Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 septembrie 2000  de organizare si functionare a Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 28 septembrie 2000 de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 9 octombrie 2000

CAP. 1
Dispoziţii generale
ART. 1
Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita în continuare regie, asigura administrarea, pãstrarea integritãţii şi protejarea bunurilor aparţinând domeniului public al statului, destinate asigurãrii serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţionalã -, în structura prevãzutã în anexa nr. 2 la hotãrâre, precum şi a bunurilor aparţinând domeniului privat al statului, pe care le are în administrare.
ART. 2
(1) Regia este persoana juridicã şi funcţioneazã pe baza de gestiune economicã şi autonomie financiarã; activitatea acesteia se desfãşoarã în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.
(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplineşte fata de regie atribuţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare pentru ministerul de resort.
ART. 3
Sediul regiei este în municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 2-4, sectorul 1.

CAP. 2
Obiectul de activitate
ART. 4
Obiectul de activitate al regiei îl constituie, în principal:
1. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţionalã -, precum şi a celor proprietate privatã a statului, pe care le are în administrare;
2. asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern, Curtea Constituţionalã şi pentru alte instituţii publice de interes naţional;
3. administrarea, conservarea, protejarea şi întreţinerea imobilelor în care îşi desfãşoarã activitatea Preşedinţia şi Guvernul, pe baza de contracte de prestãri de servicii;
4. administrarea imobilelor cu destinaţie de resedinte oficiale şi a celorlalte locuinţe de protocol;
5. exploatarea, în condiţii de eficienta economicã, a bunurilor mobile şi imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, şi valorificarea comercialã a lor în modalitãţile permise de lege;
6. închirierea spaţiilor de locuit, precum şi a celor cu alta destinaţie decât cea de locuit, în condiţiile legii; închirierea spaţiilor ca sedii pentru ministere, autoritãţi şi instituţii publice, partide politice, asociaţii, fundaţii, unitãţi aparţinând cultelor religioase, unitãţi din domeniul presei sau al editurilor, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
7. valorificarea, prin negociere, la tarife stabilite pe criterii economice, cãtre alţi beneficiari a capacitãţilor rãmase disponibile în anumite perioade, de maximum 3 luni, dupã asigurarea serviciilor de reprezentare şi protocol şi a celor necesare instituţiilor publice centrale;
8. prestarea de servicii specifice pentru întreţinerea sediilor administrative ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici;
9. executarea lucrãrilor de conservare, întreţinere, construcţii şi reparaţii la imobilele şi instalaţiile proprii, precum şi pentru terţi; executarea de confecţii metalice şi din lemn;
10. prestarea de servicii specifice în domeniile hotelier şi alimentaţie publica, de agrement şi de refacere fizica, activitãţi de asistenta sanatoriala;
11. conservarea, dezvoltarea şi valorificarea, în condiţiile legii, a fondului forestier, agricol şi cinegetic, creşterea pasarilor, piscicultura, apicultura;
12. producţia agricolã, vegetala şi animala, şi valorificarea acesteia; prelucrarea şi conservarea legumelor şi a fructelor, fabricarea bãuturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate şi a branzeturilor, fabricarea produselor de panificatie şi patiserie, cultura florilor şi plantelor ornamentale, prelucrarea şi conservarea carnii;
13. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
14. argasirea şi finisarea blanurilor, confecţionarea articolelor din blana;
15. producţie poligrafica şi editoriala; realizarea tipariturilor pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern, Curtea Constituţionalã, ministere, alte instituţii publice centrale şi alţi beneficiari;
16. producerea şi emiterea, în condiţiile legii, a paşapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor şi a altor documente şi tiparituri cu caracter special; tipãrirea de formulare tipizate şi/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activitãţii financiar-contabile şi de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, înscrisuri de stat, acte de identitate şi imprimate confidenţiale, carnete de munca, carnete de marinar, carnete de sãnãtate şi cãrţi de alegator;
17. alte activitãţi anexe producţiei de tiparituri; producţia de accesorii pentru utilaje tipografice; producţia de bannere;
18. comerţ cu amãnuntul şi cu ridicatã, activitãţi de alimentaţie publica, operaţiuni de export-import;
19. fabricarea stampilelor din cauciuc şi a altor însemne specifice fiecãrei instituţii solicitante;
20. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei prin concesionarea drepturilor de vânzare altor agenţi economici sau prin reţea proprie;
21. efectuarea operaţiunilor de transport şi a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
22. efectuarea de experimentari, studii, prognoze şi norme în domeniul specific de activitate;
23. organizarea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesionalã în domeniul specific de activitate;
24. asigurarea, conform prevederilor legale în vigoare, a colaborãrii şi cooperãrii tehnice, ştiinţifice şi tehnologice cu firme din ţara şi din strãinãtate, în sistem de reprezentare şi/sau prin asociere pentru produsele specifice domeniului de activitate;
25. organizarea de licitaţii în domeniu, în ţara şi în strãinãtate;
26. administrarea parcului auto propriu şi asigurarea prestaţiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului şi pentru activitãţile de reprezentare şi protocol;
27. servicii de transport intern şi internaţional; service auto; şcoala de soferi; producţie de piese de schimb şi subansambluri pentru mijloace de transport auto;
28. activitãţi legate de gestionarea salilor de spectacole, organizarea de expoziţii, proiectia de filme, jocuri distractive şi de noroc;
29. tranzacţii imobiliare;
30. activitãţi specifice agentiilor de turism;
31. realizarea altor activitãţi care au legatura cu obiectul sau de activitate.

CAP. 3
Patrimoniul şi structura regiei
ART. 5
(1) Patrimoniul regiei este de 828.292.370 mii lei, potrivit bilanţului contabil încheiat la data de 30 iunie 2000.
(2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes naţional - de reprezentare şi protocol - regia are în administrare bunurile din domeniul public al statului prevãzute în anexa nr. 3 la hotãrâre.
(3) Bunurile din domeniul privat al statului aflate în administrarea regiei sunt prevãzute în anexa nr. 4 la hotãrâre.
(4) Regia este proprietara bunurilor prevãzute în anexa nr. 5 la hotãrâre, iar în exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom de aceste bunuri, în vederea realizãrii scopului pentru care a fost constituitã.
(5) Regia nu poate aduce ca aport în cadrul operaţiunilor de asociere bunurile din domeniul public al statului pe care le are în administrare.
ART. 6
(1) Regia are în structura sa sucursalele şi complexele, cu statut de unitãţi fãrã personalitate juridicã, prevãzute în anexa nr. 2 la hotãrâre.
(2) Modul de organizare şi funcţionare a sucursalelor şi complexelor, relaţiile acestora cu regia, precum şi relaţiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare aprobate de administratorul/administratorii regiei.
(3) Structura organizatoricã şi funcţionalã a sucursalelor şi complexelor, precum şi modificarea repartizãrii patrimoniului între acestea se aproba de administratorul/administratorii regiei, cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

CAP. 4
Conducerea şi gestionarea activitãţii regiei
ART. 7
(1) Conducerea şi gestionarea activitãţii regiei sunt asigurate, în condiţiile legii, de administrator/administratori, în limita competentelor şi atribuţiilor stabilite prin contractul de administrare sau prin actul de numire, dupã caz. Administratorul unic sau preşedintele consiliului de administraţie este şi director general al regiei, calitate în care asigura conducerea activitãţii curente a regiei.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a criteriilor de performanta ale regiei, stabilite şi negociate anual, administratorul/administratorii au urmãtoarele atribuţii:
1. reprezintã regia în relaţiile cu autoritãţile publice, cu terţe persoane fizice şi juridice;
2. încheie acte juridice în numele regiei, conform legii;
3. iau mãsurile necesare pentru realizarea sarcinilor încredinţate de ministerul de resort sau prevãzute de lege;
4. concep şi aplica strategii şi/sau politici de dezvoltare a regiei;
5. selectioneaza, angajeazã şi concediazã personalul, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de munca;
6. negociaza contractul colectiv de munca şi încheie contractele individuale de munca;
7. dispun şi iau deciziile care se impun, potrivit legii, pentru a asigura bunul mers al regiei şi gestionarea pe principii de eficienta economicã a întregii activitãţi şi a întregului patrimoniu;
8. aproba structura organizatoricã şi funcţionalã a sucursalelor şi complexelor regiei, precum şi organigramele şi statele de funcţii ale acestora;
9. analizeazã şi aproba listele cuprinzând lucrãrile de investiţii proprii, asigura avizarea documentaţiilor tehnico-economice, urmãresc modul de realizare a lucrãrilor şi asigura condiţiile necesare pentru punerea în funcţiune la termen a obiectivelor de investiţii;
10. propun, potrivit legii, investiţiile a cãror valoare este de competenta altor organe;
11. supun spre aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli;
12. propun spre aprobare ministerului de resort bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi;
13. organizeazã şi exercita controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;
14. închiriazã şi concesioneaza, în condiţiile legii, bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea regiei;
15. stabilesc, în condiţiile legii, modul de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul regiei;
16. fundamenteazã planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreţinerea şi conservarea bazei materiale destinate activitãţilor de reprezentare şi protocol, în vederea cuprinderii cheltuielilor respective în bugetele instituţiilor beneficiare;
17. încheie, în numele regiei, contracte de împrumut pe termen lung, mediu şi scurt şi negociaza cu bãncile modul de rambursare a împrumuturilor, conform prevederilor legale;
18. aproba înstrãinarea bunurilor mobile şi imobile din proprietatea regiei, cu respectarea prevederilor legale;
19. aproba preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestaţiile regiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
20. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea regiei cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din strãinãtate, precum şi participarea regiei la constituirea de societãţi comerciale, cu avizul Secretariatului General al Guvernului;
21. aproba şi dispun, în condiţiile legii, luarea mãsurilor pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajaţilor regiei şi, dupã caz, ai sucursalelor şi complexelor;
22. asigura respectarea reglementãrilor legale privind protecţia mediului înconjurãtor pentru patrimoniul şi activitãţile specifice regiei;
23. aproba regulamentul de ordine interioarã al regiei şi regulamentele de organizare şi funcţionare a sucursalelor şi complexelor, precum şi normele de protecţie şi securitate a muncii şi cele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor;
24. aproba normele de perisabilitate şi scazamintele pentru sucursalele şi complexele din structura regiei;
25. aproba, atunci când este cazul şi când exista justificãri întemeiate, lipsurile peste normele legate de scazamintele stabilite la pct. 24;
26. dispun punerea în aplicare a hotãrârilor definitive şi irevocabile ale instanţelor judecãtoreşti cu privire la retrocedarea de bunuri şi valori;
27. aproba cumpãrarea de bunuri constituind imobilizari corporale şi bunuri mobile, care se afla în faza de retrocedare ca urmare a hotãrârilor instanţelor judecãtoreşti, definitive şi irevocabile, dacã retrocedarea ar avea impact negativ asupra activitãţii regiei;
28. organizeazã activitãţi de formare şi perfecţionare profesionalã a salariaţilor, urmãrind pregãtirea specifica şi reorientarea unor categorii de salariaţi, în contextul mutatiilor ce intervin în obiectul de activitate al regiei;
29. sesizeazã instanţele de judecata şi formuleazã plângeri penale impotriva persoanelor fizice şi juridice care aduc atingere patrimoniului regiei;
30. adopta orice alte mãsuri şi decizii menite sa asigure bunul mers al activitãţii regiei.
ART. 8
(1) Directorul general al regiei poate constitui un comitet director la nivel de regie şi la nivelul fiecãrei sucursale şi al fiecãrui complex, cãruia îi deleagã o parte din atribuţiile sale.
(2) Comitetul director la nivel de regie este format din directorul general al regiei şi directorii executivi, iar comitetul director la nivel de sucursale şi complexe este format din directorul coordonator şi directorii executivi sau şefii de servicii, dupã caz.
(3) Pe perioada absentei de la serviciu directorul general al regiei deleagã atribuţiile sale unui director executiv.
(4) Comitetul director se intalneste în şedinţa saptamanala pentru rezolvarea operativã a problemelor curente.
(5) Comitetul director din sucursale şi complexe prezintã trimestrial raportul sau de activitate directorului general.
(6) Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolutã a voturilor membrilor sãi. Votul nu poate fi dat prin delegaţie.
(7) În comitetul director directorul general poate atrage specialişti din diverse sectoare de activitate, remuneraţi pe baza de convenţii civile de prestãri de servicii, încheiate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
ART. 9
Administratorul/administratorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie stabilitã potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 10
Fãrã autorizarea administratorului/administratorilor membrii comitetului director nu pot avea calitatea de administratori, membri în comitetul director, cenzori sau asociaţi cu rãspundere nelimitatã în societãţi comerciale concurente sau având acelaşi obiect de activitate cu cel al regiei şi nu pot exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau prin intermediul altei persoane, sub sancţiunea revocãrii şi rãspunderii pentru daune.
ART. 11
Dupã încheierea bilanţului contabil anual şi a contului de profit şi pierderi administratorul/administratorii prezintã Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitãţii desfãşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pe anul în curs.
ART. 12
Gestiunea regiei este asigurata de administratorul/administratorii acesteia şi este controlatã de organele de specialitate ale statului.

