Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 28 februarie 2017  de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 28 februarie 2017 de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi

EMITENT: Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenţiei privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 340 din 9 mai 2017

──────────
    Aprobat de Ordinul nr. 2 din 28 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 340 din 9 mai 2017.
──────────

    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Dispoziţiile regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, denumit în continuare regulament, se aplică personalului Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, denumit în continuare Consiliul de monitorizare.

    ART. 3
    Consiliul de monitorizare funcţionează ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, sub control parlamentar, cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Str. Polonă nr. 17.

    ART. 4
    Consiliul de monitorizare este înfiinţat în scopul promovării, protecţiei şi monitorizării implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată de România prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Convenţie.

    ART. 5
    Consiliul de monitorizare este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte numiţi de Senatul României.

    ART. 6
    Consiliul de monitorizare are cont propriu în bancă/trezorerie, ştampilă proprie, iar actele emise sunt semnate de către preşedinte.

    ART. 7
    Cheltuielile pentru activităţile desfăşurate de către Consiliul de monitorizare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin se finanţează de la bugetul de stat.

    ART. 8
    Consiliul de monitorizare elaborează un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului României şi aprobat de plenul acestuia.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea Consiliului de monitorizare
    ART. 9
    În structura organizatorică a Consiliului de monitorizare funcţionează Cabinetul preşedintelui, vicepreşedintele, Serviciul inspectorilor de monitorizare, Compartimentul audit şi Biroul resurse umane/juridic/economic/ administrativ.

    SECŢIUNEA 1
    Preşedintele Consiliului de monitorizare
    ART. 10
    (1) Consiliul de monitorizare este condus de un preşedinte, numit de Senatul României, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, la propunerea organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi.
    (2) Funcţia de preşedinte este asimilată funcţiei de secretar de stat, iar funcţia de vicepreşedinte, funcţiei de subsecretar de stat.

    ART. 11
    Preşedintele Consiliului de monitorizare îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite. În cazul în care funcţia de preşedinte al Consiliului de monitorizare este vacantă, precum şi în orice alte cazuri în care preşedintele se află în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, calitatea de ordonator principal de credite este exercitată de vicepreşedintele Consiliului de monitorizare.

    ART. 12
    (1) În cadrul procedurii de numire a preşedintelui, organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi organizaţiile neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi înaintează în scris Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului cel puţin două propuneri.
    (2) Propunerile depuse vor fi publicate pe pagina web a Senatului, la solicitarea Biroului permanent al Senatului.
    (3) Candidaţii pentru postul de preşedinte trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de Legea nr. 8/2016, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi audiaţi în şedinţa publică a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului.

    ART. 13
    Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui este de 4 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

    ART. 14
    Revocarea din funcţie a preşedintelui şi a vicepreşedintelui se realizează în condiţiile legii.

    ART. 15
    Preşedintele conduce activitatea Consiliului de monitorizare şi îl reprezintă în raporturile cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române şi străine.

    ART. 16
    În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni. Ordinele şi instrucţiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.

    ART. 17
    Preşedintele Consiliului de monitorizare aprobă programul anual de vizitare.

    ART. 18
    Preşedintele Consiliului de monitorizare aprobă prin ordin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de monitorizare, repartizarea numărului total de posturi, structura organizatorică, repartizarea numărului maxim de posturi şi statul de funcţii.

    ART. 19
    (1) Preşedintele Consiliului de monitorizare stabileşte prin ordin procedura de selecţie a celor 20 de experţi independenţi, precum şi conţinutul protocolului-cadru ce va fi semnat cu experţii independenţi.
    (2) Preşedintele Consiliului de monitorizare face parte din comisia de selecţie a experţilor independenţi.
    (3) Preşedintele Consiliului de monitorizare aprobă protocolul-cadru convenit cu fiecare colaborator extern selectat.

    ART. 20
    Preşedintele Consiliului de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:
    a) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative în vigoare, a ordinelor şi actelor administrative emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate;
    b) aprobă sau avizează, după caz, proiecte de acte normative;
    c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;
    d) urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor, în baza bugetului aprobat;
    e) iniţiază şi negociază, în condiţiile legii, încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale sau propune întocmirea formelor de aderare la cele existente;
    f) urmăreşte şi controlează, prin personalul de specialitate, aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte şi ia măsuri atunci când acestea se impun.


    ART. 21
    Preşedintele Consiliului de monitorizare aprobă Raportul de vizită întocmit de membrii echipei de monitorizare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cabinetul preşedintelui
    ART. 22
    (1) Cabinetul preşedintelui este un compartiment funcţional din cadrul structurii organizatorice a instituţiei, în subordinea preşedintelui.
    (2) Conducerea Cabinetului preşedintelui este asigurată de directorul de cabinet, iar în lipsa acestuia, în limitele mandatului dat de directorul de cabinet, de către persoana desemnată de acesta, de regulă dintre consilierii preşedintelui.
    (3) Directorul de cabinet este persoana care asigură interfaţa operativă a preşedintelui cu oricare dintre compartimentele funcţionale ale instituţiei.

