Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 octombrie 2020  pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 octombrie 2020 pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1067 din 12 noiembrie 2020
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 199 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.067 din 12 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Condiţii, scop, domeniu
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament este emis în conformitate cu prevederile art. 118 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende sau să retragă autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele din sectorul gazelor naturale în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Domeniul de aplicare
    ART. 2
    Prezentul regulament se aplică operatorilor economici care solicită acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau retragerea autorizaţilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Scop
    ART. 3
    Prezentul regulament stabileşte:
    a) condiţiile privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor prevăzute de Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) condiţiile privind modificarea, prelungirea valabilităţii, suspendarea sau retragerea autorizaţiilor de înfiinţare sau a licenţelor acordate.


    ART. 4
    Solicitarea acordării/modificării/prelungirii valabilităţii/ suspendării/retragerii autorizaţiei de înfiinţare şi/sau licenţei este responsabilitatea solicitanţilor prevăzuţi la art. 2, care trebuie să acţioneze, în acest sens, conform prevederilor prezentului regulament.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Abrevieri şi termeni
    ART. 5
    (1) Abrevierile şi termenii utilizaţi în textul condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ANRM - Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale;
    c) GIS - Geographic Information System;
    d) GNL - gaz natural lichefiat;
    e) IP - înaltă presiune;
    f) JP - joasă presiune;
    g) Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) MP - medie presiune;
    i) NT - nod tehnologic;
    j) OL - oţel;
    k) PE - polietilenă de înaltă densitate;
    l) PM - panou de măsură;
    m) PRM - post de reglare-măsurare;
    n) PR - post de reglare;
    o) PT - proiect tehnic;
    p) SCV - staţie de comandă vane;
    q) SM - staţie de măsurare;
    r) SR - staţie de reglare;
    s) SRM - staţie de reglare-măsurare;
    t) SRS - staţie de reglare de sector;
    u) RP - redusă presiune;
    v) XML - Extensible Markup Language.

    (2) Abrevierile şi termenii prevăzuţi la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în Lege şi în legislaţia aplicabilă în sectorul gazelor naturale.

    CAP. II
    Tipuri de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul gazelor naturale
    ART. 6
    ANRE emite autorizaţii pentru înfiinţarea de noi:
    a) conducte de alimentare din amonte aferente activităţii de producţie a gazelor naturale;
    b) instalaţii tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării subterane a gazelor naturale, în cazul unor noi depozite;
    c) sisteme de transport al gazelor naturale;
    d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale;
    e) magistrale directe;
    f) instalaţii de producere a biogazului/biometanului;
    g) instalaţii de GNL;
    h) instalaţii de producere a hidrogenului.


    ART. 7
    ANRE emite licenţe în sectorul gazelor naturale pentru desfăşurarea activităţilor de:
    a) furnizare de:
    (i) gaze naturale;
    (ii) GNL;
    (iii) biogaz/biometan;

    b) operare a:
    (i) conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei gazelor naturale, pentru conductele de alimentare din amonte aferente activităţii de producţie a gazelor naturale, dacă producţia de gaze naturale nu este utilizată exclusiv în procesele de producţie a gazelor naturale;
    (ii) sistemului de înmagazinare subterană;
    (iii) sistemului de transport;
    (iv) sistemului de distribuţie;
    (v) terminalului GNL;

    c) administrare a pieţelor centralizate;
    d) trader de gaze naturale;
    e) exploatare comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului.


    CAP. III
    Regimul autorizaţiilor de înfiinţare şi al licenţelor în sectorul gazelor naturale
    SECŢIUNEA 1
    Proceduri, termene şi condiţii de acordare/modificare/ prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale
    ART. 8
    (1) Pentru acordarea/modificarea/prelungirea valabilităţii unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe, solicitanţii depun la sediul ANRE o cerere, întocmită conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de documentele prevăzute în prezentul regulament.
    (2) Operatorul economic străin cu sediul social în afara statelor membre ale Uniunii Europene poate solicita acordarea de autorizaţii de înfiinţare/licenţe numai dacă are stabilit în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pentru întreaga durată de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, necesar desfăşurării activităţilor.
    (3) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de documentele comune şi specifice prevăzute de prezentul regulament, se înregistrează la ANRE în una dintre următoarele forme:
    a) pe suport hârtie transmis/depus la registratura ANRE;
    b) e-mail la o adresă publicată pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    c) suport magnetic (CD/DVD/memory stick) transmis/depus la registratura ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    d) prin încărcare pe pagina de internet a ANRE (documentele originale se certifică cu semnătură electronică);
    e) prin încărcare în platforma punctului de contact unic electronic - PCUe.

    (4) În cazul în care, la data transmiterii cererii conform prevederilor alin. (1), solicitantul deţine cel puţin o autorizaţie de înfiinţare/licenţă emisă de ANRE sau are depusă o solicitare aflată în analiză, documentele comune/specifice menţionate în prezentul regulament deja depuse pot fi utilizate pentru toate solicitările aflate în lucru la ANRE, în baza unei declaraţii pe propria răspundere cu privire la menţinerea valabilităţii acestora, sub condiţia completării în cazul în care au intervenit modificări/actualizări ale unor documente.
    (5) În situaţia în care un solicitant nu mai deţine documentele specifice solicitate pentru acordarea/modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, acesta poate transmite documente înlocuitoare, inclusiv rapoarte de expertiză tehnică pentru obiectivele din sectorul gazelor naturale aferente solicitării, întocmite de experţi tehnici atestaţi de către ANRE.
    (6) La solicitarea operatorilor economici străini cu sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ANRE emite o decizie în condiţiile şi cu respectarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la pieţele de energie electrică/gaze naturale din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene.
    (7) Titularul licenţei de furnizare a gazelor naturale nu poate deţine simultan şi licenţă de trader de gaze naturale, drepturile specifice activităţii de trader fiind incluse în licenţa de furnizare a gazelor naturale pe care o deţine.
    (8) Titularul licenţei de trader de gaze naturale nu poate furniza gaze naturale clienţilor finali.
    (9) Titularul unei licenţe nu poate deţine simultan două licenţe de acelaşi tip.
    (10) Nu pot primi autorizaţie de înfiinţare/licenţă:
    (i) solicitanţii aflaţi în procedura falimentului;
    (ii) solicitanţii cărora le-a fost retrasă sau suspendată o autorizaţie/licenţă într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii, conform prevederilor prezentului regulament;
    (iii) solicitanţii care au ca acţionari deţinători ai controlului sau ca administrator persoane care anterior au avut calitatea de acţionar deţinător al controlului ori administrator în cadrul unor operatori economici titulari de licenţă care nu şi-au achitat obligaţiile de plată rezultate din tranzacţiile realizate pe piaţa de gaze naturale.


