Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 27 decembrie 2004  de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT din 27 decembrie 2004 de organizare si functionare a Consiliului pentru Dezvoltare Regionala al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

EMITENT: CONSILIUL PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.259 din 27 decembrie 2004

CAP. I
Organizarea Consiliului pentru Dezvoltare Regionalã al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest

ART. 1
(1) Consiliul pentru Dezvoltare Regionalã al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, denumit în continuare Consiliul, este organismul regional deliberativ, fãrã personalitate juridicã, constituit în vederea coordonãrii dezvoltãrii regionale, a activitãţilor de elaborare şi monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionalã, la nivelul regiunii de dezvoltare formate din judeţele Bihor, Bistriţa-Nãsãud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sãlaj (denumitã în continuare regiunea).
(2) Consiliul îşi desfãşoarã activitatea pe principii parteneriale, în concordanţã cu atribuţiile ce îi revin şi obiectivele politicii de dezvoltare regionalã, stabilite prin <>Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionalã în România.
ART. 2
(1) Consiliul este alcãtuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi din câte un reprezentant al fiecãrei categorii de consilii locale, municipale, orãşeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.
(2) Membrii Consiliului îşi exercitã atribuţiile cu titlu gratuit.
ART. 3
(1) Consiliul alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ; aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de cãtre preşedinţii consiliilor judeţene.
(2) În cazul în care preşedintele nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea vor fi preluate de drept şi integral de cãtre vicepreşedinte.
(3) În cazul în care la şedinţã nu pot fi prezenţi nici preşedintele şi nici vicepreşedintele, şedinţa va fi amânatã, putându-se recurge pentru adoptarea hotãrârilor de pe ordinea de zi la procedura scrisã.
ART. 4
Secretariatul Consiliului este constituit în cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Vest şi este asigurat prin personal specializat din cadrul agenţiei.
ART. 5
(1) La fiecare reuniune a Consiliului participã de drept directorul agenţiei pentru dezvoltare regionalã.
(2) Prefecţii judeţelor care intrã în componenţa regiunii de dezvoltare pot participa fãrã drept de vot la lucrãrile Consiliului.
(3) În funcţie de problematica supusã dezbaterii, la lucrãrile acestui organism pot participa, în calitate de invitaţi, fãrã drept de vot, şi alţi reprezentanţi ai consiliilor locale, municipale, orãşeneşti şi comunale, ai instituţiilor şi organizaţiilor cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, reprezentanţi desemnaţi de organizaţiile patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi reprezentanţi ai societãţii civile; aceştia pot face propuneri pe care Consiliul le poate dezbate şi supune la vot.
(4) În cazul reuniunilor Consiliului, în cadrul cãrora se supun spre avizare sau aprobare proiecte de dezvoltare regionalã, conform prevederilor <>art. 7 alin. (2) lit. c) şi d) din Legea nr. 315/2004 , membrii acestuia, inclusiv invitaţii, semneazã o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, respectiv o declaraţie de confidenţialitate atunci când persoana nu voteazã, dar are acces la informaţiile supuse dezbaterii. În cazul în care unul dintre membrii Consiliului este şi reprezentantul unei autoritãţi publice care a depus proiect spre aprobare în vederea finanţãrii sau se aflã în vreun posibil caz de conflict de interese, acesta va anunţa Consiliul, se va abţine de la vot şi va semna numai declaraţia de confidenţialitate. Dacã mai mulţi membri ai Consiliului se aflã în aceastã situaţie şi aprobarea listei de proiecte poate fi periclitatã din aceastã cauzã, atunci votul va fi exprimat pentru fiecare proiect de pe listã, urmând sã se abţinã de la votarea proiectului numai persoana care nu poate respecta condiţia de imparţialitate.
(5) Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind conflictul de interese, precum şi a declaraţiilor de confidenţialitate atrage rãspunderea membrilor Consiliului şi/sau a invitaţilor şi se sancţioneazã conform dispoziţiilor legale în vigoare.