    ART. 23
    (1) Atribuţiile specifice ale Cabinetului preşedintelui sunt:
    a) gestionează activităţile de pregătire, verificare, distribuire a tuturor documentelor care urmează să fie supuse atenţiei demnitarului, inclusiv notificările transmise de către instituţiile supuse monitorizării în conformitate cu prevederile art. 13 din Legea nr. 8/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) verifică modul de conformare a avizării documentelor supuse aprobării demnitarului cu documentele interne de avizare;
    c) asigură gestionarea şi managementul programului zilnic al demnitarului;
    d) asigură colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii naţionale sau internaţionale;
    e) participă la elaborarea de studii, sinteze şi analize în domeniul instituţiei;
    f) asigură preşedintelui suportul tehnic necesar desfăşurării activităţilor specifice Consiliului de monitorizare, păstrează şi ţine evidenţa ordinelor emise de către acesta;
    g) pregăteşte şi desfăşoară activităţi de relaţii publice pe plan intern şi extern, în limitele stabilite de preşedintele Consiliului de monitorizare;
    h) asigură consilierea preşedintelui pe probleme specifice.

    (2) Cabinetul preşedintelui duce la îndeplinire deciziile preşedintelui Consiliului de monitorizare.
    (3) Cabinetul preşedintelui eliberează actele emise de Consiliul de monitorizare, precum şi copii, duplicate ale rapoartelor de monitorizare, pe baza unei cereri motivate şi aprobate de preşedinte.
    (4) Cabinetul preşedintelui Consiliului de monitorizare colaborează, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, cu Mecanismul de coordonare a măsurilor pentru implementarea Convenţiei, precum şi cu punctele de contact pentru implementarea Convenţiei, organizate conform prevederilor Legii nr. 8/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Cabinetul preşedintelui Consiliului de monitorizare exercită orice alte atribuţii dispuse de către preşedinte.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Serviciul inspectorilor de monitorizare
    ART. 24
    (1) Serviciul inspectorilor de monitorizare este o structură de autoritate, organizată la nivel de serviciu, subordonată direct şi nemijlocit preşedintelui Consiliului de monitorizare.
    (2) Serviciul inspectorilor de monitorizare este condus de către un şef serviciu, numit de preşedintele Consiliului de monitorizare.
    (3) Serviciul inspectorilor de monitorizare funcţionează şi îşi îndeplineşte atribuţiile cu respectarea următoarelor principii: legalităţii, obiectivităţii, eficacităţii, eficienţei, controlului preventiv, asigurării egalităţii de tratament, imparţialităţii şi independenţei, integrităţii morale, cinstei şi corectitudinii, priorităţii interesului public şi respectării demnităţii umane.

    ART. 25
    Conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, Serviciul inspectorilor de monitorizare este format din inspectori de monitorizare, funcţii publice cu statut special, pentru ocuparea acestora impunându-se respectarea condiţiilor specifice prevăzute de lege.

    ART. 26
    Statutul special al inspectorului de monitorizare, drepturile, responsabilităţile şi obligaţiile acestuia sunt aprobate prin ordin al preşedintelui Consiliului de monitorizare.

    ART. 27
    Inspectorii de monitorizare sunt abilitaţi, conform ordinului emis de către preşedintele Consiliului de monitorizare, să efectueze vizite de monitorizare.

    ART. 28
    Vizitele de monitorizare se desfăşoară, de regulă, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de preşedintele Consiliului de monitorizare sau neprogramat, din dispoziţia acestuia; inspectorii de monitorizare acţionează la nivel naţional.

    ART. 29
    Vizitele de monitorizare vor fi programate astfel încât:
    a) să vizeze cu maximă prioritate facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi spitale/secţii de psihiatrie, unde au fost sesizate cazuri de încălcări grave ale drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    b) să acopere echilibrat tipurile de facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi spitale/secţii de psihiatrie, în funcţie de situarea geografică a acestora;
    c) să urmărească evoluţia situaţiei constatate cu ocazia vizitelor anterioare în facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în spitale/secţii de psihiatrie (vizite de follow-up).


