Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
REGULAMENT din 26 septembrie 2006 pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT din 26 septembrie 2006  pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal    Twitter Facebook
Cautare document

REGULAMENT din 26 septembrie 2006 pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 octombrie 2006

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal se organizeazã şi se desfãşoarã în baza prevederilor <>art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activitãţii de consultanţã fiscalã, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 198/2002 , cu modificãrile ulterioare, denumitã în continuare ordonanţã.
ART. 2
(1) Examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal se organizeazã de cãtre Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Prin ordin al ministrului finanţelor publice, se constituie Colectivul pentru organizarea examenului de atribuire a calitãţii de consultant fiscal, denumit în continuare Colectiv, se numesc Comisia de examinare şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor şi se stabilesc atribuţiile acestora.
ART. 3
Ministrul finanţelor publice stabileşte prin ordin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, data de susţinere şi locul desfãşurãrii examenului, precum şi locul de depunere a dosarelor de înscriere şi perioada în care se depun.

CAP. II
Organizarea şi desfãşurarea examenului

ART. 4
(1) Pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal, conform prevederilor art. 4 din ordonanţã, candidaţii trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele condiţii:
a) sã fie licenţiaţi ai unei facultãţi cu profil economic;
b) sã aibã o experienţã de minimum 5 ani în una dintre urmãtoarele activitãţi:
- elaborarea şi aplicarea legislaţiei fiscale;
- administrarea şi colectarea veniturilor publice;
- controlul fiscal;
- soluţionarea contestaţiilor în domeniul legislaţiei fiscale;
- elaborarea şi aplicarea reglementãrilor contabile;
- activitatea financiar-contabilã;
c) sã nu aibã antecedente penale;
d) sã aibã capacitate deplinã de exerciţiu;
e) sã promoveze examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal.
(2) În vederea susţinerii examenului, candidaţii depun dosarul de înscriere cuprinzând documentele care atestã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4 lit. a)-d) din ordonanţã.
(3) Dosarul de înscriere se depune la Ministerul Finanţelor Publice şi va conţine urmãtoarele:
a) cererea de înscriere la examen, prevãzutã în anexa nr. 2;
b) curriculum vitae;
c) diploma de studii superioare, în copie legalizatã, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbãrii numelui;
d) carnetul de muncã, în copie certificatã de angajator sau în copie legalizatã, dupã caz;
e) actul de identitate, în copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) adeverinţã medicalã eliberatã de medicul de familie sau de instituţia medicalã la care este înregistrat;
h) trei fotografii 2/3 cm.
ART. 5
Colectivul verificã dacã informaţiile furnizate de candidaţi, cu excepţia celor declarate pe propria rãspundere, sunt complete şi corecte, iar în cazul în care se considerã cã este necesar, poate solicita informaţii suplimentare, înainte de a decide cu privire la acceptarea sau respingerea dosarelor de înscriere.
ART. 6
(1) La depunerea dosarului de înscriere, candidatul plãteşte conform prevederilor art. 5 din ordonanţã, în contul Ministerului Finanţelor Publice, o taxã de înscriere la examen.
(2) Candidaţilor înscrişi li se elibereazã legitimaţia de examen prevãzutã în anexa nr. 3.
ART. 7
La intrarea în sala de examen şi pe parcursul desfãşurãrii examenului, candidatul trebuie sã aibã asupra sa actul de identitate şi legitimaţia de examen.
ART. 8
Colectivul afişeazã atât la locul de depunere a dosarului de înscriere, cât şi la locul de desfãşurare a examenului, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii acestuia, listele nominale ale candidaţilor înscrişi, indicându-se data şi ora începerii probei şi repartizarea pe sãli a candidaţilor.