CAP. II
Funcţionarea Consiliului

ART. 6
(1) Reuniunile Consiliului se pot desfãşura numai în prezenţa a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor ce îl constituie şi cu condiţia reprezentãrii tuturor judeţelor din cadrul regiunii.
(2) Dacã la o şedinţã a Consiliului nu sunt întrunite condiţiile de participare prevãzute la alin. (1), atunci ea se amânã, urmând sã fie convocatã o nouã şedinţã în termen de 15 zile. Şedinţa convocatã în urma unei amânãri se desfãşoarã chiar dacã nu întruneşte condiţiile prevãzute la alin. (1), iar hotãrârile adoptate de Consiliu în cadrul acestei şedinţe sunt obligatorii.
(3) Membrii Consiliului, care nu pot participa din motive obiective la reuniunile acestuia, pot desemna, prin mandat scris, un înlocuitor.
(4) Mandatul scris privind numirea unui înlocuitor la şedinţa Consiliului cuprinde şi motivarea neparticipãrii la şedinţã, se depune şi se înregistreazã înaintea acesteia la secretariatul Consiliului din cadrul agenţiei pentru dezvoltare regionalã.
(5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul adoptã hotãrâri prin consens. Dacã acesta nu se realizeazã, hotãrârile vor fi luate prin vot, cu majoritatea simplã a membrilor prezenţi. În caz de paritate, votul preşedintelui este decisiv.
(6) Hotãrârile adoptate se comunicã instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, membrilor Consiliului, precum şi celor interesaţi, de cãtre secretariatul acestui organism, în termen de 15 zile lucrãtoare de la data adoptãrii.
ART. 7
(1) Şedinţele ordinare ale Consiliului se desfãşoarã trimestrial, la convocarea preşedintelui sau, în absenţa acestuia, a vicepreşedintelui. Dacã preşedintele anunţã în încheierea şedinţei data la care se va desfãşura proxima şedinţã şi aceastã datã este anterioarã trecerii a trei luni, şedinţa anunţatã va fi de asemenea şedinţã ordinarã.
(2) În cazuri deosebite, şedinţele extraordinare ale Consiliului se pot organiza la solicitarea unei treimi din numãrul total al membrilor Consiliului, a directorului agenţiei pentru dezvoltare regionalã, precum şi la cererea Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã.
(3) În mod excepţional Consiliul poate adopta hotãrâri prin procedurã scrisã.
(4) Acordul membrilor Consiliului privind adoptarea hotãrârilor prin procedurã scrisã se transmite de cãtre aceştia, în format electronic şi pe fax, pe adresa preşedintelui şi a vicepreşedintelui Consiliului, precum şi pe adresa secretariatului constituit în cadrul agenţiei pentru dezvoltare regionalã.
(5) Hotãrârile se considerã aprobate în procedurã scrisã, dacã acordul este dat de majoritatea simplã a membrilor Consiliului, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii propunerii de hotãrâre. În caz de paritate, acordul preşedintelui este decisiv.
(6) În textul fiecãrei hotãrâri adoptate prin procedurã scrisã conform alin. (3)-(5), se specificã modalitatea de acordare a acesteia.
(7) Hotãrârile adoptate în procedurã scrisã se comunicã de cãtre secretariatul Consiliului, în decurs de 5 zile lucrãtoare de la data adoptãrii acestora, instituţiilor şi persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (6).
ART. 8
(1) Convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele Consiliului se fac în scris de cãtre secretariatul Consiliului, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de data desfãşurãrii reuniunii. În mod obligatoriu acestea conţin ziua, ora, locul desfãşurãrii şi ordinea de zi, precum şi adresa siteului de pe care pot fi obţinute informaţii privind reuniunea respectivã.
(2) Ordinea de zi a şedinţei Consiliului şi, dupã caz, materialele care urmeazã a fi supuse dezbaterii se publicã pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regionalã, cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei.
ART. 9
(1) La începutul fiecãrei şedinţe, preşedintele Consiliului supune la vot ordinea de zi a acesteia, care se aprobã cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
(2) Ordinea de zi poate fi completatã şi cu alte probleme decât cele comunicate iniţial, cu aprobarea a douã treimi din numãrul membrilor prezenţi.
(3) La sfârşitul fiecãrei şedinţe se stabileşte data viitoarei şedinţe ordinare.