    ART. 30
    Inspectorii de monitorizare efectuează vizitele de monitorizare organizaţi în echipe compuse din 3 membri, din care un inspector este din partea Consiliului de monitorizare şi 2 experţi independenţi, în calitate de colaboratori externi, conform prevederilor art. 14 alin (1) din Legea nr. 8/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    În exercitarea atribuţiilor sale, Serviciul inspectorilor de monitorizare are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la orice documente, date şi informaţii necesare, cu respectarea legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate. Structurile verificate au obligaţia de a pune la dispoziţie, cu celeritate, personalului aflat în vizită de monitorizare toate documentele solicitate şi de a asigura echipelor ce urmează a realiza monitorizarea accesul neîngrădit în spaţiile, terenurile, mijloacelor de transport aparţinând instituţiei sau asociaţiei supuse vizitei, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectivelor vizitei.

    ART. 32
    Inspectorii de monitorizare au dreptul de a examina orice documente, registre, acte aflate la dosarul beneficiarilor, precum şi orice alte evidenţe legate de situaţia beneficiarilor din centrul vizitat, indiferent de modul în care sunt depozitate sau stocate (suport fizic sau electronic) şi de a obţine copii sau extrase după acestea.

    ART. 33
    Instituţia/Asociaţia/Organizaţia neguvernamentală supusă vizitei de monitorizare are următoarele obligaţii:
    a) să permită inspectorilor de monitorizare, fără întârziere, începerea şi derularea vizitei;
    b) să faciliteze, pe întreaga durată a vizitei, accesul la toate documentele şi informaţiile necesare îndeplinirii misiunii inspectorilor de monitorizare;
    c) să furnizeze într-o formă completă documentele, informaţiile, înregistrările şi evidenţele solicitate, precum şi orice lămuriri necesare, cu respectarea legislaţiei privind protecţia informaţiilor clasificate.


    ART. 34
    Vizitele de monitorizare se desfăşoară, de regulă, inopinat, pe baza unui program anual de vizitare stabilit de preşedintele Consiliului de monitorizare sau neprogramat, din dispoziţia acestuia, la nivel naţional.

    ART. 35
    Constatările rezultate în urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse în rapoarte de vizită. Rapoartele includ, de asemenea, recomandările făcute de Consiliul de monitorizare.

    ART. 36
    Raportul de vizită se întocmeşte de membrii echipei de monitorizare, în termen de 30 de zile de la data finalizării acesteia, fiind aprobat de preşedintele Consiliului de monitorizare, şi se comunică instituţiilor vizitate şi autorităţilor publice în subordinea şi coordonarea cărora se află acestea.

    ART. 37
    Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majorităţii membrilor.

    ART. 38
    În vederea desfăşurării activităţii specifice de monitorizare, inspectorii de monitorizare formează echipe de vizită cu experţi independenţi. Aceştia sunt selectaţi (în baza criteriilor stabilite) în urma unui anunţ publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare (conform procedurii aprobate), de către o comisie formată din preşedintele, vicepreşedintele şi 3 inspectori de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare. Experţii independenţi selectaţi trebuie să aibă şi experienţă în domeniul drepturilor omului şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. În selectarea experţilor independenţi se va acorda atenţie reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi participării persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 39
    În urma procedurii de selecţie prevăzute, comisia de selecţie va urmări recrutarea a cel puţin 20 de experţi independenţi, care vor încheia un protocol-cadru cu Consiliul de monitorizare.

    ART. 40
    Inspectorului de monitorizare i se interzice:
    a) să deţină funcţii şi să desfăşoare activităţi remunerate sau neremunerate în cadrul sau în interesul entităţilor supuse controlului;
    b) să efectueze vizite de monitorizare la entităţile la care el, soţul/soţia sau rudele de gradele I-IV au interese directe profesionale, economice sau de altă natură;
    c) să efectueze vizite de monitorizare la entităţile cu care au încheiate relaţiile de muncă sau de colaborare în decursul a 3 ani de la data încetării acestora.


    ART. 41
    Activitatea de audit public intern este realizată de Ministerul Finanţelor Publice, prin Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI).