ART. 9
(1) Candidaţii au obligaţia de a verifica exactitatea datelor înscrise în listele afişate şi de a sesiza imediat Colectivul cu privire la eventualele neconcordanţe între înregistrãrile din liste şi datele din documentele depuse la înscriere.
(2) Orice modificare a listelor afişate se face cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea examenului.
ART. 10
(1) Preşedintele Comisiei de examinare, cu 3 ore înainte de începerea examenului, numeşte responsabilul de salã şi repartizeazã membrii comisiei şi supraveghetorii pe sãli, proporţional cu numãrul candidaţilor din sãlile respective.
(2) Examenul se desfãşoarã în sãli în care se poate asigura aşezarea candidaţilor la distanţã corespunzãtoare, pãstrându-se un loc liber între candidaţi.
(3) Membrii Comisiei de examinare şi supraveghetorii sunt responsabili de modul în care se deruleazã examenul, începând cu accesul candidaţilor în sãli, derularea propriu-zisã a examenului şi predarea lucrãrilor.
(4) Dupã expirarea termenului legal de susţinere a probei, responsabilul de salã va preda lucrãrile, în baza unui proces-verbal, preşedintelui comisiei, care este rãspunzãtor de gestionarea acestora.
ART. 11
Accesul candidaţilor în salã este permis cu maximum o orã înainte de începerea examenului, conform listelor afişate, sub supravegherea responsabilului de salã.
ART. 12
Responsabilii de sãli primesc de la Comisia de examinare: lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivã, instrucţiunile de derulare a examenului şi, respectiv, subiectele.
ART. 13
(1) Responsabilul de salã noteazã în listã candidaţii prezenţi şi absenţi.
(2) Actul de identitate şi legitimaţia de examen vor rãmâne pe masa candidatului pe toatã durata examenului, pentru a putea fi efectuate verificãri suplimentare.
ART. 14
Candidaţii care nu sunt în salã în momentul comunicãrii subiectelor pierd dreptul de a susţine examenul.
ART. 15
(1) Pe parcursul desfãşurãrii examenului, candidaţii nu au voie sã pãrãseascã sala şi sã revinã.
(2) În situaţii cu caracter medical, un membru delegat va însoţi candidatul de la ieşirea şi pânã la revenirea în salã.
ART. 16
(1) Comisia de examinare va stabili un numãr de minimum 3 variante de subiecte, conform tematicii prezentate în anexa nr. 1.
(2) Subiectele pentru examen se stabilesc în ziua desfãşurãrii acestuia, prin tragere la sorţi.
(3) În arhivã se vor pãstra toate subiectele, atât cele propuse, cât şi cele extrase.
ART. 17
(1) Examenul va consta într-o probã scrisã/interviu.
(2) Proba scrisã va fi sub formã de test-grilã/lucrare scrisã, care va conţine de regulã întrebãri din:
a) legislaţia fiscalã, legislaţia privind administrarea fiscalã şi legislaţia vamalã, 90%;
b) dreptul comercial şi dreptul financiar-fiscal, 5%;
c) gestiunea financiarã şi contabilitatea întreprinderii, 5%.
(3) Durata de elaborare a rãspunsurilor pentru proba scrisã este de 3 ore.
ART. 18
Dupã terminarea examenului, Colectivul afişeazã la avizierele de la locul de desfãşurare a examenului rãspunsurile corecte şi punctajul aferent fiecãrui rãspuns, permiţând astfel candidaţilor sã îşi autoevalueze lucrãrile.
ART. 19
(1) Corectarea lucrãrilor sau evaluarea rãspunsurilor la interviu se face de cãtre Comisia de examinare.
(2) Rãspunsurile corecte vor fi notate cu un punctaj corespunzãtor gradului de dificultate al subiectelor.
(3) Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie sã acumuleze un minimum de 80 de puncte dintr-un total de 100 de puncte.
ART. 20
Rezultatele obţinute la examen, verificate şi aprobate de Comisia de examinare, se aduc la cunoştinţã candidaţilor de cãtre Colectiv, prin afişare la locul de desfãşurare a examenului şi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.
ART. 21
(1) Contestaţiile privind rezultatele obţinute la examen se depun la Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data afişãrii rezultatelor.
(2) Contestaţiile se soluţioneazã în termen de 5 zile lucrãtoare de la depunerea acestora.
(3) Dupã soluţionarea contestaţiilor, rezultatele examenului rãmân definitive.

