Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 27 iunie 2016  al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT din 27 iunie 2016 al sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi al Rezervaţiei Naturale Turbăria de la Dersca

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 46 bis din 17 ianuarie 2017

──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.168 din 27 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 17 ianuarie 2017
──────────
    ART. 1
    (1) Situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, a fost instituit prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Rezervaţia Turbăria de la Dersca a fost desemnată prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.

    ART. 2
     Scopul declarării sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este conservarea habitatelor naturale şi a speciilor sălbatice de floră şi faună sălbatică de interes comunitar.

    ART. 3
    (1) Limitele sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca sunt prezentate pe pagina web a autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
    (2) În piesele grafice/desenate ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism vor fi incluse limitele sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.
    (3) Autorităţile publice locale competente au obligaţia actualizării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi a documentaţiilor locale de urbanism prin integrarea prevederilor referitoare la situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.
    (4) La elaborarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism ce cuprind şi suprafeţe din situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca sau din imediata vecinătate, este necesar avizul custodelui.

    ART. 4
     Responsabilitatea managementului sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca revine custodelui, care va asigura coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza sitului, în vederea conservării biodiversităţii şi a habitatelor naturale de interes comunitar.

    ART. 5
    (1) Utilizarea zonelor marginale ale sitului pentru păscut, numai cu animale mari, este permisă doar pentru proprietarii de terenuri din zona sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, cu respectarea prezentului Regulament şi a Planului de management.
    (2) Pentru protecţia speciei Angelica palustris, păşunatul nu va fi practicat mai devreme 1 august şi se va desfăşura alternativ: un an de păşunat şi interzicerea acestuia în anul următor.
    (3) Cositul se va efectua manual pe suprafeţele accesibile, dar nu şi pe suprafeţele cu specia Angelica palustris.

    ART. 6
     Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
     Custodele va iniţia realizarea de studii privind controlul speciilor invazive, extinderea populaţiei speciei Angelica palustris şi monitorizarea nivelului apei în sit, în funcţie de care limitele habitatului 62 C0* Stepe ponto - sarmatice din apropiere se pot/sau nu extinde în sit.

    ART. 8
     Pentru asigurarea desfăşurării ciclului de viaţă al speciei de interes comunitar Arytrura musculus, se vor menţine exemplarele de salcie bătrână din sit şi din vecinătatea acestuia.

    ART. 9
     Pe suprafaţa sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca sunt interzise:
     (a) colectarea sau distrugerea exemplarelor speciei Angelica palustris;
     (b) drenarea apei din sit, fiind recomandată reinundarea văii în amonte de lac, cu asigurarea scurgerii lente a apei;
     (c) păşunatul cu caprine şi ovine.

    ART. 10
    (1) Colectarea speciilor de faună şi floră sălbatică, de pe suprafaţa sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, altele decât cele protejate prin lege, se face cu avizul custodelui;
    (2) Recoltarea/capturarea speciilor în scopuri comerciale, de către persoane fizice sau juridice, se va face pe baza autorizaţiei pentru recoltare/capturare şi/sau comercializare de specii din flora sălbatică/fauna sălbatică, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 11
    (1) Orice plan sau proiect care nu are o legătură directă cu situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, dar care l-ar putea afecta în mod semnificativ, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, este supus unei evaluări adecvate a efectelor potenţiale asupra mediului, având în vedere obiectivele de conservare ale sitului.
    (2) Pentru proiectele şi planurile/programele care se realizează pe teritoriul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se va parcurge procedura de evaluare adecvată, cu respectarea indicaţiei de a nu se micşora suprafaţa totală ocupată de habitatul de interes comunitar cod 3150 Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition, cu excepţiile stipulate în legislaţia de mediu.

    ART. 12
     Este interzisă dezvoltarea infrastructurii, alta decât cea deja existentă, alta decât cea de vizitare şi a îmbunătăţirilor funciare, precum şi utilizarea terenurilor/schimbarea categoriei de utilizare a terenurilor, care pot afecta speciile şi habitatelor de interes comunitar.