    ART. 42
    Misiunile de audit public intern planificate, aprobate în prealabil de conducătorul instituţiei, sunt incluse în planurile de activitate ale UCAAPI şi sunt realizate în baza normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice elaborate de către aceasta.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ
    ART. 43
    (1) Biroul resurse umane/juridic/economic/ administrativ funcţionează în subordinea directă a preşedintelui Consiliului de monitorizare, fiind condus de un şef birou.
    (2) Biroul resurse umane/juridic/economic/administrativ are următoarele atribuţii:
    1. asigură prin consilierul juridic apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului de monitorizare, asigurând astfel respectarea cadrului legal;
    2. avizează pentru legalitate, prin consilierul juridic, ordinele preşedintelui, contractele de achiziţie publică, precum şi alte acte juridice pentru care legislaţia prevede obligaţia avizării de legalitate, acordă consultanţă juridică compartimentelor funcţionale din cadrul Consiliului de monitorizare;
    3. reprezintă, prin consilierul juridic, Consiliul de monitorizare în faţa instanţelor judecătoreşti, aceasta incluzând activitatea de întocmire a întâmpinărilor şi răspunsurilor la întâmpinări, notelor de şedinţă, concluziilor scrise, precum şi activitatea ce ţine de pledarea cauzelor în faţa instanţelor judecătoreşti;
    4. întocmeşte, prin consilierul juridic, cererile de chemare în judecată şi căile de atac ordinare şi/sau extraordinare împotriva hotărârilor judecătoreşti ce vor fi semnate de către preşedintele Consiliului de monitorizare ori înlocuitorul acestuia;
    5. întocmeşte proiectul Programului anual al achiziţiilor publice de produse, servicii şi lucrări pe baza necesităţilor obiective identificate în funcţie de fondurile alocate prin bugetul anual, îl înaintează spre avizare conducătorului Biroului resurse umane/juridic/economic/administrativ şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite;
    6. actualizează, ori de câte ori este cazul, în funcţie de necesităţile obiective ale instituţiei, Programul anual al achiziţiilor publice în baza alocărilor bugetare, ca urmare a rectificărilor/redistribuirilor de buget efectuate în condiţiile legii;
    7. iniţiază şi aplică procedurile de achiziţie publică în strânsă corelaţie cu fondurile alocate, necesităţile obiective şi duratele de finalizare a contractelor aflate în derulare;
    8. asigură pregătirea, iniţierea şi atribuirea contractelor de achiziţie publică, selectate în concordanţă cu bugetul de stat şi/sau alte surse legal constituite;
    9. asigură activitatea de achiziţie publică privind lucrări, bunuri şi servicii finanţate din surse alocate de la bugetul de stat şi/sau alte surse legal constituite;
    10. participă ca reprezentanţi ai ordonatorului principal de credite sau ca specialişti invitaţi în comisiile de evaluare pentru achiziţiile derulate de instituţie;
    11. elaborează/revizuieşte proceduri operaţionale/norme interne specifice activităţilor desfăşurate;
    12. organizează şi conduce evidenţa contabilă şi analitică, conform normelor metodologice privind utilizarea acestora, emise de Ministerul Finanţelor Publice;
    13. întocmeşte lunar balanţa de verificare pentru activitatea proprie;
    14. întocmeşte lunar balanţe analitice pentru fiecare cont analitic din balanţa de verificare sintetică;
    15. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, ce se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe;
    16. înregistrează în contabilitate operaţiunile patrimoniale în mod cronologic, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau intrare în instituţie şi sistematic în conturi analitice şi sintetice;
    17. verifică documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, acestea angajând răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat ori înregistrat în contabilitate;
    18. organizează şi conduce contabilitatea creditelor bugetare alocate şi deschise;
    19. organizează şi conduce contabilitatea imobilizărilor corporale şi necorporale, a gestiunii de materiale, a obiectelor de inventar şi a benzinei consumate cu autoturismele instituţiei, conform reglementărilor legale;
    20. organizează şi conduce contabilitatea decontărilor cu privire la asigurările sociale, fondul de şomaj, asigurări de sănătate, impozitul pe salarii;
    21. organizează şi conduce contabilitatea avansurilor spre decontare şi a celorlalţi debitori;
    22. organizează şi conduce contabilitatea decontărilor pentru deplasările interne şi externe ale salariaţilor instituţiei;
    23. organizează şi conduce contabilitatea decontărilor pentru acţiunile de protocol, conform reglementărilor legale;
    24. organizează şi conduce contabilitatea salariilor;
    25. răspunde de înregistrarea obiectivelor de investiţii în evidenţele contabile după punerea acestora în funcţiune;
    26. urmăreşte debitorii înregistraţi în contabilitatea instituţie pentru recuperarea debitelor;
    27. răspunde de efectuarea inventarierilor periodice şi anuale ale gestiunilor de valori materiale şi băneşti şi de valorificarea rezultatelor acestora;
    28. înregistrează în contabilitate plusurile şi/sau minusurile constatate cu ocazia inventarierii patrimoniului instituţiei;
    29. ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, pentru activitatea de organizare şi funcţionare a instituţiei, concomitent cu persoana împuternicită să exercite controlul financiar-preventiv propriu;
    30. ţine evidenţa angajamentelor, lichidităţilor, ordonanţărilor şi plăţilor efectuate pentru toate operaţiunile supuse vizei de control financiar-preventiv propriu;
    31. asigură efectuarea plăţilor efectuate din bugetul de stat, pe baza documentaţiilor primite de la structurile de specialitate;
    32. controlează şi răspunde de aplicarea reglementărilor legale privind calculul drepturilor salariale şi a altor drepturi de personal pentru salariaţii instituţiilor;
    33. răspunde de corectitudinea calculului salariilor şi întocmirea la timp a documentelor de plată a acestora;
    34. întocmeşte lucrări cu privire la plata salariilor în conformitate cu prevederile legale pentru salariaţii instituţiei şi alimentează cardurile de salarii;
    35. asigură aplicarea reglementărilor în vigoare cu privire la plata concediilor de odihnă;
    36. întocmeşte lunar raportările privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de şomaj, CAS, precum şi alte raportări conform legii;
    37. întocmeşte documentaţia necesară în vederea achiziţionării valutei necesare deplasărilor externe finanţate din bugetul de stat;
    38. asigură relaţia permanentă cu organele financiar-bancare, precum şi cu direcţiile de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice;
    39. efectuează plăţi prin ordine de plată sau numerar, faţă de terţi, după îndeplinirea condiţiilor de angajare, lichidare şi ordonanţare, după verificarea disponibilităţilor în conturile bancare, subdiviziunii bugetului aprobat de la care se face plata pentru a se stabili că este cea corectă şi corespunzătoare naturii cheltuielilor respective. De asemenea, înainte de efectuarea plăţii se verifică existenţa tuturor documentelor justificative, semnăturile de pe documente aparţinând ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta;
    40. întocmeşte propunerile pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în limitele comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, în baza propunerilor fundamentate ale structurilor de specialitate ale instituţiei;
    41. elaborează lucrările privind susţinerea legii bugetului în Parlament;
    42. întocmeşte propunerile de repartizare pe trimestre a prevederilor bugetare, după aprobarea bugetului de stat/bugetului asigurărilor sociale de stat/bugetului asigurărilor pentru şomaj, pe care le transmite către Ministerul Finanţelor Publice;
    43. elaborează propuneri de rectificare a bugetului administrat pe baza propunerilor structurilor de specialitate ale instituţiei;
    44. asigură execuţia bugetară, întocmeşte toate documentaţiile solicitate de Ministerul Finanţelor Publice;
    45. monitorizează lunar cheltuielile de personal, cheltuielile de capital, cheltuielile pentru proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, întocmind situaţia centralizatoare a acestor categorii de cheltuieli finanţate din bugetul de stat;
    46. întocmeşte toate situaţiile/raportările din domeniul de activitate conform legislaţiei în vigoare;
    47. aplică şi respectă prevederile legale referitoare la gestionarea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale din cadrul instituţiei;
    48. efectuează lucrările de evidenţă şi modificare a raporturilor de serviciu/muncă ale personalului;
    49. primeşte fişele de pontaj de la compartimentele de specialitate semnate de conducerea acestora, ţine evidenţa concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor cu plată, a concediilor fără plată aprobate şi a absenţelor nemotivate;
    50. solicită compartimentelor de specialitate şi întocmeşte programarea pentru anul următor a concediilor de odihnă ale salariaţilor instituţiei;