CAP. III
Eliberarea certificatului de atestare a calitãţii de consultant fiscal

ART. 22
(1) Conform prevederilor art. 7 din ordonanţã, dupã susţinerea şi promovarea examenului, candidaţilor li se elibereazã Certificatul de atestare a calitãţii de consultant fiscal, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
(2) Certificatul de atestare a calitãţii de consultant fiscal se întocmeşte în douã exemplare, copia rãmânând în carnet.

CAP. IV
Sancţiuni

ART. 23
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage sancţionarea persoanelor vinovate.
(2) Sancţionarea candidaţilor se face în funcţie de gravitatea faptelor şi constã în avertisment sau în eliminarea din examen, în urmãtoarele situaţii:
a) încercarea doveditã de a copia din cãrţi, caiete, notiţe, surse electronice sau alte materiale;
b) transmiterea ori primirea de ciorne sau alte materiale.
(3) În cazul nerespectãrii prevederilor prezentului regulament de cãtre membrii Comisiei de examinare sau supraveghetori, preşedintele comisiei procedeazã la eliminarea şi înlocuirea acestora din salã şi face propuneri de sancţionare potrivit legii.

CAP. V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 24
(1) Componenţa comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor se va stabili la fiecare examen organizat central sau teritorial, prin ordin al ministrului finanţelor publice. Aceste comisii vor fi formate din specialişti ai Ministerului Finanţelor Publice care au participat la elaborarea Codului fiscal, Codului de procedurã fiscalã şi Codului vamal, precum şi din membrii Comitetului provizoriu al Camerei, care au dobândit calitatea de consultant fiscal.
(2) Examenul de atribuire a calitãţii de consultant fiscal pentru persoanele prevãzute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile prevãzute la art. 4 alin. (1), se organizeazã la Ministerul Finanţelor Publice. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisiile de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor vor fi alcãtuite din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, cu pregãtire juridicã.
(3) Aceleaşi condiţii de examinare prevãzute la alin. (2) se aplicã şi specialiştilor care au participat efectiv şi constant, în cadrul procesului de consultare, la elaborarea Codului fiscal armonizat şi a Codului de procedurã fiscalã armonizat şi care urmeazã sã participe în calitate de observatori în diverse etape ale organizãrii examenelor de atribuire a calitãţii de consultant fiscal.
(4) Examenul de atribuire a calitãţii de consultant fiscal persoanelor prevãzute la alin. (1) şi (3) se va desfãşura sub forma unui interviu, prin aplicarea prevederilor art. 17.
ART. 25
Dupã încheierea probelor de examen, subiectele şi lucrãrile candidaţilor se pãstreazã la sediul Comisiei de examinare, în dulapuri sigilate, pânã la finalizarea examenului, urmând a fi predate Colectivului, pe bazã de proces-verbal.
ART. 26
Dosarele de înscriere ale candidaţilor care nu au promovat examenul se elibereazã la solicitarea acestora, în termen de 15 zile de la data la care rezultatele examenului rãmân definitive, iar în caz contrar, acestea se vor distruge.
ART. 27
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