CAP. 5
Bugetul şi administrarea acestuia. Relaţii financiare
ART. 13
(1) Regia întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finanţelor.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale sucursalelor şi complexelor din structura regiei asigura funcţionarea corecta şi dezvoltarea tehnologicã, la nivelul standardelor, ale activitãţilor de producţie, prestãri de servicii, întreţinere, protejare şi conservare a bunurilor din domeniul public al statului destinate activitãţii de reprezentare şi protocol.
(3) Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se aproba de Ministerul Finanţelor şi se publica în Monitorul Oficial al României.
(4) Sucursalele şi complexele îşi organizeazã şi îşi conduc evidenta contabila în conformitate cu prevederile legale. Acestea întocmesc anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ca pãrţi integrante din bugetul, respectiv bilanţul, regiei.
ART. 14
Operaţiunile de încasãri şi plati în lei şi în valuta se efectueazã de regie prin conturi deschise la bãnci şi prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.

CAP. 6
Relaţii comerciale
ART. 15. - Relaţiile comerciale dintre regie şi terţi se bazeazã pe raporturi
contractuale.
ART. 16
(1) Preţurile şi tarifele pentru produsele şi prestãrile de servicii executate de regie se stabilesc potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
(2) Pentru produsele şi serviciile realizate cu titlu de monopol de stat preţurile şi tarifele se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.

CAP. 7
Dispoziţii finale
ART. 17
(1) Litigiile de orice fel în care este implicata regia sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti, potrivit legii.
(2) În litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, în instanta regia sta în nume propriu.
(3) În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public şi privat al statului pe care le administreazã regia are obligaţia sa arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civilã şi ale <>Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia. Regia rãspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
ART. 18
Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completeazã cu celelalte prevederi legale care reglementeazã activitatea regiilor autonome.ANEXA 2

