie acquis-ul Uniunii Europene;
    f) colaborează cu secţiile Consiliului Legislativ în cadrul activităţii de realizare sau coordonare a proiectelor de coduri ori de alte legi de complexitate deosebită.


    ART. 19
    Departamentul pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene este condus de un şef de departament, numit dintre consilieri. Atribuţiile personalului departamentului, pe funcţii, se stabilesc prin fişa postului, care se elaborează de către şeful departamentului şi se aprobă de către preşedintele Consiliului Legislativ.

    CAP. VI
    Departamentul de informatică legislativă
    ART. 20
    Departamentul de informatică legislativă are următoarele atribuţii:
    a) organizează, coordonează şi asigură asistenţă tehnică pentru activitatea Consiliului Legislativ în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - TIC;
    b) concepe, realizează, implementează şi asigură funcţionarea sistemelor informatice software şi hardware destinate activităţii Consiliului Legislativ, în conformitate cu strategiile din domeniul societăţii informaţionale;
    c) dezvoltă sisteme software de asistare computerizată a activităţii de avizare legislativă în vederea sistematizării, unificării şi coordonării întregii legislaţii, precum şi a activităţii de ţinere a evidenţei oficiale a legislaţiei României;
    d) implementează, exploatează şi acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru soluţiile software achiziţionate de la terţi;
    e) acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru implementarea bazelor de date necesare activităţii de elaborare de studii şi documentare legislativă;
    f) contribuie la dezvoltarea activităţii de digitalizare a Consiliului Legislativ, prin oferirea de soluţii secţiilor şi structurilor funcţionale ale Consiliului Legislativ;
    g) realizează interconectarea sistemului de baze de date propriu cu sistemele de baze de date ale autorităţilor şi instituţiilor publice pentru partajarea informaţiilor de interes comun;
    h) implementează soluţii software pentru asigurarea securităţii datelor şi informaţiilor din cadrul Consiliului Legislativ.


    ART. 21
    (1) Departamentul de informatică legislativă are în structura sa Serviciul pentru proiectarea şi implementarea arhitecturilor hardware şi software şi Biroul pentru proiectarea şi implementarea de baze de date legislative.
    (2) Activitatea Departamentului de informatică legislativă se desfăşoară pe bază de proiecte TIC coordonate de un şef de proiect, desemnat de preşedintele Consiliului Legislativ, la propunerea şefului de departament.

    ART. 22
    (1) Departamentul de informatică legislativă este condus de un şef de departament, care are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea şefilor de proiecte;
    b) stabileşte arhitectura software şi hardware din cadrul Sistemului Integrat pentru managementului legislaţiei la nivelul Consiliului Legislativ.

    (2) Şeful de departament este ajutat în activitatea sa de şeful de serviciu, care este locţiitorul de drept al acestuia.

    CAP. VII
    Activitatea de avizare
    SECŢIUNEA 1
    Solicitarea avizului
    ART. 23
    (1) Sunt supuse avizării Consiliului Legislativ următoarele categorii de proiecte de acte normative:
    I. proiecte de legi iniţiate de Guvern:
    a) proiectele de legi iniţiate de Guvern, anterior dezbaterii acestora în şedinţa Guvernului;
    b) amendamentele la proiectele de legi supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond;
    c) proiectele de legi adoptate în prima Cameră şi supuse dezbaterii celei de-a doua Camere a Parlamentului;

    II. propuneri legislative:
    a) propunerile legislative iniţiate de senatori şi deputaţi, după înregistrarea lor la una dintre Camerele Parlamentului;
    b) amendamentele la propunerile legislative supuse dezbaterii comisiei parlamentare sesizate în fond;
    c) propunerile legislative adoptate în prima Cameră şi supuse dezbaterii celei de-a doua Camere a Parlamentului;

    III. iniţiative legislative ale cetăţenilor;
    IV. proiecte de ordonanţe ale Guvernului:
    a) proiectele de ordonanţe emise în baza unei legi speciale de abilitare, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului;
    b) proiectele de ordonanţe prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului;

    V. proiecte de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului, anterior supunerii lor spre adoptare în şedinţa Guvernului;
    VI. proiecte de regulamente şi instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.

    (2) Sunt supuse avizării Consiliului Legislativ formele republicabile ale legilor, ale ordonanţelor şi ale hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi cererile de rectificare a actelor normative, formulate de emitenţii sau iniţiatorii actelor normative.