TEMATICA DE EXAMEN
pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal

1. Noţiuni generale de drept comercial:
- faptele de comerţ:
■ noţiune;
■ caracteristici;
- comercianţii:
■ noţiune şi categorii de comercianţi;
■ calitatea de comerciant;
■ condiţiile de exercitare a activitãţii comerciale;
■ obligaţiile profesionale ale comercianţilor;
■ fondul de comerţ;
■ auxiliarii comercianţilor;
- formele de organizare;
- reorganizãrile, fuziunile, divizãrile şi lichidãrile.
2. Noţiuni generale privind finanţele publice şi principiile directivelor europene:
- cadrul general şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi responsabilitãţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar;
- principiile fiscalitãţii.
3. Impozitul pe profit:
- contribuabili şi sferã de cuprindere;
- contribuabili scutiţi de la plata impozitului pe profit;
- determinarea profitului impozabil pentru organizaţiile nonprofit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitãrii, venituri neimpozabile, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile, amortizare fiscalã);
- rezerve şi provizioane fiscale;
- reguli fiscale privind reorganizãrile juridice (fuziuni, divizãri, divizãri parţiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societãţi-mamã, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice strãine din state membre ale Uniunii Europene, societãţi-mamã;
- termene de platã şi de declarare a impozitului;
- facilitãţi fiscale;
- aspecte fiscale internaţionale (sediul permanent);
- impunerea persoanelor juridice strãine care realizeazã venituri din/sau în legãturã cu proprietãţi imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoanã juridicã românã.
4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
- definiţia microîntreprinderii;
- condiţiile pe care trebuie sã le întruneascã o microîntreprindere şi procedura de formulare a opţiunii pentru aceastã formã de organizare;
- cota de impozitare;
- determinarea bazei de calcul (veniturile care se scad din venitul brut);
- termen de platã;
- impunerea asocierilor cu persoanele fizice.
5. Impozitul pe venit:
- contribuabili şi sferã de cuprindere;
- categorii de venituri impozabile;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozit;
- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;
- plãţi anticipate în contul impozitului pe venit;
- obligaţiile plãtitorilor de venituri şi ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu reţinere la sursã;
- termene de platã;
- aspecte fiscale internaţionale;
- reguli privind asociaţiile fãrã personalitate juridicã.
6. Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor strãine înfiinţate în România:
- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obţinute din România;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri;
- certificatele de atestare a impozitului plãtit de nerezidenţi;
- impozitul pe reprezentanţe (cuantum, termen de platã şi depunerea declaraţiei fiscale);
- principiile privind impunerea veniturilor din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definiţia beneficiarului efectiv, definiţia agentului plãtitor, definiţia plãţii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul plãţilor din dobânzi primite de la rezidenţi români din Austria, Luxemburg şi Belgia care au perioadã de tranziţie în ceea ce priveşte aplicarea schimbului automat de informaţii;
- principiile prevãzute în aplicarea reţinerii la sursã a impozitelor asupra redevenţelor şi dobânzilor primite/plãtite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene, definiţia dobânzilor şi redevenţelor, definiţia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunerea redevenţelor şi dobânzilor la întreprinderile asociate.
7. Impozitul de proprietate şi taxele locale:
- baza de impozitare;
- contribuabili;
- mod de calcul;
- termene de platã;
- facilitãţi fiscale acordate;
- modul de declarare a proprietãţilor.
8. Taxa pe valoarea adãugatã:
- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operaţiuni impozabile;
- locul operaţiunilor impozabile;
- faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adãugatã;
- baza de impozitare;
- cote de taxã pe valoarea adãugatã;
- operaţiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- plãtitorii taxei pe valoarea adãugatã;
- obligaţiile plãtitorilor de taxã pe valoarea adãugatã;
- regimul special de scutire;
- mãsuri de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adãugatã (taxa inversã).
9. Accizele:
- accize armonizate (sfera de aplicare, modalitãţi de calcul);
- regimul de antrepozitare fiscalã (definiţii, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, deplasarea produselor în regim suspensiv, documente fiscale utilizate);
- circulaţia intracomunitarã a produselor accizabile armonizate (operator înregistrat şi neînregistrat, vânzarea la distanţã);
- scutiri de la plata accizelor (pentru alcool, produse energetice şi electricitate);
- sistemul de marcare a unor produse accizabile;
- accize nearmonizate (sfera de aplicare, modalitãţi de calcul, plãtitori, exigibilitatea şi plata accizelor la bugetul de stat).
10. Taxele vamale:
- tariful vamal şi clasificarea tarifarã a mãrfurilor;
- originea mãrfurilor (originea nepreferenţialã şi originea preferenţialã);
- regimuri suspensive şi regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamalã, perfecţionare activã, transformare sub control vamal, admitere temporarã, perfecţionare pasivã);
- datoria vamalã (garantarea cuantumului datoriei vamale, naşterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea şi remiterea drepturilor);
- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.
11. Contabilitate:
- organizarea şi conducerea contabilitãţii patrimoniului în funcţie de forma de organizare;
- obligaţiile ce revin, potrivit legii, contribuabililor pe linia organizãrii şi conducerii contabilitãţii şi modul de înregistrare a patrimoniului;
- contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor;
- situaţiile financiare anuale - formã şi conţinut.
12. Sancţiuni şi cãi de contestare:
- sancţionarea contravenţiilor la legislaţia fiscalã;
- contestarea sancţiunilor aplicate de organul fiscal, precum şi a deciziilor de impunere.
13. Aspecte privind procedura fiscalã:
- înregistrarea fiscalã a plãtitorilor de impozite, taxe şi contribuţii;
- creditori fiscali, debitori, plãtitori ai obligaţiilor fiscale;
- obligaţia de a depune declaraţii fiscale, conţinutul declaraţiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaraţiilor fiscale şi sancţiuni pentru nedepunerea acestora;
- procedura de stabilire a impozitelor şi taxelor;
- procedura de colectare a creanţelor fiscale;
- soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
- inspecţia fiscalã.