    ART. 9
    (1) ANRE analizează documentaţia depusă de solicitant conform prevederilor prezentului regulament şi, dacă este cazul, transmite solicitantului o notificare prin care i se aduc la cunoştinţă completările sau clarificările necesare, într-un termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
    (2) Solicitantul are obligaţia de a completa documentaţia conform observaţiilor transmise de ANRE, în termen de maximum 30 de zile de la primirea notificării.
    (3) În cazul în care, în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii solicitantul nu a transmis toate documentele, conform observaţiilor ANRE, cererea se clasează, solicitantul fiind notificat în acest sens.
    (4) Operatorii economici titulari de licenţe de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, a sistemelor de transport al gazelor naturale, a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (3), să transmită o nouă solicitare în condiţiile precizate în notificare.
    (5) În perioada de analiză a documentaţiei, în funcţie de calitatea şi complexitatea informaţiilor, ANRE poate decide:
    a) invitarea la sediul ANRE a reprezentanţilor împuterniciţi ai solicitantului, pentru clarificarea aspectelor referitoare la documentele depuse;
    b) verificarea şi certificarea conformităţii unor documente/documentaţii specifice prin intermediul compartimentelor din cadrul ANRE, la solicitarea direcţiei generale de specialitate;
    c) verificarea la faţa locului a situaţiei/documentelor existente, prin intermediul direcţiei generale de specialitate şi, după caz, în colaborare cu direcţia generală de control; concluziile şi/sau constatările rezultate în urma discuţiilor şi/sau a verificărilor se înscriu într-un document semnat de reprezentanţii ANRE şi ai solicitantului;
    d) solicitarea altor informaţii sau documente, necesare pentru clarificarea unor aspecte din perioada de analiză a documentaţiilor.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Documente comune solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe în sectorul gazelor naturale
    ART. 10
    (1) Cererea privind acordarea/modificarea/ prelungirea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 este însoţită de următoarele documente:
    a) certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii la ANRE în original sau cu semnătura electronică a reprezentantului legal sau în copie certificată pentru conformitate cu originalul de reprezentantul legal al solicitantului sau raportul de furnizare informaţii emis prin serviciul Infocert de către ONRC, care să cuprindă informaţii de identificare ale solicitantului, denumirea, adresa sediului social/profesional, codul unic de înregistrare, numărul de ordine în registrul comerţului, starea solicitantului, forma de organizare, durata de constituire, capitalul social, asociaţii/acţionarii solicitantului, persoana/persoanele împuternicită/e să reprezinte solicitantul, domeniile de activitate ale solicitantului care să conţină domeniul de activitate pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare/licenţa, sucursale/subunităţi/filiale, sedii secundare/ puncte de lucru din România sau alte documente similare emise de autorităţi competente ori documentele de constituire a unităţilor administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, care să conţină aceste informaţii;
    b) declaraţia reprezentantului legal care atestă faptul că echipa managerială în cadrul operatorului economic este constituită din:
    (i) manager general (reprezentant legal/administrator/ director general) cu experienţă de minimum 2 ani în activităţi manageriale;
    (ii) responsabil tehnic cu experienţă de minimum 5 ani în conducerea/coordonarea activităţilor specifice din sectorul gazelor naturale, doar pentru tipurile de licenţe prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi e);

    c) CV-urile echipei manageriale menţionate la lit. b), actualizate la data depunerii la ANRE;
    d) declaraţiile persoanelor prevăzute la lit. b), privind consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, întocmite conform modelului din anexa nr. 2;
    e) dovada achitării tarifului de analiză a documentaţiei, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.

    (2) Solicitanţii străini prezintă o copie a documentelor justificative emise de organele competente din ţara de origine, care să corespundă cerinţelor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi o traducere autorizată a acestora în limba română.
    (3) În situaţia în care un operator economic solicită în cursul unui an sau simultan acordarea mai multor autorizaţii de înfiinţare/licenţe, documentele prevăzute la alin. (1) se depun într-un singur exemplar, însoţite şi de declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 8 alin. (4).

    SECŢIUNEA a 3-a
    Documente specifice solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii de înfiinţare şi de licenţe în sectorul gazelor naturale
    ART. 11
    (1) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale în cazul unor noi perimetre sau a autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente activităţii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) documentul emis de ANRM care să conţină cumulativ următoarele informaţii:
    (i) denumirea titularului de acord de concesiune de dezvoltare-exploatare şi explorare petrolieră;
    (ii) obiectul acordului (denumirea perimetrului de producţie/zăcământului comercial conform acordului petrolier/depozitului de înmagazinare subterană);
    (iii) data (ziua/luna/anul) până la care este încheiat acordul petrolier conform prevederilor legislaţiei specifice incidente;

    b) în cazul solicitanţilor care nu sunt titulari de licenţă specifică, copia contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţie şi punere în funcţiune a:
    (i) conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, încheiat cu un titular de licenţă de operare a conductelor de alimentare din amonte, care are o experienţă similară de minimum 3 ani;
    (ii) instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării subterane a gazelor naturale, încheiat cu un titular de licenţă de operare a sistemului de înmagazinare subterană, care are o experienţă similară de minimum 3 ani;

    c) schema tehnologică a obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic;
    d) planul de ansamblu, care cuprinde obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative şi denumirea localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
    e) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 4.

    (2) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de transport al gazelor naturale, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) documentul emis de ANRM care să conţină cumulativ următoarele:
    (i) denumirea titularului contractului de concesiune;
    (ii) obiectul contractului;
    (iii) data (ziua/luna/anul) până la care este încheiat contractul de concesiune conform prevederilor legislaţiei specifice incidente;

    b) în cazul solicitanţilor care nu sunt titulari de licenţă specifică, copia contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor, încheiat cu un titular de licenţă de operare a sistemului de transport al gazelor naturale care are o experienţă similară de minimum 3 ani;
    c) schema tehnologică a obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic;
    d) planul de ansamblu care cuprinde obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative şi denumirea localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
    e) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 5.

    (3) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copie a contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sau asimilate; în situaţia solicitării autorizaţiei de înfiinţare de către unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, copia contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale va fi depusă de către concesionar la solicitarea obţinerii licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale;
    b) în cazul solicitanţilor care nu sunt titulari de licenţă specifică, copia contractului de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor, încheiat cu un titular de licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale ce are o experienţă similară de minimum 3 ani;
    c) schema tehnologică a obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, cuprinsă în documentaţia tehnică/ raportul de expertiză/proiectul tehnic;
    d) planul de ansamblu care cuprinde obiectivele pentru care se solicită autorizaţia, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative şi denumirea localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
    e) copia avizului tehnic de racordare la sistemul aflat în amonte, la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate;
    f) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 6.

    (4) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a magistralei directe, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al titularului de licenţă de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, întocmită conform modelului din anexa nr. 3 şi de următoarele documente:
    a) documentul emis de către consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale unde se va amplasa magistrala directă, care să conţină precizarea că serviciul public de distribuţie a gazelor naturale nu este concesionat şi nu va fi concesionat într-o perioadă de minimum 2 ani de la data emiterii documentului;
    b) documentul emis de clientul eligibil, care să conţină cumulativ următoarele:
    (i) se obligă să finanţeze în integralitate realizarea magistralei directe ce va fi în proprietatea acestuia;
    (ii) se obligă să asigure accesul şi racordarea la magistrala directă a altor solicitanţi, fără schimbarea destinaţiei pentru care aceste bunuri au fost construite, conform reglementărilor ANRE;
    (iii) activele care rezultă se vor prelua în folosinţă în termen de 60 de zile de la data concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale de către operatorul de distribuţie concesionar, cu plata unei juste despăgubiri, în conformitate cu reglementările ANRE;

    c) schema tehnologică, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic pentru obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare;
    d) planul de ansamblu ce conţine obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative şi denumirea localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
    e) copia avizului tehnic de racordare la sistemul aflat în amonte, la care se realizează racordarea, în termen de valabilitate;
    f) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 6;
    g) declaraţia reprezentantului legal al solicitantului cu privire la data finalizării investiţiei.

    (5) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor GNL, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) schema tehnologică a obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic;
    b) planul de ansamblu care cuprinde obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative şi denumirea localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
    c) copia avizului tehnic de racordare la sistemul/obiectivul aflat în aval, emis de operatorul licenţiat la care se vor racorda instalaţiile, în termen de valabilitate;
    d) declaraţia reprezentantului legal al solicitantului cu privire la data finalizării investiţiei.

