Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 27 noiembrie 2003  privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 27 noiembrie 2003 privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale scoase din functiune, precum si a celor scoase din rezervele proprii aflate in administrarea Serviciului Roman de Informatii

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 12 decembrie 2003
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Bunurile materiale aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, care nu mai sunt necesare, sunt excedentare în raport cu prevederile normelor de înzestrare ori nu mai sunt prevãzute de acestea, cele a cãror utilizare nu mai este oportunã sau nu se mai justificã economic, cele atipice, precum şi cele pe care Serviciul Român de Informaţii nu mai are dreptul sã le foloseascã, dar care pot fi utilizate în mod curent de alte persoane juridice ori fizice, se scot din funcţiune în condiţiile legii şi pot fi valorificate, în starea fizicã în care se aflã sau sub forma rezultatelor obţinute din casarea acestora, prin:
a) licitaţie publicã cu strigare;
b) valorificare directã fãrã organizare de licitaţie;
c) selecţie de oferte sau negociere directã;
d) transmitere, fãrã platã, la alte instituţii publice.
(2) Bunurile materiale de natura armamentului, tehnicii de luptã, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, care îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (1), se scot din funcţiune în condiţiile legii şi pot fi valorificare, în starea fizicã în care se aflã sau sub forma rezultatelor obţinute din casarea acestora, prin agenţi economici români acreditaţi în producerea şi/sau comercializarea acestora, prin:
a) selecţie de oferte;
b) negociere directã;
c) transmitere, fãrã platã, la alte instituţii publice din sistemul de apãrare, ordine publicã şi siguranţã naţionalã.
(3) Bunurile materiale care fac obiectul rezervelor proprii se scot din rezerve în condiţiile legii şi se valorificã potrivit dispoziţiilor alin. (1) sau (2), în funcţie de natura acestora.
(4) Mijloacele destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii şi stocãrii informaţiilor privitoare la siguranţa naţionalã se valorificã numai sub forma rezultatelor obţinute din casarea acestora, prin agenţi economici specializaţi în colectarea şi reciclarea deşeurilor, pe bazã de selecţie de oferte; prin excepţie, unele bunuri materiale de aceastã naturã pot fi valorificate prin procedurile prevãzute la alin. (1), numai dacã ordonatorul principal de credite constatã cã prin aceasta nu se aduce nici o atingere metodelor şi mijloacelor de muncã specifice Serviciului Român de Informaţii.
(5) Produsele, ansamblurile, subansamblurile, piesele de schimb şi alte materiale aflate în existent, care nu mai sunt necesare, sunt excedentare în raport cu prevederile tabelelor de înzestrare, normelor şi normativelor de consum ori nu mai sunt prevãzute de acestea, cele a cãror utilizare nu mai este oportunã sau nu se mai justificã economic, cele atipice, precum şi cele pe care Serviciul Român de Informaţii nu mai are dreptul sã le foloseascã, de natura celor care pot fi utilizate în mod curent de alte persoane juridice sau fizice, a armamentului, tehnicii de luptã, mijloacelor şi instalaţiilor speciale ori a mijloacelor destinate obţinerii, verificãrii, prelucrãrii şi stocãrii informaţiilor privitoare la siguranţa naţionalã, pot fi valorificate potrivit dispoziţiilor alin. (1), (2) sau (4), în funcţie de natura acestora.
(6) Deşeurile nerefolosibile nu se valorificã, ci se distrug.
ART. 2
Valorificarea bunurilor materiale, în starea fizicã în care se aflã sau sub forma rezultatelor obţinute din casarea acestora, precum şi procedurile de valorificare se aprobã de ordonatorul principal de credite, la propunerea unitãţilor cu personalitate juridicã stabilite prin instrucţiuni proprii.
ART. 3
Bunurile materiale care fac obiectul unor cauze administrative, civile sau penale pot fi valorificate numai dupã pronunţarea unei hotãrâri definitive şi irevocabile în legãturã cu acestea.
ART. 4
În sensul prezentului regulament, prin bunuri materiale se înţelege produsele, echipamentele şi orice alte obiecte de orice fel şi cu orice descriere, cu excepţia clãdirilor şi terenurilor.