BIBLIOGRAFIE

1. <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
2. <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
3. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.798/1998 pentru aprobarea formularisticii referitoare la aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi stabilirea competenţelor privind semnarea acestor formulare;
4. <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
5. Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.050/2004 ;
6. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 300/2004 pentru aprobarea declaraţiilor de înregistrare a contribuabililor şi a cererii de înregistrare a domiciliului fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
7. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului;
8. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 545/2004 privind aprobarea Procedurii de acordare a avizului pentru înregistrarea menţiunilor referitoare la luarea în/scoaterea din evidenţã ca plãtitor de taxã pe valoarea adãugatã a comercianţilor;
9. <>Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã nr. 519/2005 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din <>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã;
10. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind sediile secundare";
11. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 967/2005 pentru aprobarea Metodologiei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxã pe valoarea adãugatã cu opţiune de rambursare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
12. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 520/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxã pe valoarea adãugatã, cu modificãrile ulterioare;
13. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 750/2004 privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adãugatã în cazul operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adãugatã prevãzute la <>art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
14. <>Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale;
15. <>Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
16. <>Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
17. <>Legea nr. 36/1991 privind societãţile agricole şi alte forme de asociere în agriculturã;
18. <>Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent, cu modificãrile ulterioare;
19. <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.766/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <>Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfãşoarã activitãţi economice în mod independent;
20. <>Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
21. <>Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice;
22. <>Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancarã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
23. <>Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã;
24. Reglementãrile contabile conforme cu directivele europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru agenţii economici, aprobate prin <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.752/2005 ;
25. <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile;
26. <>Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
27. <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 108/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
28. <>Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
29. <>Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
30. Codul civil, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
31. Codul comercial, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
32. <>Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României;
33. <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României;
34. <>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 180/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
35. <>Legea nr. 98/1996 pentru aderarea României la Convenţia internaţionalã privind Sistemul armonizat de denumire şi codificare a mãrfurilor, inclusiv la anexa acesteia, încheiatã la Bruxelles la 14 iunie 1983;
36. <>Legea nr. 4/2006 pentru modificarea denumirii şi clasificãrii mãrfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora;
37. <>Legea nr. 133/1994 pentru ratificarea Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, a Acordului internaţional privind carnea de bovinã şi a Acordului internaţional privind produsele lactate, încheiate la Marrakech la 15 aprilie 1994;
38. <>Legea nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitãţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993;
39. <>Ordonanţa Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 545/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
40. <>Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeanã.

ANEXA 2
-------
la regulament
-------------Nr.de înregistrare/ Loc foto

CERERE DE ÎNSCRIERE
la examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal
sesiunea ................