    ART. 24
    Solicitarea avizului se face de către:
    a) secretarul general al Guvernului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. a) şi al proiectelor de ordonanţe şi de hotărâri cu caracter normativ ale Guvernului prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. IV şi V;
    b) secretarul general al Camerei Parlamentului, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. c) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. II lit. a) şi c);
    c) preşedintele comisiei parlamentare sesizate în fond, în cazul amendamentelor la proiectele de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. b) şi la propunerile legislative prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. II lit. b);
    d) membrul comitetului de iniţiativă împuternicit în acest scop, în cazul iniţiativelor legislative ale cetăţenilor;
    e) preşedintele Consiliului Concurenţei, în cazul proiectelor de regulamente şi instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei;
    f) secretarul general al Camerei Deputaţilor, în cazul formelor republicabile ale legilor, ale ordonanţelor şi ale hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi în cazul cererilor de rectificare a actelor normative, formulate de emitenţii sau iniţiatorii actelor normative.


    ART. 25
    Avizul Consiliului Legislativ are caracter consultativ şi se emite în următoarele termene:
    a) termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de 10 zile în cazul proiectelor de acte normative cu procedură obişnuită şi de două zile în cazul proiectelor de legi cu procedură de urgenţă;
    b) 24 de ore, în cazul proiectelor de ordonanţe prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. IV lit. b);
    c) termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei care l-a solicitat, în cazul proiectelor de legi prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. c) şi al propunerilor legislative prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. II lit. a) şi c);
    d) termenul stabilit de comisia parlamentară sesizată în fond, în cazul amendamentelor prevăzute la art. 23 alin. (1) pct. I lit. b) şi pct. II lit. b);
    e) termenul stabilit de preşedintele Consiliului Legislativ pentru instrucţiuni şi regulamente ale Consiliului Concurenţei;
    f) cel mult 30 de zile de la sesizarea Consiliului Legislativ de către membrul comitetului de iniţiativă împuternicit în acest scop;
    g) termenul stabilit de preşedintele Consiliului Legislativ pentru cererile de republicare sau de rectificare a actelor normative.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Procedura avizării
    ART. 26
    După verificarea întrunirii condiţiilor legale, preşedintele Consiliului Legislativ repartizează lucrarea, prin rezoluţie, către secţiile competente şi stabileşte termenul de soluţionare a lucrării. Prin excepţie, preşedintele Consiliului Legislativ stabileşte colectivul care examinează lucrarea, precum şi persoana care întocmeşte proiectul avizului sau al notei de restituire.

    ART. 27
    În situaţia în care proiectul de act normativ cuprinde reglementări care intră atât în competenţa Secţiei de drept public, cât şi în cea a Secţiei de drept privat, lucrarea se soluţionează de către una dintre secţii, iar cealaltă secţie întocmeşte un raport de specialitate, potrivit rezoluţiei preşedintelui Consiliului Legislativ.

    ART. 28
    Preşedintele de secţie sau şeful structurii desemnează, în funcţie de importanţa şi amploarea proiectului, persoana sau colectivul care examinează lucrarea şi stabileşte termenul de soluţionare a lucrării în cadrul secţiei sau al structurii.

    ART. 29
    (1) Lucrarea se soluţionează prin întocmirea unui proiect de aviz sau de notă de restituire, care se supune spre examinare şi aprobare preşedintelui de secţie.
    (2) La definitivarea proiectului avizului sau al notei de restituire se au în vedere referatul întocmit de Secţia de evidenţă oficială a legislaţiei şi documentare, informările doctrinare, jurisprudenţiale şi legislative, inclusiv cele de drept comparat, raportul de specialitate şi punctele de vedere ale structurilor de profil privind conformitatea cu prevederile Constituţiei şi compatibilitatea cu reglementările Uniunii Europene.
    (3) Nerespectarea termenului pentru elaborarea documentelor interne prevăzute la alin. (2) nu împiedică întocmirea proiectului avizului sau al notei de restituire de către persoana desemnată în acest scop.

    ART. 30
    Proiectul avizului sau al notei de restituire, sub semnătura preşedintelui de secţie, se prezintă spre analiză în vederea aprobării preşedintelui Consiliului Legislativ.

    ART. 31
    Preşedintele Consiliului Legislativ poate pune în dezbaterea secţiilor reunite proiecte de acte normative complexe ori care ridică probleme deosebite.

    ART. 32
    Avizul sau nota de restituire se transmite solicitantului sub semnătura preşedintelui Consiliului Legislativ.

    ART. 33
    (1) Avizul Consiliului Legislativ se formulează şi se transmite în scris. El poate fi: favorabil, favorabil cu observaţii sau propuneri ori negativ.
    (2) Avizul este favorabil în situaţia în care, în urma examinării proiectului de act normativ, se constată că acesta este corespunzător sub toate aspectele prevăzute la art. 3 alin. (2) pct. 1.
    (3) În cazul în care se constată că reglementarea propusă corespunde exigenţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) pct. 1, dar sunt necesare unele completări, modificări ori reformulări, avizul este favorabil şi cuprinde observaţiile şi propunerile necesare elaborării corecte a proiectului de act normativ.
    (4) Avizul este negativ şi se motivează în mod corespunzător:
    a) în situaţia în care proiectul de act normativ contravine prevederilor sau principiilor constituţionale, legislaţiei naţionale ori tratatelor la care România este parte;
    b) în situaţia în care prin proiectul de act normativ se instituie norme incompatibile cu reglementările Uniunii Europene;
    c) în situaţia emiterii unei ordonanţe a Guvernului într-un domeniu rezervat legii organice sau care nu respectă prevederile dintr-o asemenea lege ori depăşeşte limitele legii de abilitare, precum şi atunci când se propune emiterea unei hotărâri a Guvernului într-un domeniu rezervat legii.