○ LISTA
cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.○ DENUMIREA SEDIUL OBIECTUL DE ACTIVITATE
crt. SUCURSALEI ○─────────────────────
LOCALITATEA JUDEŢUL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. SUCURSALA BUCUREŞTI, SECTOR 5 . administrarea, conservarea, protecţia
PENTRU ADMI- sos. Co- şi întreţinerea patrimoniului public
NISTRAREA troceni destinat asigurãrii serviciilor de
PATRIMONIULUI nr. 1-3 reprezentare şi protocol pentru
DE INTERES Presedintie în principal, precum şi
NAŢIONAL, pentru alte instituţii publice de
BUCUREŞTI interes naţional;
. asigurarea de servicii de reprezen-
tare şi protocol în principal pentru
Presedintie, precum şi pentru alţi
beneficiari.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. SUCURSALA Comuna ILFOV . administrarea, conservarea, protecţia
AGROSILVICA CIOLPANI şi întreţinerea patrimoniului public
ŞI DE Sos. destinat asigurãrii serviciilor de
AGREMENT Bucureşti reprezentare şi protocol pentru
SCROVISTEA Ploiesti Presedintie în principal, precum şi
cu subunitatea km. 32 pentru alte instituţii publice de
Complex interes naţional;
SNAGOV- Comuna ILFOV . protejarea şi valorificarea fondului
PARC CIOLPANI silvic şi agricol ce constituie
sat rezervatie naturala;
Izvorani . reprezentare şi protocol în principal
pentru Presedintie, precum şi pentru
alţi beneficiari;
. exploatare forestierã;
. conservarea, dezvoltarea şi
valorificarea fondului forestier,
agricol şi cinegetic ce constituie
rezervatie naturala;
. creşterea pasarilor;
. piscicultura;
. apicultura;
. prestãri servicii specifice în
domeniul hotelier şi alimentaţiei
publice, activitate comercialã cu
amãnuntul şi cu ridicatã, alte
servicii;
. operaţiuni de export - import;
. servicii de agrement şi jocuri de
noroc în condiţiile legii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. SUCURSALA Comuna ILFOV . asigurarea de servicii de reprezen-
PENTRU SNAGOV tare şi protocol pentru diversi
REPREZENTARE beneficiari;
ŞI PROTOCOL . administrarea imobilelor de protocol
"SNAGOV" şi închirierea acestora în condiţiile
legii;
. prestãri servicii hoteliere şi de
alimentaţie publica, activitãţi
comerciale, cu amãnuntul şi cu
ridicatã;
. producţie agricolã vegetala şi
valorificarea acesteia;
. servicii de agrement şi jocuri de
noroc, în condiţiile legii;
. servicii transport naval.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
. administrarea, conservarea, protecţia
4. SUCURSALA PREDEAL BRAaOV şi întreţinerea patrimoniului public
PENTRU Str.Nicolae şi a celui propriu;
REPREZENTARE Balcescu . asigurarea de servicii de reprezen-
ŞI PROTOCOL nr. 39 tare şi protocol pentru Senat, Camera
"PREDEAL" cu Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi
subunitati: Curtea Constituţionalã;
. valorificarea bazei materiale şi
COVASNA COVASNA prestarea de servicii de protocol
- Complexul Str.Valea pentru ministere şi alţi beneficiari;
"BRADUL" Zanelor . producţie agricolã şi valorificarea
Covasna nr. 10 acesteia;
şi . prestãri servicii hoteliere şi de
- Complexul PALTINIS SIBIU alimentaţie publica, activitãţi
"CINDRELUL" comerciale cu amãnuntul şi ridicatã;
. fabricarea produselor de panificatie
şi patiserie;
. activitãţi ale agentiilor de turism;
. activitãţi de asistenta sanatoriala;
. jocuri de noroc şi servicii de
. agrement, în condiţiile legii;
. transporturi de persoane.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
. administrarea, conservarea, protecţia
5. SUCURSALA SINAIA PRAHOVA şi întreţinerea patrimoniului public
PENTRU Str. şi a celui propriu;
REPREZENTARE Pelesului . asigurarea de servicii de reprezen-
ŞI PROTOCOL nr. 2 tare şi protocol pentru Senat,
"SINAIA" Camera Deputaţilor, Presedintie,
Guvern şi Curtea Constituţionalã;
. valorificarea bazei materiale şi
prestarea de servicii de protocol
pentru ministere şi alţi beneficiari;
. prestãri servicii hoteliere şi de
alimentaţie publica, activitãţi
comerciale cu amãnuntul şi ridicatã;
. cultura florilor şi plantelor
ornamentale;
. fabricarea produselor de panificatie
şi patiserie;
. jocuri de noroc şi servicii de
agrement, în condiţiile legii;
. închirieri mijloace de transport;
. organizarea şi efectuarea de
propaganda publicitara pentru
activitatea turistica şi comercialã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
. administrarea, conservarea, protecţia
6. SUCURSALA BAILE VALCEA şi întreţinerea patrimoniului public
PENTRU OLANESTI şi a celui propriu;
REPREZENTARE Aleea . asigurarea de servicii de reprezen-
ŞI PROTOCOL Salcamilor tare şi protocol pentru Senat, Camera
"OLANESTI" nr. 2 Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi
Curtea Constituţionalã;
. valorificarea bazei materiale şi
prestarea de servicii de protocol
pentru ministere şi alţi beneficiari
. producţie agricolã vegetala şi
animaliera ai valorificarea acesteia;
. prestãri servicii hoteliere şi de
alimentaţie publica, comerţ cu
amãnuntul şi cu ridicatã, producţie
pomicola, floricola, legumicola;
. transport naval de persoane;
. activitãţi de asistenta sanatoriala;
. servicii de agrement şi jocuri de
noroc, în condiţiile legii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
NEPTUN CONSTANTA . administrarea, conservarea protecţia
7. SUCURSALA MANGALIA şi întreţinerea patrimoniului public
PENTRU Club-Bazin şi a celui propriu;
REPREZENTARE . asigurarea de servicii de reprezen-
ŞI PROTOCOL tare şi protocol pentru Senat, Camera
"NEPTUN" Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi
Curtea Constituţionalã,
. valorificarea bazei materiale şi
prestarea de servicii de protocol
pentru ministere şi alţi beneficiari;
. prestaţii hoteliere şi de agrement,
alimentaţie publica, comerţ cu
amãnuntul şi ridicatã;
. producţie agricolã şi valorificarea
acesteia;
. cultura florilor şi plantelor
ornamentale;
. activitãţi specifice agentiilor de
turism;
. activitãţi privind operaţiuni de
import-export;
prestãri servicii de agrement şi
jocuri de noroc, în condiţiile legii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. SUCURSALA CLUJ-NAPOCA CLUJ . asigurarea de servicii de reprezen-
PENTRU Str. Napoca tare şi protocol pentru diversi
REPREZENTARE nr. 16 beneficiari;
ŞI PROTOCOL . administrarea imobilelor de protocol
CLUJ-NAPOCA şi închirierea acestora în condiţiile
"VICTORIA" legii;
CLUJ-NAPOCA . prestãri servicii hoteliere şi de
alimentaţie publica, comerţ cu
amãnuntul şi cu ridicatã, de agrement
şi jocuri de noroc;
. producţie agricolã vegetala şi
animaliera şi valorificarea
acesteia;
. piscicultura;
. prelucrarea şi conservarea
fructelor şi legumelor;
. fabricarea bãuturilor alcoolice
distilate;
. industrializarea şi valorificarea
producţiei auxiliare activitãţilor
de baza ale acesteia.
. extractia şi prepararea turbei;
. administrarea parcului auto propriu
şi prestarea de servicii de transport
intern:
. întreţinerea şi repararea
autovehiculelor (service auto);
. servicii de editura şi şcoala de
soferi amatori;
. lucrãri de construcţii.
. activitãţi privind operaţiuni de
import - export.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. SUCURSALA SUCEAVA SUCEAVA . administrarea, conservarea, protecţia
PENTRU Str. Vasile şi întreţinerea patrimoniului public
REPREZENTARE Bumbac şi a celui propriu;
ŞI PROTOCOL nr. 4-8 . asigurarea de servicii de reprezen-
SUCEAVA tare şi protocol pentru diversi
beneficiari;
. administrarea imobilelor de protocol
şi închirierea acestora în condiţiile
legii;
. prestãri servicii hoteliere şi de
alimentaţie publica, comerţ cu
amãnuntul şi cu ridicatã;
. fabricarea produselor de panificatie
şi patiserie;
. producţie agricolã vegetala şi
animaliera şi valorificarea acesteia;
. activitãţi privind operaţiuni de
import-export;
. tranzacţii imobiliare;
. servicii de agrement şi de refacere
fizica şi jocuri de noroc, în
condiţiile legii;
. activitãţi ale agentiilor de turism;
. alte prestãri de servicii.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. SUCURSALA BUCUREŞTI, SECTOR 2 . administrarea, conservarea, protecţia
PENTRU str. I.L. şi întreţinerea patrimoniului public
ADMINISTRAREA Calderon şi a celui propriu;
IMOBILELOR DE nr. 16 . administrarea imobilelor de protocol
PROTOCOL ŞI A şi a celor destinate sediilor unor
SEDIILOR ministere şi ale altor autoritãţi
AUTORITĂŢILOR . administrarea locuinţelor de protocol
PUBLICE cu BUCUREŞTI atribuite demnitarilor pe durata
subunitatea str. Luigi exercitãrii funcţiei şi, respectiv, a
UNITATEA PENTRU Cazzavillan resedintelor oficiale repartizate
ÎNTREŢINERE, nr. 16, potrivit legii;
REPARAŢII, Sector 1 . administrarea locuinţelor, altele
CONSTRUCŢII ŞI decât cele de protocol, construite
INSTALAŢII din fondurile statului sau cele
construite sau achiziţionate din
fondurile proprii, înscrise în
patrimoniul sau, cu drept de
dispoziţie asupra acestora, în
condiţiile legii;
. executarea lucrãrilor de conservare,
întreţinere, construcţii şi
reparaţii la imobile şi instalaţii;
. închirierea spaţiilor de locuit,
precum şi a celor cu alta destinaţie
decât cea de locuit;
. prestãri servicii specifice pentru
întreţinerea sediilor administrative
ale instituţiilor şi societãţilor
comerciale;
. operaţiuni imobiliare; executarea
lucrãrilor de construcţii, insta-
latii, izolaţii, vopsitorii,
zugraveli, tâmplãrie etc.;
. activitãţi de întreţinerea şi
repararea clãdirilor şi construc-
tiilor speciale;
. confecţii metalice şi din lemn;
. valorificarea productiilor auxiliare
activitãţilor de baza;
. transport de materiale.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. SUCURSALA BUCUREŞTI, SECTOR 1 . realizarea tipariturilor pentru
POLIGRAFICA str. Senat, Camera Deputaţilor,
"BUCURESTII Hrisovului Presedintie, Guvern, Curtea
NOI" nr. 18 A Constituţionalã, ministere, alte
instituţii publice centrale şi alţi
beneficiari;
. producerea, în condiţiile legii, de
cecuri bancare şi de alocaţii,
diplome şi certificate pentru studii,
certificate de naştere, certificate de
cãsãtorie, certificate de deces;
tipãrirea altor hârtii de valoare şi
cu regim special;
. producerea şi emiterea, în condiţiile
legii, a paşapoartelor, a permiselor
de conducere auto, a certificatelor
de înmatriculare a autovehiculelor;
tipãrirea de formulare tipizate
şi/sau cu regim special, documente
cu caracter administrativ specifice
activitãţii financiar-contabile şi de
trezorerie; titluri de stat, titluri
de proprietate, înscrisuri de stat,
acte de identitate şi imprimate
confidenţiale, carnete de munca,
carnete de marinar, carnete de
sãnãtate şi cãrţi de alegator;
. activitate editoriala şi tipãrirea
de publicaţii periodice, cãrţi
beletristica, albume, reviste,
pliante etc.;
. oferirea de servicii de pre-press
(scanare, procesare imagine,
separatii de culoare, proofing etc.)
. asigurarea de servicii de finisare a
producţiei tipografice;
. producţia de banner-e;
. alte servicii specifice activitãţii
tipografice.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. SUCURSALA DE BUCUREŞTI, SECTOR 1 . administrarea parcului auto propriu
TRANSPORT B-dul şi asigurarea prestaţiilor de tran-
"BUCURESTII Bucurestii sport pentru activitãţile de
NOI" Noi nr. 40 reprezentare şi protocol;
. servicii de transport internaţional
şi intern - de persoane şi mãrfuri;
. service auto;
. şcoala de soferi;
. producţie de piese de schimb şi
subansambluri;
. activitãţi comerciale în domeniul
sau, operaţiuni de import-export;
. comisionar în vama.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. SUCURSALA BUCUREŞTI, SECTOR 1 . producţie agricolã vegetala şi
AGROINDUS- sos. animaliera pentru unitãţile de
TRIALA Bucureşti- reprezentare şi protocol, precum şi
BANEASA Ploiesti pentru terţi;
nr. 107 . prelucrarea şi conservarea carnii;
. fabricarea produselor lactate şi a
branzeturilor;
. activitãţi comerciale cu amãnuntul,
de alimentaţie şi cu ridicatã,
operaţiuni de import-export;
. fabricarea bãuturilor alcoolice;
. industrializarea produselor din
obiectul sau de activitate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
. producţie agricolã vegetala şi
14. SUCURSALA Comuna ILFOV animaliera pentru unitãţile de
AGROINDUS- MAGURELE reprezentare şi protocol, precum şi
TRIALA Str. pentru terţi;
MAGURELE Atomistilor . prelucrarea şi conservarea carnii;
nr. 1 . creşterea animalelor pentru blana;
. fabricarea produselor pentru hrana
animalelor;
. industrializarea şi valorificarea
producţiei auxiliare activitãţilor
de baza ale acesteia;
. argasirea şi finisarea blanurilor;
. confecţionarea articolelor din blana;
. activitãţi comerciale cu amãnuntul,
de alimentaţie şi cu ridicatã,
operaţiuni de import-export.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. SUCURSALA BUCUREŞTI SECTOR 1 . producţie agricolã vegetala pentru
AGROINDUS- Sos.Campu- unitãţile de reprezentare şi
TRIALA Pipera, protocol, precum şi pentru terţi;
PIPERA nr. 1A . cultura florilor şi plantelor
ornamentale;
. piscicultura;
. prelucrarea şi conservarea fructelor
şi legumelor;
. activitãţi comerciale cu amãnuntul,
de alimentaţie şi cu ridicatã;
. operaţiuni de import-export;
. mica industrie.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
. administrarea, conservarea,
16. SUCURSALA BUCUREŞTI, SECTOR 1 protejarea şi întreţinerea
"SALA Intrarea patrimoniului public de interes
PALATULUI" Cretulescu naţional aflat în administrarea sa;
nr. 1 . activitãţi legate de gestionarea
salilor de spectacole;
. organizarea de expoziţii;
. proiectia de filme;
. activitãţi comerciale, cu amãnuntul
şi de alimentaţie, operaţiuni de
import-export;
. jocuri distractive şi de noroc;
. organizarea şi desfãşurarea de
servicii pentru conferinţe, congrese
interne şi internaţionale,
manifestãri ştiinţifice şi
social-culturale cu caracter
naţional şi internaţional;
. organizarea de servicii turistice,
microproducţie;
. organizarea şi efectuarea de
propaganda publicitara corespun-
zatoare obiectului de activitate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. S.R.P. Al. SECTOR 1 . administrarea, conservarea, protecţia
"TRIUMF" Alexandru şi întreţinerea bunurilor din
cu subunitati: nr. 45 patrimoniul public şi privat al
Bucureşti, statului;
- COMPLEX DE . asigurarea de servicii de reprezen-
REPREZENTARE -"- tare şi protocol pentru Senat,
ŞI PROTOCOL Camera Deputaţilor, Presedintie,
"TRIUMF" Guvern şi Curtea Constituţionalã şi
alţi beneficiari;
- COMPLEX CASE -"- . valorificarea bazei materiale şi
DE OASPETI prestarea de servicii de protocol
"BUCUREŞTI" pentru ministere şi alţi beneficiari;
. producţia agricolã şi valorificarea
- COMPLEX DE Comuna ILFOV acesteia;
REPREZENTARE SNAGOV . prestaţii hoteliere şi activitãţi
ŞI PROTOCOL comerciale cu amãnuntul, de
"SNAGOV" alimentaţie publica şi cu ridicatã;
. operaţiuni de import-export.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18 ACTIVITATEA str. . conform art. 4 pct. 1-31 din
PROPRIE A Molier, SECTOR 1 Regulamentul de organizare şi
REGIEI nr. 2-4 funcţionare (Anexa nr.1).
cu sub- Bucureşti
unitãţile:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- COMPLEX B-dul Iancu SECTOR 1 . prestãri servicii:
"PALAT de Hunedoara - asigura transportul demnitarilor şi
VICTORIA" 3-5 aparatului de lucru al
departamentelor guvernului;
- executa lucrãri de întreţinere şi
reparatie: întreţinere şi reparaţii
la autovehiculele din parc,
întreţinere şi reparaţii la
clãdirile din patrimoniu
(zidãrie, vopsitorie, zugraveli,
decoratiuni interioare, instalaţii
sanitare, instalaţii electrice,
tâmplãrie, tapiterie, spalatorie,
curãţenie, tinichigerie, lacatuserie),
întreţinere şi reparaţii la spaţiile
verzi şi spaţiilor din jurul cladi-
rilor din patrimoniu, întreţinere şi
reparaţii la ascensoare, întreţinere,
exploatare, reparatie la centralele
termice proprii, întreţinere, repa-
ratii şi mutari mobilier;
- executa servicii de închirieri:
autoturisme cu soferi, clãdiri,
personal de specialitate;
- executa servicii de gestiune,
administrare şi vânzãri de utilitãţi
şi servicii: apa-canal, energie
termica, energie electrica;

. activitãţi de protocol şi
reprezentare:
- organizãri de vizite ale unor
demnitari strãini;
- organizãri de vizite ale primului
ministru în strãinãtate;
- elaborarea documentelor activi-
tatilor protocolare;
- obţinerea aprobãrilor necesare şi
confecţionarea de paşapoarte
diplomatice, de serviciu şi simple;
- obţinerea vizelor de la ambasadele
acreditate la Bucureşti;

. achiziţii de bunuri şi materiale:
- achiziti de piese de schimb,
carburanţi, lubrifianţi, aditivi şi
cosmetice pentru autoturismele
din parc;
- achiziţii de materiale pentru
protecţia muncii şi P.S.I.;
- achiziţii de materiale de
întreţinerea curãţeniei în clãdirile
aflate în administrare;
- achiziţii de flori de gradina,
buchete de flori şi aranjamente
florale pentru activitãţi;
- achiziţii de contracte de prestãri
servicii de la unitãţi specializate.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- COMPLEX BUCUREŞTI SECTOR 1 . administrarea, conservarea, protecţia,
"PALAT Sos. întreţinerea bunurilor din patri-
ELISABETA" Kiseleff moniul public şi privat al statului,
nr. 28 bis asigurarea de servicii de reprezen-
tare şi protocol pentru Senat, Camera
Deputaţilor, Presedintie, Guvern,
Curtea Constituţionalã (cazare, masa,
agrement);
. prestaţii hoteliere şi alimentaţie
publica;
. activitãţi ale agenţilor de turism;
. activitãţi comerciale cu amãnuntul şi
ridicatã operaţiuni import-export.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- COMPLEX DE BUFTEA ILFOV . prestarea de servicii de protocol
PRODUCŢIE ŞI Str. pentru ministere şi alţi beneficiari;
PRESTAŢII Stirbei . producţie agricolã şi valorificarea
"BUFTEA" Voda acesteia;
nr. 2 . activitãţi comerciale, operaţiuni
de import-export;
. prestaţii hoteliere şi de alimentaţie
publica, activitate comercialã cu
amãnuntul şi ridicatã.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