ART. 5
Pentru bunurile materiale scoase din funcţiune, aprobate pentru valorificare, se interzice efectuarea oricãror lucrãri care determinã consumuri de materiale, de energie sau de manoperã ori care urmãresc schimbarea stãrii tehnice avute la data scoaterii din funcţiune, cu excepţia celor destinate casãrii ori dezafectãrii de tehnica specific militarã.

CAP. II
Evaluarea bunurilor materiale

ART. 6
(1) Bunurile materiale care urmeazã sã fie valorificate prin licitaţie publicã cu strigare, valorificare directã fãrã organizare de licitaţie, selecţie de oferte, negociere directã sau care vor fi transmise, fãrã platã, la alte instituţii publice se evalueazã de o comisie numitã prin ordin al ordonatorului de credite în a cãrui administrare nemijlocitã se aflã acestea.
(2) Comisia de evaluare se compune din cel puţin 3 persoane cu experienţã şi probitate moralã, din care, în mod obligatoriu, fac parte un reprezentant al structurii financiar-contabile şi specialişti în domeniul bunurilor materiale care se vor valorifica.
ART. 7
(1) Comisia de evaluare stabileşte preţul iniţial de vânzare şi întocmeşte un raport de evaluare, care va fi supus aprobãrii ordonatorului de credite competent, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor proprii.
(2) Prin raportul de evaluare comisia va supune totodatã spre aprobare ordonatorului de credite salturile de supralicitare şi eventualele preţuri diminuate, corespunzãtoare situaţiilor prevãzute la art. 21 alin. (2) şi, respectiv, la art. 25 lit. b) şi c).
(3) Evaluarea bunurilor materiale care se valorificã prin licitaţie publicã cu strigare, valorificare directã fãrã organizare de licitaţie, selecţie de oferte şi negociere directã se face avându-se în vedere preţurile pieţei la bunuri de acelaşi fel şi, dupã caz, perioada de folosinţã, gradul de uzurã şi starea tehnicã în care se aflã, cu respectarea regulilor stabilite prin instrucţiunile proprii.
(4) Bunurile materiale care se transmit fãrã platã la alte instituţii publice se evalueazã la valoarea cu care sunt înregistrate în evidenţa contabilã.

CAP. III
Valorificarea bunurilor materiale

SECŢIUNEA 1
Organizarea şi desfãşurarea procedurii de licitaţie publicã cu strigare

ART. 8
(1) Licitaţiile publice cu strigare se organizeazã de unitãţile cu personalitate juridicã stabilite prin instrucţiuni proprii.
(2) Şeful unitãţii cu personalitate juridicã organizatoare numeşte, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii licitaţiei, comisia de licitaţie formatã din minimum 3 persoane cu experienţã profesionalã şi probitate moralã, în urmãtoarea componenţã:
a) preşedintele comisiei de licitaţie;
b) secretarul comisiei de licitaţie;
c) membri - specialişti în domeniile logistic, financiar şi juridic.
(3) Nu pot face parte din comisia de licitaţie persoanele din componenţa comisiei de evaluare a bunurilor care fac obiectul procedurii respective.
ART. 9
(1) În vederea asigurãrii transparenţei, organizatorul licitaţiei va publica un anunţ de vânzare cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii licitaţiei.
(2) Anunţul de vânzare se vizeazã de comisia de licitaţie înainte de a fi publicat.
ART. 10
(1) Anunţul de vânzare pentru bunurile materiale al cãror preţ iniţial de vânzare este de peste 500 euro/produs se va publica într-o publicaţie cu difuzare la nivel naţional.
(2) Anunţul prevãzut la alin. (1) se va afişa, la aceeaşi datã, atât la sediul organizatorului, cât şi la sediul autoritãţii administraţiei publice locale în a cãrei razã teritorialã funcţioneazã organizatorul licitaţiei.
(3) În cazul bunurilor materiale al cãror preţ iniţial de vânzare este sub 500 euro/produs, publicitatea se va face numai prin afişarea anunţului prevãzut la alin. (1) la sediul organizatorului licitaţiei şi la sediul autoritãţii administraţiei publice locale în a cãrei razã teritorialã funcţioneazã organizatorul licitaţiei.
ART. 11
Anunţul de vânzare la licitaţie va conţine urmãtoarele date:
a) denumirea şi adresa unitãţii organizatoare a licitaţiei;
b) obiectul licitaţiei;
c) locul şi data la care se poate obţine caietul de sarcini;
d) locul, data şi ora ţinerii licitaţiei, precum şi datele de desfãşurare a urmãtoarelor licitaţii în caz de neadjudecare;
e) numãrul de telefon şi/sau fax la care pot fi obţinute informaţii suplimentare.