    (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi formelor republicabile ale legilor, ale ordonanţelor şi ale hotărârilor cu caracter normativ ale Guvernului, precum şi cererilor de rectificare a actelor normative, în condiţiile art. 5 din Legea nr. 73/1993, republicată.

    ART. 34
    În cazul în care proiectul de act normativ, forma republicabilă sau cererea de rectificare nu întruneşte condiţiile pentru avizarea de către Consiliul Legislativ, documentele se restituie solicitantului avizului împreună cu o notă de restituire.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Forma de redactare a avizelor
    ART. 35
    Avizul favorabil nu se motivează.

    ART. 36
    Avizul negativ şi avizul favorabil cu observaţii sau propuneri se motivează şi sunt însoţite de documentele care susţin punctele de vedere exprimate.

    ART. 37
    (1) Avizul favorabil cu observaţii sau propuneri cuprinde observaţiile de principiu şi, subsecvent, cele cu privire la text, în ordinea grupării pe articole.
    (2) Propunerile de reformulare a textului se fac prin redarea noului text în forma avută în vedere.
    (3) Observaţiile pot fi fundamentate şi pe lucrări de doctrină, jurisprudenţă şi legislaţie comparată, fără a cuprinde consideraţii cu caracter politic.

    ART. 38
    Avizul Consiliului Legislativ şi nota de restituire se întocmesc în două exemplare, din care unul se transmite solicitantului, iar celălalt se ataşează la dosarul constituit potrivit art. 59.

    ART. 39
    (1) Persoana care întocmeşte proiectul avizului urmăreşte procesul legislativ şi, după adoptarea proiectului de act normativ pentru care s-a emis avizul, întocmeşte o fişă de închidere a dosarului, în care se consemnează modul în care sa finalizat procesul legislativ. După publicarea actului normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, în fişă se precizează dacă observaţiile şi propunerile formulate au fost însuşite sau nu. Fişa se va ataşa dosarului constituit potrivit art. 59.
    (2) Fişa de închidere a dosarului se întocmeşte şi în situaţia în care procesul legislativ nu se finalizează, respectiv pentru proiectele de acte normative în cazul cărora s-a emis notă de restituire sau care au fost retrase de iniţiatori.
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi formelor republicabile şi cererilor de rectificare a actelor normative. Persoana care a elaborat proiectul avizului întocmeşte fişa de închidere a dosarului.

    CAP. VIII
    Elaborarea proiectelor de coduri şi de alte legi complexe
    ART. 40
    Consiliul Legislativ realizează nemijlocit sau coordonează elaborarea unor proiecte de coduri sau de alte legi de complexitate deosebită, din dispoziţia Camerei Deputaţilor sau a Senatului.

    ART. 41
    (1) După primirea dispoziţiei prevăzute la art. 40, preşedintele Consiliului Legislativ dispune constituirea unei comisii, formată din personal de specialitate din cadrul secţiilor, în funcţie de domeniul care urmează a fi reglementat. În această comisie vor fi cooptaţi şi specialişti din Ministerul Justiţiei şi din alte ministere şi autorităţi publice centrale, de profil sau interesate în aplicarea prevederilor noii reglementări. Desemnarea acestora se va face prin dispoziţia conducătorului ministerului sau al autorităţii publice centrale la care sunt încadraţi.
    (2) În funcţie de importanţa şi de natura problemelor care fac obiectul de reglementare, în activitatea de documentare şi elaborare se va asigura şi participarea unor cadre din învăţământul superior, din institutele de cercetări sau altor specialişti de prestigiu, în calitate de colaboratori externi.

    ART. 42
    Elaborarea proiectelor de coduri sau de alte legi complexe va fi precedată de o activitate de documentare, finalizată prin studii care vor cuprinde analiza legislaţiei existente în domeniul supus reglementării, imperfecţiunile acesteia sau lipsa unei reglementări în materie, istoricul reglementării în dreptul românesc şi de drept comparat, cu prezentarea efectelor previzibile ale soluţiilor preconizate.

    ART. 43
    Concluziile reţinute în studii, cuprinzând liniile directoare ale concepţiei de ansamblu a viitoarei reglementări, vor fi înaintate, pentru exprimarea punctului de vedere, ministerelor şi celorlalte autorităţi publice interesate.