    51. monitorizează întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post pentru posturile din structura organizatorică a instituţiei şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
    52. asigură evidenţa declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese pe suport hârtie, pentru personalul instituţiei care are obligaţia întocmirii declaraţiei de avere şi de interese, conform prevederilor Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin persoana desemnată prin ordin al preşedintelui Consiliului de monitorizare, şi transmite copii ale acestora, conforme cu originalul, Agenţiei Naţionale de Integritate;
    53. îndrumă personalul de conducere implicat în procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare pentru toate situaţiile menţionate de legiuitor;
    54. prezintă preşedintelui Consiliului de monitorizare situaţia funcţionarilor publici/personalului contractual care au/a obţinut la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale calificativul „nesatisfăcător“;
    55. întocmeşte proiecte de ordin privind: numirea/încadrarea, promovarea, suspendarea, detaşarea, mutarea, încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, reintegrări în funcţii, delegare de atribuţii, stabilirea drepturilor salariale pentru personalul instituţiei, pe baza adreselor compartimentelor de specialitate/cererilor personalului sau propunerilor de numire, după caz;
    56. întocmeşte proiecte de ordin privind constituirea comisiilor de concurs/contestaţii, comisiilor de disciplină şi paritară;
    57. întocmeşte proiecte de ordin privind: statul de funcţii, structura, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern ale instituţiei;
    58. asigură evidenţa ordinelor emise de preşedintele Consiliului de monitorizare şi comunicarea lor persoanelor interesate, după caz;
    59. centralizează rapoartele privind necesarul de formare profesională transmise de personalul de conducere din instituţie;
    60. elaborează proiectul planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcţionarilor publici din instituţie şi proiectul planului anual de perfecţionare profesională şi le înaintează conducerii instituţiei;
    61. asigură întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice din domeniul de competenţă potrivit actelor normative în vigoare;
    62. asigură respectarea prevederilor legale privind ocuparea funcţiilor publice, numirea şi promovarea, precum şi respectarea prevederilor legale privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din cadrul instituţiei;
    63. colaborează în domeniul gestionării funcţiilor publice şi funcţionarilor publici cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
    64. solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea funcţiilor publice din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
    65. solicită avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiilor publice de conducere numite prin ordin al preşedintelui Consiliului de monitorizare, conform prevederilor legale;
    66. asigură respectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea posturilor contractuale, încadrarea, promovarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului contractual din cadrul instituţiei;
    67. aplică legislaţia privind salarizarea personalului din cadrul instituţiei şi propune spre aprobare drepturile salariale şi de personal ale angajaţilor;
    68. asigură secretariatul comisiilor de concurs şi contestaţii pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante şi întocmeşte lucrările privind numirea în funcţii/încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi, pe baza proceselor-verbale ale comisiilor de concurs şi în conformitate cu prevederile legale;
    69. întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale pentru personalul contractual din cadrul instituţiei şi asigură evidenţa acestora;
    70. calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare şi stabileşte gradaţia corespunzătoare;
    71. urmăreşte modificarea tranşelor de vechime în muncă pentru avansarea în gradaţia superioară pentru personalul instituţiei;
    72. urmăreşte îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă ale salariaţilor instituţiei;
    73. completează Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic cu modificările intervenite în situaţia personalului contractual;
    74. aplică prevederile legale referitoare la dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi dosarele personale ale personalului contractual din cadrul instituţiei;
    75. întocmeşte statul de funcţii al instituţiei;
    76. întocmeşte regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, în colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, şi îl înaintează spre aprobare preşedintelui Consiliului de monitorizare;
    77. întocmeşte regulamentul intern al instituţiei, în colaborare cu compartimentele de specialitate, şi îl înaintează spre aprobare preşedintelui Consiliului de monitorizare;
    78. eliberează, în condiţiile legii, documente pentru salariaţii instituţiei;
    79. întocmeşte şi eliberează adeverinţe la solicitarea salariaţilor instituţiei;
    80. elaborează propunerile de estimare a cheltuielilor privind drepturile salariale în scopul fundamentării bugetului de venituri şi cheltuieli;
    81. asigură întocmirea formalităţilor pentru efectuarea practicii de către studenţii care solicită acest lucru şi eliberează adeverinţe în acest sens;
    82. colaborează şi oferă consiliere juridică Serviciului inspectorilor de monitorizare în scopul realizării şi respectării procedurii de înregistrare, realizare a bazei de date şi sesizarea organelor competente (dacă este cazul) pentru toate notificările înregistrate conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Atribuţiile Consiliului de monitorizare
    ART. 44
    Pentru realizarea scopului său, Consiliul de monitorizare îndeplineşte următoarele atribuţii, cu respectarea principiilor legalităţii, respectării demnităţii persoanelor, nediscriminării, egalităţii de şanse, precum şi ale independenţei funcţionale şi a personalului, imparţialităţii şi obiectivităţii:
    a) examinează în mod regulat respectarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în cadrul facilităţilor de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi al spitalelor/secţiilor de psihiatrie;
    b) face recomandări cu privire la respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi aflate în centre de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în spitale/secţii de psihiatrie şi monitorizează implementarea acestora de către entităţile publice sau private care au atribuţii în acest sens;
    c) verifică legalitatea prezenţei persoanelor cu dizabilităţi în facilităţile/centrele de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în spitalele/secţiile de psihiatrie;
    d) sesizează de îndată organele judiciare competente ori de câte ori există indicii că încălcarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi a fost făcută prin fapte de natură penală şi poate face plângere, dacă este cazul, împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată;
    e) sesizează autoritatea competentă legal să dispună sancţiuni disciplinare sau contravenţionale ori să suspende, să retragă şi să anuleze acreditarea facilităţilor de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a spitalelor/secţiilor de psihiatrie, în cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
    f) primeşte şi analizează notificările de deces transmise conform art. 13 din Legea nr. 8/2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cu modificările şi completările ulterioare, de către facilităţi de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi de către spitale/secţii de psihiatrie;
    g) urmăreşte dacă în cazurile de deces al persoanelor cu dizabilităţi facilităţile de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi spitalele/secţiile de psihiatrie sesizează organele judiciare în vederea efectuării autopsiei medico-legale, potrivit legii;
    h) facilitează implicarea şi participarea pe deplin a societăţii civile, în special a persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor pe care le reprezintă, la procesul de monitorizare pe care îl organizează;
    i) facilitează accesul, anunţat sau inopinat, al reprezentanţilor organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ai organizaţiilor neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi în facilităţile de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în spitalele/secţiile de psihiatrie, sesizează organele judiciare în vederea efectuării autopsiei medico-legale, potrivit legii, în scopul monitorizării respectării drepturilor lor; pentru a asigura persoanelor cu dizabilităţi o reprezentare independentă în faţa unei instanţe sau în faţa oricărui altui organism independent, organizaţiile neguvernamentale menţionate au calitate procesuală activă în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestor persoane;
    j) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate naţională desemnată pentru prevenirea torturii şi tratamentelor inumane şi degradante;
    k) colaborează, ori de câte ori este necesar, cu punctele de contact, în scopul îndeplinirii de către acestea a rolului care le revine prin Convenţie şi prin prezentul regulament.