CAP. III
Atribuţiile Consiliului

ART. 10
Principalele atribuţii ale Consiliului sunt:
a) analizeazã şi aprobã strategia şi programele de dezvoltare regionalã;
b) sprijinã elaborarea în parteneriat a Planului naţional de dezvoltare;
c) aprobã proiectele de dezvoltare regionalã, selecţionate la nivel regional, în concordanţã cu criteriile, prioritãţile şi metodologia elaborate de instituţia naţionalã cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, împreunã cu organismele regionale specializate;
d) transmite Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã, spre aprobarea finanţãrii, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplicã o procedurã de selecţie la nivel naţional;
e) aprobã criteriile şi prioritãţile pentru alocarea şi destinaţiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regionalã;
f) prezintã Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regionalã;
g) urmãreşte utilizarea fondurilor alocate din Fondul naţional pentru dezvoltare regionalã;
h) propune Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã cuantumul contribuţiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele judeţelor, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionalã, pentru finanţarea obiectivelor politicilor regionale, precum şi destinaţia şi eşalonãrile de platã ale acestora;
i) comunicã consiliilor judeţene hotãrârea privind aprobarea cuantumului sumelor stabilite la nivelul Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã, reprezentând contribuţiile financiare ale acestora, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regionalã, contribuţii care vor fi prevãzute în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziţii distincte, denumitã Dezvoltare şi promovare regionalã. Consiliile judeţene vor adopta hotãrâri în aplicarea hotãrârilor consiliilor pentru dezvoltare regionalã, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicãrii privind cuantumul contribuţiilor anuale stabilite. Contribuţiile anuale vor fi vãrsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regionalã, administrat de agenţiile pentru dezvoltare regionalã.
j) atrage alte contribuţii financiare, locale şi regionale, în vederea realizãrii obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regionalã;
k) aprobã rapoartele de activitate semestriale întocmite de agenţia pentru dezvoltare regionalã;
l) coordoneazã şi sprijinã dezvoltarea parteneriatelor regionale;
m) elaboreazã şi aprobã regulamentul propriu de funcţionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã;
n) avizeazã contractele, convenţiile, acordurile, protocoalele, precum şi alte documente similare, încheiate de cãtre agenţia pentru dezvoltare regionalã cu terţii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituţiile similare din cadrul Uniunii Europene, şi informeazã corespunzãtor Consiliul naţional pentru dezvoltare regionalã;
o) aprobã statutul de organizare şi funcţionare a agenţiei pentru dezvoltare regionalã, precum şi organigrama acesteia;
p) coordoneazã activitãţile de mediatizare la nivel regional a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regionalã, a programelor regionale finanţate de Uniunea Europeanã, precum şi pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparenţa şi informarea corectã, rapidã şi în timp util a cetãţenilor, în special a întreprinzãtorilor.
q) aprobã rapoartele care se transmit de cãtre Agenţia de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, privind stadiul, dificultãţile de implementare, impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionalã, precum şi mãsurile de îmbunãtãţire;
r) aprobã propunerile anuale ale bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Agenţiei de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest, destinate desfãşurãrii activitãţilor;
s) numeşte directorul Agenţiei de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest, prin concurs, potrivit prevederilor <>art. 8 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 , şi elibereazã din funcţie directorul Agenţiei de Dezvoltare Regionalã Nord-Vest, dupã efectuarea cercetãrii prealabile impuse de <>Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, dacã acesta a comis fapte care cad sub incidenţa dispoziţiilor din Codul muncii privind desfacerea contractului individual de muncã, respectând prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalã, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.256/2004 ;