ANEXA 3

LISTA
cuprinzând bunurile imobile din domeniul public al statului,
aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului
Protocolului de Stat"

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea imobilului şi adresa Teren
crt. -mp-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI


DE INTERES NAŢIONAL - BUCUREŞTI
-------------------------------───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Complex PALAT COTROCENI 186.613,70
compus din 5 corpuri de clãdiri cu anexe şi terenul aferent
din Sos. Panduri nr. 92, sector 5, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA AGROSILVICA ŞI DE AGREMENT SCROVISTEA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Complex SCROVISTEA compus din: 25.618.000
4 vile, corp administrativ, corp garda, Club bazin,
popicarie, crama, ferme şi secţii de producţie, crescatorie
fazani, piscicultura, padure şi terenul aferent din Scrovistea,
Sos. Bucureşti-Ploiesti Km. 32, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SNAGOV

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Teren Rustica-Crama conţinând vii, livezi, arabil şi padure 123.860,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL PREDEAL

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Vila "POSTAVARUL" cu construcţii speciale şi terenul aferent 14.743,60
din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr. 38, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Vila "IZVORUL" şi terenul aferent din Predeal, 13.426,73
str. Nicolae Balcescu nr. 36, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Vila "CARPAŢI" cu garaj, construcţii speciale şi terenul 19.934,00
aferent din Predeal, str. Nicolae Balcescu nr. 21,
jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Vila "PAJURA" cu bar, popicarie, centrala termica şi terenul 6.176,00
aferent din Poiana Braşov, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Vila "COVASNA" cu terenul aferent din Covasna, str. Valea 17.107,21
Zanelor nr. 10, jud. Covasna
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE EI PROTOCOL SINAIA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Complex FOISOR compus din: Palatul FOISOR, Casa Veche a 165.553,00
Gradinii, Casa Noua a Gradinii, Casa Papusii, sere,
casa heliport, anexe şi construcţii speciale, parc şi
padure cu terenul aferent din Sinaia, Aleea Pelesului
nr. 2, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Complex turistic FURNICA compus din: hotel cu 3 corpuri, 10.859,51
terasa, grup gospodãresc (centrala termica, spalatorie)
cu terenul aferent din Sinaia, str. Furnica nr. 50,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Hotel ECONOMAT compus din 3 corpuri de clãdire şi depozit 26.870,64
alimentar, cu terenul aferent, incl. Poiana Pelesului,
din Sinaia, Aleea Carmen Sylva, nr. 2, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Vila 1 ECONOMAT-clãdire administrativã cu centrala termica şi 32.592,29
terenul aferent- Sinaia, Aleea Carmen Sylva nr. 2,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Vila "SIPOT" cu terenul aferent din Sinaia, 2.085,39
Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Uzina electrica cu terenul aferent din Sinaia, 4.240,04
Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Vila "CAVALERI" cu terenul aferent din Sinaia, 13.038,67
Aleea Carmen Sylva nr. 2, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Cabana "VULPARIE" cu anexe - grajduri, magazii - şi 7.246,59
terenul aferent din Sinaia, Aleea Vulparie, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Vila "Aleea Lacului" cu construcţia anexa şi terenul 1.466,74
aferent din Sinaia, Aleea Lacului, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Vila 13 "CERBUL" cu terenul aferent din Sinaia-Cumpatul, 524,42
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Teren Poiana Stanii din Poiana Stanii - Sinaia, jud. Prahova 666,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Braseria "POSADA" cu terenul aferent din Posada, jud. Prahova 1.315,57
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Casa taraneasca "POSADA" cu terenul aferent din Posada, 10.585,74
jud. Prahova .
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLANESTI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Complex PALAT OLANESTI compus din corp vechi şi nou, cabana, 115.806,05
centrala termica, heliport, padure şi terenul aferent din
Olanesti, Aleea Salcamilor nr. 2, jud. Valcea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Castel SAVARSIN cu construcţii anexe şi terenul aferent 194.857,00
din Savarsin, jud. Arad
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Complex MICESTI compus din casa de oaspeti, castel de 131.132,63
vanatoare, popicarie, casa taraneasca, bazin de inot
şi terenul aferent din Micesti, comuna Maracineni,
jud. Arges
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Vila BUJORENI cu centrala termica şi terenul aferent 26.464,77
din Ramnicu Valcea, str. Calea lui Traian, jud. Valcea
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Complex LOTUS cu vilele Nufarul, Trandafirul, Ghiocelul, 134.883,69
Lotus şi anexele: piscina, baile reci, lac, debarcader,
plaja şi terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Heliport Neptun cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, 48.642,19
jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Imobil Centrul de conferinţe CLUB BAZIN cu terenul aferent 16.627,45
din Neptun-Mangalia, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29. Vila PANSELUTA cu terenul aferent din Neptun-Mangalia, jud. 12.073,66
Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30. Vila AGIGEA cu terenul aferent din Eforie Nord, str. Tudor 6.972,18
Vladimirescu, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31. Casa de oaspeti cu ferma "BRADET" nr. 2, construcţii 175.440,00
anexe şi terenul aferent din Suceava, str. Parcului nr. 1,
jud. Suceava
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE


PROTOCOL ŞI A SEDIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE
--------------------------------------------


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, 929,00
str. Vasile Alecsandri nr. 8, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
33. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, 764,30
str. Pictor G.D. Mirea nr. 4, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
34. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
str. Praga nr. 2, ap. 1, sector 1 196,53
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35. Apart. 1 din imobilul situat în Bucureşti, str. Sofia nr. 20, 58,30
sector 1, cu terenul aferent (cota indivizã)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Emile Zolla
nr. 2A, sector 1 541,14
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37. Apart. 2 al imobilului situat în Bucureşti, Aleea Alexandru 287,07
nr. 44, sector 1, cu terenul aferent (cota indivizã)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Campineanu
nr. 20, sector 1 871,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
39. Apart. 1 al imobilului situat în Bucureşti, str. Haga 103,97
nr. 3, sector 1, cu terenul aferent (cota indivizã)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
40. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Sos. Kiseleff
nr. 10, sector 1 7.056,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
41. Etajul 5 al imobilului situat în Bucureşti, 260,00
B-dul Gheorghe Magheru nr. 6, sector 1, cu terenul aferent
(cota indivizã)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
42. Cota indivizã de 28,14% din imobilul situat în Bucureşti, 1.156,00
Calea Victoriei nr. 91-93, sector 1, cu terenul aferent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
43. Cota indivizã de 57,3% din imobilul situat în Bucureşti, 1.153,00
Calea Victoriei nr. 118, sector 1, cu terenul aferent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
44. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. J.L. Calderon
nr. 16, sector 2 1.099,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
45. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Moşilor
nr. 128, sector 2 2.602,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
46. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori
nr. 1, sector 2 1.049,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
47. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Negustori
nr. 3, sector 2 784,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
48. Cota indivizã de 88,15% din imobilul situat în Bucureşti, 631,00
str. Blanari nr. 18, sector 3, cu terenul aferent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
49. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, Calea Rahovei
nr. 196, sector 6 4.399,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
50. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
str. Ermil Pangrati nr. 20, sector 1 843,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
51. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
B-dul Mircea Eliade nr. 3, sector 1 8.806,95
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
52. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
str. Moliere nr. 13-15, sector 1 1.559,50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
53. Monumentul Eroilor din Parcul Carol, Bucureşti, sector 4 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
54. Cota indivizã de 72% din imobilul Casa Presei - corpurile 19.850,00
B,C,D şi garaj expediţie - situat în Bucureşti,
Piata Presei Libere nr. 1, sector 1, cu terenul aferent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
55. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Mircea Eliade 26.920,00
nr. 113, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
56. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Academiei
nr. 32-34, sector 1 7.730,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
57. Cota indivizã de 92,01 % din imobilul situat în Bucureşti, str. 398,00
Ministerului nr. 2-4 sector 1, cu terenul aferent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
58. Terenul (fost Strand Floreasca II) situat în Bucureşti, 23.621,00
str. Ţãrmului, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
59. Imobil cu terenul aterent din Bucureşti,
B-dul Aviatorilor nr. 70, sector 1 133,07
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
60. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 1 3.282,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
61. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
B-dul Aviatorilor nr. 92, sector 1 179,53
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
62. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Cehov
nr. 8, sector 1 2.430,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
63. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Cerchez
nr. 3, sector 1 267,50
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
64. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str Crangului
nr. 13, sector 1 493,51
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
65. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str.
Gogol nr. 1, sector 1 188,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
66. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol
nr. 2-4, sector 1 2.082,10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
67. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gogol
nr. 3, scctor 1 1.436,35
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
68. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Gorki
nr. 26, sector 1 1.201,62
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
69. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Heleşteului
nr. 22, sector 1 405,07
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
70. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti,
B-dul Mircea Eliade nr. 12, sector 1 3.668,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
71. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti str. Eugen Iosif
nr. 20, sector 5 402,44
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
72. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Dr. Lister
nr. 57, sector 5 436,96
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
73. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Primaverii
nr. 11, sector 1 243,49
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
74. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, B-dul Primaverii
nr. 14, sector 1 479,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
75. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Pictor D.
Rosenthal nr. 113, sector 1 364,38
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
76. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Puskin
nr. 5, sector 1 291,78
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
77. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi
nr. 25, sector 1 481,70
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
78. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Tolstoi
nr. 27, sector 1 1.463,80
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
79. Imobil Hotel TRIUMF cu terenul aferent din Sos. Kiseleff 5.000,00
nr. 12, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
80. Imobil Clubul DACIA cu terenul aferent din Bucureşti, 16.010,60
B-dul Mircea Eliade nr. 1 sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
81. Palat PRIMAVERII 50 cu clãdiri anexe (Club şi spalatorie, 23.262,00
cabine poarta şi garaj, depozit) şi terenul aferent din
Bucureşti, B-dul Primaverii nr. 50 sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
82. Palat PRIMAVERII - LAC 1 cu anexe şi terenul aferent din 42.946,00
Bucureşti, B-dul Mircea Eliade nr. 5-13, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
83. Imobile - Casele de oaspeti - LAC 2 şi LAC 3 cu garaje, 68.985,00
magazie, patinoar, teren tenis şi vestiar, cu terenul
aferent din Bucureşti, str. Turgheniev nr. 22 sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
84. Imobil - Casa de oaspeti compus din 2 corpuri de clãdire 21.119,00
şi anexa, cu terenul aferent din Bucureşti, str. Modrogan
nr. 1, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
85. Imobil - Casa de oaspeti - cu terenul aferent din Bucureşti, 2.276,00
str. Turgheniev nr. 18 sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
86. Imobil - Corp A cu terenul aferent din Bucureşti, 983,00
str. Batistei nr. 24A, sector 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
87. Complex Palat SNAGOV compus din palat, centru de conferinţe 25,3.580,00
şi hotel, anexe poarta şi terenul aferent din Snagov,
jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
88. Imobil Vila 1A cu terenul aferent din comuna Snagov,
jud. Ilfov 25.364,20
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
89. Imobil Vila 1B cu terenul aferent din comuna Snagov,
jud. Ilfov 12.271,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
90. Imobil Vila 9 cu terenul aferent din comuna Snagov,
jud. Ilfov 14.625,70
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91. Imobil Vila 10 cu anexe: CASA TARANEASCA, sere, bar, 37.958,10
debarcader, hangar, alte anexe şi terenul aferent din
comuna Snagov, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
92. Imobil Vila 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi terenul 27.412,60
aferent din comuna Snagov, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
93. Imobil cu terenul aferent din Bucureati, Piata Victoriei
nr. 1, sector 1 7.776,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
94. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, bd. Iancu de 4.825,00
Hunedoara nr. 3-5, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
95. Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str. Paris
nr. 11, sector 1 5.150,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
96. Palatul ELISABETA -clãdire şi construcţii speciale- 12.977,00
cu terenul aferent din Bucureşti, Sos. Kiseleff
nr. 26, sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
97. Complex Buftea situat în oraşul Buftea, str. Stirbei Voda
nr.36, jud. Ilfov 252.048,00
compus din:
- Palatul Stirbei
- Capela Stirbei
- Vila Stirbei
- Clãdire poarta
- Clãdire administraţie
- Construcţii speciale
- Parc, lac cu terenul aferent
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ANEXA 4

