Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 28 septembrie 2007 privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 septembrie 2007  privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 28 septembrie 2007 privind regimul actelor de studii in sistemul de invatamant superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 23 octombrie 2007

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentul regulament reglementeazã gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii în sistemul naţional de învãţãmânt superior.
ART. 2
(1) Actele de studii din sistemul naţional de învãţãmânt superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirmã studii de învãţãmânt superior efectuate şi titluri sau calitãţi dobândite.
(2) Actele de studii conferã titularilor acestora drepturi şi obligaţii care decurg din <>Legea învãţãmântului nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi din celelalte reglementãri legale în vigoare.
(3) Actele de studii sunt de tip diplomã, certificat, atestat. Foaia matricolã sau suplimentul la diplomã sunt anexe la actele de studii.
ART. 3
Registrele matricole şi registrele de evidenţã a actelor de studii sunt, de asemenea, documente oficiale cu regim special.
ART. 4
(1) Titulaturile şi conţinutul actelor de studii se stabilesc în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 84/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale celorlalte reglementãri legale în vigoare şi se aprobã prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului, care se aduce la cunoştinţa instituţiilor de învãţãmânt superior.
(2) Conceperea şi tehnoredactarea modelelor de referinţã ale formularelor actelor de studii se realizeazã de Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului (MECT), în baza consultãrii cu instituţiile de învãţãmânt superior şi cu alte instituţii prevãzute de legislaţia în vigoare.
(3) Datele înscrise pe actele de studii sunt în limba românã.
(4) Pe acelaşi act de studii, datele înscrise în limba românã pot fi înscrise şi în una sau mai multe limbi de circulaţie internaţionalã.
(5) Modelele de referinţã ale actelor de studii sunt cuprinse într-un document editat de MECT şi sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetãrii şi tineretului.
ART. 5
(1) Instituţiile de învãţãmânt superior, de stat ori particular, acreditate sau autorizate sã funcţioneze provizoriu potrivit legii, denumite în continuare instituţii, pot gestiona, completa şi elibera numai acele acte de studii la care au dreptul în condiţiile legii.
(2) Rectorul instituţiei de învãţãmânt superior este responsabil pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţii de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii de cãtre instituţie.
(3) Desemnarea compartimentelor şi a personalului la nivel de instituţie şi de facultate/departament pentru a desfãşura activitãţi de gestionare, completare şi eliberare a actelor de studii se aprobã de senatul universitar şi se numesc prin decizie a rectorului. Persoanele numite sunt rãspunzãtoare, potrivit legii, pentru gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii.
(4) Rãspunderea pentru exactitatea datelor înscrise în actele de studii eliberate o poartã persoanele care le-au completat şi persoanele care le-au semnat.
ART. 6
La sfârşitul fiecãrui an universitar se întocmeşte un raport privind gestionarea, completarea şi eliberarea actelor de studii, la nivelul fiecãrei instituţii, care se aprobã de conducerea acesteia şi se arhiveazã cu termen permanent.
ART. 7
Formularele actelor de studii sunt tipãrite şi difuzate, în condiţiile legii, de cãtre unitatea de specialitate desemnatã de MECT, unitate care poartã întreaga rãspundere pentru aprobarea comenzilor de la instituţii şi pentru asigurarea securitãţii tipãririi şi pãstrãrii formularelor pânã la ridicarea acestora de cãtre instituţiile beneficiare.

CAP. II
Gestionarea actelor de studii

ART. 8
(1) Formularele actelor de studii se achiziţioneazã de la unitatea de specialitate producãtoare, pe baza comenzilor transmise anterior acesteia, de cãtre delegaţi ai instituţiilor. Predarea-preluarea formularelor se efectueazã în baza unui proces-verbal încheiat între delegatul instituţiei şi reprezentantul unitãţii de specialitate producãtoare, în care sunt trecute toate datele de identificare a formularelor, inclusiv seriile şi numerele.
(2) Este interzisã expedierea prin poştã sau pe altã cale a formularelor actelor de studii.
ART. 9
Formularele actelor de studii sunt preluate în cadrul instituţiei, în baza unui proces-verbal de predare-primire încheiat între delegatul instituţiei şi persoana cu atribuţii în acest sens din cadrul instituţiei, completându-se în mod corespunzãtor registrele de evidenţã.
ART. 10
(1) Formularele actelor de studii, actele de studii completate, duplicatele actelor de studii completate, registrele matricole şi registrele de evidenţã a actelor de studii se gestioneazã astfel încât sã se realizeze protecţia acestora în condiţii de securitate deplinã, cu termen permanent.
(2) Pãstrarea formularelor actelor de studii necompletate, a actelor de studii completate, dar neridicate de titulari, a celor anulate, a registrelor de evidenţã, precum şi a documentelor (împuterniciri, delegaţii, procese-verbale) privind primirea, predarea şi eliberarea formularelor şi actelor de studii se realizeazã în condiţii de securitate deplinã.
(3) Registrele de evidenţã a formularelor actelor de studii de primire, predare, eliberare - se pagineazã, se parafeazã cu sigiliul instituţiei şi primesc numere de inventar.