ART. 12
(1) Organizatorul licitaţiei va întocmi şi va pune la dispoziţia persoanelor juridice şi fizice interesate, contra cost, cu cel puţin 10 zile lucrãtoare înainte de data desfãşurãrii licitaţiei, urmãtoarele documente:
a) caietul de sarcini;
b) fişele tehnice ale bunurilor scoase la licitaţie, în care se vor face şi precizãri referitoare la starea tehnicã de funcţionare a acestora;
c) proiectul contractului de vânzare-cumpãrare, conţinând şi clauzele asigurãtorii pe care comisia de licitaţie le considerã necesare pentru a fi introduse, precum şi modelul declaraţiei participantului la licitaţie de acceptare a proiectului contractului de vânzare-cumpãrare;
d) liste, cataloage şi altele asemenea, dacã este cazul.
(2) Caietul de sarcini cuprinde:
a) obiectul licitaţiei;
b) cantitatea oferitã şi locul de depozitare/pãstrare;
c) preţul de începere a licitaţiei şi valoarea saltului de supralicitare;
d) modalitãţile de platã;
e) termenul limitã de prezentare a documentelor de cãtre participanţii la licitaţie;
f) data, locul şi ora de desfãşurare a licitaţiei;
g) modul de desfãşurare a licitaţiei;
h) data şi locul achitãrii taxei de participare la licitaţie şi de depunere a garanţiei de participare;
i) condiţiile de admitere la licitaţie, precum şi clauzele asigurãtorii privind pierderea garanţiei de participare.
(3) Caietul de sarcini se aprobã de şeful unitãţii cu personalitate juridicã organizatoare.
(4) Costul documentelor prevãzute la alin. (1) reprezintã contravaloarea redactãrii şi multiplicãrii acestora.
ART. 13
Organizatorul licitaţiei are obligaţia sã rãspundã în scris, prin telex sau fax, înainte de termenul de depunere a documentelor, la toate solicitãrile referitoare la documentele licitaţiei, formulate de persoanele care le-au achiziţionat, denumite în continuare licitatori.
ART. 14
Modificarea documentelor licitaţiei, efectuatã de organizator din proprie iniţiativã sau la solicitarea justificatã a licitatorilor, va fi notificatã în scris tuturor licitatorilor cu cel puţin 5 zile lucrãtoare înainte de termenul limitã de depunere a documentelor.
ART. 15
(1) Taxa de participare la licitaţie este stabilitã de comisia de licitaţie, în funcţie de cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfãşurarea licitaţiei.
(2) Taxa de participare la licitaţie achitatã nu se restituie licitatorilor care, din orice motiv, nu s-au prezentat la licitaţie.
ART. 16
(1) Garanţia de participare este stabilitã de comisia de licitaţie, reprezintã 5-10% din preţurile iniţiale de vânzare stabilite în urma evaluãrii bunurilor materiale şi se depune în contul unitãţii organizatoare sau la casieria acesteia, pânã la data stabilitã prin caietul de sarcini.
(2) Licitatorii pierd garanţia de participare, dacã pe timpul desfãşurãrii licitaţiei nu oferã cel puţin preţul de pornire.
(3) Garanţia de participare se restituie, în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data desfãşurãrii licitaţiei, licitatorilor cãrora, deşi au oferit cel puţin preţul de pornire, nu li s-au adjudecat bunurile sau celor care nu s-au prezentat la licitaţie.
ART. 17
(1) La licitaţiile publice cu strigare poate participa orice persoanã juridicã sau fizicã, dacã prezintã urmãtoarele documente:
a) chitanţa de achitare a taxei de participare la licitaţie, eliberatã de casieria unitãţii cu personalitate juridicã organizatoare;
b) dovada depunerii garanţiei de participare;
c) declaraţia de acceptare a modelului contractului de vânzare-cumpãrare;
d) copie de pe certificatul de înmatriculare în registrul comerţului sau de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, dupã caz, şi de pe codul fiscal, pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice, copie de pe actul de identitate.
(2) Documentele de participare la licitaţie se primesc de organizator pânã la data stabilitã în caietul de sarcini.