LISTA
cuprinzând bunurile imobile aflate în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care trec din domeniul
public în domeniul privat al statului

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN TEMEI
crt. -mp- LEGAL*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2. 3. 4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA AGROSILVICA ŞI DE AGREMEN SCROVISTEA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Complex Pacea şi terenul aferent din comuna 158.030,00 H.G.
Ciolpani, sat Izvorani, jud. Ilfov, compus din: nr.445/
hotel; restaurant; anexa poarta; 1995
22 casute lemn; spalatorie; depozit produse
agricole.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Complex Izvorani şi terenul aferent format din: 7.396,00 O.G.
hotel şi restaurant, centru de învãţãmânt cu sala nr.61/
de sport, magazin, casa poarta, pasarela, piscina 2000
descoperitã şi vila protocol.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SNAGOV

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Vila nr. 3 şi teren aferent din comuna Snagov, 1.577,00 H.G.
judeţul Ilfov nr.445/
1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Vila nr. 5 şi teren aferent din comuna Snagov, 12.599,00 -"-
jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Vila nr. 8 cu terenul aferent din comuna Snagov
jud. Ilfov 1.824,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Vila nr. 12 A şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 5.121,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Vilele nr. 12 B - 12 C şi teren aferent din
comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.935,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8. Vila nr. 13 cu anexa-spalatorie- şi teren aferent 6.333,00 -"-
din comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
9. Vila nr. 14 şi teren aferent din comuna
Snagov, judeţul Ilfov 11.443,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Vila nr. 16 cu anexa şi teren aferent din
comuna Snagov, judeţul Ilfov 4.094,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Vila nr. 17 cu anexa şi teren aferent din
comuna Snagov, judeţul Ilfov 1.358,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Complex "Muntenia" format din: 26.289,00 -"-
. Restaurant "Muntenia" (Vila nr. 18) şi
bar cu sala de jocuri şi
magazie, bufet, spalatorie, sera;
. Sediul ad-tiv al sucursalei format din Vila
nr. 15 şi construcţia noua cu anexele:
centrala termica, centrala telefonica,
magazie, depozite, atelier de tâmplãrie,
cu terenul aferent, din com. Snagov,
Judeţul Ilfov.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Teren Vila nr. 19 din comuna Snagov,
jud. Ilfov 1.964,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Vila nr. 20 şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 3.886,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Teren Vila nr. 21 din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 1.964,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Vila nr. 22 cu 2 anexe şi terenul aferent 6.613,00 -"-
din comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Vila nr. 23 -hotel şi restaurant- cu teren 21.979,00 -"-
aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
18. Anexa 1 şi Anexa 2 la Vila nr. 23 cu teren 1.770,00 -"-
aferent din comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
19. Vila nr. 24 şi teren aferent din comunz Snagov, 4.774,00 H.G.
judeţul Ilfov nr. 445/
1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20. Vila nr. 24 A şi teren aferent din comuna 4.637,00 -"-
Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
21. Vila nr. 2 şi teren aferent din comuna 1.477,00 -"-
Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
22. Vila nr. 27 şi anexa cu teren aferent din 4.455,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
23. Vila nr. 28 cu anexa şi teren aferent din 3.947,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
24. Vila nr. 30 şi teren aferent din comuna 6.815,00 -"-
Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
25. Vila nr. 31 cu anexa şi teren aferent din
comuna Snagov, judeţul Ilfov 21.212,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
26. Vila nr. 32 cu anexa şi teren aferent din 5.109,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
27. Vila nr. 33 şi teren aferent din comuna
Snagov, judeţul Ilfov 8.802,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
28. Vila nr. 35 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 12.443,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
29. Vila nr. 36 cu anexa şi teren aferent din 5.346,00 -"-
sat Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
30. Vila nr. 37 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 6.045,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
31. Vila nr. 38 cu anexa şi teren aferent din sat 8.566,00 -"-
Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
32. Vila nr. 39 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 2.490,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
33. Vila nr. 42 şi teren aferent din comuna Snagov, 2.500,00 -"-
judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
34. Teren aferent Vilei nr. 44 din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 206,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
35. Vila nr. 45 cu anexa şi terenul aferent din 3.872,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
36. Vilele nr. 49 şi nr. 50 cu teren aferent din 431,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
37. Vilele nr. 51, nr. 52, nr. 53 şi nr. 54 şi teren 2.016,00 -"-
aferent din comuna Snagov judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
38. Vila nr. 55 şi teren aferent din comuna Snagov, 1.436,00 -"-
judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
39. Vila nr. 56 şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 605,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
40. Vila nr. 59 şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 1.027,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
41. Vila nr. 60 şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 1.798,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
42. Vila nr. 61 şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 1.286,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
43. Vila nr. 62 şi teren aferent din comuna Snagov,
judeţul Ilfov 822,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
44. Vilele nr. 64, nr. 65 şi nr. 66 cu terenul aferent 6.348,00 -"-
din comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
45. Vilele nr. 67A şi nr. 67B cu teren aferent din 5.580,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
46. Vila nr. 68 cu anexa şi teren aferent din comuna 7.977,00 -"-
Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
47. Vila nr. 71 cu anexa şi teren aferent din comuna 4.602,00 -"-
Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
48. Vila nr. 73 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 2.139,00 -"-
comuna Snagov, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
49. Vila nr. 76 şi teren aferent din sat Ghermansti, 4.357,00 H.G.
comuna Snagov, judeţul Ilfov nr.445/
1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
50. Vila nr. 77 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 2.440,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
51. Vila nr. 80 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 4.860,00 -"-
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
52. Vila nr. 82 cu anexa şi teren aferent din sat 3.265,00 -"-
Ghermanesti, comuna Snagov judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
53. Vila nr. 84 cu anexa şi teren aferent din sat 3.874,00 -"-
Ghermanesti, comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
54. Vila nr. 86 şi teren aferent din sat Ghermanesti, 7.986,00 -"-
comuna Snagov, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
55. Vila nr. 88 şi teren aferent din comuna Ciolpani,
judeţul Ilfov 9.106,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
56. Vila nr. 90 cu anexa şi teren aferent din satul 6.320,00 -"-
Gruiu, comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
57. Vila nr. 91 şi teren aferent din comuna Snagov, 750,00 -"-
judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
58. Vila "Pod" -investiţie neterminatã- cu terenul şi 12.904,00 H.G.
plantaţiile aferente din comuna Snagov, nr.567/
judeţul Ilfov 1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
59. Legatura rutiera, între Vila Pod şi Palat, _
comuna Snagov, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
60. Chei andocare (investiţie în conservare) şi 10.145,00 -"-
teren aferent din sat Silistea-Snagovului,
comuna Gruiu, judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
61. Debarcader, garaje, ateliere şi anexe gospodãreşti 5.510,00 -"-
ale Complexului PALAT - din comuna Snagov,
judeţul Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL PREDEAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
62. Vilele "Timis 8" şi "Timis 14" cu anexele, 141.352,20 -"-
incl. canton, şi terenul aferent, incl.
livada, din Timisul de Jos nr. 26, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
63. Vila "Redeventa" cu terenul aferent din Predeal, 876,00 H.G.
str. Libertãţii nr. 55 jud. Braşov nr.639/
1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
64. Vila "Boicescu" cu terenul aferent din Predeal, 717,00 -"-
str. B.P. Hasdeu nr. 21 jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
65. Vila "Albina" cu terenul aferent din Predeal, 1.883,00 -"-
str. Closca nr. 8, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
66. Vila "Narcisa" cu terenul aferent din Predeal, 2.203,00 -"-
str. Rodna nr. 3, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
67. Vila "Ghiocelul" cu terenul aferent din Predeal, 1.131,00 -"-
str. V. Alecsandri nr. 38, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
68. Vila "Victoria" - investiţie în curs - şi 889,45 -"-
terenul aferent din Predeal str. Libertãţii
nr. 55, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
69. Vila "Melinte" cu terenul aferent din Predeal, 833,00 -"-
str. N. Balcescu nr. 45, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
70. Vlla "Nufarul" cu terenul aferent din Predeal, 499,00 -"-
str. B.P. Hasdeu nr. 19, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
71. Vila "Sandoza" cu terenul aferent din Predeal, 1.328,00 -"-
str. Cerna nr. 7, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
72. Vila "Nasta" cu terenul aferent din Predeal, 573,00 -"-
str. Titu Maiorescu nr. 4, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
73. Vila "Porumbelul" cu terenul aferent din Predeal, 635,00 H.G.
str. Closca nr. 9, jud. Braşov nr.639/
1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
74. Vila "Randunica" cu terenul aferent din Predeal, 1.784,00 -"-
str. N. Balcescu nr. 32, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
75. Vila "Crinul" cu terenul aferent din Predeal, 462,00 -"-
str. B.P. Hasdeu nr. 19, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
76. Vila "Ghica" cu terenul aferent din Predeal, 550,00 -"-
str. Libertãţii nr. 154, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
77. Vila "Vanatorul" cu terenul aferent din Predeal, 1.313,00 -"-
str. N. Balcescu nr. 39, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
78. Vila "Crivatul" cu terenul aferent din Predeal, 1.107,00 -"-
str. Libertãţii nr. 69, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
79. Vila "Viforul" cu terenul aferent din Predeal, 1.028,00 -"-
str. Ghioceilor nr. 1, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
80. Hotelul şi restaurantul "Robinson" cu terenul 6.922,00 -"-
aferent din Predeal, str. Muncii nr. 10,
jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
81. Grupul gospodãresc "Pietrosul" format din Vila 4.142,06 -"-
"Pietrosul", grup social cu anexa, spaţiile de
depozitare şi terenul aferent din Predeal,
str. Postavarului nr. 10, jud. Braşov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
82. Complexul balnear "Bradul" compus din: 22.832,25 -"-
Hotel, restaurant şi baza de tratament cu
terenul şi anexele aferente, din Covasna,
str. Valea Zanelor nr. 10, jud. Covasna
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
83. Complexul "Cindrelul" cu terenul aferent din 1.211,00 -"-
Paltinis, jud. Sibiu
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
84. Vila nr. 2 "Bucegi" cu anexe şi terenul aferent 1.529,47 -"-
din Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 30,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
85. Vila nr. 7 "Club" (recepţie + cabinet medical + 1.598,34 -"-
bufet + staţii radio) cu terenul aferent din
Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 22 jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
86. Vila nr. 9 "Mistretul" cu 2 casute de lemn - 1.119,84 -"-
"Ciobanasul" şi "Miorita"- şi terenul
aferent din Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul
nr. 9, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
87. Vila nr. 15 "Caprioara" cu 2 casute de lemn - 1.952,78 -"-
"Lacramioara" şi "Privighetoarea"- şi terenul
aferent din Cumpatu-Sinaia, str. Alunis nr. 6,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
88. Vila nr. 18 -locuinţe personal şi Vila nr. 8 3.868,79 -"-
"Zambila" cu anexe: ateliere, depozit alimente,
carmangerie, garaj şi terenul aferent
din Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 18,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
89. Vila nr. 19 "Alunis" cu 2 casute de lemn - 1.121,92 -"-
"Narcisa" şi "Panseluta"- şi terenul aferent
din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis nr. 7,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
90. Vila nr. 21 "Garofita" cu terenul aferent 1.811,83 -"-
din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis, nr. 26,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
91. Vila nr. 23 "Violeta" cu terenul aferent 553,57 -"-
din Cumpatul-Sinaia, str. Alunis. nr. 43,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
92. Restaurant "Cabana Cumpatul" cu 2 casute de lemn - 705,92 H.G.
"Crinul" şi "Liliacul"- şi terenul aferent din nr.639/
Cumpatul-Sinaia, str. Cumpatul nr. 24-26, 1995,
jud. Prahova repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
93. Vila "Victoria" cu terenul aferent din 1.407,14 -"-
Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
94. Vilele "Zambila", "Panseluta" şi anexa "Crinul" 2.933,81 -"-
cu terenul aferent din Furnica-Sinaia,
str. Furnica nr. 51-53, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
95. Popicarie Furnica (disco-bar) cu terenul aferent 1.149,88 -"-
din Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50,
jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
96. Cabana "Furnica" cu terenul aferent din 1.602,15 -"-
Furnica-Sinaia, str. Furnica nr. 50, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
97. Teren-parc (Vila Bujorul) din Cumpatul-Sinaia, 319,38 -"-
str. Alunis, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
98. Teren (Vila Craita) din Cumpatul-Sinaia, str. 772,49 -"-
Alunis, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
99. Teren (Vila Lamaita) din Cumpatul-Sinaia, 39,33 -"-
str. Alunis, jud. Prahova
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
100. Terasa "Cumpatu" din Cumpatu-Sinaia,
str. Cumpatu nr. 24-26, jud. Prahova - -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLANESTI

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
101. Complex Motel "Banatul" - Corpurile A şi B 49.588,00 -"-
şi restaurant - cu terenul aferent din Timişoara,
str. Dorobantilor nr. 94, jud. Timis
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
102. Vila "Belvedere" Corpurile A şi B - cu anexele 3.273,20 -"-
şi terenul aferent din Baile Herculane,
str. Nicolae Stoica de Hateg nr. 7,
jud. Caras Severin
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
103. Casa de oaspeti cu terenul aferent din 1.961,00 H.G.
Drobeta Turnu Severin, str. Republicii nr.945/
nr. 79, jud. Mehedinti 1995
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
104. Complexul "Rojistea" cu anexele (canton silvic 144.553,80 H.G.
şi casa incubatie) şi terenul aferent din nr.639/
Bratovoiesti, jud. Dolj 1995
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
105. Vila "Violeta" A+B cu terenul aferent 872,92 H.G.
împrejmuit din Eforie Nord, jud. Constanta nr.567/
1993,
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
106. Vila "Vera" cu terenul aferent împrejmuit 1.374,98 -"-
din Eforie Nord, jud. Constanta
.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
107. Complex "Astoria-Nord" compus din Hotel- 6.710,14 H.G.
Restaurant "Astoria" şi Hotel "Nord" cu anexe, nr.639/
incl. teren de volei, din Eforie Nord, 1995,
jud. Constanta repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
108. Pepiniera din Eforie Nord (Hotel Astoria),
jud. Constanta 8.710,04 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
109. Gradina cinema şi teren de tenis din 7.309,54 -"-
Eforie Nord (Hotel Astoria), jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
110. Policlinica cu anexa personal, cãmin personal 2.894,96 -"-
şi terenul aferent din Eforie Nord, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
111. Garaj-ateliere cu terenul aferent din 2.253,56 -"-
Eforie Nord (Hotel Astoria), jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
112. Garaj cu terenul aferent din Eforie Nord 1.242,78 H G.
(Hotel Astoria), jud. Constanta nr.639/
1995,
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
113. Vila "Blank" cu terenul aferent din Eforie Nord, 3.757,43 -"-
jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
114. Vila "V2" cu terenul aferent din Eforie Nord,
jud. Constanta 1.462,50 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
115. Vila "V3" cu terenul aferent din Eforie Nord,
jud. Constanta 701,91 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
116. Vila "V4" cu terenul aferent din Eforie Nord,
jud. Constanta 578,69 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
117. Vila "V5" cu terenul aferent din Eforie Nord
jud. Constanta 565,65 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
118. Vila "Verde" cu terenul aferent din Eforie Nord,
jud. Constanta 1.576,60 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
119. Vila "Palageanu" cu terenul aferent din 802,55 -"-
Eforie Nord, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
120. Vilele "Plaja" şi "Somes" cu amenajãri de 32.125,57 -"-
plaja şi terenul aferent în folosinta din
Eforie Nord, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
121. Complex restaurant "Dunarea" împreunã 21.796,08 H.G.
cu Hotel şi bar "Dacia" şi terenul aferent nr.567/
construcţiilor, incl. teren tenis de 1993,
camp din Neptun-Olimp, jud. Constanta repu-
blicat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
122. Vila "Marul" A+B cu terenul aferent din 4.163,40 -"-
Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
123. Vila nr. 1 cu 8 apartamente şi terenul aferent
din Neptun-Olimp, jud. Constanta 1.469,54 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
124. Vila nr. 2 cu 8 apartamente şi terenul aferent H.G.
din Neptun-Olimp, jud. Constanta 1.248,76 nr.639/
1995,
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
125. Vila nr. 4 cu 8 apartamente şi terenul aferent 2.177,02 H.G.
din Neptun-Olimp, jud. Constanta nr.596/
1966
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
126. Vila nr. 5 cu 8 apartamente şi terenul aferent 2.729,40 -"-
din Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
127. Sere şi rasadnita cu terenul aferent din 4.384,69 H.G.
Neptun-Olimp, jud. Constanta nr.567/
1993,
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
128. Vila "Ciresul" A+B cu terenul aferent din 4.840,85 H.G.
Neptun-Olimp, jud. Constanta nr.639/
1995,
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
129. Restaurantul "Ambasador" cu terenul aferent 8.299,64 -"-
din Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
130. Grup gospodãresc din zona II cu supraetajare,
inclusiv spaţiile de cazare, centrul de calcul
şi braseria "Turist", cu terenul aferent,
din Neptun-Olimp, jud. Constanta 9.363,33 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
131. Punct termic (Bazar Neptun) cu terenul aferent
din Neptun-Olimp, jud. Constanta 609,76 -"-

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
132. Vila "Parul" A+B cu terenul aferent din 4.815,09 -"-
Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
133. Vila "Nucul" A+B cu terenul aferent din 5.413,74 -"-
Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
134. Vila "Violeta" cu terenul aferent din 3.946,65 -"-
Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
135. Vila "Bujorul" cu terenul aferent din 7.313,04 -"-
Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
136. Vilele "Crinul" şi "Salcia" cu terenul aferent 3.562,47 H.G.
din Neptun-Olimp, jud. Constanta nr.639/
1995,
repu-
blicata
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
137. Vila "Bradul" A+B cu terenul aferent din 4.981,39 -"-
Neptun-Olimp, jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
138. Hotel şi restaurant "Arad" cu terenul aferent 7.594,57 H.G.
din Neptun-Olimp, jud Constanta. nr.596/
1996
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
139. Teren de tenis şi teren minigolf din Neptun-Olimp 15.212,17
(Hotel Arad), jud. Constanta
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
140. Hotel şi restaurant "Faleza" împreunã cu 3.586,74 H.G.
terenul şi anexele aferente din municipiul nr.639/
Galaţi, str. Rosiori nr. 1, jud. Galaţi 1995,
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUGURSALA PENTRU REPREZENTARE Sl PROTOCOL
"VICTORIA" CLUJ-NAPOCA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
141. Imobil - sediul administrativ - cu terenul 1.098,00 H.G.
aferent din Cluj-Napoca, str Napoca nr. 16, nr.445/
Jud. Cluj 1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
142. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, 1.350,00 -"-
str. Pavlov nr. 21, jud Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
143. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, 597,60 -"-
str. Pavlov nr. 23, jud Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
144. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, 1.422,00 -"-
str. Pavlov nr. 25, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
145. Casa de oaspeti cu terenul aferent din Cluj-Napoca, 1.965,30 -"-
str. Pavlov nr. 27, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
146. Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul 2.470,00 -"-
aferent din Cluj-Napoca, B-dul 2l Decembrie
nr. 54-56, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
147. Service auto "Victoria", cu terenul aferent, 4.137,00 -"-
compus din:
- clãdire, garaj şi atelier auto
- clãdire birouri
str. Dorobantilor nr. 18-20, Cluj-Napoca, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
148. Secţia de exploatare turba, cu terenul 11.772,00 -"-
aferent, compusa din:
- clãdire birouri şi grup social
- 2 soproane prelucrare turba
din localitatea Calatele, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
149. Teren agricol în satul Apahida, jud. Cluj 210.000,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
150. Complex agroindustrial "Apahida" din comuna 50.501,00 H.G.
Apahida, str. Libertãţii nr. 1, jud. Cluj, nr.445/
cu terenul aferent, compus din: 1995
- clãdire administrativã
- grup soclal
- atelier preparate carne .
- atelier pentru lactate
- bloc cu 12 apartamente
- grajd taurine nr. 1
- grajd taurine nr. 2
- grajd taurine nr. 3 .
- grajd taurine nr. 4
- grajd taurine nr. 5
- grajd comun
- grajd pentru porcine la ingrasat
- grajd maternitate scroafe + tineret
- tabara vara pentru porcine
- magazie cereale
- bucatarie furaje
- filtru sanitar
- magazie cereale 1000 t
- centrala termica
- fanar
- patule pentru porumb
- siloz suprafata 2000 mp
- patule pentru porumb circulare
- remize maşini + tractoare
- atelier mecanic
- remiza maşini + tractoare
- sopron îngrãşãminte chimice
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
151. Ferma ovine Budustau, cu teren aferent, 11.888,00 -"-
compusa din:
- locuinta personal
- saivan ovine
- fanar
- siloz 2 celule
din localitatea Budustau, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
152. Teren agricol în satul Budustau, jud. Cluj 200.000,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
153. Sector agroindustrial Huedin, cu terenul 20.100,90 -"-
aferent, compus din:
- grup social
- casa de oaspeti Huedin
- saivan de oi
- grajd animale
- distilerie
- fanar
- siloz fructe
din localitatea Huedin, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
154. Sector piscicol Campenesti cu terenul aferent 2.389,00 -"-
şi amenajare piscicolã (în suprafata de 126 ha)
din localitatea Campenesti, jud. Cluj
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
155. Hotelul şi restaurantul "Suceava" cu 5.021,00 H.G.
construcţiile anexe şi terenul aferent din nr.445/
Municipiul Suceava, din str. Vasile Bumbac 1995
nr 4-8, jud. Suceava
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
156. Ferma Bradet nr. 1 formatã din clãdire birouri 97.992,00 -"-
şi magazii, hala de preparare, beci fructe şi
legume, cu terenul aferent din Suceava,
str. Parcului nr. 1, jud. Suceava
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
157. Casa de oaspeti "Sucevita" formatã din 2 corpuri 404,00 -"-
de clãdire (casa taraneasca nr. 1 şi nr. 2) cu
anexa gospodareasca şi terenul aferent din com.
Sucevita, jud. Suceava
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA IMOBILELOR DE PROTOCOL