CAP. III
Completarea formularelor actelor de studii

ART. 11
(1) Activitatea de completare a formularelor actelor de studii - referitoare la studii parţiale sau complete - se efectueazã în termen de maximum 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de douã luni de la confirmarea, prin ordin al ministrului, a titlului ştiinţific de doctor - în cazul diplomelor de doctor.
(2) Un act de studii dintr-un carnet cu matcã (cotor) şi matca în cauzã sunt completate identic, matca rãmânând în arhiva instituţiei cu termen permanent.
ART. 12
(1) Un act de studii care confirmã studii parţiale, în conformitate cu reglementãrile din instituţie, se completeazã numai la cererea titularului, în baza aprobãrii acesteia de cãtre conducerea instituţiei.
(2) Un document de tip situaţie şcolarã se elibereazã, la cerere, pe baza reglementãrilor din instituţie.
ART. 13
Diplomele cu menţiunea "de merit" se elibereazã absolvenţilor de învãţãmânt superior care îndeplinesc condiţiile stabilite de senatele universitare, la propunerea consiliilor facultãţilor/departamentelor.
ART. 14
(1) Completarea unui act de studii se efectueazã computerizat sau prin scriere de mânã cu tuş ori cu cernealã de culoare neagrã, citeţ şi fãrã ştersãturi, rãzuiri, acoperiri cu pastã corectoare.
(2) În actele de studii datele se scriu fãrã prescurtãri, în conformitate cu terminologia oficialã în vigoare.
(3) Numele titularului, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatãlui (mamei, în cazul în care tatãl este necunoscut) şi prenumele titularului actului de studii se scriu cu majuscule format de tipar, în ordinea înscrisã în certificatul de naştere.
(4) Pe un act de studii prevãzut cu "Loc pentru fotografie" se lipeşte fotografia titularului - realizatã recent, pe hârtie fotograficã, color, format 3 x 4 cm - astfel încât sã acopere chenarul locului respectiv.
(5) Actele de studii se semneazã cu stilou sau cu pix de culoare albastrã/neagrã, nefiind admisã aplicarea parafei.
(6) Sigiliul instituţiei, cu înscrisurile în clar, se aplicã: pe fotografie, astfel încât jumãtate sã fie pe fotografie şi jumãtate sã fie în afara fotografiei; pe "Locul pentru sigiliu" (L.S.), în stânga semnãturii.
ART. 15
(1) Înainte de a se trece la completarea unui act de studii, se verificã existenţa şi corectitudinea înscrisurilor imprimate - în raport cu modelele de referinţã, precum şi a datelor ce urmeazã a fi înscrise - prin confruntare cu datele din documentele oficiale în cauzã.
(2) La completarea unui act de studii, datele care se înscriu pe acesta sunt cele din registrul matricol şi din alte documente oficiale.
(3) Numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatãlui (mamei, în cazul în care tatãl este necunoscut) şi prenumele titularului, care se înscriu în registrul matricol şi în actele de studii, sunt cele din certificatul de naştere. În cazul în care, la înmatriculare sau în perioada studiilor, un/o student/studentã depune cerere pentru completarea numelui, însoţitã de copii legalizate ale documentelor oficiale din care rezultã numele nou - în raport cu numele din certificatul de naştere, pe baza aprobãrii cererii în cauzã de cãtre conducerea instituţiei, se procedeazã la completarea solicitatã prin scriere între paranteze dupã ultimul prenume, în registrul matricol şi, ulterior, în actele de studii. Cererea în cauzã trebuie sã cuprindã, printre altele, declaraţia studentului/studentei cã nu va mai solicita un alt act de studii, în cazul modificãrii ulterioare a numelui.
(4) Denumirea localitãţii de naştere care se înscrie în registrul matricol şi, ulterior, în actele de studii, este aceea din certificatul de naştere sau, dupã caz, noua denumire oficialã în vigoare.
ART. 16
(1) Nu se admite modificarea numelui, prenumelui, iniţialei sau a localitãţii de naştere ale titularului, în registrul matricol, respectiv în actele de studii, dacã schimbarea în cauzã s-a produs dupã data de absolvire a anilor de studii.
(2) În situaţia în care titularul îşi schimbã administrativ numele, prin hotãrâre judecãtoreascã, poate solicita eliberarea unui duplicat cu noul nume. La cerere, titularul trebuie sã prezinte hotãrârea judecãtoreascã din care rezultã schimbarea administrativã a numelui, precum şi celelalte acte de stare civilã cu noul nume. În acest caz, actul/actele de studii eliberat/e cu numele inţial se anuleazã.
ART. 17
Formularele actelor de studii completate cu greşeli, ştersãturi, adãugãri, cu sigiliul necorespunzãtor sau murdare, parţial deteriorate se anuleazã, scriindu-se cuvântul ANULAT pe toatã diagonala imprimatului, atât pe actul de studii, cât şi pe matcã (cotor), cu menţiune în registrul de evidenţã. În astfel de cazuri, conducerea instituţiei dispune anularea acestora şi întocmirea altora, corespunzãtoare.
ART. 18
(1) În vederea completãrii actelor de studii, secretariatele facultãţilor/departamentelor întocmesc tabele nominale cu studenţii/absolvenţii care urmeazã sã primeascã actele de studii respective, pe domenii, specializãri şi forme de învãţãmânt, în termen de maximum o lunã de la finalizarea studiilor sau de la înregistrarea cererii - în cazul actelor de studii care se referã la studii parţiale finalizate; la înscrierea în aceste tabele a datelor prevãzute în formularele actelor de studii, se au în vedere instrucţiunile din articolele anterioare privind completarea actelor de studii; tabelele în cauzã vor purta semnãtura decanului facultãţii/directorului departamentului şi a secretarului şef al acestora.
(2) Tabelele şi dosarele absolvenţilor se înainteazã compartimentului de specialitate, în termen de o lunã de la finalizarea studiilor în cauzã.
(3) Dosarul absolventului/absolventei va avea urmãtorul conţinut: diploma de studii în baza cãreia absolventul a fost admis la concurs (copie legalizatã), certificatul de naştere, certificatul de cãsãtorie sau alte acte care modificã/completeazã numele absolventului/absolventei (copie/copii legalizate), douã fotografii realizate recent, pe hârtie fotograficã, color, format 3 x 4 cm, fişa de lichidare întocmitã conform reglementãrilor instituţiei.