    ART. 44
    Pe baza studiilor întocmite şi a punctelor de vedere exprimate de instituţiile prevăzute la art. 43 se vor întocmi teze prealabile care să reflecte concepţia generală, principiile, noile orientări şi principalele soluţii ale reglementărilor preconizate.

    ART. 45
    Tezele prealabile vor fi înaintate spre aprobare Guvernului. După aprobarea tezelor, comisia prevăzută la art. 41 va proceda la redactarea textului viitorului act normativ.

    ART. 46
    (1) Proiectul de cod, respectiv de lege va fi însoţit de un raport întocmit potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi va fi înaintat Guvernului în vederea dezbaterii şi adoptării.
    (2) În cazul în care, în urma dezbaterii în şedinţa de Guvern, se vor aduce modificări proiectului, Guvernul va solicita Consiliului Legislativ un aviz pentru aceste modificări.

    ART. 47
    Elaborarea de coduri sau de alte legi complexe, sub coordonarea Consiliului Legislativ, se face de către o comisie constituită în acest scop, în care vor fi incluşi reprezentanţi ai Consiliului Legislativ, desemnaţi de către preşedintele Consiliului Legislativ.

    ART. 48
    Principalele soluţii preconizate prin proiect vor fi dezbătute, periodic, în secţia de avizare de profil a Consiliului Legislativ, care va face propuneri şi recomandări corespunzătoare.

    ART. 49
    Înaintarea către Guvern a propunerilor elaborate de comisie în vederea adoptării urmează procedura prevăzută la art. 46.

    CAP. IX
    Secretariatul Consiliului Legislativ şi celelalte structuri administrative
    SECŢIUNEA 1
    Secretariatul Consiliului Legislativ
    ART. 50
    (1) Secretariatul Consiliului Legislativ asigură circuitul actelor şi al celorlalte documente primite şi realizate în activitatea Consiliului Legislativ, precum şi stocarea acestora în condiţii de deplină conservare.
    (2) Secretariatul Consiliului Legislativ administrează bunurile aflate în patrimoniu, asigură aprovizionarea cu materialele necesare şi utilizarea resurselor financiare şi materiale, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Totodată, asigură activităţile de relaţii externe, protocol, presă, petiţii şi relaţiile cu publicul, precum şi arhivarea documentelor Consiliului Legislativ şi a actelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 73/1993, republicată.

    ART. 51
    (1) Secretariatul Consiliului Legislativ are în structura sa Direcţia administrativă, Sectorul financiar-contabil şi Serviciul comunicare şi relaţii externe.
    (2) În cadrul Direcţiei administrative funcţionează Serviciul achiziţii publice şi administrarea patrimoniului şi Serviciul registratură şi arhivă.

    ART. 52
    (1) Secretariatul Consiliului Legislativ este condus de către secretarul general, care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici şi este numit pe bază de concurs, pe criterii de profesionalism, prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.
    (2) Secretarul general îşi desfăşoară activitatea în subordinea directă a preşedintelui Consiliului Legislativ şi asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea activităţilor din cadrul Secretariatului şi realizarea legăturilor funcţionale în cadrul Consiliului Legislativ.
    (3) Principalele atribuţii şi responsabilităţi ale secretarului general sunt următoarele:
    a) îndrumă şi răspunde de activitatea structurilor din subordine;
    b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din ministere şi alte autorităţi publice, în probleme de interes comun;
    c) primeşte proiectele de acte normative transmise spre avizare;
    d) transmite solicitanţilor avizele emise pentru proiectele de acte normative;
    e) monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare;
    f) coordonează întocmirea şi ţinerea la zi a registrelor din cadrul Secretariatului Consiliului Legislativ;
    g) propune aprobarea fişei postului pentru personalul din structurile Secretariatului Consiliului Legislativ;
    h) coordonează structura de securitate de la nivelul Consiliului Legislativ;
    i) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului Legislativ.


    ART. 53
    Serviciul achiziţii publice şi administrarea patrimoniului are următoarele atribuţii principale:
    a) întocmeşte, modifică şi actualizează programul anual privind achiziţiile publice şi urmăreşte derularea în baza acestuia a procedurilor de achiziţie publică pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări, potrivit legii;
    b) fundamentează necesarul anual şi întocmeşte referatele de necesitate;
    c) recepţionează şi pune la dispoziţie bunurile şi serviciile achiziţionate;
    d) administrează parcul auto;
    e) ţine evidenţa tehnico-operativă a gestiunii bunurilor achiziţionate, cu excepţia publicaţiilor şi a bunurilor din domeniul TIC;
    f) asigură activitatea tehnico-administrativă curentă.


