Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 iulie 2021  privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 iulie 2021 privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 802 din 20 august 2021
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. 1.287 din 28 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 20 august 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte procedura de atestare de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi asigură cadrul organizatoric şi regulile unitare pentru atestarea capacităţii tehnico-profesionale a solicitanţilor.

    ART. 2
    Atestarea instituţiilor publice sau private specializate prevăzute la art. 1 are drept scop verificarea capacităţii tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerinţele tehnice şi de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    CAP. II
    Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei de atestare
    ART. 3
    (1) Comisia de atestare se organizează şi funcţionează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Componenţa Comisiei de atestare este următoarea:
    a) secretarul de stat/persoana desemnată de conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    b) directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    c) directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    d) directorul adjunct al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    e) directorul general adjunct al Administraţiei Naţionale „Apele Române“ cu atribuţii în coordonarea activităţii de gospodărire a apelor;
    f) directorul/persoana desemnată de către acesta din cadrul Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor;
    g) directorul din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“ cu atribuţii în managementul resurselor de apă;
    h) directorul din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române“ cu atribuţii în managementul lucrărilor hidrotehnice;
    i) un cadru didactic universitar de specialitate.

    (3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor.

    ART. 4
    (1) Preşedintele Comisiei de atestare este secretarul de stat/persoana desemnată de conducătorul autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare este directorul Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

    ART. 5
    Comisia de atestare se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar.

    ART. 6
    Atribuţiile Comisiei de atestare sunt următoarele:
    1. Preşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) aprobă programările şedinţelor Comisiei de atestare;
    b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;
    c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.

    2. Vicepreşedintele Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte şi coordonează desfăşurarea activităţilor secretariatului Comisiei de atestare;
    b) urmăreşte prezenţa membrilor Comisiei de atestare la şedinţele acesteia;
    c) conduce, în lipsa preşedintelui, şedinţele Comisiei de atestare.

    3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuţii:
    a) evaluează documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private, în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;
    b) înregistrează numai documentaţiile complete întocmite de instituţiile publice sau private în conformitate cu cerinţele prezentului regulament;
    c) programează, la propunerea preşedintelui Comisiei de atestare, şedinţele acesteia;
    d) convoacă reprezentantul legal al instituţiei publice sau private pentru interviu;
    e) convoacă membrii Comisiei de atestare la şedinţe;
    f) întocmeşte un referat în care se va specifica dacă instituţia publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;
    g) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de atestare;
    h) redactează certificatele de atestare obţinute în urma interviului de către instituţiile publice sau private;
    i) păstrează documentele Comisiei de atestare şi asigură arhivarea acestora.    ART. 7
    (1) Comisia de atestare funcţionează legal în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Şedinţele Comisiei de atestare sunt conduse de preşedinte sau, în absenţa acestuia, de vicepreşedinte.
    (2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al şedinţei.

    ART. 8
    Comisia de atestare răspunde în solidar de desfăşurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilităţi:
    a) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru atestare de către instituţiile publice sau private;
    b) examinează cererile şi documentaţiile prezentate pentru transfer de către instituţiile publice sau private;
    c) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    d) hotărăşte eliberarea certificatelor de atestare obţinute prin transfer;
    e) hotărăşte respingerea cererilor de atestare sau transfer care nu întrunesc condiţiile de atestare prevăzute în prezentul regulament;
    f) hotărăşte retragerea certificatului de atestare.


    ART. 9
    Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi şi obligaţii:
    a) să participe la şedinţele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct; în situaţia în care nu pot participa vor împuternici în scris o persoană să îi reprezinte şi să voteze în numele lor;
    b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare şedinţă;
    c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale şedinţelor a opiniilor şi punctelor de vedere separate faţă de hotărârile adoptate;
    d) să nu divulge date şi informaţii de care iau cunoştinţă în cadrul procesului de atestare;
    e) să nu fie soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanţii atestării;
    f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situaţie de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiaşi instituţii, care să îndeplinească condiţiile cerute.