    (6) La solicitarea acordării autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere de biogaz/biometan sau de hidrogen, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) schema tehnologică a obiectivelor pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, cuprinsă în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic;
    b) planul de ansamblu care cuprinde obiectivele pentru care se solicită autorizaţia de înfiinţare, conţinut în documentaţia tehnică/raportul de expertiză/proiectul tehnic, cu evidenţierea limitelor administrative şi denumirea localităţilor pe teritoriul cărora se amplasează acestea;
    c) copia avizului tehnic de racordare la sistemul/obiectivul aflat în aval, emis de operatorul licenţiat la care se vor racorda instalaţiile, în termen de valabilitate;
    d) declaraţia reprezentantului legal al solicitantului cu privire la data finalizării investiţiei.


    ART. 12
    (1) La solicitarea acordării licenţei de furnizare de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare a solicitantului, integral sau în extras, din care să rezulte:
    (i) atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în activităţile aferente furnizării de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL;
    (ii) existenţa unui sistem de comunicare cu clienţii;
    (iii) existenţa unui sistem de colectare şi de rezolvare a reclamaţiilor clienţilor;

    b) lista sediilor din România în care urmează a se desfăşura activitatea aferentă furnizării de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL, precum şi lista punctelor unice de contact pentru informarea clienţilor finali, conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. f) din Lege;
    c) document/documentele din care să rezulte că solicitantul dispune de o sumă de bani cel puţin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimate, prin declaraţia menţionată la lit. d), a se realiza în primele 12 luni de activitate ca furnizor de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL, dar nu mai puţin de 100.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 a lunii în care se înregistrează cererea de acordare a licenţei, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:
    (i) capitaluri proprii a căror valoare se calculează pe baza datelor din ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care solicitantul le comunică organelor fiscale;
    (ii) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază solicitantul, conform documentelor financiare justificative în acest sens;
    (iii) resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoţite de documente financiare justificative;
    (iv) disponibilul din contul curent, probat cu extras de cont bancar al solicitantului însuşit prin semnătură de reprezentantul legal al acestuia, la data depunerii la ANRE;

    d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca furnizor de gaze naturale, de biogaz/biometan sau de GNL în primul an de activitate;
    e) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, exprimate în MWh pentru gaze naturale sau biogaz/biometan şi în tone pentru GNL, privind cantităţile estimate a fi furnizate în anul în care se acordă licenţa.

    (2) La solicitarea acordării licenţei de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, titularul de acord petrolier transmite documentele prevăzute la art. 10, însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare al solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, sau a normelor proprii de asigurare a mentenanţei din care să rezulte că sunt incluse cel puţin următoarele activităţi:
    (i) detectări ale pierderilor de gaze;
    (ii) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    (iii) acces şi racordare la conducta de alimentare din amonte;
    (iv) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;

    b) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, din care să rezulte că persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a) deţin o experienţă profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea, pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie pentru care sunt responsabile, deţin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (Regulament), în format electronic;
    c) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    d) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 (informaţiile se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML) în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:
    1. tip obiectiv - conductă, racord;
    2. material;
    3. diametru nominal;
    4. lungime;
    5. tip staţie - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;
    6. capacitate maximă proiectată;
    7. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

    e) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită licenţa, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 4;
    f) copia autorizaţiei de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenţei, în format electronic;
    g) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind valoarea obiectivului pentru care se solicită licenţa;
    h) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca operator al conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale în primul an de activitate.

    (3) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, titularul de acord de concesiune transmite documentele prevăzute la art. 10, însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare a solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanţei, din care să rezulte că sunt incluse cel puţin următoarele activităţi:
    (i) detectări ale pierderilor de gaze;
    (ii) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    (iii) verificări şi revizii ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării subterane;
    (iv) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;

    b) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, din care să rezulte că persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a) deţin o experienţă profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea, pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie pentru care sunt responsabili, deţin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului, în format electronic;
    c) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    d) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 (informaţiile se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML) în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:
    1. tip obiectiv - conductă, racord;
    2. material;
    3. diametru nominal;
    4. lungime;
    5. tip staţie - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;
    6. capacitate maximă proiectată;
    7. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

    e) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită licenţa, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 4;
    f) copia autorizaţiei de mediu pentru obiectivele solicitate, în format electronic;
    g) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind valoarea obiectivului pentru care se solicită licenţa;
    h) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca operator al sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în primul an de activitate.

    (4) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, titularul de acord de concesiune a serviciului public de transport al gazelor naturale transmite documentele prevăzute la art. 10, însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare a solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanţei, din care să rezulte că sunt incluse cel puţin următoarele activităţi:
    (i) detectări ale pierderilor de gaze;
    (ii) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    (iii) verificări şi revizii ale sistemului de transport;
    (iv) acces şi racordare la sistem;
    (v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;

    b) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, din care să rezulte că persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a) deţin o experienţă profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea, pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie pentru care sunt responsabile, deţin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului, în format electronic;
    c) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    d) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 (informaţiile se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML) în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:
    1. tip obiectiv - conductă, racord;
    2. material;
    3. diametru nominal;
    4. lungime;
    5. tip staţie - măsurare, reglare/măsurare, comprimare;
    6. capacitate maximă proiectată;
    7. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    8. denumirea obiectivului;

    e) copia autorizaţiei de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    f) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită acordarea licenţei, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 5;
    g) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cantitatea de gaze naturale estimată a se transporta în anul în care se acordă licenţa, exprimată în MWh;
    h) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca operator al sistemului de transport al gazelor naturale în primul an de activitate.

    (5) La solicitarea acordării licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, concesionarul serviciului public de distribuţie a gazelor naturale transmite documentele prevăzute la art. 10, însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare al solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, ori a normelor proprii de asigurare a mentenanţei, din care să rezulte că sunt incluse cel puţin următoarele activităţi:
    (i) detectări ale pierderilor de gaze;
    (ii) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    (iii) verificări şi revizii ale sistemului de distribuţie;
    (iv) acces şi racordare la sistem;
    (v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;

    b) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, din care să rezulte că persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a) deţin o experienţă profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea, pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie pentru care sunt responsabile, deţin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului, în format electronic;
    c) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    d) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 (informaţiile se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML) în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:
    1. localizare (judeţ, localitate, stradă);
    2. nr. imobil - pentru branşament;
    3. tip obiectiv - conductă, branşament;
    4. material - PE80, PE100, OL;
    5. diametru - exterior pentru PE, nominal pentru OL;
    6. regim de presiune - ÎP, MP, RP, JP;
    7. lungime;
    8. tip staţie - SR, SM, SRS, SRM;
    9. capacitate maximă proiectată a staţiei;
    10. numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

    e) informaţii privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor pentru care se solicită licenţa, în format electronic Excel, conform modelului din anexa nr. 6;
    f) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cantitatea de gaze naturale estimată a se distribui în anul în care se acordă licenţa, exprimată în MWh;
    g) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca operator al sistemului de distribuţie a gazelor naturale în primul an de activitate.

    (6) La solicitarea acordării licenţei de operare a terminalelor GNL, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare al solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, ori după normele proprii de asigurare a mentenanţei din care să rezulte că sunt incluse cel puţin următoarele activităţi:
    (i) detectări ale pierderilor de gaze;
    (ii) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    (iii) verificări şi revizii ale instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente terminalelor GNL;
    (iv) acces la terminalul GNL;
    (v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;

    b) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, din care să rezulte că persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a) deţin o experienţă profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea, pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie pentru care sunt responsabile, deţin calitatea de instalator autorizat ANRE, conform prevederilor Regulamentului, în format electronic;
    c) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    d) informaţii în sistemul naţional de coordonate stereografic 1970 (informaţiile se prezintă în format vectorial GIS în fişiere de tip XML) în concordanţă cu schema de calcul hidraulic, care cuprinde grafic fiecare conductă, racord sau staţie din proiectul tehnic, cu ataşarea ca atribute a datelor:
    1. tipul obiectivului - conductă, racord;
    2. material;
    3. diametru nominal;
    4. lungime;
    5. tipul staţiei - uscare, măsurare, reglare/măsurare, comprimare;
    6. capacitate maximă proiectată;
    7. numărul de înregistrare al procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
    8. data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

    e) copia autorizaţiei de mediu pentru obiectivele pentru care se solicită acordarea licenţei, în format electronic;
    f) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind valoarea obiectivului pentru care se solicită licenţa;
    g) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca operator al terminalelor GNL în primul an de activitate.