(3) Licitatorii pot participa la licitaţie şi prin reprezentanţi desemnaţi de aceştia, prin procurã autentificatã de un notar public.
ART. 18
(1) Solicitanţilor care prezintã chitanţele de platã a taxelor de participare la licitaţie li se va permite sã examineze bunurile materiale, fãrã punerea în funcţiune şi fãrã efectuarea probelor de rulaj.
(2) Cu ocazia examinãrii bunurilor materiale, potrivit alin. (1), nu se admit consumuri de energie, de carburanţi şi lubrifianţi sau de piese de schimb şi alte materiale.
ART. 19
(1) La licitaţie nu pot participa, în calitate de licitatori, persoanele din componenţa comisiei de evaluare, a comisiei de licitaţie şi nici soţul sau rudele ori afinii acestora, pânã la gradul IV inclusiv.
(2) Înainte de începerea licitaţiei, persoanele care alcãtuiesc comisia de licitaţie vor semna, pe propria rãspundere, o declaraţie prin care se angajeazã sã respecte prevederile alin. (1).
ART. 20
Comisia de licitaţie analizeazã documentele prezentate şi întocmeşte lista cu licitatorii acceptaţi, cu douã zile înainte de data desfãşurãrii licitaţiei, excluzându-i de la participare pe cei care nu au prezentat, în totalitate şi pânã la termenul stabilit, documentele de participare prevãzute în caietul de sarcini.
ART. 21
(1) Licitaţia se desfãşoarã în prezenţa tuturor membrilor comisiei, şedinţa fiind condusã de preşedintele comisiei de licitaţie.
(2) În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt cel puţin 2 licitatori, preşedintele comisiei de licitaţie verificã dacã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfãşurarea licitaţiei, inclusiv cele de publicitate, face prezenţa licitatorilor prin completarea unui tabel cu datele de identificare ale acestora, citeşte lista celor excluşi şi motivele excluderii, dupã care anunţã obiectul licitaţiei şi preţul iniţial de vânzare de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisia de licitaţie.
(3) Licitatorii vor prezenta oferta de preţ prin strigare; oferta de preţ trebuie sã respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei; preşedintele comisiei de licitaţie anunţã cu glas tare şi clar suma oferitã de licitator.
(4) Dacã la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigã o sumã mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunţã adjudecarea bunului licitat în favoarea licitatorului care a oferit ultima sumã.
(5) Dupã anunţarea verbalã a câştigãtorului, preşedintele comisiei de licitaţie declarã închisã licitaţia, iar secretarul comisiei întocmeşte un proces-verbal care se semneazã de membrii comisiei de licitaţie şi de licitatori.
(6) Procesul-verbal împreunã cu documentele privind organizarea şi desfãşurarea licitaţiei se arhiveazã la sediul organizatorului, constituind baza legalã a încheierii contractului de vânzare-cumpãrare.
ART. 22
(1) Eventualele contestaţii formulate de licitatori se depun la sediul organizatorului licitaţiei, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.
(2) Organizatorul este obligat sã soluţioneze contestaţiile în termen de 5 zile lucrãtoare de la depunerea acestora şi sã comunice hotãrârea în scris; în acest sens va fi numitã o comisie formatã din 3-5 persoane, altele decât cele care fac parte din comisia de licitaţie.
ART. 23
(1) Câştigãtorul licitaţiei are obligaţia sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare şi sã achite integral preţul bunului adjudecat, în termen de 10 zile de la data licitaţiei.
(2) Dacã s-a formulat o contestaţie la licitaţie, contractul de vânzare-cumpãrare va fi semnat în termen de 5 zile de la soluţionarea acesteia, în condiţiile stabilite prin hotãrârea comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
ART. 24
(1) Câştigãtorul licitaţiei, care nu se prezintã sau refuzã sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare în condiţiile stabilite la art. 23, pierde garanţia de participare la licitaţie.
(2) În situaţiile prevãzute la alin. (1), organizatorul licitaţiei va negocia vânzarea bunurilor materiale cu ceilalţi licitatori, în ordinea descrescãtoare a preţului licitat de aceştia pentru fiecare dintre bunurile materiale în cauzã, şi va încheia contractul de vânzare-cumpãrare cu cel care a oferit preţul cel mai mare.