    ART. 54
    (1) Sectorul financiar-contabil asigură efectuarea lucrărilor financiar-contabile, elaborează propuneri pentru asigurarea şi utilizarea resurselor financiare şi materiale aferente realizării obiectivelor Consiliului Legislativ, urmăreşte şi răspunde de respectarea normelor legale privind utilizarea acestor resurse, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. Totodată, avizează şi răspunde pentru legalitatea proiectelor de operaţiuni prezentate spre aprobare ordonatorului principal de credite, respectiv înlocuitorului acestuia, potrivit competenţelor stabilite.
    (2) Şeful Sectorului financiar-contabil răspunde direct în faţa preşedintelui Consiliului Legislativ, care este ordonator principal de credite.
    (3) Sectorul financiar-contabil are următoarele atribuţii principale:
    a) verifică şi avizează pentru controlul financiar preventiv, în faza de angajare, lichidare, ordonanţare şi de plată, toate documentele care cuprind sau din care derivă operaţiuni patrimoniale privind modul de constituire, administrare şi utilizare a fondurilor prevăzute în bugetul Consiliului Legislativ, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului, utilizarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, cele din care derivă drepturi şi obligaţii faţă de persoane juridice sau fizice, precum şi instrumente de plată întocmite ca urmare a efectuării operaţiunilor respective;
    b) răspunde de legalitatea şi regularitatea proiectelor de operaţiuni supuse aprobării;
    c) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului Consiliului Legislativ;
    d) urmăreşte execuţia bugetară şi întocmeşte rapoarte periodice cu privire la aceasta;
    e) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi de capital;
    f) valorifică inventarierile periodice şi anuale prin stabilirea diferenţelor dintre situaţia faptică şi cea scriptică;
    g) urmăreşte ducerea la îndeplinire a măsurilor aprobate, potrivit competenţelor, privind valorificarea rezultatelor inventarierii;
    h) întocmeşte bilanţul contabil şi contul anual de execuţie a bugetului Consiliului Legislativ;
    i) gestionează fondul de salarii aprobat şi întocmeşte documentele necesare calculului şi acordării drepturilor legale;
    j) calculează şi virează la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondurile speciale sau către terţi sumele reţinute de la salariaţi, precum şi obligaţiile financiar-fiscale legale ale Consiliului Legislativ.


    ART. 55
    Serviciul comunicare şi relaţii externe are următoarele atribuţii principale:
    a) redactează şi transmite în termen răspunsurile la petiţii şi la cererile de informaţii de interes public şi în acest sens poate colabora cu structurile de specialitate din cadrul instituţiei;
    b) propune şi verifică actualizarea paginii de internet a instituţiei şi a altor platforme electronice de promovare a activităţii Consiliului Legislativ cu cele mai recente informaţii de interes public;
    c) gestionează programul de audienţe cu publicul şi stabileşte, cu acordul conducerii, modalitatea practică de desfăşurare a acestora;
    d) prezintă conducerii Consiliului Legislativ informaţiile relevante cu privire la domeniul de activitate al instituţiei, atât din presa internă, cât şi din presa străină;
    e) asigură difuzarea de anunţuri, comunicate şi informări de presă, precum şi organizarea de conferinţe de presă şi interviuri;
    f) realizează activităţile specifice pe plan internaţional ale Consiliului Legislativ şi în acest scop asigură traducerea şi întocmirea corespondenţei cu străinătatea;
    g) primeşte şi însoţeşte delegaţiile străine sosite în ţară la invitaţia Consiliului Legislativ şi organizează deplasările personalului instituţiei în străinătate;
    h) organizează acţiunile de protocol desfăşurate de Consiliul Legislativ.


    ART. 56
    Serviciul registratură şi arhivă are următoarele atribuţii principale:
    a) înregistrează corespondenţa Consiliului Legislativ;
    b) distribuie corespondenţa în cadrul instituţiei, potrivit rezoluţiei preşedintelui Consiliului Legislativ;
    c) expediază avizele şi corespondenţa Consiliului Legislativ către destinatarii acestora;
    d) asigură păstrarea şi conservarea dosarelor constituite potrivit art. 59 şi a celorlalte documente ale Consiliului Legislativ;
    e) coordonează activităţile de întocmire a Nomenclatorului arhivistic şi de pregătire a documentelor pentru arhivare;
    f) iniţiază şi coordonează activitatea de selecţionare a documentelor din cadrul instituţiei.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Registrele Consiliului Legislativ
    ART. 57
    (1) Registrele Consiliului Legislativ sunt următoarele:
    a) registrul general de intrare şi de ieşire a corespondenţei;
    b) registrul general de dosare, în care se înregistrează lucrările primite în vederea avizării;
    c) registrul avizelor, în care se înregistrează avizele care se transmit solicitanţilor;
    d) registrul de ordine ale preşedintelui Consiliului Legislativ;
    e) registrul informaţiilor strict secrete şi secrete, respectiv registrul informaţiilor secrete de serviciu, în care se înregistrează documentele de această natură;
    f) registrul de intrare-ieşire a unităţilor arhivistice.