    (7) La solicitarea acordării licenţei de administrare a pieţei centralizate, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare al solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, din care rezultă:
    (i) atribuţiile şi responsabilităţile departamentelor angajate în activităţile aferente administrării pieţelor centralizate de gaze naturale;
    (ii) existenţa unui sistem de comunicare cu clienţii;
    (iii) existenţa unui sistem de depunere a clarificărilor şi soluţionare a contestaţiilor clienţilor;

    b) documentul/documentele din care să rezulte resursele financiare ale solicitantului, în format electronic, respectiv capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 a lunii în care se înregistrează cererea de acordare a licenţei;
    c) documentul prin care se prezintă descrierea pieţelor centralizate de gaze naturale pe care solicitantul intenţionează să le administreze în baza licenţei, în format electronic;
    d) lista cuprinzând sistemele şi aplicaţiile informatice capabile să asigure organizarea şi administrarea pieţelor centralizate angro de gaze naturale, aflate în exploatarea curentă a operatorului economic solicitant, în scopul organizării şi administrării pieţelor centralizate de gaze naturale prevăzute la lit. c), cu precizări privind deţinerea drepturilor de utilizare a acestora, în format electronic;
    e) regulamentul solicitantului de tranzacţionare pentru produsele care fac obiectul solicitării, ce respectă Regulile generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în format electronic;
    f) descrierea funcţională a aplicaţiei informatice integrate specializate, prin care se realizează separarea activităţilor care fac obiectul licenţei prin contabilitatea de gestiune şi rapoarte care reflectă modul de alocare a veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărei activităţi conform situaţiilor financiare anuale, precum şi ultima balanţă încheiată, în format electronic;
    g) dovada certificării sistemelor informatice utilizate conform unui standard internaţional ce conţine cerinţele pentru un sistem de management al securităţii informaţiilor, astfel încât să confirme capabilitatea organizaţiei de a evalua riscurile privind securitatea informaţiilor şi de a implementa măsuri de control pentru a putea asigura confidenţialitatea, integritatea şi disponibilitatea informaţiilor, conform art. 146 alin. (2^1) lit. c) din Lege, în format electronic;
    h) dovada certificării sistemului de management utilizat conform unui standard internaţional care să demonstreze capabilitatea sa de a furniza produse şi servicii care să îndeplinească atât cerinţele clienţilor, cât şi cerinţele legale şi de reglementare aplicabile, conform art. 146 alin. (2^1) lit. d) din Lege, în format electronic;
    i) dovada existenţei unui contract valabil cu un auditor independent pentru auditarea situaţiilor financiare, conform art. 146 alin. (2^1) lit. e) din Lege, în format electronic;
    j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care îşi asumă responsabilitatea cu privire la faptul că pe toată perioada de valabilitate a licenţei:
    (i) pune la dispoziţia publicului informaţiile privind situaţiile financiare anuale şi raportul auditorilor;
    (ii) transmite la ANRE rapoartele conform reglementărilor în vigoare;
    (iii) respectă reglementările şi condiţiile stabilite prin licenţa acordată de către ANRE;

    k) copia situaţiilor financiare anuale şi raportul auditorilor, puse la dispoziţia publicului de solicitant, conform prevederilor art. 146 alin. (2^1) lit. f) din Lege, în format electronic;
    l) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca administrator al pieţei centralizate în primul an de activitate.

    (8) La solicitarea acordării licenţei de trader de gaze naturale, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare al solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, din care să rezulte atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor angajate în activitatea de trader de gaze naturale;
    b) lista sediilor din România prin care solicitantul urmează să desfăşoare activitatea traderului de gaze naturale, în format electronic;
    c) documentul/documentele în format electronic, din care să rezulte că solicitantul dispune de o sumă de bani cel puţin egală cu 25% din valoarea cifrei de afaceri estimată a se realiza în primele 12 luni de activitate ca trader de gaze naturale, dar nu mai puţin de 100.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României valabil la data de 1 a lunii în care se înregistrează cererea de acordare a licenţei, sumă care provine din una sau mai multe dintre următoarele resurse:
    (i) capitaluri proprii - a căror valoare se calculează pe baza datelor din ultima balanţă de verificare lunară conform formulei utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale pe care operatorul economic le comunică organelor fiscale;
    (ii) disponibilul din linii de credit bancare de care beneficiază solicitantul conform documentelor financiare justificative în acest sens;
    (iii) resurse financiare pe care asociaţii şi/sau acţionarii solicitantului le pun la dispoziţia acestuia prin contracte de finanţare/împrumut sau prin alte tipuri de contracte însoţite de documente financiare justificative;
    (iv) disponibilul din contul curent, probat cu extras de cont bancar al solicitantului însuşit prin semnătură de reprezentantul legal al acestuia, la data depunerii la ANRE;

    d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cantităţile de gaze naturale estimate care fac obiectul tradingului în anul în care se acordă licenţa, exprimate în MWh;
    e) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca trader de gaze naturale în primul an de activitate.

    (9) La solicitarea acordării licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a hidrogenului, documentele prevăzute la art. 10 sunt însoţite de declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului din anexa nr. 3, şi de următoarele documente:
    a) copia regulamentului de organizare şi funcţionare al solicitantului, în format electronic, integral sau în extras, ori după normele proprii de asigurare a mentenanţei din care să rezulte că sunt incluse cel puţin următoarele activităţi:
    (i) detectări ale pierderilor de hidrogen;
    (ii) sesizări, reclamaţii şi intervenţii;
    (iii) verificări şi revizii ale instalaţiilor de producere a hidrogenului;
    (iv) acces la instalaţiile de producere a hidrogenului;
    (v) verificarea documentaţiilor şi/sau a proiectelor tehnice, urmărirea lucrărilor, efectuarea recepţiilor şi punerea în funcţiune a lucrărilor;

    b) fişa cuprinzând structura personalului pe specialităţi, din care să rezulte că persoanele din cadrul echipei manageriale responsabile cu coordonarea activităţilor prevăzute la lit. a) deţin o experienţă profesională în activitatea respectivă de minimum 3 ani şi faptul că acestea sunt responsabile pentru activităţile de proiectare şi/sau de execuţie, în format electronic;
    c) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul pentru care se solicită licenţa, în format electronic;
    d) declaraţia scrisă, în original, pe propria răspundere a reprezentantului legal/administratorului/directorului general al solicitantului privind cantităţile de hidrogen estimate a fi produse în anul în care se acordă licenţa exprimate în MWh, şi care fac obiectul exploatării comerciale a instalaţiilor de producere a hidrogenului;
    e) declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului privind cifra de afaceri estimată a fi realizată ca titular de licenţă de exploatare comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului în primul an de activitate.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Aprobarea solicitării privind acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale
    ART. 13
    (1) După verificarea documentaţiei depuse, ANRE întocmeşte un raport prin care propune aprobarea/respingerea acordării autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) se prezintă, în vederea aprobării sau respingerii, Comitetului de reglementare al ANRE.
    (3) Comitetul de reglementare al ANRE decide motivat acordarea sau respingerea acordării/modificării/prelungirii valabilităţii/suspendării/retragerii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, în termen de până la 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete de către solicitant.
    (4) Acordarea/Respingerea acordării/modificării/prelungirii valabilităţii/suspendării/retragerii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei se face prin decizie a preşedintelui ANRE.