    ART. 13
     În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte şi/sau activităţi pe raza sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este necesar avizul custodelui.

    ART. 14
    (1) Custodele susţine cercetarea ştiinţifică ce se desfăşoară în situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca şi are ca scop conservarea speciilor şi a habitatelor de interes comunitar şi naţional.
    (2) Colectarea de probe şi eşantioane de pe teritoriul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca pentru teme de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material didactic, se face cu avizul custodelui.
    (3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se desfăşoară cu avizul custodelui, care le sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor.
    (4) Activitatea colaboratorilor externi se va desfăşura pe baza unui protocol de colaborare cu custodele sitului, rezultatele cercetărilor fiind puse la dispoziţia acestuia.

    ART. 15
     Custodele acţionează permanent pentru includerea sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca în programe de cercetare naţională şi internaţională.

    ART. 16
     Introducerea de specii alohtone în perimetrul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este interzisă.

    ART. 17
     Accesul turiştilor şi a populaţiei riverane în perimetrul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este permis cu avizul custodelui, numai pe căile de acces existente.

    ART. 18
     Custodele poate institui un sistem de tarife, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 19
     Vizitele de grup în perimetrul sitului se desfăşoară numai în prezenţa custodelui sau al reprezentantului acestuia.

    ART. 20
    (1) Este interzis focul deschis/incendierea vegetaţiei pe suprafaţa sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.
    (2) Custodele va lua măsuri privind prevenirea şi gestionarea incendiilor şi va interveni în aria naturală protejată, cu dotările şi mijloacele tehnice adecvate de intervenţie.

    ART. 21
     Abandonarea deşeurilor de orice fel, pe teritoriul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este interzisă.

    ART. 22
     Circulaţia autovehiculelor, motocicletelor, bicicletelor şi a altor vehicule, precum şi a atelajelor de orice fel, este permisă numai pe căile de acces existente.

    ART. 23
     Distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, a plăcilor, a stâlpilor sau a semnelor de marcaj din situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca este interzisă.

    ART. 24
     Fotografierea sau filmarea în scop comercial, în perimetrul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se face în baza achitării unui tarif către custode, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 25
     Este interzisă folosirea substanţelor chimice de tip îngrăşământ sau erbicide, în perimetrul sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca.

    ART. 26
     Finanţarea activităţilor desfăşurate în situl ROSCI0255 Turbăria de la Dersca se asigură din fonduri provenite:
    a) de la bugetul de stat sau al autorităţilor locale;
    b) din activităţi proprii şi din sistemul de tarife percepute de custode;
    c) din proiecte întocmite de custode sau în colaborare cu alte organizaţii/instituţii şi finanţate prin programe locale, naţionale sau internaţionale;
    d) din subvenţii, donaţii, sponsorizări, contribuţii.


    ART. 27
     Pe suprafaţa sitului ROSCI0255 Turbăria de la Dersca, inclusă în Fondul de vânătoare 48 Dersca, se va constitui zona de linişte a vânatului, conform prevederilor din Legea nr. 407/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
     În cazul situaţiilor de forţă majoră, generate de calamităţi naturale, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene, conform prevederilor legale.

    ART. 29
     Verificarea respectării prezentului Regulament se va face de custode sau de alte persoane, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 30
     Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice încălcare a prezentului Regulament, a cărei soluţionare nu ţine de competenţa sa.

    ART. 31
     Constatarea faptelor ce constituie contravenţii şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al custodelui şi de către personalul altor instituţii ale statului, în baza competenţelor legale.

    ART. 32
     Pentru informare publică, prezentul Regulament se publică pe pagina web a sitului.

    ART. 33
     Prezentul Regulament poate fi modificat conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 34
     Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 35
     Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

     -----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016