CAP. IV
Eliberarea actelor de studii

ART. 19
Instituţiile fac publice, prin afişare sau/şi pe pagina web, condiţiile de eliberare a actelor de studii.
ART. 20
(1) Titularii sau împuterniciţii acestora au dreptul sã solicite eliberarea actelor de studii completate, dupã termenul aprobat de senatul instituţiei, care poate fi cel mult de 12 luni de la finalizarea studiilor, respectiv de douã luni de la confirmarea titlului ştiinţific de doctor.
(2) Un act de studii referitor la studii complete sau parţiale finalizate se elibereazã titularului.
(3) În situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, care sã menţioneze în mod expres faptul cã împuternicitul poate ridica acte de studii, autentificatã la notariat. În cazul cetãţenilor români sau strãini cu domiciliul/reşedinţa în strãinãtate, procura notarialã va fi supralegalizatã sau apostilatã (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de cãtre autoritãţile competente din ţara respectivã.
ART. 21
(1) Înainte de a fi eliberate titularilor/ împuterniciţilor, actele de studii prevãzute cu "Loc pentru timbru sec" (T.S.) se supun aplicãrii timbrului sec al instituţiei.
(2) Un act de studii completat se elibereazã titularului/ împuternicitului, dupã verificarea de cãtre titular/împuternicit a datelor înscrise în actul de studii, pe baza prezentãrii documentului de identitate (carte de identitate sau paşaport valabile) de cãtre acesta şi, dupã caz, a "Fişei de lichidare", din care rezultã cã titularul nu are datorii faţã de instituţie.
(3) Titularul semneazã pentru primire în toate locurile prevãzute pentru semnãtura titularului. Împuternicitul semneazã pentru primire în toate locurile prevãzute pentru semnãtura titularului, mai puţin pe actul de studii; operaţiunea de eliberare se consemneazã în registrul de evidenţã a actelor de studii; numele şi prenumele, calitatea, datele de identificare şi semnãtura împuternicitului se trec în rubrica "Menţiuni" din registrul de evidenţã a actelor de studii.
ART. 22
(1) Actele de studii completate şi neridicate de titulari/împuterniciţi se pãstreazã în arhiva instituţiei cu termen permanent.
(2) Actele de studii completate şi neridicate datoritã decesului titularului pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent ori descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţitã de copie legalizatã a certificatului de deces şi de o declaraţie pe propria rãsundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.
(3) Unei persoane cu reşedinţa în strãinãtate, care adreseazã cererea menţionarã în alin. (2), i se pot elibera actele de studii solicitate prin intermediul ambasadei (consulatului) ţãrii respective în România sau al ambasadei (consulatului) României din ţara de reşedinţã a acesteia.
ART. 23
În registrul de evidenţã a actelor de studii eliberate se consemneazã: numãrul de ordine dat de instituţie; seria şi numãrul formularului; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/ prenumelor tatãlui (mamei, în cazul în care tatãl este necunoscut) şi prenumele titularului; locul şi data naşterii titularului; tipul actului de studii eliberat; instituţia, anul universitar şi sesiunea în care titularul a încheiat studiile; instituţia şi anul universitar în care titularul a promovat examenul de finalizare a studiilor; profilul/domeniul şi specializarea; media examenului de finalizare a studiilor; data eliberãrii actului de studii; numele şi prenumele persoanei care a eliberat actul de studii; semnãtura de primire a actului de studii de cãtre titular/împuternicit; menţiuni.