(3) Preţul negociat nu poate fi mai mic decât preţul oferit cu ocazia licitaţiei.
ART. 25
În cazul în care la licitaţie nu s-au prezentat minimum 2 licitatori, se va proceda dupã cum urmeazã:
a) dacã s-a prezentat un singur licitator, a cãrui ofertã este corespunzãtoare, comisia adjudecã bunurile în favoarea acestuia, la preţul iniţial; se întocmeşte un proces-verbal de adjudecare semnat de ambele pãrţi, care va constitui temeiul legal al încheierii contractului de vânzare-cumpãrare;
b) dacã nu s-a prezentat nici un licitator, licitaţia se va repeta dupã trecerea a cel puţin 15 zile de la data organizãrii precedentei licitaţii, iar preţul iniţial va fi diminuat cu pânã la 20%; dacã la licitaţia repetatã s-a prezentat un singur licitator, a cãrui ofertã este corespunzãtoare, se procedeazã conform prevederilor de la lit. a), preţul de adjudecare fiind preţul iniţial diminuat cu pânã la 20%;
c) dacã la a doua licitaţie nu s-a prezentat nici un licitator, licitaţia va fi repetatã dupã cel puţin 5 zile, iar preţul iniţial va fi diminuat cu pânã la 40%; dacã s-a prezentat un singur licitator, a cãrui ofertã este corespunzãtoare, se procedeazã în conformitate cu prevederile lit. a), preţul de adjudecare fiind preţul iniţial diminuat cu pânã la 40%;
d) dacã la licitaţia repetatã dupã 5 zile nu s-a prezentat cel puţin un licitator, comisia de licitaţie va informa în scris ordonatorul de credite-şef al unitãţii cu personalitate juridicã organizatoare, pentru ca acesta sã dispunã mãsuri în vederea valorificãrii bunurilor materiale prin celelalte modalitãţi.
ART. 26
(1) Organizatorul licitaţiei poate sã anuleze licitaţia, pânã la închiderea acesteia, în una dintre urmãtoarele situaţii:
a) nici un licitator nu a oferit preţul de pornire;
b) nu au fost întrunite condiţiile de calificare de nici unul dintre licitatori;
c) nu a fost asigurat nivelul corespunzãtor al concurenţei în urma descalificãrii unor licitatori.
(2) Decizia de anulare a licitaţiei obligã organizatorul sã comunice în scris tuturor licitatorilor urmãtoarele date:
a) încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au asumat prin depunerea documentelor;
b) motivul anulãrii procedurii;
c) restituirea garanţiei de participare, cu excepţia situaţiei prevãzute la alin. (1) lit. a).

SECŢIUNEA a 2-a
Organizarea şi desfãşurarea procedurilor de valorificare prin selecţie de oferte şi prin negociere directã

ART. 27
(1) Procedura selecţiei de oferte de preţ constã în solicitarea, fãrã publicarea unui anunţ, a unor oferte de preţ de la cel puţin 2 potenţiali cumpãrãtori, denumiţi în continuare ofertanţi.
(2) Invitaţiile de participare la aceastã procedurã trebuie sã conţinã cel puţin urmãtoarele elemente:
a) obiectul selecţiei de oferte;
b) cantitatea oferitã;
c) informaţii privind starea bunurilor ce fac obiectul valorificãrii;
d) preţul minim de începere a procedurii;
e) modalitatea de depunere sau de transmitere a ofertei;
f) locul şi termenul limitã de depunere sau de transmitere a ofertei;
g) data şi locul depunerii garanţiei de participare la selecţia de oferte.
(3) Fiecare ofertant are voie sã prezinte o singurã ofertã de preţ, pe care nu o poate schimba.
(4) Ofertele de preţ, semnate de ofertant, se depun sau se transmit la sediul organizatorului selecţiei de oferte, în plic închis şi sigilat.
(5) Cuantumul garanţiei de participare reprezintã 5-10% din preţurile iniţiale de vânzare, stabilite în urma evaluãrii bunurilor.
ART. 28
(1) Şeful unitãţii organizatoare numeşte, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfãşurãrii selecţiei de oferte, comisia de selecţie formatã din minimum 3 persoane cu experienţã profesionalã şi probitate moralã, în urmãtoarea componenţã:
a) preşedintele comisiei de selecţie;
b) secretarul comisiei de selecţie;
c) membri-specialişti în domeniile logistic, financiar şi juridic.