    ART. 14
    (1) Pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, în situaţiile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. g) din Lege, ANRE desemnează un alt titular al unei licenţe de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), ANRE emite o decizie privind desemnarea pentru preluarea operării sistemului de distribuţie operatorului economic desemnat, însoţită de anexele D1 şi D2 prevăzute în Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

    ART. 15
    Condiţiile de valabilitate asociate autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor conţin, după caz, următoarele prevederi principale, fără a se limita la acestea:
    a) drepturile şi obligaţiile conferite de autorizaţia de înfiinţare/licenţă;
    b) condiţionările, limitările şi restricţiile privind continuitatea şi regimul de funcţionare a obiectivelor autorizate/licenţiate;
    c) datele tehnice ale sistemului/obiectivelor autorizate/ licenţiate;
    d) obligativitatea titularilor de autorizaţii de înfiinţare/licenţe de a furniza informaţii către ANRE, referitoare la activitatea desfăşurată în sectorul gazelor naturale, folosind tipul de date, periodicitatea, formatul de transmitere a datelor şi altele asemenea, specificate de ANRE şi/sau reglementările în vigoare.


    ART. 16
    (1) Autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele se înregistrează de către direcţia de specialitate din cadrul ANRE într-un registru electronic, iar înregistrarea se face în ordinea emiterii lor.
    (2) Numărul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei este numărul de ordine din acest registru.
    (3) Modelul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei este prevăzut în anexa nr. 7.

    ART. 17
    Autorizaţia de înfiinţare/licenţa se eliberează titularului într-un exemplar, fiind însoţită de decizia de acordare, iar o copie se ataşează la raportul prevăzut la art. 13 alin. (1).

    ART. 18
    Deciziile preşedintelui ANRE privind acordarea/refuzul acordării/modificării/prelungirii valabilităţii/ suspendării/retragerii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Termene de valabilitate a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale
    ART. 19
    În raportul de acordare prevăzut la art. 13 alin. (1) se precizează durata de valabilitate propusă pentru autorizaţia de înfiinţare/licenţă, după cum urmează:
    a) pentru autorizaţiile de înfiinţare prevăzute la art. 6 lit. a), b), c) şi d) sau licenţele prevăzute la art. 7 lit. b) pct. (i)-(iv) termenul de valabilitate se corelează cu durata prevăzută în contractul în baza căruia se desfăşoară activitatea, respectiv:
    (i) contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sau asimilate;
    (ii) acordul petrolier încheiat conform prevederilor legislaţiei specifice incidente;
    (iii) contractul de concesiune a sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a SNT;

    b) autorizaţiile de înfiinţare prevăzute la art. 6 lit. e), f), g) şi h) se corelează cu termenul de realizare a obiectivelor declarat de solicitant;
    c) licenţele prevăzute la art. 7 lit. a), lit. b) pct. (v) şi lit. c), d) şi e) sunt valabile pentru o perioadă de maximum 25 de ani.


    ART. 20
    (1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei are dreptul de a solicita prelungirea valabilităţii acesteia înainte de expirarea termenului de valabilitate; în această situaţie solicitantul trebuie să ţină cont de durata analizării de către ANRE a solicitării, precum şi de periodicitatea şedinţelor Comitetului de reglementare, astfel încât să fie asigurată continuitatea valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, dar nu mai mult de 90 de zile sau mai puţin de 60 de zile înainte de data expirării autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.
    (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), titularul transmite ANRE o cerere întocmită conform modelului din anexa nr. 1 însoţită de:
    a) documentul actualizat, precizat la art. 10 alin. (1) lit. a);
    b) documentul din care să rezulte motivul solicitării prelungirii valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;
    c) copia documentului prin care a fost achitat tariful de analiză a cererii de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, stabilit în conformitate cu prevederile ordinului preşedintelui ANRE cu privire la aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de ANRE.


    CAP. IV
    Procedura de modificare a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale
    ART. 21
    (1) La cererea titularilor sau din proprie iniţiativă, ANRE poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor eliberate, în următoarele situaţii:
    a) când se impune actualizarea parametrilor tehnici precizaţi în autorizaţia de înfiinţare/licenţă;
    b) în cazul prelungirii valabilităţii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, fără modificarea caracteristicilor tehnice ale obiectivelor în cazul autorizaţiilor de înfiinţare prevăzute la art. 6 sau al licenţelor prevăzute la art. 7 lit. b);
    c) în cazul unor modificări ale statutului titularului de autorizaţie de înfiinţare/licenţă prin divizare, fuziune, transformare, ale denumirii, ale sediului, ale capitalului social sau ale patrimoniului;
    d) în cazul în care survin unele modificări legislative sau schimbări ale circumstanţelor de la data eliberării autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor sau evenimente care afectează substanţial ori care conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţilor autorizate/licenţiate.

    (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d), modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor se face din iniţiativa ANRE, cu respectarea egalităţii de tratament al titularilor şi în raport cu natura situaţiei care a determinat modificarea; ANRE comunică în scris titularilor de autorizaţie de înfiinţare/licenţă modificările survenite.
    (3) Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin autorizaţia de înfiinţare/licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;
    b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare subterană şi de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/ acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanţi;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizaţiei de înfiinţare/licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.

    (4) Notificarea prevăzută la alin. (3) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care fuziunea/divizarea/ transformarea îşi produce efectele.
    (5) Titularii licenţelor care au ca obiect operarea sistemelor de distribuţie, de transport sau de înmagazinare subterană a gazelor naturale notifică ANRE, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (3) lit. c).
    (6) În cazul prevăzut la alin. (5), ANRE este înştiinţată printr-o nouă notificare cu cel puţin 90 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor licenţelor.
    (7) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (3) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei. ANRE va comunica titularului autorizaţiei de înfiinţare/licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.
    (8) Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei transmite ANRE solicitarea de modificare în termen de maximum 15 zile de la primirea comunicării prevăzute la alin. (7).
    (9) Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei transmite ANRE solicitarea de modificare a autorizaţiei/licenţei în termen de maximum 15 zile de la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind schimbarea sediului, denumirii sau a formei juridice a societăţii însoţită de documentul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a).
    (10) După primirea solicitării prevăzute la alin. (8), ANRE examinează situaţia nou-creată şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, modificarea corespunzătoare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor, eliberând autorizaţii sau licenţe cu un conţinut modificat.
    (11) În cazul în care, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), nu se poate proceda în conformitate cu prevederile alin. (3), titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei solicită ANRE transferul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei către un alt solicitant; în acest caz, solicitantul către care se face transferul trebuie să solicite ANRE acordarea/modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei corespunzătoare şi să depună documentele comune prevăzute la art. 10, precum şi documentele specifice tipului de autorizaţie de înfiinţare/licenţă, prevăzute în prezentul regulament.

    ART. 22
    (1) Titularul unei autorizaţii de înfiinţare poate solicita modificarea acesteia doar dacă aceasta este în termen de valabilitate.
    (2) Solicitările titularului de licenţă de operare de modificare a autorizaţiei de înfiinţare trebuie să fie în corelaţie cu planul de investiţii aprobat de către ANRE; în caz contrar, solicitantul este obligat să prezinte explicaţii şi justificări ale investiţiei efectuate în afara planului de investiţii aprobat.

    ART. 23
    Titularul unei licenţe solicită modificarea acesteia după cum urmează:
    a) anterior punerii în funcţiune a obiectivelor/sistemelor, în cazul în care acestea se află amplasate într-o locaţie pentru care nu este acordată licenţă specifică;
    b) anual, la data de 1 martie a anului următor recepţiei unor obiective noi sau a scoaterii din funcţiune a unor obiective, amplasate într-o locaţie pentru care este acordată licenţă specifică.