    ART. 45
    Activitatea de monitorizare a facilităţilor/centrelor de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a spitalelor/secţiilor de psihiatrie se realizează prin vizite de monitorizare şi prin informarea în orice alt mod asupra respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi de către aceste instituţii.

    ART. 46
    În scopul îndeplinirii atribuţiilor de monitorizare a facilităţilor/centrelor de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a spitalelor/secţiilor de psihiatrie, Consiliului de monitorizare îi sunt asigurate:
    a) accesul la toate informaţiile şi documentele referitoare la numărul persoanelor cu dizabilităţi aflat în aceste instituţii, precum şi la numărul şi amplasarea instituţiilor;
    b) accesul la toate informaţiile şi documentele care privesc tratamentul aplicat persoanelor cu dizabilităţi, măsurile dispuse faţă de acestea, condiţiile în care trăiesc acestea şi îşi desfăşoară activitatea sau orice alte aspecte relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor Consiliului de monitorizare;
    c) accesul inopinat în toate facilităţile/centrele de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi în spitalele/secţiile de psihiatrie şi la instalaţiile şi amenajările acestora;
    d) libertatea de a alege instituţiile pe care doreşte să le viziteze şi persoanele cu care doreşte să aibă întrevederi;
    e) condiţiile necesare pentru a avea întrevederi cu persoanele alese, fără martori, fie personal, fie cu un interpret, dacă se consideră necesar, precum şi cu orice altă persoană despre care echipa de vizitare consideră că poate furniza informaţii pertinente;
    f) încunoştinţarea, de îndată, de către facilităţile/centrele de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi de către spitalele/secţiile de psihiatrie asupra cazurilor de deces al persoanelor cu dizabilităţi aflate în acestea şi asupra sesizării organelor judiciare, potrivit legii, cu privire la aceste decese, conform art. 13 din Legea nr. 8/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) dreptul de a face sesizări şi recomandări autorităţilor competente;
    h) dreptul de a fi informat, în termenul legal sau cu celeritate, cu privire la măsurile luate de autorităţile competente legal ca urmare a sesizărilor, recomandărilor şi măsurilor pe care le-a dispus;
    i) calitatea procesuală activă în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor cu dizabilităţi;
    j) dreptul de a menţine legătura cu Comitetul pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi, de a trimite acestuia informaţii şi de a se întâlni cu membrii săi;
    k) dreptul de a publica şi disemina rapoartele proprii.