(2) În comisia de selecţie de oferte nu pot fi numite persoanele care au alcãtuit comisia de evaluare a bunurilor respective.
ART. 29
(1) Ofertele se deschid la data şi în locul indicate în invitaţia de participare, în prezenţa completului comisiei de selecţie.
(2) Dupã verificarea modului de respectare a regulilor formale de depunere şi prezentare a ofertelor şi a documentelor care le însoţesc, preşedintele comisiei de selecţie va proceda la deschiderea plicurilor, având obligaţia de a anunţa urmãtoarele:
a) denumirea (numele) ofertanţilor;
b) retragerile de oferte;
c) existenţa documentelor solicitate;
d) preţul oferit;
e) orice alte detalii şi precizãri pe care comisia de selecţie le considerã necesare.
ART. 30
(1) Comisia de selecţie are obligaţia de a analiza ofertele depuse, de a le evalua pe cele corespunzãtoare şi de a stabili oferta câştigãtoare.
(2) Evaluarea ofertelor se va face pe baza criteriului "preţul cel mai mare" şi se va realiza prin compararea preţurilor ofertelor; se va întocmi clasamentul, în ordinea descrescãtoare a preţurilor, stabilindu-se astfel oferta câştigãtoare.
(3) Rezultatele analizei şi evaluãrii se consemneazã într-un proces-verbal.
ART. 31
Contractul de vânzare-cumpãrare se încheie cu ofertantul care a oferit preţul cel mai mare.
ART. 32
(1) Eventualele contestaţii formulate de ofertanţi se depun la sediul organizatorului procedurii, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.
(2) Contestaţiile depuse se soluţioneazã, iar contractele, în astfel de situaţii, se încheie prin aplicarea corespunzãtoare a prevederilor art. 22 alin. (2) şi, respectiv, ale art. 23 alin. (2).
ART. 33
(1) Câştigãtorul selecţiei de oferte este obligat sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare şi sã achite integral preţul bunului adjudecat, în termen de 10 zile de la data desfãşurãrii procedurii.
(2) Câştigãtorul selecţiei de oferte, care nu se prezintã sau refuzã sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare, în termenul prevãzut la alin. (1), pierde garanţia de participare.
(3) În situaţiile prevãzute la alin. (2), organizatorul selecţiei de oferte va negocia preţul cu ceilalţi ofertanţi, în ordinea descrescãtoare a preţurilor oferite de aceştia pentru fiecare dintre bunurile materiale în cauzã, şi va încheia contractul de vânzare-cumpãrare cu cel care a oferit preţul cel mai mare.
(4) Preţul negociat nu poate fi mai mic decât cel oferit de fiecare ofertant cu ocazia selecţiei de oferte.
ART. 34
(1) În cazul în care la selecţia de oferte ofertanţii oferã acelaşi preţ, egal sau mai mare decât cel de evaluare a bunurilor materiale, comisia consemneazã situaţia într-un proces-verbal şi va asigura organizarea şedinţei de negociere directã, în cel mult 10 zile de la organizarea selecţiei de oferte.
(2) Negocierea directã se desfãşoarã dupã cum urmeazã:
a) consultarea ofertanţilor, negocierea preţului şi stabilirea conţinutului clauzelor contractuale, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal care se semneazã de ofertanţi şi de comisia de selecţie;
b) încheierea contractului de vânzare-cumpãrare cu ofertantul care a oferit preţul cel mai mare.
(3) Preţul negociat nu poate fi mai mic decât cel oferit cu ocazia selecţiei de oferte.
ART. 35
(1) În cazul în care la selecţia de oferte a rãspuns solicitãrii un singur ofertant, bunurile materiale se valorificã prin negociere directã cãtre acesta.
(2) Rezultatele negocierii privind preţul bunului şi clauzele contractuale se consemneazã într-un proces-verbal semnat de ambele pãrţi.

SECŢIUNEA a 3-a
Organizarea şi desfãşurarea procedurii de valorificare directã fãrã organizare de licitaţie

ART. 36
(1) Valorificarea directã fãrã organizare de licitaţie constã în schimbarea bunului material cu un altul nou având aceeaşi valoare de întrebuinţare şi cel puţin aceiaşi parametri, acceptatã de producãtor sau de alt ofertant.