    ART. 24
    (1) Cererea privind modificarea autorizaţiei de înfiinţare întocmită conform modelului din anexa nr. 1 se transmite doar dacă aceasta este în termen de valabilitate. La cerere se anexează declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, şi următoarele documente:
    a) pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale sau pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării subterane a gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (1);
    b) pentru sistemele de transport al gazelor naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (2);
    c) pentru sistemele de distribuţie de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (3);
    d) pentru magistralele directe de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (4);
    e) pentru instalaţiile GNL se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (5);
    f) pentru instalaţiile de producere de biogaz/biometan sau de hidrogen se transmit documentele prevăzute la art. 11 alin. (6).

    (2) Cererea privind modificarea licenţei de operare, întocmită conform modelului din anexa nr. 1, se transmite însoţită de declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal/directorului general/administratorului solicitantului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de următoarele documente:
    a) pentru conductele de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. c), d), e) şi f);
    b) pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării subterane de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 12 alin. (3) lit. c), d), e) şi f);
    c) pentru sistemele de transport de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 12 alin. (4) lit. c), d), e), f) şi g);
    d) pentru sistemele de distribuţie de gaze naturale se transmit documentele prevăzute la art. 12 alin. (5);
    e) pentru terminalul GNL se transmit documentele prevăzute la art. 12 alin. (6) lit. c), d) şi e).

    (3) Cererea privind modificarea licenţei de exploatare comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se transmite însoţită de declaraţia scrisă pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele prevăzute la art. 12 alin. (9) lit. c), d) şi e).
    (4) În situaţia în care contractul de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sau asimilat se modifică, concedentul are obligaţia de a transmite la ANRE o copie a documentului, în termen de 30 de zile de la data modificării.
    (5) În situaţia în care este necesară modificarea autorizaţiei de înfiinţare, după transmiterea documentului prevăzut la alin. (4), titularul de contract solicită modificarea autorizaţiei de înfiinţare, dacă aceasta este în termen de valabilitate, însoţită de documentele prevăzute la art. 11 alin. (3).
    (6) În situaţia în care acordul petrolier se modifică, inclusiv în situaţia transferului, titularul de acord are obligaţia de a transmite la ANRE, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data modificării acestuia, un document emis de ANRM care să conţină cumulativ următoarele informaţii:
    (i) titularul acordului petrolier;
    (ii) obiectul acordului (perimetre);
    (iii) termenul pentru care este încheiat acordul petrolier conform prevederilor legislaţiei specifice incidente.

    (7) În situaţia în care este necesară modificarea autorizaţiei de înfiinţare, după transmiterea documentului prevăzut la alin. (6), titularul de acord petrolier solicită modificarea autorizaţiei de înfiinţare, dacă aceasta este în termen de valabilitate, însoţită de documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) sau (2), după caz.
    (8) Cererea privind modificarea licenţei prevăzute la art. 7 lit. a), c) sau d), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, se transmite însoţită de documentele prevăzute la art. 10.
    (9) Modificarea de către ANRE a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. c), produce efecte de la data fuziunii/divizării/transformării.

    CAP. V
    Procedura de suspendare şi de retragere a autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale
    ART. 25
    (1) În urma constatării de ANRE din oficiu, la sesizarea unor terţi sau la notificarea de către titular, ANRE aplică măsurile prevăzute la alin. (2) sau (3), după caz, în cazul imposibilităţii desfăşurării activităţii, ca urmare a nerespectării obligaţiilor legale incidente sectorului gazelor naturale, prevăzute în:
    a) legislaţia primară;
    b) condiţiile asociate autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;
    c) reglementările emise de ANRE;
    d) regulamentele europene de directă aplicabilitate;
    e) standarde şi alte acte normative în vigoare în sectorul gazelor naturale sau impuse de cadrul normativ în vigoare.

    (2) În cazul în care motivele care au dus la imposibilitatea prevăzută la alin. (1) nu sunt imputabile titularului de autorizaţie de înfiinţare/licenţă, ANRE procedează după cum urmează:
    a) dacă situaţia creată se poate remedia, acordă un termen de conformare de maximum 3 luni, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;
    b) dacă situaţia creată nu se poate remedia, retrage autorizaţia de înfiinţare/licenţa.

    (3) În cazul în care motivele care au dus la imposibilitatea prevăzută la alin. (1) sunt imputabile titularului de autorizaţie de înfiinţare/licenţă, ANRE procedează după cum urmează:
    a) dacă situaţia creată se poate remedia, suspendă autorizaţia de înfiinţare/licenţa pe o perioadă de 60 de zile calendaristice în vederea remedierii situaţiei create şi conformării cu autorizaţia de înfiinţare/licenţa; în acest sens titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei are obligaţia de a depune la ANRE, cu cel puţin 15 zile calendaristice anterior expirării termenului de suspendare, documentele care să ateste remedierea situaţiei care a condus la suspendarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei;
    b) dacă situaţia creată nu se poate remedia, retrage autorizaţia de înfiinţare/licenţa.

    (4) În aplicarea dispoziţiilor alin. (2) sau (3), în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune, ANRE transmite o notificare concedentului în acest sens.
    (5) Suspendarea şi retragerea autorizaţiei de înfiinţare/ licenţei se aprobă prin decizie a preşedintelui ANRE şi se aplică de la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.
    (6) În cazul încetării motivelor care au condus la suspendarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, ANRE emite o decizie de încetare a suspendării, care se aplică la data stabilită de ANRE în cuprinsul acesteia.

    ART. 26
    (1) ANRE îi retrage titularului autorizaţia de înfiinţare/licenţa în următoarele situaţii, după caz:
    a) în situaţiile prevăzute la art. 25;
    b) în cazul falimentului titularului, stabilit prin hotărâre judecătorească definitivă;
    c) la cererea motivată a titularului, după confirmarea îndeplinirii obligaţiilor către ANRE; în situaţia în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de concesiune sau asimilat sau a unui acord petrolier, ANRE are dreptul să retragă autorizaţia de înfiinţare/licenţa numai după ce titularul prezintă acordul partenerului de contract;
    d) la încetarea contractului de concesiune al serviciului public de distribuţie a gazelor naturale sau asimilat sau a acordului petrolier, notificată de concedent şi/sau concesionar;
    e) în cazul prezentării unor dovezi (ordine de restricţionare sau de interzicere a activităţii emise de o autoritate publică, hotărâri judecătoreşti definitive etc.) ce atestă că înfiinţarea/ operarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale sau a uneia ori a mai multora dintre componentele acestora pune în pericol sau dăunează grav persoanelor fizice, proprietăţii şi/sau mediului înconjurător;
    f) în cazul imposibilităţii desfăşurării activităţii constatate de ANRE din oficiu ori la sesizarea unor terţi, ca urmare a nerespectării obligaţiilor legale incidente sectorului gazelor naturale, sau la notificarea de către titular ori la propunerea unui compartiment din cadrul ANRE.

    (2) Titularul autorizaţiei de înfiinţare şi/sau al licenţei este obligat să notifice ANRE situaţiile menţionate la alin. (1) lit. b), d) şi e), în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora.
    (3) În situaţia radierii unui operator economic, decizia de acordare, cu modificările şi completările ulterioare, a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei îşi încetează de drept efectele.
    (4) În cazul în care, cu cel puţin 10 zile înainte de data intrării în vigoare a deciziei de retragere, motivele care au condus la retragerea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei încetează, ANRE poate emite o decizie de revocare a deciziei de retragere a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.

    ART. 27
    Prevederile art. 25 şi 26 se aplică şi solicitanţilor, persoane juridice străine, cu privire la suspendarea sau retragerea deciziei de confirmare, emisă de ANRE.

    ART. 28
    În cazul pierderii/distrugerii documentelor aferente autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, emise de ANRE, la cererea titularului, ANRE emite un duplicat, contra cost, conform tarifelor aprobate de ANRE; cererea este însoţită de dovada publicării pierderii/distrugerii documentelor aferente autorizaţiei de înfiinţare/licenţei emise de ANRE în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 29
    (1) Pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, titularii acestora au obligaţia de a respecta prevederile:
    a) Legii şi legislaţiei incidente;
    b) reglementărilor emise de ANRE şi ale condiţiilor de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.