    ART. 47
    Constatările rezultate în urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse în rapoarte de vizită. Rapoartele includ recomandările făcute de Consiliul de monitorizare.

    ART. 48
    Raportul de vizită se întocmeşte de membrii echipei de monitorizare, în termen de 30 de zile de la data finalizării acesteia, este aprobat de preşedintele Consiliului de monitorizare şi se comunică instituţiilor vizitate şi autorităţilor publice în subordinea şi coordonarea cărora se află acestea.

    ART. 49
    Instituţia vizitată are obligaţia de a comunica Consiliului de monitorizare, în termen de 30 de zile, un răspuns motivat privind recomandările şi măsurile dispuse.

    ART. 50
    Raportul de vizită, precum şi răspunsul motivat sunt publice şi se afişează pe pagina de internet a instituţiei vizitate, pe cea a autorităţii publice în subordinea şi coordonarea căreia se află aceasta, precum şi pe cea a Consiliului de monitorizare, cu excepţia datelor personale.

    ART. 51
    Consiliul de monitorizare elaborează un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului şi aprobat de plenul acestuia.

    ART. 52
    Consiliul implementează şi gestionează la nivel naţional un sistem electronic unitar de raportare şi evidenţă a notificărilor înregistrate cu privire la cazurile de deces din facilităţile/centrele de tip rezidenţial publice sau private, destinate să servească persoanelor cu dizabilităţi, precum şi din spitalele/secţiile de psihiatrie.