(2) Eventualele diferenţe de preţ, solicitate de producãtorul bunului nou sau de alt ofertant, se aprobã de ordonatorul principal de credite, pe baza propunerilor formulate de unitãţile cu personalitate juridicã stabilite prin instrucţiuni proprii, vizate pentru control financiar preventiv propriu.
ART. 37
Valorificarea directã fãrã organizare de licitaţie poate fi aprobatã înainte de desfãşurarea procedurilor prevãzute de secţiunile 1 şi a 2-a, la propunerea motivatã a unitãţilor cu personalitate juridicã stabilite prin instrucţiuni proprii.

SECŢIUNEA a 4-a
Organizarea şi desfãşurarea procedurii de valorificare prin transmitere, fãrã platã, la alte instituţii publice

ART. 38
(1) Bunurile materiale în legãturã cu care se apreciazã cã prezintã interes pentru alte instituţii publice pot fi propuse pentru valorificare prin transmitere fãrã platã.
(2) Listele cu bunurile materiale prevãzute la alin. (1) se transmit instituţiilor publice potenţial interesate, cãrora li se comunicã şi termenul pânã la care pot formula rãspunsul.
(3) În cazul în care rãspunsul instituţiilor publice nu este transmis în termenul stabilit, unitãţile cu personalitate juridicã care administreazã bunurile materiale în cauzã vor formula propuneri de valorificare prin celelalte proceduri prevãzute de prezenta hotãrâre, cu respectarea regulilor stabilite prin instrucţiuni proprii.
ART. 39
Transmiterea, fãrã platã, la altã instituţie publicã se face pe bazã de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorii de credite competenţi, stabiliţi de ordonatorii de credite principali ai instituţiilor publice care preiau şi, respectiv, care predau.
ART. 40
La cererea expresã a unor instituţii publice şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, bunurile materiale pot fi transmise, fãrã platã, înainte de organizarea oricãrei alte proceduri de valorificare.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 41
(1) Bunurile materiale de natura celor care pot fi utilizate în mod curent de alte persoane juridice sau fizice, care nu au putut fi valorificate în starea fizicã în care se aflã prin nici una dintre modalitãţile prevãzute la art. 1 alin. (1), se caseazã cu aprobarea ordonatorului de credite competent.
(2) Rezultatele obţinute în urma casãrii se valorificã conform procedurilor prevãzute la art. 1 alin. (1).
(3) Rezultatele obţinute în urma casãrii, care nu au putut fi valorificate potrivit alin. (2), se valorificã prin agenţi economici specializaţi în colectarea şi reciclarea deşeurilor, pe bazã de selecţie de oferte.
ART. 42
(1) Bunurile materiale de natura armamentului, tehnicii de luptã, mijloacelor şi instalaţiilor speciale care nu au putut fi valorificate, în starea fizicã în care se aflã, prin procedurile prevãzute la art. 1 alin. (2), se caseazã cu aprobarea ordonatorului de credite competent, stabilit prin instrucţiuni proprii.
(2) Rezultatele obţinute în urma casãrii se valorificã prin agenţi economici acreditaţi în producerea şi/sau comercializarea bunurilor materiale din care provin, prin procedurile prevãzute la art. 1 alin. (2).
(3) Rezultatele obţinute în urma casãrii armamentului, tehnicii de luptã, mijloacelor şi instalaţiilor speciale care nu au putut fi valorificate în conformitate cu prevederile alin. (2), precum şi rezultatele casãrii mijloacelor prevãzute la art. 1 alin. (4) se valorificã prin agenţi economici specializaţi în colectarea şi reciclarea deşeurilor, pe bazã de selecţie de ofertã, cu condiţia ca unitatea cu personalitate juridicã sã asigure luarea tuturor mãsurilor astfel încât, prin operaţiile efectuate, deşeurile sã nu poatã fi utilizate în scopul reconstituirii bunurilor materiale din care provin.
ART. 43
Veniturile realizate din valorificarea bunurilor materiale se înregistreazã ca venituri bugetare şi se vireazã la bugetul de stat.
ART. 44
Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, precum şi înregistrãrile contabile ale modificãrilor patrimoniale determinate de procesul valorificãrii bunurilor materiale se efectueazã potrivit legii.
ART. 45
În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se emit şi se aprobã, prin ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii, instrucţiuni de aplicare a acestuia.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016