ş) elaboreazã şi aprobã rapoarte semestriale, precum şi un raport anual de activitate. Aceste rapoarte se transmit spre informare Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate.
ART. 11
(1) Preşedintele Consiliului are urmãtoarele atribuţii principale:
a) convoacã, coordoneazã pregãtirea şi conduce şedinţele Consiliului;
b) aprobã proiectul ordinii de zi, lista cuprinzând invitaţii, precum şi materialele ce urmeazã sã fie transmise cu ocazia convocãrii şedinţelor Consiliului;
c) semneazã hotãrârile şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului, rapoartele semestriale, precum şi raportul anual de activitate ale acestuia;
d) aprobã modificãrile la procesele-verbale ale şedinţelor, ţinând seama de propunerile şi observaţiile vicepreşedintelui, ale membrilor Consiliului, precum şi ale secretariatului acestuia;
e) emite ordine în intervalele dintre şedinţe, pentru cazurile de urgenţã bine justificate, ordine care urmeazã a fi supuse aprobãrii prin hotãrâre Consiliului în proxima şedinţã şi de asemenea emite ordine în cazul în care este mandatat în acest sens de Consiliu;
f) reprezintã Consiliul, împreunã cu vicepreşedintele, în cadrul Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã;
g) reprezintã regiunea şi Consiliul în relaţiile cu alte regiuni din ţarã şi din strãinãtate.
(2) Preşedintele Consiliului îndeplineşte şi alte atribuţii care rezultã din prevederile <>Legii nr. 315/2004 .
ART. 12
Vicepreşedintele Consiliului are urmãtoarele atribuţii:
a) preia, pe bazã de mandat scris, semnat de preşedintele Consiliului, atribuţiile acestuia, dacã preşedintele, din motive justificate, nu le poate îndeplini;
b) participã la organizarea şedinţelor Consiliului;
c) face observaţii şi propuneri cu privire la conţinutul şi modul de întocmire a procesului-verbal al şedinţei Consiliului;
d) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul;
e) reprezintã Consiliul, împreunã cu preşedintele, în cadrul Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã.
ART. 13
Activitãţile principale ale secretariatului Consiliului sunt:
a) pregãtirea documentelor necesare convocãrii reuniunilor Consiliului;
b) publicarea pe site-ul agenţiei pentru dezvoltare regionalã a ordinii de zi a şedinţelor, a proceselor-verbale ale acestora, precum şi a materialelor pentru care Consiliul hotãrãşte publicarea;
c) convocarea şi transmiterea invitaţiilor la şedinţele consiliului conform prevederilor art. 7 alin. (1) şi (2) şi ale art. 8 alin. (1) şi (2);
d) întocmirea procesului-verbal al şedinţelor Consiliului şi transmiterea formei finale semnate de preşedintele acestuia, precum şi a hotãrârilor Consiliului instituţiei naţionale cu atribuţii în domeniul dezvoltãrii regionale, membrilor Consiliului, precum şi celor interesaţi, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc şedinţa;
e) înregistrarea acordului transmis prin procedurã scrisã conform art. 7 alin. (3)-(5) şi transmiterea hotãrârilor adoptate în termen de 5 zile lucrãtoare de la data aprobãrii acestora, instituţiilor şi persoanelor prevãzute la art. 6 alin. (6);
f) redactarea rapoartelor semestriale, precum şi a raportului anual de activitate ale Consiliului şi transmiterea acestora, dupã aprobarea lor de cãtre Consiliu, în maximum 30 de zile de la sfârşitul perioadei menţionate, spre informare, Consiliului naţional pentru dezvoltare regionalã;
g) primirea şi înregistrarea mandatelor scrise privind numirea unor înlocuitori la şedinţele Consiliului;
h) asigurarea, între şedinţe, a asistenţei de specialitate preşedintelui şi vicepreşedintelui Consiliului;
i) înregistrarea şi pãstrarea în condiţii specifice adecvate a declaraţiilor de confidenţialitate şi imparţialitate şi a declaraţiilor de confidenţialitate date de membrii Consiliului, conform art. 5 alin. (5);
j) primirea şi distribuirea corespondenţei destinate Consiliului;
k) constituirea şi pãstrarea unui registru de evidenţã complet privind şedinţele şi activitãţile Consiliului;
l) asigurarea activitãţilor de registraturã şi arhivare a documentelor privind activitãţile Consiliului;
m) alte activitãţi care sunt stabilite de cãtre Consiliu.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 14
Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului se poate face cu votul a douã treimi din numãrul membrilor acestuia şi numai în prezenţa a cel puţin unui reprezentant din fiecare judeţ.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016