CAP. V
Întocmirea şi eliberarea duplicatelor actelor de studii

ART. 24
În cazul pierderii, distrugerii complete sau deteriorãrii parţiale a unui act de studii, se poate elibera un duplicat al acestuia dacã în arhiva instituţiei se gãsesc matca (cotorul) actului respectiv şi/sau alte documente legale din care rezultã situaţia studiilor titularului sau, dacã arhiva a fost distrusã în condiţii de forţã majorã (calamitãţi naturale, incendii etc.), prin reconstituirea situaţiei şcolare de cãtre instituţie.
ART. 25
(1) Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul adreseazã, în scris, conducerii instituţiei o cerere, însoţitã de urmãtoarele documente: declaraţie scrisã a titularului actului, autentificatã la notariat, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare şi împrejurãrile în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial; copie legalizatã a certificatului de naştere; douã fotografii - realizate recent, pe hârtie fotograficã, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului; dovada publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a pierderii actului de studii respectiv - în cazul unui act de studii pierdut sau actului de studii în cauzã - dacã acesta este deteriorat parţial; dovada plãţii taxei pentru eliberarea duplicatului.
(2) Depunerea la instituţie a documentelor prevãzute la alin. (1) se poate efectua de cãtre titularul actului de studii în cauzã sau de împuternicitul acestuia.
(3) Pentru publicarea pierderii unui act de studii, titularul acestuia se adreseazã Regiei Autonome "Monitorului Oficial", anunţul urmând sã cuprindã urmãtoarele date: denumirea actului de studii original; numele, iniţiala/iniţialele prenumelui/prenumelor tatãlui (mamei), prenumele titularului; anul finalizãrii studiilor în cauzã; seria şi numãrul actului respectiv, numãrul şi data la care a fost înregistrat în registrul de evidenţã a eliberãrii actelor de studii; denumirea instituţiei emitente.
(4) Actele de studii deteriorate parţial se anuleazã şi se pãstreazã în arhiva instituţiei, în vederea casãrii în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(5) Toate aprobãrile date pentru eliberarea de duplicate se pãstreazã în arhiva instituţiei, cu termen permanent.
ART. 26
(1) Duplicatul actului de studii se realizeazã pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere dupã modelul de referinţã al actului original - dacã nu mai existã formular similar celui original; completarea datelor şi eliberarea duplicatului se efectueazã dupã procedurile prevãzute la actele originale, cu menţiunea cã datele care se înscriu sunt cele existente în documentele specifice (matca actului original, registre matricole, cataloage etc.) din arhiva instituţiei.
(2) Completarea duplicatului unui act de studii se efectueazã dupã procedura generalã prevãzutã la actele originale, cu urmãtoarele înscrisuri suplimentare: într-un spaţiu corespunzãtor - DUPLICAT (scris cu tuş sau cu cernealã de culoare roşie); în partea de sus - seria şi numãrul actului original eliberat; în locurile pentru semnãturile corespunzãtoare celor de pe actul original - (ss); în partea de jos, dreapta - Nr....(numãrul de înregistrare acordat de instituţie din registrul de eliberãri)... din...(data)...; pe verso - "Acest DUPLICAT este eliberat conform deciziei rectorului... (denumirea instituţiei)..., nr.... din...(data).... . Confirmãm autenticitatea înscrisurilor cuprinse în prezentul act de studii.", text care este urmat de funcţiile (Rector, Secretar-şef etc., dupã caz) care sunt înscrise pe actele de studii similare celui în cauzã, la data completãrii duplicatului, şi de semnãturile persoanelor care ocupã funcţiile respective.
ART. 27
(1) Titularul duplicatului unui act de studii îşi poate ridica duplicatul respectiv în termen de o lunã de la aprobarea cererii.
(2) Duplicatele completate şi neridicate se pãstreazã conform prevederilor prezentului regulament.
ART. 28
(1) Eliberarea duplicatelor actelor de studii se efectueazã în condiţiile practicate la eliberarea actelor originale.