    (2) În situaţia unor modificări legislative care conduc la posibilitatea desfăşurării activităţilor autorizate/licenţiate fără deţinerea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor emise de ANRE, acestea îşi încetează aplicabilitatea în condiţiile legii.

    ART. 30
    (1) ANRE percepe tarife pentru:
    a) analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale;
    b) acordarea/modificarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale;
    c) emiterea unui duplicat al autorizaţiei de înfiinţare/licenţei.

    (2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (3) La depunerea documentaţiei de acordare/modificare/ prelungire a valabilităţii autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale, solicitantul depune şi o copie după documentul prin care a fost achitat tariful de analiză a documentaţiei, conform tarifelor aprobate de ANRE.
    (4) În situaţia în care se constată că suma aferentă tarifului de analiză nu a fost efectiv virată în contul ANRE, solicitarea primită se înregistrează cu caracter de corespondenţă şi nu se cuprinde în planul de lucru al direcţiei generale de specialitate.
    (5) În situaţia în care se constată că, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 8 alin. (1), tariful de analiză nu a fost achitat integral şi efectiv virat în contul de destinaţie, solicitarea se clasează de drept, solicitantul fiind notificat în acest sens, precum şi despre posibilitatea de restituire a documentelor anexate cererii.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la acordarea/ modificarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor de înfiinţare/ licenţelor în sectorul gazelor naturale, ANRE notifică solicitantului decizia adoptată şi obligaţiile financiare ale acestuia, după caz.
    (7) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către ANRE a facturii emise, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor financiare.
    (8) Neprezentarea în termenul prevăzut la alin. (7) a dovezii de achitare a tarifului poate atrage refuzul eliberării deciziei de către ANRE.
    (9) ANRE nu percepe tarife pentru situaţiile prevăzute la art. 21 alin. (2).

    ART. 31
    ANRE percepe contribuţii anuale de la titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale, pe toată durata de valabilitate a licenţei, inclusiv pentru perioada de suspendare a acesteia, conform nivelului contribuţiilor aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 32
    (1) Licenţele de operare a sistemului de distribuţie închis de gaze naturale îşi încetează valabilitatea în condiţiile legii.
    (2) Titularii de licenţe prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a solicita emiterea deciziei de confirmare conform prevederilor procedurii privind confirmarea încadrării unui sistem de distribuţie închis de energie electrică sau de gaze naturale aprobate prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 33
    Solicitările depuse la ANRE şi nefinalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament se analizează în conformitate cu prevederile acestuia.

    ART. 34
    ANRE publică pe pagina de internet a instituţiei informaţii actualizate privind autorizaţiile de înfiinţare şi licenţele acordate/respinse/modificate/prelungite/suspendate/retrase.

    ART. 35
    (1) Pentru toate obiectivele din sectorul gazelor naturale puse în funcţiune şi aflate în operarea titularilor de licenţe de operare, aceştia au obligaţia de a transmite la ANRE informaţiile în format vectorial GIS, pe suport CD/DVD/Memory Stick, în fişiere de tip XML, până la data de 31.01.2021.
    (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) fac referire, în funcţie de activitate, după caz, la prevederile art. 12 alin. (2)-(6).
    (3) Solicitările de modificare a licenţelor de operare a sistemelor de înmagazinare subterană, de transport şi de distribuţie a gazelor naturale, aflate în planul de lucru al ANRE şi care nu au fost aprobate până la data intrării în vigoare a prezentului regulament se clasează. ANRE notifică titularii de licenţe cu privire la acest fapt, iar aceştia au obligaţia să depună până la data de 31.01.2021 noi solicitări de actualizare a caracteristicilor tehnice aferente obiectivelor sistemelor aflate în operarea acestora, inclusiv informaţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) Pentru solicitările prevăzute la alin. (3), tariful de analiză nu se restituie, urmând ca la depunerea noilor solicitări solicitanţii să achite 25% din tariful de analiză a documentaţiei aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE.

    ART. 36
    (1) Răspunderea asupra respectării legislaţiei în sectorul gazelor naturale, a cerinţelor privind calitatea în construcţii, precum şi a calităţii lucrărilor le revine titularilor de autorizaţii de înfiinţare/licenţe de operare/exploatare comercială.
    (2) Autorizarea şi licenţierea în sectorul gazelor naturale nu conduc la transferul de responsabilităţi de la titularii de autorizaţii de înfiinţare/licenţe la ANRE şi nici nu îi exonerează pe aceştia de obligaţiile ce le revin.
    (3) Aplicarea şi/sau plata oricărei amenzi contravenţionale nu limitează în niciun fel dreptul ANRE de a suspenda/retrage autorizaţia de înfiinţare/licenţa în condiţiile prezentului regulament.

    ART. 37
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    - model -
    CERERE
    pentru acordarea/modificarea/prelungirea autorizaţiei
    de înfiinţare/licenţei în sectorul gazelor naturale
    Către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE)
    ..................................... (denumirea solicitantului), înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ..........., CUI ................,
    cu sediul în localitatea .........................................., str. ................. nr. ......, cod poştal ........., telefon .................., fax ..................., e-mail ..........................., website ............................., reprezentat legal prin ........................., în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, solicită ................ (*) ...................
    (*) Se completează cu tipul solicitării şi tipul autorizaţiei de înfiinţare sau al licenţei.

    În susţinerea cererii anexăm dosarul cu următoarele documente:
    -.......................................................................
    -.......................................................................
    -.......................................................................
    -.......................................................................

    Reprezentantul legal al solicitantului,
    ..........................................................
       (numele şi prenumele în clar, semnătura)

    ANEXA 2

    la regulament
    DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
    Subsemnatul(a), ......................., cu domiciliul în .........................., CNP ................................, sunt de acord ca Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) cu sediul în str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti, să colecteze şi să prelucreze datele mele cu caracter personal.
    Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către ANRE.
    Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail către dpo@anre.ro sau printr-o cerere scrisă la Registratura ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menţionate în formularul GDPR care se găseşte pe site-ul www.anre.ro. În cazul în care aveţi întrebări legate de această declaraţie de consimţământ sau de protecţia datelor de către ANRE în general, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi ofiţerul nostru pentru protecţia datelor la adresa de e-mail: dpo@anre.ro
    Vă rugăm marcaţi* cu [x] modalitatea prin care doriţi să fiţi contactat în scopul furnizării de informaţii de către ANRE şi să completaţi adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon:
    *Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu x.
    [ ] E-mail la adresa .........................................
    [ ] Telefon la nr. .............................................
    [ ] Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.

    Data completării:
    Semnătura:

    ANEXA 3

    la regulament
    - model -
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a reprezentantului legal
    Subsemnatul, ..............................., reprezentant legal al ................. (*) ..............., înregistrat la oficiul registrului comerţului cu nr. ........................., CUI ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    (*) Se completează cu denumirea solicitantului.
    1. toate documentele depuse în copie sunt conforme cu originalele;
    2. pentru proiectarea şi executarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, solicitantul deţine în structura proprie de personal un număr de instalatori autorizaţi ANRE şi contracte de servicii cu operatori economici autorizaţi ANRE, după caz, în număr suficient raportat la volumul activităţilor desfăşurate;
    3. documentaţiile tehnice/rapoartele de expertiză/proiectele tehnice au fost întocmite şi verificate, conform prevederilor legale specifice incidente;
    4. pentru obiectivele/sistemele pentru care se solicită acordarea/modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, solicitantul deţine toate documentele, întocmite conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, acestea putând fi puse la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în vederea consultării şi/sau verificării;
    5. valoarea actualizată a obiectivelor/sistemului pentru care se solicită acordarea/modificarea autorizaţiei de înfiinţare/licenţei este de ................... lei (fără TVA).