    (2) Registrele Consiliului Legislativ se pot ţine pe suport hârtie sau în format electronic.

    ART. 58
    Stabilirea rubricilor registrelor se face în funcţie de natura lucrărilor evidenţiate, la propunerea secretarului general, şi se aprobă de către preşedintele Consiliului Legislativ.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Dosarele lucrărilor de avizare
    ART. 59
    (1) Dosarele lucrărilor de avizare se compun din proiectele de acte normative transmise spre avizare, instrumentele de prezentare şi motivare, alte documente care au stat la baza elaborării lor şi toate documentele elaborate de structurile din cadrul Consiliului Legislativ în procesul de avizare.
    (2) Dosarele lucrărilor de avizare sunt confidenţiale.
    (3) Scoaterea dosarelor din incinta Consiliului Legislativ este interzisă, cu excepţia cazurilor în care reprezentantul Consiliului Legislativ se deplasează pentru susţinerea punctelor de vedere exprimate în aviz sau în alte situaţii, cu aprobarea preşedintelui de secţie.

    ART. 60
    Documentele care intră în compunerea dosarului se numerotează şi se leagă în vederea arhivării.

    ART. 61
    La arhivă vor fi predate şi celelalte lucrări ale Consiliului Legislativ, finalizate sau aflate în stare pasivă.

    ART. 62
    Documentele primite sau create de Consiliul Legislativ vor fi arhivate şi electronic.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Compartimentul de audit public intern
    ART. 63
    (1) Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului Legislativ, este un compartiment independent şi nu poate fi implicat în activităţile structurilor pe care le auditează sau le consiliază.
    (2) Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează, îmbunătăţeşte şi revizuieşte normele metodologice de exercitare a activităţii de audit public intern specifice Consiliului Legislativ, care se supun aprobării preşedintelui Consiliului Legislativ şi avizării Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern - „U.C.A.A.P.I.“;
    b) elaborează, îmbunătăţeşte şi revizuieşte Carta auditului intern, document oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilităţile auditului intern, care se supune aprobării preşedintelui Consiliului Legislativ şi avizării U.C.A.A.P.I.;
    c) elaborează programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii sub toate aspectele activităţii de audit intern, care să permită un control continuu al eficacităţii acestuia;
    d) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
    e) efectuează misiuni de audit intern şi consiliere asupra tuturor activităţilor şi structurilor Consiliului Legislativ, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de auditare, precum şi eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate;
    g) transmite către Curtea de Conturi a României şi U.C.A.A.P.I. rapoartele anuale privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit public intern;
    h) auditează şi evaluează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele: angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţiile de plată, plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, alocarea creditelor bugetare, sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia, administrarea patrimoniului şi sistemele informatice;
    i) accesează toate datele şi informaţiile, inclusiv pe cele existente în format electronic, relevante pentru scopul şi obiectivele precizate în ordinul de serviciu;
    j) raportează de îndată preşedintelui Consiliului Legislativ şi U.C.A.A.P.I. orice nereguli sau posibile prejudicii identificate.


    SECŢIUNEA a 5-a
    Sectorul resurse umane şi contencios
    ART. 64
    Sectorul resurse umane şi contencios are următoarele atribuţii principale:
    a) organizează concursurile sau examenele pentru selecţionarea personalului şi ocuparea posturilor vacante;
    b) întocmeşte proiectele de ordine pentru numirea ca funcţionari publici a candidaţilor declaraţi admişi, precum şi pentru încadrarea şi încheierea contractelor individuale de muncă pentru salariaţi;
    c) întocmeşte referate în baza propunerilor de avansare în funcţie, grad sau treaptă profesională a funcţionarilor publici, precum şi asupra avansării salariaţilor, conform legii;
    d) programează şi organizează perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi a salariaţilor, pe care o supune aprobării preşedintelui;
    e) stabileşte procentul sporurilor de vechime şi de stabilitate, precum şi al altor sporuri prevăzute de lege;
    f) gestionează dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele de personal ale salariaţilor încadraţi cu contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile legale;
    g) urmăreşte aplicarea ordinelor preşedintelui Consiliului Legislativ referitoare la organizarea activităţii profesionale şi a evaluării profesionale anuale;
    h) întocmeşte documentele necesare calculului salariilor de bază, respectiv al majorărilor salariale, conform normelor legale;
    i) întocmeşte dosarele de pensionare, asigură eliberarea legitimaţiilor şi desfăşoară orice alte lucrări specifice, potrivit dispoziţiilor legale;
    j) asigură, prin compartimentul de contencios, reprezentarea intereselor Consiliului Legislativ în faţa instanţelor judecătoreşti.