Subsemnatul/Subsemnata ........., nãscut/nãscutã la data de ........ în
localitatea ........, judeţul........., legitimat/legitimatã cu
B.I./C.I./paşaport seria ..... nr. ........, eliberat/eliberatã de ........ la
data de ........., C.N.P. ........, cetãţenia ......., domiciliat/domiciliatã
în ........, str. ....... nr. ....., bl. ...., sc......., et. ....., ap. .....,
judeţul/sectorul ......., telefon fix ......, telefon mobil .........,
solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitãţii de consultant fiscal,
organizat de Ministerul Finanţelor Publice, sesiunea .......... .
Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoţit de urmãtoarele documente,
conform art. 3 alin. (3) din Regulamentul pentru organizarea examenului de
atribuire a calitãţii de consultant fiscal:
- B.I./C.I./paşaport, în copie;
- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea .....,
seria ....... nr. ....., emisã de ......... la data de .......,
în copie legalizatã;
- carnetul de muncã seria ...... nr. ....., emis de ............ la data de
........, în copie certificatã de angajator sau în copie legalizatã;
- certificatul de naştere seria ...... nr. ..........., emis de ..........
la data de ..........., în copie legalizatã, în cazul schimbãrii numelui;
- certificatul de cãsãtorie seria ...... nr. ........, emis de .......
la data de ......, în copie legalizatã, în cazul schimbãrii numelui;
- certificatul de cazier judiciar seria ..... nr. ......., emis de .......
la data de ........., în perioada de valabilitate;
- adeverinţã medicalã seria ....... nr. ......., emisã de .........
la data de ...........;
- 3 fotografii de 2/3 cm.
Declar pe propria rãspundere, cunoscând prevederile Codului penal, cã am
desfãşurat activitãţile prevãzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din regulament,
astfel:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Unitatea Activitatea Perioada Nr. Functia Observatii
desfasurata De la Pana la luni
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Total perioadã: X X
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


Data .......... Semnãtura ............ANEXA 3
--------
la regulament
-------------MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Colectivul pentru organizarea examenului
de atribuire a calitãţii de consultant fiscal

Loc foto

LEGITIMAŢIE DE EXAMEN
nr. ...../............

Numele şi prenumele candidatului ........, C.N.P. ........., B.I./C.I.
seria ........ nr......., emis/emisã de ....... la data de .......... .
Prezenta legitimaţie s-a eliberat ca urmare a depunerii dosarului de
înscriere nr. ..... din data de ....... la examenul de atribuire a calitãţii
de consultant fiscal, sesiunea....., şi serveşte pentru accesul în sãlile de
examen. Identificarea candidatului se face pe baza prezentei legitimaţii şi
a actului de identitate.
Taxa de înscriere la examen în sumã de ..... a fost achitatã cu chitanţa
seria..... nr. ..... din ...... .

Valabilã pe perioada examenului, sesiunea ........................... .

Semnãtura şi ştampila
.....................ANEXA 4
-------
la regulament
-------------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Seria ...... nr. ...... │
│ │
M│ ┌──────────┐ │
I│ │ │ │
N│ │ │ │
I│ │ Stema │ │
S│ │ │ │
T│ │ │ │
E│ └──────────┘ │
R│ ROMANIA │
U│ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE │
L│ │
│ │
F│ CERTIFICAT DE ATESTARE │
I│ a calitatii de consultant fiscal │
N│ │
A│ │
N│ Eliberat de Ministerul Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile│
T│<>art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si │
E│exercitarea activitatii de consultanta fiscala, aprobata cu modificari prin │
L│Legea 198/2002, cu modificarile ulterioare si in baza hotararii Comisiei de │
O│examinare numita prin Ordinul finantelor publice nr. .... din ..... , │
R│ │
│ │
P│ Se acorda calitatea de consultant fiscal, │
U│ │
B│ │
L│ D-lui/d-nei (Numele si prenumele): ..................................... │
I│..........................................................................., │
C│CNP: ............. .........., cetatenia .................................., │
E│nascut(a) in anul ........., luna .........., ziua ........ in tara ......., │
│localitatea ..........., judetul/sectorul ............... │
│ │
│ Titularul a sustinut examenul si a fost declarat admis la sesiunea din │
│data de .............. │
│ Prezentul certificat atesta atribuirea calitatii de consultant fiscal si │
│confera dreptul la inregistrarea titularului la Camera Consultantilor Fiscali│
│in vederea eliberarii carnetului profesional, care îi permite exercitarea si │
│utilizarea titlului de consultant fiscal. │
│ │
│ MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, │
│ │
│ Presedintele comisiei de examinare, Secretar general, │
│ │
│ │
│ Nr......... din............ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016