    CAP. III
    Domeniile de atestare
    ART. 10
    Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituţii publice sau private sunt următoarele:
    A - întocmirea studiilor hidrologice;
    B - întocmirea studiilor hidrogeologice;
    C - întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
    D - elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/ autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru următoarele categorii de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele:
    D1 - construcţii şi amenajări hidrotehnice, hidroenergetice, hidroamelioraţii, depozite de deşeuri menajere sau industriale (inclusiv lucrări de închidere) şi lucrări de traversare cursuri de apă: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii hidrotehnice; centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie; lucrări de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare; depozite de deşeuri menajere şi industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi altele asemenea; lucrări de închidere a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate; lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării (inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor), pe fundul apelor maritime; traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
    D2 - sisteme hidroedilitare: alimentări cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole; lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor;
    D3 - exploatări de agregate minerale: amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.;
    D4 - lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime; injectarea apelor de zăcământ de la schelele de extracţie;
    D5 - planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal şi de detaliu;
    D6 - lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate;
    D7 - alte tipuri de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;

    E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.


    CAP. IV
    Condiţii de atestare a instituţiilor publice sau private
    ART. 11
    Atestarea instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă se solicită şi se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.

    ART. 12
    (1) În vederea atestării, instituţiile publice sau private interesate vor depune la registratura autorităţii publice centrale din domeniul gospodăririi apelor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie conform cu originalul şi/sau cu prezentarea originalului şi copiilor în vederea confruntării şi verificării concordanţelor, următoarele documente:
    a) cerere-tip pentru obţinerea atestării, prevăzută în anexa nr. 2, cu specificarea domeniilor şi subdomeniilor în care se solicită atestarea. Activităţile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională;
    b) actul de identitate al reprezentantului legal al instituţiei publice sau private;
    c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului, respectiv statutul ori hotărârea de înfiinţare a instituţiei publice sau private şi certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;
    d) memoriu de activitate al instituţiei publice sau private în domeniile/subdomeniile solicitate, în care lucrările menţionate sunt însoţite de recomandări din partea beneficiarilor;
    e) documente care să ateste calificările profesionale specifice fiecărui domeniu, prevăzute la art. 10, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat al instituţiei, în formatul prevăzut în anexa nr. 3, respectiv curriculum vitae elocvent pentru domeniul solicitat şi diploma de studii universitare;
    f) documente care să certifice faptul că specialiştii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituţia publică sau privată:
    1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioada determinată aferentă valabilităţii certificatului de atestare, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, sau contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioada determinată aferentă valabilităţii certificatului de atestare;
    2. extras din Registrul general de evidenţă al salariaţilor din România - REVISAL din care să rezulte calitatea de angajat „activ“;

    g) situaţia privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, deţinute în proprietate sau închiriate în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea, după caz, prevăzută în anexa nr. 4;
    h) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare;
    i) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care să confirme că specialiştii angajaţi/colaboratori ai instituţiei publice/private nu se află în situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese.

    (2) În situaţia în care, după înregistrarea dosarelor de atestare depuse de către instituţiile publice/private în vederea atestării, legislaţia aferentă se modifică, secretariatul comisiei solicită modificările şi completările care se impun.

    ART. 13
    (1) Personalul de specialitate angajat sau colaborator al instituţiei publice/private, prezentat în anexa nr. 3, trebuie să aibă studii superioare finalizate cu diploma de licenţă, în ţară sau străinătate, în funcţie de domeniul solicitat, astfel:
    a) pentru întocmirea studiilor hidrologice prevăzute la art. 10 lit. A: hidrologie, amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, hidroenergetică, ingineria mediului sau alte specializări/experienţă relevante(ă) domeniului;
    b) pentru întocmirea studiilor hidrogeologice prevăzute la art. 10 lit. B: geologie, hidrogeologie, inginerie geologică sau alte specializări/experienţă relevante(ă) domeniului;
    c) pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor prevăzute la art. 10 lit. C: hidrologie, amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului, hidroenergetică sau alte specializări/experienţă relevante(ă) domeniului;
    d) pentru domeniul elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru categoriile de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele prevăzute la art. 10 lit. D: amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului, hidrologie, hidrogeologie, hidroenergetică sau alte specializări/ experienţă relevante(ă) domeniului;
    e) pentru domeniul elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă prevăzute la art. 10 lit. E: cu specializare în cel puţin 3 domenii corespunzătoare elementelor de calitate analizate, respectiv hidromorfo-geologie, biologie, chimie, amenajări şi construcţii hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare, ingineria mediului, hidrologie, hidrogeologie, hidroenergetică, chimie, inginerie chimică, biologie, ecologie sau alte specializări/experienţă relevante(ă) domeniului.