    CAP. X
    Personalul Consiliului Legislativ
    SECŢIUNEA 1
    Condiţiile de numire
    ART. 65
    (1) Personalul Consiliului Legislativ este alcătuit din demnitari, funcţionari publici şi personal contractual.
    (2) Condiţiile de numire în funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie, şef al Departamentului pentru armonizarea legislaţiei cu reglementările Uniunii Europene, şef al Departamentului de informatică legislativă, secretar general, director al Direcţiei de studii şi documentare şi de şef al Sectorului financiar-contabil sunt cele prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 73/1993, republicată.

    ART. 66
    Au calitatea de membri ai Consiliului Legislativ preşedintele Consiliului Legislativ, preşedinţii de secţii, secretarul general, şefii de departamente, şefii de sectoare şi consilierii.

    ART. 67
    Secretarul general, şefii de departamente, şefii de sectoare, consilierii şi ceilalţi funcţionari publici îşi exercită atribuţiile de la data depunerii, în mod individual, a jurământului prevăzut la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 73/1993, republicată, şi în condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) din aceeaşi lege.

    ART. 68
    Condiţiile de numire a directorilor sunt cele prevăzute de lege şi de prezentul regulament pentru consilier sau expert.

    ART. 69
    (1) Condiţiile de numire în funcţia de expert şi în celelalte funcţii de execuţie de specialitate specifice din cadrul Consiliului Legislativ sunt cele aplicabile personalului similar din aparatul Parlamentului sau, după caz, cele prevăzute de reglementările legale pentru funcţionarii publici.
    (2) Condiţiile de numire a experţilor şi consultanţilor, funcţionari publici şi personal contractual, sunt următoarele:
    a) să fie absolvenţi, cu diplomă de licenţă, ai unei facultăţi;
    b) să aibă o bună reputaţie morală.

    (3) În afara condiţiilor prevăzute la alin. (2), pentru funcţia de expert se cere o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, iar pentru cea de consultant, de 3 ani.
    (4) În situaţii temeinic motivate, preşedintele Consiliului Legislativ poate reduce până la 3 ani vechimea în muncă pentru expert şi poate numi în funcţia de consultant absolvenţi ai facultăţii, cu diplomă de licenţă, fără îndeplinirea condiţiilor de vechime.

    ART. 70
    (1) Posturile vacante din cadrul Consiliului Legislativ se ocupă, potrivit normelor legale, prin concurs, transfer sau detaşare.
    (2) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor este cea stabilită prin legislaţia specifică.

    ART. 71
    (1) Atribuţiile Comisiei de numiri şi disciplină, prevăzută la art. 18 din Legea nr. 73/1993, republicată, sunt asigurate de către următoarele comisii:
    a) Comisia de disciplină, comisie cu caracter permanent, care este înfiinţată şi îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului aprobat prin ordin al preşedintelui;
    b) Comisia de concurs, comisie cu caracter temporar, înfiinţată prin ordin al preşedintelui, cu ocazia desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
    c) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, comisie cu caracter temporar, înfiinţată prin ordin al preşedintelui, în vederea soluţionării contestaţiilor depuse în perioada desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

    (2) Comisia de concurs şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare cu privire la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.

    ART. 72
    La propunerea Comisiei de concurs, preşedintele Consiliului Legislativ emite ordinul de numire în funcţie.

    ART. 73
    Personalul Consiliului Legislativ trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile cu conştiinciozitate deplină şi înalt profesionalism şi nu poate face parte din partide politice.

    ART. 74
    Funcţiile de preşedinte al Consiliului Legislativ, preşedinte de secţie, secretar general, şef de departament, şef de sector, consilier şi de expert sunt, potrivit legii, incompatibile cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior.

    ART. 75
    (1) Încadrarea pe funcţiile prevăzute la art. 74 încetează prin demisie, în cazul încălcării articolului precedent, al pierderii drepturilor electorale, în situaţia condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni sau, după caz, în alte situaţii prevăzute de lege.
    (2) Încetarea exercitării funcţiilor se constată de către conducătorii autorităţilor în faţa cărora cei care ocupă aceste funcţii au prestat jurământul.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Salarizarea şi concediile de odihnă
    ART. 76
    Salarizarea şi celelalte drepturi de natură salarială ale personalului Consiliului Legislativ sunt corespunzătoare celor stabilite pentru personalul cu funcţii similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului. Funcţia de secretar general este asimilată, din punctul de vedere al salarizării, funcţiei de şef de departament, iar ceilalţi funcţionari publici sunt salarizaţi potrivit reglementărilor legale aplicabile funcţiilor respective.

    ART. 77
    Salarizarea preşedintelui Consiliului Legislativ şi a preşedinţilor de secţii se face la nivelul funcţiilor cu care au fost asimilaţi prin Legea nr. 73/1993, republicată.