    CAP. IV
    Procedura de selecţie a experţilor independenţi
    ART. 53
    Vizitele de monitorizare se desfăşoară de echipe de vizitare compuse din 3 membri, dintre care un inspector de monitorizare din cadrul Consiliului de monitorizare şi câte 2 experţi independenţi, în calitate de colaboratori externi. Deciziile echipei se iau prin consens sau prin votul majorităţii membrilor.

    ART. 54
    Experţii independenţi sunt selectaţi în urma unui anunţ publicat pe pagina de internet a Consiliului de monitorizare, de către o comisie formată din preşedintele, vicepreşedintele Consiliului de monitorizare şi 3 inspectori de monitorizare din cadrul acestuia. Experţii independenţi selectaţi trebuie să aibă şi experienţă în domeniul drepturilor omului şi al drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. În selectarea experţilor independenţi se va acorda atenţie reprezentării echilibrate pe criterii de gen şi participării persoanelor cu dizabilităţi.

    ART. 55
    În urma procedurii de selecţie prevăzute, comisia de selecţie va urmări selecţia a cel puţin 20 de experţi independenţi, care vor încheia un protocol-cadru cu Consiliul de monitorizare. Procedura de selecţie şi conţinutul protocolului-cadru se vor stabili prin ordin al preşedintelui Consiliului de monitorizare, în termen de 60 de zile de la data numirii acestuia.

    ART. 56
    Constatările rezultate în urma vizitelor de monitorizare sunt cuprinse în rapoarte de vizită. Rapoartele includ recomandările făcute de Consiliul de monitorizare.

    ART. 57
    Raportul de vizită se întocmeşte de membrii echipei de monitorizare, în termen de 30 de zile de la data finalizării acesteia, este aprobat de preşedintele Consiliului de monitorizare şi se comunică instituţiilor vizitate şi autorităţilor publice în subordinea şi coordonarea cărora se află acestea.

    ART. 58
    Instituţia vizitată are obligaţia de a comunica Consiliului de monitorizare, în termen de 30 de zile, un răspuns motivat privind recomandările şi măsurile dispuse.

    ART. 59
    Raportul de vizită, precum şi răspunsul motivat prevăzut la art. 58 sunt publice şi se afişează pe pagina de internet a instituţiei vizitate, pe cea a autorităţii publice în subordinea şi coordonarea căreia se află aceasta, precum şi pe cea a Consiliului de monitorizare, cu excepţia datelor personale.

    ART. 60
    Consiliul de monitorizare elaborează un raport anual de activitate, care este avizat de Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului şi aprobat de plenul acestuia.

    ART. 61
    Remunerarea colaboratorilor externi ai Consiliului de monitorizare se face în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul anual al Consiliului de monitorizare, pentru fiecare vizită, pe baza protocolului-cadru convenit între preşedintele Consiliului de monitorizare şi fiecare colaborator extern selectat.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 62
    Pentru fiecare salariat - funcţie de conducere sau de execuţie - se întocmeşte fişa postului, care va cuprinde atribuţiile, competenţele, responsabilităţile şi relaţiile de serviciu. Fişa postului se întocmeşte cu respectarea prevederilor stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare corespunzător fiecărui departament din structura organizatorică a Consiliului de monitorizare, de către şeful ierarhic.

    ART. 63
    Şefii de servicii şi de birouri îndeplinesc atribuţiile prevăzute în fişa postului, contrasemnează toate lucrările personalului din subordine, coordonează şi verifică activitatea salariaţilor din cadrul serviciului pe care îl conduc, inclusiv în teren, precum şi orice alte atribuţii dictate de bunul mers al instituţiei şi/sau conferite de conducerea instituţiei cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 64
    Şefii de servicii şi de birouri asigură confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile şi documentele din cadrul serviciilor pe care le conduc; răspund în faţa conducerii instituţiei de modul de îndeplinire a activităţii din cadrul serviciului pe care îl conduc; urmăresc şi răspund de disciplina muncii specifice salariaţilor şi fac propuneri în acest sens.

    ART. 65
    Personalul din departamentele structurii organizatorice ale instituţiei este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului regulament, precum şi ale fişei postului pe care îl ocupă.

    ART. 66
    Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Consiliului de monitorizare se asigură integral de la bugetul de stat. Aceste cheltuieli vor include inclusiv acoperirea costurilor de transport, cazare şi masă ale colaboratorilor externi. Proiectul de buget se întocmeşte de către preşedintele Consiliului de monitorizare şi se înaintează Ministerului Finanţelor Publice, pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat.

    ART. 67
    Salarizarea personalului Consiliului de monitorizare se realizează corespunzător funcţiilor similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, în condiţiile legii.

    ART. 68
    În caz de nerespectare a prevederilor prezentului regulament se aplică dispoziţiile legale în vigoare.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016