    (2) Instituţia publică/privată asigură cu personalul de specialitate angajat sau colaborator cel puţin un specialist cu minimum 3 ani experienţă în domeniul de atestare solicitat.

    ART. 14
    (1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentaţiile întocmite de instituţiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susţinerea interviului în faţa Comisiei de atestare sau prin mediul online/electronic, prin intermediul unei aplicaţii web sau prin e-mail.
    (2) În situaţia în care susţinerea interviului se desfăşoară prin mediul online/electronic, membrii Comisiei de atestare transmit votul lor prin intermediul unei aplicaţii web sau prin e-mail Secretariatului tehnic al Comisiei de atestare, care consemnează în procesul-verbal votul fiecărui membru.
    (3) În urma susţinerii interviului, Comisia de atestare hotărăşte emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.
    (4) Certificatul de atestare se emite în termen de maximum 30 de zile de la data susţinerii interviului, în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 1. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituţiei publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.
    (5) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.
    (6) Dacă în urma susţinerii interviului în faţa Comisiei de atestare instituţiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, dosarul de atestare depus va fi arhivat.
    (7) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condiţiile legii.

    ART. 15
    (1) În cazul în care instituţia publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puţin două lucrări sub coordonarea unor instituţii publice ori private ce deţin certificat de atestare valabil în domeniu şi al căror acţionariat/administrator trebuie să fie altul decât cel al instituţiei publice sau private coordonate.
    (2) Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării şi copie de pe atestatul valabil al acestuia.

    CAP. V
    Preschimbarea şi transferul certificatelor de atestare
    ART. 16
    Durata valabilităţii certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituţia publică sau privată îndeplineşte ori nu condiţiile de atestare stabilite.

    ART. 17
    Preschimbarea certificatului de atestare presupune depunerea şi analizarea unui nou dosar de atestare, în conformitate cu prevederile cap. IV, fiind considerată o nouă atestare.

    ART. 18
    În situaţia în care instituţia publică/privată a deţinut un certificat de atestare ce a expirat în termen mai mare de un an şi nu a depus o solicitare în vederea reînnoirii acestuia, se aplică prevederile art. 15.

    ART. 19
    (1) Certificatul de atestare poate fi transferat doar în cazul în care instituţia publică sau privată solicitantă demonstrează că a preluat integral activitatea pentru care a fost atestată instituţia publică sau privată de la care preia certificatul de atestare, inclusiv personalul de specialitate.
    (2) Transferul certificatului de atestare presupune depunerea unor noi documente la Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare care să completeze dosarul de atestare; acestea vor cuprinde documentele de la art. 12 alin. (1) lit. b), c), e) şi f), însoţite de o cerere în care se justifică necesitatea de transfer al certificatului şi se declară că au rămas neschimbate condiţiile prin care s-a obţinut certificatul iniţial.
    (3) Valabilitatea certificatului transferat către noua entitate va fi doar pentru perioada rămasă până la expirarea certificatului de atestare care urmează să fie transferat.
    (4) Comisia de atestare va analiza această solicitare şi va decide/hotărî după caz.

    CAP. VI
    Retragerea certificatului de atestare
    ART. 20
    (1) Certificatul de atestare eliberat unei instituţii publice sau private poate fi retras în situaţia în care nu mai sunt întrunite condiţiile şi criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum şi în cazul elaborării de documentaţii pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, de studii hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) Autoritatea competentă care analizează elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă şi/sau beneficiarul poate solicita Comisiei de atestare retragerea certificatului de atestare, dacă constată în mod repetat că acestea nu corespund normelor şi normativelor în vigoare.

    ART. 21
    (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligaţiei de a elabora documentaţii sau studii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către Administraţia Naţională „Apele Române“ şi subunităţile sale teritoriale, care vor notifica printr-un referat preşedintele Comisiei de atestare, cu propunere formulată în clar de retragere a certificatului de atestare.
    (2) În baza acestui referat, Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare va include pe ordinea de zi propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru instituţia publică/privată, în vederea analizării şi luării unei decizii la nivelul Comisiei de atestare. În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.
    (3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituţia publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.
    (4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de 48 de ore de la constatare şi totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituţiei publice sau private atestate.
    (5) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăşte eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.