    ART. 78
    Regulile privind durata concediului de odihnă, cuantumul indemnizaţiei cuvenite, programarea, efectuarea, întreruperea şi amânarea concediului de odihnă şi compensarea în bani a concediului neefectuat se stabilesc, potrivit legii, prin regulamentul intern aprobat prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Răspunderea disciplinară
    ART. 79
    Încălcarea prevederilor Legii nr. 73/1993, republicată, a dispoziţiilor prezentului regulament şi a altor dispoziţii legale privind etica şi conduita profesională atrage răspunderea celor vinovaţi şi aplicarea de sancţiuni disciplinare.

    ART. 80
    Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţii sunt cercetaţi şi sancţionaţi în cazul comiterii unor abateri disciplinare, potrivit prevederilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 73/1993, republicată.

    ART. 81
    (1) Funcţionarii publici sunt cercetaţi pentru abaterile disciplinare comise de către Comisia de disciplină a Consiliului Legislativ.
    (2) Pentru efectuarea cercetării disciplinare a personalului contractual, preşedintele Consiliului Legislativ împuterniceşte Comisia de disciplină sau desemnează o persoană ori apelează la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.

    ART. 82
    (1) Sancţiunile disciplinare sunt cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul funcţionarilor publici, respectiv cele prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul personalului contractual.
    (2) Sancţiunile disciplinare se aplică prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.

    CAP. XI
    Colaboratorii externi
    ART. 83
    Pentru executarea unor lucrări care implică o specialitate deosebită, preşedintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor specialişti de prestigiu în calitate de colaboratori externi. Aceştia vor fi folosiţi, de regulă, la elaborarea unor studii sau a altor lucrări de specialitate, precum şi în colectivele de elaborare a codurilor şi a altor legi de complexitate deosebită.

    ART. 84
    Colaboratorii externi beneficiază de drepturile cuvenite potrivit legii.

    ART. 85
    Aprobarea colaboratorilor externi şi stabilirea drepturilor de remunerare a acestora se fac prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ, la propunerea preşedinţilor de secţii, respectiv a şefilor de structuri.

    ART. 86
    (1) Pe perioada îndeplinirii atribuţiilor, colaboratorii externi au aceleaşi îndatoriri cu cele ale personalului Consiliului Legislativ în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii lucrărilor şi respectarea normelor de disciplină.
    (2) Colaboratorii externi beneficiază, pe perioada activităţii, de legitimaţie de acces în sediul Consiliului Legislativ.

    ART. 87
    Activitatea colaboratorilor externi se desfăşoară sub coordonarea preşedintelui de secţie, respectiv a şefului de structură unde aceştia îşi desfăşoară activitatea.

    ART. 88
    Preşedintele Consiliului Legislativ poate numi, pe perioadă determinată, consilieri pentru consultare ştiinţifică, dintre personalităţile cu înalt prestigiu şi cu bogată activitate în domeniul dreptului.

    CAP. XII
    Bugetul
    ART. 89
    Bugetul Consiliului Legislativ face parte integrantă din bugetul de stat.

    ART. 90
    Propunerile pentru proiectul de buget se fac de către Sectorul financiar-contabil.

    ART. 91
    Prin buget se vor asigura fondurile necesare funcţionării în bune condiţii a activităţii Consiliului Legislativ.

    ART. 92
    Proiectul de buget se întocmeşte cu avizul Ministerului Finanţelor.

    ART. 93
    Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări, dotări cu autoturisme şi consum lunar de carburanţi se stabilesc prin ordin al preşedintelui Consiliului Legislativ.

    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    la regulament
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Consiliului Legislativ
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    la regulament
    NOMENCLATORUL DE FUNCŢII

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Funcţia │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1. │Preşedintele Consiliului │
│ │Legislativ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│2. │Preşedinte de secţie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│3. │Secretar general (asimilat │
│ │funcţiei de şef departament) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4. │Şef departament │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5. │Director, şef sector │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6. │Şef serviciu │
├─────┼────────────────────────────────┤
│7. │Şef birou │
├─────┼────────────────────────────────┤
│8. │Auditor intern (asistent, │
│ │principal, superior) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9. │Consilier (asimilat │
│ │consilierului parlamentar) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│10. │Consilier │
├─────┼────────────────────────────────┤
│11. │Expert (asimilat expertului │
│ │parlamentar) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│12. │Expert │
├─────┼────────────────────────────────┤
│13. │Consultant (asimilat │
│ │consultantului parlamentar) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14. │Consultant │
├─────┼────────────────────────────────┤
│15. │Referent (SSD) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│16. │Referent (M) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│17. │Referent (asimilat referentului │
│ │parlamentar) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│18. │Arhivar (M) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│19. │Şofer │
└─────┴────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016