    Semnez prezenta declaraţie,
    ...............................................
    Reprezentantul legal al solicitantului,
    ............................................................
        (numele şi prenumele în clar, semnătura)
    Data ...........................

    ANEXA 4

    la regulament
    INFORMAŢII
    privind caracteristicile tehnice ale conductelor de alimentare din amonte
    aferente producţiei de gaze naturale/instalaţiilor tehnologice de suprafaţă
    aferente depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale
    Tabelul nr. 1 - Conducte de aducţiune (A)/colectoare (C)

┌────┬────────────┬────────┬────────┬───────┬─────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Presiunea │Punctele │ │
│ │ │ │ │ │Debit│maximă │de │Tipul │
│ │ │ │Diametru│Lungime│maxim│admisibilă│delimitare│conductei│
│Nr. │Nr. │Denumire│ │ │ │de operare│a │ │
│crt.│identificare│ │ │ │ │ │conductei │ │
│ │ │ ├────────┼───────┼─────┼──────────┼──────────┼───┬─────┤
│ │ │ │[mm] │[km] │[mc/ │[bar] │ │(A)│(C) │
│ │ │ │ │ │h] │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴────────┴───────┴─────┴──────────┴──────────┴───┴─────┘


    Tabelul nr. 2 - Staţii de măsurare/Panouri de măsurare

┌────┬────────────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Tipul │ │
│ │ │ │Debit│Presiunea│Presiunea│instalaţiei│ │
│ │ │ │maxim│de │de ieşire│de măsurare│Alte instalaţii│
│ │ │ │ │intrare │ │(element │(odorizare, │
│Nr. │Nr. │Denumire│ │ │ │deprimogen,│calorimetre, │
│crt.│identificare│ ├─────┼─────────┼─────────┤pistoane │gazcromatografe│
│ │ │ │ │ │ │rotative, │etc.) │
│ │ │ │[mc/ │[bar] │[bar] │ultrasunete│ │
│ │ │ │h] │ │ │etc.) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴─────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┘


    Tabelul nr. 3 - Staţii de comprimare

┌────┬────────────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬──────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Debit│Presiunea│Presiunea│ │ │ │
│ │ │ │maxim│de │de │Caracteristici│ │ │
│Nr. │Nr. │Denumire│ │aspiraţie│refulare │tehnice ale │Nr. │Tip │
│crt.│identificare│ ├─────┼─────────┼─────────┤staţiei │agregate│agregate│
│ │ │ │[mc/ │[bar] │[bar] │ │ │ │
│ │ │ │h] │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────────┴────────┴────────┘


    Tabelul nr. 4 - Staţii de separare/uscare/filtrare

┌────┬────────────┬────────┬───┬────────┬─────┐
│ │ │ │ │Presiune│Debit│
│Nr. │Nr. │ │ │ │maxim│
│crt.│identificare│Denumire│Tip├────────┼─────┤
│ │ │ │ │[bar] │[mc/ │
│ │ │ │ │ │h] │
└────┴────────────┴────────┴───┴────────┴─────┘


         Semnez prezenta anexă,
    ....................................................
    Reprezentantul legal al solicitantului,
    ..........................................................
      (numele şi prenumele în clar, semnătura)
    Data .................

    ANEXA 5

    la regulament
    INFORMAŢII
    privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor
    de transport al gazelor naturale
    Tabelul nr. 1 - Conducte (transport/tranzit)

┌────┬────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Presiunea │
│ │ │ │Diametru│Lungime│maximă │
│Nr. │Nr. │Denumire│ │ │admisibilă│
│crt.│identificare│ │ │ │de operare│
│ │ │ ├────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │[mm] │[km] │[bar] │
└────┴────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘


    Tabelul nr. 2 - Racorduri

┌────┬────────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Presiunea │
│ │ │ │Diametru│Lungime│maximă │
│Nr. │Nr. │Denumire│ │ │admisibilă│
│crt.│identificare│ │ │ │de operare│
│ │ │ ├────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │[mm] │[km] │[bar] │
└────┴────────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┘


    Tabelul nr. 3 - SRMP/SM (staţii de reglare-măsurare-predare/staţii de măsurare)

┌────┬────────────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Tipul │ │
│ │ │ │Debit│Presiunea│Presiunea│instalaţiei│ │
│ │ │ │maxim│de │de ieşire│de măsurare│ │
│ │ │ │ │intrare │ │(element │Alte instalaţii│
│Nr. │Nr. │Denumire│ │ │ │deprimogen,│(calorimetre, │
│crt.│identificare│ ├─────┼─────────┼─────────┤pistoane │gazcromatografe│
│ │ │ │ │ │ │rotative, │etc.) │
│ │ │ │[mc/ │[bar] │[bar] │ultrasunete│ │
│ │ │ │h] │ │ │etc.) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴─────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────────┘


    Tabelul nr. 4 - Staţii de comprimare

┌────┬────────────┬────────┬─────┬─────────┬─────────┬──────────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Debit│Presiunea│Presiunea│ │ │ │
│ │ │ │maxim│de │de │ │ │ │
│Nr. │Nr. │Denumire│ │aspiraţie│refulare │Caracteristici│Tip │Nr. │
│crt.│identificare│ ├─────┼─────────┼─────────┤tehnice staţie│agregate│agregate│
│ │ │ │[mc/ │[bar] │[bar] │ │ │ │
│ │ │ │h] │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────┴─────┴─────────┴─────────┴──────────────┴────────┴────────┘


    Tabelul nr. 5 - Staţii de comandă vane/Noduri tehnologice (SCV/NT)

┌────┬────────────┬────────┬─────────┬───────┐
│ │ │ │Presiunea│Tipul │
│Nr. │Nr. │Denumire│nominală │staţiei│
│crt.│identificare│ ├─────────┤(SCV/ │
│ │ │ │[bar] │NT) │
└────┴────────────┴────────┴─────────┴───────┘


    Semnez prezenta anexă,
    ....................................................
    Reprezentantul legal al solicitantului,
    ............................................................
       (numele şi prenumele în clar, semnătura)
    Data .................

    ANEXA 6

    la regulament
    INFORMAŢII
    privind caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor
    de distribuţie a gazelor naturale

┌────┬───────┬──────────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────┬───┐
│ │ │Localitate │Localitate │Conducte │Branşamente│ │
│ │ │principală │aparţinătoare├─────────┬──────────┼─────┬─────┤ │
│ │ │ │ │OL │PE │km │Buc. │Nr.│
│Nr. │Judeţul├──────────────┼─────────────┼─┬───────┼──┬───────┼──┬──┼──┬──┤SRM│
│crt.│ │Cod SIRUTA │Cod SIRUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │/ │
│ │ │Unitate │Localitate │\u-4026?│Lungime│Dn│Lungime│OL│PE│OL│PE│SRS│
│ │ │administrativă│aparţinătoare│ │km │mm│km │ │ │ │ │ │
│ │ │de bază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼──────────────┼─────────────┼─┼───────┼──┼───────┼──┼──┼──┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴──────────────┴─────────────┴─┴───────┴──┴───────┴──┴──┴──┴──┴───┘

    Semnez prezenta anexă,
    ................................................
    Reprezentantul legal al solicitantului,
    ............................................................
      (numele şi prenumele în clar, semnătura)
    Data ..............

    ANEXA 7

    la regulament
    MODEL DE AUTORIZAŢIE DE ÎNFIINŢARE/LICENŢĂ
    În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă
    ...........................................
    (denumirea solicitantului)

    Autorizaţia/Licenţa
    nr. ......... din ..........
    ..........................................................................
                     (tipul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei)

    Prezenta autorizaţie de înfiinţare/licenţă este valabilă până la data de ................ .
    .......................
      (data eliberării)
    Preşedinte,

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016