    ART. 22
    Tarifele pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi, sunt prevăzute în anexa nr. 5, în funcţie de activităţile pe care solicitanţii doresc să le desfăşoare.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii
    ART. 23
    (1) Instituţiile publice şi private care au fost atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor pot elabora studii şi/sau documentaţii, până la expirarea certificatului de atestare, pentru domeniile pentru care au fost atestate.
    (2) Prin excepţie de la aplicarea prevederilor alin. (1), pentru studiile prevăzute la domeniul menţionat la art. 10 lit. E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, acestea pot fi întocmite în continuare de instituţii publice şi private atestate până la obţinerea primei atestări pentru acest domeniu.
    (3) Pentru o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru domeniul prevăzut la art. 10 lit. E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, la prima atestare, instituţia publică sau privată va face dovada efectuării unor studii SEICA sau studii conexe (studii de impact şi/sau din domeniile definite la art. 10).

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 24
    (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO84TREZ7005032XXX000309, deschis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la Trezoreria Municipiului Bucureşti.
    (2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare şi emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.

    ART. 25
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1

    la regulament
    ROMÂNIA
    MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    Comisia de atestare,
    în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, emite prezentul
    CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. .............
    pentru
    instituţia publică/privată ............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Judeţului .................... cu nr. J/............./.........., având C.U.I. ....................., cu sediul în judeţul/localitatea/strada/nr. ....................., ce îndeplineşte condiţiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.287/2021 (regulament), şi are competenţa tehnică şi profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:
    ....................................................................................

    Prezentul certificat a fost emis la data de ............, având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ............................. .
    Acesta poate fi retras în condiţiile prevăzute la art. 20 şi 21 din regulament.
    Preşedintele Comisiei de atestare
    .....................................................
    (numele şi prenumele,
    semnătura SS indescifrabil)
    Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.
    Exemplarul nr. 1 din 2 (Exemplarul nr. 2 din 2)

    ANEXA 2

    la regulament
    ..................................................................................
         (datele de identificare pentru instituţia publică sau privată)
    Nr. ............... din ....................................
    CERERE
    pentru obţinerea atestării
    Instituţia publică/privată ............................, cu sediul în ..................., str. ....................... nr. ......, judeţul ....................., telefon ..................., fax ...................., e-mail …………………..……., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului ............................. cu nr. J ......./....../........, având C.U.I. ..........................., reprezentată de ......................., în calitate de ....................., solicit, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor şi de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.287/2021 (regulament), participarea la şedinţa Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activităţi:
    A - întocmirea studiilor hidrologice;
    B - întocmirea studiilor hidrogeologice;
    C - întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
    D - elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru următoarele categorii de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele:
    D1 - construcţii şi amenajări hidrotehnice, hidroenergetice, hidroamelioraţii, depozite de deşeuri menajere sau industriale (inclusiv lucrări de închidere) şi lucrări de traversare cursuri de apă: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivaţii hidrotehnice; centrale hidroelectrice, folosinţe hidromecanice, amenajări pentru navigaţie; lucrări de apărare împotriva acţiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări şi consolidări de maluri şi albii, rectificări şi reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanţi, corectări de torenţi, desecări şi asanări, alte lucrări de apărare; depozite de deşeuri menajere şi industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri şi altele asemenea; lucrări de închidere a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate; lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării (inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor), pe fundul apelor maritime; traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
    D2 - sisteme hidroedilitare: alimentări cu apă potabilă, industrială şi pentru irigaţii, amenajări piscicole; lucrări de canalizare şi evacuare a apelor uzate, staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor;
    D3 - exploatări de agregate minerale: amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere, cariere etc.;
    D4 - lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime; injectarea apelor de zăcământ de la schelele de extracţie;
    D5 - planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal şi de detaliu;
    D6 - lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate;
    D7 - alte tipuri de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;

    E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

    Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 12 din regulament.
    Data ...............................................................
            ...............................................................
                       (numele, prenumele, semnătura şi ştampila)

    ANEXA 3

    la regulament
    Calificările profesionale, instruirea relevantă şi experienţa profesională ale personalului de specialitate angajat la instituţia publică/privată: ..........................................