ŞI A SEDIILOR AUTORITĂŢILOR PUBLICE
-----------------------------------


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
158. B-dul N. Balcescu nr. 21, sector 1 1.195,00 H.G.
nr.567/
1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
159. Str. Mendeleev nr. 36-38, sector 1 1.210,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
160. B-dul Elisabeta nr. 7-9 (fost Republicii
nr. 10-12) sector 1 - parţial 1.349,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
161. Str. Matei Millo nr. 7, sector 1 517,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
162. B-dul Magheru nr. 28-30, sector 1 597,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
163. Piata Amzei nr. 6, sector 1 454,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
164. B-dul Dacia nr. 13, sector 1 414,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
165. Calea Victoriei nr. 216 sector 1 1.050,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
166. Str. Constantin Mille nr. 17, sector 1 738,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
167. Str. Luigi Cazavillan nr. 19, sector 738,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
168. Str. Luigi Cazavillan nr. 16, sector 944,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
169. Str. Transilvaniei nr. 2, sector 1 582,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
170. Calea Dorobantilor nr. 129, sector 1 902,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
171. Aleea Teisani nr. 16, Otopeni, jud. Ilfov 5.927,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
172. Str. Licurg nr. 2 (garaj), sector 280,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
173. Splaiul Independentei nr. 202 A, sector 6 9.609,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
174. Str. Banu Manta nr. 25, sector 1 523,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
175. Str. Brezoianu nr. 35, sector 1 150,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
176. Str. Atena nr. 11, sector 1 820,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
177. Str. G. Clemenceau nr. 5, sector 1 532,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
178. Str. G. Clemenceau nr. 9 B, sector 1 86,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
179. Str. Matei Millo nr. 13, sector 5 1.361,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
180. Piata Walter Maracineanu nr. 1, sector 1 4.177,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
181. B-dul Magheru nr. 7, sector 1 2.190,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
182. B-dul Nicolae Balcescu nr. 22, sector 1 - parţial 420,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
183. B-dul Elisabeta nr. 3 (fost Republicii nr. 16),
sector 3 1.031,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
184. B-dul Carol I nr. 12 (fost Republicii nr. 32),
sector 3 1.734,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
185 Str. Lipscani nr. 19, sector 3 1.804,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
186. Piata Rosetti nr. 4, sector 2 603,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
187. Str. Campineanu nr. 3-5, sector 1 1.750,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
188. Str. Academiei nr. 39-41 (garaj), sector 1 130,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
189. Str. Constantin Mille nr. 12, sector 1 591,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
190. B-dul Balcescu nr. 17-19, s.1 1.414,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
191. Str. Sandu Aldea nr. 14A, et. 1, ap. 2, s. 1 65,00 H.G.
nr.39/
1996
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
192. Str. Sandu Aldea nr. 67 şi garaj, s. 1 485,38 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
193. Str. Sandu Aldea nr. 69, parter, ap. 1, s. 1 200,46 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
194. Str. Armindenului nr 3, Corp A şi Corp B
(garaj), s.1 524,26 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
195. Str. Arcului nr. 14, et. 2, ap. 9, s. 2 31,38 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
196. Str. Tudor Arghezi nr. 32, et. 2, ap. 14, s. 2 13,85 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
197. Str. Atena nr. 7, et. 1, ap. 5, s. 1 48,30 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
198. B-dul Aviatorilor nr. 35, et. 1, ap. 3, s. 1 84,25 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
199. B-dul Aviatorilor nr. 58, et. 1, ap. 2 şi garaj, s.1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
200. B-dul Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2, s. 1 351,01 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
201. B-dul Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1, s. 1
────────────────────────────────────────────────────
202. B-dul Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2, s. 1 971,78 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
203. B-dul Aviatorilor nr. 94-96, parter, ap. 1, s. 1 1.097,61 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
204. Str. Amiral Balescu nr. 19, parter, ap. 1
şi garaj, s. 1 1.290,13 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
205. Str. Braziliei nr. 1-3, sc. B, et. 2, ap. 20, s. 1 7,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
206. Str. Bruxelles nr. 3, Corp A, ap. 1 şi garaj, s. 1 69,46 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
207. Str. Uruguay nr. 7, bl. 4, et. 1, ap. 6,
şi garaj, s. 1 10,27 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
208. Str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2, s. 1 95,88 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
209. Str. Bitolia nr. 19, et. 2, ap. 3, s. 1 38,25 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
210. Str. Bitolia nr. 21, Corp A, parter, s. 1 245,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
211. Str. Bitolia nr. 30, et. 1, ap. 2 şi camera
de serviciu, s. 1 39,90 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
212. Str. Bitolia nr. 38 şi garaj, s. 1 162,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
213. Str. Bitolia nr. 51, parter, ap. 1, s. 1 65,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
214. Str. Brezoianu nr. 29B, et. 2, ap. 25, s. 1 4,81 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
215. Str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8, s. 1 12,30 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
216. Str. Poenaru Bordea nr. 6, et. 6, ap. 20, s. 4 5,41 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
217. Str. Radu Boiangiu nr. 15-17, parter, ap. 1
şi garaj, s. 1 9,67 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
218. Str. Victor Babes nr. 3, et. 1, ap. 2, s. 5 129,09 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
219. Str. Cãderea Bastiliei nr. 7, et. 2, ap. 9, s. 1 15,83 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
220. Str. Jean Monet nr. 69 şi garaj, s. 1 438,59 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
221. B-dul N. Balcescu nr. 5, sc. B, et. 7, ap. 50, s. 1 8,40 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
222. B-dul N. Balcescu nr. 9, sc. B, et. 2, ap. 16, s. 1 9,30 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
223. Str. Berna nr. 7, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 1 79,08 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
224. Str. Crangului nr. 1, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1
────────────────────────────────────────────────────────
225. Str. Crangului nr. 1, etaj 1, ap. 2 şi garaj, s. 1 295,66 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
226. Str. Crangului nr. 6, Corp B+C şi garaj, s. 1 232,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
227. Str. Crangului nr. 11 A, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1
───────────────────────────────────────────────────────────
228. Str. Crangului nr. 11 A, et. 1, ap. 2, s. 1 530,76 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
229. Str. Grangului nr. 14, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1 117,82 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
230. Str. Crangului nr. 17 şi garaj, s. 1 301,18 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
231. Str. Clucerului nr. 62-66, sc. C,
parter, ap. 14, s. 1 7,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
232. Str. Cantacuzino nr. 4, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1 554,80 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
233. Str. J.L. Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10, s. 2 4,99 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
234. Str. Docentilor nr. 9 şi garaj, s. 1 333,21 H.G.
nr.39/
1996
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
235. Str. Barbu Delavrancea nr. 29, et. 1, ap. 3,
şi garaj, s. 1 142,04 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
236. Str. Drobeta nr. 19A, et. 1, ap. 3, s. 2 3,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
237. Str. Ana Davila nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 2 219,32 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
238. Str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, s. 1 6,32 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
239. Str. George Enescu nr. 9, et. 2, ap. 20, s. 1 8,37 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
240. Str. Frumoasa nr. 36, parter, ap. 1, s.1 236,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
241. Str. Finlanda nr. 6, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1 127,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
242. Str. Heleateului nr. 5, et. 1, ap. 2, s. 1 58,08 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
243. Str. Heleşteului nr. 26 şi garaj, s. 1 338,08 -"-
──────────────────────────────────────────────────────────
244. Str. Herastrau nr. 4 şi garaj, s. 1 470,26 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
245. Str. Herastrau nr. 37, ap. 1 şi garaj, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
246. Str. Herastrau nr. 37, ap. 2 şi garaj, s. 1 291,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
247. Str. Herastrau nr. 40, s. 1 244,58 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
248. Într. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic. Ionescu)
nr. 11 şi garaj, s. 1 104,51 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
249. Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 şi garaj, s. 1 596,27 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
250. Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 7, et. 1, ap. 2
───────────────────────────────────────────────────────────
251. Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 7, et. 2, ap. 3, s. 1 77,89 -"-
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
252. Str. Av. Th. Iliescu nr. 44 şi garaj, s. 1 100,65 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
253. Str. Av. Th. Iliescu nr. 72, parter, ap. 1, s. 1 113,73 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
254. Sos. Kiseleff nr. 20, et. 1, ap. 4, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
255. Sos. Kiseleff nr. 20, et. 2, ap. 5, s. 1 4.086,91 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
256. Sos. Kiseleff nr. 22, parter, ap. 1 s. 1
──────────────────────────────────────────────────
257. Sos. Kiseleff nr. 22, et. 2, ap. 6, s. 1 6.582,95 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
258. Sos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 1, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
259. Sos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
260. Sos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
261. Sos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
262. Sos. Kiseleff nr. 24, Corp A, ap. 1, s. 1
──────────────────────────────────────────────────
263. Sos. Kiseleff nr. 24, Corp B, ap. 2, s. 1 314,54 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
264. Str. C-ţin Rãdulescu Motru nr. 16, sc. C,
bl. 21, et. 2, ap. 92, s. 4 10,75 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
265. B-dul Regina Elisabeta nr. 25, et. 6, ap. 30, s. 1 92,60 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
266. Str. Luterana nr. 5, sc. D, et. 2, ap. 42, s. 1 4,15 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
267. Str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4, s. 1 8,20 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
268. Str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, s. 1 31,01 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
269. Str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi garaj, s. 5
──────────────────────────────────────────────────────────
270. Str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2, s. 5 517,66 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
271. Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 3, ap. 18
şi garaj, s. 1
─────────────────────────────────────────────────────────
272. Str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28, s. 1 8,42 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
273. Str. Maxim Gorki nr. 24, parter, ap. 1, s. 1 129,90 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
274. Str. Gr. Mora nr. 13, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1 238,58 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
275. Str. Spataru Milescu nr. 65 şi garaj, s. 2 193,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
276. Bd. Marasti nr. 49, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1 69,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
277. B-dul Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 64,
bl. 41, et. 2, ap. 8, s. 1 55,68 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
278. Str. Arh. I. Mincu nr. 29 bis, et. 2, ap. 3, s. 1 9,91 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
279. Str. Lt. Victor Manu 73 bis, parter, ap. 1, s. 2 369,39 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
280. B-dul Gh. Magheru nr. 12-14, et. 4, ap. 8, s. 1 16,20 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
281. B-dul Gh. Magheru nr. 24, et. 6, ap. 10, s. 1 12,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
282. B-dul Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C,
et. 4, ap. 18, s. 1 1,02 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
283. Str. Oslo nr. 8, et. 1, ap. 2 şi garaj, s. 1 21,23 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
284. Str. Pictor Negulici nr. 11, parter, ap. 2
şi garaj, s. 1 1,15 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
285. Str. Pictor Negulici nr. 20 şi garaj s. 1 341,45 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
286. Str. Pictor Negulici nr. 32, ap. 2 şi garaj, s. 1 353,41 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
287. Str. Pictor Negulici nr. 42, et. 1, ap. 3, s. 1 53,56 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
288. Str. Şerban Petrescu nr. 9, parter, ap. 1, s. 1 102,23 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
289. Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, ap. 16, s. 1 29,16 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
290. B-dul Primaverii nr. 49, et. 1, ap. 2, s. 1 42,23 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
291. Str. Ciprian Porumbescu nr. 6, et. 1, ap. 3, s. 1 3,63 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
292. Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2, s. 2 51,67 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
293. Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1, s. 2 140,38 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
294. Str. Cap. Preotescu nr. 29, parter, ap. 2
şi garaj, s. 4 40,70 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
295. Str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter ap. 2, s. 2 15,65 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
296. Str. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 1 70,71 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
297. Str. Ermil Pangratti nr. 21, parter, ap. 1,
garaj, s. 1 352,55 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
298. Str. Ermil Pangratti nr. 25, et. 1, ap. 2, s. 1 142,18 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
299. Str. Alex. Philipide nr. 12, et. 1, ap. 2 şi 18,92 -"-
Str. Sf. Spiridon nr. 4, garaj, s. 2 22,12
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
300. B-dul Carol I nr. 54B (fost Pache Protopopescu
nr. 64B), et. 5, ap. 8, s. 2 1,76 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
301. Piata Amzei nr. 15, et. 1, ap. 1, s. 1 3,63 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
302. Str. Washington (fosta Rozelor) nr. 13,
et. 2, ap. 6, s. 1 30,81 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
303. Str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2, s. 3 22,70 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
304. Str. Aviator Sanatescu nr. 8, parter, ap. 1
şi garaj, s. 1 164,76 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
305. Str. Aviator Stalpeanu nr. 11, bl. 8, et. 2,
ap. 12 şi garaj, s. 1 18,20 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
306. Str. Spatarului nr. 32, et. 2, ap. 6, s. 2 6,82 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
307. Str. Dr. C-ţin Severeanu nr. 36, parter, ap. 1, s. 5 357,05 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
308. Str. Iuliu Tetrat nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 1 33,56 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
309. Str. Iuliu Tetrat nr. 26, parter, ap. 1
şi garaj, s. 1 290,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
310. Str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, parter, ap. 1, s. 1
─────────────────────────────────────────────────────────
311. Str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, et. 1, ap. 2
şi garaj, s. 1 778,28 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
312. Str. Ivan Turgheniev nr. 6, parter, ap. 1,
incl. 1/2 din garaj, s. 1 279,30 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
313. Str. Muzeul Zambaccian nr. 14, et. 1, ap. 2, s. 1 126,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
314. Str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter, ap. 1, s. 1 185,81 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
315. Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter, ap. 1, s. 1 255,72 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
316. Str. Av. Mircea Zorileanu nr. 51 şi garaj, s. 1 265,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
317. Str. Sipotul Fantanilor nr. 2, et. 5, ap. 63, s.1 8,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
318. Str. Tirana nr. 3, parter, ap. 1 şi garaj, s. 1 58,92 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
319. Str. Emanuel Porumbaru nr. 16, et. 1,
ap. 2 şi garaj, s. 1 39,16 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
320. Str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3, ap. 3
şi garaj, s. 1 20,70 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
321. Str. Emanuel Porumbaru nr. 41A, parter, ap. 1, s. 1 90,22 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
322. Str. C-ţin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2, s. 1 -"-
────────────────────────────────────────────────────── Ord. SGG
323. Str. C-ţin Prezan nr. 4, ap. 1, s. 1 nr.530/1996
────────────────────────────────────────────────────── Dec.LOCATO
324. Str. C-ţin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3, s. 1 3.726,00 nr.88/1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
325. Str. Tineretului 15, bl. A4, et. 1, ap. 7, s. 4 7,38 Dec.LOCATO
nr.49/
1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
326. Str. Turda nr. 120, bl. 38, et. 5, ap. 21, s. 1 8,97 Dec.LOCATO
nr.35/1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
327. Str. Paris nr. 32, ap. 2, s. 1 655,95 H.G.
nr.236/1997
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
328. Str. Valeriu Braniste nr. 54-56, ap. 1a, s. 3 H.G.
nr.11/1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
329. Teren Str. Baiculesti nr. 1, sector 1 1.451,00 H.G.
nr.567/1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
330. Teren Str. Smardan nr. 5, sector 3 1.092,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
331. Teren Calea Victoriei nr. 109, sector 1 1.076,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
332. Teren B-dul Dacia nr. 30, sector 1 1.017,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
333. Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1,
intrarea 2, 82,00 -"-
şi tronson 2, sector 1 480,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
334. Teren Str. Ion Ghica nr. 13, sector 3 1.419,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
335. Teren Str. Doamnei nr. 2, sector 3 1.492,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
336. Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sector 3 1.286,00 -"-
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