(2) În registrul de evidenţã a actelor de studii şi pe matca actului de studii original (când actul de studii s-a eliberat din carnet cu matcã) se înscriu seria şi numãrul duplicatului eliberat.
ART. 29
(1) Duplicatul unui act de studii se elibereazã, de regulã, o singurã datã.
(2) Dacã duplicatul unui act de studii a fost pierdut sau distrus complet în condiţii de forţã majorã (calamitãţi naturale, incendii etc.), titularului i se poate elibera un alt duplicat, la cerere şi pe baza aprobãrii acesteia, în condiţiile prezentate mai sus şi cu menţiunea cã pe acesta se înscriu, suplimentar, seria şi numãrul duplicatului anterior, precum şi data la care acesta a fost eliberat.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 30
(1) În cazul în care titularul constatã greşeli în actul de studii/duplicat dupã o perioadã de timp de la primirea acestuia, titularul se adreseazã în scris conducerii instituţiei care l-a eliberat, în vederea eliberãrii unui nou act de studii/duplicat, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, pe care se scrie, la subsol, nota: "Prezentul/a... (act de studii/duplicat)... înlocuieşte...(actul de studii/duplicatul)... cu seria... şi nr...., precum şi cu nr. de înregistrare... (acordat de instituţie din registrul de eliberãri)... din... (data)..., deoarece acesta (aceasta) conţinea unele greşeli".
(2) Prin decizia rectorului instituţiei documentul greşit se anuleazã şi se arhiveazã, cu termen permanent.
ART. 31
În cazurile în care unele instituţii au fost reorganizate sau desfiinţate, actele de studii originale sau duplicate ale acestora se gestioneazã, se completeazã şi se elibereazã de cãtre instituţiile care pãstreazã arhiva; pe actele eliberate se înscrie şi: "Menţiune Acest act de studii este eliberat de... (denumirea instituţiei)..., care deţine arhiva... (denumirea instituţiei reorganizate/desfiinţate)... unde titularul a finalizat studiile respective".
ART. 32
Studenţilor români sau strãini care au finalizat studii parţiale la instituţii de învãţãmânt superior din strãinãtate şi solicitã continuarea studiilor în instituţii din România li se pot recunoaşte studiile/actele de studii în cauzã, în baza procedurilor legale de recunoaştere a studiilor.
ART. 33
Actele de studii eliberate absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt superior din România pot fi vizate, la cerere, de cãtre Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor din cadrul MECT, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizãrii actelor de studii respective în strãinãtate.
ART. 34
Actele de studii eliberate de instituţiile de învãţãmânt superior din strãinãtate pot fi supuse procesului de evaluare-recunoaştere-echivalare de cãtre Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomelor din cadrul MECT, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia, la cererea titularilor - în vederea utilizãrii actelor de studii respective în România.
ART. 35
(1) În cazurile în care se constatã cã un act de studii eliberat se referã la studii care nu au fost efectuate de cãtre titular, respectiv cã actul de studii este un fals, instituţia care l-a eliberat dispune anularea acestuia şi anunţã instituţiile abilitate, iar titularul, persoanele care au transmis datele, persoanele care l-au completat şi persoanele care l-au semnat sunt rãspunzãtoare potrivit legii.
(2) Anularea unui act de studii în condiţiile alin. (1) este fãcutã publicã, de cãtre instituţia care l-a eliberat, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
ART. 36
Formularele actelor de studii care nu mai sunt valabile sau care nu au fost folosite timp de 10 ani de la achiziţionarea lor se caseazã.
ART. 37
Pentru eliberarea actelor de studii, instituţiile pot percepe taxe, în condiţiile stabilite de senatele universitare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
ART. 38
Dupã finalizarea completã a studiilor, la cerere, absolvenţilor li se elibereazã Adeverinţã de absolvire a studiilor, al cãrei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.

__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016