┌────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┐
│ │Studiile │ │ │ │
│ │absolvite şi│ │ │ │
│Numele şi │calificarea │ │ │ │
│prenumele │obţinută │Anul │Instituţia│Principala │
│personalului│(diplomă, │absolvirii,│de │atribuţie │
│de │masterat, │durata │învăţământ│în cadrul │
│specialitate│doctorat), │ │ │instituţiei│
│ │experienţa │ │ │ │
│ │profesională│ │ │ │
│ │relevantă │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────┘


    (Se ataşează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad şi pentru cursurile de instruire pentru persoanele menţionate mai sus.)
    Data .....................
    Semnătura autorizată
    .................................

    ANEXA 4

    la regulament
    SITUAŢIA
    privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, deţinute în proprietate sau închiriate, în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită atestarea
    Instituţia publică/privată: ……………………

┌────┬─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │Denumire │ │Modul de │
│Nr. │softuri, baze│Anul │deţinere │
│crt.│de date │fabricaţiei│(proprietate│
│ │specializate,│/versiunea │/închiriere)│
│ │echipamente │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


    NOTĂ:
    Se pot înscrie şi performanţele tehnice ale echipamentelor.

    Data completării ......................
    Semnătura autorizată
    .................................

    ANEXA 5

    la regulament
    TARIFE
    pentru obţinerea certificatului de atestare, pe tipuri de activităţi

┌────┬───────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │Tipul │Cuantumul │
│ │ │serviciilor │tarifului │
│Nr. │Scopul lucrării│care se │care se │
│crt.│sau serviciului│prestează │încasează, │
│ │prestat │pentru │fără TVA │
│ │ │domeniile de │(lei) │
│ │ │atestare │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │1.1. analiza │800 │
│ │legale pentru │documentaţiei │ │
│ │emiterea │ │ │
│1. │certificatului ├──────────────┼───────────┤
│ │de atestare │ │ │
│ │pentru │1.2. emiterea │ │
│ │întocmirea │certificatului│300 │
│ │studiilor │de atestare │ │
│ │hidrologice │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │2.1. analiza │800 │
│ │legale pentru │documentaţiei │ │
│ │emiterea │ │ │
│2. │certificatului ├──────────────┼───────────┤
│ │de atestare │ │ │
│ │pentru │2.2. emiterea │ │
│ │întocmirea │certificatului│300 │
│ │studiilor │de atestare │ │
│ │hidrogeologice │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │3.1. analiza │ │
│ │legale pentru │documentaţiei │800 │
│ │emiterea │ │ │
│ │certificatului │ │ │
│3. │de atestare ├──────────────┼───────────┤
│ │pentru │ │ │
│ │întocmirea │3.2. emiterea │ │
│ │studiilor de │certificatului│300 │
│ │gospodărire a │de atestare │ │
│ │apelor │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Parcurgerea │ │800 (pentru│
│ │procedurilor │ │întreg │
│ │legale pentru │ │domeniul) │
│ │emiterea │4.1. analiza │şi 150 │
│ │certificatului │documentaţiei │(pentru │
│ │de atestare │ │fiecare │
│ │pentru │ │subdomeniu │
│4. │elaborarea │ │solicitat) │
│ │documentaţiilor├──────────────┼───────────┤
│ │necesare │ │300 │
│ │obţinerii │4.2. emiterea │(indiferent│
│ │avizului/ │certificatului│de numărul │
│ │autorizaţiei de│de atestare │de │
│ │gospodărire a │ │subdomenii │
│ │apelor │ │obţinute) │
├────┼───────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Parcurgerea │ │ │
│ │procedurilor │ │ │
│ │legale pentru │5.1. analiza │800 │
│ │emiterea │documentaţiei │ │
│ │certificatului │ │ │
│ │de atestare │ │ │
│5. │pentru ├──────────────┼───────────┤
│ │elaborarea │ │ │
│ │studiilor de │ │ │
│ │evaluare a │5.2. emiterea │ │
│ │impactului │certificatului│300 │
│ │asupra │de atestare │ │
│ │corpurilor de │ │ │
│ │apă │ │ │
└────┴───────────────┴──────────────┴───────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016