UNITATEA PENTRU ÎNTREŢINERE, REPARAŢII, CONSTRUCŢII, INSTALAŢII

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
337. Depozite şi ateliere (4 corpuri de clãdiri) 1.247,00
cu anexa atelier întreţinere şi terenul aferent H.G.
din str. Demetriade nr. 6-8, sector 1, Bucureşti nr.567/1993,
republicatã

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
338. Imobil sediu administrativ, str. -"-
Luigi Cazzavillan nr. 16, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
339. Depozite şi ateliere cu terenul aferent din 2.623,00 -"-
str. Fabrica de Glucoza nr. 3-5, sector 2,
Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA POLIGRAFICA "BUCURESTII NOI"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
340. Imobil birouri şi tipografie cu terenul aferent 18.146,00 -"-
din Str. Hrisovului nr. 18 A, sector 1,
Bucureşti compus din:
- corp vechi
- corp nou (investiţie neterminatã)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA DE TRANSPORT "BUCURESTII NOI"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
341. SEDIUL CENTRAL din B-dul Bucurestii Noi nr. 40, 91.064,00 -"-
sector 1, Bucureşti, compus din:
A/. - clãdire principala administraţie
B/. - grup de imobile, hala de parcare, ateliere,
hale de reparaţii, depozite, staţii PECO,
rezervor incendiu, cantina, cabinet
medical, laborator psihologic, spaţii
administrative, secţii de fabricaţie,
secţii de reparaţii, spaţii de parcare,
cai de acces, cu terenul aferent desfãşurãrii
urmãtoarelor activitãţi:
. autobaza transport internaţional de mãrfuri,
cu service VOLVO, camioane şi service FREUHAUF,
transport intern de mãrfuri;
. autobaza transport persoane, autocare,
microbuze, turisme şi autoutilitare;
. secţia de reparaţii auto cu: reparaţii
camioane, reparaţii turisme, dezmembrari,
fabricaţie, confecţii metalice, P.A.F.G.,
acoperiri galvanice.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
342. PARCARE PAJURA 5.418,00 H.G.
Spaţiul de conservare pentru parcul retras nr.567/1993
din circulaţie al Autobazei transport
intern de mãrfuri din str. Pecetei nr. 1,
sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
343. AUTOSERVICE S.T.B.N. (VOLVO) pentru reparat - -"-
autoturisme din B-dul Aviatorilor nr. 14,
sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA AGROINDUSTRIALA BANEASA
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
344. Grup clãdiri administraţie, spaţii producţie - 231.525,00 -"-
depozitare, sere, rasadnite, cu terenul aferent
din Bucureşti, Sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 107,
sector 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
345. Complex agrozootehnic Vlasia- clãdiri, 4.598.020,00 -"-
spaţii de producţie - depozitare, teren
arabil din comuna Snagov, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
346. Ferma Tunari - clãdiri, spaţii producţie 743.985,00 -"-
depozitare, teren arabil din Comuna Voluntari,
sos. Pipera-Tunari nr. 75, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA AGROINDUSTRIALA MAGURELE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
347. Imobil pentru contractari - negocieri cu 3.265,00 -"-
terenul aferent din Bucureşti, Sos.
Bucureşti-Magurele nr. 92, sector 5
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
348. Complex Magurele, cu terenul aferent, compus din: 265.739,00 -"-
- sediul administrativ (birouri)
- ferma de creştere şi ingrasare a porcilor
- fabrica de nutreturi combinate
- abator
- filtru sanitar
- depozite
- laborator
- centrala termica
- atelier mecanic
- livada
- statie de epurare
- statie pompe
- sera de legume
- 2 blocuri de locuinţe P+4 (20 apart.)
din comuna Magurele, str. Atomistilor
nr. 1, jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
349. Ferma Malu Roşu pentru creşterea animalelor 170.314,71 -"-
de blana cu terenul aferent din Comuna Gruiu,
jud. Ilfov
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA AGROINDUSTRIALA PIPERA

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
350. Imobil - sediul administrativ cu anexe, sere, 624.902,10 H.G.
hale sortare, depozite, ateliere şi terenul nr.639/1995
aferent din Sos. Campu Pipera nr. 1A,
sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
351. Bloc locuinţe 6G în zona Aviaţiei cu terenul 714,80 -"-
aferent din Str. Av. Alex. Serbanescu nr. 4-6,
sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
352. Teren în zona Colentina, str. Nicolae Zamfir 16.887,10 -"-
nr. 1, sector 2, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
353. Ateliere cu magazii şi terenul aferent din 4.857,30 -"-
str. Fabrica de Glucoza nr. 6, sector 2, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA "SALA PALATULUI"

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
354. Sala Palatului din Bucureşti, Intrarea Cretulescu H.G.
nr. 1, sector 1 nr.11/1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
355. Spaţii comerciale H.G.
- în Calea Victoriei nr. 68-70, sector 1, Bucureşti nr.639/1995,
- în str. Campineanu nr. 27, bl. 7, republicatã
sector 1, Bucureşti
- depozite în blocurile 2, 4 şi 5, situate la
parter şi subsol, în str. Valeriu Braniste
nr. 54-56, sector 3, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "TRIUMF"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
356. Anexa K2 cu terenul aferent din B-dul 925,20 H.G.
Mircea Eliade nr. 2, sector 1, Bucureşti nr.567/1993
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
357. Imobil - spaţii de producţie şi depozite - 1.719,00 -"-
cu anexe (cabina poarta, centrala frigorifica,
atelier mecanic, sopron metalic) şi terenul
aferent din Aleea Alexandru nr. 45, sector 1,
Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
358. Teren cu baraci de depozitare în Aleea Alexandru 619,00 -"-
nr. 42, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
359. Depozite cu spaţii frigorifice, baraca metalicã 3.309,10 -"-
şi terenul aferent, din Str. Maguricea nr. 3-5,
sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
360. Imobil cu terenul aferent din str. Modrogan 655,00 -"-
nr. 3, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
361. Sere de flori şi rasaduri cu terenul aferent 4.200,00 -"-
din str. Modrogan nr. 5, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
362. Sere cu terenul aferent din str. Ţãrmului 11.793,00 -"-
nr. 2, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
363. Teren aflat în incinta hotelului Triumf 9.987,00 -"-
din Sos. Kiseleff nr. 12, sector 1, Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
364. Imobil sector service auto cu terenul aferent 6.847,55 H.G.
din comuna Campineanca, jud. Vrancea nr.639/1995
republicatã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
365. Spaţiu comercial - 48 m.p. în imobilul din H.G.
Piata Rosetti nr. 4, sector 2, Bucureşti, nr.567/1993,
cu cota indivizã de teren republicatã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

ACTIVITATEA PROPRIE A REGIEI
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
366. Imobil -sediul central- cu anexe şi terenul 8.020,00 -"-
aferent din str. Moliere 2-4, sector 1,
Bucureşti
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


---------------
*) Hotãrârea Guvernului în temeiul cãreia a trecut în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de stat".
ANEXA 5

LISTA
cuprinzând bunurile imobile proprietatea Regiei Autonome
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.
crt. DENUMIREA IMOBILULUI ŞI ADRESA TEREN-mp
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Teren intravilan la Vila 23 Snagov, jud. Ilfov 4.805,60
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Spaţiu comercial, str. N. Balcescu nr. 4 - SUCEAVA,
în suprafata de 75 mp
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Construcţie - investiţie neterminatã din B-dul Unirii
nr. 68 bl. K.2, scara 2, Sectorul 3, Bucureşti 248,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016